Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Historical Works > Ramayana - sanskrit > Ramayana: Balakanda

Ramayana: Balakanda

 

1001001a tapahsvadhyayaniratam tapasvi vagvidam varam

1001001c naradam paripapraccha valmikir munipumgavam

1001002a ko nv asmin sampratam loke gunavan kas ca viryavan

1001002c dharmajnas ca krtajnas ca satyavakyo drdhavratah

1001003a caritrena ca ko yuktah sarvabhutesu ko hitah

1001003c vidvan kah kah samarthas ca kas caikapriyadarsanah

1001004a atmavan ko jitakrodho matiman ko 'nasuyakah

1001004c kasya bibhyati devas ca jatarosasya samyuge

1001005a etad icchamy aham srotum param kautuhalam hi me

1001005c maharse tvam samartho 'si jnatum evamvidham naram

1001006a srutva caitat trilokajno valmiker narado vacah

1001006c sruyatam iti camantrya prahrsto vakyam abravit

1001007a bahavo durlabhas caiva ye tvaya kirtita gunah

1001007c mune vaksyamy aham buddhva tair yuktah sruyatam narah

1001008a iksvakuvamsaprabhavo ramo nama janaih srutah

1001008c niyatatma mahaviryo dyutiman dhrtiman vasi

1001009a buddhiman nitiman vagmi shriman satrunibarhanah

1001009c vipulamso mahabahuh kambugrivo mahahanuh

1001010a mahorasko mahesvaso gudhajatrur arimdamah

1001010c ajanubahuh susirah sulalatah suvikramah

1001011a samah samavibhaktangah snigdhavarnah pratapavan

1001011c pinavaksa visalakso laksmivan subhalaksanah

1001012a dharmajnah satyasamdhas ca prajanam ca hite ratah

1001012c yasasvi jnanasampannah sucir vasyah samadhiman

1001013a raksita jivalokasya dharmasya pariraksita

1001013c vedavedangatattvajno dhanurvede ca nisthitah

1001014a sarvasastrarthatattvajno smrtiman pratibhanavan

1001014c sarvalokapriyah sadhur adinatma vicaksanah

1001015a sarvadabhigatah sadbhih samudra iva sindhubhih

1001015c aryah sarvasamas caiva sadaikapriyadarsanah

1001016a sa ca sarvagunopetah kausalyanandavardhanah

1001016c samudra iva gambhirye dhairyena himavan iva

1001017a visnuna sadrso virye somavat priyadarsanah

1001017c kalagnisadrsah krodhe ksamaya prthivisamah

1001018a dhanadena samas tyage satye dharma ivaparah

1001018c tam evamgunasampannam ramam satyaparakramam

1001019a jyestham sresthagunair yuktam priyam dasarathah sutam

1001019c yauvarajyena samyoktum aicchat pritya mahipatih

1001020a tasyabhisekasambharan drstva bharyatha kaikayi

1001020c purvam dattavara devi varam enam ayacata

1001020e vivasanam ca ramasya bharatasyabhisecanam

1001021a sa satyavacanad raja dharmapasena samyatah

1001021c vivasayam asa sutam ramam dasarathah priyam

1001022a sa jagama vanam virah pratijnam anupalayan

1001022c pitur vacananirdesat kaikeyyah priyakaranat

1001023a tam vrajantam priyo bhrata laksmano 'nujagama ha

1001023c snehad vinayasampannah sumitranandavardhanah

1001024a sarvalaksanasampanna narinam uttama vadhuh

1001024c sitapy anugata ramam sasinam rohini yatha

1001025a paurair anugato duram pitra dasarathena ca

1001025c srngaverapure sutam gangakule vyasarjayat

1001026a te vanena vanam gatva nadis tirtva bahudakah

1001026c citrakutam anuprapya bharadvajasya sasanat

1001027a ramyam avasatham krtva ramamana vane trayah

1001027c devagandharvasamkasas tatra te nyavasan sukham

1001028a citrakutam gate rame putrasokaturas tada

1001028c raja dasarathah svargam jagama vilapan sutam

1001029a mrte tu tasmin bharato vasisthapramukhair dvijaih

1001029c niyujyamano rajyaya naicchad rajyam mahabalah

1001029e sa jagama vanam viro ramapadaprasadakah

1001030a paduke casya rajyaya nyasam dattva punah punah

1001030c nivartayam asa tato bharatam bharatagrajah

1001031a sa kamam anavapyaiva ramapadav upasprsan

1001031c nandigrame 'karod rajyam ramagamanakanksaya

1001032a ramas tu punar alaksya nagarasya janasya ca

1001032c tatragamanam ekagre dandakan pravivesa ha

1001033a viradham raksasam hatva sarabhangam dadarsa ha

1001033c sutiksnam capy agastyam ca agastya bhrataram tatha

1001034a agastyavacanac caiva jagrahaindram sarasanam

1001034c khadgam ca paramapritas tuni caksayasayakau

1001035a vasatas tasya ramasya vane vanacaraih saha

1001035c rsayo 'bhyagaman sarve vadhayasuraraksasam

1001036a tena tatraiva vasata janasthananivasini

1001036c virupita surpanakha raksasi kamarupini

1001037a tatah surpanakhavakyad udyuktan sarvaraksasan

1001037c kharam trisirasam caiva dusanam caiva raksasam

1001038a nijaghana rane ramas tesam caiva padanugan

1001038c raksasam nihatany asan sahasrani caturdasa

1001039a tato jnativadham srutva ravanah krodhamurchitah

1001039c sahayam varayam asa maricam nama raksasam

1001040a varyamanah subahuso maricena sa ravanah

1001040c na virodho balavata ksamo ravana tena te

1001041a anadrtya tu tad vakyam ravanah kalacoditah

1001041c jagama sahamaricas tasyasramapadam tada

1001042a tena mayavina duram apavahya nrpatmajau

1001042c jahara bharyam ramasya grdhram hatva jatayusam

1001043a grdhram ca nihatam drstva hrtam srutva ca maithilim

1001043c raghavah sokasamtapto vilalapakulendriyah

1001044a tatas tenaiva sokena grdhram dagdhva jatayusam

1001044c margamano vane sitam raksasam samdadarsa ha

1001045a kabandham nama rupena vikrtam ghoradarsanam

1001045c tam nihatya mahabahur dadaha svargatas ca sah

1001046a sa casya kathayam asa sabarim dharmacarinim

1001046c sramanim dharmanipunam abhigaccheti raghava

1001046e so 'bhyagacchan mahatejah sabarim satrusudanah

1001047a sabarya pujitah samyag ramo dasarathatmajah

1001047c pampatire hanumata samgato vanarena ha

1001048a hanumadvacanac caiva sugrivena samagatah

1001048c sugrivaya ca tat sarvam samsad ramo mahabalah

1001049a tato vanararajena vairanukathanam prati

1001049c ramayaveditam sarvam pranayad duhkhitena ca

1001049e valinas ca balam tatra kathayam asa vanarah

1001050a pratijnatam ca ramena tada valivadham prati

1001050c sugrivah sankitas casin nityam viryena raghave

1001051a raghavah pratyayartham tu dundubheh kayam uttamam

1001051c padangusthena ciksepa sampurnam dasayojanam

1001052a bibheda ca punah salan saptaikena mahesuna

1001052c girim rasatalam caiva janayan pratyayam tada

1001053a tatah pritamanas tena visvastah sa mahakapih

1001053c kiskindham ramasahito jagama ca guham tada

1001054a tato 'garjad dharivarah sugrivo hemapingalah

1001054c tena nadena mahata nirjagama harisvarah

1001055a tatah sugrivavacanad dhatva valinam ahave

1001055c sugrivam eva tad rajye raghavah pratyapadayat

1001056a sa ca sarvan samaniya vanaran vanararsabhah

1001056c disah prasthapayam asa didrksur janakatmajam

1001057a tato grdhrasya vacanat sampater hanuman bali

1001057c satayojanavistirnam pupluve lavanarnavam

1001058a tatra lankam samasadya purim ravanapalitam

1001058c dadarsa sitam dhyayantim asokavanikam gatam

1001059a nivedayitvabhijnanam pravrttim ca nivedya ca

1001059c samasvasya ca vaidehim mardayam asa toranam

1001060a panca senagragan hatva sapta mantrisutan api

1001060c suram aksam ca nispisya grahanam samupagamat

1001061a astrenonmuham atmanam jnatva paitamahad varat

1001061c marsayan raksasan viro yantrinas tan yadrcchaya

1001062a tato dagdhva purim lankam rte sitam ca maithilim

1001062c ramaya priyam akhyatum punar ayan mahakapih

1001063a so 'bhigamya mahatmanam krtva ramam pradaksinam

1001063c nyavedayad ameyatma drsta siteti tattvatah

1001064a tatah sugrivasahito gatva tiram mahodadheh

1001064c samudram ksobhayam asa sarair adityasamnibhaih

1001065a darsayam asa catmanam samudrah saritam patih

1001065c samudravacanac caiva nalam setum akarayat

1001066a tena gatva purim lankam hatva ravanam ahave

1001066c abhyasincat sa lankayam raksasendram vibhisanam

1001067a karmana tena mahata trailokyam sacaracaram

1001067c sadevarsiganam tustam raghavasya mahatmanah

1001068a tatha paramasamtustaih pujitah sarvadaivataih

1001068c krtakrtyas tada ramo vijvarah pramumoda ha

1001069a devatabhyo varan prapya samutthapya ca vanaran

1001069c puspakam tat samaruhya nandigramam yayau tada

1001070a nandigrame jatam hitva bhratrbhih sahito 'naghah

1001070c ramah sitam anuprapya rajyam punar avaptavan

1001071a prahrstamudito lokas tustah pustah sudharmikah

1001071c nirayamo arogas ca durbhiksabhayavarjitah

1001072a na putramaranam ke cid draksyanti purusah kva cit

1001072c naryas cavidhava nityam bhavisyanti pativratah

1001073a na vatajam bhayam kim cin napsu majjanti jantavah

1001073c na cagrijam bhayam kim cid yatha krtayuge tatha

1001074a asvamedhasatair istva tatha bahusuvarnakaih

1001074c gavam kotyayutam dattva vidvadbhyo vidhipurvakam

1001075a rajavamsan satagunan sthapayisyati raghavah

1001075c caturvarnyam ca loke 'smin sve sve dharme niyoksyati

1001076a dasavarsasahasrani dasavarsasatani ca

1001076c ramo rajyam upasitva brahmalokam gamisyati

1001077a idam pavitram papaghnam punyam vedais ca sammitam

1001077c yah pathed ramacaritam sarvapapaih pramucyate

1001078a etad akhyanam ayusyam pathan ramayanam narah

1001078c saputrapautrah saganah pretya svarge mahiyate

1001079a pathan dvijo vagrsabhatvam iyat; syat ksatriyo bhumipatitvam iyat

1001079c vanigjanah panyaphalatvam iyaj; janas ca sudro 'pi mahattvam iyat

1002001a naradasya tu tad vakyam srutva vakyavisaradah

1002001c pujayam asa dharmatma sahasisyo mahamunih

1002002a yathavat pujitas tena devarsir naradas tada

1002002c aprstvaivabhyanujnatah sa jagama vihayasam

1002003a sa muhutam gate tasmin devalokam munis tada

1002003c jagama tamasatiram jahnavyas tv aviduratah

1002004a sa tu tiram samasadya tamasaya mahamunih

1002004c sisyam aha sthitam parsve drstva tirtham akardamam

1002005a akardamam idam tirtham bharadvaja nisamaya

1002005c ramaniyam prasannambu sanmanusyamano yatha

1002006a nyasyatam kalasas tata diyatam valkalam mama

1002006c idam evavagahisye tamasatirtham uttamam

1002007a evam ukto bharadvajo valmikena mahatmana

1002007c prayacchata munes tasya valkalam niyato guroh

1002008a sa sisyahastad adaya valkalam niyatendriyah

1002008c vicacara ha pasyams tat sarvato vipulam vanam

1002009a tasyabhyase tu mithunam carantam anapayinam

1002009c dadarsa bhagavams tatra krauncayos carunihsvanam

1002010a tasmat tu mithunad ekam pumamsam papaniscayah

1002010c jaghana vairanilayo nisadas tasya pasyatah

1002011a tam sonitaparitangam vestamanam mahitale

1002011c bharya tu nihatam drstva rurava karunam giram

1002012a tatha tu tam dvijam drstva nisadena nipatitam

1002012c rser dharmatmanas tasya karunyam samapadyata

1002013a tatah karunaveditvad adharmo 'yam iti dvijah

1002013c nisamya rudatim krauncim idam vacanam abravit

1002014a ma nisada pratistham tvam agamah sasvatim samah

1002014c yat krauncamithunad ekam avadhih kamamohitam

1002015a tasyaivam bruvatas cinta babhuva hrdi viksatah

1002015c sokartenasya sakuneh kim idam vyahrtam maya

1002016a cintayan sa mahaprajnas cakara matiman matim

1002016c sisyam caivabravid vakyam idam sa munipumgavah

1002017a padabaddho 'ksarasamas tantrilayasamanvitah

1002017c sokartasya pravrtto me sloko bhavatu nanyatha

1002018a sisyas tu tasya bruvato muner vakyam anuttamam

1002018c pratijagraha samhrstas tasya tusto 'bhavad guruh

1002019a so 'bhisekam tatah krtva tirthe tasmin yathavidhi

1002019c tam eva cintayann artham upavartata vai munih

1002020a bharadvajas tatah sisyo vinitah srutavan guroh

1002020c kalasam purnam adaya prsthato 'nujagama ha

1002021a sa pravisyasramapadam sisyena saha dharmavit

1002021c upavistah kathas canyas cakara dhyanam asthitah

1002022a ajagama tato brahma lokakarta svayamprabhuh

1002022c caturmukho mahateja drastum tam munipumgavam

1002023a valmikir atha tam drstva sahasotthaya vag yatah

1002023c pranjalih prayato bhutva tasthau paramavismitah

1002024a pujayam asa tam devam padyarghyasanavandanaih

1002024c pranamya vidhivac cainam prstvanamayam avyayam

1002025a athopavisya bhagavan asane paramarcite

1002025c valmikaye maharsaye samdidesasanam tatah

1002026a upaviste tada tasmin saksal lokapitamahe

1002026c tad gatenaiva manasa valmikir dhyanam asthitah

1002027a papatmana krtam kastam vairagrahanabuddhina

1002027c yas tadrsam caruravam krauncam hanyad akaranat

1002028a socann eva muhuh krauncim upaslokam imam punah

1002028c jagav antargatamana bhutva sokaparayanah

1002029a tam uvaca tato brahma prahasan munipumgavam

1002029c sloka eva tvaya baddho natra karya vicarana

1002030a macchandad eva te brahman pravrtteyam sarasvati

1002030c ramasya caritam krtsnam kuru tvam rsisattama

1002031a dharmatmano gunavato loke ramasya dhimatah

1002031c vrttam kathaya dhirasya yatha te naradac chrutam

1002032a rahasyam ca prakasam ca yad vrttam tasya dhimatah

1002032c ramasya saha saumitre raksasanam ca sarvasah

1002033a vaidehyas caiva yad vrttam prakasam yadi va rahah

1002033c tac capy aviditam sarvam viditam te bhavisyati

1002034a na te vag anrta kavye ka cid atra bhavisyati

1002034c kuru rama katham punyam slokabaddham manoramam

1002035a yavat sthasyanti girayah saritas ca mahitale

1002035c tavad ramayanakatha lokesu pracarisyati

1002036a yavad ramasya ca katha tvatkrta pracarisyati

1002036c tavad urdhvam adhas ca tvam mallokesu nivatsyasi

1002037a ity uktva bhagavan brahma tatraivantaradhiyata

1002037c tatah sasisyo valmikir munir vismayam ayayau

1002038a tasya sisyas tatah sarve jaguh slokam imam punah

1002038c muhur muhuh priyamanah prahus ca bhrsavismitah

1002039a samaksarais caturbhir yah padair gito maharsina

1002039c so 'nuvyaharanad bhuyah sokah slokatvam agatah

1002040a tasya buddhir iyam jata valmiker bhavitatmanah

1002040c krtsnam ramayanam kavyam idrsaih karavany aham

1002041a udaravrttarthapadair manoramais; tadasya ramasya cakara kirtiman

1002041c samaksaraih slokasatair yasasvino; yasaskaram kavyam udaradhir munih

1003001a srutva vas tu samagram tad dharmatma dharmasamhitam

1003001c vyaktam anvesate bhuyo yad vrttam tasya dhimatah

1003002a upasprsyodakam samyan munih sthitva krtanjalih

1003002c pracinagresu darbhesu dharmenanvesate gatim

1003003a janma ramasya sumahad viryam sarvanukulatam

1003003c lokasya priyatam ksantim saumyatam satyasilatam

1003004a nanacitrah kathas canya visvamitrasahayane

1003004c janakyas ca vivaham ca dhanusas ca vibhedanam

1003005a ramaramavivadam ca gunan dasarathes tatha

1003005c tathabhisekam ramasya kaikeyya dustabhavatam

1003006a vyaghatam cabhisekasya ramasya ca vivasanam

1003006c rajnah sokam vilapam ca paralokasya casrayam

1003007a prakrtinam visadam ca prakrtinam visarjanam

1003007c nisadadhipasamvadam sutopavartanam tatha

1003008a gangayas cabhisamtaram bharadvajasya darsanam

1003008c bharadvajabhyanujnanac citrakutasya darsanam

1003009a vastukarmanivesam ca bharatagamanam tatha

1003009c prasadanam ca ramasya pitus ca salilakriyam

1003010a padukagryabhisekam ca nandigrama nivasanam

1003010c dandakaranyagamanam sutiksnena samagamam

1003011a anasuyasamasyam ca angaragasya carpanam

1003011c surpanakhyas ca samvadam virupakaranam tatha

1003012a vadham kharatrisirasor utthanam ravanasya ca

1003012c maricasya vadham caiva vaidehya haranam tatha

1003013a raghavasya vilapam ca grdhrarajanibarhanam

1003013c kabandhadarsanam caiva pampayas capi darsanam

1003014a sarbarya darsanam caiva hanumaddarsanam tatha

1003014c vilapam caiva pampayam raghavasya mahatmanah

1003015a rsyamukasya gamanam sugrivena samagamam

1003015c pratyayotpadanam sakhyam valisugrivavigraham

1003016a valipramathanam caiva sugrivapratipadanam

1003016c taravilapasamayam varsaratrinivasanam

1003017a kopam raghavasimhasya balanam upasamgraham

1003017c disah prasthapanam caiva prthivyas ca nivedanam

1003018a anguliyakadanam ca rksasya biladarsanam

1003018c prayopavesanam caiva sampates capi darsanam

1003019a parvatarohanam caiva sagarasya ca langhanam

1003019c ratrau lankapravesam ca ekasyapi vicintanam

1003020a apanabhumigamanam avarodhasya darsanam

1003020c asokavanikayanam sitayas capi darsanam

1003021a abhijnanapradanam ca sitayas capi bhasanam

1003021c raksasitarjanam caiva trijatasvapnadarsanam

1003022a manipradanam sitaya vrksabhangam tathaiva ca

1003022c raksasividravam caiva kimkaranam nibarhanam

1003023a grahanam vayusunos ca lankadahabhigarjanam

1003023c pratiplavanam evatha madhunam haranam tatha

1003024a raghavasvasanam caiva maniniryatanam tatha

1003024c samgamam ca samudrasya nalasetos ca bandhanam

1003025a prataram ca samudrasya ratrau lankavarodhanam

1003025c vibhisanena samsargam vadhopayanivedanam

1003026a kumbhakarnasya nidhanam meghanadanibarhanam

1003026c ravanasya vinasam ca sitavaptim areh pure

1003027a bibhisanabhisekam ca puspakasya ca darsanam

1003027c ayodhyayas ca gamanam bharatena samagamam

1003028a ramabhisekabhyudayam sarvasainyavisarjanam

1003028c svarastraranjanam caiva vaidehyas ca visarjanam

1003029a anagatam ca yat kim cid ramasya vasudhatale

1003029c tac cakarottare kavye valmikir bhagavan rsih

1004001a praptarajyasya ramasya valmikir bhagavan rsih

1004001c cakara caritam krtsnam vicitrapadam atmavan

1004002a krtva tu tan mahaprajnah sabhavisyam sahottaram

1004002c cintayam asa ko nv etat prayunjiyad iti prabhuh

1004003a tasya cintayamanasya maharser bhavitatmanah

1004003c agrhnitam tatah padau munivesau kusilavau

1004004a kusilavau tu dharmajnau rajaputrau yasasvinau

1004004c bhratarau svarasampannau dadarsasramavasinau

1004005a sa tu medhavinau drstva vedesu parinisthitau

1004005c vedopabrhmanarthaya tav agrahayata prabhuh

1004006a kavyam ramayanam krtsnam sitayas caritam mahat

1004006c paulastya vadham ity eva cakara caritavratah

1004007a pathye geye ca madhuram pramanais tribhir anvitam

1004007c jatibhih saptabhir yuktam tantrilayasamanvitam

1004008a hasyasrngarakarunyaraudravirabhayanakaih

1004008c bibhatsadirasair yuktam kavyam etad agayatam

1004009a tau tu gandharvatattvajnau sthana murcchana kovidau

1004009c bhratarau svarasampannau gandharvav iva rupinau

1004010a rupalaksanasampannau madhurasvarabhasinau

1004010c bimbad ivoddhrtau bimbau ramadehat tathaparau

1004011a tau rajaputrau kartsnyena dharmyam akhyanam uttamam

1004011c vaco vidheyam tat sarvam krtva kavyam aninditau

1004012a rsinam ca dvijatinam sadhunam ca samagame

1004012c yathopadesam tattvajnau jagatus tau samahitau

1004012e mahatmanau mahabhagau sarvalaksanalaksitau

1004013a tau kada cit sametanam rsinam bhavitatmanam

1004013c asinanam samipasthav idam kavyam agayatam

1004014a tac chrutva munayah sarve baspaparyakuleksanah

1004014c sadhu sadhv ity tav ucatuh param vismayam agatah

1004015a te pritamanasah sarve munayo dharmavatsalah

1004015c prasasamsuh prasastavyau gayamanau kusilavau

1004016a aho gitasya madhuryam slokanam ca visesatah

1004016c ciranirvrttam apy etat pratyaksam iva darsitam

1004017a pravisya tav ubhau susthu tada bhavam agayatam

1004017c sahitau madhuram raktam sampannam svarasampada

1004018a evam prasasyamanau tau tapahslaghyair maharsibhih

1004018c samraktataram atyartham madhuram tav agayatam

1004019a pritah kas cin munis tabhyam samsthitah kalasam dadau

1004019c prasanno valkalam kas cid dadau tabhyam mahayasah

1004020a ascaryam idam akhyanam munina samprakirtitam

1004020c param kavinam adharam samaptam ca yathakramam

1004021a prasasyamanau sarvatra kada cit tatra gayakau

1004021c rathyasu rajamargesu dadarsa bharatagrajah

1004022a svavesma caniya tato bhratarau sakusilavau

1004022c pujayam asa pujarhau ramah satrunibarhanah

1004023a asinah kancane divye sa ca simhasane prabhuh

1004023c upopavistaih sacivair bhratrbhis ca paramtapah

1004024a drstva tu rupasampannau tav ubhau vininau tatah

1004024c uvaca laksmanam ramah satrughnam bharatam tatha

1004025a sruyatam idam akhyanam anayor devavarcasoh

1004025c vicitrarthapadam samyag gayator madhurasvaram

1004026a imau muni parthivalaksmananvitau; kusilavau caiva mahatapasvinau

1004026c mamapi tad bhutikaram pracaksate; mahanubhavam caritam nibodhata

1004027a tatas tu tau ramavacah pracoditav; agayatam margavidhanasampada

1004027c sa capi ramah parisadgatah sanair; bubhusayasaktamana babhuva

1005001a sarvapurvam iyam yesam asit krtsna vasumdhara

1005001c prajapatim upadaya nrpanam jayasalinam

1005002a yesam sa sagaro nama sagaro yena khanitah

1005002c sastih putrasahasrani yam yantam paryavarayan

1005003a iksvakunam idam tesam rajnam vamse mahatmanam

1005003c mahad utpannam akhyanam ramayanam iti srutam

1005004a tad idam vartayisyami sarvam nikhilam aditah

1005004c dharmakamarthasahitam srotavyam anasuyaya

1005005a kosalo nama muditah sphito janapado mahan

1005005c nivistah sarayutire prabhutadhanadhanyavan

1005006a ayodhya nama nagari tatrasil lokavisruta

1005006c manuna manavendrena ya puri nirmita svayam

1005007a ayata dasa ca dve ca yojanani mahapuri

1005007c shrimati trini vistirna suvibhaktamahapatha

1005008a rajamargena mahata suvibhaktena sobhita

1005008c muktapuspavakirnena jalasiktena nityasah

1005009a tam tu raja dasaratho maharastravivardhanah

1005009c purim avasayam asa divi devapatir yatha

1005010a kapatatoranavatim suvibhaktantarapanam

1005010c sarvayantrayudhavatim upetam sarvasilpibhih

1005011a sutamagadhasambadham shrimatim atulaprabham

1005011c uccattaladhvajavatim sataghnisatasamkulam

1005012a vadhunatakasanghais ca samyuktam sarvatah purim

1005012c udyanamravanopetam mahatim salamekhalam

1005013a durgagambhiraparigham durgam anyair durasadam

1005013c vajivaranasampurnam gobhir ustraih kharais tatha

1005014a samantarajasanghais ca balikarmabhir avrtam

1005014c nanadesanivasais ca vanigbhir upasobhitam

1005015a prasadai ratnavikrtaih parvatair upasobhitam

1005015c kutagarais ca sampurnam indrasyevamaravatim

1005016a citram astapadakaram varanariganair yutam

1005016c sarvaratnasamakirnam vimanagrhasobhitam

1005017a grhagadham avicchidram samabhumau nivesitam

1005017c salitandulasampurnam iksukandarasodakam

1005018a dundubhibhir mrdangais ca vinabhih panavais tatha

1005018c naditam bhrsam atyartham prthivyam tam anuttamam

1005019a vimanam iva siddhanam tapasadhigatam divi

1005019c sunivesitavesmantam narottamasamavrtam

1005020a ye ca banair na vidhyanti viviktam aparaparam

1005020c sabdavedhyam ca vitatam laghuhasta visaradah

1005021a simhavyaghravarahanam mattanam nadatam vane

1005021c hantaro nisitaih sastrair balad bahubalair api

1005022a tadrsanam sahasrais tam abhipurnam maharathaih

1005022c purim avasayam asa raja dasarathas tada

1005023a tam agnimadbhir gunavadbhir avrtam; dvijottamair vedasadangaparagaih

1005023c sahasradaih satyaratair mahatmabhir; maharsikalpair rsibhis ca kevalaih

1006001a puryam tasyam ayodhyayam vedavit sarvasamgrahah

1006001c dirghadarsi mahatejah paurajanapadapriyah

1006002a iksvakunam atiratho yajva dharmarato vasi

1006002c maharsikalpo rajarsis trisu lokrsu visrutah

1006003a balavan nihatamitro mitravan vijitendriyah

1006003c dhanais ca samcayais canyaih sakravaisravanopamah

1006004a yatha manur mahateja lokasya pariraksita

1006004c tatha dasaratho raja vasan jagad apalayat

1006005a tena satyabhisamdhena trivargam anutisthata

1006005c palita sa puri sresthendrena ivamaravati

1006006a tasmin puravare hrsta dharmatmana bahu srutah

1006006c naras tustadhanaih svaih svair alubdhah satyavadinah

1006007a nalpasamnicayah kas cid asit tasmin purottame

1006007c kutumbi yo hy asiddhartho 'gavasvadhanadhanyavan

1006008a kami va na kadaryo va nrsamsah purusah kva cit

1006008c drastum sakyam ayodhyayam navidvan na ca nastikah

1006009a sarve naras ca naryas ca dharmasilah susamyatah

1006009c muditah silavrttabhyam maharsaya ivamalah

1006010a nakundali namukuti nasragvi nalpabhogavan

1006010c namrsto nanuliptango nasugandhas ca vidyate

1006011a namrstabhoji nadata napy anangadaniskadhrk

1006011c nahastabharano vapi drsyate napy anatmavan

1006012a nanahitagnir nayajva vipro napy asahasradah

1006012c kas cid asid ayodhyayam na ca nirvrttasamkarah

1006013a svakarmanirata nityam brahmana vijitendriyah

1006013c danadhyayanasilas ca samyatas ca pratigrahe

1006014a na nastiko nanrtako na kas cid abahusrutah

1006014c nasuyako na casakto navidvan vidyate tada

1006015a na dinah ksiptacitto va vyathito vapi kas cana

1006015c kas cin naro va nari va nashriman napy arupavan

1006015e drastum sakyam ayodhyayam napi rajanyabhaktiman

1006016a varnesv agryacaturthesu devatatithipujakah

1006016c dirghayuso narah sarve dharmam satyam ca samshritah

1006017a ksatram brahmamukham casid vaisyah ksatram anuvratah

1006017c sudrah svadharmaniratas trin varnan upacarinah

1006018a sa teneksvakunathena puri supariraksita

1006018c yatha purastan manuna manavendrena dhimata

1006019a yodhanam agnikalpanam pesalanam amarsinam

1006019c sampurnakrtavidyanam guhakesarinam iva

1006020a kambojavisaye jatair bahlikais ca hayottamaih

1006020c vanayujair nadijais ca purnaharihayopamaih

1006021a vindhyaparvapajair mattaih purna haimavatair api

1006021c madanvitair atibalair matangaih parvatopamaih

1006022a anjanad api niskrantair vamanad api ca dvipaih

1006022c bhadramandrair bhadramrgair mrgamandrais ca sa puri

1006023a nityamattaih sada purna nagair acalasamnibhaih

1006023c sa yojane ca dve bhuyah satyanama prakasate

1006024a tam satyanamam drdhatoranargalam; grhair vicitrair upasobhitam sivam

1006024c purim ayodhyam nrsahasrasamkulam; sasasa vai sakrasamo mahipatih

1007001a astau babhuvur virasya tasyamatya yasasvinah

1007001c sucayas canuraktas ca rajakrtyesu nityasah

1007002a dhrstir jayanto vijayah siddhartho arthasadhakah

1007002c asoko mantrapalas ca sumantras castamo 'bhavat

1007003a rtvijau dvav abhimatau tasyastam rsisattamau

1007003c vasistho vamadevas ca mantrinas ca tathapare

1007004a shrimantas ca mahatmanah sastrajna drdhavikramah

1007004c kirtimantah pranihita yatha vacanakarinah

1007005a tejahksamayasahpraptah smitapurvabhibhasinah

1007005c krodhat kamarthahetor va na bruyur anrtam vacah

1007006a tesam aviditam kim cit svesu nasti paresu va

1007006c kriyamanam krtam vapi carenapi cikirsitam

1007007a kusala vyavaharesu sauhrdesu pariksitah

1007007c praptakalam yatha dandam dharayeyuh sutesv api

1007008a kosasamgrahane yukta balasya ca parigrahe

1007008c ahitam capi purusam na vihimsyur adusakam

1007009a virams ca niyatotsaha raja sastram anusthitah

1007009c sucinam raksitaras ca nityam visayavasinam

1007010a brahmaksatram ahimsantas te kosam samapurayan

1007010c sutiksnadandah sampreksya purusasya balabalam

1007011a sucinam ekabuddhinam sarvesam samprajanatam

1007011c nasit pure va rastre va mrsavadi narah kva cit

1007012a kas cin na dustas tatrasit paradararatir narah

1007012c prasantam sarvam evasid rastram puravaram ca tat

1007013a suvasasah suvesas ca te ca sarve susilinah

1007013c hitartham ca narendrasya jagrato nayacaksusa

1007014a gurau gunagrhitas ca prakhyatas ca parakramaih

1007014c videsesv api vijnatah sarvato buddhiniscayat

1007015a idrsais tair amatyais tu raja dasaratho 'naghah

1007015c upapanno gunopetair anvasasad vasumdharam

1007016a aveksamanas carena praja dharmena ranjayan

1007016c nadhyagacchad visistam va tulyam va satrum atmanah

1007017a tair mantribhir mantrahitair nivistair; vrto 'nuraktaih kusalaih samarthaih

1007017c sa parthivo diptim avapa yuktas; tejomayair gobhir ivodito 'rkah

1008001a tasya tv evam prabhavasya dharmajnasya mahatmanah

1008001c sutartham tapyamanasya nasid vamsakarah sutah

1008002a cintayanasya tasyaivam buddhir asin mahatmanah

1008002c sutartham vajimedhena kimartham na yajamy aham

1008003a sa niscitam matim krtva yastavyam iti buddhiman

1008003c mantribhih saha dharmatma sarvair eva krtatmabhih

1008004a tato 'bravid idam raja sumantram mantrisattamam

1008004c sighram anaya me sarvan gurums tan sapurohitan

1008005a etac chrutva rahah suto rajanam idam abravit

1008005c rtvigbhir upadisto 'yam puravrtto maya srutah

1008006a sanatkumaro bhagavan purvam kathitavan katham

1008006c rsinam samnidhau rajams tava putragamam prati

1008007a kasyapasya tu putro 'sti vibhandaka iti srutah

1008007c rsyasrnga iti khyatas tasya putro bhavisyati

1008008a sa vane nityasamvrddho munir vanacarah sada

1008008c nanyam janati viprendro nityam pitranuvartanat

1008009a dvaividhyam brahmacaryasya bhavisyati mahatmanah

1008009c lokesu prathitam rajan viprais ca kathitam sada

1008010a tasyaivam vartamanasya kalah samabhivartata

1008010c agnim susrusamanasya pitaram ca yasasvinam

1008011a etasminn eva kale tu romapadah pratapavan

1008011c angesu prathita raja bhavisyati mahabalah

1008012a tasya vyatikramad rajno bhavisyati sudaruna

1008012c anavrstih sughora vai sarvabhutabhayavaha

1008013a anavrstyam tu vrttayam raja duhkhasamanvitah

1008013c brahmanan srutavrddhams ca samaniya pravaksyati

1008014a bhavantah srutadharmano loke caritravedinah

1008014c samadisantu niyamam prayascittam yatha bhavet

1008015a vaksyanti te mahipalam brahmana vedaparagah

1008015c vibhandakasutam rajan sarvopayair ihanaya

1008016a anayya ca mahipala rsyasrngam susatkrtam

1008016c prayaccha kanyam santam vai vidhina susamahitah

1008017a tesam tu vacanam srutva raja cintam prapatsyate

1008017c kenopayena vai sakyam ihanetum sa viryavan

1008018a tato raja viniscitya saha mantribhir atmavan

1008018c purohitam amatyams ca presayisyati satkrtan

1008019a te tu rajno vacah srutva vyathita vanatananah

1008019c na gacchema rser bhita anunesyanti tam nrpam

1008020a vaksyanti cintayitva te tasyopayams ca tan ksaman

1008020c anesyamo vayam vipram na ca doso bhavisyati

1008021a evam angadhipenaiva ganikabhir rseh sutah

1008021c anito 'varsayad devah santa casmai pradiyate

1008022a rsyasrngas tu jamata putrams tava vidhasyati

1008022c sanatkumarakathitam etavad vyahrtam maya

1008023a atha hrsto dasarathah sumantram pratyabhasata

1008023c yatharsyasrngas tv anito vistarena tvayocyatam

1009001a sumantras codito rajna provacedam vacas tada

1009001c yatharsyasrngas tv anitah srnu me mantribhih saha

1009002a romapadam uvacedam sahamatyah purohitah

1009002c upayo nirapayo 'yam asmabhir abhicintitah

1009003a rsyasrngo vanacaras tapahsvadhyayane ratah

1009003c anabhijnah sa narinam visayanam sukhasya ca

1009004a indriyarthair abhimatair naracitta pramathibhih

1009004c puram anayayisyamah ksipram cadhyavasiyatam

1009005a ganikas tatra gacchantu rupavatyah svalamkrtah

1009005c pralobhya vividhopayair anesyantiha satkrtah

1009006a srutva tatheti raja ca pratyuvaca purohitam

1009006c purohito mantrinas ca tatha cakrus ca te tada

1009007a varamukhyas tu tac chrutva vanam pravivisur mahat

1009007c asramasyavidure 'smin yatnam kurvanti darsane

1009008a rsiputrasya ghorasya nityam asramavasinah

1009008c pituh sa nityasamtusto naticakrama casramat

1009009a na tena janmaprabhrti drstapurvam tapasvina

1009009c stri va puman va yac canyat sattvam nagara rastrajam

1009010a tatah kada cit tam desam ajagama yadrcchaya

1009010c vibhandakasutas tatra tas capasyad varanganah

1009011a tas citravesah pramada gayantyo madhurasvaraih

1009011c rsiputram upagamya sarva vacanam abruvan

1009012a kas tvam kim vartase brahman jnatum icchamahe vayam

1009012c ekas tvam vijane ghore vane carasi samsa nah

1009013a adrstarupas tas tena kamyarupa vane striyah

1009013c hardat tasya matir jata akhyatum pitaram svakam

1009014a pita vibhandako 'smakam tasyaham suta aurasah

1009014c rsyasrnga iti khyatam nama karma ca me bhuvi

1009015a ihasramapado 'smakam samipe subhadarsanah

1009015c karisye vo 'tra pujam vai sarvesam vidhipurvakam

1009016a rsiputravacah srutva sarvasam matir asa vai

1009016c tad asramapadam drastum jagmuh sarvas ca tena ha

1009017a gatanam tu tatah pujam rsiputras cakara ha

1009017c idam arghyam idam padyam idam mulam phalam ca nah

1009018a pratigrhya tu tam pujam sarva eva samutsukah

1009018c rser bhitas ca sighram tu gamanaya matim dadhuh

1009019a asmakam api mukhyani phalanimani vai dvija

1009019c grhana prati bhadram te bhaksayasva ca ma ciram

1009020a tatas tas tam samalingya sarva harsasamanvitah

1009020c modakan pradadus tasmai bhaksyams ca vividhan subhan

1009021a tani casvadya tejasvi phalaniti sma manyate

1009021c anasvaditapurvani vane nityanivasinam

1009022a aprcchya ca tada vipram vratacaryam nivedya ca

1009022c gacchanti smapadesat ta bhitas tasya pituh striyah

1009023a gatasu tasu sarvasu kasyapasyatmajo dvijah

1009023c asvasthahrdayas casid duhkham sma parivartate

1009024a tato 'paredyus tam desam ajagama sa viryavan

1009024c manojna yatra ta drsta varamukhyah svalamkrtah

1009025a drstvaiva ca tada vipram ayantam hrsta manasah

1009025c upasrtya tatah sarvas tas tam ucur idam vacah

1009026a ehy asramapadam saumya asmakam iti cabruvan

1009026c tatrapy esa vidhih shriman visesena bhavisyati

1009027a srutva tu vacanam tasam sarvasam hrdayamgamam

1009027c gamanaya matim cakre tam ca ninyus tada striyah

1009028a tatra caniyamane tu vipre tasmin mahatmani

1009028c vavarsa sahasa devo jagat prahladayams tada

1009029a varsenaivagatam vipram visayam svam naradhipah

1009029c pratyudgamya munim prahvah sirasa ca mahim gatah

1009030a arghyam ca pradadau tasmai nyayatah susamahitah

1009030c vavre prasadam viprendran ma vipram manyur aviset

1009031a antahpuram pravisyasmai kanyam dattva yathavidhi

1009031c santam santena manasa raja harsam avapa sah

1009032a evam sa nyavasat tatra sarvakamaih supujitah

1009032c rsyasrngo mahatejah santaya saha bharyaya

1010001a bhuya eva ca rajendra srnu me vacanam hitam

1010001c yatha sa devapravarah kathayam asa buddhiman

1010002a iksvakunam kule jato bhavisyati sudharmikah

1010002c raja dasaratho namna shriman satyapratisravah

1010003a angarajena sakhyam ca tasya rajno bhavisyati

1010003c kanya casya mahabhaga santa nama bhavisyati

1010004a putras tv angasya rajnas tu romapada iti srutah

1010004c tam sa raja dasaratho gamisyati mahayasah

1010005a anapatyo 'smi dharmatman santa bharya mama kratum

1010005c ahareta tvayajnaptah samtanartham kulasya ca

1010006a srutva rajno 'tha tad vakyam manasa sa vicintya ca

1010006c pradasyate putravantam santa bhartaram atmavan

1010007a pratigrhya ca tam vipram sa raja vigatajvarah

1010007c aharisyati tam yajnam prahrstenantaratmana

1010008a tam ca raja dasaratho yastukamah krtanjalih

1010008c rsyasrngam dvijasrestham varayisyati dharmavit

1010009a yajnartham prasavartham ca svargartham ca naresvarah

1010009c labhate ca sa tam kamam dvija mukhyad visam patih

1010010a putras casya bhavisyanti catvaro 'mitavikramah

1010010c vamsapratisthanakarah sarvalokesu visrutah

1010011a evam sa devapravarah purvam kathitavan katham

1010011c sanatkumaro bhagavan pura devayuge prabhuh

1010012a sa tvam purusasardula tam anaya susatkrtam

1010012c svayam eva maharaja gatva sabalavahanah

1010013a anumanya vasistham ca sutavakyam nisamya ca

1010013c santahpurah sahamatyah prayayau yatra sa dvijah

1010014a vanani saritas caiva vyatikramya sanaih sanaih

1010014c abhicakrama tam desam yatra vai munipumgavah

1010015a asadya tam dvijasrestham romapadasamipagam

1010015c rsiputram dadarsadau dipyamanam ivanalam

1010016a tato raja yathanyayam pujam cakre visesatah

1010016c sakhitvat tasya vai rajnah prahrstenantaratmana

1010017a romapadena cakhyatam rsiputraya dhimate

1010017c sakhyam sambandhakam caiva tada tam pratyapujayat

1010018a evam susatkrtas tena sahositva nararsabhah

1010018c saptastadivasan raja rajanam idam abravit

1010019a santa tava suta rajan saha bhartra visampate

1010019c madiyam nagaram yatu karyam hi mahad udyatam

1010020a tatheti raja samsrutya gamanam tasya dhimatah

1010020c uvaca vacanam vipram gaccha tvam saha bharyaya

1010021a rsiputrah pratisrutya tathety aha nrpam tada

1010021c sa nrpenabhyanujnatah prayayau saha bharyaya

1010022a tav anyonyanjalim krtva snehat samslisya corasa

1010022c nanandatur dasaratho romapadas ca viryavan

1010023a tatah suhrdam aprcchya prasthito raghunandanah

1010023c paurebhyah presayam asa dutan vai sighragaminah

1010023e kriyatam nagaram sarvam ksipram eva svalamkrtam

1010024a tatah prahrstah pauras te srutva rajanam agatam

1010024c tatha pracakrus tat sarvam rajna yat presitam tada

1010025a tatah svalamkrtam raja nagaram pravivesa ha

1010025c sankhadundubhinirghosaih puraskrtya dvijarsabham

1010026a tatah pramuditah sarve drstva vai nagara dvijam

1010026c pravesyamanam satkrtya narendrenendrakarmana

1010027a antahpuram pravesyainam pujam krtva tu sastratah

1010027c krtakrtyam tadatmanam mene tasyopavahanat

1010028a antahpurani sarvani santam drstva tathagatam

1010028c saha bhartra visalaksim prityanandam upagaman

1010029a pujyamana ca tabhih sa rajna caiva visesatah

1010029c uvasa tatra sukhita kam cit kalam saha dvija

1011001a tatah kale bahutithe kasmims cit sumanohare

1011001c vasante samanuprapte rajno yastum mano 'bhavat

1011002a tatah prasadya sirasa tam vipram devavarninam

1011002c yajnaya varayam asa samtanartham kulasya ca

1011003a tatheti ca sa rajanam uvaca ca susatkrtah

1011003c sambharah sambhriyantam te turagas ca vimucyatam

1011004a tato rajabravid vakyam sumantram mantrisattamam

1011004c sumantravahaya ksipram rtvijo brahmavadinah

1011005a tatah sumantras tvaritam gatva tvaritavikramah

1011005c samanayat sa tan vipran samastan vedaparagan

1011006a suyajnam vamadevam ca jabalim atha kasyapam

1011006c purohitam vasistham ca ye canye dvijasattamah

1011007a tan pujayitva dharmatma raja dasarathas tada

1011007c idam dharmarthasahitam slaksnam vacanam abravit

1011008a mama lalapyamanasya putrartham nasti vai sukham

1011008c tadartham hayamedhena yaksyamiti matir mama

1011009a tad aham yastum icchami sastradrstena karmana

1011009c rsiputraprabhavena kaman prapsyami capy aham

1011010a tatah sadhv iti tad vakyam brahmanah pratyapujayan

1011010c vasisthapramukhah sarve parthivasya mukhac cyutam

1011011a rsyasrngapurogas ca pratyucur nrpatim tada

1011011c sambharah sambhriyantam te turagas ca vimucyatam

1011012a sarvatha prapyase putrams caturo 'mitavikraman

1011012c yasya te dharmiki buddhir iyam putrartham agatah

1011013a tatah prito 'bhavad raja srutva tad dvijabhasitam

1011013c amatyams cabravid raja harsenedam subhaksaram

1011014a gurunam vacanac chighram sambharah sambhriyantu me

1011014c samarthadhisthitas casvah sopadhyayo vimucyatam

1011015a sarayvas cottare tire yajnabhumir vidhiyatam

1011015c santayas cabhivardhantam yathakalpam yathavidhi

1011016a sakyah kartum ayam yajnah sarvenapi mahiksita

1011016c naparadho bhavet kasto yady asmin kratusattame

1011017a chidram hi mrgayante 'tra vidvamso brahmaraksasah

1011017c vidhihinasya yajnasya sadyah karta vinasyati

1011018a tad yathavidhi purvam me kratur esa samapyate

1011018c tathavidhanam kriyatam samarthah karanesv iha

1011019a tatheti ca tatah sarve mantrinah pratyapujayan

1011019c parthivendrasya tad vakyam yathajnaptam akurvata

1011020a tato dvijas te dharmajnam astuvan parthivarsabham

1011020c anujnatas tatah sarve punar jagmur yathagatam

1011021a gatanam tu dvijatinam mantrinas tan naradhipah

1011021c visarjayitva svam vesma pravivesa maha dyutih

1012001a punah prapte vasante tu purnah samvatsaro 'bhavat

1012001c abhivadya vasistham ca nyayatah pratipujya ca

1012002a abravit prashritam vakyam prasavartham dvijottamam

1012002c yajno me kriyatam vipra yathoktam munipumgava

1012003a yatha na vighnah kriyate yajnangesu vidhiyatam

1012003c bhavan snigdhah suhrn mahyam gurus ca paramo bhavan

1012004a vodhavyo bhavata caiva bharo yajnasya codyatah

1012004c tatheti ca sa rajanam abravid dvijasattamah

1012005a karisye sarvam evaitad bhavata yat samarthitam

1012005c tato 'bravid dvijan vrddhan yajnakarmasu nisthitan

1012006a sthapatye nisthitams caiva vrddhan paramadharmikan

1012006c karmantikan silpakaran vardhakin khanakan api

1012007a ganakan silpinas caiva tathaiva natanartakan

1012007c tatha sucin sastravidah purusan subahusrutan

1012008a yajnakarma samihantam bhavanto rajasasanat

1012008c istaka bahusahashri sighram aniyatam iti

1012009a aupakaryah kriyantam ca rajnam bahugunanvitah

1012009c brahmanavasathas caiva kartavyah satasah subhah

1012010a bhaksyannapanair bahubhih samupetah sunisthitah

1012010c tatha paurajanasyapi kartavya bahuvistarah

1012011a avasa bahubhaksya vai sarvakamair upasthitah

1012011c tatha janapadasyapi janasya bahusobhanam

1012012a datavyam annam vidhivat satkrtya na tu lilaya

1012012c sarvavarna yatha pujam prapnuvanti susatkrtah

1012013a na cavajna prayoktavya kamakrodhavasad api

1012013c yajnakarmasu ye 'vyagrah purusah silpinas tatha

1012014a tesam api visesena puja karya yathakramam

1012014c yatha sarvam suvihitam na kim cit parihiyate

1012015a tatha bhavantah kurvantu pritisnigdhena cetasa

1012015c tatah sarve samagamya vasistham idam abruvan

1012016a yathoktam tat karisyamo na kim cit parihasyate

1012016c tatah sumantram ahuya vasistho vakyam abravit

1012017a nimantrayasya nrpatin prthivyam ye ca dharmikah

1012017c brahmanan ksatriyan vaisyan sudrams caiva sahasrasah

1012018a samanayasva satkrtya sarvadesesu manavan

1012018c mithiladhipatim suram janakam satyavikramam

1012019a nisthitam sarvasastresu tatha vedesu nisthitam

1012019c tam anaya mahabhagam svayam eva susatkrtam

1012019e purvasambandhinam jnatva tatah purvam bravimi te

1012020a tatha kasipatim snigdham satatam priyavadinam

1012020c sadvrttam devasamkasam svayam evanayasva ha

1012021a tatha kekayarajanam vrddham paramadharmikam

1012021c svasuram rajasimhasya saputram tam ihanaya

1012022a angesvaram mahabhagam romapadam susatkrtam

1012022c vayasyam rajasimhasya tam anaya yasasvinam

1012023a pracinan sindhusauviran saurasthreyams ca parthivan

1012023c daksinatyan narendrams ca samastan anayasva ha

1012024a santi snigdhas ca ye canye rajanah prthivitale

1012024c tan anaya yathaksipram sanugan sahabandhavan

1012025a vasisthavakyam tac chrutva sumantras tvaritas tada

1012025c vyadisat purusams tatra rajnam anayane subhan

1012026a svayam eva hi dharmatma prayayau munisasanat

1012026c sumantras tvarito bhutva samanetum mahiksitah

1012027a te ca karmantikah sarve vasisthaya ca dhimate

1012027c sarvam nivedayanti sma yajne yad upakalpitam

1012028a tatah prito dvijasresthas tan sarvan punar abravit

1012028c avajnaya na datavyam kasya cil lilayapi va

1012028e avajnaya krtam hanyad dataram natra samsayah

1012029a tatah kais cid ahoratrair upayata mahiksitah

1012029c bahuni ratnany adaya rajno dasarathasya ha

1012030a tato vasisthah suprito rajanam idam abravit

1012030c upayata naravyaghra rajanas tava sasanat

1012031a mayapi satkrtah sarve yatharham rajasattamah

1012031c yajniyam ca krtam rajan purusaih susamahitaih

1012032a niryatu ca bhavan yastum yajnayatanam antikat

1012032c sarvakamair upahrtair upetam vai samantatah

1012033a tatha vasisthavacanad rsyasrngasya cobhayoh

1012033c subhe divasa naksatre niryato jagatipatih

1012034a tato vasisthapramukhah sarva eva dvijottamah

1012034c rsyasrngam puraskrtya yajnakarmarabhams tada

1013001a atha samvatsare purne tasmin prapte turangame

1013001c sarayvas cottare tire rajno yajno 'bhyavartata

1013002a rsyasrngam puraskrtya karma cakrur dvijarsabhah

1013002c asvamedhe mahayajne rajno 'sya sumahatmanah

1013003a karma kurvanti vidhivad yajaka vedaparagah

1013003c yathavidhi yathanyayam parikramanti sastratah

1013004a pravargyam sastratah krtva tathaivopasadam dvijah

1013004c cakrus ca vidhivat sarvam adhikam karma sastratah

1013005a abhipujya tato hrstah sarve cakrur yathavidhi

1013005c pratahsavanapurvani karmani munipumgavah

1013006a na cahutam abhut tatra skhalitam vapi kim cana

1013006c drsyate brahmavat sarvam ksemayuktam hi cakrire

1013007a na tesv ahahsu sranto va ksudhito vapi drsyate

1013007c navidvan brahmanas tatra nasatanucaras tatha

1013008a brahmana bhunjate nityam nathavantas ca bhunjate

1013008c tapasa bhujate capi sramana bhunjate tatha

1013009a vrddhas ca vyadhitas caiva striyo balas tathaiva ca

1013009c anisam bhunjamananam na trptir upalabhyate

1013010a diyatam diyatam annam vasamsi vividhani ca

1013010c iti samcoditas tatra tatha cakrur anekasah

1013011a annakutas ca bahavo drsyante parvatopamah

1013011c divase divase tatra siddhasya vidhivat tada

1013012a annam hi vidhivat svadu prasamsanti dvijarsabhah

1013012c aho trptah sma bhadram te iti susrava raghavah

1013013a svalamkrtas ca purusa brahmanan paryavesayan

1013013c upasate ca tan anye sumrstamanikundalah

1013014a karmantare tada vipra hetuvadan bahun api

1013014c prahuh suvagmino dhirah parasparajigisaya

1013015a divase divase tatra samstare kusala dvijah

1013015c sarvakarmani cakrus te yathasastram pracoditah

1013016a nasadangavid atrasin navrato nabahusrutah

1013016c sadasyas tasya vai rajno navadakusalo dvijah

1013017a prapte yupocchraye tasmin sad bailvah khadiras tatha

1013017c tavanto bilvasahitah parninas ca tathapare

1013018a slesmatakamayo disto devadarumayas tatha

1013018c dvav eva tatra vihitau bahuvyastaparigrahau

1013019a karitah sarva evaite sastrajnair yajnakovidaih

1013019c sobhartham tasya yajnasya kancanalamkrta bhavan

1013020a vinyasta vidhivat sarve silpibhih sukrta drdhah

1013020c astasrayah sarva eva slaksnarupasamanvitah

1013021a acchaditas te vasobhih puspair gandhais ca bhusitah

1013021c saptarsayo diptimanto virajante yatha divi

1013022a istakas ca yathanyayam karitas ca pramanatah

1013022c cito 'gnir brahmanais tatra kusalaih sulbakarmani

1013022e sa cityo rajasimhasya samcitah kusalair dvijaih

1013023a garudo rukmapakso vai triguno 'stadasatmakah

1013023c niyuktas tatra pasavas tat tad uddisya daivatam

1013024a uragah paksinas caiva yathasastram pracoditah

1013024c samitre tu hayas tatra tatha jala caras ca ye

1013025a rtvigbhih sarvam evaitan niyuktam sastratas tada

1013025c pasunam trisatam tatra yupesu niyatam tada

1013025e asvaratnottamam tasya rajno dasarathasya ha

1013026a kausalya tam hayam tatra paricarya samantatah

1013026c krpanair visasasainam tribhih paramaya muda

1013027a patatrina tada sardham susthitena ca cetasa

1013027c avasad rajanim ekam kausalya dharmakamyaya

1013028a hotadhvaryus tathodgata hayena samayojayan

1013028c mahisya parivrtthyatha vavatam aparam tatha

1013029a patatrinas tasya vapam uddhrtya niyatendriyah

1013029c rtvik parama sampannah srapayam asa sastratah

1013030a dhumagandham vapayas tu jighrati sma naradhipah

1013030c yathakalam yathanyayam nirnudan papam atmanah

1013031a hayasya yani cangani tani sarvani brahmanah

1013031c agnau prasyanti vidhivat samastah sodasartvijah

1013032a plaksasakhasu yajnanam anyesam kriyate havih

1013032c asvamedhasya caikasya vaitaso bhaga isyate

1013033a tryaho 'svamedhah samkhyatah kalpasutrena brahmanaih

1013033c catustomam ahas tasya prathamam parikalpitam

1013034a ukthyam dvitiyam samkhyatam atiratram tathottaram

1013034c karitas tatra bahavo vihitah sastradarsanat

1013035a jyotistomayusi caiva atiratrau ca nirmitau

1013035c abhijid visvajic caiva aptoryamo mahakratuh

1013036a pracim hotre dadau raja disam svakulavardhanah

1013036c adhvaryave praticim tu brahmane daksinam disam

1013037a udgatre tu tathodicim daksinaisa vinirmita

1013037c asvamedhe mahayajne svayambhuvihite pura

1013038a kratum samapya tu tada nyayatah purusarsabhah

1013038c rtvigbhyo hi dadau raja dharam tam kratuvardhanah

1013039a rtvijas tv abruvan sarve rajanam gatakalmasam

1013039c bhavan eva mahim krtsnam eko raksitum arhati

1013040a na bhumya karyam asmakam na hi saktah sma palane

1013040c ratah svadhyayakarane vayam nityam hi bhumipa

1013040e niskrayam kim cid eveha prayacchatu bhavan iti

1013041a gavam satasahasrani dasa tebhyo dadau nrpah

1013041c dasakotim suvarnasya rajatasya caturgunam

1013042a rtvijas tu tatah sarve pradaduh sahita vasu

1013042c rsyasrngaya munaye vasisthaya ca dhimate

1013043a tatas te nyayatah krtva pravibhagam dvijottamah

1013043c supritamanasah sarve pratyucur mudita bhrsam

1013044a tatah pritamana raja prapya yajnam anuttamam

1013044c papapaham svarnayanam dustaram parthivarsabhaih

1013045a tato 'bravid rsyasrngam raja dasarathas tada

1013045c kulasya vardhanam tat tu kartum arhasi suvrata

1013046a tatheti ca sa rajanam uvaca dvijasattamah

1013046c bhavisyanti suta rajams catvaras te kulodvahah

1014001a medhavi tu tato dhyatva sa kim cid idam uttamam

1014001c labdhasamjnas tatas tam tu vedajno nrpam abravit

1014002a istim te 'ham karisyami putriyam putrakaranat

1014002c atharvasirasi proktair mantraih siddham vidhanatah

1014003a tatah prakramad istim tam putriyam putra karanat

1014003c juhava cagnau tejasvi mantradrstena karmana

1014004a tato devah sagandharvah siddhas ca paramarsayah

1014004c bhagapratigrahartham vai samaveta yathavidhi

1014005a tah sametya yathanyayam tasmin sadasi devatah

1014005c abruvaml lokakartaram brahmanam vacanam mahat

1014006a bhagavams tvatprasadena ravano nama raksasah

1014006c sarvanno badhate viryac chasitum tam na saknumah

1014007a tvaya tasmai varo dattah pritena bhagavan pura

1014007c manayantas ca tam nityam sarvam tasya ksamamahe

1014008a udvejayati lokams trin ucchritan dvesti durmatih

1014008c sakram tridasarajanam pradharsayitum icchati

1014009a rsin yaksan sagandharvan asuran brahmanams tatha

1014009c atikramati durdharso varadanena mohitah

1014010a nainam suryah pratapati parsve vati na marutah

1014010c calormimali tam drstva samudro 'pi na kampate

1014011a tan manan no bhayam tasmad raksasad ghoradarsanat

1014011c vadhartham tasya bhagavann upayam kartum arhasi

1014012a evam uktah suraih sarvais cintayitva tato 'bravit

1014012c hantayam vihitas tasya vadhopayo duratmanah

1014013a tena gandharvayaksanam devadanavaraksasam

1014013c avadhyo 'smiti vag ukta tathety uktam ca tan maya

1014014a nakirtayad avajnanat tad rakso manusams tada

1014014c tasmat sa manusad vadhyo mrtur nanyo 'sya vidyate

1014015a etac chrutva priyam vakyam brahmana samudahrtam

1014015c deva maharsayah sarve prahrstas te 'bhavams tada

1014016a etasminn antare visnur upayato mahadyutih

1014016c brahmana ca samagamya tatra tasthau samahitah

1014017a tam abruvan surah sarve samabhistuya samnatah

1014017c tvam niyoksyamahe visno lokanam hitakamyaya

1014018a rajno dasarathasya tvam ayodhyadhipater vibho

1014018c dharmajnasya vadanyasya maharsisamatejasah

1014018e tasya bharyasu tisrsu hrishrikirtyupamasu ca

1014018g visno putratvam agaccha krtvatmanam caturvidham

1014019a tatra tvam manuso bhutva pravrddham lokakantakam

1014019c avadhyam daivatair visno samare jahi ravanam

1014020a sa hi devan sagandharvan siddhams ca rsisattaman

1014020c raksaso ravano murkho viryotsekena badhate

1014021a tad uddhatam ravanam rddhatejasam; pravrddhadarpam tridasesvaradvisam

1014021c viravanam sadhu tapasvikantakam; tapasvinam uddhara tam bhayavaham

1015001a tato narayano visnur niyuktah surasattamaih

1015001c janann api suran evam slaksnam vacanam abravit

1015002a upayah ko vadhe tasya raksasadhipateh surah

1015002c yam aham tam samasthaya nihanyam rsikantakam

1015003a evam uktah surah sarve pratyucur visnum avyayam

1015003c manusim tanum asthaya ravanam jahi samyuge

1015004a sa hi tepe tapas tivram dirghakalam arimdama

1015004c yena tusto 'bhavad brahma lokakrl lokapujitah

1015005a samtustah pradadau tasmai raksasaya varam prabhuh

1015005c nanavidhebhyo bhutebhyo bhayam nanyatra manusat

1015006a avajnatah pura tena varadanena manavah

1015006c tasmat tasya vadho drsto manusebhyah paramtapa

1015007a ity etad vacanam srutva suranam visnur atmavan

1015007c pitaram rocayam asa tada dasaratham nrpam

1015008a sa capy aputro nrpatis tasmin kale mahadyutih

1015008c ayajat putriyam istim putrepsur arisudanah

1015009a tato vai yajamanasya pavakad atulaprabham

1015009c pradurbhutam mahad bhutam mahaviryam mahabalam

1015010a krishnam raktambaradharam raktasyam dundubhisvanam

1015010c snigdhaharyaksatanujasmasrupravaramurdhajam

1015011a subhalaksanasampannam divyabharanabhusitam

1015011c sailasrngasamutsedham drptasardulavikramam

1015012a divakarasamakaram diptanalasikhopamam

1015012c taptajambunadamayim rajatantaparicchadam

1015013a divyapayasasampurnam patrim patnim iva priyam

1015013c pragrhya vipulam dorbhyam svayam mayamayim iva

1015014a samaveksyabravid vakyam idam dasaratham nrpam

1015014c prajapatyam naram viddhi mam ihabhyagatam nrpa

1015015a tatah param tada raja pratyuvaca krtanjalih

1015015c bhagavan svagatam te 'stu kim aham karavani te

1015016a atho punar idam vakyam prajapatyo naro 'bravit

1015016c rajann arcayata devan adya praptam idam tvaya

1015017a idam tu narasardula payasam devanirmitam

1015017c prajakaram grhana tvam dhanyam arogyavardhanam

1015018a bharyanam anurupanam asniteti prayaccha vai

1015018c tasu tvam lapsyase putran yadartham yajase nrpa

1015019a tatheti nrpatih pritah sirasa pratigrhyatam

1015019c patrim devannasampurnam devadattam hiranmayim

1015020a abhivadya ca tad bhutam adbhutam priyadarsanam

1015020c muda paramaya yuktas cakarabhipradaksinam

1015021a tato dasarathah prapya payasam devanirmitam

1015021c babhuva paramapritah prapya vittam ivadhanah

1015022a tatas tad adbhutaprakhyam bhutam paramabhasvaram

1015022c samvartayitva tat karma tatraivantaradhiyata

1015023a harsarasmibhir udyotam tasyantahpuram ababhau

1015023c saradasyabhiramasya candrasyeva nabho'msubhih

1015024a so 'ntahpuram pravisyaiva kausalyam idam abravit

1015024c payasam pratigrhnisva putriyam tv idam atmanah

1015025a kausalyayai narapatih payasardham dadau tada

1015025c ardhad ardham dadau capi sumitrayai naradhipah

1015026a kaikeyyai cavasistardham dadau putrarthakaranat

1015026c pradadau cavasistardham payasasyamrtopamam

1015027a anucintya sumitrayai punar eva mahipatih

1015027c evam tasam dadau raja bharyanam payasam prthak

1015028a tas tv etat payasam prapya narendrasyottamah striyah

1015028c sammanam menire sarvah praharsoditacetasah

1016001a putratvam tu gate visnau rajnas tasya mahatmanah

1016001c uvaca devatah sarvah svayambhur bhagavan idam

1016002a satyasamdhasya virasya sarvesam no hitaisinah

1016002c visnoh sahayan balinah srjadhvam kamarupinah

1016003a mayavidas ca surams ca vayuvegasamanjave

1016003c nayajnan buddhisampannan visnutulyaparakraman

1016004a asamharyan upayajnan divyasamhanananvitan

1016004c sarvastragunasampannan amrtaprasanan iva

1016005a apsarahsu ca mukhyasu gandharvinam tanusu ca

1016005c yaksapannagakanyasu rskavidyadharisu ca

1016006a kimnarinam ca gatresu vanarinam tanusu ca

1016006c srjadhvam harirupena putrams tulyaparakraman

1016007a te tathokta bhagavata tat pratisrutya sasanam

1016007c janayam asur evam te putran vanararupinah

1016008a rsayas ca mahatmanah siddhavidyadharoragah

1016008c caranas ca sutan viran sasrjur vanacarinah

1016009a te srsta bahusahasra dasagrivavadhodyatah

1016009c aprameyabala vira vikrantah kamarupinah

1016010a te gajacalasamkasa vapusmanto mahabalah

1016010c rksavanaragopucchah ksipram evabhijajnire

1016011a yasya devasya yad rupam veso yas ca parakramah

1016011c ajayata samastena tasya tasya sutah prthak

1016012a golangulisu cotpannah ke cit sammatavikramah

1016012c rksisu ca tatha jata vanarah kimnarisu ca

1016013a silapraharanah sarve sarve padapayodhinah

1016013c nakhadamstrayudhah sarve sarve sarvastrakovidah

1016014a vicalayeyuh sailendran bhedayeyuh sthiran druman

1016014c ksobhayeyus ca vegena samudram saritam patim

1016015a darayeyuh ksitim padbhyam aplaveyur maharnavam

1016015c nabhastalam viseyus ca grhniyur api toyadan

1016016a grhniyur api matangan mattan pravrajato vane

1016016c nardamanams ca nadena patayeyur vihamgaman

1016017a idrsanam prasutani harinam kamarupimam

1016017c satam satasahasrani yuthapanam mahatmanam

1016017e babhuvur yuthapasrestha virams cajanayan harin

1016018a anye rksavatah prasthan upatasthuh sahasrasah

1016018c anye nanavidhan sailan kananani ca bhejire

1016019a suryaputram ca sugrivam sakraputram ca valinam

1016019c bhratarav upatasthus te sarva eva harisvarah

1016020a tair meghavrndacalatulyakayair; mahabalair vanarayuthapalaih

1016020c babhuva bhur bhimasarirarupaih; samavrta ramasahayahetoh

1017001a nirvrtte tu kratau tasmin hayamedhe mahatmanah

1017001c pratigrhya sura bhagan pratijagmur yathagatam

1017002a samaptadiksaniyamah patniganasamanvitah

1017002c pravivesa purim raja sabhrtyabalavahanah

1017003a yatharham pujitas tena rajna vai prthivisvarah

1017003c muditah prayayur desan pranamya munipumgavam

1017004a gatesu prthivisesu raja dasarathah punah

1017004c pravivesa purim shriman puraskrtya dvijottaman

1017005a santaya prayayau sardham rsyasrngah supujitah

1017005c anviyamano rajnatha sanuyatrena dhimata

1017006a kausalyajanayad ramam divyalaksanasamyutam

1017006c visnor ardham mahabhagam putram iksvakunandanam

1017007a kausalya susubhe tena putrenamitatejasa

1017007c yatha varena devanam aditir vajrapanina

1017008a bharato nama kaikeyyam jajne satyaparakramah

1017008c saksad visnos caturbhagah sarvaih samudito gunaih

1017009a atha laksmanasatrughnau sumitrajanayat sutau

1017009c virau sarvastrakusalau visnor ardhasamanvitau

1017010a rajnah putra mahatmanas catvaro jajnire prthak

1017010c gunavanto 'nurupas ca rucya prosthapadopamah

1017011a atityaikadasaham tu nama karma tathakarot

1017011c jyestham ramam mahatmanam bharatam kaikayisutam

1017012a saumitrim laksmanam iti satrughnam aparam tatha

1017012c vasisthah paramaprito namani krtavams tada

1017012e tesam janmakriyadini sarvakarmany akarayat

1017013a tesam ketur iva jyestho ramo ratikarah pituh

1017013c babhuva bhuyo bhutanam svayambhur iva sammatah

1017014a sarve vedavidah surah sarve lokahite ratah

1017014c sarve jnanopasampannah sarve samudita gunaih

1017015a tesam api mahateja ramah satyaparakramah

1017015c balyat prabhrti susnigdho laksmano laksmivardhanah

1017016a ramasya lokaramasya bhratur jyesthasya nityasah

1017016c sarvapriyakaras tasya ramasyapi sariratah

1017017a laksmano laksmisampanno bahihprana ivaparah

1017017c na ca tena vina nidram labhate purusottamah

1017017e mrstam annam upanitam asnati na hi tam vina

1017018a yada hi hayam arudho mrgayam yati raghavah

1017018c tadainam prsthato 'bhyeti sadhanuh paripalayan

1017019a bharatasyapi satrughno laksmanavarajo hi sah

1017019c pranaih priyataro nityam tasya casit tatha priyah

1017020a sa caturbhir mahabhagaih putrair dasarathah priyaih

1017020c babhuva paramaprito devair iva pitamahah

1017021a te yada jnanasampannah sarve samudita gunaih

1017021c hrimantah kirtimantas ca sarvajna dirghadarsinah

1017022a atha raja dasarathas tesam darakriyam prati

1017022c cintayam asa dharmatma sopadhyayah sabandhavah

1017023a tasya cintayamanasya mantrimadhye mahatmanah

1017023c abhyagacchan mahatejo visvamitro mahamunih

1017024a sa rajno darsanakanksi dvaradhyaksan uvaca ha

1017024c sighram akhyata mam praptam kausikam gadhinah sutam

1017025a tac chrutva vacanam tasya rajavesma pradudruvuh

1017025c sambhrantamanasah sarve tena vakyena coditah

1017026a te gatva rajabhavanam visvamitram rsim tada

1017026c praptam avedayam asur nrpayeksvakave tada

1017027a tesam tad vacanam srutva sapurodhah samahitah

1017027c pratyujjagama samhrsto brahmanam iva vasavah

1017028a sa drstva jvalitam diptya tapasam samsitavratam

1017028c prahrstavadano raja tato 'rghyam upaharayat

1017029a sa rajnah pratigrhyarghyam sastradrsttena karmana

1017029c kusalam cavyayam caiva paryaprcchan naradhipam

1017030a vasistham ca samagamya kusalam munipumgavah

1017030c rsims ca tan yatha nyayam mahabhagan uvaca ha

1017031a te sarve hrstamanasas tasya rajno nivesanam

1017031c vivisuh pujitas tatra nisedus ca yatharthatah

1017032a atha hrstamana raja visvamitram mahamunim

1017032c uvaca paramodaro hrstas tam abhipujayan

1017033a yathamrtasya sampraptir yatha varsam anudake

1017033c yatha sadrsadaresu putrajanmaprajasya ca

1017033e pranastasya yatha labho yatha harso mahodaye

1017033g tathaivagamanam manye svagatam te mahamune

1017034a kam ca te paramam kamam karomi kim u harsitah

1017034c patrabhuto 'si me vipra distya prapto 'si dharmika

1017034e adya me saphalam janma jivitam ca sujivitam

1017035a purvam rajarsisabdena tapasa dyotitaprabhah

1017035c brahmarsitvam anupraptah pujyo 'si bahudha maya

1017036a tad adbhutam idam vipra pavitram paramam mama

1017036c subhaksetragatas caham tava samdarsanat prabho

1017037a bruhi yat prarthitam tubhyam karyam agamanam prati

1017037c icchamy anugrhito 'ham tvadarthaparivrddhaye

1017038a karyasya na vimarsam ca gantum arhasi kausika

1017038c karta caham asesena daivatam hi bhavan mama

1017039a iti hrdayasukham nisamya vakyam; srutisukham atmavata vinitam uktam

1017039c prathitagunayasa gunair visistah; parama rsih paramam jagama harsam

1018001a tac chrutva rajasimhasya vakyam adbhutavistaram

1018001c hrstaroma mahateja visvamitro 'bhyabhasata

1018002a sadrsam rajasardula tavaitad bhuvi nanyatah

1018002c mahavamsaprasutasya vasisthavyapadesinah

1018003a yat tu me hrdgatam vakyam tasya karyasya niscayam

1018003c kurusva rajasardula bhava satyapratisravah

1018004a aham niyamam atistha siddhyartham purusarsabha

1018004c tasya vighnakarau dvau tu raksasau kamarupinau

1018005a vrate me bahusas cirne samaptyam raksasav imau

1018005c maricas ca subahus ca viryavantau susiksitau

1018005e tau mamsarudhiraughena vedim tam abhyavarsatam

1018006a avadhute tatha bhute tasmin niyamaniscaye

1018006c krtasramo nirutsahas tasmad desad apakrame

1018007a na ca me krodham utsrastum buddhir bhavati parthiva

1018007c tathabhuta hi sa carya na sapas tatra mucyate

1018008a svaputram rajasardula ramam satyaparakramam

1018008c kakapaksadharam suram jyestham me datum arhasi

1018009a sakto hy esa maya gupto divyena svena tejasa

1018009c raksasa ye vikartaras tesam api vinasane

1018010a sreyas casmai pradasyami bahurupam na samsayah

1018010c trayanam api lokanam yena khyatim gamisyati

1018011a na ca tau ramam asadya saktau sthatum katham cana

1018011c na ca tau raghavad anyo hantum utsahate puman

1018012a viryotsiktau hi tau papau kalapasavasam gatau

1018012c ramasya rajasardula na paryaptau mahatmanah

1018013a na ca putrakrtam sneham kartum arhasi parthiva

1018013c aham te pratijanami hatau tau viddhi raksasau

1018014a aham vedmi mahatmanam ramam satyaparakramam

1018014c vasistho 'pi mahateja ye ceme tapasi sthitah

1018015a yadi te dharmalabham ca yasas ca paramam bhuvi

1018015c sthiram icchasi rajendra ramam me datum arhasi

1018016a yady abhyanujnam kakutstha dadate tava mantrinah

1018016c vasistha pramukhah sarve tato ramam visarjaya

1018017a abhipretam asamsaktam atmajam datum arhasi

1018017c dasaratram hi yajnasya ramam rajivalocanam

1018018a natyeti kalo yajnasya yathayam mama raghava

1018018c tatha kurusva bhadram te ma ca soke manah krthah

1018019a ity evam uktva dharmatma dharmarthasahitam vacah

1018019c virarama mahateja visvamitro mahamunih

1018020a iti hrdayamanovidaranam; munivacanam tad ativa susruvan

1018020c narapatir agamad bhayam mahad; vyathitamanah pracacala casanat

1019001a tac chrutva rajasardula visvamitrasya bhasitam

1019001c muhurtam iva nihsamjnah samjnavan idam abravit

1019002a unasodasavarso me ramo rajivalocanah

1019002c na yuddhayogyatam asya pasyami saha raksasaih

1019003a iyam aksauhini purna yasyaham patir isvarah

1019003c anaya samvrto gatva yodhaham tair nisacaraih

1019004a ime suras ca vikranta bhrtya me 'stravisaradah

1019004c yogya raksoganair yoddhum na ramam netum arhasi

1019005a aham eva dhanuspanir gopta samaramurdhani

1019005c yavat pranan dharisyami tavad yotsye nisacaraih

1019006a nirvighna vratavarya sa bhavisyati suraksita

1019006c aham tatra gamisyamil na rama netum arhasi

1019007a balo hy akrtavidyas ca na ca vetti balabalam

1019007c na castrabalasamyukto na ca yuddhavisaradah

1019007e na casau raksasam yogyah kutayuddha hi te dhruvam

1019008a viprayukto hi ramena muhurtam api notsahe

1019008c jivitum munisardula na ramam netum arhasi

1019009a yadi va raghavam brahman netum icchasi suvrata

1019009c chaturangasamayuktam maya saha ca tam naya

1019010a sastir varsasahasrani jatasya mama kausikah

1019010c duhkhenotpaditas cayam na ramam netum arhasi

1019011a caturnam atmajanam hi pritih paramika mama

1019011c jyestham dharmapradhanam ca na ramam netum arhasi

1019012a kim virya raksasas te ca kasya putras ca ke ca te

1019012c katham pramanah ke caitan raksanti munipumgava

1019013a katham ca pratikartavyam tesam ramena raksasam

1019013c mamakair va balair brahman maya va kutayodhinam

1019014a sarvam me samsa bhagavan katham tesam maya rane

1019014c sthatavyam dustabhavanam viryotsikta hi raksasah

1019015a tasya tad vacanam srutva visvamitro 'bhyabhasata

1019015c paulastyavamsaprabhavo ravano nama raksasah

1019016a sa brahmana dattavaras trailokyam badhate bhrsam

1019016c mahabalo mahaviryo raksasair bahubhir vrtah

1019017a sruyate hi mahaviryo ravano raksasadhipah

1019017c saksad vaisravanabhrata putro visvaraso muneh

1019018a yada svayam na yajnasya vighnakarta mahabalah

1019018c tena samcoditau tau tu raksasau sumaha balau

1019018e maricas ca subahus ca yajnavighnam karisyatah

1019019a ity ukto munina tena rajovaca munim tada

1019019c na hi sakto 'smi samgrame sthatum tasya duratmanah

1019020a sa tvam prasadam dharmajna kurusva mama putrake

1019020c devadanavagandharva yaksah pataga pannagah

1019021a na sakta ravanam sodhum kim punar manava yudhi

1019021c sa hi viryavatam viryam adatte yudhi raksasah

1019022a tena caham na sakto 'smi samyoddhum tasya va balaih

1019022c sabalo va munisrestha sahito va mamatmajaih

1019023a katham apy amaraprakhyam samgramanam akovidam

1019023c balam me tanayam brahman naiva dasyami putrakam

1019024a atha kalopamau yuddhe sutau sundopasundayoh

1019024c yajnavighnakarau tau te naiva dasyami putrakam

1019025a maricas ca subahus ca viryavantau susiksitau

1019025c tayor anyatarenaham yoddha syam sasuhrdganah

1020001a tac chrutva vacanam tasya snehaparyakulaksaram

1020001c samanyuh kausiko vakyam pratyuvaca mahipatim

1020002a purvam artham pratisrutya pratijnam hatum icchasi

1020002c ragavanam ayukto 'yam kulasyasya viparyayah

1020003a yad idam te ksamam rajan gamisyami yathagatam

1020003c mithyapratijnah kakutstha sukhi bhava sabandhavah

1020004a tasya rosaparitasya visvamitrasya dhimatah

1020004c cacala vasudha krtsna vivesa ca bhayam suran

1020005a trastarupam tu vijnaya jagat sarvam mahan rsih

1020005c nrpatim suvrato dhiro vasistho vakyam abravit

1020006a iksvakunam kule jatah saksad dharma ivaparah

1020006c dhrtimansuvratah shriman na dharmam hatum arhasi

1020007a trisu lokesu vikhyato dharmatma iti raghavah

1020007c svadharmam pratipadyasva nadharmam vodhum arhasi

1020008a samsrutyaivam karisyamity akurvanasya raghava

1020008c istapurtavadho bhuyat tasmad ramam visarjaya

1020009a krtastram akrtastram va nainam saksyanti raksasah

1020009c guptam kusikaputrena jvalanenamrtam yatha

1020010a esa vigrahavan dharma esa viryavatam varah

1020010c esa buddhyadhiko loke tapasas ca parayanam

1020011a eso 'stran vividhan vetti trailokye sacaracare

1020011c nainam anyah puman vetti na ca vetsyanti ke cana

1020012a na deva narsayah ke cin nasura na ca raksasah

1020012c gandharvayaksapravarah sakimnaramahoragah

1020013a sarvastrani krsasvasya putrah paramadharmikah

1020013c kausikaya pura datta yada rajyam prasasati

1020014a te 'pi putrah krsasvasya prajapatisutasutah

1020014c nakarupa mahavirya diptimanto jayavahah

1020015a jaya ca suprabha caiva daksakanye sumadhyame

1020015c te suvate 'strasastrani satam parama bhasvaram

1020016a pancasatam sutaml lebhe jaya nama varan pura

1020016c vadhayasurasainyanam ameyan kamarupinah

1020017a suprabhajanayac capi putran pancasatam punah

1020017c samharan nama durdharsan durakraman baliyasah

1020018a tani castrani vetty esa yathavat kusikatmajah

1020018c apurvanam ca janane sakto bhuyas ca dharmavit

1020019a evam viryo mahateja visvamitro mahatapah

1020019c na ramagamane rajan samsayam gantum arhasi

1021001a tatha vasisthe bruvati raja dasarathah sutam

1021001c prahrstavadano ramam ajuhava salaksmanam

1021002a krtasvastyayanam matra pitra dasarathena ca

1021002c purodhasa vasisthena mangalair abhimantritam

1021003a sa putram murdhny upaghraya raja dasarathah priyam

1021003c dadau kusikaputraya supritenantaratmana

1021004a tato vayuh sukhasparso virajasko vavau tada

1021004c visvamitragatam ramam drstva rajivalocanam

1021005a puspavrstir mahaty asid devadundubhinisvanah

1021005c sankhadundubhinirghosah prayate tu mahatmani

1021006a visvamitro yayav agre tato ramo mahayasah

1021006c kakapaksadharo dhanvi tam ca saumitrir anvagat

1021007a kalapinau dhanuspani sobhayanau diso dasa

1021007c visvamitram mahatmanam trisirsav iva pannagau

1021007e anujagmatur aksudrau pitamaham ivasvinau

1021008a baddhagodhangulitranau khadgavantau mahadyuti

1021008c sthanum devam ivacintyam kumarav iva pavaki

1021009a adhyardhayojanam gatva sarayva daksine tate

1021009c rameti madhura vanim visvamitro 'bhyabhasata

1021010a grhana vatsa salilam ma bhut kalasya paryayah

1021010c mantragramam grhana tvam balam atibalam tatha

1021011a na sramo na jvaro va te na rupasya viparyayah

1021011c na ca suptam pramattam va dharsayisyanti nairrtah

1021012a na bahvoh sadrso virye prthivyam asti kas cana

1021012c trisu lokesu va rama na bhavet sadrsas tava

1021013a na saubhagye na daksinye na jnane buddhiniscaye

1021013c nottare pratipattavyo samo loke tavanagha

1021014a etadvidyadvaye labdhe bhavita nasti te samah

1021014c bala catibala caiva sarvajnanasya matarau

1021015a ksutpipase na te rama bhavisyete narottama

1021015c balam atibalam caiva pathatah pathi raghava

1021015e vidyadvayam adhiyane yasas capy atulam bhuvi

1021016a pitamahasute hy ete vidye tejahsamanvite

1021016c pradatum tava kakutstha sadrsas tvam hi dharmika

1021017a kamam bahugunah sarve tvayy ete natra samsayah

1021017c tapasa sambhrte caite bahurupe bhavisyatah

1021018a tato ramo jalam sprstva prahrstavadanah sucih

1021018c pratijagraha te vidye maharser bhavitatmanah

1021018e vidyasamudito ramah susubhe bhurivikramah

1021019a gurukaryani sarvani niyujya kusikatmaje

1021019c usus tam rajanim tatra sarayvam susukham trayah

1022001a prabhatayam tu sarvaryam visvamitro mahamunih

1022001c abhyabhasata kakutstham sayanam parnasamstare

1022002a kausalya supraja rama purva samdhya pravartate

1022002c uttistha narasardula kartavyam daivam ahnikam

1022003a tasyarseh paramodaram vacah srutva nrpatmajau

1022003c snatva krtodakau virau jepatuh paramam japam

1022004a krtahnikau mahaviryau visvamitram tapodhanam

1022004c abhivadyabhisamhrstau gamanayopatasthatuh

1022005a tau prayate mahaviryau divyam tripathagam nadim

1022005c dadrsate tatas tatra sarayvah samgame subhe

1022006a tatrasramapadam punyam rsinam ugratejasam

1022006c bahuvarsasahasrani tapyatam paramam tapah

1022007a tam drstva paramapritau raghavau punyam asramam

1022007c ucatus tam mahatmanam visvamitram idam vacah

1022008a kasyayam asramah punyah ko nv asmin vasate puman

1022008c bhagavan srotum icchavah param kautuhalam hi nau

1022009a tayos tad vacanam srutva prahasya munipumgavah

1022009c abravic chruyatam rama yasyayam purva asramah

1022010a kandarpo murtiman asit kama ity ucyate budhaih

1022011a tapasyantam iha sthanum niyamena samahitam

1022011c krtodvaham tu devesam gacchantam samarudganam

1022011e dharsayam asa durmedha humkrtas ca mahatmana

1022012a dagdhasya tasya raudrena caksusa raghunandana

1022012c vyasiryanta sarirat svat sarvagatrani durmateh

1022013a tasya gatram hatam tatra nirdagdhasya mahatmana

1022013c asarirah krtah kamah krodhad devesvarena ha

1022014a ananga iti vikhyatas tada prabhrti raghava

1022014c sa cangavisayah shriman yatrangam sa mumoca ha

1022015a tasyayam asramah punyas tasyeme munayah pura

1022015c sisya dharmapara vira tesam papam na vidyate

1022016a ihadya rajanim rama vasema subhadarsana

1022016c punyayoh saritor madhye svas tarisyamahe vayam

1022017a tesam samvadatam tatra tapo dirghena caksusa

1022017c vijnaya paramaprita munayo harsam agaman

1022018a arghyam padyam tathatithyam nivedyakusikatmaje

1022018c ramalaksmanayoh pascad akurvann atithikriyam

1022019a satkaram samanuprapya kathabhir abhiranjayan

1022019c nyavasan susukham tatra kamasramapade tada

1023001a tatah prabhate vimale krtahnikam arimdamau

1023001c visvamitram puraskrtya nadyas tiram upagatau

1023002a te ca sarve mahatmano munayah samsitavratah

1023002c upasthapya subham navam visvamitram athabruvan

1023003a arohatu bhavan navam rajaputrapuraskrtah

1023003c aristam gaccha panthanam ma bhut kalasya paryayah

1023004a visvamitras tathety uktva tan rsin abhipujya ca

1023004c tatara sahitas tabhyam saritam sagaram gamam

1023005a atha ramah sarinmadhye papraccha munipungavam

1023005c varino bhidyamanasya kim ayam tumulo dhvanih

1023006a raghavasya vacah srutva kautuhala samanvitam

1023006c kathayam asa dharmatma tasya sabdasya niscayam

1023007a kailasaparvate rama manasa nirmitam sarah

1023007c brahmana narasardula tenedam manasam sarah

1023008a tasmat susrava sarasah sayodhyam upaguhate

1023008c sarahpravrtta sarayuh punya brahmasarascyuta

1023009a tasyayam atulah sabdo jahnavim abhivartate

1023009c varisamksobhajo rama pranamam niyatah kuru

1023010a tabhyam tu tav ubhau krtva pranamam atidharmikau

1023010c tiram daksinam asadya jagmatur laghuvikramau

1023011a sa vanam ghorasamkasam drstva nrpavaratmajah

1023011c aviprahatam aiksvakah papraccha munipumgavam

1023012a aho vanam idam durgam jhillikagananaditam

1023012c bhairavaih svapadaih kirnam sakuntair darunaravaih

1023013a nanaprakaraih sakunair vasyadbhir bhairavasvanaih

1023013c simhavyaghravarahais ca varanais capi sobhitam

1023014a dhavasvakarnakakubhair bilvatindukapatalaih

1023014c samkirnam badaribhis ca kim nv idam darunam vanam

1023015a tam uvaca mahateja visvamitro mahamunih

1023015c sruyatam vatsa kakutstha yasyaitad darunam vanam

1023016a etau janapadau sphitau purvam astam narottama

1023016c maladas ca karusas ca devanirmana nirmitau

1023017a pura vrtravadhe rama malena samabhiplutam

1023017c ksudha caiva sahasraksam brahmahatya yadavisat

1023018a tam indram snapayan deva rsayas ca tapodhanah

1023018c kalasaih snapayam asur malam casya pramocayan

1023019a iha bhumyam malam dattva dattva karusam eva ca

1023019c sarirajam mahendrasya tato harsam prapedire

1023020a nirmalo niskarusas ca sucir indro yadabhavat

1023020c dadau desasya suprito varam prabhur anuttamam

1023021a imau janapadau sthitau khyatim loke gamisyatah

1023021c maladas ca karusas ca mamangamaladharinau

1023022a sadhu sadhv iti tam devah pakasasanam abruvan

1023022c desasya pujam tam drstva krtam sakrena dhimata

1023023a etau janapadau sthitau dirghakalam arimdama

1023023c maladas ca karusas ca muditau dhanadhanyatah

1023024a kasya cit tv atha kalasya yaksi vai kamarupini

1023024c balam nagasahasrasya dharayanti tada hy abhut

1023025a tataka nama bhadram te bharya sundasya dhimatah

1023025c marico raksasah putro yasyah sakraparakramah

1023026a imau janapadau nityam vinasayati raghava

1023026c maladams ca karusams ca tataka dustacarini

1023027a seyam panthanam avarya vasaty atyardhayojane

1023027c ata eva ca gantavyam tatakaya vanam yatah

1023028a svabahubalam ashritya jahimam dustacarinim

1023028c manniyogad imam desam kuru niskantakam punah

1023029a na hi kas cid imam desam sakroty agantum idrsam

1023029c yaksinya ghoraya rama utsaditam asahyaya

1023030a etat te sarvam akhyatam yathaitad darunam vanam

1023030c yaksya cotsaditam sarvam adyapi na nivartate

1024001a atha tasyaprameyasya muner vacanam uttamam

1024001c srutva purusasardulah pratyuvaca subham giram

1024002a alpavirya yada yaksah sruyante munipumgava

1024002c katham nagasahasrasya dharayaty abala balam

1024003a visvamitro 'bravid vakyam srnu yena balottara

1024003c varadanakrtam viryam dharayaty abala balam

1024004a purvam asin mahayaksah suketur nama viryavan

1024004c anapatyah subhacarah sa ca tepe mahat tapah

1024005a pitamahas tu supritas tasya yaksapates tada

1024005c kanyaratnam dadau rama tatakam nama namatah

1024006a dadau nagasahasrasya balam casyah pitamahah

1024006c na tv eva putram yaksaya dadau brahma mahayasah

1024007a tam tu jatam vivardhantim rupayauvanasalinim

1024007c jambhaputraya sundaya dadau bharyam yasasvinim

1024008a kasya cit tv atha kalalsya yaksi putram vyajayata

1024008c maricam nama durdharsam yah sapad raksaso 'bhavat

1024009a sunde tu nihate rama agastyam rsisattamam

1024009c tataka saha putrena pradharsayitum icchati

1024010a raksasatvam bhajasveti maricam vyajahara sah

1024010c agastyah paramakruddhas tatakam api saptavan

1024011a purusadi mahayaksi virupa vikrtanana

1024011c idam rupam apahaya darunam rupam astu te

1024012a saisa sapakrtamarsa tataka krodhamurchita

1024012c desam utsadayaty enam agastyacaritam subham

1024013a enam raghava durvrttam yaksim paramadarunam

1024013c gobrahmanahitarthaya jahi dustaparakramam

1024014a na hy enam sapasamsrstam kas cid utsahate puman

1024014c nihantum trisu lokesu tvam rte raghunandana

1024015a na hi te strivadhakrte ghrna karya narottama

1024015c caturvarnyahitarthaya kartavyam rajasununa

1024016a rajyabharaniyuktanam esa dharmah sanatanah

1024016c adharmyam jahi kakutsha dharmo hy asya na vidyate

1024017a sruyate hi pura sakro virocanasutam nrpa

1024017c prthivim hantum icchantim mantharam abhyasudayat

1024018a visnuna ca pura rama bhrgupatni drdhavrata

1024018c anindram lokam icchanti kavyamata nisudita

1024019a etais canyais ca bahubhi rajaputramahatmabhih

1024019c adharmanirata naryo hatah purusasattamaih

1025001a muner vacanam aklibam srutva naravaratmajah

1025001c raghavah pranjalir bhutva pratyuvaca drdhavratah

1025002a pitur vacananirdesat pitur vacanagauravat

1025002c vacanam kausikasyeti kartavyam avisankaya

1025003a anusisto 'smy ayodhyayam gurumadhye mahatmana

1025003c pitra dasarathenaham navajneyam ca tad vacah

1025004a so 'ham pitur vacah srutva sasanad brahma vadinah

1025004c karisyami na samdehas tatakavadham uttamam

1025005a gobrahmanahitarthaya desasyasya sukhaya ca

1025005c tava caivaprameyasya vacanam kartum udyatah

1025006a evam uktva dhanurmadhye baddhva mustim arimdamah

1025006c jyasabdam akarot tivram disah sabdena purayan

1025007a tena sabdena vitrastas tataka vanavasinah

1025007c tataka ca susamkruddha tena sabdena mohita

1025008a tam sabdam abhinidhyaya raksasi krodhamurchita

1025008c srutva cabhyadravad vegad yatah sabdo vinihsrtah

1025009a tam drstva raghavah kruddham vikrtam vikrtananam

1025009c pramanenativrddham ca laksmanam so 'bhyabhasata

1025010a pasya laksmana yaksinya bhairavam darunam vapuh

1025010c bhidyeran darsanad asya bhirunam hrdayani ca

1025011a enam pasya duradharsam maya balasamanvitam

1025011c vinivrttam karomy adya hrtakarnagranasikam

1025012a na hy enam utsahe hantum strisvabhavena raksitam

1025012c viryam casya gatim capi hanisyamiti me matih

1025013a evam bruvane rame tu tataka krodhamurchita

1025013c udyamya bahu garjanti ramam evabhyadhavata

1025014a tam apatantim vegena vikrantam asanim iva

1025014c sarenorasi vivyadha sa papata mamara ca

1025015a tam hatam bhimasamkasam drstva surapatis tada

1025015c sadhu sadhv iti kakutstham suras ca samapujayan

1025016a uvaca paramapritah sahasraksah puramdarah

1025016c suras ca sarve samhrsta visvamitram athabruvan

1025017a mune kausike bhadram te sendrah sarve marudganah

1025017c tositah karmananena sneham darsaya raghave

1025018a prajapater bhrsasvasya putran satyaparakraman

1025018c tapobalabhrtan brahman raghavaya nivedaya

1025019a patrabhutas ca te brahmams tavanugamane dhrtah

1025019c kartavyam ca mahat karma suranam rajasununa

1025020a evam uktva surah sarve hrsta jagmur yathagatam

1025020c visvamitram pujayitva tatah samdhya pravartate

1025021a tato munivarah pritis tataka vadhatositah

1025021c murdhni ramam upaghraya idam vacanam abravit

1025022a ihadya rajanim rama vasema subhadarsana

1025022c svah prabhate gamisyamas tad asramapadam mama

1026001a atha tam rajanim usya visvamiro mahayasah

1026001c prahasya raghavam vakyam uvaca madhuraksaram

1026002a patitusto 'smi bhadram te rajaputra mahayasah

1026002c pritya paramaya yukto dadamy astrani sarvasah

1026003a devasuraganan vapi sagandharvoragan api

1026003c yair amitran prasahyajau vasikrtya jayisyasi

1026004a tani divyani bhadram te dadamy astrani sarvasah

1026004c dandacakram mahad divyam tava dasyami raghava

1026005a dharmacakram tato vira kalacakram tathaiva ca

1026005c visnucakram tathatyugram aindram cakram tathaiva ca

1026006a vajram astram narasrestha saivam sulavaram tatha

1026006c astram brahmasiras caiva aisikam api raghava

1026007a dadami te mahabaho brahmam astram anuttamam

1026007c gade dve caiva kakutstha modaki sikhari ubhe

1026008a pradipte narasardula prayacchami nrpatmaja

1026008c dharmapasam aham rama kalapasam tathaiva ca

1026009a varunam pasam astram ca dadany aham anuttamam

1026009c asani dve prayacchami suskardre raghunandana

1026010a dadami castram painakam astram narayanam tatha

1026010c agneyam astra dayitam sikharam nama namatah

1026011a vayavyam prathamam nama dadami tava raghava

1026011c astram hayasiro nama krauncam astram tathaiva ca

1026012a sakti dvayam ca kakutstha dadami tava canagha

1026012c kankalam musalam ghoram kapalam atha kankanam

1026013a dharayanty asura yani dadamy etani sarvasah

1026013c vaidyadharam mahastram ca nandanam nama namatah

1026014a asiratnam mahabaho dadami nrvaratmaja

1026014c gandharvam astram dayitam manavam nama namatah

1026015a prasvapanaprasamane dadmi sauram ca raghava

1026015c darpanam sosanam caiva samtapanavilapane

1026016a madanam caiva durdharsam kandarpadayitam tatha

1026016c paisacam astram dayitam mohanam nama namatah

1026016e praticcha narasardula rajaputra mahayasah

1026017a tamasam narasardula saumanam ca mahabalam

1026017c samvartam caiva durdharsam mausalam ca nrpatmaja

1026018a satyam astram mahabaho tatha mayadharam param

1026018c ghoram tejahprabham nama paratejo'pakarsanam

1026019a somastram sisiram nama tvastram astram sudamanam

1026019c darunam ca bhagasyapi sitesum atha manavam

1026020a etan nama mahabaho kamarupan mahabalan

1026020c grhana paramodaran ksipram eva nrpatmaja

1026021a sthitas tu pranmukho bhutva sucir nivaratas tada

1026021c dadau ramaya suprito mantragramam anuttamam

1026022a japatas tu munes tasya visvamitrasya dhimatah

1026022c upatasthur maharhani sarvany astrani raghavam

1026023a ucus ca mudita ramam sarve pranjalayas tada

1026023c ime sma paramodara kimkaras tava raghava

1026024a pratigrhya ca kakutsthah samalabhya ca panina

1026024c manasa me bhavisyadhvam iti tany abhyacodayat

1026025a tatah pritamana ramo visvamitram mahamunim

1026025c abhivadya mahateja gamanayopacakrame

1027001a pratigrhya tato 'strani prahrstavadanah sucih

1027001c gacchann eva ca kakutstho visvamitram athabravit

1027002a grhitastro 'smi bhagavan duradharsah surair api

1027002c astranam tv aham icchami samharam munipumgava

1027003a evam bruvati kakutsthe visvamitro mahamunih

1027003c samharam vyajaharatha dhrtiman suvratah sucih

1027004a satyavantam satyakirtim dhrstam rabhasam eva ca

1027004c pratiharataram nama paranmukham avanmukham

1027005a laksaksavisamau caiva drdhanabhasunabhakau

1027005c dasaksasatavaktrau ca dasasirsasatodarau

1027006a padmanabhamahanabhau dundunabhasunabhakau

1027006c jyotisam krsanam caiva nairasya vimalav ubhau

1027007a yaugandharaharidrau ca daityapramathanau tatha

1027007c pitryam saumanasam caiva vidhutamakarav ubhau

1027008a karavirakaram caiva dhanadhanyau ca raghava

1027008c kamarupam kamarucim moham avaranam tatha

1027009a jrmbhakam sarvanabham ca santanavaranau tatha

1027009c bhrsasvatanayan rama bhasvaran kamarupinah

1027010a praticcha mama bhadram te patrabhuto 'si raghava

1027010c divyabhasvaradehas ca murtimantah sukhapradah

1027011a ramam pranjalayo bhutvabruvan madhurabhasinah

1027011c ime sma narasardula sadhi kim karavama te

1027012a gamyatam iti tan aha yathestam raghunandanah

1027012c manasah karyakalesu sahayyam me karisyatha

1027013a atha te ramam amantrya krtva capi pradaksinam

1027013c evam astv iti kakutstham uktva jagmur yathagatam

1027014a sa ca tan raghavo jnatva visvamitram mahamunim

1027014c gacchann evatha madhuram slaksnam vacanam abravit

1027015a kim nv etan meghasamkasam parvatasyaviduratah

1027015c vrksasandam ito bhati param kautuhalam hi me

1027016a darsaniyam mrgakirnam manoharam ativa ca

1027016c nanaprakaraih sakunair valgubhasair alamkrtam

1027017a nihsrtah sma munisrestha kantarad romaharsanat

1027017c anaya tv avagacchami desasya sukhavattaya

1027018a sarvam me samsa bhagavan kasyasramapadam tv idam

1027018c samprapta yatra te papa brahmaghna dustacarinah

1028001a atha tasyaprameyasya tad vanam pariprcchatah

1028001c visvamitro mahateja vyakhyatum upacakrame

1028002a esa purvasramo rama vamanasya mahatmanah

1028002c siddhasrama iti khyatah siddho hy atra mahatapah

1028003a etasminn eva kale tu raja vairocanir balih

1028003c nirjitya daivataganan sendrams ca samarudganan

1028003e karayam asa tad rajyam trisu lokesu visrutah

1028004a bales tu yajamanasya devah sagnipurogamah

1028004c samagamya svayam caiva visnum ucur ihasrame

1028005a balir vairocanir visno yajate yajnam uttamam

1028005c asamapte kratau tasmin svakaryam abhipadyatam

1028006a ye cainam abhivartante yacitara itas tatah

1028006c yac ca yatra yathavac ca sarvam tebhyah prayacchati

1028007a sa tvam surahitarthaya mayayogam upashritah

1028007c vamanatvam gato visno kuru kalyanam uttamam

1028008a ayam siddhasramo nama prasadat te bhavisyati

1028008c siddhe karmani devesa uttistha bhagavann itah

1028009a atha visnur mahateja adityam samajayata

1028009c vamanam rupam asthaya vairocanim upagamat

1028010a trin kraman atha bhiksitva pratigrhya ca manatah

1028010c akramya lokaml lokatma sarvabhutahite ratah

1028011a mahendraya punah pradan niyamya balim ojasa

1028011c trailokyam sa mahatejas cakre sakravasam punah

1028012a tenaisa purvam akranta asramah sramanasanah

1028012c mayapi bhaktya tasyaisa vamanasyopabhujyate

1028013a etam asramam ayanti raksasa vighnakarinah

1028013c atra te purusavyaghra hantavya dustacarinah

1028014a adya gacchamahe rama siddhasramam anuttamam

1028014c tad asramapadam tata tavapy etad yatha mama

1028015a tam drstva munayah sarve siddhasramanivasinah

1028015c utpatyotpatya sahasa visvamitram apujayan

1028016a yatharham cakrire pujam visvamitraya dhimate

1028016c tathaiva rajaputrabhyam akurvann atithikriyam

1028017a muhurtam atha visrantau rajaputrav arimdamau

1028017c pranjali munisardulam ucatu raghunandanau

1028018a adyaiva diksam pravisa bhadram te munipumgava

1028018c siddhasramo 'yam siddhah syat satyam astu vacas tava

1028019a evam ukto mahateja visvamitro mahamunih

1028019c pravivesa tada diksam niyato niyatendriyah

1028020a kumarav api tam ratrim usitva susamahitau

1028020c prabhatakale cotthaya visvamitram avandatam

1029001a atha tau desakalajnau rajaputrav arimdamau

1029001c dese kale ca vakyajnav abrutam kausikam vacah

1029002a bhagavan srotum icchavo yasmin kale nisacarau

1029002c samraksaniyau tau brahman nativarteta tatksanam

1029003a evam bruvanau kakutsthau tvaramanau yuyutsaya

1029003c sarve te munayah pritah prasasamsur nrpatmajau

1029004a adya prabhrti sadratram raksatam raghavau yuvam

1029004c diksam gato hy esa munir maunitvam ca gamisyati

1029005a tau tu tad vacanam srutva rajaputrau yasasvinau

1029005c anidrau sadahoratram tapovanam araksatam

1029006a upasam cakratur virau yattau paramadhanvinau

1029006c raraksatur munivaram visvamitram arimdamau

1029007a atha kale gate tasmin sasthe 'hani samagate

1029007c saumitram abravid ramo yatto bhava samahitah

1029008a ramasyaivam bruvanasya tvaritasya yuyutsaya

1029008c prajajvala tato vedih sopadhyayapurohita

1029009a mantravac ca yathanyayam yajno 'sau sampravartate

1029009c akase ca mahan sabdah pradur asid bhayanakah

1029010a avarya gaganam megho yatha pravrsi nirgatah

1029010c tatha mayam vikurvanau raksasav abhyadhavatam

1029011a maricas ca subahus ca tayor anucaras tatha

1029011c agamya bhimasamkasa rudhiraughan avasrjan

1029012a tav apatantau sahasa drstva rajivalocanah

1029012c laksmanam tv abhisampreksya ramo vacanam abravit

1029013a pasya laksmana durvrttan raksasan pisitasanan

1029013c manavastrasamadhutan anilena yathaghanan

1029014a manavam paramodaram astram paramabhasvaram

1029014c ciksepa paramakruddho maricor asi raghavah

1029015a sa tena paramastrena manavena samahitah

1029015c sampurnam yojanasatam ksiptah sagarasamplave

1029016a vicetanam vighurnantam sitesubalapiditam

1029016c nirastam drsya maricam ramo laksmanam abravit

1029017a pasya laksmana sitesum manavam dharmasamhitam

1029017c mohayitva nayaty enam na ca pranair viyujyate

1029018a iman api vadhisyami nirghrnan dustacarinah

1029018c raksasan papakarmasthan yajnaghnan rudhirasanan

1029019a vigrhya sumahac castram agneyam raghunandanah

1029019c subahur asi ciksepa sa viddhah prapatad bhuvi

1029020a sesan vayavyam adaya nijaghana mahayasah

1029020c raghavah paramodaro muninam mudam avahan

1029021a sa hatva raksasan sarvan yajnaghnan raghunandanah

1029021c rsibhih pujitas tatra yathendro vijaye pura

1029022a atha yajne samapte tu visvamitro mahamunih

1029022c niritika diso drstva kakutstham idam abravit

1029023a krtartho 'smi mahabaho krtam guruvacas tvaya

1029023c siddhasramam idam satyam krtam rama mahayasah

1030001a atha tam rajanim tatra krtarthau ramalaksanau

1030001c usatur muditau virau prahrstenantaratmana

1030002a prabhatayam tu sarvaryam krtapaurvahnikakriyau

1030002c visvamitram rsims canyan sahitav abhijagmatuh

1030003a abhivadya munisrestham jvalantam iva pavakam

1030003c ucatur madhurodaram vakyam madhurabhasinau

1030004a imau svo munisardula kimkarau samupasthitau

1030004c ajnapaya yathestam vai sasanam karavava kim

1030005a evam ukte tatas tabhyam sarva eva maharsayah

1030005c visvamitram puraskrtya ramam vacanam abruvan

1030006a maithilasya narasrestha janakasya bhavisyati

1030006c yajnah paramadharmisthas tatra yasyamahe vayam

1030007a tvam caiva narasardula sahasmabhir gamisyasi

1030007c adbhutam ca dhanuratnam tatra tvam drastum arhasi

1030008a tad dhi purvam narasrestha dattam sadasi daivataih

1030008c aprameyabalam ghoram makhe paramabhasvaram

1030009a nasya deva na gandharva nasura na ca raksasah

1030009c kartum aropanam sakta na katham cana manusah

1030010a dhanusas tasya viryam hi jijnasanto mahiksitah

1030010c na sekur aropayitum rajaputra mahabalah

1030011a tad dhanur narasardula maithilasya mahatmanah

1030011c tatra draksyasi kakutstha yajnam cadbhutadarsanam

1030012a tad dhi yajnaphalam tena maithilenottamam dhanuh

1030012c yacitam narasardula sunabham sarvadaivataih

1030013a evam uktva munivarah prasthanam akarot tada

1030013c sarsisamghah sakakutstha amantrya vanadevatah

1030014a svasti vo 'stu gamisyami siddhah siddhasramad aham

1030014c uttare jahnavitire himavantam siloccayam

1030015a pradaksinam tatah krtva siddhasramam anuttamam

1030015c uttaram disam uddisya prasthatum upacakrame

1030016a tam vrajantam munivaram anvagad anusarinam

1030016c sakati satamatram tu prayane brahmavadinam

1030017a mrgapaksiganas caiva siddhasramanivasinah

1030017c anujagmur mahatmanam visvamitram mahamunim

1030018a te gatva duram adhvanam lambamane divakare

1030018c vasam cakrur muniganah sonakule samahitah

1030019a te 'stam gate dinakare snatva hutahutasanah

1030019c visvamitram puraskrtya nisedur amitaujasah

1030020a ramo 'pi sahasaumitrir munims tan abhipujya ca

1030020c agrato nisasadatha visvamitrasya dhimatah

1030021a atha ramo mahateja visvamitram mahamunim

1030021c papraccha munisardulam kautuhalasamanvitah

1030022a bhagavan ko nv ayam desah samrddhavanasobhitah

1030022c srotum icchami bhadram te vaktum arhasi tattvatah

1030023a codito ramavakyena kathayam asa suvratah

1030023c tasya desasya nikhilam rsimadhye mahatapah

1031001a brahmayonir mahan asit kuso nama mahatapah

1031001c vaidarbhyam janayam asa chaturah sadrsan sutan

1031002a kusambam kusanabham ca adhurta rajasam vasum

1031002c diptiyuktan mahotsahan ksatradharmacikirsaya

1031002e tan uvaca kusah putran dharmisthan satyavadinah

1031003a kusasya vacanam srutva catvaro lokasammatah

1031003c nivesam cakrire sarve puranam nrvaras tada

1031004a kusambas tu mahatejah kausambim akarot purim

1031004c kusanabhas tu dharmatma param cakre mahodayam

1031005a adhurtarajaso rama dharmaranyam mahipatih

1031005c cakre puravaram raja vasus cakre girivrajam

1031006a esa vasumati rama vasos tasya mahatmanah

1031006c ete sailavarah panca prakasante samantatah

1031007a sumagadhi nadi ramya magadhan visrutayayau

1031007c pancanam sailamukhyanam madhye maleva sobhate

1031008a saisa hi magadhi rama vasos tasya mahatmanah

1031008c purvabhicarita rama suksetra sasyamalini

1031009a kusanabhas tu rajarsih kanyasatam anuttamam

1031009c janayam asa dharmatma ghrtacyam raghunandana

1031010a tas tu yauvanasalinyo rupavatyah svalamkrtah

1031010c udyanabhumim agamya pravrsiva satahradah

1031011a gayantyo nrtyamanas ca vadayantyas ca raghava

1031011c amodam paramam jagmur varabharanabhusitah

1031012a atha tas carusarvangyo rupenapratima bhuvi

1031012c udyanabhumim agamya tara iva ghanantare

1031013a tah sarvagunasampanna rupayauvanasamyutah

1031013c drstva sarvatmako vayur idam vacanam abravit

1031014a aham vah kamaye sarva bharya mama bhavisyatha

1031014c manusas tyajyatam bhavo dirgham ayur avapsyatha

1031015a tasya tad vacanam srutva vayor aklistakarmanah

1031015c apahasya tato vakyam kanyasatam athabravit

1031016a antas carasi bhutanam sarvesam tvam surottama

1031016c prabhavajnas ca te sarvah kim asman avamanyase

1031017a kusanabhasutah sarvah samarthas tvam surottama

1031017c sthanac cyavayitum devam raksamas tu tapo vayam

1031018a ma bhut sa kalo durmedhah pitaram satyavadinam

1031018c navamanyasva dharmena svayamvaram upasmahe

1031019a pita hi prabhur asmakam daivatam paramam hi sah

1031019c yasya no dasyati pita sa no bharta bhavisyati

1031020a tasam tad vacanam srutva vayuh paramakopanah

1031020c pravisya sarvagatrani babhanja bhagavan prabhuh

1031021a tah kanya vayuna bhagna vivisur nrpater grham

1031021c drstva bhagnas tada raja sambhranta idam abravit

1031022a kim idam kathyatam putryah ko dharmam avamanyate

1031022c kubjah kena krtah sarva vestantyo nabhibhasatha

1032001a tasya tad vacanam srutva kusanabhasya dhimatah

1032001c sirobhis caranau sprstva kanyasatam abhasata

1032002a vayuh sarvatmako rajan pradharsayitum icchati

1032002c asubham margam asthaya na dharmam pratyaveksate

1032003a pitrmatyah sma bhadram te svacchande na vayam sthitah

1032003c pitaram no vrnisva tvam yadi no dasyate tava

1032004a tena papanubandhena vacanam na praticchata

1032004c evam bruvantyah sarvah sma vayuna nihata bhrsam

1032005a tasam tadvacanam srutva raja paramadharmikah

1032005c pratyuvaca mahatejah kanyasatam anuttamam

1032006a ksantam ksamavatam putryah kartavyam sumahat krtam

1032006c aikamatyam upagamya kulam caveksitam mama

1032007a alamkaro hi narinam ksama tu purusasya va

1032007c duskaram tac ca vah ksantam tridasesu visesatah

1032008a yadrsir vah ksama putryah sarvasam avisesatah

1032008c ksama danam ksama yajnah ksama satyam ca putrikah

1032009a ksama yasah ksama dharmah ksamayam visthitam jagat

1032009c visrjya kanyah kakutstha raja tridasavikramah

1032010a mantrajno mantrayam asa pradanam saha mantribhih

1032010c dese kale pradanasya sadrse pratipadanam

1032011a etasminn eva kale tu culi nama mahamunih

1032011c urdhvaretah subhacaro brahmam tapa upagamat

1032012a tapyantam tam rsim tatra gandharvi paryupasate

1032012c somada nama bhadram te urmila tanaya tada

1032013a sa ca tam pranata bhutva susrusanaparayana

1032013c uvasa kale dharmistha tasyas tusto 'bhavad guruh

1032014a sa ca tam kalayogena provaca raghunandana

1032014c paritusto 'smi bhadram te kim karomi tava priyam

1032015a paritustam munim jnatva gandharvi madhurasvaram

1032015c uvaca paramaprita vakyajna vakyakovidam

1032016a laksmya samudito brahmya brahmabhuto mahatapah

1032016c brahmena tapasa yuktam putram icchami dharmikam

1032017a apatis casmi bhadram te bharya casmi na kasya cit

1032017c brahmenopagatayas ca datum arhasi me sutam

1032018a tasyah prasanno brahmarsir dadau putram anuttamam

1032018c brahmadatta iti khyatam manasam culinah sutam

1032019a sa raja brahmadattas tu purim adhyavasat tada

1032019c kampilyam paraya laksmya devarajo yatha divam

1032020a sa buddhim krtavan raja kusanabhah sudharmikah

1032020c brahmadattaya kakutstha datum kanyasatam tada

1032021a tam ahuya mahateja brahmadattam mahipatih

1032021c dadau kanyasatam raja supritenantaratmana

1032022a yathakramam tatah panim jagraha raghunandana

1032022c brahmadatto mahi palas tasam devapatir yatha

1032023a sprstamatre tatah panau vikubja vigatajvarah

1032023c yuktah paramaya laksmya babhuh kanyasatam tada

1032024a sa drstva vayuna muktah kusanabho mahipatih

1032024c babhuva paramaprito harsam lebhe punah punah

1032025a krtodvaham tu rajanam brahmadattam mahipatih

1032025c sadaram presayam asa sopadhyaya ganam tada

1032026a somadapi susamhrsta putrasya sadrsim kriyam

1032026c yathanyayam ca gandharvi snusas tah pratyanandata

1033001a krtodvahe gate tasmin brahmadatte ca raghava

1033001c aputrah putralabhaya pautrim istim akalpayat

1033002a istyam tu vartamanayam kusanabham mahipatim

1033002c uvaca paramapritah kuso brahmasutas tada

1033003a putras te sadrsah putra bhavisyati sudharmikah

1033003c gadhim prapsyasi tena tvam kirtim loke ca sasvatim

1033004a evam uktva kuso rama kusanabham mahipatim

1033004c jagamakasam avisya brahmalokam sanatanam

1033005a kasya cit tv atha kalasya kusanabhasya dhimatah

1033005c jajne paramadharmistho gadhir ity eva namatah

1033006a sa pita mama kakutstha gadhih paramadharmikah

1033006c kusavamsaprasuto 'smi kausiko raghunandana

1033007a purvaja bhagini capi mama raghava suvrata

1033007c namna satyavati nama rcike pratipadita

1033008a sasarira gata svargam bhartaram anuvartini

1033008c kausiki paramodara sa pravrtta mahanadi

1033009a divya punyodaka ramya himavantam upashrita

1033009c lokasya hitakamartham pravrtta bhagini mama

1033010a tato 'ham himavatparsve vasami niyatah sukham

1033010c bhaginyah snehasamyuktah kausikya raghunandana

1033011a sa tu satyavati punya satye dharme pratisthita

1033011c pativrata mahabhaga kausiki saritam vara

1033012a aham hi niyamad rama hitva tam samupagatah

1033012c siddhasramam anuprapya siddho 'smi tava tejasa

1033013a esa rama mamotpattih svasya vamsasya kirtita

1033013c desasya ca mahabaho yan mam tvam pariprcchasi

1033014a gato 'rdharatrah kakutstha kathah kathayato mama

1033014c nidram abhyehi bhadram te ma bhud vighno 'dhvaniha nah

1033015a nispandas taravah sarve nilina mrgapaksinah

1033015c naisena tamasa vyapta disas ca raghunandana

1033016a sanair viyujyate samdhya nabho netrair ivavrtam

1033016c naksatrataragahanam jyotirbhir avabhasate

1033017a uttisthati ca sitamsuh sasi lokatamonudah

1033017c hladayan praninam loke manamsi prabhaya vibho

1033018a naisani sarvabhutani pracaranti tatas tatah

1033018c yaksaraksasasamghas ca raudras ca pisitasanah

1033019a evam uktva mahateja virarama mahamunih

1033019c sadhu sadhv iti tam sarve munayo hy abhyapujayan

1033020a ramo 'pi saha saumitrih kim cid agatavismayah

1033020c prasasya munisardulam nidram samupasevate

1034001a upasya ratrisesam tu sonakule maharsibhih

1034001c nisayam suprabhatayam visvamitro 'bhyabhasata

1034002a suprabhata nisa rama purva samdhya pravartate

1034002c uttisthottistha bhadram te gamanayabhirocaya

1034003a tac chrutva vacanam tasya krtva paurvahnikim kriyam

1034003c gamanam rocayam asa vakyam cedam uvaca ha

1034004a ayam sonah subhajalo gadhah pulinamanditah

1034004c katarena patha brahman samtarisyamahe vayam

1034005a evam uktas tu ramena visvamitro 'bravid idam

1034005c esa pantha mayoddisto yena yanti maharsayah

1034006a te gatva duram adhvanam gate 'rdhadivase tada

1034006c jahnavim saritam srestham dadrsur munisevitam

1034007a tam drstva punyasalilam hamsasarasasevitam

1034007c babhuvur muditah sarve munayah saharaghavah

1034007e tasyas tire tatas cakrus te avasaparigraham

1034008a tatah snatva yathanyayam samtarpya pitrdevatah

1034008c hutva caivagnihotrani prasya camrtavad dhavih

1034009a vivisur jahnavitire sucau muditamanasah

1034009c visvamitram mahatmanam parivarya samantatah

1034010a samprahrstamana ramo visvamitram athabravit

1034010c bhagavan srotum icchami gangam tripathagam nadim

1034010e trailokyam katham akramya gata nadanadipatim

1034011a codito rama vakyena visvamitro mahamunih

1034011c vrddhim janma ca gangaya vaktum evopacakrame

1034012a sailendro himavan nama dhatunam akaro mahan

1034012c tasya kanya dvayam rama rupenapratimam bhuvi

1034013a ya meruduhita rama tayor mata sumadhyama

1034013c namna mena manojna vai patni himavatah priya

1034014a tasyam gangeyam abhavaj jyestha himavatah suta

1034014c uma nama dvitiyabhut kanya tasyaiva raghava

1034015a atha jyestham surah sarve devatarthacikirsaya

1034015c sailendram varayam asur gangam tripathagam nadim

1034016a dadau dharmena himavams tanayam lokapavanim

1034016c svacchandapathagam gangam trailokyahitakamyaya

1034017a pratigrhya trilokartham trilokahitakarinah

1034017c gangam adaya te 'gacchan krtarthenantaratmana

1034018a ya canya sailaduhita kanyasid raghunandana

1034018c ugram sa vratam asthaya tapas tepe tapodhana

1034019a ugrena tapasa yuktam dadau sailavarah sutam

1034019c rudrayapratirupaya umam lokanamaskrtam

1034020a ete te saila rajasya sute lokanamaskrte

1034020c ganga ca saritam srestha uma devi ca raghava

1034021a etat te dharmam akhyatam yatha tripathaga nadi

1034021c kham gata prathamam tata gatim gatimatam vara

1035001a ukta vakye munau tasminn ubhau raghavalaksmanau

1035001c pratinandya katham virav ucatur munipumgavam

1035002a dharmayuktam idam brahman kathitam paramam tvaya

1035002c duhituh sailarajasya jyesthaya vaktum arhasi

1035003a vistaram vistarajno 'si divyamanusasambhavam

1035003c trin patho hetuna kena pavayel lokapavani

1035004a katham gangam tripathaga visruta sariduttama

1035004c trisu lokesu dharmajna karmabhih kaih samanvita

1035005a tatha bruvati kakutsthe visvamitras tapodhanah

1035005c nikhilena katham sarvam rsimadhye nyavedayat

1035006a pura rama krtodvahah sitikantho mahatapah

1035006c drstva ca sprhaya devim maithunayopacakrame

1035007a sitikanthasya devasya divyam varsasatam gatam

1035007c na capi tanayo rama tasyam asit paramtapa

1035008a tato devah samudvignah pitamahapurogamah

1035008c yad ihotpadyate bhutam kas tat pratisahisyate

1035009a abhigamya surah sarve pranipatyedam abruvan

1035009c devadeva mahadeva lokasyasya hite rata

1035009e suranam pranipatena prasadam kartum arhasi

1035010a na loka dharayisyanti tava tejah surottama

1035010c brahmena tapasa yukto devya saha tapas cara

1035011a trailokyahitakamartham tejas tejasi dharaya

1035011c raksa sarvan imaml lokan nalokam kartum arhasi

1035012a devatanam vacah srutva sarvalokamahesvarah

1035012c badham ity abravit sarvan punas cedam uvaca ha

1035013a dharayisyamy aham tejas tejasy eva sahomaya

1035013c tridasah prthivi caiva nirvanam adhigacchatu

1035014a yad idam ksubhitam sthanan mama tejo hy anuttamam

1035014c dharayisyati kas tan me bruvantu surasattamah

1035015a evam uktas tato devah pratyucur vrsabhadhvajam

1035015c yat tejah ksubhitam hy etat tad dhara dharayisyati

1035016a evam uktah surapatih pramumoca mahitale

1035016c tejasa prthivi yena vyapta sagirikanana

1035017a tato devah punar idam ucus catha hutasanam

1035017c pravisa tvam mahatejo raudram vayusamanvitah

1035018a tad agnina punar vyaptam samjatah svetaparvatah

1035018c divyam saravanam caiva pavakadityasamnibham

1035018e yatra jato mahatejah kartikeyo 'gnisambhavah

1035019a athomam ca sivam caiva devah sarsi ganas tada

1035019c pujayam asur atyartham supritamanasas tatah

1035020a atha saila suta rama tridasan idam abravit

1035020c samanyur asapat sarvan krodhasamraktalocana

1035021a yasman nivarita caiva samgata putrakamyaya

1035021c apatyam svesu daresu notpadayitum arhatha

1035021e adya prabhrti yusmakam aprajah santu patnayah

1035022a evam uktva suran sarvan sasapa prthivim api

1035022c avane naikarupa tvam bahubharya bhavisyasi

1035023a na ca putrakrtam pritim matkrodhakalusi krta

1035023c prapsyasi tvam sudurmedhe mama putram anicchati

1035024a tan sarvan vriditan drstva suran surapatis tada

1035024c gamanayopacakrama disam varunapalitam

1035025a sa gatva tapa atisthat parsve tasyottare gireh

1035025c himavatprabhave srnge saha devya mahesvarah

1035026a esa te vistaro rama sailaputrya niveditah

1035026c gangayah prabhavam caiva srnu me sahalaksmanah

1036001a tapyamane tapo deve devah sarsiganah pura

1036001c senapatim abhipsantah pitamaham upagaman

1036002a tato 'bruvan surah sarve bhagavantam pitamaham

1036002c pranipatya subham vakyam sendrah sagnipurogamah

1036003a yo nah senapatir deva datto bhagavata pura

1036003c sa tapah param asthaya tapyate sma sahomaya

1036004a yad atranantaram karyam lokanam hitakamyaya

1036004c samvidhatsva vidhanajna tvam hi nah parama gatih

1036005a devatanam vacah srutva sarvalokapitamahah

1036005c santvayan madhurair vakyais tridasan idam abravit

1036006a sailaputrya yad uktam tan na prajasyatha patnisu

1036006c tasya vacanam aklistam satyam eva na samsayah

1036007a iyam akasaga ganga yasyam putram hutasanah

1036007c janayisyati devanam senapatim arimdamam

1036008a jyestha sailendraduhita manayisyati tam sutam

1036008c umayas tad bahumatam bhavisyati na samsayah

1036009a tac chrutva vacanam tasya krtartha raghunandana

1036009c pranipatya surah sarve pitamaham apujayan

1036010a te gatva parvatam rama kailasam dhatumanditam

1036010c agnim niyojayam asuh putrartham sarvadevatah

1036011a devakaryam idam deva samadhatsva hutasana

1036011c sailaputryam mahatejo gangayam teja utsrja

1036012a devatanam pratijnaya gangam abhyetya pavakah

1036012c garbham dharaya vai devi devatanam idam priyam

1036013a ity etad vacanam srutva divyam rupam adharayat

1036013c sa tasya mahimam drstva samantad avakiryata

1036014a samantatas tada devim abhyasincata pavakah

1036014c sarvasrotamsi purnani gangaya raghunandana

1036015a tam uvaca tato ganga sarvadevapurohitam

1036015c asakta dharane deva tava tejah samuddhatam

1036015e dahyamanagnina tena sampravyathitacetana

1036016a athabravid idam gangam sarvadevahutasanah

1036016c iha haimavate pade garbho 'yam samnivesyatam

1036017a srutva tv agnivaco ganga tam garbham atibhasvaram

1036017c utsasarja mahatejah srotobhyo hi tadanagha

1036018a yad asya nirgatam tasmat taptajambunadaprabham

1036018c kancanam dharanim praptam hiranyam amalam subham

1036019a tamram karsnayasam caiva taiksnyad evabhijayata

1036019c malam tasyabhavat tatra trapusisakam eva ca

1036020a tad etad dharanim prapya nanadhatur avardhata

1036021a niksiptamatre garbhe tu tejobhir abhiranjitam

1036021c sarvam parvatasamnaddham sauvarnam abhavad vanam

1036022a jatarupam iti khyatam tada prabhrti raghava

1036022c suvarnam purusavyaghra hutasanasamaprabham

1036023a tam kumaram tato jatam sendrah sahamarudganah

1036023c ksirasambhavanarthaya krttikah samayojayan

1036024a tah ksiram jatamatrasya krtva samayam uttamam

1036024c daduh putro 'yam asmakam sarvasam iti niscitah

1036025a tatas tu devatah sarvah kartikeya iti bruvan

1036025c putras trailokya vikhyato bhavisyati na samsayah

1036026a tesam tad vacanam srutva skannam garbhaparisrave

1036026c snapayan paraya laksmya dipyamanam ivanalam

1036027a skanda ity abruvan devah skannam garbhaparisravat

1036027c kartikeyam mahabhagam kakutsthajvalanopamam

1036028a pradurbhutam tatah ksiram krttikanam anuttamam

1036028c sannam sadanano bhutva jagraha stanajam payah

1036029a grhitva ksiram ekahna sukumara vapus tada

1036029c ajayat svena viryena daityasainyaganan vibhuh

1036030a surasenaganapatim tatas tam amaladyutim

1036030c abhyasincan suraganah sametyagnipurogamah

1036031a esa te rama gangaya vistaro 'bhihito maya

1036031c kumarasambhavas caiva dhanyah punyas tathaiva ca

1037001a tam katham kausiko rame nivedya madhuraksaram

1037001c punar evaparam vakyam kakutstham idam abravit

1037002a ayodhyadhipatih surah purvam asin naradhipah

1037002c sagaro nama dharmatma prajakamah sa caprajah

1037003a vaidarbhaduhita rama kesini nama namatah

1037003c jyestha sagarapatni sa dharmistha satyavadini

1037004a aristanemiduhita rupenapratima bhuvi

1037004c dvitiya sagarasyasit patni sumatisamjnita

1037005a tabhyam saha tada raja patnibhyam taptavams tapah

1037005c himavantam samasadya bhrguprasravane girau

1037006a atha varsa sate purne tapasaradhito munih

1037006c sagaraya varam pradad bhrguh satyavatam varah

1037007a apatyalabhah sumahan bhavisyati tavanagha

1037007c kirtim capratimam loke prapsyase purusarsabha

1037008a eka janayita tata putram vamsakaram tava

1037008c sastim putrasahasrani apara janayisyati

1037009a bhasamanam naravyaghram rajapatnyau prasadya tam

1037009c ucatuh paramaprite krtanjalipute tada

1037010a ekah kasyah suto brahman ka bahun janayisyati

1037010c srotum icchavahe brahman satyam astu vacas tava

1037011a tayos tad vacanam srutva bhrguh parama dharmikah

1037011c uvaca paramam vanim svacchando 'tra vidhiyatam

1037012a eko vamsakaro vastu bahavo va mahabalah

1037012c kirtimanto mahotsahah ka va kam varam icchati

1037013a munes tu vacanam srutva kesini raghunandana

1037013c putram vamsakaram rama jagraha nrpasamnidhau

1037014a sastim putrasahasrani suparnabhagini tada

1037014c mahotsahan kirtimato jagraha sumatih sutan

1037015a pradaksinam rsim krtva sirasabhipranamya ca

1037015c jagama svapuram raja sabharya raghunandana

1037016a atha kale gate tasmin jyestha putram vyajayata

1037016c asamanja iti khyatam kesini sagaratmajam

1037017a sumatis tu naravyaghra garbhatumbam vyajayata

1037017c sastih putrasahasrani tumbabhedad vinihsrtah

1037018a ghrtapurnesu kumbhesu dhatryas tan samavardhayan

1037018c kalena mahata sarve yauvanam pratipedire

1037019a atha dirghena kalena rupayauvanasalinah

1037019c sastih putrasahasrani sagarasyabhavams tada

1037020a sa ca jyestho narasrestha sagarasyatmasambhavah

1037020c balan grhitva tu jale sarayva raghunandana

1037020e praksipya prahasan nityam majjatas tan niriksya vai

1037021a pauranam ahite yuktah pitra nirvasitah purat

1037022a tasya putro 'msuman nama asamanjasya viryavan

1037022c sammatah sarvalokasya sarvasyapi priyamvadah

1037023a tatah kalena mahata matih samabhijayata

1037023c sagarasya narasrestha yajeyam iti niscita

1037024a sa krtva niscayam raja sopadhyayaganas tada

1037024c yajnakarmani vedajno yastum samupacakrame

1038001a visvamitravacah srutva kathante raghunandana

1038001c uvaca paramaprito munim diptam ivanalam

1038002a srotum ichami bhadram te vistarena katham imam

1038002c purvako me katham brahman yajnam vai samupaharat

1038003a visvamitras tu kakutstham uvaca prahasann iva

1038003c sruyatam vistaro rama sagarasya mahatmanah

1038004a samkarasvasuro nama himavan acalottamah

1038004c vindhyaparvatam asadya niriksete parasparam

1038005a tayor madhye pravrtto 'bhud yajnah sa purusottama

1038005c sa hi deso naravyaghra prasasto yajnakarmani

1038006a tasyasvacaryam kakutstha drdhadhanva maharathah

1038006c amsuman akarot tata sagarasya mate sthitah

1038007a tasya parvani tam yajnam yajamanasya vasavah

1038007c raksasim tanum asthaya yajniyasvam apaharat

1038008a hriyamane tu kakutstha tasminn asve mahatmanah

1038008c upadhyaya ganah sarve yajamanam athabruvan

1038009a ayam parvani vegena yajniyasvo 'paniyate

1038009c hartaram jahi kakutstha hayas caivopaniyatam

1038010a yajnac chidram bhavaty etat sarvesam asivaya nah

1038010c tat tatha kriyatam rajan yathachidrah kratur bhavet

1038011a upadhyaya vacah srutva tasmin sadasi parthivah

1038011c sastim putrasahasrani vakyam etad uvaca ha

1038012a gatim putra na pasyami raksasam purusarsabhah

1038012c mantraputair mahabhagair asthito hi mahakratuh

1038013a tad gacchata vicinvadhvam putraka bhadram astu vah

1038013c samudramalinim sarvam prthivim anugacchata

1038014a ekaikam yojanam putra vistaram abhigacchata

1038015a yavat turagasamdarsas tavat khanata medinim

1038015c tam eva hayahartaram margamana mamajnaya

1038016a diksitah pautrasahitah sopadhyayagano hy aham

1038016c iha sthasyami bhadram vo yavat turagadarsanam

1038017a ity uktva hrstamanaso rajaputra mahabalah

1038017c jagmur mahitalam rama pitur vacanayantritah

1038018a yojanayam avistaram ekaiko dharanitalam

1038018c bibhiduh purusavyaghra vajrasparsasamair bhujaih

1038019a sulair asanikalpais ca halais capi sudarunaih

1038019c bhidyamana vasumati nanada raghunandana

1038020a naganam vadhyamananam asuranam ca raghava

1038020c raksasanam ca durdharsah sattvanam ninado 'bhavat

1038021a yojananam sahasrani sastim tu raghunandana

1038021c bibhidur dharanim vira rasatalam anuttamam

1038022a evam parvatasambadham jambudvipam nrpatmajah

1038022c khananto nrpasardula sarvatah paricakramuh

1038023a tato devah sagandharvah sasurah sahapannagah

1038023c sambhrantamanasah sarve pitamaham upagaman

1038024a te prasadya mahatmanam visannavadanas tada

1038024c ucuh paramasamtrastah pitamaham idam vacah

1038025a bhagavan prthivi sarva khanyate sagaratmajaih

1038025c bahavas ca mahatmano vadhyante jalacarinah

1038026a ayam yajnahano 'smakam anenasvo 'paniyate

1038026c iti te sarvabhutani nighnanti sagaratmajah

1039001a devatanam vacah srutva bhagavan vai pitamahah

1039001c pratyuvaca susamtrastan krtantabalamohitan

1039002a yasyeyam vasudha krtsna vasudevasya dhimatah

1039002c kapilam rupam asthaya dharayaty anisam dharam

1039003a prthivyas capi nirbhedo drsta eva sanatanah

1039003c sagarasya ca putranam vinaso 'dirghajivinam

1039004a pitamahavacah srutva trayas trimsad arimdamah

1039004c devah paramasamhrstah punar jagmur yathagatam

1039005a sagarasya ca putranam pradur asin mahatmanam

1039005c prthivyam bhidyamanayam nirghata sama nihsvanah

1039006a tato bhittva mahim sarvam krtva capi pradaksinam

1039006c sahitah sagarah sarve pitaram vakyam abruvan

1039007a parikranta mahi sarva sattvavantas ca suditah

1039007c devadanavaraksamsi pisacoragakimnarah

1039008a na ca pasyamahe 'svam tam asvahartaram eva ca

1039008c kim karisyama bhadram te buddhir atra vicaryatam

1039009a tesam tad vacanam srutva putranam rajasattamah

1039009c samanyur abravid vakyam sagaro raghunandana

1039010a bhuyah khanata bhadram vo nirbhidya vasudhatalam

1039010c asvahartaram asadya krtarthas ca nivartatha

1039011a pitur vacanam asthaya sagarasya mahatmanah

1039011c sastih putrasahasrani rasatalam abhidravan

1039012a khanyamane tatas tasmin dadrsuh parvatopamam

1039012c disagajam virupaksam dharayantam mahitalam

1039013a saparvatavanam krtsnam prthivim raghunandana

1039013c sirasa dharayam asa virupakso mahagajah

1039014a yada parvani kakutstha visramartham mahagajah

1039014c khedac calayate sirsam bhumikampas tadha bhavet

1039015a tam te pradaksinam krtva disapalam mahagajam

1039015c manayanto hi te rama jagmur bhittva rasatalam

1039016a tatah purvam disam bhittva daksinam bibhiduh punah

1039016c daksinasyam api disi dadrsus te mahagajam

1039017a mahapadmam mahatmanam sumahaparvatopamam

1039017c sirasa dharayantam te vismayam jagmur uttamam

1039018a tatah pradaksinam krtva sagarasya mahatmanah

1039018c sastih putrasahasrani pascimam bibhidur disam

1039019a pascimayam api disi mahantam acalopamam

1039019c disagajam saumanasam dadrsus te mahabalah

1039020a tam te pradaksinam krtva prstva capi niramayam

1039020c khanantah samupakranta disam somavatim tada

1039021a uttarasyam raghusrestha dadrsur himapanduram

1039021c bhadram bhadrena vapusa dharayantam mahim imam

1039022a samalabhya tatah sarve krtva cainam pradaksinam

1039022c sastih putrasahasrani bibhidur vasudhatalam

1039023a tatah praguttaram gatva sagarah prathitam disam

1039023c rosad abhyakhanan sarve prthivim sagaratmajah

1039024a dadrsuh kapilam tatra vasudevam sanatanam

1039024c hayam ca tasya devasya carantam aviduratah

1039025a te tam yajnahanam jnatva krodhaparyakuleksanah

1039025c abhyadhavanta samkruddhas tistha tistheti cabruvan

1039026a asmakam tvam hi turagam yajniyam hrtavan asi

1039026c durmedhas tvam hi sampraptan viddhi nah sagaratmajan

1039027a srutva tad vacanam tesam kapilo raghunandana

1039027c rosena mahatavisto humkaram akarot tada

1039028a tatas tenaprameyena kapilena mahatmana

1039028c bhasmarasikrtah sarve kakutstha sagaratmajah

1040001a putrams ciragatan jnatva sagaro raghunandana

1040001c naptaram abravid raja dipyamanam svatejasa

1040002a suras ca krtavidyas ca purvais tulyo 'si tejasa

1040002c pitrnam gatim anviccha yena casvo 'paharitah

1040003a antarbhaumani sattvani viryavanti mahanti ca

1040003c tesam tvam pratighatartham sasim grhnisva karmukam

1040004a abhivadyabhivadyams tvam hatva vighnakaran api

1040004c siddharthah samnivartasva mama yajnasya paragah

1040005a evam ukto 'msuman samyak sagarena mahatmana

1040005c dhanur adaya khadgam ca jagama laghuvikramah

1040006a sa khatam pitrbhir margam antarbhaumam mahatmabhih

1040006c prapadyata narasrestha tena rajnabhicoditah

1040007a daityadanavaraksobhih pisacapatagoragaih

1040007c pujyamanam mahateja disagajam apasyata

1040008a sa tam pradaksinam krtva prstva caiva niramayam

1040008c pitrn sa paripapraccha vajihartaram eva ca

1040009a disagajas tu tac chrutva prityahamsumato vacah

1040009c asamanjakrtarthas tvam sahasvah sighram esyasi

1040010a tasya tad vacanam srutva sarvan eva disagajan

1040010c yathakramam yathanyayam prastum samupacakrame

1040011a tais ca sarvair disapalair vakyajnair vakyakovidaih

1040011c pujitah sahayas caiva gantasity abhicoditah

1040012a tesam tad vacanam srutva jagama laghuvikramah

1040012c bhasmarasikrta yatra pitaras tasya sagarah

1040013a sa duhkhavasam apannas tv asamanjasutas tada

1040013c cukrosa paramartas tu vadhat tesam suduhkhitah

1040014a yajniyam ca hayam tatra carantam aviduratah

1040014c dadarsa purusavyaghro duhkhasokasamanvitah

1040015a dadarsa purusavyaghro kartukamo jalakriyam

1040015c salilarthi mahateja na capasyaj jalasayam

1040016a visarya nipunam drstim tato 'pasyat khagadhipam

1040016c pitrnam matulam rama suparnam anilopamam

1040017a sa cainam abravid vakyam vainateyo mahabalah

1040017c ma sucah purusavyaghra vadho 'yam lokasammatah

1040018a kapilenaprameyena dagdha hime mahabalah

1040018c salilam narhasi prajna datum esam hi laukikam

1040019a ganga himavato jyestha duhita purusarsabha

1040019c bhasmarasikrtan etan pavayel lokapavani

1040020a taya klinnam idam bhasma gangaya lokakantaya

1040020c sastim putrasahasrani svargalokam nayisyati

1040021a gaccha casvam mahabhaga samgrhya purusarsabha

1040021c yajnam paitamaham vira nirvartayitum arhasi

1040022a suparnavacanam srutva so 'msuman ativiryavan

1040022c tvaritam hayam adaya punar ayan mahayasah

1040023a tato rajanam asadya diksitam raghunandana

1040023c nyavedayad yathavrttam suparnavacanam tatha

1040024a tac chrutva ghorasamkasam vakyam amsumato nrpah

1040024c yajnam nirvartayam asa yathakalpam yathavidhi

1040025a svapuram cagamac chriman istayajno mahipatih

1040025c gangayas cagame raja niscayam nadhyagacchata

1040026a agatva niscayam raja kalena mahata mahan

1040026c trimsadvarsasahasrani rajyam krtva divam gatah

1041001a kaladharmam gate rama sagare prakrtijanah

1041001c rajanam rocayam asur amsumantam sudharmikam

1041002a sa raja sumahan asid amsuman raghunandana

1041002c tasya putro mahan asid dilipa iti visrutah

1041003a tasmin rajyam samavesya dilipe raghunandana

1041003c himavacchikhare ramye tapas tepe sudarunam

1041004a dvadtrimsac ca sahasrani varsani sumahayasah

1041004c tapovanagato raja svargam lebhe tapodhanah

1041005a dilipas tu mahatejah srutva paitamaham vadham

1041005c duhkhopahataya buddhya niscayam nadhyagacchata

1041006a katham gangavataranam katham tesam jalakriya

1041006c tarayeyam katham caitan iti cinta paro 'bhavat

1041007a tasya cintayato nityam dharmena viditatmanah

1041007c putro bhagiratho nama jajne paramadharmikah

1041008a dilipas tu mahateja yajnair bahubhir istavan

1041008c trimsadvarsasahasrani raja rajyam akarayat

1041009a agatva niscayam raja tesam uddharanam prati

1041009c vyadhina narasardula kaladharmam upeyivan

1041010a indralokam gato raja svarjitenaiva karmana

1041010c ramye bhagiratham putram abhisicya nararsabhah

1041011a bhagirathas tu rajarsir dharmiko raghunandana

1041011c anapatyo mahatejah prajakamah sa caprajah

1041012a sa tapo dirgham atisthad gokarne raghunandana

1041012c urdhvabahuh pancatapa masaharo jitendriyah

1041013a tasya varsasahasrani ghore tapasi tisthatah

1041013c suprito bhagavan brahma prajanam patir isvarah

1041014a tatah suraganaih sardham upagamya pitamahah

1041014c bhagiratham mahatmanam tapyamanam athabravit

1041015a bhagiratha mahabhaga pritas te 'ham janesvara

1041015c tapasa ca sutaptena varam varaya suvrata

1041016a tam uvaca mahatejah sarvalokapitamaham

1041016c bhagiratho mahabhagah krtanjalir avasthitah

1041017a yadi me bhagavan prito yady asti tapasah phalam

1041017c sagarasyatmajah sarve mattah salilam apnuyuh

1041018a gangayah salilaklinne bhasmany esam mahatmanam

1041018c svargam gaccheyur atyantam sarve me prapitamahah

1041019a deya ca samtator deva navasidet kulam ca nah

1041019c iksvakunam kule deva esa me 'stu varah parah

1041020a uktavakyam tu rajanam sarvalokapitamahah

1041020c pratyuvaca subham vanim madhuram madhuraksaram

1041021a manoratho mahan esa bhagiratha maharatha

1041021c evam bhavatu bhadram te iksvakukulavardhana

1041022a iyam haimavati ganga jyestha himavatah suta

1041022c tam vai dharayitum rajan haras tatra niyujyatam

1041023a gangayah patanam rajan prthivi na sahisyate

1041023c tau vai dharayitum vira nanyam pasyami sulinah

1041024a tam evam uktva rajanam gangam cabhasya lokakrt

1041024c jagama tridivam devah saha sarvair marudganaih

1042001a devadeve gate tasmin so 'ngusthagranipiditam

1042001c krtva vasumatim rama samvatsaram upasata

1042002a atha samvatsare purne sarvalokanamaskrtah

1042002c umapatih pasupati rajanam idam abravit

1042003a pritas te 'ham narasrestha karisyami tava priyam

1042003c sirasa dharayisyami sailarajasutam aham

1042004a tato haimavati jyestha sarvalokanamaskrta

1042004c tada satimahad rupam krtva vegam ca duhsaham

1042004e akasad apatad rama sive sivasirasy uta

1042005a naiva sa nirgamam lekhe jatamandalamohita

1042005c tatraivababhramad devi samvatsaraganan bahun

1042006a anena tositas casid atyartham raghunandana

1042006c visasarja tato gangam haro bindusarah prati

1042007a gaganac chamkarasiras tato dharanim agata

1042007c vyasarpata jalam tatra tivrasabdapuraskrtam

1042008a tato devarsigandharva yaksah siddhaganas tatha

1042008c vyalokayanta te tatra gaganad gam gatam tada

1042009a vimanair nagarakarair hayair gajavarais tatha

1042009c pariplavagatas capi devatas tatra visthitah

1042010a tad adbhutatamam loke ganga patanam uttamam

1042010c didrksavo devaganah sameyur amitaujasah

1042011a sampatadbhih suraganais tesam cabharanaujasa

1042011c satadityam ivabhati gaganam gatatoyadam

1042012a simsumaroragaganair minair api ca cancalaih

1042012c vidyudbhir iva viksiptair akasam abhavat tada

1042013a panduraih salilotpidaih kiryamanaih sahasradha

1042013c saradabhrair ivakritnam gaganam hamsasamplavaih

1042014a kva cid drutataram yati kutilam kva cid ayatam

1042014c vinatam kva cid uddhutam kva cid yati sanaih sanaih

1042015a salilenaiva salilam kva cid abhyahatam punah

1042015c muhur urdhvapatham gatva papata vasudham punah

1042016a tac chamkarasirobhrastam bhrastam bhumitale punah

1042016c vyarocata tada toyam nirmalam gatakalmasam

1042017a tatrarsiganagandharva vasudhatalavasinah

1042017c bhavangapatitam toyam pavitram iti pasprsuh

1042018a sapat prapatita ye ca gaganad vasudhatalam

1042018c krtva tatrabhisekam te babhuvur gatakalmasah

1042019a dhupapapah punas tena toyenatha subhasvata

1042019c punar akasam avisya svaml lokan pratipedire

1042020a mumude mudito lokas tena toyena bhasvata

1042020c krtabhiseko gangayam babhuva vigataklamah

1042021a bhagiratho 'pi rajarsir divyam syandanam asthitah

1042021c prayad agre mahatejas tam ganga prsthato 'nvagat

1042022a devah sarsiganah sarve daityadanavaraksasah

1042022c gandharvayaksapravarah sakimnaramahoragah

1042023a sarvas capsaraso rama bhagiratharathanugah

1042023c gangam anvagaman pritah sarve jalacaras ca ye

1042024a yato bhagiratho raja tato ganga yasasvini

1042024c jagama saritam srestha sarvapapavinasini

1043001a sa gatva sagaram raja gangayanugatas tada

1043001c pravivesa talam bhumer yatra te bhasmasatkrtah

1043002a bhasmany athaplute rama gangayah salilena vai

1043002c sarva lokaprabhur brahma rajanam idam abravit

1043003a tarita narasardula divam yatas ca devavat

1043003c sastih putrasahasrani sagarasya mahatmanah

1043004a sagarasya jalam loke yavat sthasyati parthiva

1043004c sagarasyatmajas tavat svarge sthasyanti devavat

1043005a iyam ca duhita jyestha tava ganga bhavisyati

1043005c tvatkrtena ca namna vai loke sthasyati visruta

1043006a ganga tripathaga nama divya bhagirathiti ca

1043006c tripatho bhavayantiti tatas tripathaga smrta

1043007a pitamahanam sarvesam tvam atra manujadhipa

1043007c kurusva salilam rajan pratijnam apavarjaya

1043008a purvakena hi te rajams tenatiyasasa tada

1043008c dharminam pravarenatha naisa prapto manorathah

1043009a tathaivamsumata tata loke 'pratimatejasa

1043009c gangam prarthayata netum pratijna napavarjita

1043010a rajarsina gunavata maharsisamatejasa

1043010c mattulyatapasa caiva ksatradharmasthitena ca

1043011a dilipena mahabhaga tava pitratitejasa

1043011c punar na sankita netum gangam prarthayatanagha

1043012a sa tvaya samatikranta pratijna purusarsabha

1043012c prapto 'si paramam loke yasah paramasammatam

1043013a yac ca gangavataranam tvaya krtam arimdama

1043013c anena ca bhavan prapto dharmasyayatanam mahat

1043014a plavayasva tvam atmanam narottama sadocite

1043014c salile purusavyaghra sucih punyaphalo bhava

1043015a pitamahanam sarvesam kurusva salilakriyam

1043015c svasti te 'stu gamisyami svam lokam gamyatam nrpa

1043016a ity evam uktva devesah sarvalokapitamahah

1043016c yathagatam tathagacchad devalokam mahayasah

1043017a bhagiratho 'pi rajarsih krtva salilam uttamam

1043017c yathakramam yathanyayam sagaranam mahayasah

1043017e krtodakah suci raja svapuram pravivesa ha

1043018a samrddhartho narasrestha svarajyam prasasasa ha

1043018c pramumoda ca lokas tam nrpam asadya raghava

1043018e nastasokah samrddhartho babhuva vigatajvarah

1043019a esa te rama gangaya vistaro 'bhihito maya

1043019c svasti prapnuhi bhadram te samdhyakalo 'tivartate

1043020a dhanyam yasasyam ayusyam svargyam putryam athapi ca

1043020c idam akhyanam akhyatam gangavataranam maya

1044001a visvamitravacah srutva raghavah sahalaksmanah

1044001c vismayam paramam gatva visvamitram athabravit

1044002a atyadbhutam idam brahman kathitam paramam tvaya

1044002c gangavataranam punyam sagarasya ca puranam

1044003a tasya sa sarvari sarva saha saumitrina tada

1044003c jagama cintayanasya visvamitrakatham subham

1044004a tatah prabhate vimale visvamitram mahamunim

1044004c uvaca raghavo vakyam krtahnikam arimdamah

1044005a gata bhagavati ratrih srotavyam paramam srutam

1044005c ksanabhuteva sa ratrih samvrtteyam mahatapah

1044005e imam cintayatah sarvam nikhilena katham tava

1044006a tarama saritam srestham punyam tripathagam nadim

1044006c naur esa hi sukhastirna rsinam punyakarmanam

1044006e bhagavantam iha praptam jnatva tvaritam agata

1044007a tasya tad vacanam srutva raghavasya mahatmanah

1044007c samtaram karayam asa sarsisamghah saraghavah

1044008a uttaram tiram asadya sampujyarsiganam tatha

1044008c gangakule nivistas te visalam dadrsuh purim

1044009a tato munivaras turnam jagama saharaghavah

1044009c visalam nagarim ramyam divyam svargopamam tada

1044010a atha ramo mahaprajno visvamitram mahamunim

1044010c papraccha pranjalir bhutva visalam uttamam purim

1044011a kataro rajavamso 'yam visalayam mahamune

1044011c srotum icchami bhadram te param kautuhalam hi me

1044012a tasya tad vacanam srutva ramasya munipumgavah

1044012c akhyatum tat samarebhe visalasya puratanam

1044013a sruyatam rama sakrasya katham kathayatah subham

1044013c asmin dese hi yad vrttam srnu tattvena raghava

1044014a purvam krtayuge rama diteh putra mahabalah

1044014c adites ca mahabhaga viryavantah sudharmikah

1044015a tatas tesam narasrestha buddhir asin mahatmanam

1044015c amara nirjaras caiva katham syama niramayah

1044016a tesam cintayatam rama buddhir asid vipascitam

1044016c ksirodamathanam krtva rasam prapsyama tatra vai

1044017a tato niscitya mathanam yoktram krtva ca vasukim

1044017c manthanam mandaram krtva mamanthur amitaujasah

1044018a atha dhanvantarir nama apsaras ca suvarcasah

1044018c apsu nirmathanad eva rasat tasmad varastriyah

1044018e utpetur manujasrestha tasmad apsaraso 'bhavan

1044019a sastih kotyo 'bhavams tasam apsaranam suvarcasam

1044019c asamkhyeyas tu kakutstha yas tasam paricarikah

1044020a na tah sma pratigrhnanti sarve te devadanavah

1044020c apratigrahanac caiva tena sadharanah smrtah

1044021a varunasya tatah kanya varuni raghunandana

1044021c utpapata mahabhaga margamana parigraham

1044022a diteh putra na tam rama jagrhur varunatmajam

1044022c adites tu suta vira jagrhus tam aninditam

1044023a asuras tena daiteyah suras tenaditeh sutah

1044023c hrstah pramuditas casan varuni grahanat surah

1044024a uccaihsrava hayasrestho maniratnam ca kaustubham

1044024c udatisthan narasrestha tathaivamrtam uttamam

1044025a atha tasya krte rama mahan asit kulaksayah

1044025c adites tu tatah putra diteh putrana sudayan

1044026a aditer atmaja vira diteh putran nijaghnire

1044026c tasmin ghore mahayuddhe daiteyadityayor bhrsam

1044027a nihatya ditiputrams tu rajyam prapya puramdarah

1044027c sasasa mudito lokan sarsisamghan sacaranan

1045001a hatesu tesu putresu ditih paramaduhkhita

1045001c maricam kasyapam rama bhartaram idam abravit

1045002a hataputrasmi bhagavams tava putrair mahabalaih

1045002c sakrahantaram icchami putram dirghatapo'rjitam

1045003a saham tapas carisyami garbham me datum arhasi

1045003c idrsam sakrahantaram tvam anujnatum arhasi

1045004a tasyas tadvacanam srutva maricah kasyapas tada

1045004c pratyuvaca mahateja ditim paramaduhkhitam

1045005a evam bhavatu bhadram te sucir bhava tapodhane

1045005c janayisyasi putram tvam sakra hantaram ahave

1045006a purne varsasahasre tu sucir yadi bhavisyasi

1045006c putram trailokya hantaram mattas tvam janayisyasi

1045007a evam uktva mahatejah panina sa mamarja tam

1045007c samalabhya tatah svastity uktva sa tapase yayau

1045008a gate tasmin narasrestha ditih paramaharsita

1045008c kusaplavanam asadya tapas tepe sudarunam

1045009a tapas tasyam hi kurvatyam paricaryam cakara ha

1045009c sahasrakso narasrestha paraya gunasampada

1045010a agnim kusan kastham apah phalam mulam tathaiva ca

1045010c nyavedayat sahasrakso yac canyad api kanksitam

1045011a gatrasamvahanais caiva sramapanayanais tatha

1045011c sakrah sarvesu kalesu ditim paricacara ha

1045012a atha varsasahasretu dasone raghu nandana

1045012c ditih paramasamprita sahasraksam athabravit

1045013a tapas carantya varsani dasa viryavatam vara

1045013c avasistani bhadram te bhrataram draksyase tatah

1045014a tam aham tvatkrte putra samadhasye jayotsukam

1045014c trailokyavijayam putra saha bhoksyasi vijvarah

1045015a evam uktva ditih sakram prapte madhyam divakare

1045015c nidrayapahrta devi padau krtvatha sirsatah

1045016a drstva tam asucim sakrah padatah krtamurdhajam

1045016c sirahsthane krtau padau jahasa ca mumoda ca

1045017a tasyah sariravivaram vivesa ca puramdarah

1045017c garbham ca saptadha rama bibheda paramatmavan

1045018a bidhyamanas tato garbho vajrena sataparvana

1045018c ruroda susvaram rama tato ditir abudhyata

1045019a ma rudo ma rudas ceti garbham sakro 'bhyabhasata

1045019c bibheda ca mahateja rudantam api vasavah

1045020a na hantavyo na hantavya ity evam ditir abravit

1045020c nispapata tatah sakro matur vacanagauravat

1045021a pranjalir vajrasahito ditim sakro 'bhyabhasata

1045021c asucir devi suptasi padayoh krtamurdhaja

1045022a tadantaram aham labdhva sakrahantaram ahave

1045022c abhindam saptadha devi tan me tvam ksantum arhasi

1046001a saptadha tu krte garbhe ditih paramaduhkhita

1046001c sahasraksam duradharsam vakyam sanunayabravit

1046002a mamaparadhad garbho 'yam saptadha viphalikrtah

1046002c naparadho 'sti devesa tavatra balasudana

1046003a priyam tu krtam icchami mama garbhaviparyaye

1046003c marutam saptam saptanam sthanapala bhavantv ime

1046004a vataskandha ime sapta carantu divi putrakah

1046004c maruta iti vikhyata divyarupa mamatmajah

1046005a brahmalokam caratv eka indralokam tathaparah

1046005c divi vayur iti khyatas trtiyo 'pi mahayasah

1046006a catvaras tu surasrestha diso vai tava sasanat

1046006c samcarisyanti bhadram te devabhuta mamatmajah

1046006e tvatkrtenaiva namna ca maruta iti visrutah

1046007a tasyas tadvacanam srutva sahasraksah puramdarah

1046007c uvaca pranjalir vakyam ditim balanisudanah

1046008a sarvam etad yathoktam te bhavisyati na samsayah

1046008c vicarisyanti bhadram te devabhutas tavatmajah

1046009a evam tau niscayam krtva mataputrau tapovane

1046009c jagmatus tridivam rama krtarthav iti nah srutam

1046010a esa desah sa kakutstha mahendradhyusitah pura

1046010c ditim yatra tapah siddham evam paricacara sah

1046011a iksvakos tu naravyaghra putrah paramadharmikah

1046011c alambusayam utpanno visala iti visrutah

1046012a tena casid iha sthane visaleti puri krta

1046013a visalasya suto rama hemacandro mahabalah

1046013c sucandra iti vikhyato hemacandrad anantarah

1046014a sucandratanayo rama dhumrasva iti visrutah

1046014c dhumrasvatanayas capi srnjayah samapadyata

1046015a srnjayasya sutah shriman sahadevah pratapavan

1046015c kusasvah sahadevasya putrah paramadharmikah

1046016a kusasvasya mahatejah somadattah pratapavan

1046016c somadattasya putras tu kakutstha iti visrutah

1046017a tasya putro mahatejah sampraty esa purim imam

1046017c avasaty amaraprakhyah sumatir nama durjayah

1046018a iksvakos tu prasadena sarve vaisalika nrpah

1046018c dirghayuso mahatmano viryavantah sudharmikah

1046019a ihadya rajanim rama sukham vatsyamahe vayam

1046019c svah prabhate narasrestha janakam drastum arhasi

1046020a sumatis tu mahateja visvamitram upagatam

1046020c srutva naravarasresthah pratyudgacchan mahayasah

1046021a pujam ca paramam krtva sopadhyayah sabandhavah

1046021c pranjalih kusalam prstva visvamitram athabravit

1046022a dhanyo 'smy anugrhito 'smi yasya me visayam mune

1046022c samprapto darsanam caiva nasti dhanyataro mama

1047001a prstva tu kusalam tatra parasparasamagame

1047001c kathante sumatir vakyam vyajahara mahamunim

1047002a imau kumarau bhadram te devatulyaparakramau

1047002c gajasimhagati virau sardulavrsabhopamau

1047003a padmapatravisalaksau khadgatunidhanurdharau

1047003c asvinav iva rupena samupasthitayauvanau

1047004a yadrcchayaiva gam praptau devalokad ivamarau

1047004c katham padbhyam iha praptau kimartham kasya va mune

1047005a bhusayantav imam desam candrasuryav ivambaram

1047005c parasparasya sadrsau pramanengitacestitaih

1047006a kimartham ca narasresthau sampraptau durgame pathi

1047006c varayudhadharau virau srotum icchami tattvatah

1047007a tasya tad vacanam srutva yathavrttham nyavedayat

1047007c siddhasramanivasam ca raksasanam vadham tatha

1047008a visvamitravacah srutva raja paramaharsitah

1047008c atithi paramau praptau putrau dasarathasya tau

1047008e pujayam asa vidhivat satkararhau mahabalau

1047009a tatah paramasatkaram sumateh prapya raghavau

1047009c usya tatra nisam ekam jagmatur mithilam tatah

1047010a tam drstva munayah sarve janakasya purim subham

1047010c sadhu sadhv iti samsanto mithilam samapujayan

1047011a mithilopavane tatra asramam drsya raghavah

1047011c puranam nirjanam ramyam papraccha munipumgavam

1047012a shrimadasramasamkasam kim nv idam munivarjitam

1047012c srotum icchami bhagavan kasyayam purva asramah

1047013a tac chruta raghavenoktam vakyam vakya visaradah

1047013c pratyuvaca mahateja visvamitro mahamunih

1047014a hanta te kathayisyami srnu tattvena raghava

1047014c yasyaitad asramapadam saptam kopan mahatmana

1047015a gautamasya narasrestha purvam asin mahatmanah

1047015c asramo divyasamkasah surair api supujitah

1047016a sa ceha tapa atisthad ahalyasahitah pura

1047016c varsapugany anekani rajaputra mahayasah

1047017a tasyantaram viditva tu sahasraksah sacipatih

1047017c munivesadharo 'halyam idam vacanam abravit

1047018a rtukalam pratiksante narthinah susamahite

1047018c samgamam tv aham icchami tvaya saha sumadhyame

1047019a munivesam sahasraksam vijnaya raghunandana

1047019c matim cakara durmedha devarajakutuhalat

1047020a athabravit surasrestham krtarthenantaratmana

1047020c krtartho 'si surasrestha gaccha sighram itah prabho

1047020e atmanam mam ca devesa sarvada raksa manadah

1047021a indras tu prahasan vakyam ahalyam idam abravit

1047021c susroni paritusto 'smi gamisyami yathagatam

1047022a evam samgamya tu taya niscakramotajat tatah

1047022c sa sambhramat tvaran rama sankito gautamam prati

1047023a gautamam sa dadarsatha pravisanti mahamunim

1047023c devadanavadurdharsam tapobalasamanvitam

1047023e tirthodakapariklinnam dipyamanam ivanalam

1047023g grhitasamidham tatra sakusam munipungavam

1047024a drstva surapatis trasto visannavadano 'bhavat

1047025a atha drstva sahasraksam munivesadharam munih

1047025c durvrttam vrttasampanno rosad vacanam abravit

1047026a mama rupam samasthaya krtavan asi durmate

1047026c akartavyam idam yasmad viphalas tvam bhavisyati

1047027a gautamenaivam uktasya sarosena mahatmana

1047027c petatur vrsanau bhumau sahasraksasya tatksanat

1047028a tatha saptva sa vai sakram bharyam api ca saptavan

1047028c iha varsasahasrani bahuni tvam nivatsyasi

1047029a vayubhaksa nirahara tapyanti bhasmasayini

1047029c adrsya sarvabhutanam asrame 'smin nivatsyasi

1047030a yada caitad vanam ghoram ramo dasarathatmajah

1047030c agamisyati durdharsas tada puta bhavisyasi

1047031a tasyatithyena durvrtte lobhamohavivarjita

1047031c matsakase muda yukta svam vapur dharayisyasi

1047032a evam uktva mahateja gautamo dustacarinim

1047032c imam asramam utsrjya siddhacaranasevite

1047032e himavacchikhare ramye tapas tepe mahatapah

1048001a aphalas tu tatah sakro devan agnipurogaman

1048001c abravit trastavadanah sarsisamghan sacaranan

1048002a kurvata tapaso vighnam gautamasya mahatmanah

1048002c krodham utpadya hi maya surakaryam idam krtam

1048003a aphalo 'smi krtas tena krodhat sa ca nirakrta

1048003c sapamoksena mahata tapo 'syapahrtam maya

1048004a tan mam suravarah sarve sarsisamghah sacaranah

1048004c surasahyakaram sarve saphalam kartum arhatha

1048005a satakrator vacah srutva devah sagnipurogamah

1048005c pitrdevan upetyahuh saha sarvair marudganaih

1048006a ayam mesah savrsanah sakro hy avrsanah krtah

1048006c mesasya vrsanau grhya sakrayasu prayacchata

1048007a aphalas tu krto mesah param tustim pradasyati

1048007c bhavatam harsanarthaya ye ca dasyanti manavah

1048008a agnes tu vacanam srutva pitrdevah samagatah

1048008c utpatya mesavrsanau sahasrakse nyavedayan

1048009a tada prabhrti kakutstha pitrdevah samagatah

1048009c aphalan bhunjate mesan phalais tesam ayojayan

1048010a indras tu mesavrsanas tada prabhrti raghava

1048010c gautamasya prabhavena tapasas ca mahatmanah

1048011a tadagaccha mahateja asramam punyakarmanah

1048011c tarayainam mahabhagam ahalyam devarupinim

1048012a visvamitravacah srutva raghavah sahalaksmanah

1048012c visvamitram puraskrtya asramam pravivesa ha

1048013a dadarsa ca mahabhagam tapasa dyotitaprabham

1048013c lokair api samagamya durniriksyam surasuraih

1048014a prayatnan nirmitam dhatra divyam mayamayim iva

1048014c dhumenabhiparitangim purnacandraprabham iva

1048015a satusaravrtam sabhram purnacandraprabham iva

1048015c madhye 'mbhaso duradharsam diptam suryaprabham iva

1048016a sa hi gautamavakyena durniriksya babhuva ha

1048016c trayanam api lokanam yavad ramasya darsanam

1048017a raghavau tu tatas tasyah padau jagrhatus tada

1048017c smaranti gautamavacah pratijagraha sa ca tau

1048018a padyam arghyam tathatithyam cakara susamahita

1048018c pratijagraha kakutstho vidhidrstena karmana

1048019a puspavrstir mahaty asid devadundubhinisvanaih

1048019c gandharvapsarasam capi mahan asit samagamah

1048020a sadhu sadhv iti devas tam ahalyam samapujayan

1048020c tapobalavisuddhangim gautamasya vasanugam

1048021a gautamo 'pi mahateja ahalyasahitah sukhi

1048021c ramam sampujya vidhivat tapas tepe mahatapah

1048022a ramo 'pi paramam pujam gautamasya mahamuneh

1048022c sakasad vidhivat prapya jagama mithilam tatah

1049001a tatah praguttaram gatva ramah saumitrina saha

1049001c visvamitram puraskrtya yajnavatam upagamat

1049002a ramas tu munisardulam uvaca sahalaksmanah

1049002c sadhvi yajnasamrddhir hi janakasya mahatmanah

1049003a bahuniha sahasrani nanadesanivasinam

1049003c brahmananam mahabhaga vedadhyayanasalinam

1049004a rsivatas ca drsyante sakatisatasamkulah

1049004c deso vidhiyatam brahman yatra vatsyamahe vayam

1049005a ramasya vacanam srutva visvamitro mahamunih

1049005c nivesam akarod dese vivikte salilayute

1049006a visvamitram munisrestham srutva sa nrpatis tada

1049006c satanandam puraskrtya purohitam aninditam

1049007a rtvijo 'pi mahatmanas tv arghyam adaya satvaram

1049007c visvamitraya dharmena dadur mantrapuraskrtam

1049008a pratigrhya tu tam pujam janakasya mahatmanah

1049008c papraccha kusalam rajno yajnasya ca niramayam

1049009a sa tams capi munin prstva sopadhyaya purodhasah

1049009c yathanyayam tatah sarvaih samagacchat prahrstavan

1049010a atha raja munisrestham krtanjalir abhasata

1049010c asane bhagavan astam sahaibhir munisattamaih

1049011a janakasya vacah srutva nisasada mahamunih

1049011c purodha rtvijas caiva raja ca saha mantribhih

1049012a asanesu yathanyayam upavistan samantatah

1049012c drstva sa nrpatis tatra visvamitram athabravit

1049013a adya yajnasamrddhir me saphala daivataih krta

1049013c adya yajnaphalam praptam bhagavaddarsanan maya

1049014a dhanyo 'smy anugrhito 'smi yasya me munipumgava

1049014c yajnopasadanam brahman prapto 'si munibhih saha

1049015a dvadasaham tu brahmarse sesam ahur manisinah

1049015c tato bhagarthino devan drastum arhasi kausika

1049016a ity uktva munisardulam prahrstavadanas tada

1049016c punas tam paripapraccha pranjalih prayato nrpah

1049017a imau kumarau bhadram te devatulyaparakramau

1049017c gajasimhagati virau sardulavrsabhopamau

1049018a padmapatravisalaksau khadgatunidhanurdharau

1049018c asvinav iva rupena samupasthitayauvanau

1049019a yadrcchayaiva gam praptau devalokad ivamarau

1049019c katham padbhyam iha praptau kimartham kasya va mune

1049020a varayudhadharau virau kasya putrau mahamune

1049020c bhusayantav imam desam candrasuryav ivambaram

1049021a parasparasya sadrsau pramanengitacestitaih

1049021c kakapaksadharau virau srotum icchami tattvatah

1049022a tasya tadvacanam srutva janakasya mahatmanah

1049022c nyavedayan mahatmanau putrau dasarathasya tau

1049023a siddhasramanivasam ca raksasanam vadham tatha

1049023c tac cagamanam avyagram visalayas ca darsanam

1049024a ahalyadarsanam caiva gautamena samagamam

1049024c mahadhanusi jijnasam kartum agamanam tatha

1049025a etat sarvam mahateja janakaya mahatmane

1049025c nivedya viraramatha visvamitro mahamunih

1050001a tasya tadvacanam srutva visvamitrasya dhimatah

1050001c hrstaroma mahatejah satanando mahatapah

1050002a gautamasya suto jyesthas tapasa dyotitaprabhah

1050002c ramasamdarsanad eva param vismayam agatah

1050003a sa tau nisannau sampreksya sukhasinau nrpatmajau

1050003c satanando munisrestham visvamitram athabravit

1050004a api te munisardula mama mata yasasvini

1050004c darsita rajaputraya tapo dirgham upagata

1050005a api rame mahatejo mama mata yasasvini

1050005c vanyair upaharat pujam pujarhe sarvadehinam

1050006a api ramaya kathitam yathavrttam puratanam

1050006c mama matur mahatejo devena duranusthitam

1050007a api kausika bhadram te guruna mama samgata

1050007c mata mama munisrestha ramasamdarsanad itah

1050008a api me guruna ramah pujitah kusikatmaja

1050008c ihagato mahatejah pujam prapya mahatmanah

1050009a api santena manasa gurur me kusikatmaja

1050009c ihagatena ramena prayatenabhivaditah

1050010a tac chrutva vacanam tasya visvamitro mahamunih

1050010c pratyuvaca satanandam vakyajno vakyakovidam

1050011a natikrantam munisrestha yat kartavyam krtam maya

1050011c samgata munina patni bhargaveneva renuka

1050012a tac chrutva vacanam tasya visvamitrasya dhimatah

1050012c satanando mahateja ramam vacanam abravit

1050013a svagatam te narasrestha distya prapto 'si raghava

1050013c visvamitram puraskrtya maharsim aparajitam

1050014a acintyakarma tapasa brahmarsir amitaprabhah

1050014c visvamitro mahateja vetsy enam paramam gatim

1050015a nasti dhanyataro rama tvatto 'nyo bhuvi kas cana

1050015c gopta kusikaputras te yena taptam mahat tapah

1050016a sruyatam cabhidasyami kausikasya mahatmanah

1050016c yathabalam yathavrttam tan me nigadatah srnu

1050017a rajabhud esa dharmatma dirgha kalam arimdamah

1050017c dharmajnah krtavidyas ca prajanam ca hite ratah

1050018a prajapatisutas tv asit kuso nama mahipatih

1050018c kusasya putro balavan kusanabhah sudharmikah

1050019a kusanabhasutas tv asid gadhir ity eva visrutah

1050019c gadheh putro mahateja visvamitro mahamunih

1050020a visvamitro mahatejah palayam asa medinim

1050020c bahuvarsasahasrani raja rajyam akarayat

1050021a kada cit tu mahateja yojayitva varuthinim

1050021c aksauhiniparivrtah paricakrama medinim

1050022a nagarani ca rastrani saritas ca tatha girin

1050022c asraman kramaso raja vicarann ajagamaha

1050023a vasisthasyasramapadam nanapuspaphaladrumam

1050023c nanamrgaganakirnam siddhacaranasevitam

1050024a devadanavagandharvaih kimnarair upasobhitam

1050024c prasantaharinakirnam dvijasamghanisevitam

1050025a brahmarsiganasamkirnam devarsiganasevitam

1050025c tapascaranasamsiddhair agnikalpair mahatmabhih

1050026a satatam samkulam shrimad brahmakalpair mahatmabhih

1050026c abbhaksair vayubhaksais ca sirnaparnasanais tatha

1050027a phalamulasanair dantair jitarosair jitendriyaih

1050027c rsibhir valakhilyais ca japahomaparayanaih

1050028a vasisthasyasramapadam brahmalokam ivaparam

1050028c dadarsa jayatam srestha visvamitro mahabalah

1051001a sa drstva paramaprito visvamitro mahabalah

1051001c pranato vinayad viro vasistham japatam varam

1051002a svagatam tava cety ukto vasisthena mahatmana

1051002c asanam casya bhagavan vasistho vyadidesa ha

1051003a upavistaya ca tada visvamitraya dhimate

1051003c yathanyayam munivarah phalamulam upaharat

1051004a pratigrhya ca tam pujam vasisthad rajasattamah

1051004c tapo'gnihotrasisyesu kusalam paryaprcchata

1051005a visvamitro mahateja vanaspatigane tatha

1051005c sarvatra kusalam caha vasistho rajasattamam

1051006a sukhopavistam rajanam visvamitram mahatapah

1051006c papraccha japatam srestho vasistho brahmanah sutah

1051007a kaccit te kusalam rajan kaccid dharmena ranjayan

1051007c prajah palayase rajan rajavrttena dharmika

1051008a kaccit te subhrta bhrtyah kaccit tisthanti sasane

1051008c kaccit te vijitah sarve ripavo ripusudana

1051009a kaccid bale ca kose ca mitresu ca paramtapa

1051009c kusalam te naravyaghra putrapautre tathanagha

1051010a sarvatra kusalam raja vasistham pratyudaharat

1051010c visvamitro mahateja vasistham vinayanvitah

1051011a krtvobhau suciram kalam dharmisthau tah kathah subhah

1051011c muda paramaya yuktau priyetam tau parasparam

1051012a tato vasistho bhagavan kathante raghunandana

1051012c visvamitram idam vakyam uvaca prahasann iva

1051013a atithyam kartum icchami balasyasya mahabala

1051013c tava caivaprameyasya yatharham sampraticcha me

1051014a satkriyam tu bhavan etam praticchatu mayodyatam

1051014c rajams tvam atithisresthah pujaniyah prayatnatah

1051015a evam ukto vasisthena visvamitro mahamatih

1051015c krtam ity abravid raja pujavakyena me tvaya

1051016a phalamulena bhagavan vidyate yat tavasrame

1051016c padyenacamaniyena bhagavaddarsanena ca

1051017a sarvatha ca mahaprajna pujarhena supujitah

1051017c gamisyami namas te 'stu maitreneksasva caksusa

1051018a evam bruvantam rajanam vasisthah punar eva hi

1051018c nyamantrayata dharmatma punah punar udaradhih

1051019a badham ity eva gadheyo vasistham pratyuvaca ha

1051019c yatha priyam bhagavatas tathastu munisattama

1051020a evam ukto mahateja vasistho japatam varah

1051020c ajuhava tatah pritah kalmasim dhutakalmasah

1051021a ehy ehi sabale ksipram srnu capi vaco mama

1051021c sabalasyasya rajarseh kartum vyavasito 'smy aham

1051021e bhojanena maharhena satkaram samvidhatsva me

1051022a yasya yasya yathakamam sadrasesv abhipujitam

1051022c tat sarvam kamadhug divye abhivarsakrte mama

1051023a rasenannena panena lehyacosyena samyutam

1051023c annanam nicayam sarvam srjasva sabale tvara

1052001a evam ukta vasisthena sabala satrusudana

1052001c vidadhe kamadhuk kaman yasya yasya yathepsitam

1052002a iksun madhums tatha lajan maireyams ca varasavan

1052002c panani ca maharhani bhaksyams coccavacams tatha

1052003a usnadhyasyaudanasyapi rasayah parvatopamah

1052003c mrstannani ca supas ca dadhikulyas tathaiva ca

1052004a nanasvadurasanam ca sadavanam tathaiva ca

1052004c bhajanani supurnani gaudani ca sahasrasah

1052005a sarvam asit susamtustam hrstapustajanakulam

1052005c visvamitrabalam rama vasisthenabhitarpitam

1052006a visvamitro 'pi rajarsir hrstapustas tadabhavat

1052006c santah puravaro raja sabrahmanapurohitah

1052007a samatyo mantrisahitah sabhrtyah pujitas tada

1052007c yuktah parena harsena vasistham idam abravit

1052008a pujito 'ham tvaya brahman pujarhena susatkrtah

1052008c sruyatam abhidhasyami vakyam vakyavisarada

1052009a gavam satasahasrena diyatam sabala mama

1052009c ratnam hi bhagavann etad ratnahari ca parthivah

1052009e tasman me sabalam dehi mamaisa dharmato dvija

1052010a evam uktas tu bhagavan vasistho munisattamah

1052010c visvamitrena dharmatma pratyuvaca mahipatim

1052011a naham satasahasrena napi kotisatair gavam

1052011c rajan dasyami sabalam rasibhi rajatasya va

1052012a na parityagam arheyam matsakasad arimdama

1052012c sasvati sabala mahyam kirtir atmavato yatha

1052013a asyam havyam ca kavyam ca pranayatra tathaiva ca

1052013c ayattam agnihotram ca balir homas tathaiva ca

1052014a svahakaravasatkarau vidyas ca vividhas tatha

1052014c ayattam atra rajarse sarvam etan na samsayah

1052015a sarva svam etat satyena mama tustikari sada

1052015c karanair bahubhi rajan na dasye sabalam tava

1052016a vasisthenaivam uktas tu visvamitro 'bravit tatah

1052016c samrabdhataram atyartham vakyam vakyavisaradah

1052017a hairanyakaksyagraiveyan suvarnankusabhusitan

1052017c dadami kunjaranam te sahasrani caturdasa

1052018a hairanyanam rathanam ca svetasvanam caturyujam

1052018c dadami te satany astau kinkinikavibhusitan

1052019a hayanam desajatanam kulajanam mahaujasam

1052019c sahasram ekam dasa ca dadami tava suvrata

1052020a nanavarnavibhaktanam vayahsthanam tathaiva ca

1052020c dadamy ekam gavam kotim sabala diyatam mama

1052021a evam uktas tu bhagavan visvamitrena dhimata

1052021c na dasyamiti sabalam praha rajan katham cana

1052022a etad eva hi me ratnam etad eva hi me dhanam

1052022c etad eva hi sarvasvam etad eva hi jivitam

1052023a darsas ca purnamasas ca yajnas caivaptadaksinah

1052023c etad eva hi me rajan vividhas ca kriyas tatha

1052024a adomulah kriyah sarva mama rajan na samsayah

1052024c bahunam kim pralapena na dasye kamadohinim

1053001a kamadhenum vasistho 'pi yada na tyajate munih

1053001c tadasya sabalam rama visvamitro 'nvakarsata

1053002a niyamana tu sabala rama rajna mahatmana

1053002c duhkhita cintayam asa rudanti sokakarsita

1053003a parityakta vasisthena kim aham sumahatmana

1053003c yaham rajabhrtair dina hriyeyam bhrsaduhkhita

1053004a kim mayapakrtam tasya maharser bhavitatmanah

1053004c yan mam anagasam bhaktam istam tyajati dharmikah

1053005a iti sa cintayitva tu nihsvasya ca punah punah

1053005c jagama vegena tada vasistham paramaujasam

1053006a nirdhuya tams tada bhrtyan satasah satrusudana

1053006c jagamanilavegena padamulam mahatmanah

1053007a sabala sa rudanti ca krosanti cedam abravit

1053007c vasisthasyagratah sthitva meghadundubhiravini

1053008a bhagavan kim parityakta tvayaham brahmanah suta

1053008c yasmad rajabhrta mam hi nayante tvatsakasatah

1053009a evam uktas tu brahmarsir idam vacanam abravit

1053009c sokasamtaptahrdayam svasaram iva duhkhitam

1053010a na tvam tyajami sabale napi me 'pakrtam tvaya

1053010c esa tvam nayate raja balan matto mahabalah

1053011a na hi tulyam balam mahyam raja tv adya visesatah

1053011c bali raja ksatriyas ca prthivyah patir eva ca

1053012a iyam aksauhinipurna savajirathasamkula

1053012c hastidhvajasamakirna tenasau balavattarah

1053013a evam ukta vasisthena pratyuvaca vinitavat

1053013c vacanam vacanajna sa brahmarsim amitaprabham

1053014a na balam ksatriyasyahur brahmano balavattarah

1053014c brahman brahmabalam divyam ksatrat tu balavattaram

1053015a aprameyabalam tubhyam na tvaya balavattarah

1053015c visvamitro mahaviryas tejas tava durasadam

1053016a niyunksva mam mahatejas tvadbrahmabalasambhrtam

1053016c tasya darpam balam yat tan nasayami duratmanah

1053017a ity uktas tu taya rama vasisthah sumahayasah

1053017c srjasveti tadovaca balam parabalarujam

1053018a tasya humbharavotsrstah pahlavah sataso nrpa

1053018c nasayanti balam sarvam visvamitrasya pasyatah

1053019a sa raja paramakruddhah krodhavisphariteksanah

1053019c pahlavan nasayam asa sastrair uccavacair api

1053020a visvamitrarditan drstva pahlavan satasas tada

1053020c bhuya evasrjad ghoran sakan yavanamishritan

1053021a tair asit samvrta bhumih sakair yavanamishritaih

1053021c prabhavadbhir mahaviryair hemakinjalkasamnibhaih

1053022a dirghasipattisadharair hemavarnambaravrtaih

1053022c nirdagdham tad balam sarvam pradiptair iva pavakaih

1053023a tato 'strani mahateja visvamitro mumoca ha

1054001a tatas tan akulan drstva visvamitrastramohitan

1054001c vasisthas codayam asa kamadhuk srja yogatah

1054002a tasya humbharavaj jatah kamboja ravisamnibhah

1054002c udhasas tv atha samjatah pahlavah sastrapanayah

1054003a yonidesac ca yavanah sakrddesac chakas tatha

1054003c romakupesu mecchas ca haritah sakiratakah

1054004a tais tan nisuditam sainyam visvamitrasya tatksanat

1054004c sapadatigajam sasvam saratham raghunandana

1054005a drstva nisuditam sainyam vasisthena mahatmana

1054005c visvamitrasutanam tu satam nanavidhayudham

1054006a abhyadhavat susamkruddham vasistham japatam varam

1054006c humkarenaiva tan sarvan nirdadaha mahan rsih

1054007a te sasvarathapadata vasisthena mahatmana

1054007c bhasmikrta muhurtena visvamitrasutas tada

1054008a drstva vinasitan putran balam ca sumahayasah

1054008c savridas cintayavisto visvamitro 'bhavat tada

1054009a samdura iva nirvego bhagnadamstra ivoragah

1054009c uparakta ivadityah sadyo nisprabhatam gatah

1054010a hataputrabalo dino lunapaksa iva dvijah

1054010c hatadarpo hatotsaho nirvedam samapadyata

1054011a sa putram ekam rajyaya palayeti niyujya ca

1054011c prthivim ksatradharmena vanam evanvapadyata

1054012a sa gatva himavatparsvam kimnaroragasevitam

1054012c mahadevaprasadartham tapas tepe mahatapah

1054013a kena cit tv atha kalena deveso vrsabhadhvajah

1054013c darsayam asa varado visvamitram mahamunim

1054014a kimartham tapyase rajan bruhi yat te vivaksitam

1054014c varado 'smi varo yas te kanksitah so 'bhidhiyatam

1054015a evam uktas tu devena visvamitro mahatapah

1054015c pranipatya mahadevam idam vacanam abravit

1054016a yadi tusto mahadeva dhanurvedo mamanagha

1054016c sangopangopanisadah sarahasyah pradiyatam

1054017a yani devesu castrani danavesu maharsisu

1054017c gandharvayaksaraksahsu pratibhantu mamanagha

1054018a tava prasadad bhavatu devadeva mamepsitam

1054018c evam astv iti deveso vakyam uktva divam gatah

1054019a prapya castrani rajarsir visvamitro mahabalah

1054019c darpena mahata yukto darpapurno 'bhavat tada

1054020a vivardhamano viryena samudra iva parvani

1054020c hatam eva tada mene vasistham rsisattamam

1054021a tato gatvasramapadam mumocastrani parthivah

1054021c yais tat tapovanam sarvam nirdagdham castratejasa

1054022a udiryamanam astram tad visvamitrasya dhimatah

1054022c drstva vipradruta bhita munayah sataso disah

1054023a vasisthasya ca ye sisyas tathaiva mrgapaksinah

1054023c vidravanti bhayad bhita nanadigbhyah sahasrasah

1054024a vasisthasyasramapadam sunyam asin mahatmanah

1054024c muhurtam iva nihsabdam asid irinasamnibham

1054025a vadato vai vasisthasya ma bhaisteti muhur muhuh

1054025c nasayamy adya gadheyam niharam iva bhaskarah

1054026a evam uktva mahateja vasistho japatam varah

1054026c visvamitram tada vakyam sarosam idam abravit

1054027a asramam cirasamvrddham yad vinasitavan asi

1054027c duracaro 'si yan mudha tasmat tvam na bhavisyasi

1054028a ity uktva paramakruddho dandam udyamya satvarah

1054028c vidhuma iva kalagnir yamadandam ivaparam

1055001a evam ukto vasisthena visvamitro mahabalah

1055001c agneyam astram utksipya tistha tistheti cabravit

1055002a vasistho bhagavan krodhad idam vacanam abravit

1055003a ksatrabandho sthito 'smy esa yad balam tad vidarsaya

1055003c nasayamy esa te darpam sastrasya tava gadhija

1055004a kva ca te ksatriyabalam kva ca brahmabalam mahat

1055004c pasya brahmabalam divyam mama ksatriyapamsana

1055005a tasyastram gadhiputrasya ghoram agneyam uttamam

1055005c brahmadandena tac chantam agner vega ivambhasa

1055006a varunam caiva raudram ca aindram pasupatam tatha

1055006c aisikam capi ciksepa rusito gadhinandanah

1055007a manavam mohanam caiva gandharvam svapanam tatha

1055007c jrmbhanam mohanam caiva samtapanavilapane

1055008a sosanam daranam caiva vajram astram sudurjayam

1055008c brahmapasam kalapasam varunam pasam eva ca

1055009a pinakastram ca dayitam suskardre asani tatha

1055009c dandastram atha paisacam krauncam astram tathaiva ca

1055010a dharmacakram kalacakram visnucakram tathaiva ca

1055010c vayavyam mathanam caiva astram hayasiras tatha

1055011a saktidvayam ca ciksepa kankalam musalam tatha

1055011c vaidyadharam mahastram ca kalastram atha darunam

1055012a trisulam astram ghoram ca kapalam atha kankanam

1055012c etany astrani ciksepa sarvani raghunandana

1055013a vasisthe japatam sresthe tad adbhutam ivabhavat

1055013c tani sarvani dandena grasate brahmanah sutah

1055014a tesu santesu brahmastram ksiptavan gadhinandanah

1055014c tad astram udyatam drstva devah sagnipurogamah

1055015a devarsayas ca sambhranta gandharvah samahoragah

1055015c trailokyam asit samtrastam brahmastre samudirite

1055016a tad apy astram mahaghoram brahmam brahmena tejasa

1055016c vasistho grasate sarvam brahmadandena raghava

1055017a brahmastram grasamanasya vasisthasya mahatmanah

1055017c trailokyamohanam raudram rupam asit sudarunam

1055018a romakupesu sarvesu vasisthasya mahatmanah

1055018c maricya iva nispetur agner dhumakularcisah

1055019a prajvalad brahmadandas ca vasisthasya karodyatah

1055019c vidhuma iva kalagnir yamadanda ivaparah

1055020a tato 'stuvan munigana vasistham japatam varam

1055020c amogham te balam brahmams tejo dharaya tejasa

1055021a nigrhitas tvaya brahman visvamitro mahatapah

1055021c prasida japatam srestha lokah santu gatavyathah

1055022a evam ukto mahatejah samam cakre mahatapah

1055022c visvamitro 'pi nikrto vinihsvasyedam abravit

1055023a dhig balam ksatriyabalam brahmatejobalam balam

1055023c ekena brahmadandena sarvastrani hatani me

1055024a tad etat samaveksyaham prasannendriyamanasah

1055024c tapo mahat samasthasye yad vai brahmatvakarakam

1056001a tatah samtaptahrdayah smaran nigraham atmanah

1056001c vinihsvasya vinihsvasya krtavairo mahatmana

1056002a sa daksinam disam gatva mahisya saha raghava

1056002c tatapa paramam ghoram visvamitro mahatapah

1056002e phalamulasano dantas cacara paramam tapah

1056003a athasya jajnire putrah satyadharmaparayanah

1056003c havispando madhuspando drdhanetro maharathah

1056004a purne varsasahasre tu brahma lokapitamahah

1056004c abravin madhuram vakyam visvamitram tapodhanam

1056005a jita rajarsilokas te tapasa kusikatmaja

1056005c anena tapasa tvam hi rajarsir iti vidmahe

1056006a evam uktva mahateja jagama saha daivataih

1056006c trivistapam brahmalokam lokanam paramesvarah

1056007a visvamitro 'pi tac chrutva hriya kim cid avanmukhah