Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Historical Works > Ramayana - sanskrit > Ramayana: Ayodhyakanda

Ramayana: Ayodhyakanda

 

2001001a kasya cit tv atha kalasya raja dasarathah sutam

2001001c bharatam kekayiputram abravid raghunandanah

2001002a ayam kekayarajasya putro vasati putraka

2001002c tvam netum agato vira yudhajin matulas tava

2001003a srutva dasarathasyaitad bharatah kekayisutah

2001003c gamanayabhicakrama satrughnasahitas tada

2001004a aprcchya pitaram suro ramam caklistakarinam

2001004c matrms capi narasresthah satrughnasahito yayau

2001005a yudhajit prapya bharatam sasatrughnam praharsitah

2001005c svapuram pravisad virah pita tasya tutosa ha

2001006a sa tatra nyavasad bhratra saha satkarasatkrtah

2001006c matulenasvapatina putrasnehena lalitah

2001007a tatrapi nivasantau tau tarpyamanau ca kamatah

2001007c bhratarau smaratam virau vrddham dasaratham nrpam

2001008a rajapi tau mahatejah sasmara prositau sutau

2001008c ubhau bharatasatrughnau mahendravarunopamau

2001009a sarva eva tu tasyestas catvarah purusarsabhah

2001009c svasarirad vinirvrttas catvara iva bahavah

2001010a tesam api mahateja ramo ratikarah pituh

2001010c svayambhur iva bhutanam babhuva gunavattarah

2001011a gate ca bharate ramo laksmanas ca mahabalah

2001011c pitaram devasamkasam pujayam asatus tada

2001012a pitur ajnam puraskrtya paurakaryani sarvasah

2001012c cakara ramo dharmatma priyani ca hitani ca

2001013a matrbhyo matrkaryani krtva paramayantritah

2001013c gurunam gurukaryani kale kale 'nvavaiksata

2001014a evam dasarathah prito brahmana naigamas tatha

2001014c ramasya silavrttena sarve visayavasinah

2001015a sa hi nityam prasantatma mrdupurvam ca bhasate

2001015c ucyamano 'pi parusam nottaram pratipadyate

2001016a katham cid upakarena krtenaikena tusyati

2001016c na smaraty apakaranam satam apy atmavattaya

2001017a silavrddhair jnanavrddhair vayovrddhais ca sajjanaih

2001017c kathayann asta vai nityam astrayogyantaresv api

2001018a kalyanabhijanah sadhur adinah satyavag rjuh

2001018c vrddhair abhivinitas ca dvijair dharmarthadarsibhih

2001019a dharmarthakamatattvajnah smrtiman pratibhavanan

2001019c laukike samayacare krtakalpo visaradah

2001020a sastrajnas ca krtajnas ca purusantarakovidah

2001020c yah pragrahanugrahayor yathanyayam vicaksanah

2001021a ayakarmany upayajnah samdrstavyayakarmavit

2001021c sraisthyam sastrasamuhesu prapto vyamisrakesv api

2001022a arthadharmau ca samgrhya sukhatantro na calasah

2001022c vaiharikanam silpanam vijnatarthavibhagavit

2001023a arohe vinaye caiva yukto varanavajinam

2001023c dhanurvedavidam srestho loke 'tirathasammatah

2001024a abhiyata praharta ca senanayavisaradah

2001024c apradhrsyas ca samgrame kruddhair api surasuraih

2001025a anasuyo jitakrodho na drpto na ca matsari

2001025c na cavamanta bhutanam na ca kalavasanugah

2001026a evam sraisthair gunair yuktah prajanam parthivatmajah

2001026c sammatas trisu lokesu vasudhayah ksamagunaih

2001026e buddhya brhaspates tulyo viryenapi sacipateh

2001027a tatha sarvaprajakantaih pritisamjananaih pituh

2001027c gunair viruruce ramo diptah surya ivamsubhih

2001028a tam evamvrttasampannam apradhrsya parakramam

2001028c lokapalopamam natham akamayata medini

2001029a etais tu bahubhir yuktam gunair anupamaih sutam

2001029c drstva dasaratho raja cakre cintam paramtapah

2001030a esa hy asya para pritir hrdi samparivartate

2001030c kada nama sutam draksyamy abhisiktam aham priyam

2001031a vrddhikamo hi lokasya sarvabhutanukampanah

2001031c mattah priyataro loke parjanya iva vrstiman

2001032a yamasakrasamo virye brhaspatisamo matau

2001032c mahidharasamo dhrtyam mattas ca gunavattarah

2001033a mahim aham imam krtsnam adhitisthantam atmajam

2001033c anena vayasa drstva yatha svargam avapnuyam

2001034a tam samiksya maharajo yuktam samuditair gunaih

2001034c niscitya sacivaih sardham yuvarajam amanyata

2001035a nananagaravastavyan prthagjanapadan api

2001035c samaninaya medinyah pradhanan prthivipatih

2001036a atha rajavitirnesu vividhesv asanesu ca

2001036c rajanam evabhimukha nisedur niyata nrpah

2001037a sa labdhamanair vinayanvitair nrpaih; puralayair janapadais ca manavaih

2001037c upopavistair nrpatir vrto babhau; sahasracaksur bhagavan ivamaraih

2002001a tatah parisadam sarvam amantrya vasudhadhipah

2002001c hitam uddharsanam cedam uvacapratimam vacah

2002002a dundubhisvanakalpena gambhirenanunadina

2002002c svarena mahata raja jigmuta iva nadayan

2002003a so 'ham iksvakubhih purvair narendraih paripalitam

2002003c sreyasa yoktukamo 'smi sukharham akhilam jagat

2002004a mayapy acaritam purvaih panthanam anugacchata

2002004c praja nityam atandrena yathasakty abhiraksata

2002005a idam sariram krtsnasya lokasya carata hitam

2002005c pandur asyatapatrasyac chayayam jaritam maya

2002006a prapya varsasahasrani bahuny ayumsi jivitah

2002006c jirnasyasya sarirasya visrantim abhirocaye

2002007a rajaprabhavajustam hi durvaham ajitendriyaih

2002007c parisranto 'smi lokasya gurvim dharmadhuram vahan

2002008a so 'ham visramam icchami putram krtva prajahite

2002008c samnikrstan iman sarvan anumanya dvijarsabhan

2002009a anujato hi me sarvair gunair jyestho mamatmajah

2002009c puramdarasamo virye ramah parapuramjayah

2002010a tam candram iva pusyena yuktam dharmabhrtam varam

2002010c yauvarajyena yoktasmi pritah purusapumgavam

2002011a anurupah sa vo natho laksmivaml laksmanagrajah

2002011c trailokyam api nathena yena syan nathavattaram

2002012a anena sreyasa sadyah samyojyaham imam mahim

2002012c gatakleso bhavisyami sute tasmin nivesya vai

2002013a iti bruvantam muditah pratyanandan nrpa nrpam

2002013c vrstimantam mahamegham nardantam iva barhinah

2002014a tasya dharmarthaviduso bhavam ajnaya sarvasah

2002014c ucus ca manasa jnatva vrddham dasaratham nrpam

2002015a anekavarsasahasro vrddhas tvam asi parthiva

2002015c sa ramam yuvarajanam abhisincasva parthivam

2002016a iti tadvacanam srutva raja tesam manahpriyam

2002016c ajanann iva jijnasur idam vacanam abravit

2002017a katham nu mayi dharmena prthivim anusasati

2002017c bhavanto drastum icchanti yuvarajam mamatmajam

2002018a te tam ucur mahatmanam paurajanapadaih saha

2002018c bahavo nrpa kalyana gunah putrasya santi te

2002019a divyair gunaih sakrasamo ramah satyaparakramah

2002019c iksvakubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto visampate

2002020a ramah satpuruso loke satyadharmaparayanah

2002020c dharmajnah satyasamdhas ca silavan anasuyakah

2002021a ksantah santvayita slaksnah krtajno vijitendriyah

2002021c mrdus ca sthiracittas ca sada bhavyo 'nasuyakah

2002022a priyavadi ca bhutanam satyavadi ca raghavah

2002022c bahusrutanam vrddhanam brahmananam upasita

2002023a tenasyehatula kirtir yasas tejas ca vardhate

2002023c devasuramanusyanam sarvastresu visaradah

2002024a yada vrajati samgramam gramarthe nagarasya va

2002024c gatva saumitrisahito navijitya nivartate

2002025a samgramat punar agamya kunjarena rathena va

2002025c pauran svajanavan nityam kusalam pariprcchati

2002026a putresv agnisu daresu presyasisyaganesu ca

2002026c nikhilenanupurvya ca pita putran ivaurasan

2002027a susrusante ca vah sisyah kaccit karmasu damsitah

2002027c iti nah purusavyaghrah sada ramo 'bhibhasate

2002028a vyasanesu manusyanam bhrsam bhavati duhkhitah

2002028c utsavesu ca sarvesu piteva paritusyati

2002029a satyavadi mahesvaso vrddhasevi jitendriyah

2002029c vatsah sreyasi jatas te distyasau tava raghavah

2002029e distya putragunair yukto marica iva kasyapah

2002030a balam arogyam ayus ca ramasya viditatmanah

2002030c asamsate janah sarvo rastre puravare tatha

2002031a abhyantaras ca bahyas ca paurajanapado janah

2002031c striyo vrddhas tarunyas ca sayampratah samahitah

2002032a sarvan devan namasyanti ramasyarthe yasasvinah

2002032c tesam ayacitam deva tvatprasadat samrdhyatam

2002033a ramam indivarasyamam sarvasatrunibarhanam

2002033c pasyamo yauvarajyastham tava rajottamatmajam

2002034a tam devadevopamam atmajam te; sarvasya lokasya hite nivistam

2002034c hitaya nah ksipram udarajustam; mudabhisektum varada tvam arhasi

2003001a tesam ajnalipadmani pragrhitani sarvasah

2003001c pratigrhyabravid raja tebhyah priyahitam vacah

2003002a aho 'smi paramapritah prabhavas catulo mama

2003002c yan me jyestham priyam putram yauvarajyastham icchatha

2003003a iti pratyarcya tan raja brahmanan idam abravit

2003003c vasistham vamadevam ca tesam evopasrnvatam

2003004a caitrah shriman ayam masah punyah puspitakananah

2003004c yauvarajyaya ramasya sarvam evopakalpyatam

2003005a krtam ity eva cabrutam abhigamya jagatpatim

2003005c yathoktavacanam pritau harsayuktau dvijarsabhau

2003006a tatah sumantram dyutiman raja vacanam abravit

2003006c ramah krtatma bhavata sighram aniiyatam iti

2003007a sa tatheti pratijnaya sumantro rajasasanat

2003007c ramam tatranayam cakre rathena rathinam varam

2003008a atha tatra samasinas tada dasaratham nrpam

2003008c pracyodicyah praticyas ca daksinatyas ca bhumipah

2003009a mlecchas caryas ca ye canye vanasailantavasinah

2003009c upasam cakrire sarve tam deva iva vasavam

2003010a tesam madhye sa rajarsir marutam iva vasavah

2003010c prasadastho rathagatam dadarsayantam atmajam

2003011a gandharvarajapratimam loke vikhyatapaurusam

2003011c dirghabahum mahasattvam mattamatangagaminam

2003012a candrakantananam ramam ativa priyadarsanam

2003012c rupaudaryagunaih pumsam drsticittapaharinam

2003013a gharmabhitaptah parjanyam hladayantam iva prajah

2003013c na tatarpa samayantam pasyamano naradhipah

2003014a avatarya sumantras tam raghavam syandanottamat

2003014c pituh samipam gacchantam pranjalih prsthato 'nvagat

2003015a sa tam kailasasrngabham prasadam narapumgavah

2003015c aruroha nrpam drastum saha sutena raghavah

2003016a sa pranjalir abhipretya pranatah pitur antike

2003016c nama svam sravayan ramo vavande caranau pituh

2003017a tam drstva pranatam parsve krtanjaliputam nrpah

2003017c grhyanjalau samakrsya sasvaje priyam atmajam

2003018a tasmai cabhyudyatam shriman manikancanabhusitam

2003018c didesa raja ruciram ramaya paramasanam

2003019a tad asanavaram prapya vyadipayata raghavah

2003019c svayeva prabhaya merum udaye vimalo ravih

2003020a tena vibhrajita tatra sa sabhabhivyarocata

2003020c vimalagrahanaksatra saradi dyaur ivenduna

2003021a tam pasyamano nrpatis tutosa priyam atmajam

2003021c alamkrtam ivatmanam adarsatalasamsthitam

2003022a sa tam sasmitam abhasya putram putravatam varah

2003022c uvacedam vaco raja devendram iva kasyapah

2003023a jyesthayam asi me patnyam sadrsyam sadrsah sutah

2003023c utpannas tvam gunasrestho mama ramatmajah priyah

2003024a tvaya yatah prajas cemah svagunair anuranjitah

2003024c tasmat tvam pusyayogena yauvarajyam avapnuhi

2003025a kamatas tvam prakrtyaiva vinito gunavan asi

2003025c gunavaty api tu snehat putra vaksyami te hitam

2003026a bhuyo vinayam asthaya bhava nityam jitendriyah

2003026c kamakrodhasamutthani tyajetha vyasanani ca

2003027a paroksaya vartamano vrttya pratyaksaya tatha

2003027c amatyaprabhrtih sarvah prakrtis canuranjaya

2003028a tustanuraktaprakrtir yah palayati medinim

2003028c tasya nandanti mitrani labdhvamrtam ivamarah

2003028e tasmat putra tvam atmanam niyamyaiva samacara

2003029a tac chrutva suhrdas tasya ramasya priyakarinah

2003029c tvaritah sighram abhyetya kausalyayai nyavedayan

2003030a sa hiranyam ca gas caiva ratnani vividhani ca

2003030c vyadidesa priyakhyebhyah kausalya pramadottama

2003031a athabhivadya rajanam ratham aruhya raghavah

2003031c yayau svam dyutimad vesma janaughaih pratipujitah

2003032a te capi paura nrpater vacas tac; chrutva tada labham ivestam apya

2003032c narendram amantya grhani gatva; devan samanarcur ativa hrstah

2004001a gatesv atha nrpo bhuyah pauresu saha mantribhih

2004001c mantrayitva tatas cakre niscayajnah sa niscayam

2004002a sva eva pusyo bhavita svo 'bhisecyeta me sutah

2004002c ramo rajivatamrakso yauvarajya iti prabhuh

2004003a athantargrham avisya raja dasarathas tada

2004003c sutam ajnapayam asa ramam punar ihanaya

2004004a pratigrhya sa tadvakyam sutah punar upayayau

2004004c ramasya bhavanam sighram ramam anayitum punah

2004005a dvahsthair aveditam tasya ramayagamanam punah

2004005c srutvaiva capi ramas tam praptam sankanvito 'bhavat

2004006a pravesya cainam tvaritam ramo vacanam abravit

2004006c yad agamanakrtyam te bhuyas tad bruhy asesatah

2004007a tam uvaca tatah suto raja tvam drastum icchati

2004007c srutva pramanam atra tvam gamanayetaraya va

2004008a iti sutavacah srutva ramo 'tha tvarayanvitah

2004008c prayayau rajabhavanam punar drastum naresvaram

2004009a tam srutva samanupraptam ramam dasaratho nrpah

2004009c pravesayam asa grham viviksuh priyam uttamam

2004010a pravisann eva ca shriman raghavo bhavanam pituh

2004010c dadarsa pitaram durat pranipatya krtanjalih

2004011a pranamantam samutthapya tam parisvajya bhumipah

2004011c pradisya casmai ruciram asanam punar abravit

2004012a rama vrddho 'smi dirghayur bhukta bhoga mayepsitah

2004012c annavadbhih kratusatais tathestam bhuridaksinaih

2004013a jatam istam apatyam me tvam adyanupamam bhuvi

2004013c dattam istam adhitam ca maya purusasattama

2004014a anubhutani cestani maya vira sukhani ca

2004014c devarsi pitrvipranam anrno 'smi tathatmanah

2004015a na kim cin mama kartavyam tavanyatrabhisecanat

2004015c ato yat tvam aham bruyam tan me tvam kartum arhasi

2004016a adya prakrtayah sarvas tvam icchanti naradhipam

2004016c atas tvam yuvarajanam abhiseksyami putraka

2004017a api cadyasubhan rama svapnan pasyami darunan

2004017c sanirghata maholkas ca patantiha mahasvanah

2004018a avastabdham ca me rama naksatram darunair grahaih

2004018c avedayanti daivajnah suryangarakarahubhih

2004019a prayena hi nimittanam idrsanam samudbhave

2004019c raja va mrtyum apnoti ghoram vapadam rcchati

2004020a tad yavad eva me ceto na vimuhyati raghava

2004020c tavad evabhisincasva cala hi praninam matih

2004021a adya candro 'bhyupagatah pusyat purvam punar vasum

2004021c svah pusya yogam niyatam vaksyante daivacintakah

2004022a tatra pusye 'bhisincasva manas tvarayativa mam

2004022c svas tvaham abhiseksyami yauvarajye paramtapa

2004023a tasmat tvayadya vratina niseyam niyatatmana

2004023c saha vadhvopavastavya darbhaprastarasayina

2004024a suhrdas capramattas tvam raksantv adya samantatah

2004024c bhavanti bahuvighnani karyany evamvidhani hi

2004025a viprositas ca bharato yavad eva purad itah

2004025c tavad evabhisekas te praptakalo mato mama

2004026a kamam khalu satam vrtte bhrata te bharatah sthitah

2004026c jyesthanuvarti dharmatma sanukroso jitendriyah

2004027a kim tu cittam manusyanam anityam iti me matih

2004027c satam ca dharmanityanam krtasobhi ca raghava

2004028a ity uktah so 'bhyanujnatah svobhaviny abhisecane

2004028c vrajeti ramah pitaram abhivadyabhyayad grham

2004029a pravisya catmano vesma rajnoddiste 'bhisecane

2004029c tasmin ksane vinirgatya matur antahpuram yayau

2004030a tatra tam pravanam eva mataram ksaumavasinim

2004030c vagyatam devatagare dadarsa yacatim shriyam

2004031a prag eva cagata tatra sumitra laksmanas tatha

2004031c sita canayita srutva priyam ramabhisecanam

2004032a tasmin kale hi kausalya tasthav amiliteksana

2004032c sumitrayanvasyamana sitaya laksmanena ca

2004033a srutva pusyena putrasya yauvarajyabhisecanam

2004033c pranayamena purusam dhyayamana janardanam

2004034a tatha saniyamam eva so 'bhigamyabhivadya ca

2004034c uvaca vacanam ramo harsayams tam idam tada

2004035a amba pitra niyukto 'smi prajapalanakarmani

2004035c bhavita svo 'bhiseko me yatha me sasanam pituh

2004036a sitayapy upavastavya rajaniyam maya saha

2004036c evam rtvigupadhyayaih saha mam uktavan pita

2004037a yani yany atra yogyani svobhaviny abhisecane

2004037c tani me mangalany adya vaidehyas caiva karaya

2004038a etac chrutva tu kausalya cirakalabhikanksitam

2004038c harsabaspakalam vakyam idam ramam abhasata

2004039a vatsa rama ciram jiva hatas te paripanthinah

2004039c jnatin me tvam shriya yuktah sumitrayas ca nandaya

2004040a kalyane bata naksatre mayi jato 'si putraka

2004040c yena tvaya dasaratho gunair aradhitah pita

2004041a amogham bata me ksantam puruse puskareksane

2004041c yeyam iksvakurajyashrih putra tvam samsrayisyati

2004042a ity evam ukto matredam ramo bharatam abravit

2004042c pranjalim prahvam asinam abhiviksya smayann iva

2004043a laksmanemam maya sardham prasadhi tvam vasumdharam

2004043c dvitiyam me 'ntaratmanam tvam iyam shrir upasthita

2004044a saumitre bhunksva bhogams tvam istan rajyaphalani ca

2004044c jivitam ca hi rajyam ca tvadartham abhikamaye

2004045a ity uktva laksmanam ramo matarav abhivadya ca

2004045c abhyanujnapya sitam ca jagama svam nivesanam

2005001a samdisya ramam nrpatih svobhaviny abhisecane

2005001c purohitam samahuya vasistham idam abravit

2005002a gacchopavasam kakutstham karayadya tapodhana

2005002c shriyasorajyalabhaya vadhva saha yatavratam

2005003a tatheti ca sa rajanam uktva vedavidam varah

2005003c svayam vasistho bhagavan yayau ramanivesanam

2005004a sa ramabhavanam prapya pandurabhraghanaprabham

2005004c tisrah kaksya rathenaiva vivesa munisattamah

2005005a tam agatam rsim ramas tvarann iva sasambhramah

2005005c manayisyan sa manarham niscakrama nivesanat

2005006a abhyetya tvaramanas ca rathabhyasam manisinah

2005006c tato 'vatarayam asa parigrhya rathat svayam

2005007a sa cainam prashritam drstva sambhasyabhiprasadya ca

2005007c priyarham harsayan ramam ity uvaca purohitah

2005008a prasannas te pita rama yauvarajyam avapsyasi

2005008c upavasam bhavan adya karotu saha sitaya

2005009a pratas tvam abhisekta hi yauvarajye naradhipah

2005009c pita dasarathah pritya yayatim nahuso yatha

2005010a ity uktva sa tada ramam upavasam yatavratam

2005010c mantravat karayam asa vaidehya sahitam munih

2005011a tato yathavad ramena sa rajno gurur arcitah

2005011c abhyanujnapya kakutstham yayau ramanivesanat

2005012a suhrdbhis tatra ramo 'pi tan anujnapya sarvasah

2005012c sabhajito vivesatha tan anujnapya sarvasah

2005013a hrstanari narayutam ramavesma tada babhau

2005013c yatha mattadvijaganam praphullanalinam sarah

2005014a sa rajabhavanaprakhyat tasmad ramanivesanat

2005014c nirgatya dadrse margam vasistho janasamvrtam

2005015a vrndavrndair ayodhyayam rajamargah samantatah

2005015c babhuvur abhisambadhah kutuhalajanair vrtah

2005016a janavrndormisamgharsaharsasvanavatas tada

2005016c babhuva rajamargasya sagarasyeva nisvanah

2005017a siktasammrstarathya hi tad ahar vanamalini

2005017c asid ayodhya nagari samucchritagrhadhvaja

2005018a tada hy ayodhya nilayah sastribalabalo janah

2005018c ramabhisekam akanksann akanksann udayam raveh

2005019a prajalamkarabhutam ca janasyanandavardhanam

2005019c utsuko 'bhuj jano drastum tam ayodhya mahotsavam

2005020a evam tam janasambadham rajamargam purohitah

2005020c vyuhann iva janaugham tam sanai raja kulam yayau

2005021a sitabhrasikharaprakhyam prasadam adhiruhya sah

2005021c samiyaya narendrena sakreneva brhaspatih

2005022a tam agatam abhipreksya hitva rajasanam nrpah

2005022c papraccha sa ca tasmai tat krtam ity abhyavedayat

2005023a guruna tv abhyanujnato manujaugham visrjya tam

2005023c vivesantahpuram raja simho giriguham iva

2005024a tad agryavesapramadajanakulam; mahendravesmapratimam nivesanam

2005024c vyadipayams caru vivesa parthivah; sasiva taraganasamkulam nabhah

2006001a gate purohite ramah snato niyatamanasah

2006001c saha patnya visalaksya narayanam upagamat

2006002a pragrhya sirasa patrim haviso vidhivat tada

2006002c mahate daivatayajyam juhava jvalite 'nale

2006003a sesam ca havisas tasya prasyasasyatmanah priyam

2006003c dhyayan narayanam devam svastirne kusasamstare

2006004a vagyatah saha vaidehya bhutva niyatamanasah

2006004c shrimaty ayatane visnoh sisye naravaratmajah

2006005a ekayamavasistayam ratryam prativibudhya sah

2006005c alamkaravidhim krtsnam karayam asa vesmanah

2006006a tatra srnvan sukha vacah sutamagadhabandinam

2006006c purvam samdhyam upasino jajapa yatamanasah

2006007a tustava pranatas caiva sirasa madhusudanam

2006007c vimalaksaumasamvito vacayam asa ca dvijan

2006008a tesam punyahaghoso 'tha gambhiramadhuras tada

2006008c ayodhyam purayam asa turyaghosanunaditah

2006009a krtopavasam tu tada vaidehya saha raghavam

2006009c ayodhya nilayah srutva sarvah pramudito janah

2006010a tatah paurajanah sarvah srutva ramabhisecanam

2006010c prabhatam rajanim drstva cakre sobham param punah

2006011a sitabhrasikharabhesu devatayatanesu ca

2006011c catuspathesu rathyasu caityesv attalakesu ca

2006012a nanapanyasamrddhesu vanijam apanesu ca

2006012c kutumbinam samrddhesu shrimatsu bhavanesu ca

2006013a sabhasu caiva sarvasu vrksesv alaksitesu ca

2006013c dhvajah samucchritas citrah patakas cabhavams tada

2006014a natanartakasamghanam gayakanam ca gayatam

2006014c manahkarnasukha vacah susruvus ca tatas tatah

2006015a ramabhisekayuktas ca kathas cakrur mitho janah

2006015c ramabhiseke samprapte catvaresu grhesu ca

2006016a bala api kridamana grhadvaresu samghasah

2006016c ramabhisekasamyuktas cakrur eva mithah kathah

2006017a krtapuspopaharas ca dhupagandhadhivasitah

2006017c rajamargah krtah shriman paurai ramabhisecane

2006018a prakasikaranartham ca nisagamanasankaya

2006018c dipavrksams tatha cakrur anu rathyasu sarvasah

2006019a alamkaram purasyaivam krtva tat puravasinah

2006019c akanksamana ramasya yauvarajyabhisecanam

2006020a sametya samghasah sarve catvaresu sabhasu ca

2006020c kathayanto mithas tatra prasasamsur janadhipam

2006021a aho mahatma rajayam iksvakukulanandanah

2006021c jnatva yo vrddham atmanam ramam rajye 'hbiseksyati

2006022a sarve hy anugrhitah sma yan no ramo mahipatih

2006022c ciraya bhavita gopta drstalokaparavarah

2006023a anuddhatamana vidvan dharmatma bhratrvatsalah

2006023c yatha ca bhratrsu snigdhas tathasmasv api raghavah

2006024a ciram jivatu dharmatma raja dasaratho 'naghah

2006024c yatprasadenabhisiktam ramam draksyamahe vayam

2006025a evamvidham kathayatam pauranam susruvus tada

2006025c digbhyo 'pi srutavrttantah prapta janapada janah

2006026a te tu digbhyah purim prapta drastum ramabhisecanam

2006026c ramasya purayam asuh purim janapada janah

2006027a janaughais tair visarpadbhih susruve tatra nisvanah

2006027c parvasudirnavegasya sagarasyeva nisvanah

2006028a tatas tad indraksayasamnibham puram; didrksubhir janapadair upagataih

2006028c samantatah sasvanam akulam babhau; samudrayadobhir ivarnavodakam

2007001a jnatidasi yato jata kaikeyyas tu sahosita

2007001c prasadam candrasamkasam aruroha yadrcchaya

2007002a siktarajapatham krtsnam prakirnakamalotpalam

2007002c ayodhyam manthara tasmat prasadad anvavaiksata

2007003a patakabhir vararhabhir dhvajais ca samalamkrtam

2007003c siktam candanatoyais ca sirahsnatajanair vrtam

2007004a avidure sthitam drstva dhatrim papraccha manthara

2007004c uttamenabhisamyukta harsenarthapara sati

2007005a ramamata dhanam kim nu janebhyah samprayacchati

2007005c atimatram praharso 'yam kim janasya ca samsa me

2007005e karayisyati kim vapi samprahrsto mahipatih

2007006a vidiryamana harsena dhatri paramaya muda

2007006c acacakse 'tha kubjayai bhuyasim raghave shriyam

2007007a svah pusyena jitakrodham yauvarajyena raghavam

2007007c raja dasaratho ramam abhisecayitanagham

2007008a dhatryas tu vacanam srutva kubja ksipram amarsita

2007008c kailasa sikharakarat prasadad avarohata

2007009a sa dahyamana kopena manthara papadarsini

2007009c sayanam etya kaikeyim idam vacanam abravit

2007010a uttistha mudhe kim sese bhayam tvam abhivartate

2007010c upaplutamahaughena kim atmanam na budhyase

2007011a aniste subhagakare saubhagyena vikatthase

2007011c calam hi tava saubhagyam nadyah srota ivosnage

2007012a evam ukta tu kaikeyi rustaya parusam vacah

2007012c kubjaya papadarsinya visadam agamat param

2007013a kaikeyi tv abravit kubjam kaccit ksemam na manthare

2007013c visannavadanam hi tvam laksaye bhrsaduhkhitam

2007014a manthara tu vacah srutva kaikeyya madhuraksaram

2007014c uvaca krodhasamyukta vakyam vakyavisarada

2007015a sa visannatara bhutva kubja tasya hitaisini

2007015c visadayanti provaca bhedayanti ca raghavam

2007016a aksemam sumahad devi pravrttam tvadvinasanam

2007016c ramam dasaratho raja yauvarajye 'bhiseksyati

2007017a sasmy agadhe bhaye magna duhkhasokasamanvita

2007017c dahyamananaleneva tvaddhitartham ihagata

2007018a tava duhkhena kaikeyi mama duhkham mahad bhavet

2007018c tvadvrddhau mama vrddhis ca bhaved atra na samsayah

2007019a naradhipakule jata mahisi tvam mahipateh

2007019c ugratvam rajadharmanam katham devi na budhyase

2007020a dharmavadi satho bharta slaksnavadi ca darunah

2007020c suddhabhave na janise tenaivam atisamdhita

2007021a upasthitam payunjanas tvayi santvam anarthakam

2007021c arthenaivadya te bharta kausalyam yojayisyati

2007022a apavahya sa dustatma bharatam tava bandhusu

2007022c kalyam sthapayita ramam rajye nihatakantake

2007023a satruh patipravadena matreva hitakamyaya

2007023c asivisa ivankena bale paridhrtas tvaya

2007024a yatha hi kuryat sarpo va satrur va pratyupeksitah

2007024c rajna dasarathenadya saputra tvam tatha krta

2007025a papenanrtasantvena bale nityam sukhocite

2007025c ramam sthapayata rajye sanubandha hata hy asi

2007026a sa praptakalam kaikeyi ksipram kuru hitam tava

2007026c trayasva putram atmanam mam ca vismayadarsane

2007027a mantharaya vacah srutva sayanat sa subhanana

2007027c evam abharanam tasyai kubjayai pradadau subham

2007028a dattva tv abharanam tasyai kubjayai pramadottama

2007028c kaikeyi mantharam hrsta punar evabravid idam

2007029a idam tu manthare mahyam akhyasi paramam priyam

2007029c etan me priyam akhyatuh kim va bhuyah karomi te

2007030a rame va bharate vaham visesam nopalaksaye

2007030c tasmat tustasmi yad raja ramam rajye 'bhiseksyati

2007031a na me param kim cid itas tvaya punah; priyam priyarhe suvacam vaco varam

2007031c tatha hy avocas tvam atah priyottaram; varam param te pradadami tam vrnu

2008001a manthara tv abhyasuyyainam utsrjyabharanam ca tat

2008001c uvacedam tato vakyam kopaduhkhasamanvita

2008002a harsam kim idam asthane krtavaty asi balise

2008002c sokasagaramadhyastham atmanam navabudhyase

2008003a subhaga khalu kausalya yasyah putro 'bhiseksyate

2008003c yauvarajyena mahata svah pusyena dvijottamaih

2008004a praptam sumahatim pritim pratitam tam hatadvisam

2008004c upasthasyasi kausalyam dasiva tvam krtanjalih

2008005a hrstah khalu bhavisyanti ramasya paramah striyah

2008005c aprahrsta bhavisyanti snusas te bharataksaye

2008006a tam drstva paramapritam bruvantim mantharam tatah

2008006c ramasyaiva gunan devi kaikeyi prasasamsa ha

2008007a dharmajno gurubhir dantah krtajnah satyavak sucih

2008007c ramo rajnah suto jyestho yauvarajyam ato 'rhati

2008008a bhratrn bhrtyams ca dirghayuh pitrvat palayisyati

2008008c samtapyase katham kubje srutva ramabhisecanam

2008009a bharatas capi ramasya dhruvam varsasatat param

2008009c pitrpaitamaham rajyam avapsyati nararsabhah

2008010a sa tvam abhyudaye prapte vartamane ca manthare

2008010c bhavisyati ca kalyane kimartham paritapyase

2008010e kausalyato 'tiriktam ca sa tu susrusate hi mam

2008011a kaikeyya vacanam srutva manthara bhrsaduhkhita

2008011c dirgham usnam vinihsvasya kaikeyim idam abravit

2008012a anarthadarsini maurkhyan natmanam avabudhyase

2008012c sokavyasanavistirne majjanti duhkhasagare

2008013a bhavita raghavo raja raghavasya ca yah sutah

2008013c rajavamsat tu bharatah kaikeyi parihasyate

2008014a na hi rajnah sutah sarve rajye tisthanti bhamini

2008014c sthapyamanesu sarvesu sumahan anayo bhavet

2008015a tasmaj jyesthe hi kaikeyi rajyatantrani parthivah

2008015c sthapayanty anavadyangi gunavatsv itaresv api

2008016a asav atyantanirbhagnas tava putro bhavisyati

2008016c anathavat sukhebhyas ca rajavamsac ca vatsale

2008017a saham tvadarthe samprapta tvam tu mam navabudhyase

2008017c sapatnivrddhau ya me tvam pradeyam datum icchasi

2008018a dhruvam tu bharatam ramah prapya rajyam akantakam

2008018c desantaram nayayitva lokantaram athapi va

2008019a bala eva hi matulyam bharato nayitas tvaya

2008019c samnikarsac ca sauhardam jayate sthavaresv api

2008020a gopta hi ramam saumitrir laksmanam capi raghavah

2008020c asvinor iva saubhratram tayor lokesu visrutam

2008021a tasman na laksmane ramah papam kim cit karisyati

2008021c ramas tu bharate papam kuryad iti na samsayah

2008022a tasmad rajagrhad eva vanam gacchatu te sutah

2008022c etad dhi rocate mahyam bhrsam capi hitam tava

2008023a evam te jnatipaksasya sreyas caiva bhavisyati

2008023c yadi ced bharato dharmat pitryam rajyam avapsyati

2008024a sa te sukhocito balo ramasya sahajo ripuh

2008024c samrdharthasya nastartho jivisyati katham vase

2008025a abhidrutam ivaranye simhena gajayuthapam

2008025c pracchadyamanam ramena bharatam tratum arhasi

2008026a darpan nirakrta purvam tvaya saubhagyavattaya

2008026c ramamata sapatni te katham vairam na yatayet

2008027a yada hi ramah prthivim avapsyati; dhruvam pranasto bharato bhavisyati

2008027c ato hi samcintaya rajyam atmaje; parasya cadyaiva vivasa karanam

2009001a evam ukta tu kaikeyi krodhena jvalitanana

2009001c dirgham usnam vinihsvasya mantharam idam abravit

2009002a adya ramam itah ksipram vanam prasthapayamy aham

2009002c yauvarajyena bharatam ksipram evabhisecaye

2009003a idam tv idanim sampasya kenopayena manthare

2009003c bharatah prapnuyad rajyam na tu ramah katham cana

2009004a evam ukta taya devya manthara papadarsini

2009004c ramartham upahimsanti kaikeyim idam abravit

2009005a hantedanim pravaksyami kaikeyi sruyatam ca me

2009005c yatha te bharato rajyam putrah prapsyati kevalam

2009006a srutvaivam vacanam tasya mantharayas tu kaikayi

2009006c kim cid utthaya sayanat svastirnad idam abravit

2009007a kathaya tvam mamopayam kenopayena manthare

2009007c bharatah prapnuyad rajyam na tu ramah katham cana

2009008a evam ukta taya devya manthara papadarsini

2009008c ramartham upahimsanti kubja vacanam abravit

2009009a tava devasure yuddhe saha rajarsibhih patih

2009009c agacchat tvam upadaya devarajasya sahyakrt

2009010a disam asthaya kaikeyi daksinam dandakan prati

2009010c vaijayantam iti khyatam puram yatra timidhvajah

2009011a sa sambara iti khyatah satamayo mahasurah

2009011c dadau sakrasya samgramam devasamghair anirjitah

2009012a tasmin mahati samgrame raja dasarathas tada

2009012c apavahya tvaya devi samgraman nastacetanah

2009013a tatrapi viksatah sastraih patis te raksitas tvaya

2009013c tustena tena dattau te dvau varau subhadarsane

2009014a sa tvayoktah patir devi yadeccheyam tada varau

2009014c grhniyam iti tat tena tathety uktam mahatmana

2009014e anabhijna hy aham devi tvayaiva kathitam pura

2009015a tau varau yaca bhartaram bharatasyabhisecanam

2009015c pravrajanam ca ramasya tvam varsani caturdasa

2009016a krodhagaram pravisyadya kruddhevasvapateh sute

2009016c sesvanantarhitayam tvam bhumau malinavasini

2009016e ma smainam pratyudiksetha ma cainam abhibhasathah

2009017a dayita tvam sada bhartur atra me nasti samsayah

2009017c tvatkrte ca maharajo vised api hutasanam

2009018a na tvam krodhayitum sakto na kruddham pratyudiksitum

2009018c tava priyartham raja hi pranan api parityajet

2009019a na hy atikramitum saktas tava vakyam mahipatih

2009019c mandasvabhave budhyasva saubhagyabalam atmanah

2009020a manimuktasuvarnani ratnani vividhani ca

2009020c dadyad dasaratho raja ma sma tesu manah krthah

2009021a yau tau devasure yuddhe varau dasaratho 'dadat

2009021c tau smaraya mahabhage so 'rtho ma tvam atikramet

2009022a yada tu te varam dadyat svayam utthapya raghavah

2009022c vyavasthapya maharajam tvam imam vrnuya varam

2009023a ramam pravrajayaranye nava varsani panca ca

2009023c bharatah kriyatam raja prthivyam parthivarsabhah

2009024a evam pravrajitas caiva ramo 'ramo bhavisyati

2009024c bharatas ca hatamitras tava raja bhavisyati

2009025a yena kalena ramas ca vanat pratyagamisyati

2009025c tena kalena putras te krtamulo bhavisyati

2009025e samgrhitamanusyas ca suhrdbhih sardham atmavan

2009026a praptakalam tu te manye rajanam vitasadhvasa

2009026c ramabhisekasamkalpan nigrhya vinivartaya

2009027a anartham artharupena grahita sa tatas taya

2009027c hrsta pratita kaikeyi mantharam idam abravit

2009028a kubje tvam nabhijanami srestham sresthabhidhayinim

2009028c prthivyam asi kubjanam uttama buddhiniscaye

2009029a tvam eva tu mamarthesu nityayukta hitaisini

2009029c naham samavabudhyeyam kubje rajnas cikirsitam

2009030a santi duhsamsthitah kubja vakrah paramapapikah

2009030c tvam padmam iva vatena samnata priyadarsana

2009031a uras te 'bhinivistam vai yavat skandhat samunnatam

2009031c adhastac codaram santam sunabham iva lajjitam

2009032a jaghanam tava nirghustam rasanadamasobhitam

2009032c janghe bhrsam upanyaste padau capy ayatav ubhau

2009033a tvam ayatabhyam sakthibhyam manthare ksaumavasini

2009033c agrato mama gacchanti rajahamsiva rajase

2009034a tavedam sthagu yad dirgham rathaghonam ivayatam

2009034c matayah ksatravidyas ca mayas catra vasanti te

2009035a atra te pratimoksyami malam kubje hiranmayim

2009035c abhisikte ca bharate raghave ca vanam gate

2009036a jatyena ca suvarnena sunistaptena sundari

2009036c labdhartha ca pratita ca lepayisyami te sthagu

2009037a mukhe ca tilakam citram jatarupamayam subham

2009037c karayisyami te kubje subhany abharanani ca

2009038a paridhaya subhe vastre devadeva carisyasi

2009038c candram ahvayamanena mukhenapratimanana

2009038e gamisyasi gatim mukhyam garvayanti dvisajjanam

2009039a tavapi kubjah kubjayah sarvabharanabhusitah

2009039c padau paricarisyanti yathaiva tvam sada mama

2009040a iti prasasyamana sa kaikeyim idam abravit

2009040c sayanam sayane subhre vedyam agnisikham iva

2009041a gatodake setubandho na kalyani vidhiyate

2009041c uttistha kuru kalyanam rajanam anudarsaya

2009042a tatha protsahita devi gatva mantharaya saha

2009042c krodhagaram visalaksi saubhagyamadagarvita

2009043a anekasatasahasram muktaharam varangana

2009043c avamucya vararhani subhany abharanani ca

2009044a tato hemopama tatra kubja vakyam vasam gata

2009044c samvisya bhumau kaikeyi mantharam idam abravit

2009045a iha va mam mrtam kubje nrpayavedayisyasi

2009045c vanam tu raghave prapte bharatah prapsyati ksitim

2009046a athaitad uktva vacanam sudarunam; nidhaya sarvabharanani bhamini

2009046c asamvrtam astaranena medinim; tadadhisisye patiteva kinnari

2009047a udirnasamrambhatamovrtanana; tathavamuktottamamalyabhusana

2009047c narendrapatni vimana babhuva sa; tamovrta dyaur iva magnataraka

2010001a ajnapya tu maharajo raghavasyabhisecanam

2010001c priyarham priyam akhyatum vivesantahpuram vasi

2010002a tam tatra patitam bhumau sayanam atathocitam

2010002c pratapta iva duhkhena so 'pasyaj jagatipatih

2010003a sa vrddhas tarunim bharyam pranebhyo 'pi gariyasim

2010003c apapah papasamkalpam dadarsa dharanitale

2010004a karenum iva digdhena viddham mrgayuna vane

2010004c mahagaja ivaranye snehat parimamarsa tam

2010005a parimrsya ca panibhyam abhisamtrastacetanah

2010005c kami kamalapatraksim uvaca vanitam idam

2010006a na te 'ham abhijanami krodham atmani samshritam

2010006c devi kenabhiyuktasi kena vasi vimanita

2010007a yad idam mama duhkhaya sese kalyani pamsusu

2010007c bhumau sese kimartham tvam mayi kalyana cetasi

2010007e bhutopahatacitteva mama cittapramathini

2010008a santi me kusala vaidya abhitustas ca sarvasah

2010008c sukhitam tvam karisyanti vyadhim acaksva bhamini

2010009a kasya va te priyam karyam kena va vipriyam krtam

2010009c kah priyam labhatam adya ko va sumahad apriyam

2010010a avadhyo vadhyatam ko va vadhyah ko va vimucyatam

2010010c daridrah ko bhavatv adhyo dravyavan vapy akimcanah

2010011a aham caiva madiyas ca sarve tava vasanugah

2010011c na te kam cid abhiprayam vyahantum aham utsahe

2010012a atmano jivitenapi bruhi yan manasecchasi

2010012c yavad avartate cakram tavati me vasumdhara

2010013a tathokta sa samasvasta vaktukama tad apriyam

2010013c paripidayitum bhuyo bhartaram upacakrame

2010014a nasmi viprakrta deva kena cin na vimanita

2010014c abhiprayas tu me kas cit tam icchami tvaya krtam

2010015a pratijnam pratijanisva yadi tvam kartum icchasi

2010015c atha tad vyaharisyami yad abhiprarthitam maya

2010016a evam uktas taya raja priyaya strivasam gatah

2010016c tam uvaca mahatejah kaikeyim isadutsmitah

2010017a avalipte na janasi tvattah priyataro mama

2010017c manujo manujavyaghrad ramad anyo na vidyate

2010018a bhadre hrdayam apy etad anumrssyoddharasva me

2010018c etat samiksya kaikeyi bruhi yat sadhu manyase

2010019a balam atmani pasyanti na mam sankitum arhasi

2010019c karisyami tava pritim sukrtenapi te sape

2010020a tena vakyena samhrsta tam abhiprayam atmanah

2010020c vyajahara mahaghoram abhyagatam ivantakam

2010021a yathakramena sapasi varam mama dadasi ca

2010021c tac chrnvantu trayastrimsad devah sendrapurogamah

2010022a candradityau nabhas caiva graha ratryahani disah

2010022c jagac ca prthivi caiva sagandharva saraksasa

2010023a nisacarani bhutani grhesu grhadevatah

2010023c yani canyani bhutani janiyur bhasitam tava

2010024a satyasamdho mahateja dharmajnah susamahitah

2010024c varam mama dadaty esa tan me srnvantu devatah

2010025a iti devi mahesvasam parigrhyabhisasya ca

2010025c tatah param uvacedam varadam kamamohitam

2010026a varau yau me tvaya deva tada dattau mahipate

2010026c tau tavad aham adyaiva vaksyami srnu me vacah

2010027a abhiseka samarambho raghavasyopakalpitah

2010027c anenaivabhisekena bharato me 'bhisicyatam

2010028a nava panca ca varsani dandakaranyam ashritah

2010028c cirajinajatadhari ramo bhavatu tapasah

2010029a bharato bhajatam adya yauvarajyam akantakam

2010029c adya caiva hi pasyeyam prayantam raghavam vane

2010030a tatah srutva maharaja kaikeyya darunam vacah

2010030c vyathito vilavas caiva vyaghrim drstva yatha mrgah

2010031a asamvrtayam asino jagatyam dirgham ucchvasan

2010031c aho dhig iti samarso vacam uktva naradhipah

2010031e moham apedivan bhuyah sokopahatacetanah

2010032a cirena tu nrpah samjnam pratilabhya suduhkhitah

2010032c kaikeyim abravit kruddhah pradahann iva caksusa

2010033a nrsamse dustacaritre kulasyasya vinasini

2010033c kim krtam tava ramena pape papam mayapi va

2010034a sada te janani tulyam vrttim vahati raghavah

2010034c tasyaiva tvam anarthaya kimnimittam ihodyata

2010035a tvam mayatmavinasaya bhavanam svam pravesita

2010035c avijnanan nrpasuta vyali tiksnavisa yatha

2010036a jivaloko yada sarvo ramasyeha gunastavam

2010036c aparadham kam uddisya tyaksyamistam aham sutam

2010037a kausalyam va sumitram va tyajeyam api va shriyam

2010037c jivitam vatmano ramam na tv eva pitrvatsalam

2010038a para bhavati me pritir drstva tanayam agrajam

2010038c apasyatas tu me ramam nasta bhavati cetana

2010039a tisthel loko vina suryam sasyam va salilam vina

2010039c na tu ramam vina dehe tisthet tu mama jivitam

2010040a tad alam tyajyatam esa niscayah papaniscaye

2010040c api te caranau murdhna sprsamy esa prasida me

2010041a sa bhumipalo vilapann anathavat; striya grhito drhaye 'timatrata

2010041c papata devyas caranau prasaritav; ubhav asamsprsya yathaturas tatha

2011001a atadarham maharajam sayanam atathocitam

2011001c yayatim iva punyante devalokat paricyutam

2011002a anartharupa siddhartha abhita bhayadarsini

2011002c punar akarayam asa tam eva varam angana

2011003a tvam katthase maharaja satyavadi drdhavratah

2011003c mama cemam varam kasmad vidharayitum icchasi

2011004a evam uktas tu kaikeyya raja dasarathas tada

2011004c pratyuvaca tatah kruddho muhurtam vihvalann iva

2011005a mrte mayi gate rame vanam manujapumgave

2011005c hantanarye mamamitre ramah pravrajito vanam

2011006a yadi satyam bravimy etat tad asatyam bhavisyati

2011006c akirtir atula loke dhruvam paribhavas ca me

2011007a tatha vilapatas tasya paribhramitacetasah

2011007c astam abhyagamat suryo rajani cabhyavartata

2011008a sa triyama tathartasya candramandalamandita

2011008c rajno vilapamanasya na vyabhasata sarvari

2011009a tathaivosnam vinihsvasya vrddho dasaratho nrpah

2011009c vilalapartavad duhkham gaganasaktalocanah

2011010a na prabhatam tvayecchami mayayam racito 'njalih

2011010c atha va gamyatam sighram naham icchami nirghrnam

2011010e nrsamsam kaikeyim drastum yatkrte vyasanam mahat

2011011a evam uktva tato raja kaikeyim samyatanjalih

2011011c prasadayam asa punah kaikeyim cedam abravit

2011012a sadhuvrttasya dinasya tvadgatasya gatayusah

2011012c prasadah kriyatam devi bhadre rajno visesatah

2011013a sunyena khalu susroni mayedam samudahrtam

2011013c kuru sadhu prasadam me bale sahrdaya hy asi

2011014a visuddhabhavasya hi dustabhava; tamreksanasyasrukalasya rajnah

2011014c srutva vicitram karunam vilapam; bhartur nrsamsa na cakara vakyam

2011015a tatah sa raja punar eva murchitah; priyam atustam pratikulabhasinim

2011015c samiksya putrasya vivasanam prati; ksitau visamjno nipapata duhkhitah

2012001a putrasokarditam papa visamjnam patitam bhuvi

2012001c vivestamanam udiksya saiksvakam idam abravit

2012002a papam krtveva kim idam mama samsrutya samsravam

2012002c sese ksititale sannah sthityam sthatum tvam arhasi

2012003a ahuh satyam hi paramam dharmam dharmavido janah

2012003c satyam ashritya hi maya tvam ca dharmam pracoditah

2012004a samsrutya saibyah syenaya svam tanum jagatipatih

2012004c pradaya paksino rajan jagama gatim uttamam

2012005a tatha hy alarkas tejasvi brahmane vedaparage

2012005c yacamane svake netre uddhrtyavimana dadau

2012006a saritam tu patih svalpam maryadam satyam anvitah

2012006c satyanurodhat samaye velam kham nativartate

2012007a samayam ca mamaryemam yadi tvam na karisyasi

2012007c agratas te parityakta parityaksyami jivitam

2012008a evam pracodito raja kaikeyya nirvisankaya

2012008c nasakat pasam unmoktum balir indrakrtam yatha

2012009a udbhrantahrdayas capi vivarnavanado 'bhavat

2012009c sa dhuryo vai parispandan yugacakrantaram yatha

2012010a vihvalabhyam ca netrabhyam apasyann iva bhumipah

2012010c krcchrad dhairyena samstabhya kaikeyim idam abravit

2012011a yas te mantrakrtah panir agnau pape maya dhrtah

2012011c tam tyajami svajam caiva tava putram saha tvaya

2012012a tatah papasamacara kaikeyi parthivam punah

2012012c uvaca parusam vakyam vakyajna rosamurchita

2012013a kim idam bhasase rajan vakyam gararujopamam

2012013c anayayitum aklistam putram ramam iharhasi

2012014a sthapya rajye mama sutam krtva ramam vanecaram

2012014c nihsapatnam ca mam krtva krtakrtyo bhavisyasi

2012015a sa nunna iva tiksena pratodena hayottamah

2012015c raja pradocito 'bhiksnam kaikeyim idam abravit

2012016a dharmabandhena baddho 'smi nasta ca mama cetana

2012016c jyestham putram priyam ramam drastum icchami dharmikam

2012017a iti rajno vacah srutva kaikeyi tadanantaram

2012017c svayam evabravit sutam gaccha tvam ramam anaya

2012018a tatah sa raja tam sutam sannaharsah sutam prati

2012018c sokarakteksanah shriman udviksyovaca dharmikah

2012019a sumantrah karunam srutva drstva dinam ca parthivam

2012019c pragrhitanjalih kim cit tasmad desad apakraman

2012020a yada vaktum svayam dainyan na sasaka mahipatih

2012020c tada sumantram mantrajna kaikeyi pratyuvaca ha

2012021a sumantra ramam draksyami sighram anaya sundaram

2012021c sa manyamanah kalyanam hrdayena nananda ca

2012022a sumantras cintayam asa tvaritam coditas taya

2012022c vyaktam ramo 'bhisekartham ihayasyati dharmavit

2012023a iti suto matim krtva harsena mahata punah

2012023c nirjagama mahateja raghavasya didrksaya

2012024a tatah purastat sahasa vinirgato; mahipatin dvaragatan vilokayan

2012024c dadarsa pauran vividhan mahadhanan; upasthitan dvaram upetya visthitan

2013001a te tu tam rajanim usya brahmana vedaparagah

2013001c upatasthur upasthanam saharajapurohitah

2013002a amatya balamukhyas ca mukhya ye nigamasya ca

2013002c raghavasyabhisekarthe priyamanas tu samgatah

2013003a udite vimale surye pusye cabhyagate 'hani

2013003c abhisekaya ramasya dvijendrair upakalpitam

2013004a kancana jalakumbhas ca bhadrapitham svalamkrtam

2013004c ramas ca samyagastirno bhasvara vyaghracarmana

2013005a gangayamunayoh punyat samgamad ahrtam jalam

2013005c yas canyah saritah punya hradah kupah saramsi ca

2013006a pragvahas cordhvavahas ca tiryagvahah samahitah

2013006c tabhyas caivahrtam toyam samudrebhyas ca sarvasah

2013007a ksaudram dadhighrtam laja dharbhah sumanasah payah

2013007c salajah ksiribhis channa ghatah kancanarajatah

2013007e padmotpalayuta bhanti purnah paramavarina

2013008a candramsuvikacaprakhyam panduram ratnabhusitam

2013008c sajjam tisthati ramasya valavyajanam uttamam

2013009a candramandalasamkasam atapatram ca panduram

2013009c sajjam dyutikaram shrimad abhisekapuraskrtam

2013010a panduras ca vrsah sajjah pandurasvas ca susthitah

2013010c prasrutas ca gajah shriman aupavahyah pratiksate

2013011a astau kanyas ca mangalyah sarvabharanabhusitah

2013011c vaditrani ca sarvani bandinas ca tathapare

2013012a iksvakunam yatha rajye sambhriyetabhisecanam

2013012c tatha jatiyam adaya rajaputrabhisecanam

2013013a te rajavacanat tatra samaveta mahipatim

2013013c apasyanto 'bruvan ko nu rajno nah prativedayet

2013014a na pasyamas ca rajanam uditas ca divakarah

2013014c yauvarajyabhisekas ca sajjo ramasya dhimatah

2013015a iti tesu bruvanesu sarvabhauman mahipatin

2013015c abravit tan idam sarvan sumantro rajasatkrtah

2013016a ayam prcchami vacanat sukham ayusmatam aham

2013016c rajnah sampratibuddhasya yac cagamanakaranam

2013017a ity uktvantahpuradvaram ajagama puranavit

2013017c asirbhir gunayuktabhir abhitustava raghavam

2013018a gata bhagavati ratrirahah sivam upasthitam

2013018c budhyasva nrpasardula kuru karyam anantaram

2013019a brahmana balamukhyas ca naigamas cagata nrpa

2013019c darsanam pratikanksante pratibudhyasva raghava

2013020a stuvantam tam tada sutam sumantram mantrakovidam

2013020c pratibudhya tato raja idam vacanam abravit

2013021a na caiva samprasuto 'ham anayed asu raghavam

2013021c iti raja dasarathah sutam tatranvasat punah

2013022a sa rajavacanam srutva sirasa pratipujya tam

2013022c nirjagama nrpavasan manyamanah priyam mahat

2013023a prapanno rajamargam ca pataka dhvajasobhitam

2013023c sa sutas tatra susrava ramadhikaranah kathah

2013024a tato dadarsa ruciram kailasasadrsaprabham

2013024c ramavesma sumantras tu sakravesmasamaprabham

2013025a mahakapatapihitam vitardisatasobhitam

2013025c kancanapratimaikagram manividrumatoranam

2013026a saradabhraghanaprakhyam diptam meruguhopamam

2013026c damabhir varamalyanam sumahadbhir alamkrtam

2013027a sa vajiyuktena rathena sarathir; narakulam rajakulam vilokayan

2013027c tatah samasadya mahadhanam mahat; prahrstaroma sa babhuva sarathih

2013028a tad adrikutacalameghasamnibham; mahavimanottamavesmasamghavat

2013028c avaryamanah pravivesa sarathih; prabhutaratnam makaro yatharnavam

2014001a sa tad antahpuradvaram samatitya janakulam

2014001c praviviktam tatah kaksyam asasada puranavit

2014002a prasakarmukabibhradbhir yuvabhir mrstakundalaih

2014002c apramadibhir ekagraih svanuraktair adhisthitam

2014003a tatra kasayino vrddhan vetrapanin svalamkrtan

2014003c dadarsa visthitan dvari stryadhyaksan susamahitan

2014004a te samiksya samayantam ramapriyacikirsavah

2014004c sahabharyaya ramaya ksipram evacacaksire

2014005a prativeditam ajnaya sutam abhyantaram pituh

2014005c tatraivanayayam asa raghavah priyakamyaya

2014006a tam vaisravanasamkasam upavistam svalamkrtam

2014006c dadarsa sutah paryanke sauvano sottaracchade

2014007a varaharudhirabhena sucina ca sugandhina

2014007c anuliptam parardhyena candanena paramtapam

2014008a sthitaya parsvatas capi valavyajanahastaya

2014008c upetam sitaya bhuyas citraya sasinam yatha

2014009a tam tapantam ivadityam upapannam svatejasa

2014009c vavande varadam bandi niyamajno vinitavat

2014010a pranjalis tu sukham prstva viharasayanasane

2014010c rajaputram uvacedam sumantro rajasatkrtah

2014011a kausalya suprabha deva pita tvam drastum icchati

2014011c mahisya saha kaikeyya gamyatam tatra maciram

2014012a evam uktas tu samhrsto narasimho mahadyutih

2014012c tatah sammanayam asa sitam idam uvaca ha

2014013a devi devas ca devi ca samagamya madantare

2014013c mantreyete dhruvam kim cid abhisecanasamhitam

2014014a laksayitva hy abhiprayam priyakama sudaksina

2014014c samcodayati rajanam madartham madireksana

2014015a yadrsi parisat tatra tadrso duta agatah

2014015c dhruvam adyaiva mam raja yauvarajye 'bhiseksyati

2014016a hanta sighram ito gatva draksyami ca mahipatih

2014016c saha tvam parivarena sukham assva ramasya ca

2014017a patisammanita sita bhartaram asiteksana

2014017c advaram anuvavraja mangalany abhidadhyusi

2014018a sa sarvan arthino drstva sametya pratinandya ca

2014018c tatah pavakasamkasam aruroha rathottamam

2014019a musnantam iva caksumsi prabhaya hemavarcasam

2014019c karenusisukalpais ca yuktam paramavajibhih

2014020a hariyuktam sahasrakso ratham indra ivasugam

2014020c prayayau turnam asthaya raghavo jvalitah shriya

2014021a sa parjanya ivakase svanavan abhinadayan

2014021c niketan niryayau shriman mahabhrad iva candramah

2014022a chatracamarapanis tu laksmano raghavanujah

2014022c jugopa bhrataram bhrata ratham asthaya prsthatah

2014023a tato halahalasabdas tumulah samajayata

2014023c tasya niskramamanasya janaughasya samantatah

2014024a sa raghavas tatra kathapralapam; susrava lokasya samagatasya

2014024c atmadhikara vividhas ca vacah; prahrstarupasya pure janasya

2014025a esa shriyam gacchati raghavo 'dya; rajaprasadad vipulam gamisyan

2014025c ete vayam sarvasamrddhakama; yesam ayam no bhavita prasasta

2014025e labho janasyasya yad esa sarvam; prapatsyate rastram idam ciraya

2014026a sa ghosavadbhis ca hayaih sanagaih; purahsaraih svastikasutamagadhaih

2014026c mahiyamanah pravarais ca vadakair; abhistuto vaisravano yatha yayau

2014027a karenumatangarathasvasamkulam; mahajanaughaih paripurnacatvaram

2014027c prabhutaratnam bahupanyasamcayam; dadarsa ramo ruciram mahapatham

2015001a sa ramo ratham asthaya samprahrstasuhrjjanah

2015001c apasyan nagaram shriman nanajanasamakulam

2015002a sa grhair abhrasamkasaih pandurair upasobhitam

2015002c rajamargam yayau ramo madhyenagarudhupitam

2015003a sobhamanam asambadham tam rajapatham uttamam

2015003c samvrtam vividhaih panyair bhaksyair uccavacair api

2015004a asirvadan bahun srnvan suhrdbhih samudiritan

2015004c yatharham capi sampujya sarvan eva naran yayau

2015005a pitamahair acaritam tathaiva prapitamahaih

2015005c adyopadaya tam margam abhisikto 'nupalaya

2015006a yatha sma lalitah pitra yatha purvaih pitamahaih

2015006c tatah sukhataram sarve rame vatsyama rajani

2015007a alam adya hi bhuktena paramarthair alam ca nah

2015007c yatha pasyama niryantam ramam rajye pratisthitam

2015008a ato hi na priyataram nanyat kim cid bhavisyati

2015008c yathabhiseko ramasya rajyenamitatejasah

2015009a etas canyas ca suhrdam udasinah kathah subhah

2015009c atmasampujanih srnvan yayau ramo mahapatham

2015010a na hi tasman manah kas cic caksusi va narottamat

2015010c narah saknoty apakrastum atikrante 'pi raghave

2015011a sarvesam sa hi dharmatma varnanam kurute dayam

2015011c caturnam hi vayahsthanam tena te tam anuvratah

2015012a sa rajakulam asadya mahendrabhavanopamam

2015012c rajaputrah pitur vesma pravivesa shriya jvalan

2015013a sa sarvah samatikramya kaksya dasarathatmajah

2015013c samnivartya janam sarvam suddhantahpuram abhyagat

2015014a tatah praviste pitur antikam tada; janah sa sarvo mudito nrpatmaje

2015014c pratiksate tasya punah sma nirgamam; yathodayam candramasah saritpatih

2016001a sa dadarsasane ramo nisannam pitaram subhe

2016001c kaikeyisahitam dinam mukhena parisusyata

2016002a sa pitus caranau purvam abhivadya vinitavat

2016002c tato vavande caranau kaikeyyah susamahitah

2016003a ramety uktva ca vacanam vaspaparyakuleksanah

2016003c sasaka nrpatir dino neksitum nabhibhasitum

2016004a tad apurvam narapater drstva rupam bhayavaham

2016004c ramo 'pi bhayam apannah pada sprstveva pannagam

2016005a indriyair aprahrstais tam sokasamtapakarsitam

2016005c nihsvasantam maharajam vyathitakulacetasam

2016006a urmi malinam aksobhyam ksubhyantam iva sagaram

2016006c upaplutam ivadityam uktanrtam rsim yatha

2016007a acintyakalpam hi pitus tam sokam upadharayan

2016007c babhuva samrabdhatarah samudra iva parvani

2016008a cintayam asa ca tada ramah pitrhite ratah

2016008c kimsvid adyaiva nrpatir na mam pratyabhinandati

2016009a anyada mam pita drstva kupito 'pi prasidati

2016009c tasya mam adya sampreksya kimayasah pravartate

2016010a sa dina iva sokarto visannavadanadyutih

2016010c kaikeyim abhivadyaiva ramo vacanam abravit

2016011a kaccin maya naparadham ajnanad yena me pita

2016011c kupitas tan mamacaksva tvam caivainam prasadaya

2016012a vivarnavadano dino na hi mam abhibhasate

2016012c sariro manaso vapi kaccid enam na badhate

2016012e samtapo vabhitapo va durlabham hi sada sukham

2016013a kaccin na kim cid bharate kumare priyadarsane

2016013c satrughne va mahasattve matrnam va mamasubham

2016014a atosayan maharajam akurvan va pitur vacah

2016014c muhurtam api neccheyam jivitum kupite nrpe

2016015a yatomulam narah pasyet pradurbhavam ihatmanah

2016015c katham tasmin na varteta pratyakse sati daivate

2016016a kaccit te parusam kim cid abhimanat pita mama

2016016c ukto bhavatya kopena yatrasya lulitam manah

2016017a etad acaksva me devi tattvena pariprcchatah

2016017c kimnimittam apurvo 'yam vikaro manujadhipe

2016018a aham hi vacanad rajnah pateyam api pavake

2016018c bhaksayeyam visam tiksnam majjeyam api carnave

2016018e niyukto guruna pitra nrpena ca hitena ca

2016019a tad bruhi vacanam devi rajno yad abhikanksitam

2016019c karisye pratijane ca ramo dvir nabhibhasate

2016020a tam arjavasamayuktam anarya satyavadinam

2016020c uvaca ramam kaikeyi vacanam bhrsadarunam

2016021a pura devasure yuddhe pitra te mama raghava

2016021c raksitena varau dattau sasalyena maharane

2016022a tatra me yacito raja bharatasyabhisecanam

2016022c gamanam dandakaranye tava cadyaiva raghava

2016023a yadi satyapratijnam tvam pitaram kartum icchasi

2016023c atmanam ca nararestha mama vakyam idam srnu

2016024a sa nidese pitus tistha yatha tena pratisrutam

2016024c tvayaranyam pravestavyam nava varsani panca ca

2016025a sapta sapta ca varsani dandakaranyam ashritah

2016025c abhisekam imam tyaktva jataciradharo vasa

2016026a bharatah kosalapure prasastu vasudham imam

2016026c nanaratnasamakirnam savajirathakunjaram

2016027a tad apriyam amitraghno vacanam maranopamam

2016027c srutva na vivyathe ramah kaikeyim cedam abravit

2016028a evam astu gamisyami vanam vastum aham tv atah

2016028c jataciradharo rajnah pratijnam anupalayan

2016029a idam tu jnatum icchami kimartham mam mahipatih

2016029c nabhinandati durdharso yathapuram arimdamah

2016030a manyur na ca tvaya karyo devi bruhi tavagratah

2016030c yasyami bhava suprita vanam cirajatadharah

2016031a hitena guruna pitra krtajnena nrpena ca

2016031c niyujyamano visrabdham kim na kuryad aham priyam

2016032a alikam manasam tv ekam hrdayam dahativa me

2016032c svayam yan naha mam raja bharatasyabhisecanam

2016033a aham hi sitam rajyam ca pranan istan dhanani ca

2016033c hrsto bhratre svayam dadyam bharatayapracoditah

2016034a kim punar manujendrena svayam pitra pracoditah

2016034c tava ca priyakamartham pratijnam anupalayan

2016035a tad asvasaya himam tvam kim nv idam yan mahipatih

2016035c vasudhasaktanayano mandam asruni muncati

2016036a gacchantu caivanayitum dutah sighrajavair hayaih

2016036c bharatam matulakulad adyaiva nrpasasanat

2016037a dandakaranyam eso 'ham ito gacchami satvarah

2016037c avicarya pitur vakyam samavastum caturdasa

2016038a sa hrsta tasya tadvakyam srutva ramasya kaikayi

2016038c prasthanam sraddadhana hi tvarayam asa raghavam

2016039a evam bhavatu yasyanti dutah sighrajavair hayaih

2016039c bharatam matulakulad upavartayitum narah

2016040a tava tv aham ksamam manye notsukasya vilambanam

2016040c rama tasmad itah sighram vanam tvam gantum arhasi

2016041a vridanvitah svayam yac ca nrpas tvam nabhibhasate

2016041c naitat kim cin narasrestha manyur eso 'paniyatam

2016042a yavat tvam na vanam yatah purad asmad abhitvaran

2016042c pita tavan na te rama snasyate bhoksyate 'pi va

2016043a dhik kastam iti nihsvasya raja sokapariplutah

2016043c murchito nyapatat tasmin paryanke hemabhusite

2016044a ramo 'py utthapya rajanam kaikeyyabhipracoditah

2016044c kasayevahato vaji vanam gantum krtatvarah

2016045a tad apriyam anaryaya vacanam darunodaram

2016045c srutva gatavyatho ramah kaikeyim vakyam abravit

2016046a naham arthaparo devi lokam avastum utsahe

2016046c viddhi mam rsibhis tulyam kevalam dharmam asthitam

2016047a yad atrabhavatah kim cic chakyam kartum priyam maya

2016047c pranan api parityajya sarvatha krtam eva tat

2016048a na hy ato dharmacaranam kim cid asti mahattaram

2016048c yatha pitari susrusa tasya va vacanakriya

2016049a anukto 'py atrabhavata bhavatya vacanad aham

2016049c vane vatsyami vijane varsaniha caturdasa

2016050a na nunam mayi kaikeyi kim cid asamsase gunam

2016050c yad rajanam avocas tvam mamesvaratara sati

2016051a yavan mataram aprcche sitam canunayamy aham

2016051c tato 'dyaiva gamisyami dandakanam mahad vanam

2016052a bharatah palayed rajyam susrusec ca pitur yatha

2016052c taha bhavatya kartavyam sa hi dharmah sanatanah

2016053a sa ramasya vacah srutva bhrsam duhkhahatah pita

2016053c sokad asaknuvan baspam praruroda mahasvanam

2016054a vanditva caranau ramo visamjnasya pitus tada

2016054c kaikeyyas capy anaryaya nispapata mahadyutih

2016055a sa ramah pitaram krtva kaikeyim ca pradaksinam

2016055c niskramyantahpurat tasmat svam dadarsa suhrjjanam

2016056a tam baspaparipurnaksah prsthato 'nujagama ha

2016056c laksmanah paramakruddhah sumitranandavardhanah

2016057a abhisecanikam bhandam krtva ramah pradaksinam

2016057c sanair jagama sapekso drstim tatravicalayan

2016058a na casya mahatim laksmim rajyanaso 'pakarsati

2016058c lokakantasya kantatvam sitarasmer iva ksapa

2016059a na vanam gantukamasya tyajatas ca vasumdharam

2016059c sarvalokatigasyeva laksyate cittavikriya

2016060a dharayan manasa duhkham indriyani nigrhya ca

2016060c pravivesatmavan vesma maturapriyasamsivan

2016061a pravisya vesmatibhrsam mudanvitam; samiksya tam carthavipattim agatam

2016061c na caiva ramo 'tra jagama vikriyam; suhrjjanasyatmavipattisankaya

2017001a ramas tu bhrsam ayasto nihsvasann iva kunjarah

2017001c jagama sahito bhratra matur antahpuram vasi

2017002a so 'pasyat purusam tatra vrddham paramapujitam

2017002c upavistam grhadvari tisthatas caparan bahun

2017003a pravisya prathamam kaksyam dvitiyayam dadarsa sah

2017003c brahmanan vedasampannan vrddhan rajnabhisatkrtan

2017004a pranamya ramas tan vrddhams trtiyayam dadarsa sah

2017004c striyo vrddhas ca balas ca dvararaksanatatparah

2017005a vardhayitva prahrstas tah pravisya ca grham striyah

2017005c nyavedayanta tvarita rama matuh priyam tada

2017006a kausalyapi tada devi ratrim sthitva samahita

2017006c prabhate tv akarot pujam visnoh putrahitaisini

2017007a sa ksaumavasana hrsta nityam vrataparayana

2017007c agnim juhoti sma tada mantravat krtamangala

2017008a pravisya ca tada ramo matur antahpuram subham

2017008c dadarsa mataram tatra havayantim hutasanam

2017009a sa cirasyatmajam drstva matrnandanam agatam

2017009c abhicakrama samhrsta kisoram vadava yatha

2017010a tam uvaca duradharsam raghavam sutam atmanah

2017010c kausalya putravatsalyad idam priyahitam vacah

2017011a vrddhanam dharmasilanam rajarsinam mahatmanam

2017011c prapnuhy ayus ca kirtim ca dharmam copahitam kule

2017012a satyapratijnam pitaram rajanam pasya raghava

2017012c adyaiva hi tvam dharmatma yauvarajye 'bhiseksyati

2017013a mataram raghavah kim cit prasaryanjalim abravit

2017013c sa svabhavavinitas ca gauravac ca tadanatah

2017014a devi nunam na janise mahad bhayam upasthitam

2017014c idam tava ca duhkhaya vaidehya laksmanasya ca

2017015a caturdasa hi varsani vatsyami vijane vane

2017015c madhumulaphalair jivan hitva munivad amisam

2017016a bharataya maharajo yauvarajyam prayacchati

2017016c mam punar dandakaranyam vivasayati tapasam

2017017a tam aduhkhocitam drstva patitam kadalim iva

2017017c ramas tutthapayam asa mataram gatacetasam

2017018a upavrtyotthitam dinam vadavam iva vahitam

2017018c pamsugunthitasarvagnim vimamarsa ca panina

2017019a sa raghavam upasinam asukharta sukhocita

2017019c uvaca purusavyaghram upasrnvati laksmane

2017020a yadi putra na jayetha mama sokaya raghava

2017020c na sma duhkham ato bhuyah pasyeyam aham apraja

2017021a eka eva hi vandhyayah soko bhavati manavah

2017021c aprajasmiti samtapo na hy anyah putra vidyate

2017022a na drstapurvam kalyanam sukham va patipauruse

2017022c api putre vipasyeyam iti ramasthitam maya

2017023a sa bahuny amanojnani vakyani hrdayacchidam

2017023c aham srosye sapatninam avaranam vara sati

2017023e ato duhkhataram kim nu pramadanam bhavisyati

2017024a tvayi samnihite 'py evam aham asam nirakrta

2017024c kim punah prosite tata dhruvam maranam eva me

2017025a yo hi mam sevate kas cid atha vapy anuvartate

2017025c kaikeyyah putram anviksya sa jano nabhibhasate

2017026a dasa sapta ca varsani tava jatasya raghava

2017026c atitani prakanksantya maya duhkhapariksayam

2017027a upavasais ca yogais ca bahubhis ca parisramaih

2017027c duhkham samvardhito mogham tvam hi durgataya maya

2017028a sthiram tu hrdayam manye mamedam yan na diryate

2017028c pravrsiva mahanadyah sprstam kulam navambhasa

2017029a mamaiva nunam maranam na vidyate; na cavakaso 'sti yamaksaye mama

2017029c yad antako 'dyaiva na mam jihirsati; prasahya simho rudatim mrgim iva

2017030a sthiram hi nunam hrdayam mamayasam; na bhidyate yad bhuvi navadiryate

2017030c anena duhkhena ca deham arpitam; dhruvam hy akale maranam na vidyate

2017031a idam tu duhkham yad anarthakani me; vratani danani ca samyamas ca hi

2017031c tapas ca taptam yad apatyakaranat; sunisphalam bijam ivoptam usare

2017032a yadi hy akale maranam svayecchaya; labheta kas cid guru duhkha karsitah

2017032c gataham adyaiva pareta samsadam; vina tvaya dhenur ivatmajena vai

2017033a bhrsam asukham amarsita tada; bahu vilalapa samiksya raghavam

2017033c vyasanam upanisamya sa mahat; sutam iva baddham aveksya kimnari

2018001a tatha tu vilapantim tam kausalyam ramamataram

2018001c uvaca laksmano dinas tat kalasadrsam vacah

2018002a na rocate mamapy etad arye yad raghavo vanam

2018002c tyaktva rajyashriyam gacchet striya vakyavasam gatah

2018003a viparitas ca vrddhas ca visayais ca pradharsitah

2018003c nrpah kim iva na bruyac codyamanah samanmathah

2018004a nasyaparadham pasyami napi dosam tatha vidham

2018004c yena nirvasyate rastrad vanavasaya raghavah

2018005a na tam pasyamy aham loke paroksam api yo narah

2018005c amitro 'pi nirasto 'pi yo 'sya dosam udaharet

2018006a devakalpam rjum dantam ripunam api vatsalam

2018006c aveksamanah ko dharmam tyajet putram akaranat

2018007a tad idam vacanam rajnah punar balyam upeyusah

2018007c putrah ko hrdaye kuryad rajavrttam anusmaran

2018008a yavad eva na janati kas cid artham imam narah

2018008c tavad eva maya sadham atmastham kuru sasanam

2018009a maya parsve sadhanusa tava guptasya raghava

2018009c kah samartho 'dhikam kartum krtantasyeva tisthatah

2018010a nirmanusyam imam sarvam ayodhyam manujarsabha

2018010c karisyami sarais tiksnair yadi sthasyati vipriye

2018011a bharatasyatha paksyo va yo vasya hitam icchati

2018011c sarvan etan vadhisyami mrdur hi paribhuyate

2018012a tvaya caiva maya caiva krtva vairam anuttamam

2018012c kasya saktih shriyam datum bharatayarisasana

2018013a anurakto 'smi bhavena bhrataram devi tattvatah

2018013c satyena dhanusa caiva dattenestena te sape

2018014a diptam agnim aranyam va yadi ramah praveksyate

2018014c pravistam tatra mam devi tvam purvam avadharaya

2018015a harami viryad duhkham te tamah surya ivoditah

2018015c devi pasyatu me viryam raghavas caiva pasyatu

2018016a etat tu vacanam srutva laksmanasya mahatmanah

2018016c uvaca ramam kausalya rudanti sokalalasa

2018017a bhratus te vadatah putra laksmanasya srutam tvaya

2018017c yad atranantaram tat tvam kurusva yadi rocate

2018018a na cadharmyam vacah srutva sapatnya mama bhasitam

2018018c vihaya sokasamtaptam gantum arhasi mam itah

2018019a dharmajna yadi dharmistho dharmam caritum icchasi

2018019c susrusa mam ihasthas tvam cara dharmam anuttamam

2018020a susrusur jananim putra svagrhe niyato vasan

2018020c parena tapasa yuktah kasyapas tridivam gatah

2018021a yathaiva raja pujyas te gauravena tatha hy aham

2018021c tvam naham anujanami na gantavyam ito vanam

2018022a tvadviyogan na me karyam jivitena sukhena va

2018022c tvaya saha mama sreyas trnanam api bhaksanam

2018023a yadi tvam yasyasi vanam tyaktva mam sokalalasam

2018023c aham prayam ihasisye na hi saksyami jivitum

2018024a tatas tvam prapsyase putra nirayam lokavisrutam

2018024c brahmahatyam ivadharmat samudrah saritam patih

2018025a vilapantim tatha dinam kausalyam jananim tatah

2018025c uvaca ramo dharmatma vacanam dharmasamhitam

2018026a nasti saktih pitur vakyam samatikramitum mama

2018026c prasadaye tvam sirasa gantum icchamy aham vanam

2018027a rsina ca pitur vakyam kurvata vratacarina

2018027c gaur hata janata dharmam kandunapi vipascita

2018028a asmakam ca kule purvam sagarasyajnaya pituh

2018028c khanadbhih sagarair bhutim avaptah sumahan vadhah

2018029a jamadagnyena ramena renuka janani svayam

2018029c krtta parasunaranye pitur vacanakarina

2018030a na khalv etan mayaikena kriyate pitrsasanam

2018030c purvair ayam abhipreto gato margo 'nugamyate

2018031a tad etat tu maya karyam kriyate bhuvi nanyatha

2018031c pitur hi vacanam kurvan na kas cin nama hiyate

2018032a tam evam uktva jananim laksmanam punar abravit

2018032c tava laksmana janami mayi sneham anuttamam

2018032e abhiprayam avijnaya satyasya ca samasya ca

2018033a dharmo hi paramo loke dharme satyam pratisthitam

2018033c dharmasamshritam etac ca pitur vacanam uttamam

2018034a samsrutya ca pitur vakyam matur va brahmanasya va

2018034c na kartavyam vrtha vira dharmam ashritya tisthata

2018035a so 'ham na saksyami pitur niyogam ativartitum

2018035c pitur hi vacanad vira kaikeyyaham pracoditah

2018036a tad enam visrjanaryam ksatradharmashritam matim

2018036c dharmam asraya ma taiksnyam madbuddhir anugamyatam

2018037a tam evam uktva sauhardad bhrataram laksmanagrajah

2018037c uvaca bhuyah kausalyam pranjalih sirasanatah

2018038a anumanyasva mam devi gamisyantam ito vanam

2018038c sapitasi mama pranaih kuru svastyayanani me

2018038e tirnapratijnas ca vanat punar esyamy aham purim

2018039a yaso hy aham kevalarajyakaranan; na prsthatah kartum alam mahodayam

2018039c adirghakale na tu devi jivite; vrne 'varam adya mahim adharmatah

2018040a prasadayan naravrsabhah sa mataram; parakramaj jigamisur eva dandakan

2018040c athanujam bhrsam anusasya darsanam; cakara tam hrdi jananim pradaksinam

2019001a atha tam vyathaya dinam savisesam amarsitam

2019001c svasantam iva nagendram rosavisphariteksanam

2019002a asadya ramah saumitrim suhrdam bhrataram priyam

2019002c uvacedam sa dhairyena dharayan sattvam atmavan

2019003a saumitre yo 'bhisekarthe mama sambharasambhramah

2019003c abhisekanivrttyarthe so 'stu sambharasambhramah

2019004a yasya madabhisekartham manasam paritapyate

2019004c mata nah sa yatha na syat savisanka tatha kuru

2019005a tasyah sankamayam duhkham muhurtam api notsahe

2019005c manasi pratisamjatam saumitre 'ham upeksitum

2019006a na buddhipurvam nabuddham smaramiha kada cana

2019006c matrnam va pitur vaham krtam alpam ca vipriyam

2019007a satyah satyabhisamdhas ca nityam satyaparakramah

2019007c paralokabhayad bhito nirbhayo 'stu pita mama

2019008a tasyapi hi bhaved asmin karmany apratisamhrte

2019008c satyam neti manas tapas tasya tapas tapec ca mam

2019009a abhisekavidhanam tu tasmat samhrtya laksmana

2019009c anvag evaham icchami vanam gantum itah punah

2019010a mama pravrajanad adya krtakrtya nrpatmaja

2019010c sutam bharatam avyagram abhisecayita tatah

2019011a mayi cirajinadhare jatamandaladharini

2019011c gate 'ranyam ca kaikeyya bhavisyati manahsukham

2019012a buddhih pranita yeneyam manas ca susamahitam

2019012c tat tu narhami samklestum pravrajisyami maciram

2019013a krtantas tv eva saumitre drastavyo matpravasane

2019013c rajyasya ca vitirnasya punar eva nivartane

2019014a kaikeyyah pratipattir hi katham syan mama pidane

2019014c yadi bhavo na daivo 'yam krtantavihito bhavet

2019015a janasi hi yatha saumya na matrsu mamantaram

2019015c bhutapurvam viseso va tasya mayi sute 'pi va

2019016a so 'bhisekanivrttyarthaih pravasarthais ca durvacaih

2019016c ugrair vakyair aham tasya nanyad daivat samarthaye

2019017a katham prakrtisampanna rajaputri tathaguna

2019017c bruyat sa prakrteva stri matpidam bhartrsamnidhau

2019018a yad acintyam tu tad daivam bhutesv api na hanyate

2019018c vyaktam mayi ca tasyam ca patito hi viparyayah

2019019a kas cid daivena saumitre yoddhum utsahate puman

2019019c yasya na grahanam kim cit karmano 'nyatra drsyate

2019020a sukhaduhkhe bhayakrodhau labhalabhau bhavabhavau

2019020c yasya kim cit tatha bhutam nanu daivasya karma tat

2019021a vyahate 'py abhiseke me paritapo na vidyate

2019021c tasmad aparitapah sams tvam apy anuvidhaya mam

2019021e pratisamharaya ksipram abhisecanikim kriyam

2019022a na laksmanasmin mama rajyavighne; mata yaviyasy atisankaniya

2019022c daivabhipanna hi vadanty anistam; janasi daivam ca tatha prabhavam

2020001a iti bruvati rame tu laksmano 'dhahsira muhuh

2020001c srutva madhyam jagameva manasa duhkhaharsayoh

2020002a tada tu baddhva bhrukutim bhruvor madhye nararsabha

2020002c nisasvasa mahasarpo bilastha iva rositah

2020003a tasya dusprativiksyam tad bhrukutisahitam tada

2020003c babhau kruddhasya simhasya mukhasya sadrsam mukham

2020004a agrahas tam vidhunvams tu hasti hastam ivatmanah

2020004c tiryag urdhvam sarire ca patayitva sirodharam

2020005a agraksna viksamanas tu tiryag bhrataram abravit

2020005c asthane sambhramo yasya jato vai sumahan ayam

2020006a dharmadosaprasangena lokasyanatisankaya

2020006c katham hy etad asambhrantas tvadvidho vaktum arhati

2020007a yatha daivam asaundiram saundirah ksatriyarsabhah

2020007c kim nama krpanam daivam asaktam abhisamsasi

2020008a papayos tu katham nama tayoh sanka na vidyate

2020008c santi dharmopadhah slaksna dharmatman kim na budhyase

2020009a lokavidvistam arabdham tvadanyasyabhisecanam

2020009c yeneyam agata dvaidham tava buddhir mahipate

2020009e sa hi dharmo mama dvesyah prasangad yasya muhyasi

2020010a yady api pratipattis te daivi capi tayor matam

2020010c tathapy upeksaniyam te na me tad api rocate

2020011a viklavo viryahino yah sa daivam anuvartate

2020011c virah sambhavitatmano na daivam paryupasate

2020012a daivam purusakarena yah samarthah prabadhitum

2020012c na daivena vipannarthah purusah so 'vasidati

2020013a draksyanti tv adya daivasya paurusam purusasya ca

2020013c daivamanusayor adya vyakta vyaktir bhavisyati

2020014a adya matpaurusahatam daivam draksyanti vai janah

2020014c yad daivad ahatam te 'dya drstam rajyabhisecanam

2020015a atyankusam ivoddamam gajam madabaloddhatam

2020015c pradhavitam aham daivam paurusena nivartaye

2020016a lokapalah samastas te nadya ramabhisecanam

2020016c na ca krtsnas trayo loka vihanyuh kim punah pita

2020017a yair vivasas tavaranye mitho rajan samarthitah

2020017c aranye te vivatsyanti caturdasa samas tatha

2020018a aham tadasam chetsyami pitus tasyas ca ya tava

2020018c abhisekavighatena putrarajyaya vartate

2020019a madbalena viruddhaya na syad daivabalam tatha

2020019c prabhavisyati duhkhaya yathogram paurusam mama

2020020a urdhvam varsasahasrante prajapalyam anantaram

2020020c aryaputrah karisyanti vanavasam gate tvayi

2020021a purvarajarsivrttya hi vanavaso vidhiyate

2020021c praja niksipya putresu putravat paripalane

2020022a sa ced rajany anekagre rajyavibhramasankaya

2020022c naivam icchasi dharmatman rajyam rama tvam atmani

2020023a pratijane ca te vira ma bhuvam viralokabhak

2020023c rajyam ca tava rakseyam aham veleva sagaram

2020024a mangalair abhisincasva tatra tvam vyaprto bhava

2020024c aham eko mahipalan alam varayitum balat

2020025a na sobharthav imau bahu na dhanur bhusanaya me

2020025c nasirabandhanarthaya na sarah stambhahetavah

2020026a amitradamanartham me sarvam etac catustayam

2020026c na caham kamaye 'tyartham yah syac chatrur mato mama

2020027a asina tiksnadharena vidyuccalitavarcasa

2020027c pragrhitena vai satrum vajrinam va na kalpaye

2020028a khadganispesanispistair gahana duscara ca me

2020028c hastyasvanarahastorusirobhir bhavita mahi

2020029a khadgadhara hata me 'dya dipyamana ivadrayah

2020029c patisyanti dvipa bhumau megha iva savidyutah

2020030a baddhagodhangulitrane pragrhitasarasane

2020030c katham purusamani syat purusanam mayi sthite

2020031a bahubhis caikam atyasyann ekena ca bahun janan

2020031c viniyoksyamy aham banan nrvajigajamarmasu

2020032a adya me 'straprabhavasya prabhavah prabhavisyati

2020032c rajnas caprabhutam kartum prabhutvam ca tava prabho

2020033a adya candanasarasya keyuramoksanasya ca

2020033c vasunam ca vimoksasya suhrdam palanasya ca

2020034a anurupav imau bahu rama karma karisyatah

2020034c abhisecanavighnasya kartrnam te nivarane

2020035a bravihi ko 'dyaiva maya viyujyatam; tavasuhrt pranayasah suhrjjanaih

2020035c yatha taveyam vasudha vase bhavet; tathaiva mam sadhi tavasmi kimkarah

2020036a vimrjya baspam parisantvya casakrt; sa laksmanam raghavavamsavardhanah

2020036c uvaca pitrye vacane vyavasthitam; nibodha mam esa hi saumya satpathah

2021001a tam samiksya tv avahitam pitur nirdesapalane

2021001c kausalya baspasamruddha vaco dharmistham abravit

2021002a adrstaduhkho dharmatma sarvabhutapriyamvadah

2021002c mayi jato dasarathat katham unchena vartayet

2021003a yasya bhrtyas ca dasas ca mrstany annani bhunjate

2021003c katham sa bhoksyate natho vane mulaphalany ayam

2021004a ka etac chraddadhec chrutva kasya va na bhaved bhayam

2021004c gunavan dayito rajno raghavo yad vivasyate

2021005a tvaya vihinam iha mam sokagnir atulo mahan

2021005c pradhaksyati yatha kaksam citrabhanur himatyaye

2021006a katham hi dhenuh svam vatsam gacchantam nanugacchati

2021006c aham tvanugamisyami yatra putra gamisyasi

2021007a tatha nigaditam matra tad vakyam purusarsabhah

2021007c srutva ramo 'bravid vakyam mataram bhrsaduhkhitam

2021008a kaikeyya vancito raja mayi caranyam ashrite

2021008c bhavatya ca parityakto na nunam vartayisyati

2021009a bhartuh kila parityago nrsamsah kevalam striyah

2021009c sa bhavatya na kartavyo manasapi vigarhitah

2021010a yavaj jivati kakutsthah pita me jagatipatih

2021010c susrusa kriyatam tavat sa hi dharmah sanatanah

2021011a evam ukta tu ramena kausalya subha darsana

2021011c tathety uvaca suprita ramam aklistakarinam

2021012a evam uktas tu vacanam ramo dharmabhrtam varah

2021012c bhuyas tam abravid vakyam mataram bhrsaduhkhitam

2021013a maya caiva bhavatya ca kartavyam vacanam pituh

2021013c raja bharta guruh sresthah sarvesam isvarah prabhuh

2021014a imani tu maharanye vihrtya nava panca ca

2021014c varsani paramapritah sthasyami vacane tava

2021015a evam ukta priyam putram baspapurnanana tada

2021015c uvaca paramarta tu kausalya putravatsala

2021016a asam rama sapatninam vastum madhye na me ksamam

2021016c naya mam api kakutstha vanam vanyam mrgim yatha

2021016e yadi te gamane buddhih krta pitur apeksaya

2021017a tam tatha rudatim ramo rudan vacanam abravit

2021017c jivantya hi striya bharta daivatam prabhur eva ca

2021017e bhavatya mama caivadya raja prabhavati prabhuh

2021018a bharatas capi dharmatma sarvabhutapriyamvadah

2021018c bhavatim anuvarteta sa hi dharmaratah sada

2021019a yatha mayi tu niskrante putrasokena parthivah

2021019c sramam navapnuyat kim cid apramatta tatha kuru

2021020a vratopavasanirata ya nari paramottama

2021020c bhartaram nanuvarteta sa ca papagatir bhavet

2021021a susrusam eva kurvita bhartuh priyahite rata

2021021c esa dharmah pura drsto loke vede srutah smrtah

2021022a pujyas te matkrte devi brahmanas caiva suvratah

2021022c evam kalam pratiksasva mamagamanakanksini

2021023a prapsyase paramam kamam mayi pratyagate sati

2021023c yadi dharmabhrtam srestho dharayisyati jivitam

2021024a evam ukta tu ramena baspaparyakuleksana

2021024c kausalya putrasokarta ramam vacanam abravit

2021024e gaccha putra tvam ekagro bhadram te 'stu sada vibho

2021025a tatha hi ramam vanavasaniscitam; samiksya devi paramena cetasa

2021025c uvaca ramam subhalaksanam vaco; babhuva ca svastyayanabhikanksini

2022001a sapaniya tam ayasam upasprsya jalam suci

2022001c cakara mata ramasya mangalani manasvini

2022002a svasti sadhyas ca visve ca marutas ca maharsayah

2022002c svasti dhata vidhata ca svasti pusa bhago 'ryama

2022003a rtavas caiva paksas ca masah samvatsarah ksapah

2022003c dinani ca muhurtas ca svasti kurvantu te sada

2022004a smrtir dhrtis ca dharmas ca pantu tvam putra sarvatah

2022004c skandas ca bhagavan devah somas ca sabrhaspatih

2022005a saptarsayo naradas ca te tvam raksantu sarvatah

2022005c naksatrani ca sarvani grahas ca sahadevatah

2022005e mahavanani carato munivesasya dhimatah

2022006a plavaga vrscika damsa masakas caiva kanane

2022006c sarisrpas ca kitas ca ma bhuvan gahane tava

2022007a mahadvipas ca simhas ca vyaghra rksas ca damstrinah

2022007c mahisah srngino raudra na te druhyantu putraka

2022008a nrmamsabhojana raudra ye canye sattvajatayah

2022008c ma ca tvam himsisuh putra maya sampujitas tv iha

2022009a agamas te sivah santu sidhyantu ca parakramah

2022009c sarvasampattayo rama svastiman gaccha putraka

2022010a svasti te 'stv antariksebhyah parthivebhyah punah punah

2022010c sarvebhyas caiva devebhyo ye ca te paripanthinah

2022011a sarvalokaprabhur brahma bhutabharta tatharsayah

2022011c ye ca sesah suras te tvam raksantu vanavasinam

2022012a iti malyaih suraganan gandhais capi yasasvini

2022012c stutibhis canurupabhir anarcayatalocana

2022013a yan mangalam sahasrakse sarvadevanamaskrte

2022013c vrtranase samabhavat tat te bhavatu mangalam

2022014a yan mangalam suparnasya vinatakalpayat pura

2022014c amrtam prarthayanasya tat te bhavatu mangalam

2022015a osadhim capi siddhartham visalyakaranim subham

2022015c cakara raksam kausalya mantrair abhijajapa ca

2022016a anamya murdhni caghraya parisvajya yasasvini

2022016c avadat putra siddhartho gaccha rama yathasukham

2022017a arogam sarvasiddhartham ayodhyam punar agatam

2022017c pasyami tvam sukham vatsa susthitam rajavesmani

2022018a mayarcita devaganah sivadayo; maharsayo bhutamahasuroragah

2022018c abhiprayatasya vanam ciraya te; hitani kanksantu disas ca raghava

2022019a itiva casrupratipurnalocana; samapya ca svastyayanam yathavidhi

2022019c pradaksinam caiva cakara raghavam; punah punas capi nipidya sasvaje

2022020a tatha tu devya sa krtapradaksino; nipidya matus caranau punah punah

2022020c jagama sitanilayam mahayasah; sa raghavah prajvalitah svaya shriya

2023001a abhivadya tu kausalyam ramah samprasthito vanam

2023001c krtasvastyayano matra dharmisthe vartmani sthitah

2023002a virajayan rajasuto rajamargam narair vrtam

2023002c hrdayany amamantheva janasya gunavattaya

2023003a vaidehi capi tat sarvam na susrava tapasvini

2023003c tad eva hrdi tasyas ca yauvarajyabhisecanam

2023004a devakaryam sma sa krtva krtajna hrstacetana

2023004c abhijna rajadharmanam rajaputram pratiksate

2023005a pravivesatha ramas tu svavesma suvibhusitam

2023005c prahrstajanasampurnam hriya kim cid avanmukhah

2023006a atha sita samutpatya vepamana ca tam patim

2023006c apasyac chokasamtaptam cintavyakulilendriyam

2023007a vivarnavadanam drstva tam prasvinnam amarsanam

2023007c aha duhkhabhisamtapta kim idanim idam prabho

2023008a adya barhaspatah shriman yuktah pusyo na raghava

2023008c procyate brahmanaih prajnaih kena tvam asi durmanah

2023009a na te satasalakena jalaphenanibhena ca

2023009c avrtam vadanam valgu chatrenabhivirajate

2023010a vyajanabhyam ca mukhyabhyam satapatranibheksanam

2023010c candrahamsaprakasabhyam vijyate na tavananam

2023011a vagmino bandinas capi prahrstas tvam nararsabha

2023011c stuvanto nadya drsyante mangalaih sutamagadhah

2023012a na te ksaudram ca dadhi ca brahmana vedaparagah

2023012c murdhni murdhavasiktasya dadhati sma vidhanatah

2023013a na tvam prakrtayah sarva srenimukhyas ca bhusitah

2023013c anuvrajitum icchanti paurajapapadas tatha

2023014a caturbhir vegasampannair hayaih kancanabhusanaih

2023014c mukhyah pusyaratho yuktah kim na gacchati te 'gratah

2023015a na hasti cagratah shrimams tava laksanapujitah

2023015c prayane laksyate vira krishnameghagiri prabhah

2023016a na ca kancanacitram te pasyami priyadarsana

2023016c bhadrasanam puraskrtya yantam virapurahsaram

2023017a abhiseko yada sajjah kim idanim idam tava

2023017c apurvo mukhavarnas ca na praharsas ca laksyate

2023018a itiva vilapantim tam provaca raghunandanah

2023018c site tatrabhavams tata pravrajayati mam vanam

2023019a kule mahati sambhute dharmajne dharmacarini

2023019c srnu janaki yenedam kramenabhyagatam mama

2023020a rajna satyapratijnena pitra dasarathena me

2023020c kaikeyyai pritamanasa pura dattau mahavarau

2023021a tayadya mama sajje 'sminn abhiseke nrpodyate

2023021c pracoditah sa samayo dharmena pratinirjitah

2023022a caturdasa hi varsani vastavyam dandake maya

2023022c pitra me bharatas capi yauvarajye niyojitah

2023022e so 'ham tvam agato drastum prasthito vijanam vanam

2023023a bharatasya samipe te naham kathyah kada cana

2023023c rddhiyukta hi purusa na sahante parastavam

2023023e tasman na te gunah kathya bharatasyagrato mama

2023024a napi tvam tena bhartavya visesena kada cana

2023024c anukulataya sakyam samipe tasya vartitum

2023025a aham capi pratijnam tam guroh samanupalayan

2023025c vanam adyaiva yasyami sthira bhava manasvini

2023026a yate ca mayi kalyani vanam muninisevitam

2023026c vratopavasarataya bhavitavyam tvayanaghe

2023027a kalyam utthaya devanam krtva pujam yathavidhi

2023027c vanditavyo dasarathah pita mama naresvarah

2023028a mata ca mama kausalya vrddha samtapakarsita

2023028c dharmam evagratah krtva tvattah sammanam arhati

2023029a vanditavyas ca te nityam yah sesa mama matarah

2023029c snehapranayasambhogaih sama hi mama matarah

2023030a bhratrputrasamau capi drastavyau ca visesatah

2023030c tvaya laksmanasatrughnau pranaih priyatarau mama

2023031a vipriyam na ca kartavyam bharatasya kada cana

2023031c sa hi raja prabhus caiva desasya ca kulasya ca

2023032a aradhita hi silena prayatnais copasevitah

2023032c rajanah samprasidanti prakupyanti viparyaye

2023033a aurasan api putran hi tyajanty ahitakarinah

2023033c samarthan sampragrhnanti janan api naradhipah

2023034a aham gamisyami mahavanam priye; tvaya hi vastavyam ihaiva bhamini

2023034c yatha vyalikam kuruse na kasya cit; tatha tvaya karyam idam vaco mama

2024001a evam ukta tu vaidehi priyarha priyavadini

2024001c pranayad eva samkruddha bhartaram idam abravit

2024002a aryaputra pita mata bhrata putras tatha snusa

2024002c svani punyani bhunjanah svam svam bhagyam upasate

2024003a bhartur bhagyam tu bharyaika prapnoti purusarsabha

2024003c atas caivaham adista vane vastavyam ity api

2024004a na pita natmajo natma na mata na sakhijanah

2024004c iha pretya ca narinam patir eko gatih sada

2024005a yadi tvam prasthito durgam vanam adyaiva raghava

2024005c agratas te gamisyami mrdnanti kusakantakan

2024006a irsya rosau bahiskrtya bhuktasesam ivodakam

2024006c naya mam vira visrabdhah papam mayi na vidyate

2024007a prasadagrair vimanair va vaihayasagatena va

2024007c sarvavasthagata bhartuh padacchaya visisyate

2024008a anusistasmi matra ca pitra ca vividhasrayam

2024008c nasmi samprati vaktavya vartitavyam yatha maya

2024009a sukham vane nivatsyami yathaiva bhavane pituh

2024009c acintayanti triml lokams cintayanti pativratam

2024010a susrusamana te nityam niyata brahmacarini

2024010c saha ramsye tvaya vira vanesu madhugandhisu

2024011a tvam hi kartum vane sakto rama samparipalanam

2024011c anyasya pai janasyeha kim punar mama manada

2024012a phalamulasana nityam bhavisyami na samsayah

2024012c na te duhkham karisyami nivasanti saha tvaya

2024013a icchami saritah sailan palvalani vanani ca

2024013c drastum sarvatra nirbhita tvaya nathena dhimata

2024014a hamsakarandavakirnah padminih sadhupuspitah

2024014c iccheyam sukhini drastum tvaya virena samgata

2024015a saha tvaya visalaksa ramsye paramanandini

2024015c evam varsasahasranam satam vaham tvaya saha

2024016a svarge 'pi ca vina vaso bhavita yadi raghava

2024016c tvaya mama naravyaghra naham tam api rocaye

2024017a aham gamisyami vanam sudurgamam; mrgayutam vanaravaranair yutam

2024017c vane nivatsyami yatha pitur grhe; tavaiva padav upagrhya sammata

2024018a ananyabhavam anuraktacetasam; tvaya viyuktam maranaya niscitam

2024018c nayasva mam sadhu kurusva yacanam; na te mayato guruta bhavisyati

2024019a tatha bruvanam api dharmavatsalo; na ca sma sitam nrvaro ninisati

2024019c uvaca cainam bahu samnivartane; vane nivasasya ca duhkhitam prati

2025001a sa evam bruvatim sitam dharmajno dharmavatsalah

2025001c nivartanarthe dharmatma vakyam etad uvaca ha

2025002a site mahakulinasi dharme ca nirata sada

2025002c ihacara svadharmam tvam ma yatha manasah sukham

2025003a site yatha tvam vaksyami tatha karyam tvayabale

2025003c vane dosa hi bahavo vadatas tan nibodha me

2025004a site vimucyatam esa vanavasakrta matih

2025004c bahudosam hi kantaram vanam ity abhidhiyate

2025005a hitabuddhya khalu vaco mayaitad abhidhiyate

2025005c sada sukham na janami duhkham eva sada vanam

2025006a girinirjharasambhuta girikandaravasinam

2025006c simhanam ninada duhkhah srotum duhkham ato vanam

2025007a supyate parnasayyasu svayam bhagnasu bhutale

2025007c ratrisu sramakhinnena tasmad duhkhataram vanam

2025008a upavasas ca kartavya yathapranena maithili

2025008c jatabharas ca kartavyo valkalambaradharina

2025009a ativa vatas timiram bubhuksa catra nityasah

2025009c bhayani ca mahanty atra tato duhkhataram vanam

2025010a sarisrpas ca bahavo bahurupas ca bhamini

2025010c caranti prthivim darpad ato dukhataram vanam

2025011a nadinilayanah sarpa nadikutilagaminah

2025011c tisthanty avrtya panthanam ato duhkhataram vanam

2025012a patamga vrscikah kita damsas ca masakaih saha

2025012c badhante nityam abale sarvam duhkham ato vanam

2025013a drumah kantakinas caiva kusakasas ca bhamini

2025013c vane vyakulasakhagras tena duhkhataram vanam

2025014a tad alam te vanam gatva ksamam na hi vanam tava

2025014c vimrsann iha pasyami bahudosataram vanam

2025015a vanam tu netum na krta matis tada; babhuva ramena yada mahatmana

2025015c na tasya sita vacanam cakara tat; tato 'bravid ramam idam suduhkhita

2026001a etat tu vacanam srutva sita ramasya duhkhita

2026001c prasaktasrumukhi mandam idam vacanam abravit

2026002a ye tvaya kirtita dosa vane vastavyatam prati

2026002c gunan ity eva tan viddhi tava snehapuraskrtan

2026003a tvaya ca saha gantavyam maya gurujanajnaya

2026003c tvadviyogena me rama tyaktavyam iha jivitam

2026004a na ca mam tvatsamipastham api saknoti raghava

2026004c suranam isvarah sakrah pradharsayitum ojasa

2026005a patihina tu ya nari na sa saksyati jivitum

2026005c kamam evamvidham rama tvaya mama vidarsitam

2026006a atha capi mahaprajna brahmananam maya srutam

2026006c pura pitrgrhe satyam vastavyam kila me vane

2026007a laksanibhyo dvijatibhyah srutvaham vacanam grhe

2026007c vanavasakrtotsaha nityam eva mahabala

2026008a adeso vanavasasya praptavyah sa maya kila

2026008c sa tvaya saha tatraham yasyami priya nanyatha

2026009a krtadesa bhavisyami gamisyami saha tvaya

2026009c kalas cayam samutpannah satyavag bhavatu dvijah

2026010a vanavase hi janami duhkhani bahudha kila

2026010c prapyante niyatam vira purusair akrtatmabhih

2026011a kanyaya ca pitur gehe vanavasah sruto maya

2026011c bhiksinyah sadhuvrttaya mama matur ihagratah

2026012a prasaditas ca vai purvam tvam vai bahuvidham prabho

2026012c gamanam vanavasasya kanksitam hi saha tvaya

2026013a krtaksanaham bhadram te gamanam prati raghava

2026013c vanavasasya surasya carya hi mama rocate

2026014a suddhatman premabhavad dhi bhavisyami vikalmasa

2026014c bhartaram anugacchanti bharta hi mama daivatam

2026015a pretyabhave 'pi kalyanah samgamo me saha tvaya

2026015c srutir hi sruyate punya brahmananam yasasvinam

2026016a iha loke ca pitrbhir ya stri yasya mahamate

2026016c adbhir datta svadharmena pretyabhave 'pi tasya sa

2026017a evam asmat svakam narim suvrttam hi pativratam

2026017c nabhirocayase netum tvam mam keneha hetuna

2026018a bhaktam pativratam dinam mam samam sukhaduhkhayoh

2026018c netum arhasi kakutstha samanasukhaduhkhinim

2026019a yadi mam duhkhitam evam vanam netum na cecchasi

2026019c visam agnim jalam vaham asthasye mrtyukaranat

2026020a evam bahuvidham tam sa yacate gamanam prati

2026020c nanumene mahabahus tam netum vijanam vanam

2026021a evam ukta tu sa cintam maithili samupagata

2026021c snapayantiva gam usnair asrubhir nayanacyutaih

2026022a cintayantim tatha tam tu nivartayitum atmavan

2026022c krodhavistam tu vaidehim kakutstho bahv asantvayat

2027001a santvyamana tu ramena maithili janakatmaja

2027001c vanavasanimittaya bhartaram idam abravit

2027002a sa tam uttamasamvigna sita vipulavaksasam

2027002c pranayac cabhimanac ca pariciksepa raghavam

2027003a kim tvamanyata vaidehah pita me mithiladhipah

2027003c rama jamataram prapya striyam purusavigraham

2027004a anrtam balaloko 'yam ajnanad yad dhi vaksyati

2027004c tejo nasti param rame tapativa divakare

2027005a kim hi krtva visannas tvam kuto va bhayam asti te

2027005c yat parityaktukamas tvam mam ananyaparayanam

2027006a dyumatsenasutam vira satyavantam anuvratam

2027006c savitrim iva mam viddhi tvam atmavasavartinim

2027007a na tv aham manasapy anyam drastasmi tvadrte 'nagha

2027007c tvaya raghava gaccheyam yathanya kulapamsani

2027008a svayam tu bharyam kaumarim ciram adhyusitam satim

2027008c sailusa iva mam rama parebhyo datum icchasi

2027009a sa mam anadaya vanam na tvam prasthatum arhasi

2027009c tapo va yadi varanyam svargo va syat saha tvaya

2027010a na ca me bhavita tatra kas cit pathi parisramah

2027010c prsthatas tava gacchantya viharasayanesv api

2027011a kusakasasaresika ye ca kantakino drumah

2027011c tulajinasamasparsa marge mama saha tvaya

2027012a mahavata samuddhutam yan mam avakarisyati

2027012c rajo ramana tan manye parardhyam iva candanam

2027013a sadvalesu yad asisye vanante vanagoraca

2027013c kuthastaranatalpesu kim syat sukhataram tatah

2027014a patram mulam phalam yat tvam alpam va yadi va bahu

2027014c dasyasi svayam ahrtya tan me 'mrtarasopamam

2027015a na matur na pitus tatra smarisyami na vesmanah

2027015c artavany upabhunjana puspani ca phalani ca

2027016a na ca tatra gatah kim cid drastum arhasi vipriyam

2027016c matkrte na ca te soko na bhavisyami durbhara

2027017a yas tvaya saha sa svargo nirayo yas tvaya vina

2027017c iti janan param pritim gaccha rama maya saha

2027018a atha mam evam avyagram vanam naiva nayisyasi

2027018c visam adyaiva pasyami ma visam dvisatam vasam

2027019a pascad api hi duhkhena mama naivasti jivitam

2027019c ujjhitayas tvaya natha tadaiva maranam varam

2027020a idam hi sahitum sokam muhurtam api notsahe

2027020c kim punar dasavarsani trini caikam ca duhkhita

2027021a iti sa sokasamtapta vilapya karunam bahu

2027021c cukrosa patim ayasta bhrsam alingya sasvaram

2027022a sa viddha bahubhir vakyair digdhair iva gajangana

2027022c cira samniyatam baspam mumocagnim ivaranih

2027023a tasyah sphatikasamkasam vari samtapasambhavam

2027023c netrabhyam parisusrava pankajabhyam ivodakam

2027024a tam parisvajya bahubhyam visamjnam iva duhkhitam

2027024c uvaca vacanam ramah parivisvasayams tada

2027025a na devi tava duhkhena svargam apy abhirocaye

2027025c na hi me 'sti bhayam kim cit svayambhor iva sarvatah

2027026a tava sarvam abhiprayam avijnaya subhanane

2027026c vasam na rocaye 'ranye saktiman api raksane

2027027a yat srstasi maya sardham vanavasaya maithili

2027027c na vihatum maya sakya kirtir atmavata yatha

2027028a dharmas tu gajanasoru sadbhir acaritah pura

2027028c tam caham anuvarte 'dya yatha suryam suvarcala

2027029a esa dharmas tu susroni pitur matus ca vasyata

2027029c atas cajnam vyatikramya naham jivitum utsahe

2027030a sa mam pita yatha sasti satyadharmapathe sthitah

2027030c tatha vartitum icchami sa hi dharmah sanatanah

2027030e anugacchasva mam bhiru sahadharmacari bhava

2027031a brahmanebhyas ca ratnani bhiksukebhyas ca bhojanam

2027031c dehi casamsamanebhyah samtvarasva ca maciram

2027032a anukulam tu sa bhartur jnatva gamanam atmanah

2027032c ksipram pramudita devi datum evopacakrame

2027033a tatah prahrsta paripurnamanasa; yasasvini bhartur aveksya bhasitam

2027033c dhanani ratnani ca datum angana; pracakrame dharmabhrtam manasvini

2028001a tato 'bravin mahateja ramo laksmanam agratah

2028001c sthitam praggaminam viram yacamanam krtanjalim

2028002a mayadya saha saumitre tvayi gacchati tad vanam

2028002c ko bharisyati kausalyam sumitram va yasasvinim

2028003a abhivarsati kamair yah parjanyah prthivim iva

2028003c sa kamapasaparyasto mahateja mahipatih

2028004a sa hi rajyam idam prapya nrpasyasvapateh suta

2028004c duhkhitanam sapatninam na karisyati sobhanam

2028005a evam uktas tu ramena laksmanah slaksnaya gira

2028005c pratyuvaca tada ramam vakyajno vakyakovidam

2028006a tavaiva tejasa vira bharatah pujayisyati

2028006c kausalyam ca sumitram ca prayato natra samsayah

2028007a kausalya bibhryad arya sahasram api madvidhan

2028007c yasyah sahasram gramanam sampraptam upajivanam

2028008a dhanur adaya sasaram khanitrapitakadharah

2028008c agratas te gamisyami panthanam anudarsayan

2028009a aharisyami te nityam mulani ca phalani ca

2028009c vanyani yani canyani svaharani tapasvinam

2028010a bhavams tu saha vaidehya girisanusu ramsyate

2028010c aham sarvam karisyami jagratah svapatas ca te

2028011a ramas tv anena vakyena supritah pratyuvaca tam

2028011c vrajaprcchasva saumitre sarvam eva suhrjjanam

2028012a ye ca rajno dadau divye mahatma varunah svayam

2028012c janakasya mahayajne dhanusi raudradarsane

2028013a abhedyakavace divye tuni caksayasayakau

2028013c adityavimalau cobhau khadgau hemapariskrtau

2028014a satkrtya nihitam sarvam etad acaryasadmani

2028014c sa tvam ayudham adaya ksipram avraja laksmana

2028015a sa suhrjjanam amantrya vanavasaya niscitah

2028015c iksvakugurum amantrya jagrahayudham uttamam

2028016a tad divyam rajasardulah satkrtam malyabhusitam

2028016c ramaya darsayam asa saumitrih sarvam ayudham

2028017a tam uvacatmavan ramah pritya laksmanam agatam

2028017c kale tvam agatah saumya kanksite mama laksmana

2028018a aham pradatum icchami yad idam mamakam dhanam

2028018c brahmanebhyas tapasvibhyas tvaya saha paramtapa

2028019a vasantiha drdham bhaktya gurusu dvijasattamah

2028019c tesam api ca me bhuyah sarvesam copajivinam

2028020a vasisthaputram tu suyajnam aryam; tvam anayasu pravaram dvijanam

2028020c abhiprayasyami vanam samastan; abhyarcya sistan aparan dvijatin

2029001a tatah sasanam ajnaya bhratuh subhataram priyam

2029001c gatva sa pravivesasu suyajnasya nivesanam

2029002a tam vipram agnyagarastham vanditva laksmano 'bravit

2029002c sakhe 'bhyagaccha pasya tvam vesma duskarakarinah

2029003a tatah samdhyam upasyasu gatva saumitrina saha

2029003c justam tat pravisal laksmya ramyam ramanivesanam

2029004a tam agatam vedavidam pranjalih sitaya saha

2029004c suyajnam abhicakrama raghavo 'gnim ivarcitam

2029005a jatarupamayair mukhyair angadaih kundalaih subhaih

2029005c sahema sutrair manibhih keyurair valayair api

2029006a anyais ca ratnair bahubhih kakutsthah pratyapujayat

2029006c suyajnam sa tadovaca ramah sitapracoditah

2029007a haram ca hemasutram ca bharyayai saumya haraya

2029007c rasanam cadhuna sita datum icchati te sakhe

2029008a paryankam agryastaranam nanaratnavibhusitam

2029008c tam apicchati vaidehi pratisthapayitum tvayi

2029009a nagah satrum jayo nama matulo yam dadau mama

2029009c tam te gajasahasrena dadami dvijapumgava

2029010a ity uktah sa hi ramena suyajnah pratigrhya tat

2029010c ramalaksmanasitanam prayuyojasisah sivah

2029011a atha bhrataram avyagram priyam ramah priyamvadah

2029011c saumitrim tam uvacedam brahmeva tridasesvaram

2029012a agastyam kausikam caiva tav ubhau brahmanottamau

2029012c arcayahuya saumitre ratnaih sasyam ivambubhih

2029013a kausalyam ca ya asirbhir bhaktah paryupatisthati

2029013c acaryas taittiriyanam abhirupas ca vedavit

2029014a tasya yanam ca dasis ca saumitre sampradapaya

2029014c kauseyani ca vastrani yavat tusyati sa dvijah

2029015a sutas citrarathas caryah sacivah sucirositah

2029015c tosayainam maharhais ca ratnair vastrair dhanais tatha

2029016a salivahasahasram ca dve sate bhadrakams tatha

2029016c vyanjanartham ca saumitre gosahasram upakuru

2029017a tatah sa purusavyaghras tad dhanam laksmanah svayam

2029017c yathoktam brahmanendranam adadad dhanado yatha

2029018a athabravid baspakalams tisthatas copajivinah

2029018c sampradaya bahu dravyam ekaikasyopajivinah

2029019a laksmanasya ca yad vesma grham ca yad idam mama

2029019c asunyam karyam ekaikam yavadagamanam mama

2029020a ity uktva duhkhitam sarvam janam tam upajivinam

2029020c uvacedam dhanadhyaksam dhanam aniyatam iti

2029020e tato 'sya dhanam ajahruh sarvam evopajivinah

2029021a tatah sa purusavyaghras tad dhanam sahalaksmanah

2029021c dvijebhyo balavrddhebhyah krpanebhyo 'bhyadapayat

2029022a tatrasit pingalo gargyas trijato nama vai dvijah

2029022c a pancamayah kaksyaya nainam kas cid avarayat

2029023a sa rajaputram asadya trijato vakyam abravit

2029023c nirdhano bahuputro 'smi rajaputra mahayasah

2029023e unchavrttir vane nityam pratyaveksasva mam iti

2029024a tam uvaca tato ramah parihasasamanvitam

2029024c gavam sahasram apy ekam na tu visranitam maya

2029024e pariksipasi dandena yavat tavad avapsyasi

2029025a sa satim tvaritah katyam sambhrantah parivestya tam

2029025c avidhya dandam ciksepa sarvapranena vegitah

2029026a uvaca ca tato ramas tam gargyam abhisantvayan

2029026c manyur na khalu kartavyah parihaso hy ayam mama

2029027a tatah sabharyas trijato mahamunir; gavam anikam pratigrhya moditah

2029027c yasobalapritisukhopabrmhinis; tad asisah pratyavadan mahatmanah

2030001a dattva tu saha vaidehya brahmanebhyo dhanam bahu

2030001c jagmatuh pitaram drastum sitaya saha raghavau

2030002a tato grhite duspreksye asobhetam tadayudhe

2030002c maladamabhir asakte sitaya samalamkrte

2030003a tatah prasadaharmyani vimanasikharani ca

2030003c adhiruhya janah shriman udasino vyalokayat

2030004a na hi rathyah sma sakyante gantum bahujanakulah

2030004c aruhya tasmat prasadan dinah pasyanti raghavam

2030005a padatim varjitacchatram ramam drstva tada janah

2030005c ucur bahuvidha vacah sokopahatacetasah

2030006a yam yantam anuyati sma chaturangabalam mahat

2030006c tam ekam sitaya sardham anuyati sma laksmanah

2030007a aisvaryasya rasajnah san kaminam caiva kamadah

2030007c necchaty evanrtam kartum pitaram dharmagauravat

2030008a ya na sakya pura drastum bhutair akasagair api

2030008c tam adya sitam pasyanti rajamargagata janah

2030009a angaragocitam sitam raktacandana sevinim

2030009c varsam usnam ca sitam ca nesyaty asu vivarnatam

2030010a adya nunam dasarathah sattvam avisya bhasate

2030010c na hi raja priyam putram vivasayitum arhati

2030011a nirgunasyapi putrasya katham syad vipravasanam

2030011c kim punar yasya loko 'yam jito vrttena kevalam

2030012a anrsamsyam anukrosah srutam silam damah samah

2030012c raghavam sobhayanty ete sadgunah purusottamam

2030013a tasmat tasyopaghatena prajah paramapiditah

2030013c audakaniva sattvani grisme salilasamksayat

2030014a pidaya piditam sarvam jagad asya jagatpateh

2030014c mulasyevopaghatena vrksah puspaphalopagah

2030015a te laksmana iva ksipram sapatnyah sahabandhavah

2030015c gacchantam anugacchamo yena gacchati raghavah

2030016a udyanani parityajya ksetrani ca grhani ca

2030016c ekaduhkhasukha ramam anugacchama dharmikam

2030017a samuddhrtanidhanani paridhvastajirani ca

2030017c upattadhanadhanyani hrtasarani sarvasah

2030018a rajasabhyavakirnani parityaktani daivataih

2030018c asmattyaktani vesmani kaikeyi pratipadyatam

2030019a vanam nagaram evastu yena gacchati raghavah

2030019c asmabhis ca parityaktam puram sampadyatam vanam

2030020a bilani damstrinah sarve sanuni mrgapaksinah

2030020c asmattyaktam prapadyantam sevyamanam tyajantu ca

2030021a ity evam vividha vaco nanajanasamiritah

2030021c susrava ramah srutva ca na vicakre 'sya manasam

2030022a pratiksamano 'bhijanam tadartam; anartarupah prahasann ivatha

2030022c jagama ramah pitaram didrksuh; pitur nidesam vidhivac cikirsuh

2030023a tat purvam aiksvakasuto mahatma; ramo gamisyan vanam artarupam

2030023c vyatisthata preksya tada sumantram; pitur mahatma pratiharanartham

2030024a pitur nidesena tu dharmavatsalo; vanapravese krtabuddhiniscayah

2030024c sa raghavah preksya sumantram abravin; nivedayasvagamanam nrpaya me

2031001a sa ramapresitah ksipram samtapakalusendriyah

2031001c pravisya nrpatim suto nihsvasantam dadarsa ha

2031002a alokya tu mahaprajnah paramakula cetasam

2031002c ramam evanusocantam sutah pranjalir asadat

2031003a ayam sa purusavyaghra dvari tisthati te sutah

2031003c brahmanebhyo dhanam dattva sarvam caivopajivinam

2031004a sa tva pasyatu bhadram te ramah satyaparakramah

2031004c sarvan suhrda aprcchya tvam idanim didrksate

2031005a gamisyati maharanyam tam pasya jagatipate

2031005c vrtam rajagunaih sarvair adityam iva rasmibhih

2031006a sa satyavadi dharmatma gambhiryat sagaropamah

2031006c akasa iva nispanko narendrah pratyuvaca tam

2031007a sumantranaya me daran ye ke cid iha mamakah

2031007c daraih parivrtah sarvair drastum icchami raghavam

2031008a so 'ntahpuram atityaiva striyas ta vakyam abravit

2031008c aryo hvayati vo raja gamyatam tatra maciram

2031009a evam uktah striyah sarvah sumantrena nrpajnaya

2031009c pracakramus tad bhavanam bhartur ajnaya sasanam

2031010a ardhasaptasatas tas tu pramadas tamralocanah

2031010c kausalyam parivaryatha sanair jagmur dhrtavratah

2031011a agatesu ca daresu samaveksya mahipatih

2031011c uvaca raja tam sutam sumantranaya me sutam

2031012a sa suto ramam adaya laksmanam maithilim tada

2031012c jagamabhimukhas turnam sakasam jagatipateh

2031013a sa raja putram ayantam drstva durat krtanjalim

2031013c utpapatasanat turnam artah strijanasamvrtah

2031014a so 'bhidudrava vegena ramam drstva visam patih

2031014c tam asamprapya duhkhartah papata bhuvi murchitah

2031015a tam ramo 'bhyapatat ksipram laksmanas ca maharathah

2031015c visamjnam iva duhkhena sasokam nrpatim tada

2031016a strisahasraninadas ca samjajne rajavesmani

2031016c haha rameti sahasa bhusanadhvanimurchitah

2031017a tam parisvajya bahubhyam tav ubhau ramalaksmanau

2031017c paryanke sitaya sardham rudantah samavesayan

2031018a atha ramo muhurtena labdhasamjnam mahipatim

2031018c uvaca pranjalir bhutva sokarnavapariplutam

2031019a aprcche tvam maharaja sarvesam isvaro 'si nah

2031019c prasthitam dandakaranyam pasya tvam kusalena mam

2031020a laksmanam canujanihi sita canveti mam vanam

2031020c karanair bahubhis tathyair varyamanau na cecchatah

2031021a anujanihi sarvan nah sokam utsrjya manada

2031021c laksmanam mam ca sitam ca prajapatir iva prajah

2031022a pratiksamanam avyagram anujnam jagatipateh

2031022c uvaca rarja sampreksya vanavasaya raghavam

2031023a aham raghava kaikeyya varadanena mohitah

2031023c ayodhyayas tvam evadya bhava raja nigrhya mam

2031024a evam ukto nrpatina ramo dharmabhrtam varah

2031024c pratyuvacanjalim krtva pitaram vakyakovidah

2031025a bhavan varsasahasraya prthivya nrpate patih

2031025c aham tv aranye vatsyami na me karyam tvayanrtam

2031026a sreyase vrddhaye tata punaragamanaya ca

2031026c gacchasvaristam avyagrah panthanam akutobhayam

2031027a adya tv idanim rajanim putra ma gaccha sarvatha

2031027c mataram mam ca sampasyan vasemam adya sarvarim

2031027e tarpitah sarvakamais tvam svahkale sadhayisyasi

2031028a atha ramas tatha srutva pitur artasya bhasitam

2031028c laksmanena saha bhratra dino vacanam abravit

2031029a prapsyami yan adya gunan ko me svastan pradasyati

2031029c apakramanam evatah sarvakamair aham vrne

2031030a iyam sarastra sajana dhanadhanyasamakula

2031030c maya visrsta vasudha bharataya pradiyatam

2031031a apagacchatu te duhkham ma bhur baspapariplutah

2031031c na hi ksubhyati durdharsah samudrah saritam patih

2031032a naivaham rajyam icchami na sukham na ca maithilim

2031032c tvam aham satyam icchami nanrtam purusarsabha

2031033a puram ca rastram ca mahi ca kevala; maya nisrsta bharataya diyatam

2031033c aham nidesam bhavato 'nupalayan; vanam gamisyami ciraya sevitum

2031034a maya nisrstam bharato mahim imam; sasailakhandam sapuram sakananam

2031034c sivam susimam anusastu kevalam; tvaya yad uktam nrpate yathastu tat

2031035a na me tatha parthiva dhiyate mano; mahatsu kamesu na catmanah priye

2031035c yatha nidese tava sistasammate; vyapaitu duhkham tava matkrte 'nagha

2031036a tad adya naivanagha rajyam avyayam; na sarvakaman na sukham na maithilim

2031036c na jivitam tvam anrtena yojayan; vrniya satyam vratam astu te tatha

2031037a phalani mulani ca bhaksayan vane; girims ca pasyan saritah saramsi ca

2031037c vanam pravisyaiva vicitrapadapam; sukhi bhavisyami tavastu nirvrtih

2032001a tatah sumantram aiksvakah pidito 'tra pratijnaya

2032001c sabaspam atinihsvasya jagadedam punah punah

2032002a suta ratnasusampurna caturvidhabala camuh

2032002c ragavasyanuyatrartham ksipram pratividhiyatam

2032003a rupajiva ca salinyo vanijas ca mahadhanah

2032003c sobhayantu kumarasya vahinim suprasaritah

2032004a ye cainam upajivanti ramate yais ca viryatah

2032004c tesam bahuvidham dattva tan apy atra niyojaya

2032005a nighnan mrgan kunjarams ca pibams caranyakam madhu

2032005c nadis ca vividhah pasyan na rajyam samsmarisyati

2032006a dhanyakosas ca yah kas cid dhanakosas ca mamakah

2032006c tau ramam anugacchetam vasantam nirjane vane

2032007a yajan punyesu desesu visrjams captadaksinah

2032007c rsibhis ca samagamya pravatsyati sukham vane

2032008a bharatas ca mahabahur ayodhyam palayisyati

2032008c sarvakamaih punah shriman ramah samsadhyatam iti

2032009a evam bruvati kakutsthe kaikeyya bhayam agatam

2032009c mukham capy agamac chesam svaras capi nyarudhyata

2032010a sa visanna ca samtrasta kaikeyi vakyam abravit

2032010c rajyam gatajanam sadho pitamandam suram iva

2032010e nirasvadyatamam sunyam bharato nabhipatsyate

2032011a kaikeyyam muktalajjayam vadantyam atidarunam

2032011c raja dasaratho vakyam uvacayatalocanam

2032011e vahantam kim tudasi mam niyujya dhuri mahite

2032012a kaikeyi dvigunam kruddha rajanam idam abravit

2032012c tavaiva vamse sagaro jyestham putram uparudhat

2032012e asamanja iti khyatam tathayam gantum arhati

2032013a evam ukto dhig ity eva raja dasaratho 'bravit

2032013c vriditas ca janah sarvah sa ca tan navabudhyata

2032014a tatra vrddho mahamatrah siddhartho nama namatah

2032014c sucir bahumato rajnah kaikeyim idam abravit

2032015a asamanjo grhitva tu kriditah pathi darakan

2032015c sarayvah praksipann apsu ramate tena durmatih

2032016a tam drstva nagarah sarve kruddha rajanam abruvan

2032016c asamanjam vrsinvaikam asman va rastravardhana

2032017a tan uvaca tato raja kimnimittam idam bhayam

2032017c tas capi rajna samprsta vakyam prakrtayo 'bruvan

2032018a kriditas tv esa nah putran balan udbhrantacetanah

2032018c sarayvam praksipan maurkhyad atulam pritim asnute

2032019a sa tasam vacanam srutva prakrtinam naradhipa

2032019c tam tatyajahitam putram tasam priyacikirsaya

2032020a ity evam atyajad raja sagaro vai sudharmikah

2032020c ramah kim akarot papam yenaivam uparudhyate

2032021a srutva tu siddharthavaco raja srantatarasvanah

2032021c sokopahataya vaca kaikeyim idam abravit

2032022a anuvrajisyamy aham adya ramam; rajyam parityajya sukham dhanam ca

2032022c sahaiva rajna bharatena ca tvam; yatha sukham bhunksva ciraya rajyam

2033001a mahamatravacah srutva ramo dasaratham tada

2033001c anvabhasata vakyam tu vinayajno vinitavat

2033002a tyaktabhogasya me rajan vane vanyena jivatah

2033002c kim karyam anuyatrena tyaktasangasya sarvatah

2033003a yo hi dattva dvipasrestham kaksyayam kurute manah

2033003c rajjusnehena kim tasya tyajatah kunjarottamam

2033004a tatha mama satam srestha kim dhvajinya jagatpate

2033004c sarvany evanujanami cirany evanayantu me

2033005a khanitrapitake cobhe mamanayata gacchatah

2033005c caturdasa vane vasam varsani vasato mama

2033006a atha cirani kaikeyi svayam ahrtya raghavam

2033006c uvaca paridhatsveti janaughe nirapatrapa

2033007a sa cire purusavyaghrah kaikeyyah pratigrhya te

2033007c suksmavastram avaksipya munivastrany avasta ha

2033008a laksmanas capi tatraiva vihaya vasane subhe

2033008c tapasac chadane caiva jagraha pitur agratah

2033009a athatmaparidhanartham sita kauseyavasini

2033009c samiksya ciram samtrasta prsati vaguram iva

2033010a sa vyapatrapamaneva pratigrhya ca durmanah

2033010c gandharvarajapratimam bhartaram idam abravit

2033010e katham nu ciram badhnanti munayo vanavasinah

2033011a krtva kanthe ca sa ciram ekam adaya panina

2033011c tasthau hy akusala tatra vridita janakatmaja

2033012a tasyas tat ksipram agamya ramo dharmabhrtam varah

2033012c ciram babandha sitayah kauseyasyopari svayam

2033013a tasyam ciram vasanayam nathavatyam anathavat

2033013c pracukrosa janah sarvo dhik tvam dasaratham tv iti

2033014a sa nihsvasyosnam aiksvakas tam bharyam idam abravit

2033014c kaikeyi kusacirena na sita gantum arhati

2033015a nanu paryaptam etat te pape ramavivasanam

2033015c kim ebhih krpanair bhuyah patakair api te krtaih

2033016a evam bruvantam pitaram ramah samprasthito vanam

2033016c avaksirasam asinam idam vacanam abravit

2033017a iyam dharmika kausalya mama mata yasasvini

2033017c vrddha caksudrasila ca na ca tvam devagarhite

2033018a maya vihinam varada prapannam sokasagaram

2033018c adrstapurvavyasanam bhuyah sammantum arhasi

2033019a imam mahendropamajatagarbhinim; tatha vidhatum janamim mamarhasi

2033019c yatha vanasthe mayi sokakarsita; na jivitam nyasya yamaksayam vrajet

2034001a ramasya tu vacah srutva munivesadharam ca tam

2034001c samiksya saha bharyabhi raja vigatacetanah

2034002a nainam duhkhena samtaptah pratyavaiksata raghavam

2034002c na cainam abhisampreksya pratyabhasata durmanah

2034003a sa muhurtam ivasamjno duhkhitas ca mahipatih

2034003c vilalapa mahabahu ramam evanucintayan

2034004a manye khalu maya purvam vivatsa bahavah krtah

2034004c pranino himsita vapi tasmad idam upasthitam

2034005a na tv evanagate kale dehac cyavati jivitam

2034005c kaikeyya klisyamanasya mrtyur mama na vidyate

2034006a yo 'ham pavakasamkasam pasyami puratah sthitam

2034006c vihaya vasane suksme tapasacchadam atmajam

2034007a ekasyah khalu kaikeyyah krte 'yam klisyate janah

2034007c svarthe prayatamanayah samshritya nikrtim tv imam

2034008a evam uktva tu vacanam baspena pihiteksnaha

2034008c rameti sakrd evoktva vyahartum na sasaka ha

2034009a samjnam tu pratilabhyaiva muhurtat sa mahipatih

2034009c netrabhyam asrupurnabhyam sumantram idam abravit

2034010a aupavahyam ratham yuktva tvam ayahi hayottamaih

2034010c prapayainam mahabhagam ito janapadat param

2034011a evam manye gunavatam gunanam phalam ucyate

2034011c pitra matra ca yat sadhur viro nirvasyate vanam

2034012a rajno vacanam ajnaya sumantrah sighravikramah

2034012c yojayitvayayau tatra ratham asvair alamkrtam

2034013a tam ratham rajaputraya sutah kanakabhusitam

2034013c acacakse 'njalim krtva yuktam paramavajibhih

2034014a raja satvaram ahuya vyaprtam vittasamcaye

2034014c uvaca desakalajno niscitam sarvatah suci

2034015a vasamsi ca maharhani bhusanani varani ca

2034015c varsany etani samkhyaya vaidehyah ksipram anaya

2034016a narendrenaivam uktas tu gatva kosagrham tatah

2034016c prayacchat sarvam ahrtya sitayai ksipram eva tat

2034017a sa sujata sujatani vaidehi prasthita vanam

2034017c bhusayam asa gatrani tair vicitrair vibhusanaih

2034018a vyarajayata vaidehi vesma tat suvibhusita

2034018c udyato 'msumatah kale kham prabheva vivasvatah

2034019a tam bhujabhyam parisvajya svasrur vacanam abravit

2034019c anacarantim krpanam mudhny upaghraya maithilim

2034020a asatyah sarvaloke 'smin satatam satkrtah priyaih

2034020c bhartaram nanumanyante vinipatagatam striyah

2034021a sa tvaya navamantavyah putrah pravrajito mama

2034021c tava daivatam astv esa nirdhanah sadhano 'pi va

2034022a vijnaya vacanam sita tasya dharmarthasamhitam

2034022c krtanjalir uvacedam svasrum abhimukhe sthita

2034023a karisye sarvam evaham arya yad anusasti mam

2034023c abhijnasmi yatha bhartur vartitavyam srutam ca me

2034024a na mam asajjanenarya samanayitum arhati

2034024c dharmad vicalitum naham alam candrad iva prabha

2034025a natantri vadyate vina nacakro vartate rathah

2034025c napatih sukham edhate ya syad api satatmaja

2034026a mitam dadati hi pita mitam mata mitam sutah

2034026c amitasya hi dataram bhartaram ka na pujayet

2034027a saham evamgata srestha srutadharmaparavara

2034027c arye kim avamanyeyam strinam bharta hi daivatam

2034028a sitaya vacanam srutva kausalya hrdayamgamam

2034028c suddhasattva mumocasru sahasa duhkhaharsajam

2034029a tam pranjalir abhikramya matrmadhye 'tisatkrtam

2034029c ramah paramadharmajno mataram vakyam abravit

2034030a amba ma duhkhita bhus tvam pasya tvam pitaram mama

2034030c ksayo hi vanavasasya ksipram eva bhavisyati

2034031a suptayas te gamisyanti navavarsani panca ca

2034031c sa samagram iha praptam mam draksyasi suhrdvrtam

2034032a etavad abhinitartham uktva sa jananim vacah

2034032c trayah satasatardha hi dadarsaveksya matarah

2034033a tas capi sa tathaivarta matrr dasarathatmajah

2034033c dharmayuktam idam vakyam nijagada krtanjalih

2034034a samvasat parusam kim cid ajnanad vapi yat krtam

2034034c tan me samanujanita sarvas camantrayami vah

2034035a jajne 'tha tasam samnadah krauncinam iva nihsvanah

2034035c manavendrasya bharyanam evam vadati raghave

2034036a murajapanavameghaghosavad; dasarathavesma babhuva yat pura

2034036c vilapita paridevanakulam; vyasanagatam tad abhut suduhkhitam

2035001a atha ramas ca sita ca laksmanas ca krtanjalih

2035001c upasamgrhya rajanam cakrur dinah pradaksinam

2035002a tam capi samanujnapya dharmajnah sitaya saha

2035002c raghavah sokasammudho jananim abhyavadayat

2035003a anvaksam laksmano bhratuh kausalyam abhyavadayat

2035003c atha matuh sumitraya jagraha caranau punah

2035004a tam vandamanam rudati mata saumitrim abravit

2035004c hitakama mahabahum murdhny upaghraya laksmanam

2035005a srstas tvam vanavasaya svanuraktah suhrjjane

2035005c rame pramadam ma karsih putra bhratari gacchati

2035006a vyasani va samrddho va gatir esa tavanagha

2035006c esa loke satam dharmo yaj jyesthavasago bhavet

2035007a idam hi vrttam ucitam kulasyasya sanatanam

2035007c danam diksa ca yajnesu tanutyago mrdhesu ca

2035008a ramam dasaratham viddhi mam viddhi janakatmajam

2035008c ayodhyam atavim viddhi gaccha tata yathasukham

2035009a tatah sumantrah kakutstham pranjalir vakyam abravit

2035009c vinito vinayajnas ca matalir vasavam yatha

2035010a ratham aroha bhadram te rajaputra mahayasah

2035010c ksipram tvam prapayisyami yatra mam rama vaksyasi

2035011a caturdasa hi varsani vastavyani vane tvaya

2035011c tany upakramitavyani yani devyasi coditah

2035012a tam ratham suryasamkasam sita hrstena cetasa

2035012c aruroha vararoha krtvalamkaram atmanah

2035013a tathaivayudhajatani bhratrbhyam kavacani ca

2035013c rathopasthe pratinyasya sacarmakathinam ca tat

2035014a sitatrtiyan arudhan drstva dhrstam acodayat

2035014c sumantrah sammatan asvan vayuvegasaman jave

2035015a prayate tu maharanyam ciraratraya raghave

2035015c babhuva nagare murccha balamurccha janasya ca

2035016a tat samakulasambhrantam mattasamkupita dvipam

2035016c hayasinjitanirghosam puram asin mahasvanam

2035017a tatah sabalavrddha sa puri paramapidita

2035017c ramam evabhidudrava gharmartah salilam yatha

2035018a parsvatah prsthatas capi lambamanas tadunmukhah

2035018c baspapurnamukhah sarve tam ucur bhrsaduhkhitah

2035019a samyaccha vajinam rasmin suta yahi sanaih sanaih

2035019c mukham draksyami ramasya durdarsam no bhavisyati

2035020a ayasam hrdayam nunam ramamatur asamsayam

2035020c yad devagarbhapratime vanam yati na bhidyate

2035021a krtakrtya hi vaidehi chayevanugata patim

2035021c na jahati rata dharme merum arkaprabha yatha

2035022a aho laksmana siddharthah satatam priyavadinam

2035022c bhrataram devasamkasam yas tvam paricarisyasi

2035023a mahaty esa hi te siddhir esa cabhyudayo mahan

2035023c esa svargasya margas ca yad enam anugacchasi

2035023e evam vadantas te sodhum na sekur baspam agatam

2035024a atha raja vrtah stribhir dinabhir dinacetanah

2035024c nirjagama priyam putram draksyamiti bruvan grhat

2035025a susruve cagratah strinam rudantinam mahasvanah

2035025c yatha nadah karenunam baddhe mahati kunjare

2035026a pita ca raja kakutsthah shriman sannas tada babhau

2035026c paripurnah sasi kale grahenopapluto yatha

2035027a tato halahalasabdo jajne ramasya prsthatah

2035027c naranam preksya rajanam sidantam bhrsaduhkhitam

2035028a ha rameti janah ke cid ramamateti capare

2035028c antahpuram samrddham ca krosantam paryadevayan

2035029a anviksamano ramas tu visannam bhrantacetasam

2035029c rajanam mataram caiva dadarsanugatau pathi

2035029e dharmapasena samksiptah prakasam nabhyudaiksata

2035030a padatinau ca yanarhav aduhkharhau sukhocitau

2035030c drstva samcodayam asa sighram yahiti sarathim

2035031a na hi tat purusavyaghro duhkhadam darsanam pituh

2035031c matus ca sahitum saktas totrardita iva dvipah

2035032a tatha rudantim kausalyam ratham tam anudhavatim

2035032c krosantim rama rameti ha site laksmaneti ca

2035032e asakrt praiksata tada nrtyantim iva mataram

2035033a tistheti raja cukrosa yahi yahiti raghavah

2035033c sumantrasya babhuvatma cakrayor iva cantara

2035034a nasrausam iti rajanam upalabdho 'pi vaksyasi

2035034c ciram duhkhasya papistham iti ramas tam abravit

2035035a ramasya sa vacah kurvann anujnapya ca tam janam

2035035c vrajato 'pi hayan sighram codayam asa sarathih

2035036a nyavartata jano rajno ramam krtva pradaksinam

2035036c manasapy asruvegais ca na nyavartata manusam

2035037a yam icchet punar ayantam nainam duram anuvrajet

2035037c ity amatya maharajam ucur dasaratham vacah

2035038a tesam vacah sarvagunopapannam; prasvinnagatrah pravisannarupah

2035038c nisamya raja krpanah sabharyo; vyavasthitas tam sutam iksamanah

2036001a tasmims tu purusavyaghre niskramati krtanjalau

2036001c artasabdo hi samjajne strinam antahpure mahan

2036002a anathasya janasyasya durbalasya tapasvinah

2036002c yo gatim saranam casit sa nathah kva nu gacchati

2036003a na krudhyaty abhisasto 'pi krodhaniyani varjayan

2036003c kruddhan prasadayan sarvan samaduhkhah kva gacchati

2036004a kausalyayam mahateja yatha matari vartate

2036004c tatha yo vartate 'smasu mahatma kva nu gacchati

2036005a kaikeyya klisyamanena rajna samcodito vanam

2036005c paritrata janasyasya jagatah kva nu gacchati

2036006a aho niscetano raja jivalokasya sampriyam

2036006c dharmyam satyavratam ramam vanavaso pravatsyati

2036007a iti sarva mahisyas ta vivatsa iva dhenavah

2036007c rurudus caiva duhkhartah sasvaram ca vicukrusuh

2036008a sa tam antahpure ghoram artasabdam mahipatih

2036008c putrasokabhisamtaptah srutva casit suduhkhitah

2036009a nagnihotrany ahuyanta suryas cantaradhiyata

2036009c vyasrjan kavalan naga gavo vatsan na payayan

2036010a trisankur lohitangas ca brhaspatibudhav api

2036010c darunah somam abhyetya grahah sarve vyavasthitah

2036011a naksatrani gatarcimsi grahas ca gatatejasah

2036011c visakhas ca sadhumas ca nabhasi pracakasire

2036012a akasman nagarah sarvo jano dainyam upagamat

2036012c ahare va vihare va na kas cid akaron manah

2036013a baspaparyakulamukho rajamargagato janah

2036013c na hrsto laksyate kas cit sarvah sokaparayanah

2036014a na vati pavanah sito na sasi saumyadarsanah

2036014c na suryas tapate lokam sarvam paryakulam jagat

2036015a anarthinah sutah strinam bhartaro bhrataras tatha

2036015c sarve sarvam parityajya ramam evanvacintayan

2036016a ye tu ramasya suhrdah sarve te mudhacetasah

2036016c sokabharena cakrantah sayanam na juhus tada

2036017a tatas tv ayodhya rahita mahatmana; puramdareneva mahi saparvata

2036017c cacala ghoram bhayabharapidita; sanagayodhasvagana nanada ca

2037001a yavat tu niryatas tasya rajorupam adrsyata

2037001c naiveksvakuvaras tavat samjaharatmacaksusi

2037002a yavad raja priyam putram pasyaty atyantadharmikam

2037002c tavad vyavardhatevasya dharanyam putradarsane

2037003a na pasyati rajo 'py asya yada ramasya bhumipah

2037003c tadartas ca visannas ca papata dharanitale

2037004a tasya daksinam anvagat kausalya bahum angana

2037004c vamam casyanvagat parsvam kaikeyi bharatapriya

2037005a tam nayena ca sampanno dharmena nivayena ca

2037005c uvaca raja kaikeyim samiksya vyathitendriyah

2037006a kaikeyi ma mamangani spraksis tvam dustacarini

2037006c na hi tvam drastum icchami na bharya na ca bandhavi

2037007a ye ca tvam upajivanti naham tesam na te mama

2037007c kevalarthaparam hi tvam tyaktadharmam tyajamy aham

2037008a agrhnam yac ca te panim agnim paryanayam ca yat

2037008c anujanami tat sarvam asmiml loke paratra ca

2037009a bharatas cet pratitah syad rajyam prapyedam avyayam

2037009c yan me sa dadyat pitrartham ma ma tad dattam agamat

2037010a atha renusamudhvastam tam utthapya naradhipam

2037010c nyavartata tada devi kausalya sokakarsita

2037011a hatveva brahmanam kamat sprstvagnim iva panina

2037011c anvatapyata dharmatma putram samcintya tapasam

2037012a nivrtyaiva nivrtyaiva sidato rathavartmasu

2037012c rajno natibabhau rupam grastasyamsumato yatha

2037013a vilalapa ca duhkhartah priyam putram anusmaran

2037013c nagarantam anupraptam buddhva putram athabravit

2037014a vahananam ca mukhyanam vahatam tam mamatmajam

2037014c padani pathi drsyante sa mahatma na drsyate

2037015a sa nunam kva cid evadya vrksamulam upashritah

2037015c kastham va yadi vasmanam upadhaya sayisyate

2037016a utthasyati ca medinyah krpanah pamsugunthitah

2037016c vinihsvasan prasravanat karenunam ivarsabhah

2037017a draksyanti nunam purusa dirghabahum vanecarah

2037017c ramam utthaya gacchantam lokanatham anathavat

2037018a sakama bhava kaikeyi vidhava rajyam avasa

2037018c na hi tam purusavyaghram vina jivitum utsahe

2037019a ity evam vilapan raja janaughenabhisamvrtah

2037019c apasnata ivaristam pravivesa purottamam

2037020a sunyacatvaravesmantam samvrtapanadevatam

2037020c klantadurbaladuhkhartam natyakirnamahapatham

2037021a tam aveksya purim sarvam ramam evanucintayan

2037021c vilapan pravisad raja grham surya ivambudam

2037022a mahahradam ivaksobhyam suparnena hrtoragam

2037022c ramena rahitam vesma vaidehya laksmanena ca

2037023a kausalyaya grham sighram rama matur nayantu mam

2037023c iti bruvantam rajanam anayan dvaradarsitah

2037024a tatas tatra pravistasya kausalyaya nivesanam

2037024c adhiruhyapi sayanam babhuva lulitam manah

2037025a tac ca drstva maharajo bhujam udyamya viryavan

2037025c uccaih svarena cukrosa ha raghava jahasi mam

2037026a sukhita bata tam kalam jivisyanti narottamah

2037026c parisvajanto ye ramam draksyanti punar agatam

2037027a na tvam pasyami kausalye sadhu mam panina sprsa

2037027c ramam me 'nugata drstir adyapi na nivartate

2037028a tam ramam evanuvicintayantam; samiksya devi sayane narendram

2037028c upopavisyadhikam artarupa; vinihsvasanti vilalapa krcchram

2038001a tatah samiksya sayane sannam sokena parthivam

2038001c kausalya putrasokarta tam uvaca mahipatim

2038002a raghavo narasardula visam uptva dvijihvavat

2038002c vicarisyati kaikeyi nirmukteva hi pannagi

2038003a vivasya ramam subhaga labdhakama samahita

2038003c trasayisyati mam bhuyo dustahir iva vesmani

2038004a atha sma nagare ramas caran bhaiksam grhe vaset

2038004c kamakaro varam datum api dasam mamatmajam

2038005a patayitva tu kaikeyya ramam sthanad yathestatah

2038005c pradisto raksasam bhagah parvanivahitagnina

2038006a gajarajagatir viro mahabahur dhanurdharah

2038006c vanam avisate nunam sabharyah sahalaksmanah

2038007a vane tv adrstaduhkhanam kaikeyyanumate tvaya

2038007c tyaktanam vanavasaya ka nv avastha bhavisyati

2038008a te ratnahinas tarunah phalakale vivasitah

2038008c katham vatsyanti krpanah phalamulaih krtasanah

2038009a apidanim sa kalah syan mama sokaksayah sivah

2038009c sabharyam yat saha bhratra pasyeyam iha raghavam

2038010a srutvaivopasthitau virau kadayodhya bhavisyati

2038010c yasasvini hrstajana succhritadhvajamalini

2038011a kada preksya naravyaghrav aranyat punaragatau

2038011c nandisyati puri hrsta samudra iva parvani

2038012a kadayodhyam mahabahuh purim virah praveksyati

2038012c puraskrtya rathe sitam vrsabho govadhum iva

2038013a kada pranisahasrani rajamarge mamatmajau

2038013c lajair avakarisyanti pravisantav arimdamau

2038014a kada sumanasah kanya dvijatinam phalani ca

2038014c pradisantyah purim hrstah karisyanti pradaksinam

2038015a kada parinato buddhya vayasa camaraprabhah

2038015c abhyupaisyati dharmajnas trivarsa iva mam lalan

2038016a nihsamsayam maya manye pura vira kadaryaya

2038016c patu kamesu vatsesu matrnam satitah stanah

2038017a saham gaur iva simhena vivatsa vatsala krta

2038017c kaikeyya purusavyaghra balavatseva gaur balat

2038018a na hi tavad gunair justam sarvasastravisaradam

2038018c ekaputra vina putram aham jivitum utsahe

2038019a na hi me jivite kim cit samartham iha kalpyate

2038019c apasyantyah priyam putram mahabahum mahabalam

2038020a ayam hi mam dipayate samutthitas; tanujasokaprabhavo hutasanah

2038020c mahim imam rasmibhir uttamaprabho; yatha nidaghe bhagavan divakarah

2039001a vilapantim tatha tam tu kausalyam pramadottamam

2039001c idam dharme sthita dharmyam sumitra vakyam abravit

2039002a tavarye sadgunair yuktah putrah sa purusottamah

2039002c kim te vilapitenaivam krpanam ruditena va

2039003a yas tavarye gatah putras tyaktva rajyam mahabalah

2039003c sadhu kurvan mahatmanam pitaram satyavadinam

2039004a sistair acarite samyak sasvat pretya phalodaye

2039004c ramo dharme sthitah srestho na sa socyah kada cana

2039005a vartate cottamam vrttim laksmano 'smin sadanaghah

2039005c dayavan sarvabhutesu labhas tasya mahatmanah

2039006a aranyavase yad duhkham janati vai sukhocita

2039006c anugacchati vaidehi dharmatmanam tavatmajam

2039007a kirtibhutam patakam yo loke bhramayati prabhuh

2039007c damasatyavrataparah kim na praptas tavatmajah

2039008a vyaktam ramasya vijnaya saucam mahatmyam uttamam

2039008c na gatram amsubhih suryah samtapayitum arhati

2039009a sivah sarvesu kalesu kananebhyo vinihsrtah

2039009c raghavam yuktasitosnah sevisyati sukho 'nilah

2039010a sayanam anagham ratrau pitevabhiparisvajan

2039010c rasmibhih samsprsan sitais candrama hladayisyati

2039011a dadau castrani divyani yasmai brahma mahaujase

2039011c danavendram hatam drstva timidhvajasutam rane

2039012a prthivya saha vaidehya shriya ca purusarsabhah

2039012c ksipram tisrbhir etabhih saha ramo 'bhiseksyate

2039013a duhkhajam visrjanty asram niskramantam udiksya yam

2039013c samutsraksyasi netrabhyam ksipram anandajam payah

2039014a abhivadayamanam tam drstva sasuhrdam sutam

2039014c mudasru moksyase ksipram meghalekeva varsiki

2039015a putras te varadah ksipram ayodhyam punar agatah

2039015c karabhyam mrdupinabhyam caranau pidayisyati

2039016a nisamya tal laksmanamatrvakyam; ramasya matur naradevapatnyah

2039016c sadyah sarire vinanasa sokah; saradgato megha ivalpatoyah

2040001a anurakta mahatmanam ramam satyaparakramam

2040001c anujagmuh prayantam tam vanavasaya manavah

2040002a nivartite 'pi ca balat suhrdvarge ca rajini

2040002c naiva te samnyavartanta ramasyanugata ratham

2040003a ayodhyanilayanam hi purusanam mahayasah

2040003c babhuva gunasampannah purnacandra iva priyah

2040004a sa yacyamanah kakutsthah svabhih prakrtibhis tada

2040004c kurvanah pitaram satyam vanam evanvapadyata

2040005a aveksamanah sasneham caksusa prapibann iva

2040005c uvaca ramah snehena tah prajah svah praja iva

2040006a ya pritir bahumanas ca mayy ayodhyanivasinam

2040006c matpriyartham visesena bharate sa nivesyatam

2040007a sa hi kalyana caritrah kaikeyyanandavardhanah

2040007c karisyati yathavad vah priyani ca hitani ca

2040008a jnanavrddho vayobalo mrdur viryagunanvitah

2040008c anurupah sa vo bharta bhavisyati bhayapahah

2040009a sa hi rajagunair yukto yuvarajah samiksitah

2040009c api capi maya sistaih karyam vo bhartrsasanam

2040010a na ca tapyed yatha casau vanavasam gate mayi

2040010c maharajas tatha karyo mama priyacikirsaya

2040011a yatha yatha dasarathir dharmam evasthito 'bhavat

2040011c tatha tatha prakrtayo ramam patim akamayan

2040012a baspena pihitam dinam ramah saumitrina saha

2040012c cakarseva gunair baddhva janam punar ivasanam

2040013a te dvijas trividham vrddha jnanena vayasaujasa

2040013c vayahprakampasiraso durad ucur idam vacah

2040014a vahanto javana ramam bho bho jatyas turamgamah

2040014c nivartadhvam na gantavyam hita bhavata bhartari

2040014e upavahyas tu vo bharta napavahyah purad vanam

2040015a evam artapralapams tan vrddhan pralapato dvijan

2040015c aveksya sahasa ramo rathad avatatara ha

2040016a padbhyam eva jagamatha sasitah sahalaksmanah

2040016c samnikrstapadanyaso ramo vanaparayanah

2040017a dvijatims tu padatims tan ramas caritravatsalah

2040017c na sasaka ghrnacaksuh parimoktum rathena sah

2040018a gacchantam eva tam drstva ramam sambhrantamanasah

2040018c ucuh paramasamtapta ramam vakyam idam dvijah

2040019a brahmanyam krtsnam etat tvam brahmanyam anugacchati

2040019c dvijaskandhadhirudhas tvam agnayo 'py anuyanty ami

2040020a vajapeyasamutthani chatrany etani pasya nah

2040020c prsthato 'nuprayatani hamsan iva jalatyaye

2040021a anavaptatapatrasya rasmisamtapitasya te

2040021c ebhis chayam karisyamah svais chatrair vajapeyikaih

2040022a ya hi nah satatam buddhir vedamantranusarini

2040022c tvatkrte sa krta vatsa vanavasanusarini

2040023a hrdayesv avatisthante veda ye nah param dhanam

2040023c vatsyanty api grhesv eva daras caritraraksitah

2040024a na punar niscayah karyas tvadgatau sukrta matih

2040024c tvayi dharmavyapekse tu kim syad dharmam aveksitum

2040025a yacito no nivartasva hamsasuklasiroruhaih

2040025c sirobhir nibhrtacara mahipatanapamsulaih

2040026a bahunam vitata yajna dvijanam ya ihagatah

2040026c tesam samaptir ayatta tava vatsa nivartane

2040027a bhaktimanti hi bhutani jamgamajamgamani ca

2040027c yacamanesu tesu tvam bhaktim bhaktesu darsaya

2040028a anugamtum asaktas tvam mulair uddhrtavegibhih

2040028c unnata vayuvegena vikrosantiva padapah

2040029a niscestaharasamcara vrksaikasthanavisthitah

2040029c paksino 'pi prayacante sarvabhutanukampinam

2040030a evam vikrosatam tesam dvijatinam nivartane

2040030c dadrse tamasa tatra varayantiva raghavam

2041001a tatas tu tamasa tiram ramyam ashritya raghavah

2041001c sitam udviksya saumitrim idam vacanam abravit

2041002a iyam adya nisa purva saumitre prasthita vanam

2041002c vanavasasya bhadram te sa notkanthitum arhasi

2041003a pasya sunyany aranyani rudantiva samantatah

2041003c yathanilayam ayadbhir nilinani mrgadvijaih

2041004a adyayodhya tu nagari rajadhani pitur mama

2041004c sastripumsa gatan asman socisyati na samsayah

2041005a bharatah khalu dharmatma pitaram mataram ca me

2041005c dharmarthakamasahitair vakyair asvasayisyati

2041006a bharatasyanrsamsatvam samcintyaham punah punah

2041006c nanusocami pitaram mataram capi laksmana

2041007a tvaya karyam naravyaghra mam anuvrajata krtam

2041007c anvestavya hi vaidehya raksanarthe sahayata

2041008a adbhir eva tu saumitre vatsyamy adya nisam imam

2041008c etad dhi rocate mahyam vanye 'pi vividhe sati

2041009a evam uktva tu saumitram sumantram api raghavah

2041009c apramattas tvam asvesu bhava saumyety uvaca ha

2041010a so 'svan sumantrah samyamya surye 'stam samupagate

2041010c prabhutayavasan krtva babhuva pratyanantarah

2041011a upasyatu sivam samdhyam drstva ratrim upasthitam

2041011c ramasya sayanam cakre sutah saumitrina saha

2041012a tam sayyam tamasatire viksya vrksadalaih krtam

2041012c ramah saumitrinam sardham sabharyah samvivesa ha

2041013a sabharyam samprasuptam tam bhrataram viksya laksmanah

2041013c kathayam asa sutaya ramasya vividhan gunan

2041014a jagrato hy eva tam ratrim saumitrer udito ravih

2041014c sutasya tamasatire ramasya bruvato gunan

2041015a gokulakulatirayas tamasaya viduratah

2041015c avasat tatra tam ratrim ramah prakrtibhih saha

2041016a utthaya tu mahatejah prakrtis ta nisamya ca

2041016c abravid bhrataram ramo laksmanam punyalaksanam

2041017a asmadvyapeksan saumitre nirapeksan grhesv api

2041017c vrksamulesu samsuptan pasya laksmana sampratam

2041018a yathaite niyamam paurah kurvanty asmannivartane

2041018c api pranan asisyanti na tu tyaksyanti niscayam

2041019a yavad eva tu samsuptas tavad eva vayam laghu

2041019c ratham aruhya gacchamah panthanam akutobhayam

2041020a ato bhuyo 'pi nedanim iksvakupuravasinah

2041020c svapeyur anurakta mam vrksamulani samshritah

2041021a paura hy atmakrtad duhkhad vipramocya nrpatmajaih

2041021c na tu khalv atmana yojya duhkhena puravasinah

2041022a abravil laksmano ramam saksad dharmam iva sthitam

2041022c rocate me mahaprajna ksipram aruhyatam iti

2041023a sutas tatah samtvaritah syandanam tair hayottamaih

2041023c yojayitvatha ramaya pranjalih pratyavedayat

2041024a mohanartham tu pauranam sutam ramo 'bravid vacah

2041024c udanmukhah prayahi tvam ratham asthaya sarathe

2041025a muhurtam tvaritam gatva nirgataya ratham punah

2041025c yatha na vidyuh paura mam tatha kuru samahitah

2041026a ramasya vacanam srutva tatha cakre sa sarathih

2041026c pratyagamya ca ramasya syandanam pratyavedayat

2041027a tam syandanam adhisthaya raghavah saparicchadah

2041027c sighragam akulavartam tamasam ataran nadim

2041028a sa samtirya mahabahuh shriman sivam akantakam

2041028c prapadyata mahamargam abhayam bhayadarsinam

2041029a prabhatayam tu sarvaryam pauras te raghavo vina

2041029c sokopahataniscesta babhuvur hatacetasah

2041030a sokajasruparidyuna viksamanas tatas tatah

2041030c alokam api ramasya na pasyanti sma duhkhitah

2041031a tato marganusarena gatva kim cit ksanam punah

2041031c marganasad visadena mahata samabhiplutah

2041032a rathasya marganasena nyavartanta manasvinah

2041032c kim idam kim karisyamo daivenopahata iti

2041033a tato yathagatenaiva margena klantacetasah

2041033c ayodhyam agaman sarve purim vyathitasajjanam

2042001a anugamya nivrttanam ramam nagaravasinam

2042001c udgataniva sattvani babhuvur amanasvinam

2042002a svam svam nilayam agamya putradaraih samavrtah

2042002c asruni mumucuh sarve baspena pihitananah

2042003a na cahrsyan na camodan vanijo na prasarayan

2042003c na casobhanta panyani napacan grhamedhinah

2042004a nastam drstva nabhyanandan vipulam va dhanagamam

2042004c putram prathamajam labdhva janani nabhyanandata

2042005a grhe grhe rudantyas ca bhartaram grham agatam

2042005c vyagarhayanto duhkharta vagbhis totrair iva dvipan

2042006a kim nu tesam grhaih karyam kim daraih kim dhanena va

2042006c putrair va kim sukhair vapi ye na pasyanti raghavam

2042007a ekah satpuruso loke laksmanah saha sitaya

2042007c yo 'nugacchati kakutstham ramam paricaran vane

2042008a apagah krtapunyas tah padminyas ca saramsi ca

2042008c yesu snasyati kakutstho vigahya salilam suci

2042009a sobhayisyanti kakutstham atavyo ramyakananah

2042009c apagas ca mahanupah sanumantas ca parvatah

2042010a kananam vapi sailam va yam ramo 'bhigamisyati

2042010c priyatithim iva praptam nainam saksyanty anarcitum

2042011a vicitrakusumapida bahumanjaridharinah

2042011c akale capi mukhyani puspani ca phalani ca

2042011e darsayisyanty anukrosad girayo ramam agatam

2042012a vidarsayanto vividhan bhuyas citrams ca nirjharan

2042012c padapah parvatagresu ramayisyanti raghavam

2042013a yatra ramo bhayam natra nasti tatra parabhavah

2042013c sa hi suro mahabahuh putro dasarathasya ca

2042014a pura bhavati no durad anugacchama raghavam

2042014c padacchaya sukha bhartus tadrsasya mahatmanah

2042014e sa hi natho janasyasya sa gatih sa parayanam

2042015a vayam paricarisyamah sitam yuyam tu raghavam

2042015c iti paurastriyo bhartrn duhkhartas tat tad abruvan

2042016a yusmakam raghavo 'ranye yogaksemam vidhasyati

2042016c sita narijanasyasya yogaksemam karisyati

2042017a ko nv anenapratitena sotkanthitajanena ca

2042017c sampriyetamanojnena vasena hrtacetasa

2042018a kaikeyya yadi ced rajyam syad adharmyam anathavat

2042018c na hi no jivitenarthah kutah putraih kuto dhanaih

2042019a yaya putras ca bharta ca tyaktav aisvaryakaranat

2042019c kam sa parihared anyam kaikeyi kulapamsani

2042020a kaikeyya na vayam rajye bhrtaka nivasemahi

2042020c jivantya jatu jivantyah putrair api sapamahe

2042021a ya putram parthivendrasya pravasayati nirghrna

2042021c kas tam prapya sukham jived adharmyam dustacarinim

2042022a na hi pravrajite rame jivisyati mahipatih

2042022c mrte dasarathe vyaktam vilopas tadanantaram

2042023a te visam pibatalodya ksinapunyah sudurgatah

2042023c raghavam vanugacchadhvam asrutim vapi gacchata

2042024a mithya pravrajito ramah sabharyah sahalaksmanah

2042024c bharate samnisrstah smah saunike pasavo yatha

2042025a tas tatha vilapantyas tu nagare nagarastriyah

2042025c cukrusur bhrsasamtapta mrtyor iva bhayagame

2042026a tatha striyo ramanimittam atura; yatha sute bhratari va vivasite

2042026c vilapya dina rurudur vicetasah; sutair hi tasam adhiko hi so 'bhavat

2043001a ramo 'pi ratrisesena tenaiva mahad antaram

2043001c jagama purusavyaghrah pitur ajnam anusmaran

2043002a tathaiva gacchatas tasya vyapayad rajani siva

2043002c upasya sa sivam samdhyam visayantam vyagahata

2043003a graman vikrstasimams tan puspitani vanani ca

2043003c pasyann atiyayau sighram sarair iva hayottamaih

2043004a srnvan vaco manusyanam gramasamvasavasinam

2043004c rajanam dhig dasaratham kamasya vasam agatam

2043005a ha nrsamsadya kaikeyi papa papanubandhini

2043005c tiksna sambhinnamaryada tiksne karmani vartate

2043006a ya putram idrsam rajnah pravasayati dharmikam

2043006c vana vase mahaprajnam sanukrosam atandritam

2043007a eta vaco manusyanam gramasamvasavasinam

2043007c srnvann atiyayau virah kosalan kosalesvarah

2043008a tato vedasrutim nama sivavarivaham nadim

2043008c uttiryabhimukhah prayad agastyadhyusitam disam

2043009a gatva tu suciram kalam tatah sitajalam nadim

2043009c gomatim goyutanupam atarat sagaramgamam

2043010a gomatim capy atikramya raghavah sighragair hayaih

2043010c mayurahamsabhirutam tatara syandikam nadim

2043011a sa mahim manuna rajna dattam iksvakave pura

2043011c sphitam rastravrtam ramo vaidehim anvadarsayat

2043012a suta ity eva cabhasya sarathim tam abhiksnasah

2043012c hamsamattasvarah shriman uvaca purusarsabhah

2043013a kadaham punar agamya sarayvah puspite vane

2043013c mrgayam paryatasyami matra pitra ca samgatah

2043014a natyartham abhikanksami mrgayam sarayuvane

2043014c ratir hy esatula loke rajarsiganasammata

2043015a sa tam adhvanam aiksvakah sutam madhuraya gira

2043015c tam tam artham abhipretya yayauvakyam udirayan

2044001a visalan kosalan ramyan yatva laksmanapurvajah

2044001c asasada mahabahuh srngaverapuram prati

2044002a tatra tripathagam divyam sivatoyam asaivalam

2044002c dadarsa raghavo gangam punyam rsinisevitam

2044003a hamsasarasasamghustam cakravakopakujitam

2044003c simsumarais ca nakrais ca bhujamgais ca nisevitam

2044004a tam urmikalilavartam anvaveksya maharathah

2044004c sumantram abravit sutam ihaivadya vasamahe

2044005a avidurad ayam nadya bahupuspapravalavan

2044005c sumahan ingudivrkso vasamo 'traiva sarathe

2044006a laksanas ca sumantras ca badham ity eva raghavam

2044006c uktva tam ingudivrksam tadopayayatur hayaih

2044007a ramo 'bhiyaya tam ramyam vrksam iksvakunandanah

2044007c rathad avatarat tasmat sabharyah sahalaksmanah

2044008a sumantro 'py avatiryaiva mocayitva hayottaman

2044008c vrksamulagatam ramam upatasthe krtanjalih

2044009a tatra raja guho nama ramasyatmasamah sakha

2044009c nisadajatyo balavan sthapatis ceti visrutah

2044010a sa srutva purusavyaghram ramam visayam agatam

2044010c vrddhaih parivrto 'matyair jnatibhis capy upagatah

2044011a tato nisadadhipatim drstva durad avasthitam

2044011c saha saumitrina ramah samagacchad guhena sah

2044012a tam artah samparisvajya guho raghavam abravit

2044012c yathayodhya tathedam te rama kim karavani te

2044013a tato gunavadannadyam upadaya prthagvidham

2044013c arghyam copanayat ksipram vakyam cedam uvaca ha

2044014a svagatam te mahabaho taveyam akhila mahi

2044014c vayam presya bhavan bharta sadhu rajyam prasadhi nah

2044015a bhaksyam bhojyam ca peyam ca lehyam cedam upasthitam

2044015c sayanani ca mukhyani vajinam khadanam ca te

2044016a guham eva bruvanam tam raghavah pratyuvaca ha

2044016c arcitas caiva hrstas ca bhavata sarvatha vayam

2044017a padbhyam abhigamac caiva snehasamdarsanena ca

2044017c bhujabhyam sadhuvrttabhyam pidayan vakyam abravit

2044018a distya tvam guha pasyami arogam saha bandhavaih

2044018c api te kusalam rastre mitresu ca dhanesu ca

2044019a yat tv idam bhavata kim cit pritya samupakalpitam

2044019c sarvam tad anujanami na hi varte pratigrahe

2044020a kusacirajinadharam phalamulasanam ca mam

2044020c viddhi pranihitam dharme tapasam vanagocaram

2044021a asvanam khadanenaham arthi nanyena kena cit

2044021c etavatatrabhavata bhavisyami supujitah

2044022a ete hi dayita rajnah pitur dasarathasya me

2044022c etaih suvihitair asvair bhavisyamy aham arcitah

2044023a asvanam pratipanam ca khadanam caiva so 'nvasat

2044023c guhas tatraiva purusams tvaritam diyatam iti

2044024a tatas cirottarasangah samdhyam anvasya pascimam

2044024c jalam evadade bhojyam laksmanenahrtam svayam

2044025a tasya bhumau sayanasya padau praksalya laksmanah

2044025c sabharyasya tato 'bhyetya tasthau vrksam upashritah

2044026a guho 'pi saha sutena saumitrim anubhasayan

2044026c anvajagrat tato ramam apramatto dhanurdharah

2044027a tatha sayanasya tato 'sya dhimato; yasasvino dasarather mahatmanah

2044027c adrstaduhkhasya sukhocitasya sa; tada vyatiyaya cirena sarvari

2045001a tam jagratam adambhena bhratur arthaya laksmanam

2045001c guhah samtapasamtapto raghavam vakyam abravit

2045002a iyam tata sukha sayya tvadartham upakalpita

2045002c pratyasvasihi sadhv asyam rajaputra yathasukham

2045003a ucito 'yam janah sarvah klesanam tvam sukhocitah

2045003c guptyartham jagarisyamah kakutsthasya vayam nisam

2045004a na hi ramat priyataro mamasti bhuvi kas cana

2045004c bravimy etad aham satyam satyenaiva ca te sape

2045005a asya prasadad asamse loke 'smin sumahad yasah

2045005c dharmavaptim ca vipulam arthavaptim ca kevalam

2045006a so 'ham priyasakham ramam sayanam saha sitaya

2045006c raksisyami dhanuspanih sarvato jnatibhih saha

2045007a na hi me 'viditam kim cid vane 'smims caratah sada

2045007c chaturangam hy api balam sumahat prasahemahi

2045008a laksmanas tam tadovaca raksyamanas tvayanagha

2045008c natra bhita vayam sarve dharmam evanupasyata

2045009a katham dasarathau bhumau sayane saha sitaya

2045009c sakya nidra maya labdhum jivitam va sukhani va

2045010a yo na devasuraih sarvaih sakyah prasahitum yudhi

2045010c tam pasya sukhasamvistam trnesu saha sitaya

2045011a yo mantra tapasa labdho vividhais ca parisramaih

2045011c eko dasarathasyaisa putrah sadrsalaksanah

2045012a asmin pravrajito raja na ciram vartayisyati

2045012c vidhava medini nunam ksipram eva bhavisyati

2045013a vinadya sumahanadam sramenoparatah striyah

2045013c nirghosoparatam tata manye rajanivesanam

2045014a kausalya caiva raja ca tathaiva janani mama

2045014c nasamse yadi jivanti sarve te sarvarim imam

2045015a jived api hi me mata satrughnasyanvaveksaya

2045015c tad duhkham yat tu kausalya virasur vinasisyati

2045016a anuraktajanakirna sukhalokapriyavaha

2045016c rajavyasanasamsrsta sa puri vinasisyati

2045017a atikrantam atikrantam anavapya manoratham

2045017c rajye ramam aniksipya pita me vinasisyati

2045018a siddharthah pitaram vrttam tasmin kale hy upasthite

2045018c pretakaryesu sarvesu samskarisyanti bhumipam

2045019a ramyacatvarasamsthanam suvibhaktamahapatham

2045019c harmyaprasadasampannam ganikavarasobhitam

2045020a rathasvagajasambadham turyanadavinaditam

2045020c sarvakalyanasampurnam hrstapustajanakulam

2045021a aramodyanasampannam samajotsavasalinim

2045021c sukhita vicarisyanti rajadhanim pitur mama

2045022a api satyapratijnena sardham kusalina vayam

2045022c nivrtte vanavase 'sminn ayodhyam pravisemahi

2045023a paridevayamanasya duhkhartasya mahatmanah

2045023c tisthato rajaputrasya sarvari satyavartata

2045024a tatha hi satyam bruvati prajahite; narendraputre gurusauhrdad guhah

2045024c mumoca baspam vyasanabhipidito; jvaraturo naga iva vyathaturah

2046001a prabhatayam tu sarvaryam prthu vrksa mahayasah

2046001c uvaca ramah saumitrim laksmanam subhalaksanam

2046002a bhaskarodayakalo 'yam gata bhagavati nisa

2046002c asau sukrsno vihagah kokilas tata kujati

2046003a barhinanam ca nirghosah sruyate nadatam vane

2046003c tarama jahnavim saumya sighragam sagaramgamam

2046004a vijnaya ramasya vacah saumitrir mitranandanah

2046004c guham amantrya sutam ca so 'tisthad bhratur agratah

2046005a tatah kalapan samnahya khadgau baddhva ca dhanvinau

2046005c jagmatur yena tau gangam sitaya saha raghavau

2046006a ramam eva tu dharmajnam upagamya vinitavat

2046006c kim aham karavaniti sutah pranjalir abravit

2046007a nivartasvety uvacainam etavad dhi krtam mama

2046007c yanam vihaya padbhyam tu gamisyamo mahavanam

2046008a atmanam tv abhyanujnatam aveksyartah sa sarathih

2046008c sumantrah purusavyaghram aiksvakam idam abravit

2046009a natikrantam idam loke puruseneha kena cit

2046009c tava sabhratrbharyasya vasah prakrtavad vane

2046010a na manye brahmacarye 'sti svadhite va phalodayah

2046010c mardavarjavayor vapi tvam ced vyasanam agatam

2046011a saha raghava vaidehya bhratra caiva vane vasan

2046011c tvam gatim prapsyase vira triml lokams tu jayann iva

2046012a vayam khalu hata rama ye tayapy upavancitah

2046012c kaikeyya vasam esyamah papaya duhkhabhaginah

2046013a iti bruvann atma samam sumantrah sarathis tada

2046013c drstva dura gatam ramam duhkharto rurude ciram

2046014a tatas tu vigate baspe sutam sprstodakam sucim

2046014c ramas tu madhuram vakyam punah punar uvaca tam

2046015a iksvakunam tvaya tulyam suhrdam nopalaksaye

2046015c yatha dasaratho raja mam na socet tatha kuru

2046016a sokopahata cetas ca vrddhas ca jagatipatih

2046016c kama bharavasannas ca tasmad etad bravimi te

2046017a yad yad ajnapayet kim cit sa mahatma mahipatih

2046017c kaikeyyah priyakamartham karyam tad avikanksaya

2046018a etadartham hi rajyani prasasati naresvarah

2046018c yad esam sarvakrtyesu mano na pratihanyate

2046019a tad yatha sa maharajo nalikam adhigacchati

2046019c na ca tamyati duhkhena sumantra kuru tat tatha

2046020a adrstaduhkham rajanam vrddham aryam jitendriyam

2046020c bruyas tvam abhivadyaiva mama hetor idam vacah

2046021a naivaham anusocami laksmano na ca maithili

2046021c ayodhyayas cyutas ceti vane vatsyamaheti va

2046022a caturdasasu varsesu nivrttesu punah punah

2046022c laksmanam mam ca sitam ca draksyasi ksipram agatan

2046023a evam uktva tu rajanam mataram ca sumantra me

2046023c anyas ca devih sahitah kaikeyim ca punah punah

2046024a arogyam bruhi kausalyam atha padabhivandanam

2046024c sitaya mama caryasya vacanal laksmanasya ca

2046025a bruyas ca hi maharajam bharatam ksipram anaya

2046025c agatas capi bharatah sthapyo nrpamate pade

2046026a bharatam ca parisvajya yauvarajye 'bhisicya ca

2046026c asmatsamtapajam duhkham na tvam abhibhavisyati

2046027a bharatas capi vaktavyo yatha rajani vartase

2046027c tatha matrsu vartethah sarvasv evavisesatah

2046028a yatha ca tava kaikeyi sumitra cavisesatah

2046028c tathaiva devi kausalya mama mata visesatah

2046029a nivartyamano ramena sumantrah sokakarsitah

2046029c tat sarvam vacanam srutva snehat kakutstham abravit

2046030a yad aham nopacarena bruyam snehad aviklavah

2046030c bhaktiman iti tat tavad vakyam tvam ksantum arhasi

2046031a katham hi tvadvihino 'ham pratiyasyami tam purim

2046031c tava tata viyogena putrasokakulam iva

2046032a saramam api tavan me ratham drstva tada janah

2046032c vina ramam ratham drstva vidiryetapi sa puri

2046033a dainyam hi nagari gacched drstva sunyam imam ratham

2046033c sutavasesam svam sainyam hataviram ivahave

2046034a dure 'pi nivasantam tvam manasenagratah sthitam

2046034c cintayantyo 'dya nunam tvam niraharah krtah prajah

2046035a artanado hi yah paurair muktas tadvipravasane

2046035c rathastham mam nisamyaiva kuryuh satagunam tatah

2046036a aham kim capi vaksyami devim tava suto maya

2046036c nito 'sau matulakulam samtapam ma krtha iti

2046037a asatyam api naivaham bruyam vacanam idrsam

2046037c katham apriyam evaham bruyam satyam idam vacah

2046038a mama tavan niyogasthas tvadbandhujanavahinah

2046038c katham ratham tvaya hinam pravaksyanti hayottamah

2046039a yadi me yacamanasya tyagam eva karisyasi

2046039c saratho 'gnim praveksyami tyakta matra iha tvaya

2046040a bhavisyanti vane yani tapovighnakarani te

2046040c rathena pratibadhisye tani sattvani raghava

2046041a tat krtena maya praptam ratha carya krtam sukham

2046041c asamse tvatkrtenaham vanavasakrtam sukham

2046042a prasidecchami te 'ranye bhavitum pratyanantarah

2046042c prityabhihitam icchami bhava me patyanantarah

2046043a tava susrusanam murdhna karisyami vane vasan

2046043c ayodhyam devalokam va sarvatha prajahamy aham

2046044a na hi sakya pravestum sa mayayodhya tvaya vina

2046044c rajadhani mahendrasya yatha duskrtakarmana

2046045a ime capi haya vira yadi te vanavasinah

2046045c paricaryam karisyanti prapsyanti paramam gatim

2046046a vanavase ksayam prapte mamaisa hi manorathah

2046046c yad anena rathenaiva tvam vaheyam purim punah

2046047a caturdasa hi varsani sahitasya tvaya vane

2046047c ksanabhutani yasyanti satasas tu tato 'nyatha

2046048a bhrtyavatsala tisthantam bhartrputragate pathi

2046048c bhaktam bhrtyam sthitam sthityam tvam na mam hatum arhasi

2046049a evam bahuvidham dinam yacamanam punah punah

2046049c ramo bhrtyanukampi tu sumantram idam abravit

2046050a janami paramam bhaktim mayi te bhartrvatsala

2046050c srnu capi yadartham tvam presayami purim itah

2046051a nagarim tvam gatam drstva janani me yaviyasi

2046051c kaikeyi pratyayam gacched iti ramo vanam gatah

2046052a paritusta hi sa devi vanavasam gate mayi

2046052c rajanam natisanketa mithyavaditi dharmikam

2046053a esa me prathamah kalpo yad amba me yaviyasi

2046053c bharataraksitam sphitam putrarajyam avapnuyat

2046054a mama priyartham rajnas ca sarathas tvam purim vraja

2046054c samdistas casi yanarthams tams tan bruyas tathatatha

2046055a ity uktva vacanam sutam santvayitva punah punah

2046055c guham vacanam aklibam ramo hetumad abravit

2046055e jatah krtva gamisyami nyagrodhaksiram anaya

2046056a tat ksiram rajaputraya guhah ksipram upaharat

2046056c laksmanasyatmanas caiva ramas tenakaroj jatah

2046057a tau tada ciravasanau jatamandaladharinau

2046057c asobhetam rsisamau bhratarau ramalaksmanau

2046058a tato vaikhanasam margam asthitah sahalaksmanah

2046058c vratam adistavan ramah sahayam guham abravit

2046059a apramatto bale kose durge janapade tatha

2046059c bhavetha guha rajyam hi duraraksatamam matam

2046060a tatas tam samanujnaya guham iksvakunandanah

2046060c jagama turnam avyagrah sabharyah sahalaksmanah

2046061a sa tu drstva naditire navam iksvakunandanah

2046061c titirsuh sighragam gangam idam laksmanam abravit

2046062a aroha tvam nara vyaghra sthitam navam imam sanaih

2046062c sitam caropayanvaksam parigrhya manasvinim

2046063a sa bhratuh sasanam srutva sarvam apratikulayan

2046063c aropya maithilim purvam arurohatmavams tatah

2046064a atharuroha tejasvi svayam laksmanapurvajah

2046064c tato nisadadhipatir guho jnatin acodayat

2046065a anujnaya sumantram ca sabalam caiva tam guham

2046065c asthaya navam ramas tu codayam asa navikan

2046066a tatas tais codita sa nauh karnadharasamahita

2046066c subhasphyavegabhihata sighram salilam atyagat

2046067a madhyam tu samanuprapya bhagirathyas tv anindita

2046067c vaidehi pranjalir bhutva tam nadim idam abravit

2046068a putro dasarathasyayam maharajasya dhimatah

2046068c nidesam palayatv enam gange tvadabhiraksitah

2046069a caturdasa hi varsani samagrany usya kanane

2046069c bhratra saha maya caiva punah pratyagamisyati

2046070a tatas tvam devi subhage ksemena punar agata

2046070c yaksye pramudita gange sarvakamasamrddhaye

2046071a tvam hi tripathaga devi brahma lokam samiksase

2046071c bharya codadhirajasya loke 'smin sampradrsyase

2046072a sa tvam devi namasyami prasamsami ca sobhane

2046072c prapta rajye naravyaghra sivena punar agate

2046073a gavam satasahasrani vastrany annam ca pesalam

2046073c brahmanebhyah pradasyami tava priyacikirsaya

2046074a tatha sambhasamana sa sita gangam anindita

2046074c daksina daksinam tiram ksipram evabhyupagamat

2046075a tiram tu samanuprapya navam hitva nararsabhah

2046075c pratisthata saha bhratra vaidehya ca paramtapah

2046076a athabravin mahabahuh sumitranandavardhanam

2046076c agrato gaccha saumitre sita tvam anugacchatu

2046077a prsthato 'ham gamisyami tvam ca sitam ca palayan

2046077c adya duhkham tu vaidehi vanavasasya vetsyati

2046078a gatam tu gangaparaparam asu; ramam sumantrah pratatam niriksya

2046078c adhvaprakarsad vinivrttadrstir; mumoca baspam vyathitas tapasvi

2046079a tau tatra hatva caturo mahamrgan; varaham rsyam prsatam maharurum

2046079c adaya medhyam tvaritam bubhuksitau; vasaya kale yayatur vanaspatim

2047001a sa tam vrksam samasadya samdhyam anvasya pascimam

2047001c ramo ramayatam srestha iti hovaca laksmanam

2047002a adyeyam prathama ratrir yata janapadad bahih

2047002c ya sumantrena rahita tam notkanthitum arhasi

2047003a jagartavyam atandribhyam adya prabhrti ratrisu

2047003c yogaksemo hi sitaya vartate laksmanavayoh

2047004a ratrim katham cid evemam saumitre vartayamahe

2047004c upavartamahe bhumav astirya svayam arjitaih

2047005a sa tu samvisya medinyam maharhasayanocitah

2047005c imah saumitraye ramo vyajahara kathah subhah

2047006a dhruvam adya maharajo duhkham svapiti laksmana

2047006c krtakama tu kaikeyi tusta bhavitum arhati

2047007a sa hi devi maharajam kaikeyi rajyakaranat

2047007c api na cyavayet pranan drstva bharatam agatam

2047008a anathas caiva vrddhas ca maya caiva vinakrtah

2047008c kim karisyati kamatma kaikeyya vasam agatah

2047009a idam vyasanam alokya rajnas ca mativibhramam

2047009c kama evardhadharmabhyam gariyan iti me matih

2047010a ko hy avidvan api puman pramadayah krte tyajet

2047010c chandanuvartinam putram tato mam iva laksmana

2047011a sukhi bata sabharyas ca bharatah kekayisutah

2047011c muditan kosalan eko yo bhoksyaty adhirajavat

2047012a sa hi sarvasya rajyasya mukham ekam bhavisyati

2047012c tate ca vayasatite mayi caranyam ashrite

2047013a arthadharmau parityajya yah kamam anuvartate

2047013c evam apadyate ksipram raja dasaratho yatha

2047014a manye dasarathantaya mama pravrajanaya ca

2047014c kaikeyi saumya samprapta rajyaya bharatasya ca

2047015a apidanim na kaikeyi saubhagyamadamohita

2047015c kausalyam ca sumitram ca samprabadheta matkrte

2047016a ma sma matkaranad devi sumitra duhkham avaset

2047016c ayodhyam ita eva tvam kale pravisa laksmana

2047017a aham eko gamisyami sitaya saha dandakan

2047017c anathaya hi nathas tvam kausalyaya bhavisyasi

2047018a ksudrakarma hi kaikeyi dvesad anyayyam acaret

2047018c paridadya hi dharmajne bharate mama mataram

2047019a nunam jatyantare kasmimh striyah putrair viyojitah

2047019c jananya mama saumitre tad apy etad upasthitam

2047020a maya hi cirapustena duhkhasamvardhitena ca

2047020c viprayujyata kausalya phalakale dhig astu mam

2047021a ma sma simantini ka cij janayet putram idrsam

2047021c saumitre yo 'ham ambaya dadmi sokam anantakam

2047022a manye pritivisista sa matto laksmanasarika

2047022c yasyas tac chruyate vakyam suka padam arer dasa

2047023a socantyas calpabhagyaya na kim cid upakurvata

2047023c purtrena kim aputraya maya karyam arimdama

2047024a alpabhagya hi me mata kausalya rahita maya

2047024c sete paramaduhkharta patita sokasagare

2047025a eko hy aham ayodhyam ca prthivim capi laksmana

2047025c tareyam isubhih kruddho nanu viryam akaranam

2047026a adharmabhaya bhitas ca paralokasya canagha

2047026c tena laksmana nadyaham atmanam abhisecaye

2047027a etad anyac ca karunam vilapya vijane bahu

2047027c asrupurnamukho ramo nisi tusnim upavisat

2047028a vilapyoparatam ramam gatarcisam ivanalam

2047028c samudram iva nirvegam asvasayata laksmanah

2047029a dhruvam adya puri rama ayodhya yudhinam vara

2047029c nisprabha tvayi niskrante gatacandreva sarvari

2047030a naitad aupayikam rama yad idam paritapyase

2047030c visadayasi sitam ca mam caiva purusarsabha

2047031a na ca sita tvaya hina na caham api raghava

2047031c muhurtam api jivavo jalan matsyav ivoddhrtau

2047032a na hi tatam na satrughnam na sumitram paramtapa

2047032c drastum iccheyam adyaham svargam vapi tvaya vina

2047033a sa laksmanasyottama puskalam vaco; nisamya caivam vanavasam adarat

2047033c samah samasta vidadhe paramtapah; prapadya dharmam suciraya raghavah

2048001a te tu tasmin mahavrksa usitva rajanim sivam

2048001c vimale 'bhyudite surye tasmad desat pratasthire

2048002a yatra bhagirathi ganga yamunam abhivartate

2048002c jagmus tam desam uddisya vigahya sumahad vanam

2048003a te bhumim agan vividhan desams capi manoraman

2048003c adrstapurvan pasyantas tatra tatra yasasvinah

2048004a yathaksemena gacchan sa pasyams ca vividhan druman

2048004c nivrttamatre divase ramah saumitrim abravit

2048005a prayagam abhitah pasya saumitre dhumam unnatam

2048005c agner bhagavatah ketum manye samnihito munih

2048006a nunam praptah sma sambhedam gangayamunayor vayam

2048006c tatha hi sruyate sambdo varina varighattitah