Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Historical Works > Ramayana - sanskrit > Ramayana: Kiskindhakanda

Ramayana: Kiskindhakanda

 

4001001a sa tam puskarinim gatva padmotpalajhasakulam

4001001c ramah saumitrisahito vilalapakulendriyah

4001002a tasya drstvaiva tam harsad indriyani cakampire

4001002c sa kamavasam apannah saumitrim idam abravit

4001003a saumitre pasya pampayah kananam subhadarsanam

4001003c yatra rajanti sailabha drumah sasikhara iva

4001004a mam tu sokabhisamtaptam adhayah pidayanti vai

4001004c bharatasya ca duhkhena vaidehya haranena ca

4001005a adhikam pravibhaty etan nilapitam tu sadvalam

4001005c drumanam vividhaih puspaih paristomair ivarpitam

4001006a sukhanilo 'yam saumitre kalah pracuramanmathah

4001006c gandhavan surabhir maso jatapuspaphaladrumah

4001007a pasya rupani saumitre vananam puspasalinam

4001007c srjatam puspavarsani varsam toyamucam iva

4001008a prastaresu ca ramyesu vividhah kananadrumah

4001008c vayuvegapracalitah puspair avakiranti gam

4001009a marutah sukham samsparse vati candanasitalah

4001009c satpadair anukujadbhir vanesu madhugandhisu

4001010a giriprasthesu ramyesu puspavadbhir manoramaih

4001010c samsaktasikhara saila virajanti mahadrumaih

4001011a puspitagrams ca pasyeman karnikaran samantatah

4001011c hatakapratisamchannan naran pitambaran iva

4001012a ayam vasantah saumitre nanavihaganaditah

4001012c sitaya viprahinasya sokasamdipano mama

4001013a mam hi sokasamakrantam samtapayati manmathah

4001013c hrstah pravadamanas ca samahvayati kokilah

4001014a esa datyuhako hrsto ramye mam vananirjhare

4001014c pranadan manmathavistam socayisyati laksmana

4001015a vimisra vihagah pumbhir atmavyuhabhinanditah

4001015c bhrngarajapramuditah saumitre madhurasvarah

4001016a mam hi sa mrgasavaksi cintasokabalatkrtam

4001016c samtapayati saumitre kruras caitravananilah

4001017a sikhinibhih parivrta mayura girisanusu

4001017c manmathabhiparitasya mama manmathavardhanah

4001018a pasya laksnama nrtyantam mayuram upanrtyati

4001018c sikhini manmathartaisa bhartaram girisanusu

4001019a mayurasya vane nunam raksasa na hrta priya

4001019c mama tv ayam vina vasah puspamase suduhsahah

4001020a pasya laksmana puspani nisphalani bhavanti me

4001020c puspabharasamrddhanam vananam sisiratyaye

4001021a vadanti ravam muditah sakunah samghasah kalam

4001021c ahvayanta ivanyonyam kamonmadakara mama

4001022a nunam paravasa sita sapi socaty aham yatha

4001022c syama padmapalasaksi mrdubhasa ca me priya

4001023a esa puspavaho vayuh sukhasparso himavahah

4001023c tam vicintayatah kantam pavakapratimo mama

4001024a tam vinatha vihamgo 'sau paksi pranaditas tada

4001024c vayasah padapagatah prahrstam abhinardati

4001025a esa vai tatra vaidehya vihagah pratiharakah

4001025c paksi mam tu visalaksyah samipam upanesyati

4001026a pasya laksmana samnadam vane madavivardhanam

4001026c puspitagresu vrksesu dvijanam upakujatam

4001027a saumitre pasya pampayas citrasu vanarajisu

4001027c nalinani prakasante jale tarunasuryavat

4001028a esa prasannasalila padmanilotpalayata

4001028c hamsakarandavakirna pampa saugandhikayuta

4001029a cakravakayuta nityam citraprasthavanantara

4001029c matangamrgayuthais ca sobhate salilarthibhih

4001030a padmakosapalasani drastum drstir hi manyate

4001030c sitaya netrakosabhyam sadrsaniti laksmana

4001031a padmakesarasamsrsto vrksantaravinihsrtah

4001031c nihsvasa iva sitaya vati vayur manoharah

4001032a saumitre pasya pampaya daksine girisanuni

4001032c puspitam karnikarasya yastim paramasobhanam

4001033a adhikam sailarajo 'yam dhatubhis tu vibhusitah

4001033c vicitram srjate renum vayuvegavighattitam

4001034a giriprasthas tu saumitre sarvatah samprapuspitaih

4001034c nispatraih sarvato ramyaih pradipa iva kumsukaih

4001035a pampatiraruhas ceme samsakta madhugandhinah

4001035c malatimallikasandah karaviras ca puspitah

4001036a ketakyah sinduvaras ca vasantyas ca supuspitah

4001036c madhavyo gandhapurnas ca kundagulmas ca sarvasah

4001037a ciribilva madhukas ca vanjula bakulas tatha

4001037c campakas tilakas caiva nagavrksas ca puspitah

4001038a nipas ca varanas caiva kharjuras ca supuspitah

4001038c ankolas ca kurantas ca curnakah paribhadrakah

4001039a cutah patalayas caiva kovidaras ca puspitah

4001039c mucukundarjunas caiva drsyante girisanusu

4001040a ketakoddalakas caiva sirisah simsapa dhavah

4001040c salmalyah kimsukas caiva raktah kurabakas tatha

4001040e tinisa nakta malas ca candanah syandanas tatha

4001041a vividha vividhaih puspais tair eva nagasanusu

4001041c vikirnaih pitaraktabhah saumitre prastarah krtah

4001042a himante pasya saumitre vrksanam puspasambhavam

4001042c puspamase hi taravah samgharsad iva puspitah

4001043a pasya sitajalam cemam saumitre puskarayutam

4001043c cakravakanucaritam karandavanisevitam

4001043e plavaih krauncais ca sampurnam varahamrgasevitam

4001044a adhikam sobhate pampavikujadbhir vihamgamaih

4001045a dipayantiva me kamam vividha mudita dvijah

4001045c syamam candramukhim smrtva priyam padmanibheksanam

4001046a paya sanusu citresu mrgibhih sahitan mrgan

4001046c mam punar mrgasavaksya vaidehya virahikrtam

4001047a evam sa vilapams tatra sokopahatacetanah

4001047c aveksata sivam pampam ramyavarivaham subham

4001048a niriksamanah sahasa mahatma; sarvam vanam nirjharakandaram ca

4001048c udvignacetah saha laksmanena; vicarya duhkhopahatah pratasthe

4001049a tav rsyamukam sahitau prayatau; sugrivasakhamrgasevitam tam

4001049c trastas tu drstva harayo babhuvur; mahaujasau raghavalaksmanau tau

4002001a tau tu drstva mahatmanau bhratarau ramalaksmanau

4002001c varayudhadharau virau sugrivah sankito 'bhavat

4002002a udvignahrdayah sarva disah samavalokayan

4002002c na vyatisthata kasmims cid dese vanarapumgavah

4002003a naiva cakre manah sthane viksamano mahabalau

4002003c kapeh paramabhitasya cittam vyavasasada ha

4002004a cintayitva sa dharmatma vimrsya gurulaghavam

4002004c sugrivah paramodvignah sarvair anucaraih saha

4002005a tatah sa sacivebhyas tu sugrivah plavagadhipah

4002005c sasamsa paramodvignah pasyams tau ramalaksmanau

4002006a etau vanam idam durgam valipranihitau dhruvam

4002006c chadmana ciravasanau pracarantav ihagatau

4002007a tatah sugrivasaciva drstva paramadhanvinau

4002007c jagmur giritatat tasmad anyac chikharam uttamam

4002008a te ksipram abhigamyatha yuthapa yuthaparsabham

4002008c harayo vanarasrestham parivaryopatasthire

4002009a ekam ekayanagatah plavamana girer girim

4002009c prakampayanto vegena girinam sikharani ca

4002010a tatah sakhamrgah sarve plavamana mahabalah

4002010c babhanjus ca nagams tatra puspitan durgasamshritan

4002011a aplavanto harivarah sarvatas tam mahagirim

4002011c mrgamarjarasardulams trasayanto yayus tada

4002012a tatah sugrivasacivah parvatendram samashritah

4002012c samgamya kapimukhyena sarve pranjalayah sthitah

4002013a tatas tam bhayasamtrastam valikilbisasankitam

4002013c uvaca hanuman vakyam sugrivam vakyakovidah

4002014a yasmad udvignacetas tvam pradruto haripumgava

4002014c tam kruradarsanam kruram neha pasyami valinam

4002015a yasmat tava bhayam saumya purvajat papakarmanah

4002015c sa neha vali dustatma na te pasyamy aham bhayam

4002016a aho sakhamrgatvam te vyaktam eva plavamgama

4002016c laghucittatayatmanam na sthapayasi yo matau

4002017a buddhivijnanasampanna ingitaih sarvam acara

4002017c na hy abuddhim gato raja sarvabhutani sasti hi

4002018a sugrivas tu subham vakyam srutva sarvam hanumatah

4002018c tatah subhataram vakyam hanumantam uvaca ha

4002019a dirghabahu visalaksau saracapasidharinau

4002019c kasya na syad bhayam drstva etau surasutopamau

4002020a valipranihitav etau sanke 'ham purusottamau

4002020c rajano bahumitras ca visvaso natra hi ksamah

4002021a arayas ca manusyena vijneyas channacarinah

4002021c visvastanam avisvastas chidresu praharanti hi

4002022a krtyesu vali medhavi rajano bahudarsanah

4002022c bhavanti parahantaras te jneyah prakrtair naraih

4002023a tau tvaya prakrtenaiva gatva jneyau plavamgama

4002023c sankitanam prakarais ca rupavyabhasanena ca

4002024a laksayasva tayor bhavam prahrstamanasau yadi

4002024c visvasayan prasamsabhir ingitais ca punah punah

4002025a mamaivabhimukham sthitva prccha tvam haripumgava

4002025c prayojanam pravesasya vanasyasya dhanurdharau

4002026a suddhatmanau yadi tv etau janihi tvam plavamgama

4002026c vyabhasitair va rupair va vijneya dustatanayoh

4002027a ity evam kapirajena samdisto marutatmajah

4002027c cakara gamane buddhim yatra tau ramalaksmanau

4002028a tatheti sampujya vacas tu tasya; kapeh subhitasya durasadasya

4002028c mahanubhavo hanuman yayau tada; sa yatra ramo 'tibalas ca laksmanah

4003001a vaco vijnaya hanuman sugrivasya mahatmanah

4003001c parvatad rsyamukat tu pupluve yatra raghavau

4003002a sa tatra gatva hanuman balavan vanarottamah

4003002c upacakrama tau vagbhir mrdvibhih satyavikramah

4003003a svakam rupam parityajya bhiksurupena vanarah

4003003c ababhase ca tau virau yathavat prasasamsa ca

4003004a rajarsidevapratimau tapasau samsitavratau

4003004c desam katham imam praptau bhavantau varavarninau

4003005a trasayantau mrgaganan anyams ca vanacarinah

4003005c pampatiraruhan vrksan viksamanau samantatah

4003006a imam nadim subhajalam sobhayantau tarasvinau

4003006c dhairyavantau suvarnabhau kau yuvam ciravasasau

4003007a simhavipreksitau virau simhatibalavikramau

4003007c sakracapanibhe cape pragrhya vipulair bhujaih

4003008a shrimantau rupasampannau vrsabhasresthavikramau

4003008c hastihastopamabhujau dyutimantau nararsabhau

4003009a prabhaya parvatendro 'yam yuvayor avabhasitah

4003009c rajyarhav amaraprakhyau katham desam ihagatau

4003010a padmapatreksanau virau jatamandaladharinau

4003010c anyonyasadrsau virau devalokad ivagatau

4003011a yadrcchayeva sampraptau candrasuryau vasumdharam

4003011c visalavaksasau virau manusau devarupinau

4003012a simhaskandhau mahasattvau samadav iva govrsau

4003012c ayatas ca suvrttas ca bahavah parighottamah

4003012e sarvabhusanabhusarhah kim artham na vibhusitah

4003013a ubhau yogyav aham manye raksitum prthivim imam

4003013c sasagaravanam krtsnam vindhyameruvibhusitam

4003014a ime ca dhanusi citre slaksne citranulepane

4003014c prakasete yathendrasya vajre hemavibhusite

4003015a sampurna nisitair banair tunas ca subhadarsanah

4003015c jivitantakarair ghorair jvaladbhir iva pannagaih

4003016a mahapramanau vipulau taptahatakabhusitau

4003016c khadgav etau virajete nirmuktabhujagav iva

4003017a evam mam paribhasantam kasmad vai nabhibhasathah

4003018a sugrivo nama dharmatma kas cid vanarayuthapah

4003018c viro vinikrto bhratra jagad bhramati duhkhitah

4003019a prapto 'ham presitas tena sugrivena mahatmana

4003019c rajna vanaramukhyanam hanuman nama vanarah

4003020a yuvabhyam saha dharmatma sugrivah sakhyam icchati

4003020c tasya mam sacivam vittam vanaram pavanatmajam

4003021a bhiksurupapraticchannam sugrivapriyakamyaya

4003021c rsyamukad iha praptam kamagam kamarupinam

4003022a evam uktva tu hanumams tau virau ramalaksmanau

4003022c vakyajnau vakyakusalah punar novaca kim cana

4003023a etac chrutva vacas tasya ramo laksmanam abravit

4003023c prahrstavadanah shriman bhrataram parsvatah sthitam

4003024a sacivo 'yam kapindrasya sugrivasya mahatmanah

4003024c tam eva kanksamanasya mamantikam upagatah

4003025a tam abhyabhasa saumitre sugrivasacivam kapim

4003025c vakyajnam madhurair vakyaih snehayuktam arimdamam

4004001a tatah prahrsto hanuman krtyavan iti tad vacah

4004001c srutva madhurasambhasam sugrivam manasa gatah

4004002a bhavyo rajyagamas tasya sugrivasya mahatmanah

4004002c yad ayam krtyavan praptah krtyam caitad upagatam

4004003a tatah paramasamhrsto hanuman plavagarsabhah

4004003c pratyuvaca tato vakyam ramam vakyavisaradah

4004004a kimartham tvam vanam ghoram pampakananamanditam

4004004c agatah sanujo durgam nanavyalamrgayutam

4004005a tasya tadvacanam srutva laksmano ramacoditah

4004005c acacakse mahatmanam ramam dasarathatmajam

4004006a raja dasaratho nama dyutiman dharmavatsalah

4004006c tasyayam purvajah putro ramo nama janaih srutah

4004007a saranyah sarvabhutanam pitur nirdesaparagah

4004007c viro dasarathasyayam putranam gunavattarah

4004008a rajyad bhrasto vane vastum maya sardham ihagatah

4004008c bharyaya ca mahatejah sitayanugato vasi

4004008e dinaksaye mahatejah prabhayeva divakarah

4004009a aham asyavaro bhrata gunair dasyam upagatah

4004009c krtajnasya bahujnasya laksmano nama namatah

4004010a sukharhasya maharhasya sarvabhutahitatmanah

4004010c aisvaryena vihinasya vanavasashritasya ca

4004011a raksasapahrta bharya rahite kamarupina

4004011c tac ca na jnayate raksah patni yenasya sa hrta

4004012a danur nama shriyah putrah sapad raksasatam gatah

4004012c akhyatas tena sugrivah samartho vanaradhipah

4004013a sa jnasyati mahaviryas tava bharyapaharinam

4004013c evam uktva danuh svargam bhrajamano gatah sukham

4004014a etat te sarvam akhyatam yathatathyena prcchatah

4004014c aham caiva hi ramas ca sugrivam saranam gatau

4004015a esa dattva ca vittani prapya canuttamam yasah

4004015c lokanathah pura bhutva sugrivam natham icchati

4004016a sokabhibhute rame tu sokarte saranam gate

4004016c kartum arhati sugrivah prasadam saha yuthapaih

4004017a evam bruvanam saumitrim karunam sasrupatanam

4004017c hanuman pratyuvacedam vakyam vakyavisaradah

4004018a idrsa buddhisampanna jitakrodha jitendriyah

4004018c drastavya vanarendrena distya darsanam agatah

4004019a sa hi rajyac ca vibhrastah krtavairas ca valina

4004019c hrtadaro vane trasto bhratra vinikrto bhrsam

4004020a karisyati sa sahayyam yuvayor bhaskaratmajah

4004020c sugrivah saha casmabhih sitayah parimargane

4004021a ity evam uktva hanuman slaksnam madhuraya gira

4004021c babhase so 'bhigacchamah sugrivam iti raghavam

4004022a evam bruvanam dharmatma hanumantam sa laksmanah

4004022c pratipujya yathanyayam idam provaca raghavam

4004023a kapih kathayate hrsto yathayam marutatmajah

4004023c krtyavan so 'pi sampraptah krtakrtyo 'si raghava

4004024a prasannamukhavarnas ca vyaktam hrstas ca bhasate

4004024c nanrtam vaksyate viro hanuman marutatmajah

4004025a tatah sa tu mahaprajno hanuman marutatmajah

4004025c jagamadaya tau virau harirajaya raghavau

4004026a sa tu vipula yasah kapipravirah; pavanasutah krtakrtyavat prahrstah

4004026c girivaram uruvikramah prayatah; sa subhamatih saha ramalaksmanabhyam

4005001a rsyamukat tu hanuman gatva tam malayam giram

4005001c acacakse tada virau kapirajaya raghavau

4005002a ayam ramo mahaprajnah samprapto drdhavikramah

4005002c laksmanena saha bhratra ramo 'yam satyavikramah

4005003a iksvakunam kule jato ramo dasarathatmajah

4005003c dharme nigaditas caiva pitur nirdesapalakah

4005004a tasyasya vasato 'ranye niyatasya mahatmanah

4005004c raksasapahrta bharya sa tvam saranam agatah

4005005a rajasuyasvamedhais ca vahnir yenabhitarpitah

4005005c daksinas ca tathotsrsta gavah satasahasrasah

4005006a tapasa satyavakyena vasudha yena palita

4005006c strihetos tasya putro 'yam ramas tvam saranam gatah

4005007a bhavata sakhyakamau tau bhratarau ramalaksmanau

4005007c pratigrhyarcayasvemau pujaniyatamav ubhau

4005008a srutva hanumato vakyam sugrivo hrstamanasah

4005008c bhayam sa raghavad ghoram prajahau vigatajvarah

4005009a sa krtva manusam rupam sugrivah plavagadhipah

4005009c darsaniyatamo bhutva pritya provaca raghavam

4005010a bhavan dharmavinitas ca vikrantah sarvavatsalah

4005010c akhyata vayuputrena tattvato me bhavadgunah

4005011a tan mamaivaisa satkaro labhas caivottamah prabho

4005011c yat tvam icchasi sauhardam vanarena maya saha

4005012a rocate yadi va sakhyam bahur esa prasaritah

4005012c grhyatam panina panir maryada vadhyatam dhruva

4005013a etat tu vacanam srutva sugrivasya subhasitam

4005013c samprahrstamana hastam pidayam asa panina

4005013e hrdyam sauhrdam alambya paryasvajata piditam

4005014a tato hanuman samtyajya bhiksurupam arimdamah

4005014c kasthayoh svena rupena janayam asa pavakam

4005015a dipyamanam tato vahnim puspair abhyarcya satkrtam

4005015c tayor madhye tu suprito nidadhe susamahitah

4005016a tato 'gnim dipyamanam tau cakratus ca pradaksinam

4005016c sugrivo raghavas caiva vayasyatvam upagatau

4005017a tatah suprita manasau tav ubhau hariraghavau

4005017c anyonyam abhiviksantau na trptim upajagmatuh

4005018a tatah sarvarthavidvamsam ramam dasarathatmajam

4005018c sugrivah praha tejasvi vakyam ekamanas tada

4006001a ayam akhyati me rama sacivo mantrisattamah

4006001c hanuman yannimittam tvam nirjanam vanam agatah

4006002a laksmanena saha bhratra vasatas ca vane tava

4006002c raksasapahrta bharya maithili janakatmaja

4006003a tvaya viyukta rudati laksmanena ca dhimata

4006003c antaram prepsuna tena hatva grdhram jatayusam

4006004a bharyaviyogajam duhkham nacirat tvam vimoksyase

4006004c aham tam anayisyami nastam vedasrutim yatha

4006005a rasatale va vartantim vartantim va nabhastale

4006005c aham aniya dasyami tava bharyam arimdama

4006006a idam tathyam mama vacas tvam avehi ca raghava

4006006c tyaja sokam mahabaho tam kantam anayami te

4006007a anumanat tu janami maithili sa na samsayah

4006007c hriyamana maya drsta raksasa krurakarmana

4006008a krosanti rama rameti laksmaneti ca visvaram

4006008c sphuranti ravanasyanke pannagendravadhur yatha

4006009a atmana pancamam mam hi drstva sailatate sthitam

4006009c uttariyam taya tyaktam subhany abharanani ca

4006010a tany asmabhir grhitani nihitani ca raghava

4006010c anayisyamy aham tani pratyabhijnatum arhasi

4006011a tam abravit tato ramah sugrivam priyavadinam

4006011c anayasva sakhe sighram kimartham pravilambase

4006012a evam uktas tu sugrivah sailasya gahanam guham

4006012c pravivesa tatah sighram raghavapriyakamyaya

4006013a uttariyam grhitva tu subhany abharanani ca

4006013c idam pasyeti ramaya darsayam asa vanarah

4006014a tato grhitva tadvasah subhany abharanani ca

4006014c abhavad baspasamruddho nihareneva candramah

4006015a sitasnehapravrttena sa tu baspena dusitah

4006015c ha priyeti rudan dhairyam utsrjya nyapatat ksitau

4006016a hrdi krtva sa bahusas tam alamkaram uttamam

4006016c nisasvasa bhrsam sarpo bilastha iva rositah

4006017a avicchinnasruvegas tu saumitrim viksya parsvatah

4006017c paridevayitum dinam ramah samupacakrame

4006018a pasya laksmana vaidehya samtyaktam hriyamanaya

4006018c uttariyam idam bhumau sarirad bhusanani ca

4006019a sadvalinyam dhruvam bhumyam sitaya hriyamanaya

4006019c utsrstam bhusanam idam tatharupam hi drsyate

4006020a bruhi sugriva kam desam hriyanti laksita tvaya

4006020c raksasa raudrarupena mama pranasama priya

4006021a kva va vasati tad rakso mahad vyasanadam mama

4006021c yannimittam aham sarvan nasayisyami raksasan

4006022a harata maithilim yena mam ca rosayata bhrsam

4006022c atmano jivitantaya mrtyudvaram apavrtam

4006023a mama dayitatama hrta vanad; rajanicarena vimathya yena sa

4006023c kathaya mama ripum tam adya vai; pravagapate yamasamnidhim nayami

4007001a evam uktas tu sugrivo ramenartena vanarah

4007001c abravit pranjalir vakyam sabaspam baspagadgadah

4007002a na jane nilayam tasya sarvatha paparaksasah

4007002c samarthyam vikramam vapi dauskuleyasya va kulam

4007003a satyam tu pratijanami tyaja sokam arimdama

4007003c karisyami tatha yatnam yatha prapsyasi maithilim

4007004a ravanam saganam hatva paritosyatmapaurusam

4007004c tathasmi karta nacirad yatha prito bhavisyasi

4007005a alam vaiklavyam alambya dhairyam atmagatam smara

4007005c tvadvidhanam na sadrsam idrsam buddhilaghavam

4007006a mayapi vyasanam praptam bharya haranajam mahat

4007006c na caham evam socami na ca dhairyam parityaje

4007007a naham tam anusocami prakrto vanaro 'pi san

4007007c mahatma ca vinitas ca kim punar dhrtiman bhavan

4007008a baspam apatitam dhairyan nigrahitum tvam arhasi

4007008c maryadam sattvayuktanam dhrtim notsrastum arhasi

4007009a vyasane vartha krcchre va bhaye va jivitantage

4007009c vimrsan vai svaya buddhya dhrtiman navasidati

4007010a balisas tu naro nityam vaiklavyam yo 'nuvartate

4007010c sa majjaty avasah soke bharakranteva naur jale

4007011a eso 'njalir maya baddhah pranayat tvam prasadaye

4007011c paurusam sraya sokasya nantaram datum arhasi

4007012a ye sokam anuvartante na tesam vidyate sukham

4007012c tejas ca ksiyate tesam na tvam socitum arhasi

4007013a hitam vayasya bhavena bruhi nopadisami te

4007013c vayasyatam pujayan me na tvam socitum arhasi

4007014a madhuram santvitas tena sugrivena sa raghavah

4007014c mukham asrupariklinnam vastrantena pramarjayat

4007015a prakrtisthas tu kakutsthah sugrivavacanat prabhuh

4007015c samparisvajya sugrivam idam vacanam abravit

4007016a kartavyam yad vayasyena snigdhena ca hitena ca

4007016c anurupam ca yuktam ca krtam sugriva tat tvaya

4007017a esa ca prakrtistho 'ham anunitas tvaya sakhe

4007017c durlabho hidrso bandhur asmin kale visesatah

4007018a kim tu yatnas tvaya karyo maithilyah parimargane

4007018c raksasasya ca raudrasya ravanasya duratmanah

4007019a maya ca yad anustheyam visrabdhena tad ucyatam

4007019c varsasv iva ca suksetre sarvam sampadyate tava

4007020a maya ca yad idam vakyam abhimanat samiritam

4007020c tat tvaya harisardula tattvam ity upadharyatam

4007021a anrtam noktapurvam me na ca vaksye kada cana

4007021c etat te pratijanami satyenaiva sapami te

4007022a tatah prahrstah sugrivo vanaraih sacivaih saha

4007022c raghavasya vacah srutva pratijnatam visesatah

4007023a mahanubhavasya vaco nisamya; harir naranam rsabhasya tasya

4007023c krtam sa mene harivira mukhyas; tada svakaryam hrdayena vidvan

4008001a paritustas tu sugrivas tena vakyena vanarah

4008001c laksmanasyagrajam ramam idam vacanam abravit

4008002a sarvathaham anugrahyo devatanam asamsayah

4008002c upapannagunopetah sakha yasya bhavan mama

4008003a sakyam khalu bhaved rama sahayena tvayanagha

4008003c surarajyam api praptum svarajyam kim punah prabho

4008004a so 'ham sabhajyo bandhunam suhrdam caiva raghava

4008004c yasyagnisaksikam mitram labdham raghavavamsajam

4008005a aham apy anurupas te vayasyo jnasyase sanaih

4008005c na tu vaktum samartho 'ham svayam atmagatan gunan

4008006a mahatmanam tu bhuyistham tvadvidhanam krtatmanam

4008006c niscala bhavati pritir dhairyam atmavatam iva

4008007a rajatam va suvarnam va vastrany abharanani va

4008007c avibhaktani sadhunam avagacchanti sadhavah

4008008a adhyo vapi daridro va duhkhitah sukhito 'pi va

4008008c nirdoso va sadoso va vayasyah parama gatih

4008009a dhanatyagah sukhatyago dehatyago 'pi va punah

4008009c vayasyarthe pravartante sneham drstva tathavidham

4008010a tat tathety abravid ramah sugrivam priyavadinam

4008010c laksmanasyagrato laksmya vasavasyeva dhimatah

4008011a tato ramam sthitam drstva laksmanam ca mahabalam

4008011c sugrivah sarvatas caksur vane lolam apatayat

4008012a sa dadarsa tatah salam avidure harisvarah

4008012c supuspam isatpatradhyam bhramarair upasobhitam

4008013a tasyaikam parnabahulam bhanktva sakham supuspitam

4008013c salasyastirya sugrivo nisasada saraghavah

4008014a tav asinau tato drstva hanuman api laksmanam

4008014c salasakham samutpatya vinitam upavesayat

4008015a tatah prahrstah sugrivah slaksnam madhuraya gira

4008015c uvaca pranayad ramam harsavyakulitaksaram

4008016a aham vinikrto bhratra caramy esa bhayarditah

4008016c rsyamukam girivaram hrtabharyah suduhkhitah

4008017a so 'ham trasto bhaye magno vasamy udbhrantacetanah

4008017c valina nikrto bhratra krtavairas ca raghava

4008018a valino me bhayartasya sarvalokabhayamkara

4008018c mamapi tvam anathasya prasadam kartum arhasi

4008019a evam uktas tu tejasvi dharmajno dharmavatsalah

4008019c pratyuvaca sa kakutsthah sugrivam prahasann iva

4008020a upakaraphalam mitram apakaro 'rilaksanam

4008020c adyaiva tam hanisyami tava bharyapaharinam

4008021a ime hi me mahavegah patrinas tigmatejasah

4008021c kartikeyavanodbhutah sara hemavibhusitah

4008022a kankapatrapraticchanna mahendrasanisamnibhah

4008022c suparvanah sutiksnagra sarosa bhujaga iva

4008023a bhratrsamjnam amitram te valinam krtakilbisam

4008023c sarair vinihatam pasya vikirnam iva parvatam

4008024a raghavasya vacah srutva sugrivo vahinipatih

4008024c praharsam atulam lebhe sadhu sadhv iti cabravit

4008025a ramasokabhibhuto 'ham sokartanam bhavan gatih

4008025c vayasya iti krtva hi tvayy aham paridevaye

4008026a tvam hi panipradanena vayasyo so 'gnisaksikah

4008026c krtah pranair bahumatah satyenapi sapamy aham

4008027a vayasya iti krtva ca visrabdham pravadamy aham

4008027c duhkham antargatam yan me mano dahati nityasah

4008028a etavad uktva vacanam baspadusitalocanah

4008028c baspopahataya vaca noccaih saknoti bhasitum

4008029a baspavegam tu sahasa nadivegam ivagatam

4008029c dharayam asa dhairyena sugrivo ramasamnidhau

4008030a samnigrhya tu tam baspam pramrjya nayane subhe

4008030c vinihsvasya ca tejasvi raghavam punar abravit

4008031a puraham valina rama rajyat svad avaropitah

4008031c parusani ca samsravya nirdhuto 'smi baliyasa

4008032a hrta bharya ca me tena pranebhyo 'pi gariyasi

4008032c suhrdas ca madiya ye samyata bandhanesu te

4008033a yatnavams ca sudustatma mad vinasaya raghava

4008033c bahusas tat prayuktas ca vanara nihata maya

4008034a sankaya tv etaya caham drstva tvam api raghava

4008034c nopasarpamy aham bhito bhaye sarve hi bibhyati

4008035a kevalam hi sahaya me hanumat pramukhas tv ime

4008035c ato 'ham dharayamy adya pranan krcchra gato 'pi san

4008036a ete hi kapayah snigdha mam raksanti samantatah

4008036c saha gacchanti gantavye nityam tisthanti ca sthite

4008037a samksepas tv esa me rama kim uktva vistaram hi te

4008037c sa me jyestho ripur bhrata vali visrutapaurusah

4008038a tadvinasad dhi me duhkham pranastam syad anantaram

4008038c sukham me jivitam caiva tadvinasanibandhanam

4008039a esa me rama sokantah sokartena niveditah

4008039c duhkhito 'duhkhito vapi sakhyur nityam sakha gatih

4008040a srutvaitac ca vaco ramah sugrivam idam abravit

4008040c kimnimittam abhud vairam srotum icchami tattvatah

4008041a sukham hi karanam srutva vairasya tava vanara

4008041c anantaryam vidhasyami sampradharya balabalam

4008042a balavan hi mamamarsah srutva tvam avamanitam

4008042c vardhate hrdayotkampi pravrdvega ivambhasah

4008043a hrstah kathaya visrabdho yavad aropyate dhanuh

4008043c srstas ca hi maya bano nirastas ca ripus tava

4008044a evam uktas tu sugrivah kakutsthena mahatmana

4008044c praharsam atulam lebhe caturbhih saha vanaraih

4008045a tatah prahrstavadanah sugrivo laksmanagraje

4008045c vairasya karanam tattvam akhyatum upacakrame

4009001a vali nama mama bhrata jyesthah satrunisudanah

4009001c pitur bahumato nityam mama capi tatha pura

4009002a pitary uparate 'smakam jyestho 'yam iti mantribhih

4009002c kapinam isvaro rajye krtah paramasammatah

4009003a rajyam prasasatas tasya pitrpaitamaham mahat

4009003c aham sarvesu kalesu pranatah presyavat sthitah

4009004a mayavi nama tejasvi purvajo dundubheh sutah

4009004c tena tasya mahad vairam strikrtam visrutam pura

4009005a sa tu supte jane ratrau kiskindhad varam agatah

4009005c nardati sma susamrabdho valinam cahvayad rane

4009006a prasuptas tu mama bhrata narditam bhairavasvanam

4009006c srutva na mamrse vali nispapata javat tada

4009007a sa tu vai nihsrtah krodhat tam hantum asurottamam

4009007c varyamanas tatah stribhir maya ca pranatatmana

4009008a sa tu nirdhuya sarvanno nirjagama mahabalah

4009008c tato 'ham api sauhardan nihsrto valina saha

4009009a sa tu me bhrataram drstva mam ca durad avasthitam

4009009c asuro jatasamtrasah pradudrava tada bhrsam

4009010a tasmin dravati samtraste hy avam drutataram gatau

4009010c prakaso 'pi krto margas candrenodgacchata tada

4009011a sa trnair avrtam durgam dharanya vivaram mahat

4009011c pravivesasuro vegad avam asadya visthitau

4009012a tam pravistam ripum drstva bilam rosavasam gatah

4009012c mam uvaca tada vali vacanam ksubhitendriyah

4009013a iha tvam tistha sugriva biladvari samahitah

4009013c yavad atra pravisyaham nihanmi samare ripum

4009014a maya tv etad vacah srutva yacitah sa paramtapa

4009014c sapayitva ca mam padbhyam pravivesa bilam tada

4009015a tasya pravistasya bilam sagrah samvatsaro gatah

4009015c sthitasya ca mama dvari sa kalo vyatyavartata

4009016a aham tu nastam tam jnatva snehad agatasambhramah

4009016c bhrataram na hi pasyami papasanki ca me manah

4009017a atha dirghasya kalasya bilat tasmad vinihsrtam

4009017c saphenam rudhiram raktam aham drstva suduhkhitah

4009018a nardatam asuranam ca dhvanir me srotram agatah

4009018c nirastasya ca samgrame krosato nihsvano guroh

4009019a aham tv avagato buddhya cihnais tair bhrataram hatam

4009019c pidhaya ca biladvaram silaya girimatraya

4009019e sokartas codakam krtva kiskindham agatah sakhe

4009020a guhamanasya me tattvam yatnato mantribhih srutam

4009020c tato 'ham taih samagamya sametair abhisecitah

4009021a rajyam prasasatas tasya nyayato mama raghava

4009021c ajagama ripum hatva vali tam asurottamam

4009022a abhisiktam tu mam drstva krodhat samraktalocanah

4009022c madiyan mantrino baddhva parusam vakyam abravit

4009023a nigrahe 'pi samarthasya tam papam prati raghava

4009023c na pravartata me buddhir bhratrgauravayantrita

4009024a manayams tam mahatmanam yathavac cabhyavadayam

4009024c uktas ca nasisas tena samtustenantaratmana

4010001a tatah krodhasamavistam samrabdham tam upagatam

4010001c aham prasadayam cakre bhrataram priyakamyaya

4010002a distyasi kusali prapto nihatas ca tvaya ripuh

4010002c anathasya hi me nathas tvam eko 'nathanandanah

4010003a idam bahusalakam te purnacandram ivoditam

4010003c chatram savalavyajanam praticchasva mayodyatam

4010004a tvam eva raja manarhah sada caham yathapura

4010004c nyasabhutam idam rajyam tava niryatayamy aham

4010005a ma ca rosam krthah saumya mayi satrunibarhana

4010005c yace tvam sirasa rajan maya baddho 'yam anjalih

4010006a balad asmi samagamya mantribhih puravasibhih

4010006c rajabhave niyukto 'ham sunyadesajigisaya

4010007a snigdham evam bruvanam mam sa tu nirbhartsya vanarah

4010007c dhik tvam iti ca mam uktva bahu tat tad uvaca ha

4010008a prakrtis ca samaniya mantrinas caiva sammatan

4010008c mam aha suhrdam madhye vakyam paramagarhitam

4010009a viditam vo yatha ratrau mayavi sa mahasurah

4010009c mam samahvayata kruro yuddhakanksi sudurmatih

4010010a tasya tad garjitam srutva nihsrto 'ham nrpalayat

4010010c anuyatas ca mam turnam ayam bhrata sudarunah

4010011a sa tu drstvaiva mam ratrau sadvitiyam mahabalah

4010011c pradravad bhayasamtrasto viksyavam tam anudrutau

4010011e anudrutas tu vegena pravivesa mahabilam

4010012a tam pravistam viditva tu sughoram sumahad bilam

4010012c ayam ukto 'tha me bhrata maya tu kruradarsanah

4010013a ahatva nasti me saktih pratigantum itah purim

4010013c biladvari pratiksa tvam yavad enam nihanmy aham

4010014a sthito 'yam iti matva tu pravisto 'ham durasadam

4010014c tam ca me margamanasya gatah samvatsaras tada

4010015a sa tu drsto maya satrur anirvedad bhayavahah

4010015c nihatas ca maya tatra so 'suro bandhubhih saha

4010016a tasyasyat tu pravrttena rudhiraughena tad bilam

4010016c purnam asid durakramam stanatas tasya bhutale

4010017a sudayitva tu tam satrum vikrantam dundubheh sutam

4010017c niskramann eva pasyami bilasya pihitam mukham

4010018a vikrosamanasya tu me sugriveti punah punah

4010018c yada prativaco nasti tato 'ham bhrsaduhkhitah

4010019a padapraharais tu maya bahusas tad vidaritam

4010019c tato 'ham tena niskramya yatha punar upagatah

4010020a tatranenasmi samruddho rajyam margayatatmanah

4010020c sugrivena nrsamsena vismrtya bhratrsauhrdam

4010021a evam uktva tu mam tatra vastrenaikena vanarah

4010021c tada nirvasayam asa vali vigatasadhvasah

4010022a tenaham apaviddhas ca hrtadaras ca raghava

4010022c tadbhayac ca mahikrtsna kranteyam savanarnava

4010023a rsyamukam girivaram bharyaharanaduhkhitah

4010023c pravisto 'smi duradharsam valinah karanantare

4010024a etat te sarvam akhyatam vairanukathanam mahat

4010024c anagasa maya praptam vyasanam pasya raghava

4010025a valinas tu bhayartasya sarvalokabhayamkara

4010025c kartum arhasi me vira prasadam tasya nigrahat

4010026a evam uktah sa tejasvi dharmajno dharmasamhitam

4010026c vacanam vaktum arebhe sugrivam prahasann iva

4010027a amoghah suryasamkasa mameme nisitah sarah

4010027c tasmin valini durvrtte patisyanti rusanvitah

4010028a yavat tam na hi pasyeyam tava bharyapaharinam

4010028c tavat sa jivet papatma vali caritradusakah

4010029a atmanumanat pasyami magnam tvam sokasagare

4010029c tvam aham tarayisyami kamam prapsyasi puskalam

4011001a ramasya vacanam srutva harsapaurusavardhanam

4011001c sugrivah pujayam cakre raghavam prasasamsa ca

4011002a asamsayam prajvalitais tiksnair marmatigaih saraih

4011002c tvam daheh kupito lokan yuganta iva bhaskarah

4011003a valinah paurusam yat tad yac ca viryam dhrtis ca ya

4011003c tan mamaikamanah srutva vidhatsva yadanantaram

4011004a samudrat pascimat purvam daksinad api cottaram

4011004c kramaty anudite surye vali vyapagataklamah

4011005a agrany aruhya sailanam sikharani mahanty api

4011005c urdhvam utksipya tarasa pratigrhnati viryavan

4011006a bahavah saravantas ca vanesu vividha drumah

4011006c valina tarasa bhagna balam prathayatatmanah

4011007a mahiso dundubhir nama kailasasikharaprabhah

4011007c balam nagasahasrasya dharayam asa viryavan

4011008a viryotsekena dustatma varadanac ca mohitah

4011008c jagama sa mahakayah samudram saritam patim

4011009a urmimantam atikramya sagaram ratnasamcayam

4011009c mama yuddham prayaccheti tam uvaca maharnavam

4011010a tatah samudro dharmatma samutthaya mahabalah

4011010c abravid vacanam rajann asuram kalacoditam

4011011a samartho nasmi te datum yuddham yuddhavisarada

4011011c sruyatam abhidhasyami yas te yuddham pradasyati

4011012a sailarajo maharanye tapasvisaranam param

4011012c samkarasvasuro namna himavan iti visrutah

4011013a guha prasravanopeto bahukandaranirjharah

4011013c sa samarthas tava pritim atulam kartum ahave

4011014a tam bhitam iti vijnaya samudram asurottamah

4011014c himavadvanam agacchac charas capad iva cyutah

4011015a tatas tasya gireh sveta gajendravipulah silah

4011015c ciksepa bahudha bhumau dundubhir vinanada ca

4011016a tatah svetambudakarah saumyah pritikarakrtih

4011016c himavan abravid vakyam sva eva sikhare sthitah

4011017a klestum arhasi mam na tvam dundubhe dharmavatsala

4011017c ranakarmasv akusalas tapasvisaranam hy aham

4011018a tasya tadvacanam srutva girirajasya dhimatah

4011018c uvaca dundubhir vakyam krodhat samraktalocanah

4011019a yadi yuddhe 'samarthas tvam madbhayad va nirudyamah

4011019c tam acaksva pradadyan me yo 'dya yuddham yuyutsatah

4011020a himavan abravid vakyam srutva vakyavisaradah

4011020c anuktapurvam dharmatma krodhat tam asurottamam

4011021a vali nama mahaprajnah sakratulyaparakramah

4011021c adhyaste vanarah shriman kiskindham atulaprabham

4011022a sa samartho mahaprajnas tava yuddhavisaradah

4011022c dvandvayuddham mahad datum namucer iva vasavah

4011023a tam sighram abhigaccha tvam yadi yuddham ihecchasi

4011023c sa hi durdharsano nityam surah samarakarmani

4011024a srutva himavato vakyam krodhavistah sa dundubhih

4011024c jagama tam purim tasya kiskindham valinas tada

4011025a dharayan mahisam rupam tiksnasrngo bhayavahah

4011025c pravrsiva mahameghas toyapurno nabhastale

4011026a tatas tu dvaram agamya kiskindhaya mahabalah

4011026c nanarda kampayan bhumim dundubhir dundubhir yatha

4011027a samipajan druman bhanjan vasudham darayan khuraih

4011027c visanenollekhan darpat taddvaram dvirado yatha

4011028a antahpuragato vali srutva sabdam amarsanah

4011028c nispapata saha stribhis tarabhir iva candramah

4011029a mitam vyaktaksarapadam tam uvaca sa dundubhim

4011029c harinam isvaro vali sarvesam vanacarinam

4011030a kimartham nagaradvaram idam ruddhva vinardasi

4011030c dundubhe vidito me 'si raksa pranan mahabala

4011031a tasya tadvacanam srutva vanarendrasya dhimatah

4011031c uvaca dundubhir vakyam krodhat samraktalocanah

4011032a na tvam strisamnidhau vira vacanam vaktum arhasi

4011032c mama yuddham prayaccha tvam tato jnasyami te balam

4011033a atha va dharayisyami krodham adya nisam imam

4011033c grhyatam udayah svairam kamabhogesu vanara

4011034a yo hi mattam pramattam va suptam va rahitam bhrsam

4011034c hanyat sa bhrunaha loke tvadvidham madamohitam

4011035a sa prahasyabravin mandam krodhat tam asurottamam

4011035c visrjya tah striyah sarvas tara prabhirtikas tada

4011036a matto 'yam iti ma mamstha yady abhito 'si samyuge

4011036c mado 'yam samprahare 'smin virapanam samarthyatam

4011037a tam evam uktva samkruddho malam utksipya kancanim

4011037c pitra dattam mahendrena yuddhaya vyavatisthata

4011038a visanayor grhitva tam dundubhim girisamnibham

4011038c vali vyapatayam cakre nanarda ca mahasvanam

4011039a yuddhe pranahare tasmin nispisto dundubhis tada

4011039c srotrabhyam atha raktam tu tasya susrava patyatah

4011039e papata ca mahakayah ksitau pancatvam agatah

4011040a tam tolayitva bahubhyam gatasattvam acetanam

4011040c ciksepa vegavan vali vegenaikena yojanam

4011041a tasya vegapraviddhasya vaktrat ksatajabindavah

4011041c prapetur marutotksipta matangasyasramam prati

4011042a tan drstva patitams tatra munih sonitaviprusah

4011042c utsasarja mahasapam kseptaram valinam prati

4011042e iha tenapravestavyam pravistasya badho bhavet

4011043a sa maharsim samasadya yacate sma krtanjalih

4011044a tatah sapabhayad bhita rsyamukam mahagirim

4011044c pravestum necchati harir drastum vapi naresvara

4011045a tasyapravesam jnatvaham idam rama mahavanam

4011045c vicarami sahamatyo visadena vivarjitah

4011046a eso 'sthinicayas tasya dundubheh samprakasate

4011046c viryotsekan nirastasya girikutanibho mahan

4011047a ime ca vipulah salah sapta sakhavalambinah

4011047c yatraikam ghatate vali nispatrayitum ojasa

4011048a etad asyasamam viryam maya rama prakasitam

4011048c katham tam valinam hantum samare saksyase nrpa

4011049a yadi bhindyad bhavan salan imams tv ekesuna tatah

4011049c janiyam tvam mahabaho samartham valino vadhe

4011050a tasya tadvacanam srutva sugrivasya mahatmanah

4011050c raghavo dundubheh kayam padangusthena lilaya

4011050e tolayitva mahabahus ciksepa dasayojanam

4011051a ksiptam drstva tatah kayam sugrivah punar abravit

4011051c laksmanasyagrato ramam idam vacanam arthavat

4011052a ardrah samamsapratyagrah ksiptah kayah pura sakhe

4011052c laghuh samprati nirmamsas trnabhutas ca raghava

4011052e natra sakyam balam jnatum tava va tasya vadhikam

4012001a etac ca vacanam srutva sugrivena subhasitam

4012001c pratyayartham mahateja ramo jagraha karmukam

4012002a sa grhitva dhanur ghoram saram ekam ca manadah

4012002c salan uddisya ciksepa jyasvanaih purayan disah

4012003a sa visrsto balavata banah svarnapariskrtah

4012003c bhittva salan giriprasthe sapta bhumim vivesa ha

4012004a pravistas tu muhurtena rasam bhittva mahajavah

4012004c nispatya ca punas turnam svatunim pravivesa ha

4012005a tan drstva sapta nirbhinnan salan vanarapumgavah

4012005c ramasya saravegena vismayam paramam gatah

4012006a sa murdhna nyapatad bhumau pralambikrtabhusanah

4012006c sugrivah paramaprito raghavaya krtanjalih

4012007a idam covaca dharmajnam karmana tena harsitah

4012007c ramam sarvastravidusam srestham suram avasthitam

4012008a sendran api suran sarvams tvam banaih purusarsabha

4012008c samarthah samare hantum kim punar valinam prabho

4012009a yena sapta mahasala girir bhumis ca daritah

4012009c banenaikena kakutstha sthata te ko ranagratah

4012010a adya me vigatah sokah pritir adya para mama

4012010c suhrdam tvam samasadya mahendravarunopamam

4012011a tam adyaiva priyartham me vairinam bhratrrupinam

4012011c valinam jahi kakutstha maya baddho 'yam anjalih

4012012a tato ramah parisvajya sugrivam priyadarsanam

4012012c pratyuvaca mahaprajno laksmananumatam vacah

4012013a asmad gacchama kiskindham ksipram gaccha tvam agratah

4012013c gatva cahvaya sugriva valinam bhratrgandhinam

4012014a sarve te tvaritam gatva kiskindham valinah purim

4012014c vrksair atmanam avrtya vyatisthan gahane vane

4012015a sugrivo vyanadad ghoram valino hvanakaranat

4012015c gadham parihito vegan nadair bhindann ivambaram

4012016a tam srutva ninadam bhratuh kruddho vali mahabalah

4012016c nispapata susamrabdho bhaskaro 'statatad iva

4012017a tatah sutumulam yuddham valisugrivayor abhut

4012017c gagane grahayor ghoram budhangarakayor iva

4012018a talair asanikalpais ca vajrakalpais ca mustibhih

4012018c jaghnatuh samare 'nyonyam bhratarau krodhamurchitau

4012019a tato ramo dhanuspanis tav ubhau samudiksya tu

4012019c anyonyasadrsau virav ubhau devav ivasvinau

4012020a yan navagacchat sugrivam valinam vapi raghavah

4012020c tato na krtavan buddhim moktum antakaram saram

4012021a etasminn antare bhagnah sugrivas tena valina

4012021c apasyan raghavam natham rsyamukam pradudruve

4012022a klanto rudhirasiktangah praharair jarjarikrtah

4012022c valinabhidrutah krodhat pravivesa mahavanam

4012023a tam pravistam vanam drstva vali sapabhayat tatah

4012023c mukto hy asi tvam ity uktva sa nivrtto mahabalah

4012024a raghavo 'pi saha bhratra saha caiva hanumata

4012024c tad eva vanam agacchat sugrivo yatra vanarah

4012025a tam samiksyagatam ramam sugrivah sahalaksmanam

4012025c hriman dinam uvacedam vasudham avalokayan

4012026a ahvayasveti mam uktva darsayitva ca vikramam

4012026c vairina ghatayitva ca kim idanim tvaya krtam

4012027a tam eva velam vaktavyam tvaya raghava tattvatah

4012027c valinam na nihanmiti tato naham ito vraje

4012028a tasya caivam bruvanasya sugrivasya mahatmanah

4012028c karunam dinaya vaca raghavah punar abravit

4012029a sugriva sruyatam tatah krodhas ca vyapaniyatam

4012029c karanam yena bano 'yam na maya sa visarjitah

4012030a alamkarena vesena pramanena gatena ca

4012030c tvam ca sugriva vali ca sadrsau sthah parasparam

4012031a svarena varcasa caiva preksitena ca vanara

4012031c vikramena ca vakyais ca vyaktim vam nopalaksaye

4012032a tato 'ham rupasadrsyan mohito vanarottama

4012032c notsrjami mahavegam saram satrunibarhanam

4012033a etanmuhurte tu maya pasya valinam ahave

4012033c nirastam isunaikena vestamanam mahitale

4012034a abhijnanam kurusva tvam atmano vanaresvara

4012034c yena tvam abhijaniyam dvandvayuddham upagatam

4012035a gajapuspim imam phullam utpatya subhalaksanam

4012035c kuru laksmana kanthe 'sya sugrivasya mahatmanah

4012036a tato giritate jatam utpatya kusumayutam

4012036c laksmano gajapuspim tam tasya kanthe vyasarjayat

4012037a sa tatha susubhe shrimaml lataya kanthasaktaya

4012037c malayeva balakanam sasamdhya iva toyadah

4012038a vibhrajamano vapusa ramavakyasamahitah

4012038c jagama saha ramena kiskindham valipalitam

4013001a rsyamukat sa dharmatma kiskindham laksmanagrajah

4013001c jagama sahasugrivo valivikramapalitam

4013002a samudyamya mahac capam ramah kancanabhusitam

4013002c sarams caditya samkasan grhitva ranasadhakan

4013003a agratas tu yayau tasya raghavasya mahatmanah

4013003c sugrivah samhatagrivo laksmanas ca mahabalah

4013004a prsthato hanuman viro nalo nilas ca vanarah

4013004c taras caiva mahateja hariyuthapa yuthapah

4013005a te viksamana vrksams ca puspabharavalambinah

4013005c prasannambuvahas caiva saritah sagaram gamah

4013006a kandarani ca sailams ca nirjharani guhas tatha

4013006c sikharani ca mukhyani daris ca priyadarsanah

4013007a vaiduryavimalaih parnaih padmais cakasakudmalaih

4013007c sobhitan sajalan marge tatakams ca vyalokayan

4013008a karandaih sarasair hamsair vanjulair jalakukkutaih

4013008c cakravakais tatha canyaih sakunaih pratinaditan

4013009a mrdusaspankuraharan nirbhayan vanagocaran

4013009c caratah sarvato 'pasyan sthalisu harinan sthitan

4013010a tatakavairinas capi sukladantavibhusitan

4013010c ghoran ekacaran vanyan dviradan kulaghatinah

4013011a vane vanacarams canyan khecarams ca vihamgaman

4013011c pasyantas tvarita jagmuh sugrivavasavartinah

4013012a tesam tu gacchatam tatra tvaritam raghunandanah

4013012c drumasandam vanam drstva ramah sugrivam abravit

4013013a esa megha ivakase vrksasandah prakasate

4013013c meghasamghatavipulah paryantakadalivrtah

4013014a kim etaj jnatum icchami sakhe kautuhalam mama

4013014c kautuhalapanayanam kartum icchamy aham tvaya

4013015a tasya tadvacanam srutva raghavasya mahatmanah

4013015c gacchann evacacakse 'tha sugrivas tan mahad vanam

4013016a etad raghava vistirnam asramam sramanasanam

4013016c udyanavanasampannam svadumulaphalodakam

4013017a atra saptajana nama munayah samsitavratah

4013017c saptaivasann adhahsirsa niyatam jalasayinah

4013018a saptaratrakrtahara vayuna vanavasinah

4013018c divam varsasatair yatah saptabhih sakalevarah

4013019a tesam evam prabhavena drumaprakarasamvrtam

4013019c asramam suduradharsam api sendraih surasuraih

4013020a paksino varjayanty etat tathanye vanacarinah

4013020c visanti mohad ye 'py atra nivartante na te punah

4013021a vibhusanaravas catra sruyante sakalaksarah

4013021c turyagitasvanas capi gandho divyas ca raghava

4013022a tretagnayo 'pi dipyante dhumo hy esa pradrsyate

4013022c vestayann iva vrksagran kapotangaruno ghanah

4013023a kuru pranamam dharmatmams tan samuddisya raghavah

4013023c laksmanena saha bhratra prayatah samyatanjalih

4013024a pranamanti hi ye tesam rsinam bhavitatmanam

4013024c na tesam asubham kim cic charire rama drsyate

4013025a tato ramah saha bhratra laksmanena krtanjalih

4013025c samuddisya mahatmanas tan rsin abhyavadayat

4013026a abhivadya ca dharmatma ramo bhrata ca laksmanah

4013026c sugrivo vanaras caiva jagmuh samhrstamanasah

4013027a te gatva duram adhvanam tasmat saptajanasramat

4013027c dadrsus tam duradharsam kiskindham valipalitam

4014001a sarve te tvaritam gatva kiskindham valipalitam

4014001c vrksair atmanam avrtya vyatisthan gahane vane

4014002a vicarya sarvato drstim kanane kananapriyah

4014002c sugrivo vipulagrivah krodham aharayad bhrsam

4014003a tatah sa ninadam ghoram krtva yuddhaya cahvayat

4014003c parivaraih parivrto nadair bhindann ivambaram

4014004a atha balarkasadrso drptasimhagatis tada

4014004c drstva ramam kriyadaksam sugrivo vakyam abravit

4014005a harivaguraya vyaptam taptakancanatoranam

4014005c praptah sma dhvajayantradhyam kiskindham valinah purim

4014006a pratijna ya tvaya vira krta valivadhe pura

4014006c saphalam tam kuru ksipram latam kala ivagatah

4014007a evam uktas tu dharmatma sugrivena sa raghavah

4014007c tam athovaca sugrivam vacanam satrusudanah

4014008a krtabhijnana cihnas tvam anaya gajasahvaya

4014008c viparita ivakase suryo naksatra malaya

4014009a adya valisamuttham te bhayam vairam ca vanara

4014009c ekenaham pramoksyami banamoksena samyuge

4014010a mama darsaya sugrivavairinam bhratrrupinam

4014010c vali vinihato yavad vane pamsusu vestate

4014011a yadi drstipatham prapto jivan sa vinivartate

4014011c tato dosena ma gacchet sadyo garhec ca ma bhavan

4014012a pratyaksam sapta te sala maya banena daritah

4014012c tato vetsi balenadya balinam nihatam maya

4014013a anrtam noktapurvam me vira krcchre 'pi tisthata

4014013c dharmalobhaparitena na ca vaksye katham cana

4014014a saphalam ca karisyami pratijnam jahi sambhramam

4014014c prasutam kalamam ksetre varseneva satakratuh

4014015a tadahvananimittam tvam valino hemamalinah

4014015c sugriva kuru tam sabdam nispated yena vanarah

4014016a jitakasi jayaslaghi tvaya cadharsitah purat

4014016c nispatisyaty asamgena vali sa priyasamyugah

4014017a ripunam dharsanam sura marsayanti na samyuge

4014017c janantas tu svakam viryam strisamaksam visesatah

4014018a sa tu ramavacah srutva sugrivo hemapingalah

4014018c nanarda kruranadena vinirbhindann ivambaram

4014019a tasya sabdena vitrasta gavo yanti hataprabhah

4014019c rajadosaparamrstah kulastriya ivakulah

4014020a dravanti ca mrgah sighram bhagna iva rane hayah

4014020c patanti ca khaga bhumau ksinapunya iva grahah

4014021a tatah sa jimutaganapranado; nadam vyamuncat tvaraya pratitah

4014021c suryatmajah sauryavivrddhatejah; saritpatir vanilacancalormih

4015001a atha tasya ninadam tam sugrivasya mahatmanah

4015001c susravantahpuragato vali bhratur amarsanah

4015002a srutva tu tasya ninadam sarvabhutaprakampanam

4015002c madas caikapade nastah krodhas capatito mahan

4015003a sa tu rosaparitango vali samdhyatapaprabhah

4015003c uparakta ivadityah sadyo nisprabhatam gatah

4015004a vali damstra karalas tu krodhad diptagnisamnibhah

4015004c bhaty utpatitapadmabhah samrnala iva hradah

4015005a sabdam durmarsanam srutva nispapata tato harih

4015005c vegena carananyasair darayann iva medinim

4015006a tam tu tara parisvajya snehad darsitasauhrda

4015006c uvaca trastasambhranta hitodarkam idam vacah

4015007a sadhu krodham imam vira nadi vegam ivagatam

4015007c sayanad utthitah kalyam tyaja bhuktam iva srajam

4015008a sahasa tava niskramo mama tavan na rocate

4015008c sruyatam abhidhasyami yannimittam nivaryase

4015009a purvam apatitah krodhat sa tvam ahvayate yudhi

4015009c nispatya ca nirastas te hanyamano diso gatah

4015010a tvaya tasya nirastasya piditasya visesatah

4015010c ihaitya punar ahvanam sankam janayativa me

4015011a darpas ca vyavasayas ca yadrsas tasya nardatah

4015011c ninadasya ca samrambho naitad alpam hi karanam

4015012a nasahayam aham manye sugrivam tam ihagatam

4015012c avastabdhasahayas ca yam ashrityaisa garjati

4015013a prakrtya nipunas caiva buddhimams caiva vanarah

4015013c apariksitaviryena sugrivah saha naisyati

4015014a purvam eva maya vira srutam kathayato vacah

4015014c angadasya kumarasya vaksyami tva hitam vacah

4015015a tava bhratur hi vikhyatah sahayo ranakarkasah

4015015c ramah parabalamardi yugantagnir ivotthitah

4015016a nivasavrksah sadhunam apannanam para gatih

4015016c artanam samsrayas caiva yasasas caikabhajanam

4015017a jnanavijnanasampanno nideso niratah pituh

4015017c dhatunam iva sailendro gunanam akaro mahan

4015018a tatksamam na virodhas te saha tena mahatmana

4015018c durjayenaprameyena ramena ranakarmasu

4015019a sura vaksyami te kim cin na cecchamy abhyasuyitum

4015019c sruyatam kriyatam caiva tava vaksyami yad dhitam

4015020a yauvarajyena sugrivam turnam sadhv abhisecaya

4015020c vigraham ma krtha vira bhratra rajan baliyasa

4015021a aham hi te ksamam manye tava ramena sauhrdam

4015021c sugrivena ca sampritim vairam utsrjya duratah

4015022a lalaniyo hi te bhrata yaviyan esa vanarah

4015022c tatra va sann ihastho va sarvatha bandhur eva te

4015023a yadi te matpriyam karyam yadi cavaisi mam hitam

4015023c yacyamanah prayatnena sadhu vakyam kurusva me

4016001a tam evam bruvatim taram taradhipanibhananam

4016001c vali nirbhartsayam asa vacanam cedam abravit

4016002a garjato 'sya ca samrambham bhratuh satror visesatah

4016002c marsayisyamy aham kena karanena varanane

4016003a adharsitanam suranam samaresv anivartinam

4016003c dharsanamarsanam bhiru maranad atiricyate

4016004a sodhum na ca samartho 'ham yuddhakamasya samyuge

4016004c sugrivasya ca samrambham hinagrivasya garjatah

4016005a na ca karyo visadas te raghavam prati matkrte

4016005c dharmajnas ca krtajnas ca katham papam karisyati

4016006a nivartasva saha stribhih katham bhuyo 'nugacchasi

4016006c sauhrdam darsitam tare mayi bhaktih krta tvaya

4016007a pratiyotsyamy aham gatva sugrivam jahi sambhramam

4016007c darpam casya vinesyami na ca pranair vimoksyate

4016008a sapitasi mama pranair nivartasva jayena ca

4016008c aham jitva nivartisye tam alam bhrataram rane

4016009a tam tu tara parisvajya valinam priyavadini

4016009c cakara rudati mandam daksina sa pradaksinam

4016010a tatah svastyayanam krtva mantravad vijayaisini

4016010c antahpuram saha stribhih pravista sokamohita

4016011a pravistayam tu tarayam saha stribhih svam alayam

4016011c nagaran niryayau kruddho mahasarpa iva svasan

4016012a sa nihsvasya mahavego vali paramarosanah

4016012c sarvatas carayan drstim satrudarsanakanksaya

4016013a sa dadarsa tatah shriman sugrivam hemapingalam

4016013c susamvitam avastabdham dipyamanam ivanalam

4016014a sa tam drstva mahaviryam sugrivam paryavasthitam

4016014c gadham paridadhe vaso vali paramarosanah

4016015a sa vali gadhasamvito mustim udyamya viryavan

4016015c sugrivam evabhimukho yayau yoddhum krtaksanah

4016016a slistamustim samudyamya samrabdhataram agatah

4016016c sugrivo 'pi samuddisya valinam hemamalinam

4016017a tam vali krodhatamraksah sugrivam ranapanditam

4016017c apatantam mahavegam idam vacanam abravit

4016018a esa mustir maya baddho gadhah sunihitangulih

4016018c maya vegavimuktas te pranan adaya yasyati

4016019a evam uktas tu sugrivah kruddho valinam abravit

4016019c tavaiva ca haran pranan mustih patatu murdhani

4016020a taditas tena samkruddhah samabhikramya vegatah

4016020c abhavac chonitodgari sotpida iva parvatah

4016021a sugrivena tu nihsamgam salam utpatya tejasa

4016021c gatresv abhihato vali vajreneva mahagirih

4016022a sa tu vali pracaritah salatadanavihvalah

4016022c gurubharasamakranta sagare naur ivabhavat

4016023a tau bhimabalavikrantau suparnasamaveginau

4016023c pravrddhau ghoravapusau candrasuryav ivambare

4016024a valina bhagnadarpas tu sugrivo mandavikramah

4016024c valinam prati samarso darsayam asa laghavam

4016025a tato dhanusi samdhaya saram asivisopamam

4016025c raghavena mahabano valivaksasi patitah

4016026a vegenabhihato vali nipapata mahitale

4016027a athoksitah sonitatoyavisravaih ; supuspitasoka ivaniloddhatah

4016027c vicetano vasavasunur ahave; prabhramsitendradhvajavat ksitim gatah

4017001a tatah sarenabhihato ramena ranakarkasah

4017001c papata sahasa vali nikrtta iva padapah

4017002a sa bhumau nyastasarvangas taptakancanabhusanah

4017002c apatad devarajasya muktarasmir iva dhvajah

4017003a tasmin nipatite bhumau haryrsanam ganesvare

4017003c nastacandram iva vyoma na vyarajata bhutalam

4017004a bhumau nipatitasyapi tasya deham mahatmanah

4017004c na shrir jahati na prana na tejo na parakramah

4017005a sakradatta vara mala kancani ratnabhusita

4017005c dadhara harimukhyasya pranams tejah shriyam ca sa

4017006a sa taya malaya viro haimaya hariyuthapah

4017006c samdhyanugataparyantah payodhara ivabhavat

4017007a tasya mala ca dehas ca marmaghati ca yah sarah

4017007c tridheva racita laksmih patitasyapi sobhate

4017008a tad astram tasya virasya svargamargaprabhavanam

4017008c ramabanasanaksiptam avahat paramam gatim

4017009a tam tatha patitam samkhye gatarcisam ivanalam

4017009c yayatim iva punyante devalokat paricyutam

4017010a adityam iva kalena yugante bhuvi patitam

4017010c mahendram iva durdharsam mahendram iva duhsaham

4017011a mahendraputram patitam valinam hemamalinam

4017011c simhoraskam mahabahum diptasyam harilocanam

4017011e laksmananugato ramo dadarsopasasarpa ca

4017012a sa drstva raghavam vali laksmanam ca mahabalam

4017012c abravit prashritam vakyam parusam dharmasamhitam

4017013a paranmukhavadham krtva ko nu praptas tvaya gunah

4017013c yad aham yuddhasamrabdhas tvatkrte nidhanam gatah

4017014a kulinah sattvasampannas tejasvi caritavratah

4017014c ramah karunavedi ca prajanam ca hite ratah

4017015a sanukroso mahotsahah samayajno drdhavratah

4017015c iti te sarvabhutani kathayanti yaso bhuvi

4017016a tan gunan sampradharyaham agryam cabhijanam tava

4017016c taraya pratisiddhah san sugrivena samagatah

4017017a na mam anyena samrabdham pramattam veddhum arhasi

4017017c iti me buddhir utpanna babhuvadarsane tava

4017018a na tvam vinihatatmanam dharmadhvajam adharmikam

4017018c jane papasamacaram trnaih kupam ivavrtam

4017019a satam vesadharam papam pracchannam iva pavakam

4017019c naham tvam abhijanani dharmacchadmabhisamvrtam

4017020a visaye va pure va te yada napakaromy aham

4017020c na ca tvam pratijane 'ham kasmat tvam hamsy akilbisam

4017021a phalamulasanam nityam vanaram vanagocaram

4017021c mam ihapratiyudhyantam anyena ca samagatam

4017022a tvam naradhipateh putrah pratitah priyadarsanah

4017022c lingam apy asti te rajan drsyate dharmasamhitam

4017023a kah ksatriyakule jatah srutavan nastasamsayah

4017023c dharmalinga praticchannah kruram karma samacaret

4017024a rama rajakule jato dharmavan iti visrutah

4017024c abhavyo bhavyarupena kimartham paridhavasi

4017025a sama danam ksama dharmah satyam dhrtiparakramau

4017025c parthivanam guna rajan dandas capy apakarisu

4017026a vayam vanacara rama mrga mulaphalasanah

4017026c esa prakrtir asmakam purusas tvam naresvarah

4017027a bhumir hiranyam rupyam ca nigrahe karanani ca

4017027c tatra kas te vane lobho madiyesu phalesu va

4017028a nayas ca vinayas cobhau nigrahanugrahav api

4017028c rajavrttir asamkirna na nrpah kamavrttayah

4017029a tvam tu kamapradhanas ca kopanas canavasthitah

4017029c rajavrttais ca samkirnah sarasanaparayanah

4017030a na te 'sty apacitir dharme narthe buddhir avasthita

4017030c indriyaih kamavrttah san krsyase manujesvara

4017031a hatva banena kakutstha mam ihanaparadhinam

4017031c kim vaksyasi satam madhye karma krtva jugupsitam

4017032a rajaha brahmaha goghnas corah pranivadhe ratah

4017032c nastikah parivetta ca sarve nirayagaminah

4017033a adharyam carma me sadbhi romany asthi ca varjitam

4017033c abhaksyani ca mamsani tvadvidhair dharmacaribhih

4017034a panca pancanakha bhaksya brahmaksatrena raghava

4017034c salyakah svavidho godha sasah kurmas ca pancamah

4017035a carma casthi ca me rajan na sprsanti manisinah

4017035c abhaksyani ca mamsani so 'ham pancanakho hatah

4017036a tvaya nathena kakutstha na sanatha vasumdhara

4017036c pramada silasampanna dhurtena patita yatha

4017037a satho naikrtikah ksudro mithya prashritamanasah

4017037c katham dasarathena tvam jatah papo mahatmana

4017038a chinnacaritryakaksyena satam dharmativartina

4017038c tyaktadharmankusenaham nihato ramahastina

4017039a drsyamanas tu yudhyetha maya yudhi nrpatmaja

4017039c adya vaivasvatam devam pasyes tvam nihato maya

4017040a tvayadrsyena tu rane nihato 'ham durasadah

4017040c prasuptah pannageneva narah panavasam gatah

4017041a sugrivapriyakamena yad aham nihatas tvaya

4017041c kanthe baddhva pradadyam te 'nihatam ravanam rane

4017042a nyastam sagaratoye va patale vapi maithilim

4017042c janayeyam tavadesac chvetam asvatarim iva

4017043a yuktam yat prapnuyad rajyam sugrivah svargate mayi

4017043c ayuktam yad adharmena tvayaham nihato rane

4017044a kamam evamvidham lokah kalena viniyujyate

4017044c ksamam ced bhavata praptam uttaram sadhu cintyatam

4017045a ity evam uktva parisuskavaktrah; sarabhighatad vyathito mahatma

4017045c samiksya ramam ravisamnikasam; tusnim babhuvamararajasunuh

4018001a ity uktah prashritam vakyam dharmarthasahitam hitam

4018001c parusam valina ramo nihatena vicetasa

4018002a tam nisprabham ivadityam muktatoyam ivambudam

4018002c uktavakyam harisrestham upasantam ivanalam

4018003a dharmarthagunasampannam harisvaram anuttamam

4018003c adhiksiptas tada ramah pascad valinam abravit

4018004a dharmam artham ca kamam ca samayam capi laukikam

4018004c avijnaya katham balyan mam ihadya vigarhase

4018005a aprstva buddhisampannan vrddhan acaryasammatan

4018005c saumya vanaracapalyat tvam mam vaktum ihecchasi

4018006a iksvakunam iyam bhumih sasailavanakanana

4018006c mrgapaksimanusyanam nigrahanugrahav api

4018007a tam palayati dharmatma bharatah satyavag rjuh

4018007c dharmakamarthatattvajno nigrahanugrahe ratah

4018008a nayas ca vinayas cobhau yasmin satyam ca susthitam

4018008c vikramas ca yatha drstah sa raja desakalavit

4018009a tasya dharmakrtadesa vayam anye ca parthivah

4018009c caramo vasudham krtsnam dharmasamtanam icchavah

4018010a tasmin nrpatisardula bharate dharmavatsale

4018010c palayaty akhilam bhumim kas cared dharmanigraham

4018011a te vayam margavibhrastam svadharme parame sthitah

4018011c bharatajnam puraskrtya nigrhnimo yathavidhi

4018012a tvam tu samklistadharma ca karmana ca vigarhitah

4018012c kamatantrapradhanas ca na sthito rajavartmani

4018013a jyestho bhrata pita caiva yas ca vidyam prayacchati

4018013c trayas te pitaro jneya dharme ca pathi vartinah

4018014a yaviyan atmanah putrah sisyas capi gunoditah

4018014c putravat te trayas cintya dharmas ced atra karanam

4018015a suksmah paramadurjneyah satam dharmah plavamgama

4018015c hrdisthah sarvabhutanam atma veda subhasubham

4018016a capalas capalaih sardham vanarair akrtatmabhih

4018016c jatyandha iva jatyandhair mantrayan draksyase nu kim

4018017a aham tu vyaktatam asya vacanasya bravimi te

4018017c na hi mam kevalam rosat tvam vigarhitum arhasi

4018018a tad etat karanam pasya yadartham tvam maya hatah

4018018c bhratur vartasi bharyayam tyaktva dharmam sanatanam

4018019a asya tvam dharamanasya sugrivasya mahatmanah

4018019c rumayam vartase kamat snusayam papakarmakrt

4018020a tad vyatitasya te dharmat kamavrttasya vanara

4018020c bhratrbharyabhimarse 'smin dando 'yam pratipaditah

4018021a na hi dharmaviruddhasya lokavrttad apeyusah

4018021c dandad anyatra pasyami nigraham hariyuthapa

4018022a aurasim bhaginim vapi bharyam vapy anujasya yah

4018022c pracareta narah kamat tasya dando vadhah smrtah

4018023a bharatas tu mahipalo vayam tv adesavartinah

4018023c tvam ca dharmad atikrantah katham sakyam upeksitum

4018024a gurudharmavyatikrantam prajno dharmena palayan

4018024c bharatah kamavrttanam nigrahe paryavasthitah

4018025a vayam tu bharatadesam vidhim krtva harisvara

4018025c tvadvidhan bhinnamaryadan niyantum paryavasthitah

4018026a sugrivena ca me sakhyam laksmanena yatha tatha

4018026c dararajyanimittam ca nihsreyasi ratah sa me

4018027a pratijna ca maya datta tada vanarasamnidhau

4018027c pratijna ca katham sakya madvidhenanaveksitum

4018028a tad ebhih karanaih sarvair mahadbhir dharmasamhitaih

4018028c sasanam tava yad yuktam tad bhavan anumanyatam

4018029a sarvatha dharma ity eva drastavyas tava nigrahah

4018029c vayasyasyopakartavyam dharmam evanupasyata

4018030a rajabhir dhrtadandas tu krtva papani manavah

4018030c nirmalah svargam ayanti santah sukrtino yatha

4018031a aryena mama mandhatra vyasanam ghoram ipsitam

4018031c sramanena krte pape yatha papam krtam tvaya

4018032a anyair api krtam papam pramattair vasudhadhipaih

4018032c prayascittam ca kurvanti tena tac chamyate rajah

4018033a tad alam paritapena dharmatah parikalpitah

4018033c vadho vanarasardula na vayam svavase sthitah

4018034a vagurabhis ca pasais ca kutais ca vividhair narah

4018034c praticchannas ca drsyas ca grhnanti subahun mrgan

4018034e pradhavitan va vitrastan visrabdhan ativisthitan

4018035a pramattan apramattan va nara mamsarthino bhrsam

4018035c vidhyanti vimukhams capi na ca doso 'tra vidyate

4018036a yanti rajarsayas catra mrgayam dharmakovidah

4018036c tasmat tvam nihato yuddhe maya banena vanara

4018036e ayudhyan pratiyudhyan va yasmac chakhamrgo hy asi

4018037a durlabhasya ca dharmasya jivitasya subhasya ca

4018037c rajano vanarasrestha pradataro na samsayah

4018038a tan na himsyan na cakrosen naksipen napriyam vadet

4018038c deva manusarupena caranty ete mahitale

4018039a tvam tu dharmam avijnaya kevalam rosam asthitah

4018039c pradusayasi mam dharme pitrpaitamahe sthitam

4018040a evam uktas tu ramena vali pravyathito bhrsam

4018040c pratyuvaca tato ramam pranjalir vanaresvarah

4018041a yat tvam attha narasrestha tad evam natra samsayah

4018041c prativaktum prakrste hi napakrstas tu saknuyat

4018042a yad ayuktam maya purvam pramadad vakyam apriyam

4018042c tatrapi khalu me dosam kartum narhasi raghava

4018043a tvam hi drstarthatattvajnah prajanam ca hite ratah

4018043c karyakaranasiddhau te prasanna buddhir avyaya

4018044a mam apy avagatam dharmad vyatikrantapuraskrtam

4018044c dharmasamhitaya vaca dharmajna paripalaya

4018045a baspasamruddhakanthas tu vali sartaravah sanaih

4018045c uvaca ramam sampreksya pankalagna iva dvipah

4018046a na tv atmanam aham soce na taram napi bandhavan

4018046c yatha putram gunasrestham angadam kanakangadam

4018047a sa mamadarsanad dino balyat prabhrti lalitah

4018047c tataka iva pitambur upasosam gamisyati

4018048a sugrive cangade caiva vidhatsva matim uttamam

4018048c tvam hi sasta ca gopta ca karyakaryavidhau sthitah

4018049a ya te narapate vrttir bharate laksmane ca ya

4018049c sugrive cangade rajams tam cintayitum arhasi

4018050a maddosakrtadosam tam yatha taram tapasvinim

4018050c sugrivo navamanyeta tathavasthatum arhasi

4018051a tvaya hy anugrhitena sakyam rajyam upasitum

4018051c tvadvase vartamanena tava cittanuvartina

4018052a sa tam asvasayad ramo valinam vyaktadarsanam

4018053a na vayam bhavata cintya napy atma harisattama

4018053c vayam bhavadvisesena dharmatah krtaniscayah

4018054a dandye yah patayed dandam dandyo yas capi dandyate

4018054c karyakaranasiddharthav ubhau tau navasidatah

4018055a tad bhavan dandasamyogad asmad vigatakalmasah

4018055c gatah svam prakrtim dharmyam dharmadrsttena vartmana

4018056a sa tasya vakyam madhuram mahatmanah; samahitam dharmapathanuvartinah

4018056c nisamya ramasya ranavamardino; vacah suyuktam nijagada vanarah

4018057a sarabhitaptena vicetasa maya; pradusitas tvam yad ajanata prabho

4018057c idam mahendropamabhimavikrama; prasaditas tvam ksama me mahisvara

4019001a sa vanaramaharajah sayanah saraviksatah

4019001c pratyukto hetumadvakyair nottaram pratyapadyata

4019002a asmabhih paribhinnangah padapair ahato bhrsam

4019002c ramabanena cakranto jivitante mumoha sah

4019003a tam bharyabanamoksena ramadattena samyuge

4019003c hatam plavagasardulam tara susrava valinam

4019004a sa saputrapriyam srutva vadham bhartuh sudarunam

4019004c nispapata bhrsam trasta vividhad girigahvarat

4019005a ye tv angadaparivara vanara hi mahabalah

4019005c te sakarmukam alokya ramam trastah pradudruvuh

4019006a sa dadarsa tatas trastan harin apatato drutam

4019006c yuthad iva paribhrastan mrgan nihatayuthapan

4019007a tan uvaca samasadya duhkhitan duhkhita sati

4019007c rama vitrasitan sarvan anubaddhan ivesubhih

4019008a vanara rajasimhasya yasya yuyam purahsarah

4019008c tam vihaya suvitrastah kasmad dravata durgatah

4019009a rajyahetoh sa ced bhrata bhrata raudrena patitah

4019009c ramena prasrtair duran marganair dura patibhih

4019010a kapipatnya vacah srutva kapayah kamarupinah

4019010c praptakalam avislistam ucur vacanam anganam

4019011a jiva putre nivartasya putram raksasva candagam

4019011c antako rama rupena hatva nayati valinam

4019012a ksiptan vrksan samavidhya vipulas ca silas tatha

4019012c vali vajrasamair banair vajreneva nipatitah

4019013a abhidrutam idam sarvam vidrutam prasrtam balam

4019013c asmin plavagasardule hate sakrasamaprabhe

4019014a raksyatam nagaram surair angadas cabhisicyatam

4019014c padastham valinah putram bhajisyanti plavamgamah

4019015a atha va ruciram sthanam iha te ruciranane

4019015c avisanti hi durgani ksipram adyaiva vanarah

4019016a abharyah saha bharyas ca santy atra vanacarinah

4019016c lubdhebhyo viprayuktebhyah svebhyo nas tumulam bhayam

4019017a alpantaragatanam tu srutva vacanam angana

4019017c atmanah pratirupam sa babhase caruhasini

4019018a putrena mama kim karyam kim rajyena kim atmana

4019018c kapisimhe mahabhage tasmin bhartari nasyati

4019019a padamulam gamisyami tasyaivaham mahatmanah

4019019c yo 'sau ramaprayuktena sarena vinipatitah

4019020a evam uktva pradudrava rudati sokakarsita

4019020c siras coras ca bahubhyam duhkhena samabhighnati

4019021a avrajanti dadarsatha patim nipatitam bhuvi

4019021c hantaram danavendranam samaresv anivartinam

4019022a kseptaram parvatendranam vajranam iva vasavam

4019022c mahavatasamavistam mahameghaughanihsvanam

4019023a sakratulyaparakrantam vrstvevoparatam ghanam

4019023c nardantam nardatam bhimam suram surena patitam

4019024a sardulenamisasyarthe mrgarajam yatha hatam

4019024c arcitam sarvalokasya sapatakam savedikam

4019025a nagahetoh suparnena caityam unmathitam yatha

4019025c avastabhyavatisthantam dadarsa dhanur urjitam

4019026a ramam ramanujam caiva bhartus caivanujam subha

4019026c tan atitya samasadya bhartaram nihatam rane

4019027a samiksya vyathita bhumau sambhranta nipapata ha

4019027c supteva punar utthaya aryaputreti krosati

4019028a ruroda sa patim drstva samditam mrtyudamabhih

4019028c tam aveksya tu sugrivah krosantim kurarim iva

4019029a visadam agamat kastam drstva cangadam agatam

4020001a ramacapavisrstena sarenantakarena tam

4020001c drstva vinihatam bhumau tara taradhipanana

4020002a sa samasadya bhartaram paryasvajata bhamini

4020002c isunabhihatam drstva valinam kunjaropamam

4020003a vanarendram mahendrabham sokasamtaptamanasa

4020003c tara tarum ivonmulam paryadevayad atura

4020004a rane darunavikranta pravira plavatam vara

4020004c kim dinam apurobhagam adya tvam nabhibhasase

4020005a uttistha harisardula bhajasva sayanottamam

4020005c naivamvidhah serate hi bhumau nrpatisattamah

4020006a ativa khalu te kanta vasudha vasudhadhipa

4020006c gatasur api yam gatrair mam vihaya nisevase

4020007a vyaktam anya tvaya vira dharmatah sampravartata

4020007c kiskindheva puri ramya svargamarge vinirmita

4020008a yany asmabhis tvaya sardham vanesu madhugandhisu

4020008c vihrtani tvaya kale tesam uparamah krtah

4020009a nirananda nirasaham nimagna sokasagare

4020009c tvayi pancatvam apanne mahayuthapayuthape

4020010a hrdayam susthiram mahyam drstva vinihatam bhuvi

4020010c yan na sokabhisamtaptam sphutate 'dya sahasradha

4020011a sugrivasya tvaya bharya hrta sa ca vivasitah

4020011c yat tat tasya tvaya vyustih prapteyam plavagadhipa

4020012a nihsreyasapara mohat tvaya caham vigarhita

4020012c yaisabruvam hitam vakyam vanarendrahitaisini

4020013a kalo nihsamsayo nunam jivitantakaras tava

4020013c balad yenavapanno 'si sugrivasyavaso vasam

4020014a vaidhavyam sokasamtapam krpanam krpana sati

4020014c aduhkhopacita purvam vartayisyamy anathavat

4020015a lalitas cangado virah sukumarah sukhocitah

4020015c vatsyate kam avastham me pitrvye krodhamurchite

4020016a kurusva pitaram putra sudrstam dharmavatsalam

4020016c durlabham darsanam tv asya tava vatsa bhavisyati

4020017a samasvasaya putram tvam samdesam samdisasva ca

4020017c murdhni cainam samaghraya pravasam prasthito hy asi

4020018a ramena hi mahat karma krtam tvam abhinighnata

4020018c anrnyam tu gatam tasya sugrivasya pratisrave

4020019a sakamo bhava sugriva rumam tvam pratipatsyase

4020019c bhunksva rajyam anudvignah sasto bhrata ripus tava

4020020a kim mam evam vilapatim premna tvam nabhibhasase

4020020c imah pasya vara bahvir bharyas te vanaresvara

4020021a tasya vilapitam srutva vanaryah sarvatas ca tah

4020021c parigrhyangadam dinam duhkhartah paricukrusuh

4020022a kim angadam sangada vira baho; vihaya yasy adya cirapravasam

4020022c na yuktam evam gunasamnikrstam; vihaya putram priyaputra gantum

4020023a kim apriyam te priyacaruvesa; krtam maya natha sutena va te

4020023c sahayinim adya vihaya vira; yamaksayam gacchasi durvinitam

4020024a yady apriyam kim cid asampradharya; krtam maya syat tava dirghabaho

4020024c ksamasva me tad dharivamsa natha; vrajami murdhna tava vira padau

4020025a tatha tu tara karunam rudanti; bhartuh samipe saha vanaribhih

4020025c vyavasyata prayam anindyavarna; upopavestum bhuvi yatra vali

4021001a tato nipatitam taram cyutam taram ivambarat

4021001c sanair asvasayam asa hanuman hariyuthapah

4021002a gunadosakrtam jantuh svakarmaphalahetukam

4021002c avyagras tad avapnoti sarvam pretya subhasubham

4021003a socya socasi kam socyam dinam dinanukampase

4021003c kas ca kasyanusocyo 'sti dehe 'smin budbudopame

4021004a angadas tu kumaro 'yam drastavyo jivaputraya

4021004c ayatya ca vidheyani samarthany asya cintaya

4021005a janasy aniyatam evam bhutanam agatim gatim

4021005c tasmac chubham hi kartavyam pandite naihalaukikam

4021006a yasmin harisahasrani prayutany arbudani ca

4021006c vartayanti krtamsani so 'yam distantam agatah

4021007a yad ayam nyayadrstarthah samadanaksamaparah

4021007c gato dharmajitam bhumim nainam socitum arhasi

4021008a sarve ca harisardula putras cayam tavangadah

4021008c haryrskapatirajyam ca tvatsanatham anindite

4021009a tav imau sokasamtaptau sanaih preraya bhamini

4021009c tvaya parigrhito 'yam angadah sastu medinim

4021010a samtatis ca yathadrsta krtyam yac capi sampratam

4021010c rajnas tat kriyatam sarvam esa kalasya niscayah

4021011a samskaryo harirajas tu angadas cabhisicyatam

4021011c simhasanagatam putram pasyanti santim esyasi

4021012a sa tasya vacanam srutva bhartrvyasanapidita

4021012c abravid uttaram tara hanumantam avasthitam

4021013a angada pratirupanam putranam ekatah satam

4021013c hatasyapy asya virasya gatrasamslesanam varam

4021014a na caham harirajasya prabhavamy angadasya va

4021014c pitrvyastasya sugrivah sarvakaryesv anantarah

4021015a na hy esa buddhir astheya hanumann angadam prati

4021015c pita hi bandhuh putrasya na mata harisattama

4021016a na hi mama harirajasamsrayat; ksamataram asti paratra ceha va

4021016c abhimukhahatavirasevitam; sayanam idam mama sevitum ksamam

4022001a viksamanas tu mandasuh sarvato mandam ucchvasan

4022001c adav eva tu sugrivam dadarsa tv atmajagratah

4022002a tam praptavijayam vali sugrivam plavagesvaram

4022002c abhasya vyaktaya vaca sasneham idam abravit

4022003a sugrivadosena na mam gantum arhasi kilbisat

4022003c krsyamanam bhavisyena buddhimohena mam balat

4022004a yugapadvihitam tata na manye sukham avayoh

4022004c sauhardam bhratryuktam hi tad idam jatam anyatha

4022005a pratipadya tvam adyaiva rajyam esam vanaukasam

4022005c mam apy adyaiva gacchantam viddhi vaivasvataksayam

4022006a jivitam ca hi rajyam ca shriyam ca vipulam imam

4022006c prajahamy esa vai turnam mahac cagarhitam yasah

4022007a asyam tv aham avasthayam vira vaksyami yad vacah

4022007c yady apy asukaram rajan kartum eva tad arhasi

4022008a sukharham sukhasamvrddham balam enam abalisam

4022008c baspapurnamukham pasya bhumau patitam angadam

4022009a mama pranaih priyataram putram putram ivaurasam

4022009c maya hinam ahinartham sarvatah paripalaya

4022010a tvam apy asya hi data ca paritrata ca sarvatah

4022010c bhayesv abhayadas caiva yathaham plavagesvara

4022011a esa taratmajah shrimams tvaya tulyaparakramah

4022011c raksasam tu vadhe tesam agratas te bhavisyati

4022012a anurupani karmani vikramya balavan rane

4022012c karisyaty esa tareyas tarasvi taruno 'ngadah

4022013a susenaduhita ceyam arthasuksmaviniscaye

4022013c autpatike ca vividhe sarvatah parinisthita

4022014a yad esa sadhv iti bruyat karyam tan muktasamsayam

4022014c na hi taramatam kim cid anyatha parivartate

4022015a raghavasya ca te karyam kartavyam avisankaya

4022015c syad adharmo hy akarane tvam ca himsyad vimanitah

4022016a imam ca malam adhatsva divyam sugrivakancanim

4022016c udara shrih sthita hy asyam samprajahyan mrte mayi

4022017a ity evam uktah sugrivo valina bhratrsauhrdat

4022017c harsam tyaktva punar dino grahagrasta ivodurat

4022018a tad valivacanac chantah kurvan yuktam atandritah

4022018c jagraha so 'bhyanujnato malam tam caiva kancanim

4022019a tam malam kancanim dattva vali drstvatmajam sthitam

4022019c samsiddhah pretya bhavaya snehad angadam abravit

4022020a desakalau bhajasvadya ksamamanah priyapriye

4022020c sukhaduhkhasahah kale sugrivavasago bhava

4022021a yatha hi tvam mahabaho lalitah satatam maya

4022021c na tatha vartamanam tvam sugrivo bahu mamsyate

4022022a masyamitrair gatam gaccher ma satrubhir arimdama

4022022c bhartur arthaparo dantah sugrivavasago bhava

4022023a na catipranayah karyah kartavyo 'pranayas ca te

4022023c ubhayam hi mahadosam tasmad antaradrg bhava

4022024a ity uktvatha vivrttaksah sarasampidito bhrsam

4022024c vivrtair dasanair bhimair babhuvotkrantajivitah

4022025a hate tu vire plavagadhipe tada; plavamgamas tatra na sarma lebhire

4022025c vanecarah simhayute mahavane; yatha hi gavo nihate gavam patau

4022026a tatas tu tara vyasanarnava pluta; mrtasya bhartur vadanam samiksya sa

4022026c jagama bhumim parirabhya valinam; mahadrumam chinnam ivashrita lata

4023001a tatah samupajighranti kapirajasya tanmukham

4023001c patim lokac cyutam tara mrtam vacanam abravit

4023002a sese tvam visame duhkham akrtva vacanam mama

4023002c upalopacite vira suduhkhe vasudhatale

4023003a mattah priyatara nunam vanarendra mahi tava

4023003c sese hi tam parisvajya mam ca na pratibhasase

4023004a sugriva eva vikranto vira sahasika priya

4023004c rksavanaramukhyas tvam balinam paryupasate

4023005a esam vilapitam krcchram angadasya ca socatah

4023005c mama cemam giram srutva kim tvam na pratibudhyase

4023006a idam tac churasayanam yatra sese hato yudhi

4023006c sayita nihata yatra tvayaiva ripavah pura

4023007a visuddhasattvabhijana priyayuddha mama priya

4023007c mam anatham vihayaikam gatas tvam asi manada

4023008a suraya na pradatavya kanya khalu vipascita

4023008c surabharyam hatam pasya sadyo mam vidhavam krtam

4023009a avabhagnas ca me mano bhagna me sasvati gatih

4023009c agadhe ca nimagnasmi vipule sokasagare

4023010a asmasaramayam nunam idam me hrdayam drdham

4023010c bhartaram nihatam drstva yan nadya satadha gatam

4023011a suhrc caiva hi bharta ca prakrtya ca mama priyah

4023011c ahave ca parakrantah surah pancatvam agatah

4023012a patihina tu ya nari kamam bhavatu putrini

4023012c dhanadhanyaih supurnapi vidhavety ucyate budhaih

4023013a svagatraprabhave vira sese rudhiramandale

4023013c krmiragaparistome tvam evam sayane yatha

4023014a renusonitasamvitam gatram tava samantatah

4023014c parirabdhum na saknomi bhujabhyam plavagarsabha

4023015a krtakrtyo 'dya sugrivo vaire 'sminn atidarune

4023015c yasya ramavimuktena hrtam ekesuna bhayam

4023016a sarena hrdi lagnena gatrasamsparsane tava

4023016c varyami tvam niriksanti tvayi pancatvam agate

4023017a udbabarha saram nilas tasya gatragatam tada

4023017c girigahvarasamlinam diptam asivisam yatha

4023018a tasya niskrsyamanasya banasya ca babhau dyutih

4023018c astamastakasamruddho rasmir dinakarad iva

4023019a petuh ksatajadharas tu vranebhyas tasya sarvasah

4023019c tamragairikasamprkta dhara iva dharadharat

4023020a avakirnam vimarjanti bhartaram ranarenuna

4023020c asrair nayanajaih suram sisecastrasamahatam

4023021a rudhiroksitasarvangam drstva vinihatam patim

4023021c uvaca tara pingaksam putram angadam angana

4023022a avastham pascimam pasya pituh putra sudarunam

4023022c samprasaktasya vairasya gato 'ntah papakarmana

4023023a balasuryodayatanum prayantam yamasadanam

4023023c abhivadaya rajanam pitaram putra manadam

4023024a evam uktah samutthaya jagraha caranau pituh

4023024c bhujabhyam pinavrtabhyam angado 'ham iti bruvan

4023025a abhivadayamanam tvam angadam tvam yathapura

4023025c dirghayur bhava putreti kimartham nabhibhasase

4023026a aham putrasahaya tvam upase gatacetanam

4023026c simhena nihatam sadyo gauh savatseva govrsam

4023027a istva samgramayajnena nanapraharanambhasa

4023027c asminn avabhrthe snatah katham patnya maya vina

4023028a ya datta devarajena tava tustena samyuge

4023028c satakumbhamayim malam tam te pasyami neha kim

4023029a rajashrir na jahati tvam gatasum api manada

4023029c suryasyavartamanasya sailarajam iva prabha

4023030a na me vacah pathyam idam tvaya krtam; na casmi sakta hi nivarane tava

4023030c hata saputrasmi hatena samyuge; saha tvaya shrir vijahati mam iha

4024001a gatasum valinam drstva raghavas tadanantaram

4024001c abravit prashritam vakyam sugrivam satrutapanah

4024002a na sokaparitapena sreyasa yujyate mrtah

4024002c yad atranantaram karyam tat samadhatum arhatha

4024003a lokavrttam anustheyam krtam vo baspamoksanam

4024003c na kalad uttaram kim cit karma sakyam upasitum

4024004a niyatah karanam loke niyatih karmasadhanam

4024004c niyatih sarvabhutanam niyogesv iha karanam

4024005a na karta kasya cit kas cin niyoge capi nesvarah

4024005c svabhave vartate lokas tasya kalah parayanam

4024006a na kalah kalam atyeti na kalah parihiyate

4024006c svabhavam va samasadya na kas cid ativartate

4024007a na kalasyasti bandhutvam na hetur na parakramah

4024007c na mitrajnatisambandhah karanam natmano vasah

4024008a kim tu kala parinamo drastavyah sadhu pasyata

4024008c dharmas carthas ca kamas ca kalakramasamahitah

4024009a itah svam prakrtim vali gatah praptah kriyaphalam

4024009c dharmarthakamasamyogaih pavitram plavagesvara

4024010a svadharmasya ca samyogaj jitas tena mahatmana

4024010c svargah parigrhitas ca pranan apariraksata

4024011a esa vai niyatih srestha yam gato hariyuthapah

4024011c tad alam paritapena praptakalam upasyatam

4024012a vacanante tu ramasya laksmanah paraviraha

4024012c avadat prashritam vakyam sugrivam gatacetasam

4024013a kuru tvam asya sugriva pretakaryam anantaram

4024013c tarangadabhyam sahito valino dahanam prati

4024014a samajnapaya kasthani suskani ca bahuni ca

4024014c candanani ca divyani valisamskarakaranat

4024015a samasvasaya cainam tvam angadam dinacetasam

4024015c ma bhur balisabuddhis tvam tvadadhinam idam puram

4024016a angadas tv anayen malyam vastrani vividhani ca

4024016c ghrtam tailam atho gandhan yac catra samanantaram

4024017a tvam tara sibikam sighram adayagaccha sambhramat

4024017c tvara gunavati yukta hy asmin kale visesatah

4024018a sajjibhavantu plavagah sibikavahanocitah

4024018c samartha balinas caiva nirharisyanti valinam

4024019a evam uktva tu sugrivam sumitranandavardhanah

4024019c tasthau bhratrsamipastho laksmanah paraviraha

4024020a laksmanasya vacah srutva tarah sambhrantamanasah

4024020c pravivesa guham sighram sibikasaktamanasah

4024021a adaya sibikam tarah sa tu paryapayat punah

4024021c vanarair uhyamanam tam surair udvahanocitaih

4024022a tato valinam udyamya sugrivah sibikam tada

4024022c aropayata vikrosann angadena sahaiva tu

4024023a aropya sibikam caiva valinam gatajivitam

4024023c alamkarais ca vividhair malyair vastrais ca bhusitam

4024024a ajnapayat tada raja sugrivah plavagesvarah

4024024c aurdhvadehikam aryasya kriyatam anurupatah

4024025a visranayanto ratnani vividhani bahuni ca

4024025c agratah plavaga yantu sibika tadanantaram

4024026a rajnam rddhivisesa hi drsyante bhuvi yadrsah

4024026c tadrsam valinah ksipram prakurvann aurdhvadehikam

4024027a angadam aprigrhyasu taraprabhrtayas tatha

4024027c krosantah prayayuh sarve vanara hatabandhavah

4024028a taraprabhrtayah sarva vanaryo hatayuthapah

4024028c anujagmur hi bhartaram krosantyah karunasvanah

4024029a tasam ruditasabdena vanarinam vanantare

4024029c vanani girayah sarve vikrosantiva sarvatah

4024030a puline girinadyas tu vivikte jalasamvrte

4024030c citam cakruh subahavo vanara vanacarinah

4024031a avaropya tatah skandhac chibikam vahanocitah

4024031c tasthur ekantam ashritya sarve sokasamanvitah

4024032a tatas tara patim drstva sibikatalasayinam

4024032c aropyanke siras tasya vilalapa suduhkhita

4024033a janam ca pasyasimam tvam kasmac chokabhipiditam

4024033c prahrstam iva te vaktram gatasor api manada

4024033e astarkasamavarnam ca laksyate jivato yatha

4024034a esa tvam ramarupena kalah karsati vanara

4024034c yena sma vidhavah sarvah krta ekesuna rane

4024035a imas tas tava rajendravanaryo vallabhah sada

4024035c padair vikrstam adhvanam agatah kim na budhyase

4024036a tavesta nanu namaita bharyas candranibhananah

4024036c idanim neksase kasmat sugrivam plavagesvaram

4024037a ete hi saciva rajams taraprabhrtayas tava

4024037c puravasijanas cayam parivaryasate 'nagha

4024038a visarjayainan pravalan yathocitam arimdama

4024038c tatah kridamahe sarva vanesu madirotkatah

4024039a evam vilapatim taram patisokapariplutam

4024039c utthapayanti sma tada vanaryah sokakarsitah

4024040a sugrivena tatah sardham angadah pitaram rudan

4024040c citam aropayam asa sokenabhihatendriyah

4024041a tato 'gnim vidhivad dattva so 'pasavyam cakara ha

4024041c pitaram dirgham adhvanam prasthitam vyakulendriyah

4024042a samskrtya valinam te tu vidhipurvam plavamgamah

4024042c ajagmur udakam kartum nadim sitajalam subham

4024043a tatas te sahitas tatra angadam sthapya cagratah

4024043c sugrivatarasahitah sisicur valine jalam

4024044a sugrivenaiva dinena dino bhutva mahabalah

4024044c samanasokah kakutsthah pretakaryany akarayat

4025001a tatah sokabhisamtaptam sugrivam klinnavasanam

4025001c sakhamrgamahamatrah parivaryopatasthire

4025002a abhigamya mahabahum ramam aklistakarinam

4025002c sthitah pranjalayah sarve pitamaham ivarsayah

4025003a tatah kancanasailabhas tarunarkanibhananah

4025003c abravit pranjalir vakyam hanuman marutatmajah

4025004a bhavatprasadat sugrivah pitrpaitamaham mahat

4025004c vanaranam sudusprapam prapto rajyam idam prabho

4025005a bhavata samanujnatah pravisya nagaram subham

4025005c samvidhasyati karyani sarvani sasuhrjjanah

4025006a snato 'yam vividhair gandhair ausadhais ca yathavidhi

4025006c arcayisyati ratnais ca malyais ca tvam visesatah

4025007a imam giriguham ramyam abhigantum ito 'rhasi

4025007c kurusva svami sambandham vanaran sampraharsayan

4025008a evam ukto hanumata raghavah paraviraha

4025008c pratyuvaca hanumantam buddhiman vakyakovidah

4025009a caturdasasamah saumya gramam va yadi va puram

4025009c na praveksyami hanuman pitur nirdesapalakah

4025010a susamrddham guham divyam sugrivo vanararsabhah

4025010c pravisto vidhivad virah ksipram rajye 'bhisicyatam

4025011a evam uktva hanumantam ramah sugrivam abravit

4025011c imam apy angadam vira yauvarajye 'bhisecaya

4025012a purvo 'yam varsiko masah sravanah salilagamah

4025012c pravrttah saumya catvaro masa varsikasamjnitah

4025013a nayam udyogasamayah pravisa tvam purim subham

4025013c asmin vatsyamy aham saumya parvate sahalaksmanah

4025014a iyam giriguha ramya visala yuktamaruta

4025014c prabhutasalila saumya prabhutakamalotpala

4025015a kartike samanuprapte tvam ravanavadhe yata

4025015c esa nah samayah saumya pravisa tvam svam alayam

4025015e abhisincasva rajye ca suhrdah sampraharsaya

4025016a iti ramabhyanujnatah sugrivo vanararsabhah

4025016c pravivesa purim ramyam kiskindham valipalitam

4025017a tam vanarasahasrani pravistam vanaresvaram

4025017c abhivadya prahrstani sarvatah paryavarayan

4025018a tatah prakrtayah sarva drstva hariganesvaram

4025018c pranamya murdhna patita vasudhayam samahitah

4025019a sugrivah prakrtih sarvah sambhasyotthapya viryavan

4025019c bhratur antahpuram saumyam pravivesa mahabalah

4025020a pravisya tv abhiniskrantam sugrivam vanararsabham

4025020c abhyasincanta suhrdah sahasraksam ivamarah

4025021a tasya panduram ajahrus chatram hemapariskrtam

4025021c sukle ca balavyajane hemadande yasaskare

4025022a tatha sarvani ratnani sarvabijausadhani ca

4025022c saksiranam ca vrksanam prarohan kusumani ca

4025023a suklani caiva vastrani svetam caivanulepanam

4025023c sugandhini ca malyani sthalajany ambujani ca

4025024a candanani ca divyani gandhams ca vividhan bahun

4025024c aksatam jatarupam ca priyangumadhusarpisi

4025025a dadhicarma ca vaiyaghram varahi capy upanahau

4025025c samalambhanam adaya rocanam samanahsilam

4025025e ajagmus tatra mudita varah kanyas tu sodasa

4025026a tatas te vanarasrestham yathakalam yathavidhi

4025026c ratnair vastrais ca bhaksyais ca tosayitva dvijarsabhan

4025027a tatah kusaparistirnam samiddham jatavedasam

4025027c mantraputena havisa hutva mantravido janah

4025028a tato hemapratisthane varastaranasamvrte

4025028c prasadasikhare ramye citramalyopasobhite

4025029a pranmukham vividhiar mantraih sthapayitva varasane

4025029c nadinadebhyah samhrtya tirthebhyas ca samantatah

4025030a ahrtya ca samudrebhyah sarvebhyo vanararsabhah

4025030c apah kanakakumbhesu nidhaya vimalah subhah

4025031a subhair vrsabhasrngais ca kalasais capi kancanaih

4025031c sastradrstena vidhina maharsivihitena ca

4025032a gajo gavakso gavayah sarabho gandhamadanah

4025032c maindas ca dvividas caiva hanuman jambavan nalah

4025033a abhyasincanta sugrivam prasannena sugandhina

4025033c salilena sahasraksam vasavo vasavam yatha

4025034a abhisikte tu sugrive sarve vanarapumgavah

4025034c pracukrusur mahatmano hrstas tatra sahasrasah

4025035a ramasya tu vacah kurvan sugrivo haripumgavah

4025035c angadam samparisvajya yauvarajye 'bhisecayat

4025036a angade cabhisikte tu sanukrosah plavamgamah

4025036c sadhu sadhv iti sugrivam mahatmano 'bhyapujayan

4025037a hrstapustajanakirna patakadhvajasobhita

4025037c babhuva nagari ramya ksikindha girigahvare

4025038a nivedya ramaya tada mahatmane; mahabhisekam kapivahinipatih

4025038c rumam ca bharyam pratilabhya viryavan; avapa rajyam tridasadhipo yatha

4026001a abhisikte tu sugrive praviste vanare guham

4026001c ajagama saha bhratra ramah prasravanam girim

4026002a sardulamrgasamghustam simhair bhimaravair vrtam

4026002c nanagulmalatagudham bahupadapasamkulam

4026003a rksavanaragopucchair marjarais ca nisevitam

4026003c megharasinibham sailam nityam sucijalasrayam

4026004a tasya sailasya sikhare mahatim ayatam guham

4026004c pratyagrhnata vasartham ramah saumitrina saha

4026005a avasat tatra dharmatma raghavah sahalaksmanah

4026005c bahudrsyadarikunje tasmin prasravane girau

4026006a susukhe 'pi bahudravye tasmin hi dharanidhare

4026006c vasatas tasya ramasya ratir alpapi nabhavat

4026006e hrtam hi bharyam smaratah pranebhyo 'pi gariyasim

4026007a udayabhyuditam drstva sasankam ca visesatah

4026007c avivesa na tam nidra nisasu sayanam gatam

4026008a tat samutthena sokena baspopahatacetasam

4026008c tam socamanam kakutstham nityam sokaparayanam

4026008e tulyaduhkho 'bravid bhrata laksmano 'nunayan vacah

4026009a alam vira vyatham gatva na tvam socitum arhasi

4026009c socato hy avasidanti sarvartha viditam hi te

4026010a bhavan kriyaparo loke bhavan devaparayanah

4026010c astiko dharmasilas ca vyavasayi ca raghava

4026011a na hy avyavasitah satrum raksasam tam visesatah

4026011c samarthas tvam rane hantum vikramair jihmakarinam

4026012a samunmulaya sokam tvam vyavasayam sthiram kuru

4026012c tatah saparivaram tam nirmulam kuru raksasam

4026013a prthivim api kakutstha sasagaravanacalam

4026013c parivartayitum saktah kim anga puna ravanam

4026014a aham tu khalu te viryam prasuptam pratibodhaye

4026014c diptair ahutibhih kale bhasmac channam ivanalam

4026015a laksmanasya tu tad vakyam pratipujya hitam subham

4026015c raghavah suhrdam snigdham idam vacanam abravit

4026016a vacyam yad anuraktena snigdhena ca hitena ca

4026016c satyavikrama yuktena tad uktam laksmana tvaya

4026017a esa sokah parityaktah sarvakaryavasadakah

4026017c vikramesv apratihatam tejah protsahayamy aham

4026018a saratkalam pratikse 'ham iyam pravrd upasthita

4026018c tatah sarastram saganam raksasam tam nihanmy aham

4026019a tasya tadvacanam srutva hrsto ramasya laksmanah

4026019c punar evabravid vakyam saumitrir mitranandanah

4026020a etat te sadrsam vakyam uktam satrunibarhana

4026020c idanim asi kakutstha prakrtim svam upagatah

4026021a vijnaya hy atmano viryam tathyam bhavitum arhasi

4026021c etat sadrsam uktam te srutasyabhijanasya ca

4026022a tasmat purusasardula cintayan satrunigraham

4026022c varsaratram anupraptam atikramaya raghava

4026023a niyamya kopam pratipalyatam sarat; ksamasva masams caturo maya saha

4026023c vasacale 'smin mrgarajasevite; samvardhayan satruvadhe samudyatah

4027001a sa tada valinam hatva sugrivam abhisicya ca

4027001c vasan malyavatah prste ramo laksmanam abravit

4027002a ayam sa kalah sampraptah samayo 'dya jalagamah

4027002c sampasya tvam nabho meghaih samvrtam girisamnibhaih

4027003a nava masa dhrtam garbham bhaskarasya gabhastibhih

4027003c pitva rasam samudranam dyauh prasute rasayanam

4027004a sakyam ambaram aruhya meghasopanapanktibhih

4027004c kutajarjunamalabhir alamkartum divakaram

4027005a samdhyaragotthitais tamrair antesv adhikapanduraih

4027005c snigdhair abhrapatacchadair baddhavranam ivambaram

4027006a mandamarutanihsvasam samdhyacandanaranjitam

4027006c apandujaladam bhati kamaturam ivambaram

4027007a esa dharmapariklista navavariparipluta

4027007c siteva sokasamtapta mahi baspam vimuncati

4027008a meghodaravinirmuktah kahlarasukhasitalah

4027008c sakyam anjalibhih patum vatah ketakigandhinah

4027009a esa phullarjunah sailah ketakair adhivasitah

4027009c sugriva iva santarir dharabhir abhisicyate

4027010a meghakrishnajinadhara dharayajnopavitinah

4027010c marutapuritaguhah pradhita iva parvatah

4027011a kasabhir iva haimibhir vidyudbhir iva taditam

4027011c antahstanitanirghosam savedanam ivambaram

4027012a nilameghashrita vidyut sphuranti pratibhati me

4027012c sphuranti ravanasyanke vaidehiva tapasvini

4027013a imas ta manmathavatam hitah pratihata disah

4027013c anulipta iva ghanair nastagrahanisakarah

4027014a kva cid baspabhisamruddhan varsagamasamutsukan

4027014c kutajan pasya saumitre pustitan girisanusu

4027014e mama sokabhibhutasya kamasamdipanan sthitan

4027015a rajah prasantam sahimo 'dya vayur; nidaghadosaprasarah prasantah

4027015c sthita hi yatra vasudhadhipanam; pravasino yanti narah svadesan

4027016a samprasthita manasavasalubdhah; priyanvitah samprati cakravakah

4027016c abhiksnavarsodakaviksatesu; yanani margesu na sampatanti

4027017a kva cit prakasam kva cid aprakasam; nabhah prakirnambudharam vibhati

4027017c kva cit kva cit parvatasamniruddham; rupam yatha santamaharnavasya

4027018a vyamishritam sarjakadambapuspair; navam jalam parvatadhatutamram

4027018c mayurakekabhir anuprayatam; sailapagah sighrataram vahanti

4027019a rasakulam satpadasamnikasam; prabhujyate jambuphalam prakamam

4027019c anekavarnam pavanavadhutam; bhumau pataty amraphalam vipakvam

4027020a vidyutpatakah sabalaka malah; sailendrakutakrtisamnikasah

4027020c garjanti meghah samudirnanada; mattagajendra iva samyugasthah

4027021a meghabhikami parisampatanti; sammodita bhati balakapanktih

4027021c vatavadhuta varapaundariki; lambeva mala racitambarasya

4027022a nidra sanaih kesavam abhyupaiti; drutam nadi sagaram abhyupaiti

4027022c hrsta balaka ghanam abhyupaiti; kanta sakama priyam abhyupaiti

4027023a jata vanantah sikhisupranrtta; jatah kadambah sakadambasakhah

4027023c jata vrsa gosu samanakama; jata mahi sasyavanabhirama

4027024a vahanti varsanti nadanti bhanti; dhyayanti nrtyanti samasvasanti

4027024c nadyo ghana mattagaja vanantah; priyavinihah sikhinah plavamgah

4027025a praharsitah ketakapuspagandham; aghraya hrsta vananirjharesu

4027025c prapata sabdakulita gajendrah; sardham mayuraih samada nadanti

4027026a dharanipatair abhihanyamanah; kadambasakhasu vilambamanah

4027026c ksanarjitam pusparasavagadham; sanair madam satcaranas tyajanti

4027027a angaracurnotkarasamnikasaih; phalaih suparyapta rasaih samrddhaih

4027027c jambudrumanam pravibhanti sakha; niliyamana iva satpadaughaih

4027028a taditpatakabhir alamkrtanam; udirnagambhiramaharavanam

4027028c vibhanti rupani balahakanam; ranodyatanam iva varananam

4027029a marganugah sailavananusari; samprasthito megharavam nisamya

4027029c yuddhabhikamah pratinagasanki; matto gajendrah pratisamnivrttah

4027030a muktasakasam salilam patad vai; sunirmalam patraputesu lagnam

4027030c hrsta vivarnacchadana vihamgah; surendradattam trsitah pibanti

4027031a nilesu nila navavaripurna; meghesu meghah pravibhanti saktah

4027031c davagnidagdhesu davagnidagdhah; sailesu saila iva baddhamulah

4027032a matta gajendra mudita gavendra; vanesu visrantatara mrgendrah

4027032c ramya nagendra nibhrta nagendrah; prakridito varidharaih surendrah

4027033a vrtta yatra narendranam sena pratinivartate

4027033c vairani caiva margas ca salilena samikrtah

4027034a masi prausthapade brahma brahmananam vivaksatam

4027034c ayam adhyayasamayah samaganam upasthitah

4027035a nivrttakarmayatano nunam samcitasamcayah

4027035c asadhim abhyupagato bharatah kosakadhipah

4027036a nunam apuryamanayah sarayva vadhate rayah

4027036c mam samiksya samayantam ayodhyaya iva svanah

4027037a imah sphitaguna varsah sugrivah sukham asnute

4027037c vijitarih sadaras ca rajye mahati ca sthitah

4027038a aham tu hrtadaras ca rajyac ca mahatas cyutah

4027038c nadikulam iva klinnam avasidami laksmana

4027039a sokas ca mama vistirno varsas ca bhrsadurgamah

4027039c ravanas ca mahan satrur aparam pratibhati me

4027040a ayatram caiva drstvemam margams ca bhrsadurgaman

4027040c pranate caiva sugrive na maya kim cid iritam

4027041a api catipariklistam cirad daraih samagatam

4027041c atmakaryagariyastvad vaktum necchami vanaram

4027042a svayam eva hi visramya jnatva kalam upagatam

4027042c upakaram ca sugrivo vetsyate natra samsayah

4027043a tasmat kalapratikso 'ham sthito 'smi subhalaksana

4027043c sugrivasya nadinam ca prasadam anupalayan

4027044a upakarena viro hi pratikarena yujyate

4027044c akrtajno 'pratikrto hanti sattvavatam manah

4027045a athaivam uktah pranidhaya laksmanah; krtanjalis tat pratipujya bhasitam

4027045c uvaca ramam svabhirama darsanam; pradarsayan darsanam atmanah subham

4027046a yathoktam etat tava sarvam ipsitam; narendra karta nacirad dharisvarah

4027046c saratpratiksah ksamatam imam bhavan; jalaprapatam ripunigrahe dhrtah

4028001a samiksya vimalam vyoma gatavidyudbalahakam

4028001c sarasaravasamghustam ramyajyotsnanulepanam

4028002a samrddhartham ca sugrivam mandadharmarthasamgraham

4028002c atyartham asatam margam ekantagatamanasam

4028003a nivrttakaryam siddhartham pramadabhiratam sada

4028003c praptavantam abhipretan sarvan eva manorathan

4028004a svam ca patnim abhipretam taram capi samipsitam

4028004c viharantam ahoratram krtartham vigatajvalam

4028005a kridantam iva devesam nandane 'psarasam ganaih

4028005c mantrisu nyastakaryam ca mantrinam anaveksakam

4028006a utsannarajyasamdesam kamavrttam avasthitam

4028006c niscitartho 'rthatattvajnah kaladharmavisesavit

4028007a prasadya vakyair madhurair hetumadbhir manoramaih

4028007c vakyavid vakyatattvajnam harisam marutatmajah

4028008a hitam tathyam ca pathyam ca samadharmarthanitimat

4028008c pranayapritisamyuktam visvasakrtaniscayam

4028008e harisvaram upagamya hanuman vakyam abravit

4028009a rajyam praptam yasas caiva kauli shrir abhivarthita

4028009c mitranam samgrahah sesas tad bhavan kartum arhati

4028010a yo hi mitresu kalajnah satatam sadhu vartate

4028010c tasya rajyam ca kirtis ca pratapas cabhivardhate

4028011a yasya kosas ca dandas ca mitrany atma ca bhumipa

4028011c samavetani sarvani sa rajyam mahad asnute

4028012a tad bhavan vrttasampannah sthitah pathi niratyaye

4028012c mitrartham abhinitartham yathavat kartum arhati

4028013a yas tu kalavyatitesu mitrakaryesu vartate

4028013c sa krtva mahato 'py arthan na mitrarthena yujyate

4028014a kriyatam raghavasyaitad vaidehyah parimarganam

4028014c tad idam vira karyam te kalatitam arimdama

4028015a na ca kalam atitam te nivedayati kalavit

4028015c tvaramano 'pi san prajnas tava rajan vasanugah

4028016a kulasya ketuh sphitasya dirghabandhus ca raghavah

4028016c aprameyaprabhavas ca svayam capratimo gunaih

4028017a tasya tvam kuru vai karyam purvam tena krtam tava

4028017c harisvara harisresthan ajnapayitum arhasi

4028018a na hi tavad bhavet kalo vyatitas codanad rte

4028018c coditasya hi karyasya bhavet kalavyatikramah

4028019a akartur api karyasya bhavan karta harisvara

4028019c kim punah pratikartus te rajyena ca dhanena ca

4028020a saktiman asi vikranto vanararska ganesvara

4028020c kartum dasaratheh pritim ajnayam kim nu sajjase

4028021a kamam khalu sarair saktah surasuramahoragan

4028021c vase dasarathih kartum tvatpratijnam tu kanksate

4028022a pranatyagavisankena krtam tena tava priyam

4028022c tasya margama vaidehim prthivyam api cambare

4028023a na deva na ca gandharva nasura na marudganah

4028023c na ca yaksa bhayam tasya kuryuh kim uta raksasah

4028024a tad evam saktiyuktasya purvam priyakrtas tatha

4028024c ramasyarhasi pingesa kartum sarvatmana priyam

4028025a nadhastad avanau napsu gatir nopari cambare

4028025c kasya cit sajjate 'smakam kapisvara tavajnaya

4028026a tad ajnapaya kah kim te krte vasatu kutra cit

4028026c harayo hy apradhrsyas te santi kotyagrato 'nagha

4028027a tasya tadvacanam srutva kale sadhuniveditam

4028027c sugrivah sattvasampannas cakara matim uttamam

4028028a sa samdidesabhimatam nilam nityakrtodyamam

4028028c diksu sarvasu sarvesam sainyanam upasamgrahe

4028029a yatha sena samagra me yuthapalas ca sarvasah

4028029c samagacchanty asamgena senagrani tatha kuru

4028030a ye tv antapalah plavagah sighraga vyavasayinah

4028030c samanayantu te sainyam tvaritah sasanan mama

4028030e svayam canantaram sainyam bhavan evanupasyatu

4028031a tripancaratrad urdhvam yah prapnuyan neha vanarah

4028031c tasya pranantiko dando natra karya vicarana

4028032a harims ca vrddhan upayatu sangado; bhavan mamajnam adhikrtya niscitam

4028032c iti vyavastham haripumgavesvaro; vidhaya vesma pravivesa viryavan

4029001a guham praviste sugrive vimukte gagane ghanaih

4029001c varsaratrosito ramah kamasokabhipiditah

4029002a panduram gaganam drstva vimalam candramandalam

4029002c saradim rajanim caiva drstva jyotsnanulepanam

4029003a kamavrttam ca sugrivam nastam ca janakatmajam

4029003c buddhva kalam atitam ca mumoha paramaturah

4029004a sa tu samjnam upagamya muhurtan matiman punah

4029004c manahstham api vaidehim cintayam asa raghavah

4029005a asinah parvatasyagre hemadhatuvibhusite

4029005c saradam gaganam drstva jagama manasa priyam

4029006a drstva ca vimalam vyoma gatavidyudbalahakam

4029006c sarasaravasamghustam vilalapartaya gira

4029007a sarasaravasamnadaih sarasaravanadini

4029007c yasrame ramate bala sadya me ramate katham

4029008a puspitams casanan drstva kancanan iva nirmalan

4029008c katham sa ramate bala pasyanti mam apasyati

4029009a ya pura kalahamsanam svarena kalabhasini

4029009c budhyate carusarvangi sadya me budhyate katham

4029010a nihsvanam cakravakanam nisamya sahacarinam

4029010c pundarikavisalaksi katham esa bhavisyati

4029011a saramsi sarito vapih kananani vanani ca

4029011c tam vina mrgasavaksim caran nadya sukham labhe

4029012a api tam madviyogac ca saukumaryac ca bhaminim

4029012c na duram pidayet kamah saradgunanirantarah

4029013a evamadi narasrestho vilalapa nrpatmajah

4029013c vihamga iva sarangah salilam tridasesvarat

4029014a tatas cancurya ramyesu phalarthi girisanusu

4029014c dadarsa paryupavrtto laksmivaml laksmano 'grajam

4029015a tam cintaya duhsahaya paritam; visamjnam ekam vijane manasvi

4029015c bhratur visadat paritapadinah; samiksya saumitrir uvaca ramam

4029016a kim arya kamasya vasamgatena; kim atmapaurusyaparabhavena

4029016c ayam sada samhriyate samadhih; kim atra yogena nivartitena

4029017a kriyabhiyogam manasah prasadam; samadhiyoganugatam ca kalam

4029017c sahayasamarthyam adinasattva; svakarmahetum ca kurusva hetum

4029018a na janaki manavavamsanatha; tvaya sanatha sulabha parena

4029018c na cagnicudam jvalitam upetya; na dahyate viravararha kas cit

4029019a salaksmanam laksmanam apradhrsyam; svabhavajam vakyam uvaca ramah

4029019c hitam ca pathyam ca nayaprasaktam; sasamadharmarthasamahitam ca

4029020a nihsamsayam karyam aveksitavyam; kriyaviseso hy anuvartitavyah

4029020c nanu pravrttasya durasadasya; kumarakaryasya phalam na cintyam

4029021a atha padmapalasaksim maithilim anucintayan

4029021c uvaca laksmanam ramo mukhena parisusyata

4029022a tarpayitva sahasraksah salilena vasumdharam

4029022c nirvartayitva sasyani krtakarma vyavasthitah

4029023a snigdhagambhiranirghosah sailadrumapurogamah

4029023c visrjya salilam meghah parisranta nrpatmaja

4029024a nilotpaladalasyamah syamikrtva diso dasa

4029024c vimada iva matangah santavegah payodharah

4029025a jalagarbha mahavegah kutajarjunagandhinah

4029025c caritva viratah saumya vrstivatah samudyatah

4029026a ghananam varananam ca mayuranam ca laksmana

4029026c nadah prasravananam ca prasantah sahasanagha

4029027a abhivrsta mahameghair nirmalas citrasanavah

4029027c anulipta ivabhanti girayas candrarasmibhih

4029028a darsayanti sarannadyah pulinani sanaih sanaih

4029028c navasamgamasavrida jaghananiva yositah

4029029a prasannasalilah saumya kuraribhir vinaditah

4029029c cakravakaganakirna vibhanti salilasayah

4029030a anyonyabaddhavairanam jigisunam nrpatmaja

4029030c udyogasamayah saumya parthivanam upasthitah

4029031a iyam sa prathama yatra parthivanam nrpatmaja

4029031c na ca pasyami sugrivam udyogam va tathavidham

4029032a catvaro varsika masa gata varsasatopamah

4029032c mama sokabhitaptasya saumya sitam apasyatah

4029033a priyavihine duhkharte hrtarajye vivasite

4029033c krpam na kurute raja sugrivo mayi laksmana

4029034a anatho hrtarajyo 'yam ravanena ca dharsitah

4029034c dino duragrhah kami mam caiva saranam gatah

4029035a ity etaih karanaih saumya sugrivasya duratmanah

4029035c aham vanararajasya paribhutah paramtapa

4029036a sa kalam parisamkhyaya sitayah parimargane

4029036c krtarthah samayam krtva durmatir navabudhyate

4029037a tvam pravisya ca kiskindham bruhi vanarapumgavam

4029037c murkham gramya sukhe saktam sugrivam vacanan mama

4029038a arthinam upapannanam purvam capy upakarinam

4029038c asam samsrutya yo hanti sa loke purusadhamah

4029039a subham va yadi va papam yo hi vakyam udiritam

4029039c satyena parigrhnati sa virah purusottamah

4029040a krtartha hy akrtarthanam mitranam na bhavanti ye

4029040c tan mrtan api kravyadah krtaghnan nopabhunjate

4029041a nunam kancanaprsthasya vikrstasya maya rane

4029041c drastum icchanti capasya rupam vidyudganopamam

4029042a ghoram jyatalanirghosam kruddhasya mama samyuge

4029042c nirghosam iva vajrasya punah samsrotum icchati

4029043a kamam evam gate 'py asya parijnate parakrame

4029043c tvatsahayasya me vira na cinta syan nrpatmaja

4029044a yadartham ayam arambhah krtah parapuramjaya

4029044c samayam nabhijanati krtarthah plavagesvarah

4029045a varsasamayakalam tu pratijnaya harisvarah

4029045c vyatitams caturo masan viharan navabudhyate

4029046a samatyaparisat kridan panam evopasevate

4029046c sokadinesu nasmasu sugrivah kurute dayam

4029047a ucyatam gaccha sugrivas tvaya vatsa mahabala

4029047c mama rosasya yadrupam bruyas cainam idam vacah

4029048a na ca samkucitah pantha yena vali hato gatah

4029048c samaye tistha sugrivama valipatham anvagah

4029049a eka eva rane vali sarena nihato maya

4029049c tvam tu satyad atikrantam hanisyami sabandhavam

4029050a tad evam vihite karye yad dhitam purusarsabha

4029050c tat tad bruhi narasrestha tvara kalavyatikramah

4029051a kurusva satyam mayi vanaresvara; pratisrutam dharmam aveksya sasvatam

4029051c ma valinam pretya gato yamaksayam; tvam adya pasyer mama coditaih saraih

4029052a sa purvajam tivravivrddhakopam; lalapyamanam prasamiksya dinam

4029052c cakara tivram matim ugrateja; harisvaramanavavamsanathah

4030001a sa kaminam dinam adinasattvah; sokabhipannam samudirnakopam

4030001c narendrasunur naradevaputram; ramanujah purvajam ity uvaca

4030002a na vanarah sthasyati sadhuvrtte; na mamsyate karyaphalanusangan

4030002c na bhaksyate vanararajyalaksmim; tatha hi nabhikramate 'sya buddhih

4030003a matiksayad gramyasukhesu saktas; tava prasadapratikarabuddhih

4030003c hato 'grajam pasyatu valinam sa; na rajyam evam vigunasya deyam

4030004a na dharaye kopam udirnavegam; nihanmi sugrivam asatyam adya

4030004c haripraviraih saha valiputro; narendrapatnya vicayam karotu

4030005a tam attabanasanam utpatantam; niveditartham ranacandakopam

4030005c uvaca ramah paravirahanta; svaveksitam sanunayam ca vakyam

4030006a na hi vai tvadvidho loke papam evam samacaret

4030006c papam aryena yo hanti sa virah purusottamah

4030007a nedam adya tvaya grahyam sadhuvrttena laksmana

4030007c tam pritim anuvartasva purvavrttam ca samgatam

4030008a samopahitaya vaca ruksani parivarjayan

4030008c vaktum arhasi sugrivam vyatitam kalaparyaye

4030009a so' grajenanusistartho yathavat purusarsabhah

4030009c pravivesa purim viro laksmanah paraviraha

4030010a tatah subhamatih prajno bhratuh priyahite ratah

4030010c laksmanah pratisamrabdho jagama bhavanam kapeh

4030011a sakrabanasanaprakhyam dhanuh kalantakopamah

4030011c pragrhya girisrngabham mandarah sanuman iva

4030012a yathoktakari vacanam uttaram caiva sottaram

4030012c brhaspatisamo buddhya mattva ramanujas tada

4030013a kamakrodhasamutthena bhratuh kopagnina vrtah

4030013c prabhanjana ivapritah prayayau laksmanas tada

4030014a salatalasvakarnams ca tarasa patayan bahun

4030014c paryasyan girikutani druman anyams ca vegatah

4030015a silas ca sakalikurvan padbhyam gaja ivasugah

4030015c duram ekapadam tyaktva yayau karyavasad drutam

4030016a tam apasyad balakirnam harirajamahapurim

4030016c durgam iksvakusardulah kiskindham girisamkate

4030017a rosat prasphuramanausthah sugrivam prati kalsmanah

4030017c dadarsa vanaran bhiman kiskindhaya bahiscaran

4030018a sailasrngani satasah pravrddhams ca mahiruhan

4030018c jagrhuh kunjaraprakhya vanarah parvatantare

4030019a tan grhitapraharanan harin drstva tu laksmanah

4030019c babhuva dvigunam kruddho bahvindhana ivanalah

4030020a tam te bhayaparitangah kruddham drstva plavamgamah

4030020c kalamrtyuyugantabham sataso vidruta disah

4030021a tatah sugrivabhavanam pravisya haripumgavah

4030021c krodham agamanam caiva laksmanasya nyavedayan

4030022a taraya sahitah kami saktah kapivrso rahah

4030022c na tesam kapiviranam susrava vacanam tada

4030023a tatah sacivasamdista harayo romaharsanah

4030023c girikunjarameghabha nagarya niryayus tada

4030024a nakhadamstrayudha ghorah sarve vikrtadarsanah

4030024c sarve sarduladarpas ca sarve ca vikrtananah

4030025a dasanagabalah ke cit ke cid dasagunottarah

4030025c ke cin nagasahasrasya babhuvus tulyavikramah

4030026a krtsnam hi kapibhir vyaptam drumahastair mahabalaih

4030026c apasyal laksmanah kruddhah kiskindham tam durasadam

4030027a tatas te harayah sarve prakaraparikhantarat

4030027c niskramyodagrasattvas tu tasthur aviskrtam tada

4030028a sugrivasya pramadam ca purvajam cartam atmavan

4030028c buddhva kopavasam virah punar eva jagama sah

4030029a sa dirghosnamahocchvasah kopasamraktalocanah

4030029c babhuva narasardulasadhuma iva pavakah

4030030a banasalyasphurajjihvah sayakasanabhogavan

4030030c svatejovisasamghatah pancasya iva pannagah

4030031a tam diptam iva kalagnim nagendram iva kopitam

4030031c samasadyangadas trasad visadam agamad bhrsam

4030032a so 'ngadam rosatamraksah samdidesa mahayasah

4030032c sugrivah kathyatam vatsa mamagamanam ity uta

4030033a esa ramanujah praptas tvatsakasam arimdamah

4030033c bhratur vyasanasamtapto dvari tisthati laksmanah

4030034a laksmanasya vacah srutva sokavisto 'ngado 'bravit

4030034c pituh samipam agamya saumitrir ayam agatah

4030035a te mahaughanibham drstva vajrasanisamasvanam

4030035c simhanadam samam cakrur laksmanasya samipatah

4030036a tena sabdena mahata pratyabudhyata vanarah

4030036c madavihvalatamrakso vyakulasragvibhusanah

4030037a athangadavacah srutva tenaiva ca samagatau

4030037c mantrino vanarendrasya sammatodaradarsinau

4030038a plaksas caiva prabhavas ca mantrinav arthadharmayoh

4030038c vaktum uccavacam praptam laksmanam tau sasamsatuh

4030039a prasadayitva sugrivam vacanaih samaniscitaih

4030039c asinam paryupasinau yatha sakram marutpatim

4030040a satyasamdhau mahabhagau bhratarau ramalaksmanau

4030040c vayasya bhavam sampraptau rajyarhau rajyadayinau

4030041a tayor eko dhanuspanir dvari tisthati laksmanah

4030041c yasya bhitah pravepante nadan muncanti vanarah

4030042a sa esa raghavabhrata laksmano vakyasarathih

4030042c vyavasaya rathah praptas tasya ramasya sasanat

4030043a tasya murdhna pranamya tvam saputrah saha bandhubhih

4030043c rajams tistha svasamaye bhava satyapratisravah

4031001a angadasya vacah srutva sugrivah sacivaih saha

4031001c laksmanam kupitam srutva mumocasanam atmavan

4031002a sacivan abravid vakyam niscitya gurulaghavam

4031002c mantrajnan mantrakusalo mantresu parinisthitah

4031003a na me durvyahrtam kim cin napi me duranusthitam

4031003c laksmano raghavabhrata kruddhah kim iti cintaye

4031004a asuhrdbhir mamamitrair nityam antaradarsibhih

4031004c mama dosan asambhutan sravito raghavanujah

4031005a atra tavad yathabuddhi sarvair eva yathavidhi

4031005c bhavadbhir niscayas tasya vijneyo nipunam sanaih

4031006a na khalv asti mama traso laksmanan napi raghavat

4031006c mitram tv asthana kupitam janayaty eva sambhramam

4031007a sarvatha sukaram mitram duskaram paripalanam

4031007c anityatvat tu cittanam pritir alpe 'pi bhidyate

4031008a atonimittam trasto 'ham ramena tu mahatmana

4031008c yan mamopakrtam sakyam pratikartum na tan maya

4031009a sugrivenaivam uktas tu hanuman haripumgavah

4031009c uvaca svena tarkena madhye vanaramantrinam

4031010a sarvatha naitad ascaryam yat tvam hariganesvara

4031010c na vismarasi susnigdham upakarakrtam subham

4031011a raghavena tu surena bhayam utsrjya duratah

4031011c tvatpriyartham hato vali sakratulyaparakramah

4031012a sarvatha pranayat kruddho raghavo natra samsayah

4031012c bhrataram sa prahitavaml laksmanam laksmivardhanam

4031013a tvam pramatto na janise kalam kalavidam vara

4031013c phullasaptacchadasyama pravrtta tu sarac chiva

4031014a nirmala grahanaksatra dyauh pranastabalahaka

4031014c prasannas ca disah sarvah saritas ca saramsi ca

4031015a praptam udyogakalam tu navaisi haripumgava

4031015c tvam pramatta iti vyaktam laksmano 'yam ihagatah

4031016a artasya hrtadarasya parusam purusantarat

4031016c vacanam marsaniyam te raghavasya mahatmanah

4031017a krtaparadhasya hi te nanyat pasyamy aham ksamam

4031017c antarenanjalim baddhva laksmanasya prasadanat

4031018a niyuktair mantribhir vacyo avasyam parthivo hitam

4031018c ata eva bhayam tyaktva bravimy avadhrtam vacah

4031019a abhikruddhah samartho hi capam udyamya raghavah

4031019c sadevasuragandharvam vase sthapayitum jagat

4031020a na sa ksamah kopayitum yah prasadya punar bhavet

4031020c purvopakaram smarata krtajnena visesatah

4031021a tasya murdhna pranamya tvam saputrah sasuhrjjanah

4031021c rajams tistha svasamaye bhartur bharyeva tadvase

4031022a na ramaramanujasasanam tvaya; kapindrayuktam manasapy apohitum

4031022c mano hi te jnasyati manusam balam; saraghavasyasya surendravarcasah

4032001a atha pratisamadisto laksmanah paraviraha

4032001c pravivesa guham ghoram kiskindham ramasasanat

4032002a dvarastha harayas tatra mahakaya mahabalah

4032002c babhuvur laksmanam drstva sarve pranjalayah sthitah

4032003a nihsvasantam tu tam drstva kruddham dasarathatmajam

4032003c babhuvur harayas trasta na cainam paryavarayan

4032004a sa tam ratnamayim shriman divyam puspitakananam

4032004c ramyam ratnasamakirnam dadarsa mahatim guham

4032005a harmyaprasadasambadham nanapanyopasobhitam

4032005c sarvakamaphalair vrksaih puspitair upasobhitam

4032006a devagandharvaputrais ca vanaraih kamarupibhih

4032006c divya malyambaradharaih sobhitam priyadarsanaih

4032007a candanagarupadmanam gandhaih surabhigandhinam

4032007c maireyanam madhunam ca sammoditamahapatham

4032008a vindhyamerugiriprasthaih prasadair naikabhumibhih

4032008c dadarsa girinadyas ca vimalas tatra raghavah

4032009a angadasya grham ramyam maindasya dvividasya ca

4032009c gavayasya gavaksasya gajasya sarabhasya ca

4032010a vidyunmales ca sampateh suryaksasya hanumatah

4032010c virabahoh subahos ca nalasya ca mahatmanah

4032011a kumudasya susenasya tarajambavatos tatha

4032011c dadhivaktrasya nilasya supatalasunetrayoh

4032012a etesam kapimukhyanam rajamarge mahatmanam

4032012c dadarsa grhamukhyani mahasarani laksmanah

4032013a pandurabhraprakasani divyamalyayutani ca

4032013c prabhutadhanadhanyani striratnaih sobhitani ca

4032014a pandurena tu sailena pariksiptam durasadam

4032014c vanarendragrham ramyam mahendrasadanopamam

4032015a sulkaih prasadasikharaih kailasasikharopamaih

4032015c sarvakamaphalair vrksaih pustitair upasobhitam

4032016a mahendradattaih shrimadbhir nilajimutasamnibhaih

4032016c divyapuspaphalair vrksaih sitacchayair manoramaih

4032017a haribhih samvrtadvaram balibhih sastrapanibhih

4032017c divyamalyavrtam subhram taptakancanatoranam

4032018a sugrivasya grham ramyam pravivesa mahabalah

4032018c avaryamanah saumitrir mahabhram iva bhaskarah

4032019a sa sapta kaksya dharmatma yanasanasamavrtah

4032019c pravisya sumahad guptam dadarsantahpuram mahat

4032020a haimarajataparyankair bahubhis ca varasanaih

4032020c maharhastaranopetais tatra tatropasobhitam

4032021a pravisann eva satatam susrava madhurasvaram

4032021c tantrigitasamakirnam samagitapadaksaram

4032022a bahvis ca vividhakara rupayauvanagarvitah

4032022c striyah sugrivabhavane dadarsa sa mahabalah

4032023a drstvabhijanasampannas citramalyakrtasrajah

4032023c varamalyakrtavyagra bhusanottamabhusitah

4032024a natrptan nati ca vyagran nanudattaparicchadan

4032024c sugrivanucarams capi laksayam asa laksmanah

4032025a tatah sugrivam asinam kancane paramasane

4032025c maharhastaranopete dadarsadityasamnibham

4032026a divyabharanacitrangam divyarupam yasasvinam

4032026c divyamalyambaradharam mahendram iva durjayam

4032026e divyabharanamalyabhih pramadabhih samavrtam

4032027a rumam tu virah parirabhya gadham; varasanastho varahemavarnah

4032027c dadarsa saumitrim adinasattvam; visalanetrah suvisalanetram

4033001a tam apratihatam kruddham pravistam purusarsabham

4033001c sugrivo laksmanam drstva babhuva vyathitendriyah

4033002a kruddham nihsvasamanam tam pradiptam iva tejasa

4033002c bhratur vyasanasamtaptam drstva dasarathatmajam

4033003a utpapata harisrestho hitva sauvarnam asanam

4033003c mahan mahendrasya yatha svalamkrta iva dhvajah

4033004a utpatantam anutpetu rumaprabhrtayah striyah

4033004c sugrivam gagane purnam candram taragana iva

4033005a samraktanayanah shriman vicacala krtanjalih

4033005c babhuvavasthitas tatra kalpavrkso mahan iva

4033006a ruma dvitiyam sugrivam narimadhyagatam sthitam

4033006c abravil laksmanah kruddhah sataram sasinam yatha

4033007a sattvabhijanasampannah sanukroso jitendriyah

4033007c krtajnah satyavadi ca raja loke mahiyate

4033008a yas tu raja sthito 'dharme mitranam upakarinam

4033008c mithyapratijnam kurute ko nrsamsataras tatah

4033009a satam asvanrte hanti sahasram tu gavanrte

4033009c atmanam svajanam hanti purusah purusanrte

4033010a purvam krtartho mitranam na tat pratikaroti yah

4033010c krtaghnah sarvabhutanam sa vadhyah plavagesvara

4033011a gito 'yam brahmana slokah sarvalokanamaskrtah

4033011c drstva krtaghnam kruddhena tam nibodha plavamgama

4033012a brahmaghne ca surape ca core bhagnavrate tatha

4033012c niskrtir vihita sadbhih krtaghne nasti niskrtih

4033013a anaryas tvam krtaghnas ca mithyavadi ca vanara

4033013c purvam krtartho ramasya na tat pratikarosi yat

4033014a nanu nama krtarthena tvaya ramasya vanara

4033014c sitaya margane yatnah kartavyah krtam icchata

4033015a sa tvam gramyesu bhogesu sakto mithya pratisravah

4033015c na tvam ramo vijanite sarpam mandukaravinam

4033016a mahabhagena ramena papah karunavedina

4033016c harinam prapito rajyam tvam duratma mahatmana

4033017a krtam cen nabhijanise ramasyaklistakarmanah

4033017c sadyas tvam nisitair banair hato draksyasi valinam

4033018a na ca samkucitah pantha yena vali hato gatah

4033018c samaye tistha sugriva ma valipatham anvagah

4033019a na nunam iksvakuvarasya karmukac; cyutan saran pasyasi vajrasamnibhan

4033019c tatah sukham nama nisevase sukhi; na ramakaryam manasapy aveksase

4034001a tatha bruvanam saumitrim pradiptam iva tejasa

4034001c abravil laksmanam tara taradhipanibhanana

4034002a naivam laksmana vaktavyo nayam parusam arhati

4034002c harinam isvarah srotum tava vaktrad visesatah

4034003a naivakrtajnah sugrivo na satho napi darunah

4034003c naivanrtakatho vira na jihmas ca kapisvarah

4034004a upakaram krtam viro napy ayam vismrtah kapih

4034004c ramena vira sugrivo yad anyair duskaram rane

4034005a ramaprasadat kirtim ca kapirajyam ca sasvatam

4034005c praptavan iha sugrivo rumam mam ca paramtapa

4034006a suduhkham sayitah purvam prapyedam sukham uttamam

4034006c praptakalam na janite visvamitro yatha munih

4034007a ghrtacyam kila samsakto dasavarsani laksmana

4034007c aho 'manyata dharmatma visvamitro mahamunih

4034008a sa hi praptam na janite kalam kalavidam varah

4034008c visvamitro mahatejah kim punar yah prthagjanah

4034009a dehadharmam gatasyasya parisrantasya laksmana

4034009c avitrptasya kamesu ramah ksantum iharhati

4034010a na ca rosavasam tata gantum arhasi laksmana

4034010c niscayartham avijnaya sahasa prakrto yatha

4034011a sattvayukta hi purusas tvadvidhah purusarsabha

4034011c avimrsya na rosasya sahasa yanti vasyatam

4034012a prasadaye tvam dharmajna sugrivarthe samahita

4034012c mahan rosasamutpannah samrambhas tyajyatam ayam

4034013a rumam mam kapirajyam ca dhanadhanyavasuni ca

4034013c ramapriyartham sugrivas tyajed iti matir mama

4034014a samanesvyati sugrivah sitaya saha raghavam

4034014c sasankam iva rohisya nihatva ravanam rane

4034015a satakotisahasrani lankayam kila raksasam

4034015c ayutani ca sattrimsat sahasrani satani ca

4034016a ahatva tams ca durdharsan raksasan kamarupinah

4034016c na sakyo ravano hantum yena sa maithili hrta

4034017a te na sakya rane hantum asahayena laksmana

4034017c ravanah krurakarma ca sugrivena visesatah

4034018a evam akhyatavan vali sa hy abhijno harisvarah

4034018c agamas tu na me vyaktah sravat tasya bravimy aham

4034019a tvatsahayanimittam vai presita haripumgavah

4034019c anetum vanaran yuddhe subahun hariyuthapan

4034020a tams ca pratiksamano 'yam vikrantan sumahabalan

4034020c raghavasyarthasiddhyartham na niryati harisvarah

4034021a krta tu samstha saumitre sugrivena yathapura

4034021c adya tair vanarair sarvair agantavyam mahabalaih

4034022a rksakotisahasrani golangulasatani ca

4034022c adya tvam upayasyanti jahi kopam arimdama

4034022e kotyo 'nekas tu kakutstha kapinam diptatejasam

4034023a tava hi mukham idam niriksya kopat; ksatajanibhe nayane niriksamanah

4034023c harivaravanita na yanti santim; prathamabhayasya hi sankitah sma sarvah

4035001a ity uktas taraya vakyam prashritam dharmasamhitam

4035001c mrdusvabhavah saumitrih pratijagraha tadvacah

4035002a tasmin pratigrhite tu vakye hariganesvarah

4035002c laksmanat sumahat trasam vastram klinnam ivatyajat

4035003a tatah kanthagatam malyam citram bahugunam mahat

4035003c ciccheda vimadas casit sugrivo vanaresvarah

4035004a sa laksmanam bhimabalam sarvavanarasattamah

4035004c abravit prashritam vakyam sugrivah sampraharsayan

4035005a pranasta shris ca kirtis ca kapirajyam ca sasvatam

4035005c ramaprasadat saumitre punah praptam idam maya

4035006a kah saktas tasya devasya khyatasya svena karmana

4035006c tadrsam vikramam vira pratikartum arimdama

4035007a sitam prapsyati dharmatma vadhisyati ca ravanam

4035007c sahayamatrena maya raghavah svena tejasa

4035008a sahayakrtyam hi tasya yena sapta mahadrumah

4035008c sailas ca vasudha caiva banenaikena daritah

4035009a dhanur vispharamanasya yasya sabdena laksmana

4035009c sasaila kampita bhumih sahayais tasya kim nu vai

4035010a anuyatram narendrasya karisye 'ham nararsabha

4035010c gacchato ravanam hantum vairinam sapurahsaram

4035011a yadi kim cid atikrantam visvasat pranayena va

4035011c presyasya ksamitavyam me na kas cin naparadhyati

4035012a iti tasya bruvanasya sugrivasya mahatmanah

4035012c abhaval laksmanah pritah premna cedam uvaca ha

4035013a sarvatha hi mama bhrata sanatho vanaresvara

4035013c tvaya nathena sugriva prashritena visesatah

4035014a yas te prabhavah sugriva yac ca te saucam uttamam

4035014c arhas tam kapirajyasya shriyam bhoktum anuttamam

4035015a sahayena ca sugriva tvaya ramah pratapavan

4035015c vadhisyati rane satrun aciran natra samsayah

4035016a dharmajnasya krtajnasya samgramesv anivartinah

4035016c upapannam ca yuktam ca sugriva tava bhasitam

4035017a dosajnah sati samarthye ko 'nyo bhasitum arhati

4035017c varjayitva mama jyestham tvam ca vanarasattama

4035018a sadrsas casi ramasya vikramena balena ca

4035018c sahayo daivatair dattas ciraya haripumgava

4035019a kim tu sighram ito vira niskrama tvam maya saha

4035019c santvayasva vayasyam ca bharyaharanaduhkhitam

4035020a yac ca sokabhibhutasya srutva ramasya bhasitam

4035020c maya tvam parusany uktas tac ca tvam ksantum arhasi

4036001a evam uktas tu sugrivo laksmanena mahatmana

4036001c hanumantam sthitam parsve sacivam vakyam abravit

4036002a mahendrahimavadvindhyakailasasikharesu ca

4036002c mandare pandusikhare pancasailesu ye sthitah

4036003a tarunadityavarnesu bhrajamanesu sarvasah

4036003c parvatesu samudrante pascimasyam tu ye disi

4036004a adityabhavane caiva girau samdhyabhrasamnibhe

4036004c padmatalavanam bhimam samshrita haripumgavah

4036005a anjanambudasamkasah kunjarapratimaujasah

4036005c anjane parate caiva ye vasanti plavamgamah

4036006a manahsila guhavasa vanarah kanakaprabhah

4036006c meruparsvagatas caiva ye ca dhumragirim shritah

4036007a tarunadityavarnas ca parvate ye maharune

4036007c pibanto madhumaireyam bhimavegah plavamgamah

4036008a vanesu ca suramyesu sugandhisu mahatsu ca

4036008c tapasanam ca ramyesu vanantesu samantatah

4036009a tams tams tvam anaya ksipram prthivyam sarvavanaran

4036009c samadanadibhih kalpair asu presaya vanaran

4036010a presitah prathamam ye ca maya duta mahajavah

4036010c tvaranartham tu bhuyas tvam harin sampresayaparan

4036011a ye prasaktas ca kamesu dirghasutras ca vanarah

4036011c ihanayasva tan sarvan sighram tu mama sasanat

4036012a ahobhir dasabhir ye ca nagacchanti mamajnaya

4036012c hantavyas te duratmano rajasasanadusakah

4036013a satany atha sahasrani kotyas ca mama sasanat

4036013c prayantu kapisimhanam diso mama mate sthitah

4036014a meghaparvatasamkasas chadayanta ivambaram

4036014c ghorarupah kapisrestha yantu macchasanad itah

4036015a te gatijna gatim gatva prthivyam sarvavanarah

4036015c anayantu harin sarvams tvaritah sasanan mama

4036016a tasya vanararajasya srutva vayusuto vacah

4036016c diksu sarvasu vikrantan presayam asa vanaran

4036017a te padam visnuvikrantam patatrijyotiradhvagah

4036017c prayatah prahita rajna harayas tatksanena vai

4036018a te samudresu girisu vanesu ca saritsu ca

4036018c vanara vanaran sarvan ramahetor acodayan

4036019a mrtyukalopamasyajnam rajarajasya vanarah

4036019c sugrivasyayayuh srutva sugrivabhayadarsinah

4036020a tatas te 'njanasamkasa gires tasman mahajavah

4036020c tisrah kotyah plavamganam niryayur yatra raghavah

4036021a astam gacchati yatrarkas tasmin girivare ratah

4036021c taptahemasamabhasas tasmat kotyo dasacyutah

4036022a kailasa sikharebhyas ca simhakesaravarcasam

4036022c tatah kotisahasrani vanaranam upagaman

4036023a phalamulena jivanto himavantam upashritah

4036023c tesam kotisahasranam sahasram samavartata

4036024a angaraka samananam bhimanam bhimakarmanam

4036024c vindhyad vanarakotinam sahasrany apatan drutam

4036025a ksirodavelanilayas tamalavanavasinah

4036025c narikelasanas caiva tesam samkhya na vidyate

4036026a vanebhyo gahvarebhyas ca saridbhyas ca mahajavah

4036026c agacchad vanari sena pibantiva divakaram

4036027a ye tu tvarayitum yata vanarah sarvavanaran

4036027c te vira himavac chailam dadrsus tam mahadrumam

4036028a tasmin girivare ramye yajno mahesvarah pura

4036028c sarvadevamanastoso babhau divyo manoharah

4036029a annavisyandajatani mulani ca phalani ca

4036029c amrtasvadukalpani dadrsus tatra vanarah

4036030a tad anna sambhavam divyam phalam mulam manoharam

4036030c yah kas cit sakrd asnati masam bhavati tarpitah

4036031a tani mulani divyani phalani ca phalasanah

4036031c ausadhani ca divyani jagrhur hariyuthapah

4036032a tasmac ca yajnayatanat puspani surabhini ca

4036032c aninyur vanara gatva sugrivapriyakaranat

4036033a te tu sarve harivarah prthivyam sarvavanaran

4036033c samcodayitva tvaritam yuthanam jagmur agratah

4036034a te tu tena muhurtena yuthapah sighrakarinah

4036034c kiskindham tvaraya praptah sugrivo yatra vanarah

4036035a te grhitvausadhih sarvah phalam mulam ca vanarah

4036035c tam pratigrahayam asur vacanam cedam abruvan

4036036a sarve parigatah sailah samudras ca vanani ca

4036036c prthivyam vanarah sarve sasanad upayanti te

4036037a evam srutva tato hrstah sugrivah plavagadhipah

4036037c pratijagraha ca pritas tesam sarvam upayanam

4037001a pratigrhya ca tat sarvam upanayam upahrtam

4037001c vanaran santvayitva ca sarvan eva vyasarjayat

4037002a visarjayitva sa harin surams tan krtakarmanah

4037002c mene krtartham atmanam raghavam ca mahabalam

4037003a sa laksmano bhimabalam sarvavanarasattamam

4037003c abravit prashritam vakyam sugrivam sampraharsayan

4037003e kiskindhaya viniskrama yadi te saumya rocate

4037004a tasya tadvacanam srutva laksmanasya subhasitam

4037004c sugrivah paramaprito vakyam etad uvaca ha

4037005a evam bhavatu gacchamah stheyam tvacchasane maya

4037005c tam evam uktva sugrivo laksmanam subhalaksmanam

4037006a visarjayam asa tada taram anyas ca yositah

4037006c etety uccair harivaran sugrivah samudaharat

4037007a tasya tadvacanam srutva harayah sighram ayayuh

4037007c baddhanjaliputah sarve ye syuh stridarsanaksamah

4037008a tan uvaca tatah praptan rajarkasadrsaprabhah

4037008c upasthapayata ksipram sibikam mama vanarah

4037009a srutva tu vacanam tasya harayah sighravikramah

4037009c samupasthapayam asuh sibikam priyadarsanam

4037010a tam upasthapitam drstva sibikam vanaradhipah

4037010c laksmanaruhyatam sighram iti saumitrim abravit

4037011a ity uktva kancanam yanam sugrivah suryasamnibham

4037011c brhadbhir haribhir yuktam aruroha salaksmanah

4037012a pandurenatapatrena dhriyamanena murdhani

4037012c suklais ca balavyajanair dhuyamanaih samantatah

4037013a sankhabherininadais ca bandibhis cabhivanditah

4037013c niryayau prapya sugrivo rajyashriyam anuttamam

4037014a sa vanarasatais tisknair bahubhih sastrapanibhih

4037014c parikirno yayau tatra yatra ramo vyavasthitah

4037015a sa tam desam anuprapya srestham ramanisevitam

4037015c avataran mahatejah sibikayah salaksmanah

4037016a asadya ca tato ramam krtanjaliputo 'bhavat

4037016c krtanjalau sthite tasmin vanaras cabhavams tatha

4037017a tatakam iva tad drstva ramah kudmalapankajam

4037017c vanaranam mahat sainyam sugrive pritiman abhut

4037018a padayoh patitam murdhna tam utthapya harisvaram

4037018c premna ca bahumanac ca raghavah parisasvaje

4037019a parisvajya ca dharmatma nisideti tato 'bravit

4037019c tam nisannam tato drstva ksitau ramo 'bravid vacah

4037020a dharmam artham ca kamam ca kale yas tu nisevate

4037020c vibhajya satatam vira sa raja harisattama

4037021a hitva dharmam tathartham ca kamam yas tu nisevate

4037021c sa vrksagre yatha suptah patitah pratibudhyate

4037022a amitranam vadhe yukto mitranam samgrahe ratah

4037022c trivargaphalabhokta tu raja dharmena yujyate

4037023a udyogasamayas tv esa praptah satruvinasana

4037023c samcintyatam hi pingesa haribhih saha mantribhih

4037024a evam uktas tu sugrivo ramam vacanam abravit

4037025a pranasta shris ca kirtis ca kapirajyam ca sasvatam

4037025c tvatprasadan mahabaho punah praptam idam maya

4037026a tava devaprasadac ca bhratus ca jayatam vara

4037026c krtam na pratikuryad yah purusanam sa dusakah

4037027a ete vanaramukhyas ca satasah satrusudana

4037027c praptas cadaya balinah prthivyam sarvavanaran

4037028a rksas cavahitah sura golangulas ca raghava

4037028c kantara vanadurganam abhijna ghoradarsanah

4037029a devagandharvaputras ca vanarah kamarupinah

4037029c svaih svaih parivrtah sainyair vartante pathi raghava

4037030a sataih satasahasrais ca kotibhis ca plavamgamah

4037030c ayutais cavrta vira sankubhis ca paramtapa

4037031a arbudair arbudasatair madhyais cantais ca vanarah

4037031c samudrais ca parardhais ca harayo hariyuthapah

4037032a agamisyanti te rajan mahendrasamavikramah

4037032c merumandarasamkasa vindhyamerukrtalayah

4037033a te tvam abhigamisyanti raksasam ye sabandhavam

4037033c nihatya ravanam samkhye hy anayisyanti maithilim

4037034a tatas tam udyogam aveksya buddhiman; haripravirasya nidesavartinah

4037034c babhuva harsad vasudhadhipatmajah; prabuddhanilotpalatulyadarsanah

4038001a iti bruvanam sugrivam ramo dharmabhrtam varah

4038001c bahubhyam samparisvajya pratyuvaca krtanjalim

4038002a yad indro varsate varsam na tac citram bhaved bhuvi

4038002c adityo va sahasramsuh kuryad vitimiram nabhah

4038003a candrama rasmibhih kuryat prthivim saumya nirmalam

4038003c tvadvidho vapi mitranam pratikuryat paramtapa

4038004a evam tvayi na tac citram bhaved yat saumya sobhanam

4038004c janamy aham tvam sugriva satatam priyavadinam

4038005a tvatsanathah sakhe samkhye jetasmi sakalan arin

4038005c tvam eva me suhrn mitram sahayyam kartum arhasi

4038006a jaharatmavinasaya vaidehim raksasadhamah

4038006c vancayitva tu paulomim anuhlado yatha sacim

4038007a nacirat tam hanisyami ravanam nisitaih saraih

4038007c paulomyah pitaram drptam satakratur ivariha

4038008a etasminn antare caiva rajah samabhivartata

4038008c usnam tivram sahasramsos chadayad gagane prabham

4038009a disah paryakulas casan rajasa tena murchitah

4038009c cacala ca mahi sarva sasailavanakanana

4038010a tato nagendrasamkasais tiksna damstrair mahabalaih

4038010c krtsna samchadita bhumir asamkhyeyaih plavamgamaih

4038011a nimesantaramatrena tatas tair hariyuthapaih

4038011c kotisataparivaraih kamarupibhir avrta

4038012a nadeyaih parvatiyais ca samudrais ca mahabalaih

4038012c haribhir meghanirhradair anyais ca vanacaribhih

4038013a tarunadityavarnais ca sasigaurais ca vanaraih

4038013c padmakesaravarnais ca svetair merukrtalayaih

4038014a kotisahasrair dasabhih shriman parivrtas tada

4038014c virah satabalir nama vanarah pratyadrsyata

4038015a tatah kancanasailabhas taraya viryavan pita

4038015c anekair dasasahasraih kotibhih pratyadrsyata

4038016a padmakesarasamkasas tarunarkanibhananah

4038016c buddhiman vanarasresthah sarvavanarasattamah

4038017a anikair bahusahasrair vanaranam samanvitah

4038017c pita hanumatah shriman kesari pratyadrsyata

4038018a golangulamaharajo gavakso bhimavikramah

4038018c vrtah kotisahasrena vanaranam adrsyata

4038019a rksanam bhimaveganam dhumrah satrunibarhanah

4038019c vrtah kotisahasrabhyam dvabhyam samabhivartata

4038020a mahacalanibhair ghoraih panaso nama yuthapah

4038020c ajagama mahaviryas tisrbhih kotibhir vrtah

4038021a nilanjanacayakaro nilo namatha yuthapah

4038021c adrsyata mahakayah kotibhir dasabhir vrtah

4038022a darimukhas ca balavan yuthapo 'bhyayayau tada

4038022c vrtah kotisahasrena sugrivam samupasthitah

4038023a maindas ca dvividas cobhav asviputrau mahavalau

4038023c kotikotisahasrena vanaranam adrsyatam

4038024a tatah kotisahasranam sahasrena satena ca

4038024c prsthato 'nugatah prapto haribhir gandhamadanah

4038025a tatah padmasahasrena vrtah sankusatena ca

4038025c yuvarajo 'ngadah praptah pitrtulyaparakramah

4038026a tatas taradyutis taro harir bhimaparakramah

4038026c pancabhir harikotibhir duratah pratyadrsyata

4038027a indrajanuh kapir viro yuthapah pratyadrsyata

4038027c ekadasanam kotinam isvaras tais ca samvrtah

4038028a tato rambhas tv anupraptas tarunadityasamnibhah

4038028c ayutena vrtas caiva sahasrena satena ca

4038029a tato yuthapatir viro durmukho nama vanarah

4038029c pratyadrsyata kotibhyam dvabhyam parivrto bali

4038030a kailasasikharakarair vanarair bhimavikramaih

4038030c vrtah kotisahasrena hanuman pratyadrsyata

4038031a nalas capi mahaviryah samvrto drumavasibhih

4038031c kotisatena sampraptah sahasrena satena ca

4038032a sarabhah kumudo vahnir vanaro rambha eva ca

4038032c ete canye ca bahavo vanarah kamarupinah

4038033a avrtya prthivim sarvam parvatams ca vanani ca

4038033c aplavantah plavantas ca garjantas ca plavamgamah

4038033e abhyavartanta sugrivam suryam abhragana iva

4038034a kurvana bahusabdams ca prahrsta balasalinah

4038034c sirobhir vanarendraya sugrivaya nyavedayan

4038035a apare vanarasresthah samgamya ca yathocitam

4038035c sugrivena samagamya sthitah pranjalayas tada

4038036a sugrivas tvarito rame sarvams tan vanararsabhan

4038036c nivedayitva dharmajnah sthitah pranjalir abravit

4038037a yatha sukham parvatanirjharesu; vanesu sarvesu ca vanarendrah

4038037c nivesayitva vidhivad balani; balam balajnah pratipattum iste

4039001a atha raja samrddharthah sugrivah plavagesvarah

4039001c uvaca narasardulam ramam parabalardanam

4039002a agata vinivistas ca balinah kamarupinah

4039002c vanarendra mahendrabha ye madvisayavasinah

4039003a ta ime bahusahasrair haribhir bhimavikramaih

4039003c agata vanara ghora daityadanavasamnibhah

4039004a khyatakarmapadanas ca balavanto jitaklamah

4039004c parakramesu vikhyata vyavasayesu cottamah

4039005a prthivyambucara rama nananaganivasinah

4039005c kotyagrasa ime prapta vanaras tava kimkarah

4039006a nidesavartinah sarve sarve guruhite ratah

4039006c abhipretam anusthatum tava saksyanty arimdama

4039007a yan manyase naravyaghra praptakalam tad ucyatam

4039007c tat sainyam tvadvase yuktam ajnapayitum arhasi

4039008a kamam esam idam karyam viditam mama tattvatah

4039008c tathapi tu yatha tattvam ajnapayitum arhasi

4039009a tatha bruvanam sugrivam ramo dasarathatmajah

4039009c bahubhyam samparisvajya idam vacanam abravit

4039010a jnayatam saumya vaidehi yadi jivati va na va

4039010c sa ca deso mahaprajna yasmin vasati ravanah

4039011a adhigamya ca vaidehim nilayam ravanasya ca

4039011c praptakalam vidhasyami tasmin kale saha tvaya

4039012a naham asmin prabhuh karye vanaresa na laksmanah

4039012c tvam asya hetuh karyasya prabhus ca plavagesvara

4039013a tvam evajnapaya vibho mama karyaviniscayam

4039013c tvam hi janasi yat karyam mama vira na samsayah

4039014a suhrddvitiyo vikrantah prajnah kalavisesavit

4039014c bhavan asmaddhite yuktah sukrtartho 'rthavittamah

4039015a evam uktas tu sugrivo vinatam nama yuthapam

4039015c abravid rama samnidhye laksmanasya ca dhimatah

4039015e sailabham meghanirghosam urjitam plavagesvaram

4039016a somasuryatmajaih sardham vanarair vanarottama

4039016c desakalanayair yuktah karyakaryaviniscaye

4039017a vrtah satasahasrena vanaranam tarasvinam

4039017c adhigaccha disam purvam sasailavanakananam

4039018a tatra sitam ca vaidehim nilayam ravanasya ca

4039018c margadhvam giridurgesu vanesu ca nadisu ca

4039019a nadim bhagirathim ramyam sarayum kausikim tatha

4039019c kalindim yamunam ramyam yamunam ca mahagirim

4039020a sarasvatim ca sindhum ca sonam maninibhodakam

4039020c mahim kalamahim caiva sailakananasobhitam

4039021a brahmamalan videhams ca malavan kasikosalan

4039021c magadhams ca mahagraman pundran vangams tathaiva ca

4039022a pattanam kosakaranam bhumim ca rajatakaram

4039022c sarvam etad vicetavyam mrgayadbhir tatas tatah

4039023a ramasya dayitam bharyam sitam dasaratah snusam

4039023c samudram avagadhams ca parvatan pattanani ca

4039024a mandarasya ca ye kotim samshritah ke cid ayatam

4039024c karnapravaranas caiva tatha capy osthakarnakah

4039025a ghora lohamukhas caiva javanas caikapadakah

4039025c aksaya balavantas ca purusah purusadakah

4039026a kiratah karnacudas ca hemangah priyadarsanah

4039026c amaminasanas tatra kirata dvipavasinah

4039027a antarjalacara ghora naravyaghra iti srutah

4039027c etesam alayah sarve viceyah kananaukasah

4039028a giribhir ye ca gamyante plavanena plavena ca

4039028c ratnavantam yavadvipam saptarajyopasobhitam

4039029a suvarnarupyakam caiva suvarnakaramanditam

4039029c yavadvipam atikramya sisiro nama parvatah

4039030a divam sprsati srngena devadanavasevitah

4039030c etesam giridurgesu pratapesu vanesu ca

4039031a ravanah saha vaidehya margitavyas tatas tatah

4039031c tatah samudradvipams ca subhiman drastum arhatha

4039032a tatrasura mahakayas chayam grhnanti nityasah

4039032c brahmana samanujnata dirghakalam bubhuksitah

4039033a tam kalameghapratimam mahoraganisevitam

4039033c abhigamya mahanadam tirthenaiva mahodadhim

4039034a tato raktajalam bhimam lohitam nama sagaram

4039034c gata draksyatha tam caiva brhatim kutasalmalim

4039035a grham ca vainateyasya nanaratnavibhusitam

4039035c tatra kailasasamkasam vihitam visvakarmana

4039036a tatra sailanibha bhima mandeha nama raksasah

4039036c sailasrngesu lambante nanarupa bhayavahah

4039037a te patanti jale nityam suryasyodayanam prati

4039037c abhitaptas ca suryena lambante sma punah punah

4039038a tatah pandurameghabham ksiraudam nama sagaram

4039038c gata draksyatha durdharsa mukha haram ivormibhih

4039039a tasya madhye mahasveta rsabho nama parvatah

4039039c divyagandhaih kusumitai rajatais ca nagair vrtah

4039040a saras ca rajataih padmair jvalitair hemakesaraih

4039040c namna sudarsanam nama rajahamsaih samakulam

4039041a vibudhas carana yaksah kimnarah sapsaroganah

4039041c hrstah samabhigacchanti nalinim tam riramsavah

4039042a ksirodam samatikramya tato draksyatha vanarah

4039042c jalodam sagarasrestham sarvabhutabhayavaham

4039043a tatra tat kopajam tejah krtam hayamukham mahat

4039043c asyahus tan mahavegam odanam sacaracaram

4039044a tatra vikrosatam nado bhutanam sagaraukasam

4039044c sruyate casamarthanam drstva tad vadavamukham

4039045a svadudasyottare dese yojanani trayodasa

4039045c jatarupasilo nama mahan kanakaparvatah

4039046a asinam parvatasyagre sarvabhutanamaskrtam

4039046c sahasrasirasam devam anantam nilavasasam

4039047a trisirah kancanah ketus talas tasya mahatmanah

4039047c sthapitah parvatasyagre virajati savedikah

4039048a purvasyam disi nirmanam krtam tat tridasesvaraih

4039048c tatah param hemamayah shriman udayaparvatah

4039049a tasya kotir divam sprstva satayojanam ayata

4039049c jatarupamayi divya virajati savedika

4039050a salais talais tamalais ca karnikarais ca puspitaih

4039050c jatarupamayair divyaih sobhate suryasamnibhaih

4039051a tatra yojanavistaram ucchritam dasayojanam

4039051c srngam saumanasam nama jatarupamayam dhruvam

4039052a tatra purvam padam krtva pura visnus trivikrame

4039052c dvitiyam sikharam meros cakara purusottamah

4039053a uttarena parikramya jambudvipam divakarah

4039053c drsyo bhavati bhuyistham sikharam tan mahocchrayam

4039054a tatra vaikhanasa nama valakhilya maharsayah

4039054c prakasamana drsyante suryavarnas tapasvinah

4039055a ayam sudarsano dvipah puro yasya prakasate

4039055c yasmims tejas ca caksus ca sarvapranabhrtam api

4039056a sailasya tasya kunjesu kandaresu vanesu ca

4039056c ravanah saha vaidehya margitavyas tatas tatah

4039057a kancanasya ca sailasya suryasya ca mahatmanah

4039057c avista tejasa samdhya purva rakta prakasate

4039058a tatah paramagamya syad dik purva tridasavrta

4039058c rahita candrasuryabhyam adrsya timiravrta

4039059a sailesu tesu sarvesu kandaresu vanesu ca

4039059c ya ca nokta maya desa viceya tesu janaki

4039060a etavad vanaraih sakyam gantum vanarapumgavah

4039060c abhaskaram amaryadam na janimas tatah param

4039061a adhigamya tu vaidehim nilayam ravanasya ca

4039061c mase purne nivartadhvam udayam prapya parvatam

4039062a urdhvam masan na vastavyam vasan vadhyo bhaven mama

4039062c siddharthah samnivartadhvam adhigamya ca maithilim

4039063a mahendrakantam vanasanda manditam; disam caritva nipunena vanarah

4039063c avapya sitam raghuvamsajapriyam; tato nivrttah sukhito bhavisyatha

4040001a tatah prasthapya sugrivas tan mahad vanaram balam

4040001c daksinam presayam asa vanaran abhilaksitan

4040002a nilam agnisutam caiva hanumantam ca vanaram

4040002c pitamahasutam caiva jambavantam mahakapim

4040003a suhotram ca sariram ca saragulmam tathaiva ca

4040003c gajam gavaksam gavayam susenam rsabham tatha

4040004a maindam ca dvividam caiva vijayam gandhamadanam

4040004c ulkamukham asangam ca hutasana sutav ubhau

4040005a angadapramukhan viran virah kapiganesvarah

4040005c vegavikramasampannan samdidesa visesavit

4040006a tesam agresaram caiva mahad balam asamgagam

4040006c vidhaya hariviranam adisad daksinam disam

4040007a ye ke cana samuddesas tasyam disi sudurgamah

4040007c kapisah kapimukhyanam sa tesam tan udaharat

4040008a sahasrasirasam vindhyam nanadrumalatavrtam

4040008c narmadam ca nadim durgam mahoraganisevitam

4040009a tato godavarim ramyam krishnavenim mahanadim

4040009c varadam ca mahabhagam mahoraganisevitam

4040010a mekhalan utkalams caiva dasarnanagarany api

4040010c avantim abhravantim ca sarvam evanupasyata

4040011a vidarbhan rsikams caiva ramyan mahisakan api

4040011c tatha bangan kalingams ca kausikams ca samantatah

4040012a anviksya dandakaranyam saparvatanadiguham

4040012c nadim godavarim caiva sarvam evanupasyata

4040013a tathaivandhrams ca pundrams ca colan pandyan sakeralan

4040013c ayomukhas ca gantavyah parvato dhatumanditah

4040014a vicitrasikharah shrimams citrapuspitakananah

4040014c sacandanavanoddeso margitavyo mahagirih

4040015a tatas tam apagam divyam prasannasalilam sivam

4040015c tatra draksyatha kaverim vihrtam apsaroganaih

4040016a tasyasinam nagasyagre malayasya mahaujasam

4040016c draksyathadityasamkasam agastyam rsisattamam

4040017a tatas tenabhyanujnatah prasannena mahatmana

4040017c tamraparnim grahajustam tarisyatha mahanadim

4040018a sa candanavanair divyaih pracchanna dvipa salini

4040018c kanteva yuvatih kantam samudram avagahate

4040019a tato hemamayam divyam muktamanivibhusitam

4040019c yuktam kavatam pandyanam gata draksyatha vanarah

4040020a tatah samudram asadya sampradharyarthaniscayam

4040020c agastyenantare tatra sagare vinivesitah

4040021a citranananagah shriman mahendrah parvatottamah

4040021c jatarupamayah shriman avagadho maharnavam

4040022a nanavidhair nagaih phullair latabhis copasobhitam

4040022c devarsiyaksapravarair apsarobhis ca sevitam

4040023a siddhacaranasamghais ca prakirnam sumanoharam

4040023c tam upaiti sahasraksah sada parvasu parvasu

4040024a dvipas tasyapare pare satayojanam ayatah

4040024c agamyo manusair diptas tam margadhvam samantatah

4040024e tatra sarvatmana sita margitavya visesatah

4040025a sa hi desas tu vadhyasya ravanasya duratmanah

4040025c raksasadhipater vasah sahasraksasamadyuteh

4040026a daksinasya samudrasya madhye tasya tu raksasi

4040026c angaraketi vikhyata chayam aksipya bhojini

4040027a tam atikramya laksmivan samudre satayojane

4040027c girih puspitako nama siddhacaranasevitah

4040028a candrasuryamsusamkasah sagarambusamavrtah

4040028c bhrajate vipulaih srngair ambaram vilikhann iva

4040029a tasyaikam kancanam srngam sevate yam divakarah

4040029c svetam rajatam ekam ca sevate yam nisakarah

4040030a na tam krtaghnah pasyanti na nrsamsa na nastikah

4040030c pranamya sirasa sailam tam vimargata vanarah

4040031a tam atikramya durdharsah suryavan nama parvatah

4040031c adhvana durvigahena yojanani caturdasa

4040032a tatas tam apy atikramya vaidyuto nama parvatah

4040032c sarvakamaphalair vrksaih sarvakalamanoharaih

4040033a tatra bhuktva vararhani mulani ca phalani ca

4040033c madhuni pitva mukhyani param gacchata vanarah

4040034a tatra netramanahkantah kunjaro nama parvatah

4040034c agastyabhavanam yatra nirmitam visvakarmana

4040035a tatra yojanavistaram ucchritam dasayojanam

4040035c saranam kancanam divyam nanaratnavibhusitam

4040036a tatra bhogavati nama sarpanam alayah puri

4040036c visalarathya durdharsa sarvatah pariraksita

4040036e raksita pannagair ghorais tiksnadamstrair mahavisaih

4040037a sarparajo mahaghoro yasyam vasati vasukih

4040037c niryaya margitavya ca sa ca bhogavati puri

4040038a tam ca desam atikramya mahan rsabhasamsthitah

4040038c sarvaratnamayah shriman rsabho nama parvatah

4040039a gosirsakam padmakam ca harisyamam ca candanam

4040039c divyam utpadyate yatra tac caivagnisamaprabham

4040040a na tu tac candanam drstva sprastavyam ca kada cana

4040040c rohita nama gandharva ghora raksanti tad vanam

4040041a tatra gandharvapatayah pancasuryasamaprabhah

4040041c sailuso gramanir bhiksuh subhro babhrus tathaiva ca

4040042a ante prthivya durdharsas tatra svargajitah sthitah

4040042c tatah param na vah sevyah pitrlokah sudarunah

4040042e rajadhani yamasyaisa kastena tamasavrta

4040043a etavad eva yusmabhir vira vanarapumgavah

4040043c sakyam vicetum gantum va nato gatimatam gatih

4040044a sarvam etat samalokya yac canyad api drsyate

4040044c gatim viditva vaidehyah samnivartitam arhatha

4040045a yas tu masan nivrtto 'gre drsta siteti vaksyati

4040045c mattulyavibhavo bhogaih sukham sa viharisyati

4040046a tatah priyataro nasti mama pranad visesatah

4040046c krtaparadho bahuso mama bandhur bhavisyati

4040047a amitabalaparakrama bhavanto; vipulagunesu kulesu ca prasutah

4040047c manujapatisutam yatha labhadhvam; tad adhigunam purusartham arabhadhvam

4041001a tatah prasthapya sugrivas tan harin daksinam disam

4041001c buddhivikramasampannan vayuvegasamanjave

4041002a athahuya mahatejah susenam nama yuthapam

4041002c tarayah pitaram raja svasurabhimavikramam

4041003a abravit pranjalir vakyam abhigamya pranamya ca

4041003c sahayyam kuru ramasya krtye 'smin samupasthite

4041004a vrtah satasahasrena vanaranam tarasvinam

4041004c abhigaccha disam saumya pascimam varunim prabho

4041005a surastran saha bahlikan surabhirams tathaiva ca

4041005c sphitanjanapadan ramyan vipulani purani ca

4041006a pumnagagahanam kuksim bahuloddalakakulam

4041006c tatha ketakasandams ca margadhvam hariyuthapah

4041007a pratyak srotogamas caiva nadyah sitajalah sivah

4041007c tapasanam aranyani kantara girayas ca ye

4041008a girijalavrtam durgam margitva pascimam disam

4041008c tatah pascimam asadya samudram drastum arhatha

4041008e timi nakrayuta jalam aksobhyam atha vanarah

4041009a tatah ketakasandesu tamalagahanesu ca

4041009c kapayo viharisyanti narikelavanesu ca

4041010a tatra sitam ca margadhvam nilayam ravanasya ca

4041010c maricipattanam caiva ramyam caiva jatipuram

4041011a avantim angalopam ca tatha calaksitam vanam

4041011c rastrani ca visalani pattanani tatas tatah

4041012a sindhusagarayos caiva samgame tatra parvatah

4041012c mahan hemagirir nama satasrngo mahadrumah

4041013a tasya prasthesu ramyesu simhah paksagamah sthitah

4041013c timimatsyagajams caiva nidany aropayanti te

4041014a tani nidani simhanam girisrngagatas ca ye

4041014c drptas trptas ca matangas toyadasvananihsvanah

4041014e vicaranti visale 'smims toyapurne samantatah

4041015a tasya srngam divasparsam kancanam citrapadapam

4041015c sarvam asu vicetavyam kapibhih kamarupibhih

4041016a kotim tatra samudre tu kancanim satayojanam

4041016c durdarsam pariyatrasya gata draksyatha vanarah

4041017a kotyas tatra caturvimsad gandharvanam tarasvinam

4041017c vasanty agninikasanam ghoranam kamarupinam

4041018a natyasadayitavyas te vanarair bhimavikramaih

4041018c nadeyam ca phalam tasmad desat kim cit plavamgamaih

4041019a durasada hi te virah sattvavanto mahabalah

4041019c phalamulani te tatra raksante bhimavikramah

4041020a tatra yatnas ca kartavyo margitavya ca janaki

4041020c na hi tebhyo bhayam kim cit kapitvam anuvartatam

4041021a caturbhage samudrasya cakravan nama parvatah

4041021c tatra cakram sahasraram nirmitam visvakarmana

4041022a tatra pancajanam hatva hayagrivam ca danavam

4041022c ajahara tatas cakram sankham ca purusottamah

4041023a tasya sanusu citresu visalasu guhasu ca

4041023c ravanah saha vaidehya margitavyas tatas tatah

4041024a yojanani catuhsastir varaho nama parvatah

4041024c suvarnasrngah sushriman agadhe varunalaye

4041025a tatra pragjyotisam nama jatarupamayam puram

4041025c yasmin vasti dustatma narako nama guhasu ca

4041026a tasya sanusu citresu visalasu guhasu ca

4041026c ravanah saha vaidehya margitavyas tatas tatah

4041027a tam atikramya sailendram kancanantaranirdarah

4041027c parvatah sarvasauvarno dhara prasravanayutah

4041028a tam gajas ca varahas ca simha vyaghras ca sarvatah

4041028c abhigarjanti satatam tena sabdena darpitah

4041029a tasmin harihayah shriman mahendrah pakasasanah

4041029c abhisiktah surai raja meghavan nama parvatah

4041030a tam atikramya sailendram mahendraparipalitam

4041030c sastim girisahasrani kancanani gamisyatha

4041031a tarunadityavarnani bhrajamanani sarvatah

4041031c jatarupamayair vrksaih sobhitani supuspitaih

4041032a tesam madhye sthito raja merur uttamaparvatah

4041032c adityena prasannena sailo dattavarah pura

4041033a tenaivam uktah sailendrah sarva eva tvadasrayah

4041033c matprasadad bhavisyanti divaratrau ca kancanah

4041034a tvayi ye capi vatsyanti devagandharvadanavah

4041034c te bhavisyanti raktas ca prabhaya kancanaprabhah

4041035a aditya vasavo rudra marutas ca divaukasah

4041035c agamya pascimam samdhyam merum uttamaparvatam

4041036a adityam upatisthanti tais ca suryo 'bhipujitah

4041036c adrsyah sarvabhutanam astam gacchati parvatam

4041037a yojananam sahasrani dasatani divakarah

4041037c muhurtardhena tam sighram abhiyati siloccayam

4041038a srnge tasya mahad divyam bhavanam suryasamnibham

4041038c prasadagunasambadham vihitam visvakarmana

4041039a sobhitam tarubhis citrair nanapaksisamakulaih

4041039c niketam pasahastasya varunasya mahatmanah

4041040a antara merum astam ca talo dasasira mahan

4041040c jatarupamayah shriman bhrajate citravedikah

4041041a tesu sarvesu durgesu sarahsu ca saritsu ca

4041041c ravanah saha vaidehya margitavyas tatas tatah

4041042a yatra tisthati dharmatma tapasa svena bhavitah

4041042c merusavarnir ity eva khyato vai brahmana samah

4041043a prastavyo merusavarnir maharsih suryasamnibhah

4041043c pranamya sirasa bhumau pravrttim maithilim prati

4041044a etavaj jivalokasya bhaskaro rajaniksaye

4041044c krtva vitimiram sarvam astam gacchati parvatam

4041045a etavad vanaraih sakyam gantum vanarapumgavah

4041045c abhaskaram amaryadam na janimas tatah param

4041046a adhigamya tu vaidehim nilayam ravanasya ca

4041046c astam parvatam asadya purne mase nivartata

4041047a urdhvam masan na vastavyam vasan vadhyo bhaven mama

4041047c sahaiva suro yusmabhih svasuro me gamisyati

4041048a srotavyam sarvam etasya bhavadbhir dista karibhih

4041048c gurur esa mahabahuh svasuro me mahabalah

4041049a bhavantas capi vikrantah pramanam sarvakarmasu

4041049c pramanam enam samsthapya pasyadhvam pascimam disam

4041050a drstayam tu narendrasya patnyam amitatejasah

4041050c krtakrtya bhavisyamah krtasya pratikarmana

4041051a ato 'nyad api yat kim cit karyasyasya hitam bhavet

4041051c sampradharya bhavadbhis ca desakalarthasamhitam

4041052a tatah susena pramukhah plavamgamah; sugrivavakyam nipunam nisamya

4041052c amantrya sarve plavagadhipam te; jagmur disam tam varunabhiguptam

4042001a tatah samdisya sugrivah svasuram pascimam disam

4042001c viram satabalim nama vanaram vanararsabhah

4042002a uvaca raja mantrajnah sarvavanarasammatam

4042002c vakyam atmahitam caiva ramasya ca hitam tatha

4042003a vrtah satasahasrena tvadvidhanam vanaukasam

4042003c vaivasvata sutaih sardham pratisthasva svamantribhih

4042004a disam hy udicim vikrantam himasailavatamsakam

4042004c sarvatah parimargadhvam ramapatnim aninditam

4042005a asmin karye vinivrtte krte dasaratheh priye

4042005c rnan mukta bhavisyamah krtartharthavidam varah

4042006a krtam hi priyam asmakam raghavena mahatmana

4042006c tasya cet pratikaro 'sti saphalam jivitam bhavet

4042007a etam buddhim samasthaya drsyate janaki yatha

4042007c tatha bhavadbhih kartavyam asmatpriyahitaisibhih

4042008a ayam hi sarvabhutanam manyas tu narasattamah

4042008c asmasu cagatapriti ramah parapuramjayah

4042009a imani vanadurgani nadyah sailantarani ca

4042009c bhavantah parimargams tu buddhivikramasampada

4042010a tatra mlecchan pulindams ca surasenams tathaiva ca

4042010c prasthalan bharatams caiva kurums ca saha madrakaih

4042011a kambojan yavanams caiva sakan arattakan api

4042011c bahlikan rsikams caiva pauravan atha tankanan

4042012a cinan paramacinams ca niharams ca punah punah

4042012c anvisya daradams caiva himavantam vicinvatha

4042013a lodhrapadmakasandesu devadaruvanesu ca

4042013c ravanah saha vaidehya margitavyas tatas tatah

4042014a tatah somasramam gatva devagandharvasevitam

4042014c kalam nama mahasanum parvatam tam gamisyatha

4042015a mahatsu tasya srngesu nirdaresu guhasu ca

4042015c vicinudhvam mahabhagam ramapatnim yasasvinim

4042016a tam atikramya sailendram hemavargam mahagirim

4042016c tatah sudarsanam nama parvatam gantum arhatha

4042017a tasya kananasandesu nirdaresu guhasu ca

4042017c ravanah saha vaidehya margitavyas tatas tatah

4042018a tam atikramya cakasam sarvatah satayojanam

4042018c aparvatanadi vrksam sarvasattvavivarjitam

4042019a tam tu sighram atikramya kantaram romaharsanam

4042019c kailasam panduram sailam prapya hrsta bhavisyatha

4042020a tatra pandurameghabham jambunadapariskrtam

4042020c kuberabhavanam divyam nirmitam visvakarmana

4042021a visala nalini yatra prabhutakamalotpala

4042021c hamsakarandavakirna apsaroganasevita

4042022a tatra vaisravano raja sarvabhutanamaskrtah

4042022c dhanado ramate shriman guhyakaih saha yaksarat

4042023a tasya candranikasesu parvatesu guhasu ca

4042023c ravanah saha vaidehya margitavyas tatas tatah

4042024a krauncam tu girim asadya bilam tasya sudurgamam

4042024c apramattaih pravestavyam duspravesam hi tat smrtam

4042025a vasanti hi mahatmanas tatra suryasamaprabhah

4042025c devair apy arcitah samyag devarupa maharsayah

4042026a krauncasya tu guhas canyah sanuni sikharani ca

4042026c nirdaras ca nitambas ca vicetavyas tatas tatah

4042027a krauncasya sikharam capi niriksya ca tatas tatah

4042027c avrksam kamasailam ca manasam vihagalayam

4042028a na gatis tatra bhutanam devadanavaraksasam

4042028c sa ca sarvair vicetavyah sasanuprasthabhudharah

4042029a krauncam girim atikramya mainako nama parvatah

4042029c mayasya bhavanam tatra danavasya svayam krtam

4042030a mainakas tu vicetavyah sasanuprasthakandarah

4042030c strinam asvamukhinam ca niketas tatra tatra tu

4042031a tam desam samatikramya asramam siddhasevitam

4042031c siddha vaikhanasas tatra valakhilyas ca tapasah

4042032a vandyas te tu tapahsiddhas tapasa vitakalmasah

4042032c prastavyas capi sitayah pravrttam vinayanvitaih

4042033a hemapuskarasamchannam tatra vaikhanasam sarah

4042033c tarunadityasamkasair hamsair vicaritam subhaih

4042034a aupavahyah kuberasya sarvabhauma iti smrtah

4042034c gajah paryeti tam desam sada saha karenubhih

4042035a tat sarah samatikramya nastacandradivakaram

4042035c anaksatraganam vyoma nispayodam anaadimat

4042036a gabhastibhir ivarkasya sa tu desah prakasate

4042036c visramyadbhis tapah siddhair devakalpaih svayamprabhaih

4042037a tam tu desam atikramya sailoda nama nimnaga

4042037c ubhayos tirayor yasyah kicaka nama venavah

4042038a te nayanti param tiram siddhan pratyanayanti ca

4042038c uttarah kuravas tatra krtapunyapratishriyah

4042039a tatah kancanapadmabhih padminibhih krtodakah

4042039c nilavaiduryapatradhya nadyas tatra sahasrasah

4042040a raktotpalavanais catra manditas ca hiranmayaih

4042040c tarunadityasadrsair bhanti tatra jalasayah

4042041a maharhamanipatrais ca kancanaprabha kesaraih

4042041c nilotpalavanais citraih sa desah sarvatovrtah

4042042a nistulabhis ca muktabhir manibhis ca mahadhanaih

4042042c udbhutapulinas tatra jatarupais ca nimnagah

4042043a sarvaratnamayais citrair avagadha nagottamaih

4042043c jatarupamayais capi hutasanasamaprabhaih

4042044a nityapuspaphalas catra nagah patrarathakulah

4042044c divyagandharasasparsah sarvakaman sravanti ca

4042045a nanakarani vasamsi phalanty anye nagottamah

4042045c muktavaiduryacitrani bhusanani tathaiva ca

4042046a strinam yany anurupani purusanam tathaiva ca

4042046c sarvartusukhasevyani phalanty anye nagottamah

4042047a maharhani vicitrani haimany anye nagottamah

4042047c sayanani prasuyante citrastaranavanti ca

4042048a manahkantani malyani phalanty atrapare drumah

4042048c panani ca maharhani bhaksyani vividhani ca

4042049a striyas ca gunasampanna rupayauvanalaksitah

4042049c gandharvah kimnara siddha naga vidyadharas tatha

4042049e ramante sahitas tatra naribhir bhaskaraprabhah

4042050a sarve sukrtakarmanah sarve ratiparayanah

4042050c sarve kamarthasahita vasanti saha yositah

4042051a gitavaditranirghosah sotkrstahasitasvanah

4042051c sruyate satatam tatra sarvabhutamanoharah

4042052a tatra namuditah kas cin nasti kas cid asatpriyah

4042052c ahany ahani vardhante gunas tatra manoramah

4042053a samatikramya tam desam uttaras toyasam nidhih

4042053c tatra somagirir nama madhye hemamayo mahan

4042054a indralokagata ye ca brahmalokagatas ca ye

4042054c devas tam samaveksante girirajam divam gatam

4042055a sa tu deso visuryo 'pi tasya bhasa prakasate

4042055c suryalaksmyabhivijneyas tapaseva vivasvata

4042056a bhagavan api visvatma sambhur ekadasatmakah

4042056c brahma vasati deveso brahmarsiparivaritah

4042057a na katham cana gantavyam kurunam uttarena vah

4042057c anyesam api bhutanam natikramati vai gatih

4042058a sa hi somagirir nama devanam api durgamah

4042058c tam alokya tatah ksipram upavartitum arhatha

4042059a etavad vanaraih sakyam gantum vanarapumgavah

4042059c abhaskaram amaryadam na janimas tatah param

4042060a sarvam etad vicetavyam yan maya parikirtitam

4042060c yad anyad api noktam ca tatrapi kriyatam matih

4042061a tatah krtam dasarather mahat priyam; mahattaram capi tato mama priyam

4042061c krtam bhavisyaty anilanalopama; videhaja darsanajena karmana

4042062a tatah krtarthah sahitah sabandhava; mayarcitah sarvagunair manoramaih

4042062c carisyathorvim pratisantasatravah; sahapriya bhutadharah plavamgamah

4043001a visesena tu sugrivo hanumatyartham uktavan

4043001c sa hi tasmin harisresthe niscitartho 'rthasadhane

4043002a na bhumau nantarikse va nambare namaralaye

4043002c napsu va gatisamgam te pasyami haripumgava

4043003a sasurah sahagandharvah sanaganaradevatah

4043003c viditah sarvalokas te sasagaradharadharah

4043004a gatir vegas ca tejas ca laghavam ca mahakape

4043004c pitus te sadrsam vira marutasya mahaujasah

4043005a tejasa vapi te bhutam samam bhuvi na vidyate

4043005c tad yatha labhyate sita tattvam evopapadaya

4043006a tvayy eva hanumann asti balam buddhih parakramah

4043006c desakalanuvrttas ca nayas ca nayapandita

4043007a tatah karyasamasamgam avagamya hanumati

4043007c viditva hanumantam ca cintayam asa raghavah

4043008a sarvatha niscitartho 'yam hanumati harisvarah

4043008c niscitarthataras capi hanuman karyasadhane

4043009a tad evam prasthitasyasya parijnatasya karmabhih

4043009c bhartra parigrhitasya dhruvah karyaphalodayah

4043010a tam samiksya mahateja vyavasayottaram harim

4043010c krtartha iva samvrttah prahrstendriyamanasah

4043011a dadau tasya tatah pritah svanamankopasobhitam

4043011c anguliyam abhijnanam rajaputryah paramtapah

4043012a anena tvam harisrestha cihnena janakatmaja

4043012c matsakasad anupraptam anudvignanupasyati

4043013a vyavasayas ca te vira sattvayuktas ca vikramah

4043013c sugrivasya ca samdesah siddhim kathayativa me

4043014a sa tad grhya harisresthah sthapya murdhni krtanjalih

4043014c vanditva caranau caiva prasthitah plavagottamah

4043015a sa tat prakarsan harinam balam mahad; babhuva virah pavanatmajah kapi

4043015c gatambude vyomni visuddhamandalah; sasiva naksatraganopasobhitah

4043016a atibalabalam ashritas tavaham; harivaravikramavikramair analpaih