Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Historical Works > Ramayana - sanskrit > Ramayana: Aranyakanda

Ramayana: Aranyakanda

 

3001001a pravisya tu maharanyam dandakaranyam atmavan

3001001c dadarsa ramo durdharsas tapasasramamandalam

3001002a kusacirapariksiptam brahmya laksmya samavrtam

3001002c yatha pradiptam durdharsam gagane suryamandalam

3001003a saranyam sarvabhutanam susamrstajiram sada

3001003c pujitam copanrttam ca nityam apsarasam ganaih

3001004a visalair agnisaranaih srugbhandair ajinaih kusaih

3001004c samidbhis toyakalasaih phalamulais ca sobhitam

3001005a aranyais ca mahavrksaih punyaih svaduphalair vrtam

3001005c balihomarcitam punyam brahmaghosaninaditam

3001006a puspair vanyaih pariksiptam padminya ca sapadmaya

3001006c phalamulasanair dantais cirakrishnajinambaraih

3001007a suryavaisvanarabhais ca puranair munibhir vrtam

3001007c punyais a niyataharaih sobhitam paramarsibhih

3001008a tad brahmabhavanaprakhyam brahmaghosaninaditam

3001008c brahmavidbhir mahabhagair brahmanair upasobhitam

3001009a tad drstva raghavah shrimams tapasasramamandalam

3001009c abhyagacchan mahateja vijyam krtva mahad dhanuh

3001010a divyajnanopapannas te ramam drstva maharsayah

3001010c abhyagacchams tada prita vaidehim ca yasasvinim

3001011a te tam somam ivodyantam drstva vai dharmacarinah

3001011c mangalani prayunjanah pratyagrhnan drdhavratah

3001012a rupasamhananam laksmim saukumaryam suvesatam

3001012c dadrsur vismitakara ramasya vanavasinah

3001013a vaidehim laksmanam ramam netrair animisair iva

3001013c ascaryabhutan dadrsuh sarve te vanacarinah

3001014a atrainam hi mahabhagah sarvabhutahite ratah

3001014c atithim parnasalayam raghavam samnyavesayan

3001015a tato ramasya satkrtya vidhina pavakopamah

3001015c ajahrus te mahabhagah salilam dharmacarinah

3001016a mulam puspam phalam vanyam asramam ca mahatmanah

3001016c nivedayitva dharmajnas tatah pranjalayo 'bruvan

3001017a dharmapalo janasyasya saranyas ca mahayasah

3001017c pujaniyas ca manyas ca raja dandadharo guruh

3001018a indrasyaiva caturbhagah praja raksati raghava

3001018c raja tasmad vanan bhogan bhunkte lokanamaskrtah

3001019a te vayam bhavata raksya bhavadvisayavasinah

3001019c nagarastho vanastho va tvam no raja janesvarah

3001020a nyastadanda vayam rajan jitakrodha jitendriyah

3001020c raksitavyas tvaya sasvad garbhabhutas tapodhanah

3001021a evam uktva phalair mulaih puspair vanyais ca raghavam

3001021c anyais ca vividhaharaih salaksmanam apujayan

3001022a tathanye tapasah siddha ramam vaisvanaropamah

3001022c nyayavrtta yathanyayam tarpayam asur isvaram

3002001a krtatithyo 'tha ramas tu suryasyodayanam prati

3002001c amantrya sa munin sarvan vanam evanvagahata

3002002a nanamrgaganakirnam sardulavrkasevitam

3002002c dhvastavrksalatagulmam durdarsa salilasayam

3002003a niskujananasakuni jhillika gananaditam

3002003c laksmananugato ramo vanamadhyam dadarsa ha

3002004a vanamadhye tu kakutsthas tasmin ghoramrgayute

3002004c dadarsa girisrngabham purusadam mahasvanam

3002005a gabhiraksam mahavaktram vikatam visamodaram

3002005c bibhatsam visamam dirgham vikrtam ghoradarsanam

3002006a vasanam carmavaiyaghram vasardram rudhiroksitam

3002006c trasanam sarvabhutanam vyaditasyam ivantakam

3002007a trin simhams caturo vyaghran dvau vrkau prsatan dasa

3002007c savisanam vasadigdham gajasya ca siro mahat

3002008a avasajyayase sule vinadantam mahasvanam

3002008c sa ramo laksmanam caiva sitam drstva ca maithilim

3002009a abhyadhavat susamkruddhah prajah kala ivantakah

3002009c sa krtva bhairavam nadam calayann iva medinim

3002010a angenadaya vaidehim apakramya tato 'bravit

3002010c yuvam jataciradharau sabharyau ksinajivitau

3002011a pravistau dandakaranyam saracapasidharinau

3002011c katham tapasayor vam ca vasah pramadaya saha

3002012a adharmacarinau papau kau yuvam munidusakau

3002012c aham vanam idam durgam viragho nama raksasah

3002013a carami sayudho nityam rsimamsani bhaksayan

3002013c iyam nari vararoha mama bharya bhavisyati

3002013e yuvayoh papayos caham pasyami rudhiram mrdhe

3002014a tasyaivam bruvato dhrstam viradhasya duratmanah

3002014c srutva sagarvitam vakyam sambhranta janakatmaja

3002014e sita pravepatodvegat pravate kadali yatha

3002015a tam drstva raghavah sitam viradhankagatam subham

3002015c abravil laksmanam vakyam mukhena parisusyata

3002016a pasya saumya narendrasya janakasyatmasambhavam

3002016c mama bharyam subhacaram viradhanke pravesitam

3002016e atyanta sukhasamvrddham rajaputrim yasasvinim

3002017a yad abhipretam asmasu priyam vara vrtam ca yat

3002017c kaikeyyas tu susamvrttam ksipram adyaiva laksmana

3002018a ya na tusyati rajyena putrarthe dirghadarsini

3002018c yayaham sarvabhutanam hitah prasthapito vanam

3002018e adyedanim sakama sa ya mata mama madhyama

3002019a parasparsat tu vaidehya na duhkhataram asti me

3002019c pitur vinasat saumitre svarajyaharanat tatha

3002020a iti bruvati kakutsthe baspasokapariplute

3002020c abravil laksmanah kruddho ruddho naga iva svasan

3002021a anatha iva bhutanam nathas tvam vasavopamah

3002021c maya presyena kakutstha kimartham paritapsyase

3002022a sarena nihatasyadya maya kruddhena raksasah

3002022c viradhasya gatasor hi mahi pasyati sonitam

3002023a rajyakame mama krodho bharate yo babhuva ha

3002023c tam viradhe vimoksyami vajri vajram ivacale

3002024a mama bhujabalavegavegitah; patatu saro 'sya mahan mahorasi

3002024c vyapanayatu tanos ca jivitam; patatu tatas ca mahim vighurnitah

3003001a athovaca punar vakyam viradhah purayan vanam

3003001c atmanam prcchate brutam kau yuvam kva gamisyathah

3003002a tam uvaca tato ramo raksasam jvalitananam

3003002c prcchantam sumahateja iksvakukulam atmanah

3003003a ksatriyo vrttasampannau viddhi nau vanagocarau

3003003c tvam tu veditum icchavah kas tvam carasi dandakan

3003004a tam uvaca viradhas tu ramam satyaparakramam

3003004c hanta vaksyami te rajan nibodha mama raghava

3003005a putrah kila jayasyaham mata mama satahrada

3003005c viradha iti mam ahuh prthivyam sarvaraksasah

3003006a tapasa capi me prapta brahmano hi prasadaja

3003006c sastrenavadhyata loke 'cchedyabhedyatvam eva ca

3003007a utsrjya pramadam enam anapeksau yathagatam

3003007c tvaramanau palayetham na vam jivitam adade

3003008a tam ramah pratyuvacedam kopasamraktalocanah

3003008c raksasam vikrtakaram viradham papacetasam

3003009a ksudra dhik tvam tu hinartham mrtyum anvesase dhruvam

3003009c rane samprapsyase tistha na me jivan gamisyasi

3003010a tatah sajyam dhanuh krtva ramah sunisitan saran

3003010c susighram abhisamdhaya raksasam nijaghana ha

3003011a dhanusa jyagunavata saptabanan mumoca ha

3003011c rukmapunkhan mahavegan suparnanilatulyagan

3003012a te sariram viradhasya bhittva barhinavasasah

3003012c nipetuh sonitadigdha dharanyam pavakopamah

3003013a sa vinadya mahanadam sulam sakradhvajopamam

3003013c pragrhyasobhata tada vyattanana ivantakah

3003014a tac chulam vajrasamkasam gagane jvalanopamam

3003014c dvabhyam sarabhyam ciccheda ramah sastrabhrtam varah

3003015a tasya raudrasya saumitrir bahum savyam babhanja ha

3003015c ramas tu daksinam bahum tarasa tasya raksasah

3003016a sa bhagnabahuh samvigno nipapatasu raksasah

3003016c dharanyam meghasamkaso vajrabhinna ivacalah

3003016e idam provaca kakutstham viradhah purusarsabham

3003017a kausalya suprajas tata ramas tvam vidito maya

3003017c vaidehi ca mahabhaga laksmanas ca mahayasah

3003018a abhisapad aham ghoram pravisto raksasim tanum

3003018c tumburur nama gandharvah sapto vaisvaranena hi

3003019a prasadyamanas ca maya so 'bravin mam mahayasah

3003019c yada dasarathi ramas tvam vadhisyati samyuge

3003020a tada prakrtim apanno bhavan svargam gamisyati

3003020c iti vaisravano raja rambhasaktam uvaca ha

3003021a anupasthiyamano mam samkruddho vyajahara ha

3003021c tava prasadan mukto 'ham abhisapat sudarunat

3003021e bhavanam svam gamisyami svasti vo 'stu paramtapa

3003022a ito vasati dharmatma sarabhangah pratapavan

3003022c adhyardhayojane tata maharsih suryasamnibhah

3003023a tam ksipram abhigaccha tvam sa te sreyo vidhasyati

3003023c avate capi mam rama niksipya kusali vraja

3003024a raksasam gatasattvanam esa dharmah sanatanah

3003024c avate ye nidhiyante tesam lokah sanatanah

3003025a evam uktva tu kakutstham viradhah sarapiditah

3003025c babhuva svargasamprapto nyastadeho mahabalah

3003026a tam muktakantham utksipya sankukarnam mahasvanam

3003026c viradham praksipac chvabhre nadantam bhairavasvanam

3003027a tatas tu tau kancanacitrakarmukau; nihatya raksah parigrhya maithilim

3003027c vijahratus tau muditau mahavane; divi sthitau candradivakarav iva

3004001a hatva tu tam bhimabalam viradham raksasam vane

3004001c tatah sitam parisvajya samasvasya ca viryavan

3004001e abravil laksmanam ramo bhrataram diptatejasam

3004002a kastam vanam idam durgam na ca smo vanagocarah

3004002c abhigacchamahe sighram sarabhangam tapodhanam

3004003a asramam sarabhangasya raghavo 'bhijagama ha

3004004a tasya devaprabhavasya tapasa bhavitatmanah

3004004c samipe sarabhangasya dadarsa mahad adbhutam

3004005a vibhrajamanam vapusa suryavaisvanaropamam

3004005c asamsprsantam vasudham dadarsa vibudhesvaram

3004006a suprabhabharanam devam virajo 'mbaradharinam

3004006c tadvidhair eva bahubhih pujyamanam mahatmabhih

3004007a haribhir vajibhir yuktam antariksagatam ratham

3004007c dadarsaduratas tasya tarunadityasamnibham

3004008a pandurabhraghanaprakhyam candramandalasamnibham

3004008c apasyad vimalam chatram citramalyopasobhitam

3004009a camaravyajane cagrye rukmadande mahadhane

3004009c grhite vananaribhyam dhuyamane ca murdhani

3004010a gandharvamarasiddhas ca bahavah paramarsayah

3004010c antariksagatam devam vagbhir agryabhir idire

3004011a drstva satakratum tatra ramo laksmanam abravit

3004011c ye hayah puruhutasya pura sakrasya nah srutah

3004011e antariksagata divyas ta ime harayo dhruvam

3004012a ime ca purusavyaghra ye tisthanty abhito ratham

3004012c satam satam kundalino yuvanah khadgapanayah

3004013a urodesesu sarvesam hara jvalanasamnibhah

3004013c rupam bibhrati saumitre pancavimsativarsikam

3004014a etad dhi kila devanam vayo bhavati nityada

3004014c yatheme purusavyaghra drsyante priyadarsanah

3004015a ihaiva saha vaidehya muhurtam tistha laksmana

3004015c yavaj janamy aham vyaktam ka esa dyutiman rathe

3004016a tam evam uktva saumitrim ihaiva sthiyatam iti

3004016c abhicakrama kakutsthah sarabhangasramam prati

3004017a tatah samabhigacchantam preksya ramam sacipatih

3004017c sarabhangam anujnapya vibudhan idam abravit

3004018a ihopayaty asau ramo yavan mam nabhibhasate

3004018c nistham nayata tavat tu tato mam drastum arhati

3004019a jitavantam krtartham ca drastaham acirad imam

3004019c karma hy anena kartavyam mahad anyaih suduskaram

3004020a iti vajri tam amantrya manayitva ca tapasam

3004020c rathena hariyuktena yayau divam arimdamah

3004021a prayate tu sahasrakse raghavah saparicchadah

3004021c agnihotram upasinam sarabhangam upagamat

3004022a tasya padau ca samgrhya ramah sita ca laksmanah

3004022c nisedus tadanujnata labdhavasa nimantritah

3004023a tatah sakropayanam tu paryaprcchat sa raghavah

3004023c sarabhangas ca tat sarvam raghavaya nyavedayat

3004024a mam esa varado rama brahmalokam ninisati

3004024c jitam ugrena tapasa dusprapam akrtatmabhih

3004025a aham jnatva naravyaghra vartamanam aduratah

3004025c brahmalokam na gacchami tvam adrstva priyatithim

3004026a samagamya gamisyami tridivam devasevitam

3004026c aksaya narasardula jita loka maya subhah

3004026e brahmyas ca nakaprsthyas ca pratigrhnisva mamakan

3004027a evam ukto naravyaghrah sarvasastravisaradah

3004027c rsina sarabhangena raghavo vakyam abravit

3004028a aham evaharisyami sarvaml lokan mahamune

3004028c avasam tv aham icchami pradistam iha kanane

3004029a raghavenaivam uktas tu sakratulyabalena vai

3004029c sarabhango mahaprajnah punar evabravid vacah

3004030a sutiksnam abhigaccha tvam sucau dese tapasvinam

3004030c ramaniye vanoddese sa te vasam vidhasyati

3004031a esa pantha naravyaghra muhurtam pasya tata mam

3004031c yavaj jahami gatrani jirnam tvacam ivoragah

3004032a tato 'gnim sa samadhaya hutva cajyena mantravit

3004032c sarabhango mahatejah pravivesa hutasanam

3004033a tasya romani kesams ca dadahagnir mahatmanah

3004033c jirnam tvacam tathasthini yac ca mamsam ca sonitam

3004034a sa ca pavakasamkasah kumarah samapadyata

3004034c utthayagnicayat tasmac charabhango vyarocata

3004035a sa lokan ahitagninam rsinam ca mahatmanam

3004035c devanam ca vyatikramya brahmalokam vyarohata

3004036a sa punyakarma bhuvane dvijarsabhah; pitamaham sanucaram dadarsa ha

3004036c pitamahas capi samiksya tam dvijam; nananda susvagatam ity uvaca ha

3005001a sarabhange divam prapte munisamghah samagatah

3005001c abhyagacchanta kakutstham ramam jvalitatejasam

3005002a vaikhanasa valakhilyah sampraksala maricipah

3005002c asmakuttas ca bahavah patraharas ca tapasah

3005003a dantolukhalinas caiva tathaivonmajjakah pare

3005003c munayah salilahara vayubhaksas tathapare

3005004a akasanilayas caiva tatha sthandilasayinah

3005004c tathordhvavasino dantas tathardrapatavasasah

3005005a sajapas ca taponityas tatha pancatapo'nvitah

3005005c sarve brahmya shriya justa drdhayogasamahitah

3005005e sarabhangasrame ramam abhijagmus ca tapasah

3005006a abhigamya ca dharmajna ramam dharmabhrtam varam

3005006c ucuh paramadharmajnam rsisamghah samahitah

3005007a tvam iksvakukulasyasya prthivyas ca maharathah

3005007c pradhanas casi nathas ca devanam maghavan iva

3005008a visrutas trisu lokesu yasasa vikramena ca

3005008c pitrvratatvam satyam ca tvayi dharmas ca puskalah

3005009a tvam asadya mahatmanam dharmajnam dharmavatsalam

3005009c arthitvan natha vaksyamas tac ca nah ksantum arhasi

3005010a adharmas tu mahams tata bhavet tasya mahipateh

3005010c yo hared balisadbhagam na ca raksati putravat

3005011a yunjanah svan iva pranan pranair istan sutan iva

3005011c nityayuktah sada raksan sarvan visayavasinah

3005012a prapnoti sasvatim rama kirtim sa bahuvarsikim

3005012c brahmanah sthanam asadya tatra capi mahiyate

3005013a yat karoti param dharmam munir mulaphalasanah

3005013c tatra rajnas caturbhagah praja dharmena raksatah

3005014a so 'yam brahmanabhuyistho vanaprasthagano mahan

3005014c tvan natho 'nathavad rama raksasair vadhyate bhrsam

3005015a ehi pasya sarirani muninam bhavitatmanam

3005015c hatanam raksasair ghorair bahunam bahudha vane

3005016a pampanadinivasanam anumandakinim api

3005016c citrakutalayanam ca kriyate kadanam mahat

3005017a evam vayam na mrsyamo viprakaram tapasvinam

3005017c kriyamanam vane ghoram raksobhir bhimakarmabhih

3005018a tatas tvam saranartham ca saranyam samupasthitah

3005018c paripalaya no rama vadhyamanan nisacaraih

3005019a etac chrutva tu kakutsthas tapasanam tapasvinam

3005019c idam provaca dharmatma sarvan eva tapasvinah

3005019e naivam arhatha mam vaktum ajnapyo 'ham tapasvinam

3005020a bhavatam arthasiddhyartham agato 'ham yadrcchaya

3005020c tasya me 'yam vane vaso bhavisyati mahaphalah

3005020e tapasvinam rane satrun hantum icchami raksasan

3005021a dattva varam capi tapodhananam; dharme dhrtatma sahalaksmanena

3005021c tapodhanais capi saharya vrttah; sutisknam evabhijagama virah

3006001a ramas tu sahito bhratra sitaya ca paramtapah

3006001c sutiksnasyasramapadam jagama saha tair dvijaih

3006002a sa gatva duram adhvanam nadis tirtva bahudakah

3006002c dadarsa vipulam sailam mahamegham ivonnatam

3006003a tatas tad iksvakuvarau satatam vividhair drumaih

3006003c kananam tau vivisatuh sitaya saha raghavau

3006004a pravistas tu vanam ghoram bahupuspaphaladrumam

3006004c dadarsasramam ekante ciramalapariskrtam

3006005a tatra tapasam asinam malapankajatadharam

3006005c ramah sutiksnam vidhivat tapovrddham abhasata

3006006a ramo 'ham asmi bhagavan bhavantam drastum agatah

3006006c tan mabhivada dharmajna maharse satyavikrama

3006007a sa niriksya tato viram ramam dharmabhrtam varam

3006007c samaslisya ca bahubhyam idam vacanam abravit

3006008a svagatam khalu te vira rama dharmabhrtam vara

3006008c asramo 'yam tvayakrantah sanatha iva sampratam

3006009a pratiksamanas tvam eva narohe 'ham mahayasah

3006009c devalokam ito vira deham tyaktva mahitale

3006010a citrakutam upadaya rajyabhrasto 'si me srutah

3006010c ihopayatah kakutstho devarajah satakratuh

3006010e sarvaml lokan jitan aha mama punyena karmana

3006011a tesu devarsijustesu jitesu tapasa maya

3006011c matprasadat sabharyas tvam viharasva salaksmanah

3006012a tam ugratapasam diptam maharsim satyavadinam

3006012c pratyuvacatmavan ramo brahmanam iva vasavah

3006013a aham evaharisyami svayam lokan mahamune

3006013c avasam tv aham icchami pradistam iha kanane

3006014a bhavan sarvatra kusalah sarvabhutahite ratah

3006014c akhyatah sarabhangena gautamena mahatmana

3006015a evam uktas tu ramena maharsir lokavisrutah

3006015c abravin madhuram vakyam harsena mahataplutah

3006016a ayam evasramo rama gunavan ramyatam iha

3006016c rsisamghanucaritah sada mulaphalair yutah

3006017a imam asramam agamya mrgasamgha mahayasah

3006017c atitva pratigacchanti lobhayitvakutobhayah

3006018a tac chrutva vacanam tasya maharser laksmanagrajah

3006018c uvaca vacanam dhiro vikrsya sasaram dhanuh

3006019a tan aham sumahabhaga mrgasamghan samagatan

3006019c hanyam nisitadharena sarenasanivarcasa

3006020a bhavams tatrabhisajyeta kim syat krcchrataram tatah

3006020c etasminn asrame vasam ciram tu na samarthaye

3006021a tam evam uktva varadam ramah samdhyam upagamat

3006021c anvasya pascimam samdhyam tatra vasam akalpayat

3006022a tatah subham tapasabhojyam annam; svayam sutiksnah purusarsabhabhyam

3006022c tabhyam susatkrtya dadau mahatma; samdhyanivrttau rajanim samiksya

3007001a ramas tu sahasaumitrih sutiksnenabhipujitah

3007001c parinamya nisam tatra prabhate pratyabudhyata

3007002a utthaya tu yathakalam raghavah saha sitaya

3007002c upasprsat susitena jalenotpalagandhina

3007003a atha te 'gnim surams caiva vaidehi ramalaksmanau

3007003c kalyam vidhivad abhyarcya tapasvisarane vane

3007004a udayanntam dinakaram drstva vigatakalmasah

3007004c sutiksnam abhigamyedam slaksnam vacanam abruvan

3007005a sukhositah sma bhagavams tvaya pujyena pujitah

3007005c aprcchamah prayasyamo munayas tvarayanti nah

3007006a tvaramahe vayam drastum krtsnam asramamandalam

3007006c rsinam punyasilanam dandakaranyavasinam

3007007a abhyanujnatum icchamah sahaibhir munipungavaih

3007007c dharmanityais tapodantair visikhair iva pavakaih

3007008a avisahyatapo yavat suryo nativirajite

3007008c amargenagatam laksmim prapyevanvayavarjitah

3007009a tavad icchamahe gantum ity uktva caranau muneh

3007009c vavande sahasaumitrih sitaya saha raghavah

3007010a tau samsprsantau caranav utthapya munipumgavah

3007010c gadham alingya sasneham idam vacanam abravit

3007011a aristam gaccha panthanam rama saumitrina saha

3007011c sitaya canaya sardham chayayevanuvrttaya

3007012a pasyasramapadam ramyam dandakaranyavasinam

3007012c esam tapasvinam vira tapasa bhavitatmanam

3007013a suprajyaphalamulani puspitani vanani ca

3007013c prasantamrgayuthani santapaksiganani ca

3007014a phullapankajasadani prasannasalilani ca

3007014c karandavavikirnani tatakani saramsi ca

3007015a draksyase drstiramyani giriprasravanani ca

3007015c ramaniyany aranyani mayurabhirutani ca

3007016a gamyatam vatsa saumitre bhavan api ca gacchatu

3007016c agantavyam ca te drstva punar evasramam mama

3007017a evam uktas tathety uktva kakutsthah sahalaksmanah

3007017c pradaksinam munim krta prasthatum upacakrame

3007018a tatah subhatare tuni dhanusi cayateksana

3007018c dadau sita tayor bhratroh khadgau ca vimalau tatah

3007019a abadhya ca subhe tuni cape cadaya sasvane

3007019c niskrantav asramad gantum ubhau tau ramalaksmanau

3008001a sutiksnenabhyanujnatam prasthitam raghunandanam

3008001c vaidehi snigdhaya vaca bhartaram idam abravit

3008002a ayam dharmah susuksmena vidhina prapyate mahan

3008002c nivrttena ca sakyo 'yam vyasanat kamajad iha

3008003a triny eva vyasanany atra kamajani bhavanty uta

3008003c mithya vakyam paramakam tasmad gurutarav ubhau

3008003e paradarabhigamanam vina vairam ca raudrata

3008004a mithyavakyam na te bhutam na bhavisyati raghava

3008004c kuto 'bhilasanam strinam paresam dharmanasanam

3008005a tac ca sarvam mahabaho sakyam vodhum jitendriyaih

3008005c tava vasyendriyatvam ca janami subhadarsana

3008006a trtiyam yad idam raudram parapranabhihimsanam

3008006c nirvairam kriyate mohat tac ca te samupasthitam

3008007a pratijnatas tvaya vira dandakaranyavasinam

3008007c rsinam raksanarthaya vadhah samyati raksasam

3008008a etannimittam ca vanam dandaka iti visrutam

3008008c prasthitas tvam saha bhratra dhrtabanasarasanah

3008009a tatas tvam prasthitam drstva mama cintakulam manah

3008009c tvad vrttam cintayantya vai bhaven nihsreyasam hitam

3008010a na hi me rocate vira gamanam dandakan prati

3008010c karanam tatra vaksyami vadantyah sruyatam mama

3008011a tvam hi banadhanuspanir bhratra saha vanam gatah

3008011c drstva vanacaran sarvan kaccit kuryah saravyayam

3008012a ksatriyanam iha dhanur hutasasyendhanani ca

3008012c samipatah sthitam tejobalam ucchrayate bhrsam

3008013a pura kila mahabaho tapasvi satyavak sucih

3008013c kasmims cid abhavat punye vane ratamrgadvije

3008014a tasyaiva tapaso vighnam kartum indrah sacipatih

3008014c khadgapanir athagacchad asramam bhata rupadhrk

3008015a tasmims tad asramapade nihitah khadga uttamah

3008015c sa nyasavidhina dattah punye tapasi tisthatah

3008016a sa tac chastram anuprapya nyasaraksanatatparah

3008016c vane tu vicaraty eva raksan pratyayam atmanah

3008017a yatra gacchaty upadatum mulani ca phalani ca

3008017c na vina yati tam khadgam nyasaraksanatatparah

3008018a nityam sastram parivahan kramena sa tapodhanah

3008018c cakara raudrim svam buddhim tyaktva tapasi niscayam

3008019a tatah sa raudrabhiratah pramatto 'dharmakarsitah

3008019c tasya sastrasya samvasaj jagama narakam munih

3008020a snehac ca bahumanac ca smaraye tvam na siksaye

3008020c na katham cana sa karya hrhitadhanusa tvaya

3008021a buddhir vairam vina hantum raksasan dandakashritan

3008021c aparadham vina hantum lokan vira na kamaye

3008022a ksatriyanam tu viranam vanesu niyatatmanam

3008022c dhanusa karyam etavad artanam abhiraksanam

3008023a kva ca sastram kva ca vanam kva ca ksatram tapah kva ca

3008023c vyaviddham idam asmabhir desadharmas tu pujyatam

3008024a tad aryakalusa buddhir jayate sastrasevanat

3008024c punar gatva tv ayodhyayam ksatradharmam carisyasi

3008025a aksaya tu bhavet pritih svasru svasurayor mama

3008025c yadi rajyam hi samnyasya bhaves tvam nirato munih

3008026a dharmad arthah prabhavati dharmat prabhavate sukham

3008026c dharmena labhate sarvam dharmasaram idam jagat

3008027a atmanam niyamais tais taih karsayitva prayatnatah

3008027c prapyate nipunair dharmo na sukhal labhyate sukham

3008028a nityam sucimatih saumya cara dharmam tapovane

3008028c sarvam hi viditam tubhyam trailokyam api tattvatah

3008029a stricapalad etad udahrtam me; dharmam ca vaktum tava kah samarthah

3008029c vicarya buddhya tu sahanujena; yad rocate tat kuru macirena

3009001a vakyam etat tu vaidehya vyahrtam bhartrbhaktaya

3009001c srutva dharme sthito ramah pratyuvacatha maithilim

3009002a hitam uktam tvaya devi snigdhaya sadrsam vacah

3009002c kulam vyapadisantya ca dharmajne janakatmaje

3009003a kim tu vaksyamy aham devi tvayaivoktam idam vacah

3009003c ksatriyair dharyate capo nartasabdo bhaved iti

3009004a te carta dandakaranye munayah samsitavratah

3009004c mam site svayam agamya saranyah saranam gatah

3009005a vasanto dharmanirata vane mulaphalasanah

3009005c na labhante sukham bhita raksasaih krurakarmabhih

3009006a kale kale ca nirata niyamair vividhair vane

3009006c bhaksyante raksasair bhimair naramamsopajivibhih

3009007a te bhaksyamana munayo dandakaranyavasinah

3009007c asman abhyavapadyeti mam ucur dvijasattamah

3009008a maya tu vacanam srutva tesam evam mukhac cyutam

3009008c krtva caranasusrusam vakyam etad udahrtam

3009009a prasidantu bhavanto me hrir esa hi mamatula

3009009c yadidrsair aham viprair upastheyair upasthitah

3009009e kim karomiti ca maya vyahrtam dvijasamnidhau

3009010a sarvair eva samagamya vag iyam samudahrta

3009010c raksasair dandakaranye bahubhih kamarupibhih

3009010e arditah sma bhrsam rama bhavan nas tratum arhati

3009011a homakale tu samprapte parvakalesu canagha

3009011c dharsayanti sma durdharsa raksasah pisitasanah

3009012a raksasair dharsitanam ca tapasanam tapasvinam

3009012c gatim mrgayamananam bhavan nah parama gatih

3009013a kamam tapah prabhavena sakta hantum nisacaran

3009013c cirarjitam tu necchamas tapah khandayitum vayam

3009014a bahuvighnam taponityam duscaram caiva raghava

3009014c tena sapam na muncamo bhaksyamanas ca raksasaih

3009015a tad ardyamanan raksobhir dandakaranyavasibhih

3009015c raksanas tvam saha bhratra tvannatha hi vayam vane

3009016a maya caitad vacah srutva kartsnyena paripalanam

3009016c rsinam dandakaranye samsrutam janakatmaje

3009017a samsrutya ca na saksyami jivamanah pratisravam

3009017c muninam anyatha kartum satyam istam hi me sada

3009018a apy aham jivitam jahyam tvam va site salaksmanam

3009018c na tu pratijnam samsrutya brahmanebhyo visesatah

3009019a tad avasyam maya karyam rsinam paripalanam

3009019c anuktenapi vaidehi pratijnaya tu kim punah

3009020a mama snehac ca sauhardad idam uktam tvaya vacah

3009020c paritusto 'smy aham site na hy anisto 'nusisyate

3009020e sadrsam canurupam ca kulasya tava sobhane

3009021a ity evam uktva vacanam mahatma; sitam priyam maithila rajaputrim

3009021c ramo dhanusman sahalaksmanena; jagama ramyani tapovanani

3010001a agratah prayayau ramah sita madhye sumadhyama

3010001c prsthatas tu dhanuspanir laksmano 'nujagama ha

3010002a tau pasyamanau vividhan sailaprasthan vanani ca

3010002c nadis ca vividha ramya jagmatuh saha sitaya

3010003a sarasams cakravakams ca nadipulinacarinah

3010003c saramsi ca sapadmani yutani jalajaih khagaih

3010004a yuthabaddhams ca prsatan madonmattan visaninah

3010004c mahisams ca varahams ca gajams ca drumavairinah

3010005a te gatva duram adhvanam lambamane divakare

3010005c dadrsuh sahita ramyam tatakam yojanayatam

3010006a padmapuskarasambadham gajayuthair alamkrtam

3010006c sarasair hamsakadambaih samkulam jalacaribhih

3010007a prasannasalile ramyatasmin sarasi susruve

3010007c gitavaditranirghoso na tu kas cana drsyate

3010008a tatah kautuhalad ramo laksmanas ca maharathah

3010008c munim dharmabhrtam nama prastum samupacakrame

3010009a idam atyadbhutam srutva sarvesam no mahamune

3010009c kautuhalam mahaj jatam kim idam sadhu kathyatam

3010010a tenaivam ukto dharmatma raghavena munis tada

3010010c prabhavam sarasah krtsnam akhyatum upacakrame

3010011a idam pancapsaro nama tatakam sarvakalikam

3010011c nirmitam tapasa rama munina mandakarnina

3010012a sa hi tepe tapas tivram mandakarnir mahamunih

3010012c dasavarsasahasrani vayubhakso jalasraya

3010013a tatah pravyathitah sarve devah sagnipurogamah

3010013c abruvan vacanam sarve paraspara samagatah

3010013e asmakam kasya cit sthanam esa prarthayate munih

3010014a tatah kartum tapovighnam sarvair devair niyojitah

3010014c pradhanapsarasah pancavidyuccalitavarcasah

3010015a apsarobhis tatas tabhir munir drstaparavarah

3010015c nito madanavasyatvam suranam karyasiddhaye

3010016a tas caivapsarasah pancamuneh patnitvam agatah

3010016c tatake nirmitam tasam asminn antarhitam grham

3010017a tatraivapsarasah pancanivasantyo yathasukham

3010017c ramayanti tapoyogan munim yauvanam asthitam

3010018a tasam samkridamananam esa vaditranihsvanah

3010018c sruyate bhusanonmisro gitasabdo manoharah

3010019a ascaryam iti tasyaitad vacanam bhavitatmanah

3010019c raghavah pratijagraha saha bhratra mahayasah

3010020a evam kathayamanasya dadarsasramamandalam

3010020c kusacirapariksiptam nanavrksasamavrtam

3010021a pravisya saha vaidehya laksmanena ca raghavah

3010021c tada tasmin sa kakutsthah shrimaty asramamandale

3010022a usitva susukham tatra purjyamano maharsibhih

3010022c jagama casramams tesam paryayena tapasvinam

3010023a yesam usitavan purvam sakase sa mahastravit

3010023c kva cit paridasan masan ekam samvatsaram kva cit

3010024a kva cic ca caturo masan pancasat caparan kva cit

3010024c aparatradhikan masan adhyardham adhikam kva cit

3010025a trin masan astamasams ca raghavo nyavasat sukham

3010025c tatha samvasatas tasya muninam asramesu vai

3010025e ramatas canukulyena yayuh samvatsara dasa

3010026a parisrtya ca dharmajno raghavah saha sitaya

3010026c sutiksnasyasramam shriman punar evajagama ha

3010027a sa tam asramam agamya munibhih pratipujitah

3010027c tatrapi nyavasad ramah kam cit kalam arimdamah

3010028a athasramastho vinayat kada cit tam mahamunim

3010028c upasinah sa kakutsthah sutiksnam idam abravit

3010029a asminn aranye bhagavann agastyo munisattamah

3010029c vasatiti maya nityam kathah kathayatam srutam

3010030a na tu janami tam desam vanasyasya mahattaya

3010030c kutrasramapadam punyam maharses tasya dhimatah

3010031a prasadat tatra bhavatah sanujah saha sitaya

3010031c agastyam abhigaccheyam abhivadayitum munim

3010032a manoratho mahan esa hrdi samparivartate

3010032c yad aham tam munivaram susruseyam api svayam

3010033a iti ramasya sa munih srutva dharmatmano vacah

3010033c sutiksnah pratyuvacedam prito dasarathatmajam

3010034a aham apy etad eva tvam vaktukamah salaksmanam

3010034c agastyam abhigaccheti sitaya saha raghava

3010035a distya tv idanim arthe 'smin svayam eva bravisi mam

3010035c aham akhyasi te vatsa yatragastyo mahamunih

3010036a yojanany asramat tata yahi catvari vai tatah

3010036c daksinena mahan shriman agastyabhratur asramah

3010037a sthalapraye vanoddese pippalivanasobhite

3010037c bahupuspaphale ramye nanasakuninadite

3010038a padminyo vividhas tatra prasannasalilah sivah

3010038c hamsakarandavakirnas cakravakopasobhitah

3010039a tatraikam rajanim usya prabhate rama gamyatam

3010039c daksinam disam asthaya vanakhandasya parsvatah

3010040a tatragastyasramapadam gatva yojanam antaram

3010040c ramaniye vanoddese bahupadapa samvrte

3010040e ramsyate tatra vaidehi laksmanas ca tvaya saha

3010041a sa hi ramyo vanoddeso bahupadapasamkulah

3010041c yadi buddhih krta drastum agastyam tam mahamunim

3010041e adyaiva gamane buddhim rocayasva mahayasah

3010042a iti ramo muneh srutva saha bhratrabhivadya ca

3010042c pratasthe 'gastyam uddisya sanujah saha sitaya

3010043a pasyan vanani citrani parvapams cabhrasamnibhan

3010043c saramsi saritas caiva pathi margavasanugah

3010044a sutiksnenopadistena gatva tena patha sukham

3010044c idam paramasamhrsto vakyam laksmanam abravit

3010045a etad evasramapadam nunam tasya mahatmanah

3010045c agastyasya muner bhratur drsyate punyakarmanah

3010046a yatha hime vanasyasya jnatah pathi sahasrasah

3010046c samnatah phalabharena puspabharena ca drumah

3010047a pippalinam ca pakvanam vanad asmad upagatah

3010047c gandho 'yam pavanotksiptah sahasa katukodayah

3010048a tatra tatra ca drsyante samksiptah kasthasamcayah

3010048c lunas ca pathi drsyante darbha vaiduryavarcasah

3010049a etac ca vanamadhyastham krishnabhrasikharopamam

3010049c pavakasyasramasthasya dhumagram sampradrsyate

3010050a viviktesu ca tirthesu krtasnana dvijatayah

3010050c puspopaharam kurvanti kusumaih svayam arjitaih

3010051a tat sutiksnasya vacanam yatha saumya maya srutam

3010051c agastyasyasramo bhratur nunam esa bhavisyati

3010052a nigrhya tarasa mrtyum lokanam hitakamyaya

3010052c yasya bhratra krteyam dik saranya punyakarmana

3010053a ihaikada kila kruro vatapir api celvalah

3010053c bhratarau sahitav astam brahmanaghnau mahasurau

3010054a dharayan brahmanam rupam ilvalah samskrtam vadan

3010054c amantrayati vipran sa sraddham uddisya nirghrnah

3010055a bhrataram samskrtam bhrata tatas tam mesarupinam

3010055c tan dvijan bhojayam asa sraddhadrstena karmana

3010056a tato bhuktavatam tesam vipranam ilvalo 'bravit

3010056c vatape niskramasveti svarena mahata vadan

3010057a tato bhratur vacah srutva vatapir mesavan nadan

3010057c bhittva bhitva sarirani brahmananam vinispatat

3010058a brahmananam sahasrani tair evam kamarupibhih

3010058c vinasitani samhatya nityasah pisitasanaih

3010059a agastyena tada devaih prarthitena maharsina

3010059c anubhuya kila sraddhe bhaksitah sa mahasurah

3010060a tatah sampannam ity uktva dattva hastavasecanam

3010060c bhrataram niskramasveti ilvalah so 'bhyabhasata

3010061a tam tatha bhasamanam tu bhrataram vipraghatinam

3010061c abravit prahasan dhiman agastyo munisattamah

3010062a kuto niskramitum saktir maya jirnasya raksasah

3010062c bhratus te mesa rupasya gatasya yamasadanam

3010063a atha tasya vacah srutva bhratur nidhanasamshritam

3010063c pradharsayitum arebhe munim krodhan nisacarah

3010064a so 'bhyadravad dvijendram tam munina diptatejasa

3010064c caksusanalakalpena nirdagdho nidhanam gatah

3010065a tasyayam asramo bhratus tatakavanasobhitah

3010065c vipranukampaya yena karmedam duskaram krtam

3010066a evam kathayamanasya tasya saumitrina saha

3010066c ramasyastam gatah suryah samdhyakalo 'bhyavartata

3010067a upasya pascimam samdhyam saha bhratra yathavidhi

3010067c pravivesasramapadam tam rsim cabhyavadayan

3010068a samyak pratigrhitas tu munina tena raghavah

3010068c nyavasat tam nisam ekam prasya mulaphalani ca

3010069a tasyam ratryam vyatitayam vimale suryamandale

3010069c bhrataram tam agastyasya amantrayata raghavah

3010070a abhivadaye tva bhagavan sukham adhyusito nisam

3010070c amantraye tvam gacchami gurum te drastum agrajam

3010071a gamyatam iti tenokto jagama raghunandanah

3010071c yathoddistena margena vanam tac cavalokayan

3010072a nivaran panasams talams timisan vanjulan dhavan

3010072c ciribilvan madhukams ca bilvan api ca tindukan

3010073a puspitan puspitagrabhir latabhir anuvestitan

3010073c dadarsa ramah satasas tatra kantarapadapan

3010074a hastihastair vimrditan vanarair upasobhitan

3010074c mattaih sakunisamghais ca satasah pratinaditan

3010075a tato 'bravit samipastham ramo rajivalocanah

3010075c prsthato 'nugatam viram laksmanam laksmivardhanam

3010076a snigdhapatra yatha vrksa yatha ksanta mrgadvijah

3010076c asramo natidurastho maharser bhavitatmanah

3010077a agastya iti vikhyato loke svenaiva karmana

3010077c asramo drsyate tasya parisranta sramapahah

3010078a prajyadhumakulavanas ciramalapariskrtah

3010078c prasantamrgayuthas ca nanasakuninaditah

3010079a nigrhya tarasa mrtyum lokanam hitakamyaya

3010079c daksina dik krta yena saranya punyakarmana

3010080a tasyedam asramapadam prabhavad yasya raksasaih

3010080c dig iyam daksina trasad drsyate nopabhujyate

3010081a yada prabhrti cakranta dig iyam punyakarmana

3010081c tada prabhrti nirvairah prasanta rajanicarah

3010082a namna ceyam bhagavato daksina dik pradaksina

3010082c prathita trisu lokesu durdharsa krurakarmabhih

3010083a margam niroddhum satatam bhaskarasyacalottamah

3010083c samdesam palayams tasya vindhyasaulo na vardhate

3010084a ayam dirghayusas tasya loke visrutakarmanah

3010084c agastyasyasramah shriman vinitamrgasevitah

3010085a esa lokarcitah sadhur hite nityam ratah satam

3010085c asman adhigatan esa sreyasa yojayisyati

3010086a aradhayisyamy atraham agastyam tam mahamunim

3010086c sesam ca vanavasasya saumya vatsyamy aham prabho

3010087a atra devah sagandharvah siddhas ca paramarsayah

3010087c agastyam niyataharam satatam paryupasate

3010088a natra jiven mrsavadi kruro va yadi va sathah

3010088c nrsamsah kama vrtto va munir esa tathavidhah

3010089a atra devas ca yaksas ca nagas ca patagaih saha

3010089c vasanti niyataharo dharmam aradhayisnavah

3010090a atra siddha mahatmano vimanaih suryasamnibhaih

3010090c tyaktva dehan navair dehaih svaryatah paramarsayah

3010091a yaksatvam amaratvam ca rajyani vividhani ca

3010091c atra devah prayacchanti bhutair aradhitah subhaih

3010092a agatah smasramapadam saumitre pravisagratah

3010092c nivedayeha mam praptam rsaye saha sitaya

3011001a sa pravisyasramapadam laksmano raghavanujah

3011001c agastyasisyam asadya vakyam etad uvaca ha

3011002a raja dasaratho nama jyesthas tasya suto bali

3011002c ramah prapto munim drastum bharyaya saha sitaya

3011003a laksmano nama tasyaham bhrata tv avarajo hitah

3011003c anukulas ca bhaktas ca yadi te srotram agatah

3011004a te vayam vanam atyugram pravistah pitrsasanat

3011004c drastum icchamahe sarve bhagavantam nivedyatam

3011005a tasya tadvacanam srutva laksmanasya tapodhanah

3011005c tathety uktvagnisaranam pravivesa niveditum

3011006a sa pravisya muni srestham tapasa duspradharsanam

3011006c krtanjalir uvacedam ramagamanam anjasa

3011007a putrau dasarathasyemau ramo laksmana eva ca

3011007c pravistav asramapadam sitaya saha bharyaya

3011008a drastum bhavantam ayatau susrusartham arimdamau

3011008c yad atranantaram tattvam ajnapayitum arhasi

3011009a tatah sisyad upasrutya praptam ramam salaksmanam

3011009c vaidehim ca mahabhagam idam vacanam abravit

3011010a distya ramas cirasyadya drastum mam samupagatah

3011010c manasa kanksitam hy asya mayapy agamanam prati

3011011a gamyatam satkrto ramah sabharyah sahalaksmanah

3011011c pravesyatam samipam me kim casau na pravesitah

3011012a evam uktas tu munina dharmajnena mahatmana

3011012c abhivadyabravic chisyas tatheti niyatanjalih

3011013a tato niskramya sambhrantah sisyo laksmanam abravit

3011013c kvasau ramo munim drastum etu pravisatu svayam

3011014a tato gatvasramapadam sisyena sahalaksmanah

3011014c darsayam asa kakutstham sitam ca janakatmajam

3011015a tam sisyah prashritam vakyam agastyavacanam bruvan

3011015c pravesayad yathanyayam satkarartham susatkrtam

3011016a pravivesa tato ramah sitaya sahalaksmanah

3011016c prasantaharinakirnam asramam hy avalokayan

3011017a sa tatra brahmanah sthanam agneh sthanam tathaiva ca

3011017c visnoh sthanam mahendrasya sthanam caiva vivasvatah

3011018a somasthanam bhagasthanam sthanam kauberam eva ca

3011018c dhatur vidhatuh sthanam ca vayoh sthanam tathaiva ca

3011019a tatah sisyaih parivrto munir apy abhinispatat

3011019c tam dadarsagrato ramo muninam diptatejasam

3011019e abravid vacanam viro laksmanam laksmivardhanam

3011020a esa laksmana niskramaty agastyo bhagavan rsih

3011020c audaryenavagacchami nidhanam tapasam imam

3011021a evam uktva mahabahur agastyam suryavarcasam

3011021c jagraha paramapritas tasya padau paramtapah

3011022a abhivadya tu dharmatma tasthau ramah krtanjalih

3011022c sitaya saha vaidehya tada rama salaksmanah

3011023a pratigrhya ca kakutstham arcayitvasanodakaih

3011023c kusalaprasnam uktva ca asyatam iti so 'bravit

3011024a agnim hutva pradayarghyam atithim pratipujya ca

3011024c vanaprasthena dharmena sa tesam bhojanam dadau

3011025a prathamam copavisyatha dharmajno munipumgavah

3011025c uvaca ramam asinam pranjalim dharmakovidam

3011026a anyatha khalu kakutstha tapasvi samudacaran

3011026c duhsaksiva pare loke svani mamsani bhaksayet

3011027a raja sarvasya lokasya dharmacari maharathah

3011027c pujaniyas ca manyas ca bhavan praptah priyatithih

3011028a evam uktva phalair mulaih puspais canyais ca raghavam

3011028c pujayitva yathakamam punar eva tato 'bravit

3011029a idam divyam mahac capam hemavajravibhusitam

3011029c vaishnavam purusavyaghra nirmitam visvakarmana

3011030a amoghah suryasamkaso brahmadattah sarottamah

3011030c datto mama mahendrena tuni caksayasayakau

3011031a sampurnau nisitair banair jvaladbhir iva pavakaih

3011031c maharajata koso 'yam asir hemavibhusitah

3011032a anena dhanusa rama hatva samkhye mahasuran

3011032c ajahara shriyam diptam pura visnur divaukasam

3011033a tad dhanus tau ca tunirau saram khadgam ca manada

3011033c jayaya pratigrhnisva vajram vajradharo yatha

3011034a evam uktva mahatejah samastam tad varayudham

3011034c dattva ramaya bhagavan agastyah punar abravit

3012001a rama prito 'smi bhadram te paritusto 'smi laksmana

3012001c abhivadayitum yan mam praptau sthah saha sitaya

3012002a adhvasramena vam khedo badhate pracurasramah

3012002c vyaktam utkanthate capi maithili janakatmaja

3012003a esa hi sukumari ca duhkhais ca na vimanita

3012003c prajyadosam vanam prapta bhartrsnehapracodita

3012004a yathaisa ramate rama iha sita tatha kuru

3012004c duskaram krtavaty esa vane tvam anugacchati

3012005a esa hi prakrtih strinam asrste raghunandana

3012005c samastham anurajyante visamastham tyajanti ca

3012006a satahradanam lolatvam sastranam tiksnatam tatha

3012006c garudanilayoh saighryam anugacchanti yositah

3012007a iyam tu bhavato bharya dosair etair vivarjitah

3012007c slaghya ca vyapadesya ca yatha devi hy arundhati

3012008a alamkrto 'yam desas ca yatra saumitrina saha

3012008c vaidehya canaya rama vatsyasi tvam arimdama

3012009a evam uktas tu munina raghavah samyatanjalih

3012009c uvaca prashritam vakyam rsim diptam ivanalam

3012010a dhanyo 'smy anugrhito 'smi yasya me munipumgavah

3012010c gunaih sabhratrbharyasya varadah paritusyati

3012011a kim tu vyadisa me desam sodakam bahukananam

3012011c yatrasramapadam krtva vaseyam niratah sukham

3012012a tato 'bravin muni sresthah srutva ramasya bhasitam

3012012c dhyatva muhurtam dharmatma dhiro dhirataram vacah

3012013a ito dviyojane tata bahumulaphalodakah

3012013c deso bahumrgah shriman pancavaty abhivisrutah

3012014a tatra gatvasramapadam krtva saumitrina saha

3012014c ramasva tvam pitur vakyam yathoktam anupalayan

3012015a vidito hy esa vrttanto mama sarvas tavanagha

3012015c tapasas ca prabhavena snehad dasarathasya ca

3012016a hrdayasthas ca te chando vijnatas tapasa maya

3012016c iha vasam pratijnaya maya saha tapovane

3012017a atas ca tvam aham brumi gaccha pancavatim iti

3012017c sa hi ramyo vanoddeso maithili tatra ramsyate

3012018a sa desah slaghaniyas ca natidure ca raghava

3012018c godavaryah samipe ca maithili tatra ramsyate

3012019a prajyamulaphalais caiva nanadvija ganair yutah

3012019c viviktas ca mahabaho punyo ramyas tathaiva ca

3012020a bhavan api sadaras ca saktas ca pariraksane

3012020c api catra vasan ramas tapasan palayisyasi

3012021a etad alaksyate vira madhukanam mahad vanam

3012021c uttarenasya gantavyam nyagrodham abhigacchata

3012022a tatah sthalam uparuhya parvatasyaviduratah

3012022c khyatah pancavatity eva nityapuspitakananah

3012023a agastyenaivam uktas tu ramah saumitrina saha

3012023c satkrtyamantrayam asa tam rsim satyavadinam

3012024a tau tu tenabhyanujnatau krtapadabhivandanau

3012024c tadasramat pancavatim jagmatuh saha sitaya

3012025a grhitacapau tu naradhipatmajau; visaktatuni samaresv akatarau

3012025c yathopadistena patha maharsina; prajagmatuh pancavatim samahitau

3013001a atha pancavatim gacchann antara raghunandanah

3013001c asasada mahakayam grdhram bhimaparakramam

3013002a tam drstva tau mahabhagau vanastham ramalaksmanau

3013002c menate raksasam paksim bruvanau ko bhavan iti

3013003a sa tau madhuraya vaca saumyaya prinayann iva

3013003c uvaca vatsa mam viddhi vayasyam pitur atmanah

3013004a sa tam pitrsakham buddhva pujayam asa raghavah

3013004c sa tasya kulam avyagram atha papraccha nama ca

3013005a ramasya vacanam srutva kulam atmanam eva ca

3013005c acacakse dvijas tasmai sarvabhutasamudbhavam

3013006a purvakale mahabaho ye prajapatayo 'bhavan

3013006c tan me nigadatah sarvan aditah srnu raghava

3013007a kardamah prathamas tesam vikrtas tadanantaram

3013007c sesas ca samsrayas caiva bahuputras ca viryavan

3013008a sthanur maricir atris ca kratus caiva mahabalah

3013008c pulastyas cangiras caiva pracetah pulahas tatha

3013009a dakso vivasvan aparo 'ristanemis ca raghava

3013009c kasyapas ca mahatejas tesam asic ca pascimah

3013010a prajapates tu daksasya babhuvur iti nah srutam

3013010c sastir duhitaro rama yasasvinyo mahayasah

3013011a kasyapah pratijagraha tasam astau sumadhyamah

3013011c aditim ca ditim caiva danum api ca kalakam

3013012a tamram krodhavasam caiva manum capy analam api

3013012c tas tu kanyas tatah pritah kasyapah punar abravit

3013013a putrams trailokyabhartrn vai janayisyatha mat saman

3013013c aditis tan mana rama ditis ca danur eva ca

3013014a kalaka ca mahabaho sesas tv amanaso 'bhavan

3013014c adityam jajnire devas trayastrimsad arimdama

3013015a aditya vasavo rudra asvinau ca paramtapa

3013015c ditis tv ajanayat putran daityams tata yasasvinah

3013016a tesam iyam vasumati purasit savanarnava

3013016c danus tv ajanayat putram asvagrivam arimdama

3013017a narakam kalakam caiva kalakapi vyajayata

3013017c krauncim bhasim tatha syenim dhrtarastrim tatha sukim

3013018a tamrapi susuve kanyah pancaita lokavisrutah

3013018c ulukan janayat kraunci bhasi bhasan vyajayata

3013019a syeni syenams ca grdhrams ca vyajayata sutejasah

3013019c dhrtarastri tu hamsams ca kalahamsams ca sarvasah

3013020a cakravakams ca bhadram te vijajne sapi bhamini

3013020c suki natam vijajne tu nataya vinata suta

3013021a dasakrodhavasa rama vijajne 'py atmasambhavah

3013021c mrgim ca mrgamandam ca harim bhadramadam api

3013022a matangim atha sardulim svetam ca surabhim tatha

3013022c sarvalaksanasampannam surasam kadrukam api

3013023a apatyam tu mrgah sarve mrgya naravarottama

3013023c rskas ca mrgamandayah srmaras camaras tatha

3013024a tatas tv iravatim nama jajne bhadramada sutam

3013024c tasyas tv airavatah putro lokanatho mahagajah

3013025a haryas ca harayo 'patyam vanaras ca tapasvinah

3013025c golangulams ca sarduli vyaghrams cajanayat sutan

3013026a matangyas tv atha matanga apatyam manujarsabha

3013026c disagajam tu svetaksam sveta vyajanayat sutam

3013027a tato duhitarau rama surabhir devy ajayata

3013027c rohinim nama bhadram te gandharvim ca yasasvinim

3013028a rohiny ajanayad ga vai gandharvi vajinah sutan

3013028c surasajanayan nagan rama kadrus ca pannagan

3013029a manur manusyan janayat kasyapasya mahatmanah

3013029c brahmanan ksatriyan vaisyan sudrams ca manujarsabha

3013030a mukhato brahmana jata urasah ksatriyas tatha

3013030c urubhyam jajnire vaisyah padbhyam sudra iti srutih

3013031a sarvan punyaphalan vrksan analapi vyajayata

3013031c vinata ca suki pautri kadrus ca surasa svasa

3013032a kadrur nagasahaskram tu vijajne dharanidharam

3013032c dvau putrau vinatayas tu garudo 'runa eva ca

3013033a tasmaj jato 'ham arunat sampatis ca mamagrajah

3013033c jatayur iti mam viddhi syeniputram arimdama

3013034a so 'ham vasasahayas te bhavisyami yadicchasi

3013034c sitam ca tata raksisye tvayi yate salaksmane

3013035a jatayusam tu pratipujya raghavo; muda parisvajya ca samnato 'bhavat

3013035c pitur hi susrava sakhitvam atmavan; jatayusa samkathitam punah punah

3013036a sa tatra sitam paridaya maithilim; sahaiva tenatibalena paksina

3013036c jagama tam pancavatim salaksmano; ripun didhaksan salabhan ivanalah

3014001a tatah pancavatim gatva nanavyalamrgayutam

3014001c uvaca bhrataram ramo laksmanam diptatejasam

3014002a agatah sma yathoddistam amum desam maharsina

3014002c ayam pancavati desah saumya puspitakananah

3014003a sarvatas caryatam drstih kanane nipuno hy asi

3014003c asramah katarasmin no dese bhavati sammatah

3014004a ramate yatra vaidehi tvam aham caiva laksmana

3014004c tadrso drsyatam desah samnikrstajalasayah

3014005a vanaramanyakam yatra jalaramanyakam tatha

3014005c samnikrstam ca yatra syat samitpuspakusodakam

3014006a evam uktas tu ramena lakmanah samyatanjalih

3014006c sita samaksam kakutstham idam vacanam abravit

3014007a paravan asmi kakutstha tvayi varsasatam sthite

3014007c svayam tu rucire dese kriyatam iti mam vada

3014008a supritas tena vakyena laksmanasya mahadyutih

3014008c vimrsan rocayam asa desam sarvagunanvitam

3014009a sa tam ruciram akramya desam asramakarmani

3014009c haste grhitva hastena ramah saumitrim abravit

3014010a ayam desah samah shriman puspitair tarubhir vrtah

3014010c ihasramapadam saumya yathavat kartum arhasi

3014011a iyam adityasamkasaih padmaih surabhigandhibhih

3014011c adure drsyate ramya padmini padmasobhita

3014012a yathakhyatam agastyena munina bhavitatmana

3014012c iyam godavari ramya puspitais tarubhir vrta

3014013a hamsakarandavakirna cakravakopasobhita

3014013c natidure na casanne mrgayuthanipidita

3014014a mayuranadita ramyah pramsavo bahukandarah

3014014c drsyante girayah saumya phullais tarubhir avrtah

3014015a sauvarne rajatais tamrair dese dese ca dhatubhih

3014015c gavaksita ivabhanti gajah paramabhaktibhih

3014016a salais talais tamalais ca kharjuraih panasamrakaih

3014016c nivarais timisais caiva pumnagais copasobhitah

3014017a cutair asokais tilakais campakaih ketakair api

3014017c puspagulmalatopetais tais tais tarubhir avrtah

3014018a candanaih syandanair nipaih panasair lakucair api

3014018c dhavasvakarnakhadiraih samikimsukapatalaih

3014019a idam punyam idam medhyam idam bahumrgadvijam

3014019c iha vatsyama saumitre sardham etena paksina

3014020a evam uktas tu ramena laksmanah paraviraha

3014020c acirenasramam bhratus cakara sumahabalah

3014021a parnasalam suvipulam tatra samghatamrttikam

3014021c sustambham maskarair dirghaih krtavamsam susobhanam

3014022a sa gatva laksmanah shriman nadim godavarim tada

3014022c snatva padmani cadaya saphalah punar agatah

3014023a tatah puspabalim krtva santim ca sa yathavidhi

3014023c darsayam asa ramaya tad asramapadam krtam

3014024a sa tam drstva krtam saumyam asramam saha sitaya

3014024c raghavah parnasalayam harsam aharayat param

3014025a susamhrstah parisvajya bahubhyam laksmanam tada

3014025c atisnigdham ca gadham ca vacanam cedam abravit

3014026a prito 'smi te mahat karma tvaya krtam idam prabho

3014026c pradeyo yannimittam te parisvango maya krtah

3014027a bhavajnena krtajnena dharmajnena ca laksmana

3014027c tvaya putrena dharmatma na samvrttah pita mama

3014028a evam laksmanam uktva tu raghavo laksmivardhanah

3014028c tasmin dese bahuphale nyavasat sa sukham vasi

3014029a kam cit kalam sa dharmatma sitaya laksmanena ca

3014029c anvasyamano nyavasat svargaloke yathamarah

3015001a vasatas tasya tu sukham raghavasya mahatmanah

3015001c saradvyapaye hemanta rtur istah pravartate

3015002a sa kada cit prabhatayam sarvaryam raghunandanah

3015002c prayayav abhisekartham ramyam godavarim nadim

3015003a prahvah kalasahastas tam sitaya saha viryavan

3015003c prsthato 'nuvrajan bhrata saumitrir idam abravit

3015004a ayam sa kalah sampraptah priyo yas te priyamvada

3015004c alamkrta ivabhati yena samvatsarah subhah

3015005a niharaparuso lokah prthivi sasyamalini

3015005c jalany anupabhogyani subhago havyavahanah

3015006a navagrayanapujabhir abhyarcya pitrdevatah

3015006c krtagrayanakah kale santo vigatakalmasah

3015007a prajyakama janapadah sampannataragorasah

3015007c vicaranti mahipala yatrartham vijigisavah

3015008a sevamane drdham surye disam antakasevitam

3015008c vihinatilakeva stri nottara dik prakasate

3015009a prakrtya himakosadhyo durasuryas ca sampratam

3015009c yatharthanama suvyaktam himavan himavan girih

3015010a atyantasukhasamcara madhyahne sparsatah sukhah

3015010c divasah subhagadityas chayasaliladurbhagah

3015011a mrdusuryah saniharah patusitah samarutah

3015011c sunyaranya himadhvasta divasa bhanti sampratam

3015012a nivrttakasasayanah pusyanita himarunah

3015012c sita vrddhatarayamas triyama yanti sampratam

3015013a ravisamkrantasaubhagyas tusararunamandalah

3015013c nihsvasandha ivadarsas candrama na prakasate

3015014a jyotsna tusaramalina paurnamasyam na rajate

3015014c siteva catapasyama laksyate na tu sobhate

3015015a prakrtya sitalasparso himaviddhas ca sampratam

3015015c pravati pascimo vayuh kale dvigunasitalah

3015016a baspacchannany aranyani yavagodhumavanti ca

3015016c sobhante 'bhyudite surye nadadbhih krauncasarasaih

3015017a kharjurapuspakrtibhih sirobhih purnatandulaih

3015017c sobhante kim cidalambah salayah kanakaprabhah

3015018a mayukhair upasarpadbhir himaniharasamvrtaih

3015018c duram abhyuditah suryah sasanka iva laksyate

3015019a agrahyaviryah purvahne madhyahne sparsatah sukhah

3015019c samraktah kim cid apandur atapah sobhate ksitau

3015020a avasyayanipatena kim cit praklinnasadvala

3015020c vananam sobhate bhumir nivistatarunatapa

3015021a avasyayatamonaddha niharatamasavrtah

3015021c prasupta iva laksyante vipuspa vanarajayah

3015022a baspasamchannasalila rutavijneyasarasah

3015022c himardravalukais tiraih sarito bhanti sampratam

3015023a tusarapatanac caiva mrdutvad bhaskarasya ca

3015023c saityad agagrastham api prayena rasavaj jalam

3015024a jarajarjaritaih parnaih sirnakesarakarnikaih

3015024c nalasesa himadhvasta na bhanti kamalakarah

3015025a asmims tu purusavyaghra kale duhkhasamanvitah

3015025c tapas carati dharmatma tvadbhaktya bharatah pure

3015026a tyaktva rajyam ca manam ca bhogams ca vividhan bahun

3015026c tapasvi niyataharah sete site mahitale

3015027a so 'pi velam imam nunam abhisekartham udyatah

3015027c vrtah prakrtibhir nityam prayati sarayum nadim

3015028a atyantasukhasamvrddhah sukumaro himarditah

3015028c katham tv apararatresu sarayum avagahate

3015029a padmapatreksanah syamah shriman nirudaro mahan

3015029c dharmajnah satyavadi ca hrinisedho jitendriyah

3015030a priyabhibhasi madhuro dirghabahur arimdamah

3015030c samtyajya vividhan saukhyan aryam sarvatmanashritah

3015031a jitah svargas tava bhratra bharatena mahatmana

3015031c vanastham api tapasye yas tvam anuvidhiyate

3015032a na pitryam anuvarntante matrkam dvipada iti

3015032c khyato lokapravado 'yam bharatenanyathakrtah

3015033a bharta dasaratho yasyah sadhus ca bharatah sutah

3015033c katham nu samba kaikeyi tadrsi kruradarsini

3015034a ity evam laksmane vakyam snehad bruvati dharmike

3015034c parivadam jananyas tam asahan raghavo 'bravit

3015035a na te 'mba madhyama tata garhitavya katham cana

3015035c tam eveksvakunathasya bharatasya katham kuru

3015036a niscitapi hi me buddhir vanavase drdhavrata

3015036c bharatasnehasamtapta balisikriyate punah

3015037a ity evam vilapams tatra prapya godavarim nadim

3015037c cakre 'bhisekam kakutsthah sanujah saha sitaya

3015038a tarpayitvatha salilais te pitrn daivatani ca

3015038c stuvanti smoditam suryam devatas ca samahitah

3015039a krtabhisekah sa raraja ramah; sitadvitiyah saha laksmanena

3015039c krtabhisekas tv agarajaputrya; rudrah sanandir bhagavan ivesah

3016001a krtabhiseko ramas tu sita saumitrir eva ca

3016001c tasmad godavaritirat tato jagmuh svam asramam

3016002a asramam tam upagamya raghavah sahalaksmanah

3016002c krtva paurvahnikam karma parnasalam upagamat

3016003a sa ramah parnasalayam asinah saha sitaya

3016003c viraraja mahabahus citraya candrama iva

3016003e laksmanena saha bhratra cakara vividhah kathah

3016004a tadasinasya ramasya kathasamsaktacetasah

3016004c tam desam raksasi ka cid ajagama yadrcchaya

3016005a sa tu surpanakha nama dasagrivasya raksasah

3016005c bhagini ramam asadya dadarsa tridasopamam

3016006a simhoraskam mahabahum padmapatranibheksanam

3016006c sukumaram mahasattvam parthivavyanjananvitam

3016007a ramam indivarasyamam kandarpasadrsaprabham

3016007c babhuvendropamam drstva raksasi kamamohita

3016008a sumukham durmukhi ramam vrttamadhyam mahodari

3016008c visalaksam virupaksi sukesam tamramurdhaja

3016009a priyarupam virupa sa susvaram bhairavasvana

3016009c tarunam daruna vrddha daksinam vamabhasini

3016010a nyayavrttam sudurvrtta priyam apriyadarsana

3016010c sarirajasamavista raksasi ramam abravit

3016011a jati tapasarupena sabharyah saracapadhrk

3016011c agatas tvam imam desam katham raksasasevitam

3016012a evam uktas tu raksasya surpanakhya paramtapah

3016012c rjubuddhitaya sarvam akhyatum upacakrame

3016013a asid dasaratho nama raja tridasavikramah

3016013c tasyaham agrajah putro ramo nama janaih srutah

3016014a bhratayam laksmano nama yaviyan mam anuvratah

3016014c iyam bharya ca vaidehi mama siteti visruta

3016015a niyogat tu narendrasya pitur matus ca yantritah

3016015c dharmartham dharmakanksi ca vanam vastum ihagatah

3016016a tvam tu veditum icchami kathyatam kasi kasya va

3016016c iha va kimnimittam tvam agata bruhi tattvatah

3016017a sabravid vacanam srutva raksasi madanardita

3016017c sruyatam rama vaksyami tattvartham vacanam mama

3016018a aham surpanakha nama raksasi kamarupini

3016018c aranyam vicaramidam eka sarvabhayamkara

3016019a ravano nama me bhrata raksaso raksasesvarah

3016019c pravrddhanidras ca sada kumbhakarno mahabalah

3016020a vibhisanas tu dharmatma na tu raksasacestitah

3016020c prakhyataviryau ca rane bhratarau kharadusanau

3016021a tan aham samatikranta rama tvapurvadarsanat

3016021c samupetasmi bhavena bhartaram purusottamam

3016021e ciraya bhava bharta me sitaya kim karisyasi

3016022a vikrta ca virupa ca na seyam sadrsi tava

3016022c aham evanurupa te bharyarupena pasya mam

3016023a imam virupam asatim karalam nirnatodarim

3016023c anena saha te bhratra bhaksayisyami manusim

3016024a tatah parvatasrngani vanani vividhani ca

3016024c pasyan saha maya kanta dandakan vicarisyasi

3016025a ity evam uktah kakutsthah prahasya madireksanam

3016025c idam vacanam arebhe vaktum vakyavisaradah

3017001a tam tu surpanakham ramah kamapasavapasitam

3017001c svecchaya slaksnaya vaca smitapurvam athabravit

3017002a krtadaro 'smi bhavati bharyeyam dayita mama

3017002c tvadvidhanam tu narinam suduhkha sasapatnata

3017003a anujas tv esa me bhrata silavan priyadarsanah

3017003c shriman akrtadaras ca laksmano nama viryavan

3017004a apurvi bharyaya carthi tarunah priyadarsanah

3017004c anurupas ca te bharta rupasyasya bhavisyati

3017005a enam bhaja visalaksi bhartaram bhrataram mama

3017005c asapatna vararohe merum arkaprabha yatha

3017006a iti ramena sa prokta raksasi kamamohita

3017006c visrjya ramam sahasa tato laksmanam abravit

3017007a asya rupasya te yukta bharyaham varavarnini

3017007c maya saha sukham sarvan dandakan vicarisyasi

3017008a evam uktas tu saumitri raksasya vakyakovidah

3017008c tatah surpanakhim smitva laksmano yuktam abravit

3017009a katham dasasya me dasi bharya bhavitum icchasi

3017009c so 'ham aryena paravan bhratra kamalavarnini

3017010a samrddharthasya siddhartha muditamalavarnini

3017010c aryasya tvam visalaksi bharya bhava yaviyasi

3017011a etam virupam asatim karalam nirnatodarim

3017011c bharyam vrddham parityajya tvam evaisa bhajisyati

3017012a ko hi rupam idam srestham samtyajya varavarnini

3017012c manusesu vararohe kuryad bhavam vicaksanah

3017013a iti sa laksmanenokta karala nirnatodari

3017013c manyate tad vacah satyam parihasavicaksana

3017014a sa ramam parnasalayam upavistam paramtapam

3017014c sitaya saha durdharsam abravit kamamohita

3017015a imam virupam asatim karalam nirnatodarim

3017015c vrddham bharyam avastabhya na mam tvam bahu manyase

3017016a adyemam bhaksayisyami pasyatas tava manusim

3017016c tvaya saha carisyami nihsapatna yathasukham

3017017a ity uktva mrgasavaksim alatasadrseksana

3017017c abhyadhavat susamkruddha maholka rohinim iva

3017018a tam mrtyupasapratimam apatantim mahabalah

3017018c nigrhya ramah kupitas tato laksmanam abravit

3017019a krurair anaryaih saumitre parihasah katham cana

3017019c na karyah pasya vaidehim katham cit saumya jivatim

3017020a imam virupam asatim atimattam mahodarim

3017020c raksasim purusavyaghra virupayitum arhasi

3017021a ity ukto laksmanas tasyah kruddho ramasya pasyatah

3017021c uddhrtya khadgam ciccheda karnanasam mahabalah

3017022a nikrttakarnanasa tu visvaram sa vinadya ca

3017022c yathagatam pradudrava ghora surpanakha vanam

3017023a sa virupa mahaghora raksasi sonitoksita

3017023c nanada vividhan nadan yatha pravrsi toyadah

3017024a sa viksaranti rudhiram bahudha ghoradarsana

3017024c pragrhya bahu garjanti pravivesa mahavanam

3017025a tatas tu sa raksasasamghasamvrtam; kharam janasthanagatam virupita

3017025c upetya tam bhrataram ugratejasam; papata bhumau gaganad yathasanih

3017026a tatah sabharyam bhayamohamurchita; salaksmanam raghavam agatam vanam

3017026c virupanam catmani sonitoksita; sasamsa sarvam bhagini kharasya sa

3018001a tam tatha patitam drstva virupam sonitoksitam

3018001c bhaginim krodhasamtaptah kharah papraccha raksasah

3018002a balavikramasampanna kamaga kamarupini

3018002c imam avastham nita tvam kenantakasama gata

3018003a devagandharvabhutanam rsinam ca mahatmanam

3018003c ko 'yam evam mahaviryas tvam virupam cakara ha

3018004a na hi pasyamy aham loke yah kuryan mama vipriyam

3018004c antarena sahasraksam mahendram pakasasanam

3018005a adyaham marganaih pranan adasye jivitantakaih

3018005c salile ksiram asaktam nispibann iva sarasah

3018006a nihatasya maya samkhye sarasamkrttamarmanah

3018006c saphenam rudhiram raktam medini kasya pasyati

3018007a kasya patrarathah kayan mamsam utkrtya samgatah

3018007c prahrsta bhaksayisyanti nihatasya maya rane

3018008a tam na deva na gandharva na pisaca na raksasah

3018008c mayapakrstam krpanam saktas tratum mahahave

3018009a upalabhya sanaih samjnam tam me samsitum arhasi

3018009c yena tvam durvinitena vane vikramya nirjita

3018010a iti bhratur vacah srutva kruddhasya ca visesatah

3018010c tatah surpanakha vakyam sabaspam idam abravit

3018011a tarunau rupasampannau sukumarau mahabalau

3018011c pundarikavisalaksau cirakrishnajinambarau

3018012a gandharvarajapratimau parthivavyanjananvitau

3018012c devau va manusau va tau na tarkayitum utsahe

3018013a taruni rupasampanna sarvabharanabhusita

3018013c drsta tatra maya nari tayor madhye sumadhyama

3018014a tabhyam ubhabhyam sambhuya pramadam adhikrtya tam

3018014c imam avastham nitaham yathanathasati tatha

3018015a tasyas canrjuvrttayas tayos ca hatayor aham

3018015c saphenam patum icchami rudhiram ranamurdhani

3018016a esa me prathamah kamah krtas tata tvaya bhavet

3018016c tasyas tayos ca rudhiram pibeyam aham ahave

3018017a iti tasyam bruvanayam caturdasa mahabalan

3018017c vyadidesa kharah kruddho raksasan antakopaman

3018018a manusau sastrasampannau cirakrishnajinambarau

3018018c pravistau dandakaranyam ghoram pramadaya saha

3018019a tau hatva tam ca durvrttam upavartitum arhatha

3018019c iyam ca rudhiram tesam bhagini mama pasyati

3018020a manoratho 'yam isto 'sya bhaginya mama raksasah

3018020c sighram sampadyatam gatva tau pramathya svatejasa

3018021a iti pratisamadista raksasas te caturdasa

3018021c tatra jagmus taya sardham ghana vaterita yatha

3019001a tatah surpanakha ghora raghavasramam agata

3019001c raksasam acacakse tau bhratarau saha sitaya

3019002a te ramam parnasalayam upavistam mahabalam

3019002c dadrsuh sitaya sardham vaidehya laksmanena ca

3019003a tan drstva raghavah shriman agatam tam ca raksasim

3019003c abravid bhrataram ramo laksmanam diptatejasam

3019004a muhurtam bhava saumitre sitayah pratyanantarah

3019004c iman asya vadhisyami padavim agatan iha

3019005a vakyam etat tatah srutva ramasya viditatmanah

3019005c tatheti laksmano vakyam ramasya pratyapujayat

3019006a raghavo 'pi mahac capam camikaravibhusitam

3019006c cakara sajyam dharmatma tani raksamsi cabravit

3019007a putrau dasarathasyavam bhratarau ramalaksmanau

3019007c pravistau sitaya sardham duscaram dandakavanam

3019008a phalamulasanau dantau tapasau dharmacarinau

3019008c vasantau dandakaranye kimartham upahimsatha

3019009a yusman papatmakan hantum viprakaran mahavane

3019009c rsinam tu niyogena prapto 'ham sasarasanah

3019010a tisthataivatra samtusta nopasarpitum arhatha

3019010c yadi pranair ihartho vo nivartadhvam nisacarah

3019011a tasya tadvacanam srutva raksasas te caturdasa

3019011c ucur vacam susamkruddha brahmaghnah sulapanayah

3019012a samraktanayana ghora ramam raktantalocanam

3019012c parusa madhurabhasam hrstadrstaparakramam

3019013a krodham utpadya no bhartuh kharasya sumahatmanah

3019013c tvam eva hasyase pranan adyasmabhir hato yudhi

3019014a ka hi te saktir ekasya bahunam ranamurdhani

3019014c asmakam agratah sthatum kim punar yoddhum ahave

3019015a ebhir bahuprayuktair nah parighaih sulapattisaih

3019015c pranams tyaksyasi viryam ca dhanus ca karapiditam

3019016a ity evam uktva samrabdha raksasas te caturdasa

3019016c udyatayudhanistrimsa ramam evabhidudruvuh

3019016e ciksipus tani sulani raghavam prati durjayam

3019017a tani sulani kakutsthah samastani caturdasa

3019017c tavadbhir eva ciccheda saraih kancanabhusanaih

3019018a tatah pascan mahateja naracan suryasamnibhan

3019018c jagraha paramakruddhas caturdasa silasitan

3019019a grhitva dhanur ayamya laksyan uddisya raksasan

3019019c mumoca raghavo banan vajran iva satakratuh

3019020a rukmapunkhas ca visikhah pradipta hemabhusanah

3019020c antarikse maholkanam babhuvus tulyavarcasah

3019021a te bhittva raksasam vegad vaksamsi rudhiraplutah

3019021c vinispetus tada bhumau nyamajjantasanisvanah

3019022a te bhinnahrdaya bhumau chinnamula iva drumah

3019022c nipetuh sonitardranga vikrta vigatasavah

3019023a tan bhumau patitan drstva raksasi krodhamurchita

3019023c paritrasta punas tatra vyasrjad bhairavam ravam

3019024a sa nadanti mahanadam javac churpanakha punah

3019024c upagamya kharam sa tu kim cit samsuska sonita

3019024e papata punar evarta saniryaseva vallari

3019025a nipatitan preksya rane tu raksasan; pradhavita surpanakha punas tatah

3019025c vadham ca tesam nikhilena raksasam; sasamsa sarvam bhagini kharasya sa

3020001a sa punah patitam drstva krodhac churpanakham kharah

3020001c uvaca vyaktata vaca tam anarthartham agatam

3020002a maya tv idanim suras te raksasa rudhirasanah

3020002c tvatpriyartham vinirdistah kimartham rudyate punah

3020003a bhaktas caivanuraktas ca hitas ca mama nityasah

3020003c ghnanto 'pi na nihantavya na na kuryur vaco mama

3020004a kim etac chrotum icchami karanam yatkrte punah

3020004c ha natheti vinardanti sarpavad vestase ksitau

3020005a anathavad vilapasi kim nu nathe mayi sthite

3020005c uttisthottistha ma bhaisir vaiklavyam tyajyatam iha

3020006a ity evam ukta durdharsa kharena parisantvita

3020006c vimrjya nayane sasre kharam bhrataram abravit

3020007a presitas ca tvaya sura raksasas te caturdasa

3020007c nihantum raghavam ghora matpriyartham salaksmanam

3020008a te tu ramena samarsah sulapattisapanayah

3020008c samare nihatah sarve sayakair marmabhedibhih

3020009a tan bhumau patitan drstva ksanenaiva mahabalan

3020009c ramasya ca mahat karma mahams traso 'bhavan mama

3020010a sasmi bhita samudvigna visanna ca nisacara

3020010c saranam tvam punah prapta sarvato bhayadarsini

3020011a visadanakradhyusite paritrasormimalini

3020011c kim mam na trayase magnam vipule sokasagare

3020012a ete ca nihata bhumau ramena nisitaih saraih

3020012c ye ca me padavim prapta raksasah pisitasanah

3020013a mayi te yady anukroso yadi raksahsu tesu ca

3020013c ramena yadi saktis te tejo vasti nisacara

3020013e dandakaranyanilayam jahi raksasakantakam

3020014a yadi ramam mamamitram adya tvam na vadhisyasi

3020014c tava caivagratah pranams tyaksyami nirapatrapa

3020015a buddhyaham anupasyami na tvam ramasya samyuge

3020015c sthatum pratimukhe saktah sacapasya maharane

3020016a suramani na suras tvam mithyaropitavikramah

3020016c manusau yan na saknosi hantum tau ramalaksmanau

3020017a apayahi janasthanat tvaritah sahabandhavah

3020017c nihsattvasyalpaviryasya vasas te kidrsas tv iha

3020018a ramatejo'bhibhuto hi tvam ksipram vinasisyasi

3020018c sa hi tejahsamayukto ramo dasarathatmajah

3020018e bhrata casya mahaviryo yena casmi virupita

3021001a evam adharsitah surah surpanakhya kharas tada

3021001c uvaca raksasam madhye kharah kharataram vacah

3021002a tavapamanaprabhavah krodho 'yam atulo mama

3021002c na sakyate dharayitum lavanambha ivotthitam

3021003a na ramam ganaye viryan manusam ksinajivitam

3021003c atma duscaritaih pranan hato yo 'dya vimoksyati

3021004a baspah samhriyatam esa sambhramas ca vimucyatam

3021004c aham ramah saha bhratra nayami yamasadanam

3021005a parasvadhahatasyadya mandapranasya bhutale

3021005c ramasya rudhiram raktam usnam pasyasi raksasi

3021006a sa prahrstva vacah srutva kharasya vadanac cyutam

3021006c prasasamsa punar maurkhyad bhrataram raksasam varam

3021007a taya parusitah purvam punar eva prasamsitah

3021007c abravid dusanam nama kharah senapatim tada

3021008a caturdasa sahasrani mama cittanuvartinam

3021008c raksasim bhimaveganam samaresv anivartinam

3021009a nilajimutavarnanam ghoranam krurakarmanam

3021009c lokasimhaviharanam balinam ugratejasam

3021010a tesam sarduladarpanam mahasyanaam mahaujasam

3021010c sarvodyogam udirnanam raksasam saumya karaya

3021011a upasthapaya me ksipram ratham saumya dhanumsi ca

3021011c sarams ca citran khadgams ca saktis ca vividhah sitah

3021012a agre niryatum icchami paulastyanam mahatmanam

3021012c vadhartham durvinitasya ramasya ranakovidah

3021013a iti tasya bruvanasya suryavarnam maharatham

3021013c sadasvaih sabalair yuktam acacakse 'tha dusanah

3021014a tam merusikharakaram taptakancanabhusanam

3021014c hemacakram asambadham vaiduryamaya kubaram

3021015a matsyaih puspair drumaih sailais candrasuryais ca kancanaih

3021015c mangalyaih paksisamghais ca tarabhis ca samavrtam

3021016a dhvajanistrimsasampannam kinkinikavibhusitam

3021016c sadasvayuktam so 'marsad aruroha ratham kharah

3021017a nisamya tam rathagatam raaksasa bhimavikramah

3021017c tasthuh samparivaryainam dusanam ca mahabalam

3021018a kharas tu tan mahesvasan ghoracarmayudhadhvajan

3021018c niryatety abravid drstva rathasthah sarvaraksasan

3021019a tatas tad raksasam sainyam ghoracarmayudhadhvajam

3021019c nirjagama janasthanan mahanadam mahajavam

3021020a mudgaraih pattisaih sulaih sutiksnais ca parasvadhaih

3021020c khadgais cakrais ca hastasthair bhrajamanais ca tomaraih

3021021a saktibhih patighair ghorair atimatrais ca karmukaih

3021021c gadasimusalair vajrair grhitair bhimadarsanaih

3021022a raksasanam sughoranam sahasrani caturdasa

3021022c niryatani janasthanat kharacittanuvartinam

3021023a tams tv abhidravato drstva raksasan bhimavikraman

3021023c kharasyapi rathah kim cij jagama tadanantaram

3021024a tatas tan sabalan asvams taptakancanabhusitan

3021024c kharasya matam ajnaya sarathih samacodayat

3021025a sa codito rathah sighram kharasya ripughatinah

3021025c sabdenapurayam asa disas ca pratisas tatha

3021026a pravrddhamanyus tu kharah kharasvano; ripor vadhartham tvarito yathantakah

3021026c acucudat sarathim unnadan punar; mahabalo megha ivasmavarsavan

3022001a tat prayatam balam ghoram asivam sonitodakam

3022001c abhyavarsan mahameghas tumulo gardabharunah

3022002a nipetus turagas tasya rathayukta mahajavah

3022002c same puspacite dese rajamarge yadrcchaya

3022003a syamam rudhiraparyantam babhuva parivesanam

3022003c alatacakrapratimam pratigrhya divakaram

3022004a tato dhvajam upagamya hemadandam samucchritam

3022004c samakramya mahakayas tasthau grdhrah sudarunah

3022005a janasthanasamipe ca samakramya kharasvanah

3022005c visvaran vividhams cakrur mamsada mrgapaksinah

3022006a vyajahrus ca padiptayam disi vai bhairavasvanam

3022006c asiva yatu dahanam siva ghora mahasvanah

3022007a prabhinnagirisamkasas toyasositadharinah

3022007c akasam tad anakasam cakrur bhima balahakah

3022008a babhuva timiram ghoram uddhatam romaharsanam

3022008c diso va vidiso vapi suvyaktam na cakasire

3022009a ksatajardrasavarnabha samdhyakalam vina babhau

3022009c kharasyabhimukham nedus tada ghora mrgah khagah

3022010a nityasivakara yuddhe siva ghoranidarsanah

3022010c nedur balasyabhimukham jvalodgaribhir ananaih

3022011a kabandhah parighabhaso drsyate bhaskarantike

3022011c jagraha suryam svarbhanur aparvani mahagrahah

3022012a pravati marutah sighram nisprabho 'bhud divakarah

3022012c utpetus ca vina ratrim tarah khadyotasaprabhah

3022013a samlinaminavihaga nalinyah puspapankajah

3022013c tasmin ksane babhuvus ca vina puspaphalair drumah

3022014a uddhutas ca vina vatam renur jaladhararunah

3022014c vicikuciti vasyanto babhuvus tatra sarikah

3022015a ulkas capi sanirghosa nipetur ghoradarsanah

3022015c pracacala mahi capi sasailavanakanana

3022016a kharasya ca rathasthasya nardamanasya dhimatah

3022016c prakampata bhujah savyah kharas casyavasajjata

3022017a sasra sampadyate drstih pasyamanasya sarvatah

3022017c lalate ca ruja jata na ca mohan nyavartata

3022018a tan samiksya mahotpatan utthitan romaharsanan

3022018c abravid raksasan sarvan prahasan sa kharas tada

3022019a mahotpatan iman sarvan utthitan ghoradarsanan

3022019c na cintayamy aham viryad balavan durbalan iva

3022020a tara api sarais tiksnaih patayeyam nabhastalat

3022020c mrtyum maranadharmena samkruddho yojayamy aham

3022021a raghavam tam balotsiktam bhrataram capi laksmanam

3022021c ahatva sayakais tiksnair nopavartitum utsahe

3022022a sakama bhagini me 'stu pitva tu rudhiram tayoh

3022022c yannimittam tu ramasya laksmanasya viparyayah

3022023a na kva cit praptapurvo me samyugesu parajayah

3022023c yusmakam etat pratyaksam nanrtam kathayamy aham

3022024a devarajam api kruddho mattairavatayayinam

3022024c vajrahastam rane hanyam kim punas tau ca manusau

3022025a sa tasya garjitam srutva raksasasya mahacamuh

3022025c praharsam atulam lebhe mrtyupasavapasita

3022026a sameyus ca mahatmano yuddhadarsanakanksinah

3022026c rsayo devagandharvah siddhas ca saha caranaih

3022027a sametya coruh sahitas te 'nyayam punyakarmanah

3022027c svasti gobrahmanebhyo 'stu lokanam ye ca sammatah

3022028a jayatam raghavo yuddhe paulastyan rajanicaran

3022028c cakra hasto yatha yuddhe sarvan asurapumgavan

3022029a etac canyac ca bahuso bruvanah paramarsayah

3022029c dadrsur vahinim tesam raksasanam gatayusam

3022030a rathena tu kharo vegat sainyasyagrad vinihsrtah

3022030c tam drstva raksasam bhuyo raksasas ca vinihsrtah

3022031a syena gami prthugrivo yajnasatrur vihamgamah

3022031c durjayah karaviraksah parusah kalakarmukah

3022032a meghamali mahamali sarpasyo rudhirasanah

3022032c dvadasaite mahaviryah pratasthur abhitah kharam

3022033a mahakapalah sthulaksah pramathi trisiras tatha

3022033c catvara ete senagrya dusanam prsthato 'nvayuh

3022034a sa bhimavega samarabhikama; sudaruna raksasavira sena

3022034c tau rajaputrau sahasabhyupeta; malagrahanam iva candrasuryau

3023001a asramam prati yate tu khare kharaparakrame

3023001c tan evautpatikan ramah saha bhratra dadarsa ha

3023002a tan utpatan mahaghoran utthitan romaharsanan

3023002c prajanam ahitan drstva vakyam laksmanam abravit

3023003a iman pasya mahabaho sarvabhutapaharinah

3023003c samutthitan mahotpatan samhartum sarvaraksasan

3023004a ami rudhiradharas tu visrjantah kharasvanan

3023004c vyomni megha vivartante parusa gardabharunah

3023005a sadhumas ca sarah sarve mama yuddhabhinandinah

3023005c rukmaprsthani capani vivestante ca laksmana

3023006a yadrsa iha kujanti paksino vanacarinah

3023006c agrato no bhayam praptam samsayo jivitasya ca

3023007a sampraharas tu sumahan bhavisyati na samsayah

3023007c ayam akhyati me bahuh sphuramano muhur muhuh

3023008a samnikarse tu nah sura jayam satroh parajayam

3023008c suprabham ca prasannam ca tava vaktram hi laksyate

3023009a udyatanam hi yuddhartham yesam bhavati laksmanah

3023009c nisprabham vadanam tesam bhavaty ayuh pariksayah

3023010a anagatavidhanam tu kartavyam subham icchata

3023010c apadam sankamanena purusena vipascita

3023011a tasmad grhitva vaidehim sarapanir dhanurdharah

3023011c guham asrayasailasya durgam padapasamkulam

3023012a pratikulitum icchami na hi vakyam idam tvaya

3023012c sapito mama padabhyam gamyatam vatsa maciram

3023013a evam uktas tu ramena laksmanah saha sitaya

3023013c saran adaya capam ca guham durgam samasrayat

3023014a tasmin praviste tu guham laksmane saha sitaya

3023014c hanta niryuktam ity uktva ramah kavacam avisat

3023015a sa tenagninikasena kavacena vibhusitah

3023015c babhuva ramas timire vidhumo 'gnir ivotthitah

3023016a sa capam udyamya mahac charan adaya viryavan

3023016c babhuvavasthitas tatra jyasvanaih purayan disah

3023017a tato devah sagandharvah siddhas ca saha caranaih

3023017c ucuh paramasamtrasta guhyakas ca parasparam

3023018a caturdasa sahasrani raksasam bhimakarmanam

3023018c ekas ca ramo dharmatma katham yuddham bhavisyati

3023019a tato gambhiranirhradam ghoravarmayudhadhvajam

3023019c anikam yatudhananam samantat pratyadrsyata

3023020a simhanadam visrjatam anyonyam abhigarjatam

3023020c capani vispharayatam jrmbhatam capy abhiksnasah

3023021a vipraghustasvananam ca dundubhims capi nighnatam

3023021c tesam sutumulah sabdah purayam asa tad vanam

3023022a tena sabdena vitrastah svapada vanacarinah

3023022c dudruvur yatra nihsabdam prsthato navalokayan

3023023a tat tv anikam mahavegam ramam samupasarpata

3023023c ghrtananapraharanam gambhiram sagaropamam

3023024a ramo 'pi carayams caksuh sarvato ranapanditah

3023024c dadarsa kharasainyam tad yuddhabhimukham udyatam

3023025a vitatya ca dhanur bhimam tunyas coddhrtya sayakan

3023025c krodham aharayat tivram vadhartham sarvaraksasam

3023026a duspreksyah so 'bhavat kruddho yugantagnir iva jvalan

3023026c tam drstva tejasavistam pravyathan vanadevatah

3023027a tasya kruddhasya rupam tu ramasya dadrse tada

3023027c daksasyeva kratum hantum udyatasya pinakinah

3024001a avastabdhadhanum ramam kruddham ca ripughatinam

3024001c dadarsasramam agamya kharah saha purahsaraih

3024002a tam drstva sagunam capam udyamya kharanihsvanam

3024002c ramasyabhimukham sutam codyatam ity acodayat

3024003a sa kharasyajnaya sutas turagan samacodayat

3024003c yatra ramo mahabahur eko dhunvan dhanuh sthitah

3024004a tam tu nispatitam drstva sarve te rajanicarah

3024004c nardamana mahanadam sacivah paryavarayan

3024005a sa tesam yatudhananam madhye rato gatah kharah

3024005c babhuva madhye taranam lohitanga ivoditah

3024006a tatas tam bhimadhanvanam kruddhah sarve nisacarah

3024006c ramam nanavidhaih sastrair abhyavarsanta durjayam

3024007a mudgarair ayasaih sulaih prasaih khadgaih parasvadhaih

3024007c raksasah samare ramam nijaghnu rosatatparah

3024008a te balahakasamkasa mahanada mahabalah

3024008c abhyadhavanta kakutstham ramam yuddhe jighamsavah

3024009a te rame saravarsani vyasrjan raksasam gunah

3024009c sailendram iva dharabhir varsamana mahadhanah

3024010a sa taih parivrto ghorai raghavo raksasam ganaih

3024010c tithisv iva mahadevo vrtah parisadam ganaih

3024011a tani muktani sastrani yatudhanaih sa raghavah

3024011c pratijagraha visikhair nadyoghan iva sagarah

3024012a sa taih praharanair ghorair bhinnagatro na vivyathe

3024012c ramah pradiptair bahubhir vajrair iva mahacalah

3024013a sa viddhah ksatajadigdhah sarvagatresu raghavah

3024013c babhuva ramah samdhyabhrair divakara ivavrtah

3024014a visedur devagandharvah siddhas ca paramarsayah

3024014c ekam sahastrair bahubhis tada drstva samavrtam

3024015a tato ramah susamkruddho mandalikrtakarmukah

3024015c sasarja nisitan banan sataso 'tha sahasrasah

3024016a duravaran durvisahan kalapasopaman rane

3024016c mumoca lilaya ramah kankapatran ajihmagan

3024017a te sarah satrusainyesu mukta ramena lilaya

3024017c adadu raksasam pranan pasah kalakrta iva

3024018a bhittva raksasadehams tams te sara rudhiraplutah

3024018c antariksagata rejur diptagnisamatejasah

3024019a asamkhyeyas tu ramasya sayakas capamandalat

3024019c vinispetur ativogra raksah pranapaharinah

3024020a tair dhanumsi dhvajagrani varmani ca siramsi ca

3024020c bahun sahastabharanan urun karikaropaman

3024021a tato nalikanaracais tiksnagrais ca vikarnibhih

3024021c bhimam artasvaram cakrur bhidyamana nisacarah

3024022a tat sainyam nisitair banair arditam marmabhedibhih

3024022c ramena na sukham lebhe suskam vanam ivagnina

3024023a ke cid bhimabalah surah sulan khadgan parasvadhan

3024023c ciksipuh paramakruddha ramaya rajanicarah

3024024a tani banair mahabahuh sastrany avarya raghavah

3024024c jahara samare pranams ciccheda ca sirodharan

3024025a avasistas ca ye tatra visannas ca nisacarah

3024025c kharam evabhyadhavanta saranartham sararditah

3024026a tan sarvan punar adaya samasvasya ca dusanah

3024026c abhyadhavata kakutstham kruddho rudram ivantakah

3024027a nivrttas tu punah sarve dusanasrayanirbhayah

3024027c ramam evabhyadhavanta salatalasilayudhah

3024028a tad babhuvadbhutam yuddham tumulam romaharsanam

3024028c ramasyasya mahaghoram punas tesam ca raksasam

3025001a tad drumanam silanam ca varsam pranaharam mahat

3025001c pratijagraha dharmatma raghavas tiksnasayakaih

3025002a pratigrhya ca tad varam nimilita ivarsabhah

3025002c ramah krodham param bheje vadhartham sarvaraksasam

3025003a tatah krodhasamavistah pradipta iva tejasa

3025003c sarair abhyakirat sainyam sarvatah sahadusanam

3025004a tatah senapatih kruddho dusanah satrudusanah

3025004c jagraha girisrngabham parigham romaharsanam

3025005a vestitam kancanaih pattair devasainyabhimardanam

3025005c ayasaih sankubhis tiksnaih kirnam paravasoksitam

3025006a vajrasanisamasparsam paragopuradaranam

3025006c tam mahoragasamkasam pragrhya parigham rane

3025006e dusano 'bhyapatad ramam krurakarma nisacarah

3025007a tasyabhipatamanasya dusanasya sa raghavah

3025007c dvabhyam sarabhyam ciccheda sahastabharanau bhujau

3025008a bhrastas tasya mahakayah papata ranamurdhani

3025008c parighas chinnahastasya sakradhvaja ivagratah

3025009a sa karabhyam vikirnabhyam papata bhuvi dusanah

3025009c visanabhyam visirnabhyam manasviva mahagajah

3025010a drstva tam patitam bhumau dusanam nihatam rane

3025010c sadhu sadhv iti kakutstham sarvabhutany apujayan

3025011a etasminn antare kruddhas trayah senagrayayinah

3025011c samhatyabhyadravan ramam mrtyupasavapasitah

3025011e mahakapalah sthulaksah pramathi ca mahabalah

3025012a mahakapalo vipulam sulam udyamya raksasah

3025012c sthulaksah pattisam grhya pramathi ca parasvadham

3025013a drstvaivapatatas tams tu raghavah sayakaih sitaih

3025013c tiksnagraih pratijagraha sampraptan atithin iva

3025014a mahakapalasya siras ciccheda raghunanganah

3025014c asamkhyeyais tu banaughaih pramamatha pramathinam

3025015a sthulaksasyaksini tiksnaih purayam asa sayakaih

3025015c sa papata hato bhumau vitapiva mahadrumah

3025016a tatah pavakasamkasair hemavajravibhusitaih

3025016c jaghanasesam tejasvi tasya sainyasya sayakaih

3025017a te rukmapunkha visikhah sadhuma iva pavakah

3025017c nijaghnus tani raksamsi vajra iva mahadruman

3025018a raksasam tu satam ramah satenaikena karnina

3025018c sahasram ca sahasrena jaghana ranamurdhani

3025019a tair bhinnavarmabharanas chinnabhinnasarasanah

3025019c nipetuh sonitadigdha dharanyam rajanicarah

3025020a tair muktakesaih samare patitaih sonitoksitaih

3025020c astirna vasudha krtsna mahavedih kusair iva

3025021a ksanena tu mahaghoram vanam nihataraksasam

3025021c babhuva niraya prakhyam mamsasonitakardamam

3025022a caturdasa sahasrani raksasam bhimakarmanam

3025022c hatany ekena ramena manusena padatina

3025023a tasya sainyasya sarvasya kharah seso maharathah

3025023c raksasas trisiras caiva ramas ca ripusudanah

3025024a tatas tu tad bhimabalam mahahave; samiksya ramena hatam baliyasa

3025024c rathena ramam mahata kharas tatah; samasasadendra ivodyatasanih

3026001a kharam tu ramabhimukham prayantam vahinipatih

3026001c raksasas trisira nama samnipatyedam abravit

3026002a mam niyojaya vikranta samnivartasva sahasat

3026002c pasya ramam mahabahum samyuge vinipatitam

3026003a pratijanami te satyam ayudham caham alabhe

3026003c yatha ramam vadhisyami vadharham sarvaraksasam

3026004a aham vasya rane mrtyur esa va samare mama

3026004c vinivartya ranotsaham muhurtam prasniko bhava

3026005a prahrsto va hate rame janasthanam prayasyasi

3026005c mayi va nihate ramam samyugayopayasyasi

3026006a kharas trisirasa tena mrtyulobhat prasaditah

3026006c gaccha yudhyety anujnato raghavabhimukho yayau

3026007a trisiras ca rathenaiva vajiyuktena bhasvata

3026007c abhyadravad rane ramam trisrnga iva parvatah

3026008a saradhara samuhan sa mahamegha ivotsrjan

3026008c vyasrjat sadrsam nadam jalardrasyeva dundubheh

3026009a agacchantam trisirasam raksasam preksya raghavah

3026009c dhanusa pratijagraha vidhunvan sayakan sitan

3026010a sa sampraharas tumulo rama trisirasor mahan

3026010c babhuvativa balinoh simhakunjarayor iva

3026011a tatas trisirasa banair lalate taditas tribhih

3026011c amarsi kupito ramah samrabdham idam abravit

3026012a aho vikramasurasya raksasasyedrsam balam

3026012c puspair iva sarair yasya lalate 'smi pariksatah

3026012e mamapi pratigrhnisva sarams capagunacyutan

3026013a evam uktva tu samrabdhah saran asivisopaman

3026013c trisiro vaksasi kruddho nijaghana caturdasa

3026014a caturbhis turagan asya saraih samnataparvabhih

3026014c nyapatayata tejasvi chaturas tasya vajinah

3026015a astabhih sayakaih sutam rathopasthe nyapatayat

3026015c ramas ciccheda banena dhvajam casya samucchritam

3026016a tato hatarathat tasmad utpatantam nisacaram

3026016c bibheda ramas tam banair hrdaye so 'bhavaj jadah

3026017a sayakais caprameyatma samarsas tasya raksasah

3026017c siramsy apatayat trini vegavadbhis tribhih sataih

3026018a sa bhumau sonitodgari ramabanabhipiditah

3026018c nyapatat patitaih purvam svasirobhir nisacarah

3026019a hatasesas tato bhagna raksasah kharasamsrayah

3026019c dravanti sma na tisthanti vyaghratrasta mrga iva

3026020a tan kharo dravato drstva nivartya rusitah svayam

3026020c ramam evabhidudrava rahus candramasam yatha

3027001a nihatam dusanam drstva rane trisirasa saha

3027001c kharasyapy abhavat traso drstva ramasya vikramam

3027002a sa drstva raksasam sainyam avisahyam mahabalam

3027002c hatam ekena ramena dusanas trisira api

3027003a tad balam hatabhuyistham vimanah preksya raksasah

3027003c asasada kharo ramam namucir vasavam yatha

3027004a vikrsya balavac capam naracan raktabhojanan

3027004c kharas ciksepa ramaya kruddhan asivisan iva

3027005a jyam vidhunvan subahusah siksayastrani darsayan

3027005c cacara samare margan sarai rathagatah kharah

3027006a sa sarvas ca diso banaih pradisas ca maharathah

3027006c purayam asa tam drstva ramo 'pi sumahad dhanuh

3027007a sa sayakair durvisahaih sasphulingair ivagnibhih

3027007c nabhas cakaravivaram parjanya iva vrstibhih

3027008a tad babhuva sitair banaih khararamavisarjitaih

3027008c paryakasam anakasam sarvatah sarasamkulam

3027009a sarajalavrtah suryo na tada sma prakasate

3027009c anyonyavadhasamrambhad ubhayoh samprayudhyatoh

3027010a tato nalikanaracais tiksnagrais ca vikarnibhih

3027010c ajaghana rane ramam totrair iva mahadvipam

3027011a tam rathastham dhanuspanim raksasam paryavasthitam

3027011c dadrsuh sarvabhutani pasahastam ivantakam

3027012a tam simham iva vikrantam simhavikrantagaminam

3027012c drstva nodvijate ramah simhah ksudramrgam yatha

3027013a tatah suryanikasena rathena mahata kharah

3027013c asasada rane ramam patanga iva pavakam

3027014a tato 'sya sasaram capam mustidese mahatmanah

3027014c kharas ciccheda ramasya darsayan panilaghavam

3027015a sa punas tv aparan sapta saran adaya varmani

3027015c nijaghana rane kruddhah sakrasanisamaprabhan

3027016a tatas tat prahatam banaih kharamuktaih suparvabhih

3027016c papata kavacam bhumau ramasyadityavarcasah

3027017a sa sarair arpitah kruddhah sarvagatresu raghavah

3027017c raraja samare ramo vidhumo 'gnir iva jvalan

3027018a tato gambhiranirhradam ramah satrunibarhanah

3027018c cakarantaya sa ripoh sajyam anyan mahad dhanuh

3027019a sumahad vaishnavam yat tad atisrstam maharsina

3027019c varam tad dhanur udyamya kharam samabhidhavata

3027020a tatah kanakapunkhais tu saraih samnataparvabhih

3027020c ciccheda ramah samkruddhah kharasya samare dhvajam

3027021a sa darsaniyo bahudha vicchinnah kancano dhvajah

3027021c jagama dharanim suryo devatanam ivajnaya

3027022a tam caturbhih kharah kruddho ramam gatresu marganaih

3027022c vivyadha hrdi marmajno matangam iva tomaraih

3027023a sa ramo bahubhir banaih kharakarmukanihsrtaih

3027023c viddho rudhirasiktango babhuva rusito bhrsam

3027024a sa dhanur dhanvinam sresthah pragrhya paramahave

3027024c mumoca paramesvasah sat saran abhilaksitan

3027025a sirasy ekena banena dvabhyam bahvor atharpayat

3027025c tribhis candrardhavaktrais ca vaksasy abhijaghana ha

3027026a tatah pascan mahateja naracan bhaskaropaman

3027026c jighamsu raksasam kruddhas trayodasa silasitan

3027027a tato 'sya yugam ekena caturbhis caturo hayan

3027027c sasthena ca sirah samkhye ciccheda kharasaratheh

3027028a tribhis trivenum balavan dvabhyam aksam mahabalah

3027028c dvadasena tu banena kharasya sasaram dhanuh

3027028e chittva vajranikasena raghavah prahasann iva

3027028g trayodasenendrasamo bibheda samare kharam

3027029a prabhagnadhanva viratho hatasvo hatasarathih

3027029c gadapanir avaplutya tasthau bhumau kharas tada

3027030a tat karma ramasya maharathasya; sametya devas ca maharsayas ca

3027030c apujayan pranjalayah prahrstas; tada vimanagragatah sametah

3028001a kharam tu viratham ramo gadapanim avasthitam

3028001c mrdupurvam mahatejah parusam vakyam abravit

3028002a gajasvarathasambadhe bale mahati tisthata

3028002c krtam sudarunam karma sarvalokajugupsitam

3028003a udvejaniyo bhutanam nrsamsah papakarmakrt

3028003c trayanam api lokanam isvaro 'pi na tisthati

3028004a karma lokaviruddham tu kurvanam ksanadacara

3028004c tiksnam sarvajano hanti sarpam dustam ivagatam

3028005a lobhat papani kurvanah kamad va yo na budhyate

3028005c bhrastah pasyati tasyantam brahmani karakad iva

3028006a vasato dandakaranye tapasan dharmacarinah

3028006c kim nu hatva mahabhagan phalam prapsyasi raksasa

3028007a na ciram papakarmanah krura lokajugupsitah

3028007c aisvaryam prapya tisthanti sirnamula iva drumah

3028008a avasyam labhate karta phalam papasya karmanah

3028008c ghoram paryagate kale drumah puspam ivartavam

3028009a nacirat prapyate loke papanam karmanam phalam

3028009c savisanam ivannanam bhuktanam ksanadacara

3028010a papam accaratam ghoram lokasyapriyam icchatam

3028010c aham asadito raja pranan hantum nisacara

3028011a adya hi tvam maya muktah sarah kancanabhusanah

3028011c vidarya nipatisyanti valmikam iva pannagah

3028012a ye tvaya dandakaranye bhaksita dharmacarinah

3028012c tan adya nihatah samkhye sasainyo 'nugamisyasi

3028013a adya tvam nihatam banaih pasyantu paramarsayah

3028013c nirayastham vimanastha ye tvaya himsitah pura

3028014a prahara tvam yathakamam kuru yatnam kuladhama

3028014c adya te patayisyami siras talaphalam yatha

3028015a evam uktas tu ramena kruddhah samraktalocanah

3028015c pratyuvaca tato ramam prahasan krodhamurchitah

3028016a prakrtan raksasan hatva yuddhe dasarathatmaja

3028016c atmana katham atmanam aprasasyam prasamsasi

3028017a vikranta balavanto va ye bhavanti nararsabhah

3028017c kathayanti na te kim cit tejasa svena garvitah

3028018a prakrtas tv akrtatmano loke ksatriyapamsanah

3028018c nirarthakam vikatthante yatha rama vikatthase

3028019a kulam vyapadisan virah samare ko 'bhidhasyati

3028019c mrtyukale hi samprapte svayam aprastave stavam

3028020a sarvatha tu laghutvam te katthanena vidarsitam

3028020c suvarnapratirupena tapteneva kusagnina

3028021a na tu mam iha tisthantam pasyasi tvam gadadharam

3028021c dharadharam ivakampyam parvatam dhatubhis citam

3028022a paryapto 'ham gadapanir hantum pranan rane tava

3028022c trayanam api lokanam pasahasta ivantakah

3028023a kamam bahv api vaktavyam tvayi vaksyami na tv aham

3028023c astam gacched dhi savita yuddhavighras tato bhavet

3028024a caturdasa sahasrani raksasanam hatani te

3028024c tvadvinasat karomy adya tesam asrupramarjanam

3028025a ity uktva paramakruddhas tam gadam paramangadam

3028025c kharas ciksepa ramaya pradiptam asanim yatha

3028026a kharabahupramukta sa pradipta mahati gada

3028026c bhasmavrksams ca gulmams ca krtvagat tatsamipatah

3028027a tam apatantim jvalitam mrtyupasopamam gada

3028027c antariksagatam ramas ciccheda bahudha saraih

3028028a sa visirna sarair bhinna papata dharanitale

3028028c gadamantrausadhibalair vyaliva vinipatita

3029001a bhittva tu tam gadam banai raghavo dharmavatsalah

3029001c smayamanah kharam vakyam samrabdham idam abravit

3029002a etat te balasarvasvam darsitam raksasadhama

3029002c saktihinataro matto vrtha tvam upagarjitam

3029003a esa banavinirbhinna gada bhumitalam gata

3029003c abhidhanapragalbhasya tava pratyayaghatini

3029004a yat tvayoktam vinastanam idam asrupramarjanam

3029004c raksasanam karomiti mithya tad api te vacah

3029005a nicasya ksudrasilasya mithyavrttasya raksasah

3029005c pranan apaharisyami garutman amrtam yatha

3029006a adya te bhinnakanthasya phenabudbudabhusitam

3029006c vidaritasya madbanair mahi pasyati sonitam

3029007a pamsurusitasarvangah srastanyastabhujadvayah

3029007c svapsyase gam samaslisya durlabham pramadam iva

3029008a pravrddhanidre sayite tvayi raksasapamsane

3029008c bhavisyanty asaranyanam saranya dandaka ime

3029009a janasthane hatasthane tava raksasamaccharaih

3029009c nirbhaya vicarisyanti sarvato munayo vane

3029010a adya viprasarisyanti raksasyo hatabandhavah

3029010c baspardravadana dina bhayad anyabhayavahah

3029011a adya sokarasajnas ta bhavisyanti nisacara

3029011c anurupakulah patnyo yasam tvam patir idrsah

3029012a nrsamsasila ksudratman nityam brahmanakantaka

3029012c tvatkrte sankitair agnau munibhih patyate havih

3029013a tam evam abhisamrabdham bruvanam raghavam rane

3029013c kharo nirbhartsayam asa rosat kharatara svanah

3029014a drdham khalv avalipto 'si bhayesv api ca nirbhayah

3029014c vacyavacyam tato hi tvam mrtyuvasyo na budhyase

3029015a kalapasapariksipta bhavanti purusa hi ye

3029015c karyakaryam na jananti te nirastasadindriyah

3029016a evam uktva tato ramam samrudhya bhrkutim tatah

3029016c sa dadarsa mahasalam avidure nisacarah

3029017a rane praharanasyarthe sarvato hy avalokayan

3029017c sa tam utpatayam asa samdrsya dasanacchadam

3029018a tam samutksipya bahubhyam vinarditva mahabalah

3029018c ramam uddisya ciksepa hatas tvam iti cabravit

3029019a tam apatantam banaughais chittva ramah pratapavan

3029019c rosam aharayat tivram nihantum samare kharam

3029020a jatasvedas tato ramo rosad raktantalocanah

3029020c nirbibheda sahasrena bananam samare kharam

3029021a tasya banantarad raktam bahu susrava phenilam

3029021c gireh prasravanasyeva toyadharaparisravah

3029022a vihvalah sa krto banaih kharo ramena samyuge

3029022c matto rudhiragandhena tam evabhyadravad drutam

3029023a tam apatantam samrabdham krtastro rudhiraplutam

3029023c apasarpat pratipadam kim cit tvaritavikramah

3029024a tatah pavakasamkasam badhaya samare saram

3029024c kharasya ramo jagraha brahmadandam ivaparam

3029025a sa tad dattam maghavata surarajena dhimata

3029025c samdadhe ca sa dharmatma mumoca ca kharam prati

3029026a sa vimukto mahabano nirghatasamanihsvanah

3029026c ramena dhanur udyamya kharasyorasi capatat

3029027a sa papata kharo bhumau dahyamanah saragnina

3029027c rudrenaiva vinirdagdhah svetaranye yathandhakah

3029028a sa vrtra iva vajrena phenena namucir yathaa

3029028c balo vendrasanihato nipapata hatah kharah

3029029a tato rajarsayah sarve samgatah paramarsayah

3029029c sabhajya mudita ramam idam vacanam abruvan

3029030a etadartham mahateja mahendrah pakasasanah

3029030c sarabhangasramam punyam ajagama puramdarah

3029031a anitas tvam imam desam upayena maharsibhih

3029031c esam vadhartham kruranam raksasam papakarmanam

3029032a tad idam nah krtam karyam tvaya dasarathatmaja

3029032c sukham dharmam carisyanti dandakesu maharsayah

3029033a etasminn antare viro laksmanah saha sitaya

3029033c giridurgad viniskramya samvivesasramam sukhi

3029034a tato ramas tu vijayi pujyamano maharsibhih

3029034c pravivesasramam viro laksmanenabhivaditah

3029035a tam drstva satruhantaram maharsinam sukhavaham

3029035c babhuva hrsta vaidehi bhartaram parisasvaje

3030001a tatah surpanakha drstva sahasrani caturdasa

3030001c hatany ekena ramena raksasam bhimakarmanam

3030002a dusanam ca kharam caiva hatam trisirasam rane

3030002c drstva punar mahanadam nanada jaladopama

3030003a sa drstva karma ramasya krtam anyaih suduskaram

3030003c jagama paramaudvigna lankam ravanapalitam

3030004a sa dadarsa vimanagre ravanam diptatejasam

3030004c upopavistam sacivair marudbhir iva vasavam

3030005a asinam suryasamkase kancane paramasane

3030005c rukmavedigatam prajyam jvalantam iva pavakam

3030006a devagandharvabhutanam rsinam ca mahatmanam

3030006c ajeyam samare suram vyattananam ivantakam

3030007a devasuravimardesu vajrasanikrtavranam

3030007c airavatavisanagrair utkrstakinavaksasam

3030008a vimsadbhujam dasagrivam darsaniyaparicchadam

3030008c visalavaksasam viram rajalaksmanalaksitam

3030009a snigdhavaiduryasamkasam taptakancanakundalam

3030009c subhujam sukladasanam mahasyam parvatopamam

3030010a visnucakranipatais ca sataso devasamyuge

3030010c ahatangam samastais ca devapraharanais tatha

3030011a aksobhyanam samudranam ksobhanam ksiprakarinam

3030011c kseptaram parvatagranam suranam ca pramardanam

3030012a ucchettaram ca dharmanam paradarabhimarsanam

3030012c sarvadivyastrayoktaram yajnavighnakaram sada

3030013a purim bhogavatim gatva parajitya ca vasukim

3030013c taksakasya priyam bharyam parajitya jahara yah

3030014a kailasam parvatam gatva vijitya naravahanam

3030014c vimanam puspakam tasya kamagam vai jahara yah

3030015a vanam caitraratham divyam nalinim nandanam vanam

3030015c vinasayati yah krodhad devodyanani viryavan

3030016a candrasuryau mahabhagav uttisthantau paramtapau

3030016c nivarayati bahubhyam yah sailasikharopamah

3030017a dasavarsasahasrani tapas taptva mahavane

3030017c pura svayambhuve dhirah siramsy upajahara yah

3030018a devadanavagandharvapisacapatagoragaih

3030018c abhayam yasya samgrame mrtyuto manusad rte

3030019a mantrar abhitustam punyam adhvaresu dvijatibhih

3030019c havirdhanesu yah somam upahanti mahabalah

3030020a aptayajnaharam kruram brahmaghnam dustacarinam

3030020c karkasam niranukrosam prajanam ahite ratam

3030020e ravanam sarvabhutanam sarvalokabhayavaham

3030021a raksasi bhrataram kruram sa dadarsa mahabalam

3030021c tam divyavastrabharanam divyamalyopasobhitam

3030021e raksasendram mahabhagam paulastya kulanandanam

3030022a tam abravid diptavisalalocanam; pradarsayitva bhayamohamurchita

3030022c sudarunam vakyam abhitacarini; mahatmana surpanakha virupita

3031001a tatah surpanakha dina ravanam lokaravanam

3031001c amatyamadhye samkruddha parusam vakyam abravit

3031002a pramattah kamabhogesu svairavrtto nirankusah

3031002c samutpannam bhayam ghoram boddhavyam navabudhyase

3031003a saktam gramyesu bhogesu kamavrttam mahipatim

3031003c lubdham na bahu manyante smasanagnim iva prajah

3031004a svayam karyani yah kale nanutisthati parthivah

3031004c sa tu vai saha rajyena tais ca karyair vinasyati

3031005a ayuktacaram durdarsam asvadhinam naradhipam

3031005c varjayanti nara duran nadipankam iva dvipah

3031006a ye na raksanti visayam asvadhina naradhipah

3031006c te na vrddhya prakasante girayah sagare yatha

3031007a atmavadbhir vigrhya tvam devagandharvadanavaih

3031007c ayuktacaras capalah katham raja bhavisyasi

3031008a yesam caras ca kosas ca nayas ca jayatam vara

3031008c asvadhina narendranam prakrtais te janaih samah

3031009a yasmat pasyanti durasthan sarvan arthan naradhipah

3031009c carena tasmad ucyante rajano dirghacaksusah

3031010a ayuktacaram manye tvam prakrtaih sacivair vrtam

3031010c svajanam ca janasthanam hatam yo navabudhyase

3031011a caturdasa sahasrani raksasam bhimakarmanam

3031011c hatany ekena ramena kharas ca sahadusanah

3031012a rsinam abhayam dattam krtaksemas ca dandakah

3031012c dharsitam ca janasthanam ramenaklistakarmana

3031013a tvam tu lubdhah pramattas ca paradhinas ca ravana

3031013c visaye sve samutpannam bhayam yo navabudhyase

3031014a tiksnam alpapradataram pramattam garvitam satham

3031014c vyasane sarvabhutani nabhidhavanti parthivam

3031015a atimaninam agrahyam atmasambhavitam naram

3031015c krodhanam vyasane hanti svajano 'pi naradhipam

3031016a nanutisthati karyani bhayesu na bibheti ca

3031016c ksipram rajyac cyuto dinas trnais tulyo bhavisyati

3031017a suskakasthair bhavet karyam lostair api ca pamsubhih

3031017c na tu sthanat paribhrastaih karyam syad vasudhadhipaih

3031018a upabhuktam yatha vasah srajo va mrdita yatha

3031018c evam rajyat paribhrastah samartho 'pi nirarthakah

3031019a apramattas ca yo raja sarvajno vijitendriyah

3031019c krtajno dharmasilas ca sa raja tisthate ciram

3031020a nayanabhyam prasupto 'pi jagarti nayacaksusa

3031020c vyaktakrodhaprasadas ca sa raja pujyate janaih

3031021a tvam tu ravanadurbuddhir gunair etair vivarjitah

3031021c yasya te 'viditas carai raksasam sumahan vadhah

3031022a paravamanta visayesu samgato; nadesa kalapravibhaga tattvavit

3031022c ayuktabuddhir gunadosaniscaye; vipannarajyo na cirad vipatsyate

3031023a iti svadosan parikirtitams taya; samiksya buddhya ksanadacaresvarah

3031023c dhanena darpena balena canvito; vicintayam asa ciram sa ravanah

3032001a tatah surpanakham kruddham bruvatim parusam vacah

3032001c amatyamadhye samkruddhah paripapraccha ravanah

3032002a kas ca ramah katham viryah kim rupah kim parakramah

3032002c kimartham dandakaranyam pravistas ca suduscaram

3032003a ayudham kim ca ramasya nihata yena raksasah

3032003c kharas ca nihatam samkhye dusanas trisiras tatha

3032004a ity ukta raksasendrena raksasi krodhamurchita

3032004c tato ramam yathanyayam akhyatum upacakrame

3032005a dirghabahur visalaksas cirakrishnajinambarah

3032005c kandarpasamarupas ca ramo dasarathatmajah

3032006a sakracapanibham capam vikrsya kanakangadam

3032006c diptan ksipati naracan sarpan iva mahavisan

3032007a nadadanam saran ghoran na muncantam mahabalam

3032007c na karmukam vikarsantam ramam pasyami samyuge

3032008a hanyamanam tu tat sainyam pasyami saravrstibhih

3032008c indrenaivottamam sasyam ahatam tv asmavrstibhih

3032009a raksasam bhimaviryanam sahasrani caturdasa

3032009c nihatani sarais tiksnais tenaikena padatina

3032010a ardhadhikamuhurtena kharas ca sahadusanah

3032010c rsinam abhayam dattam krtaksemas ca dandakah

3032011a eka katham cin muktaham paribhuya mahatmana

3032011c strivadham sankamanena ramena viditatmana

3032012a bhrata casya mahateja gunatas tulyavikramah

3032012c anuraktas ca bhaktas ca laksmano nama viryavan

3032013a amarsi durjayo jeta vikranto buddhiman bali

3032013c ramasya daksine bahur nityam prano bahiscarah

3032014a ramasya tu visalaksi dharmapatni yasasvini

3032014c sita nama vararoha vaidehi tanumadhyama

3032015a naiva devi na gandharva na yaksi na ca kimnari

3032015c tatharupa maya nari drstapurva mahitale

3032016a yasya sita bhaved bharya yam ca hrsta parisvajet

3032016c atijivet sa sarvesu lokesv api puramdarat

3032017a sa susila vapuhslaghya rupenapratima bhuvi

3032017c tavanurupa bharya sa tvam ca tasyas tatha patih

3032018a tam tu vistirnajaghanam pinottungapayodharam

3032018c bharyarthe tu tavanetum udyataham varananam

3032019a tam tu drstvadya vaidehim purnacandranibhananam

3032019c manmathasya saranam ca tvam vidheyo bhavisyasi

3032020a yadi tasyam abhiprayo bharyarthe tava jayate

3032020c sighram uddhriyatam pado jayartham iha daksinah

3032021a kuru priyam tatha tesam raksasam raksasesvara

3032021c vadhat tasya nrsamsasya ramasyasramavasinah

3032022a tam sarair nisitair hatva laksmanam ca maharatham

3032022c hatanatham sukham sitam yathavad upabhoksyase

3032023a rocate yadi te vakyam mamaitad raksasesvara

3032023c kriyatam nirvisankena vacanam mama raghava

3032024a nisamya ramena sarair ajihmagair; hatan janasthanagatan nisacaran

3032024c kharam ca buddhva nihatam ca dusanam; tvam adya krtyam pratipattum arhasi

3033001a tatah surpanakha vakyam tac chrutva romaharsanam

3033001c sacivan abhyanujnaya karyam buddhva jagama ha

3033002a tat karyam anugamyatha yathavad upalabhya ca

3033002c dosanam ca gunanam ca sampradharya balabalam

3033003a iti kartavyam ity eva krtva niscayam atmanah

3033003c sthirabuddhis tato ramyam yanasalam jagama ha

3033004a yanasalam tato gatva pracchannam raksasadhipah

3033004c sutam samcodayam asa rathah samyujyatam iti

3033005a evam uktah ksanenaiva sarathir laghuvikramah

3033005c ratham samyojayam asa tasyabhimatam uttamam

3033006a kancanam ratham asthaya kamagam ratnabhusitam

3033006c pisacavadanair yuktam kharaih kanakabhusanaih

3033007a meghapratimanadena sa tena dhanadanujah

3033007c raksasadhipatih shriman yayau nadanadipatim

3033008a sa svetabalavyasanah svetacchatro dasananah

3033008c snigdhavaiduryasamkasas taptakancanabhusanah

3033009a dasasyo vimsatibhujo darsaniya paricchadah

3033009c tridasarir munindraghno dasasirsa ivadrirat

3033010a kamagam ratham asthaya susubhe raksasadhipah

3033010c vidyunmandalavan meghah sabalaka ivambare

3033011a sasailam sagaranupam viryavan avalokayan

3033011c nanapuspaphalair vrksair anukirnam sahasrasah

3033012a sitamangalatoyabhih padminibhih samantatah

3033012c visalair asramapadair vedimadbhih samavrtam

3033013a kadaly adhakisambadham nalikeropasobhitam

3033013c salais talais tamalais ca tarubhis ca supuspitaih

3033014a atyantaniyataharaih sobhitam paramarsibhih

3033014c nagaih suparnair gandharvaih kimnarais ca sahasrasah

3033015a jitakamais ca siddhais ca camanais copasobhitam

3033015c ajair vaikhanasair masair valakhilyair maricipaih

3033016a divyabharanamalyabhir divyarupabhir avrtam

3033016c krida ratividhijnabhir apsarobhih sahasrasah

3033017a sevitam devapatnibhih shrimatibhih shriya vrtam

3033017c devadanavasamghais ca caritam tv amrtasibhih

3033018a hamsakrauncaplavakirnam sarasaih sampranaditam

3033018c vaiduryaprastaram ramyam snigdham sagaratejasa

3033019a pandurani visalani divyamalyayutani ca

3033019c turyagitabhijustani vimanani samantatah

3033020a tapasa jitalokanam kamagany abhisampatan

3033020c gandharvapsarasas caiva dadarsa dhanadanujah

3033021a niryasarasamulanam candananam sahasrasah

3033021c vanani pasyan saumyani ghranatrptikarani ca

3033022a agarunam ca mukhyanam vanany upavanani ca

3033022c takkolanam ca jatyanam phalanam ca sugandhinam

3033023a puspani ca tamalasya gulmani maricasya ca

3033023c muktanam ca samuhani susyamanani tiratah

3033024a sankhanam prastaram caiva pravalanicayam tatha

3033024c kancanani ca sailani rajatani ca sarvasah

3033025a prasravani manojnani prasannani hradani ca

3033025c dhanadhanyopapannani striratnair avrtani ca

3033026a hastyasvarathagadhani nagarany avalokayan

3033026c tam samam sarvatah snigdham mrdusamsparsamarutam

3033027a anupam sindhurajasya dadarsa tridivopamam

3033027c tatrapasyat sa meghabham nyagrodham rsibhir vrtam

3033028a samantad yasya tah sakhah satayojanam ayatah

3033028c yasya hastinam adaya mahakayam ca kaccapam

3033028e bhaksartham garudah sakham ajagama mahabalah

3033029a tasya tam sahasa sakham bharena patagottamah

3033029c suparnah parnabahulam babhanjatha mahabalah

3033030a tatra vaikhanasa masa valakhilya maricipah

3033030c aja babhuvur dhumras ca samgatah paramarsayah

3033031a tesam dayartham garudas tam sakham satayojanam

3033031c jagamadaya vegena tau cobhau gajakacchapau

3033032a ekapadena dharmatma bhaksayitva tad amisam

3033032c nisadavisayam hatva sakhaya patagottamah

3033032e praharsam atulam lebhe moksayitva mahamunin

3033033a sa tenaiva praharsena dvigunikrtavikramah

3033033c amrtanayanartham vai cakara matiman matim

3033034a ayojalani nirmathya bhittva ratnagrham varam

3033034c mahendrabhavanad guptam ajaharamrtam tatah

3033035a tam maharsiganair justam suparnakrtalaksanam

3033035c namna subhadram nyagrodham dadarsa dhanadanujah

3033036a tam tu gatva param param samudrasya nadipateh

3033036c dadarsasramam ekante punye ramye vanantare

3033037a tatra krishnajinadharam jatavalkaladharinam

3033037c dadarsa niyataharam maricam nama raksasam

3033038a sa ravanah samagamya vidhivat tena raksasa

3033038c tatah pascad idam vakyam abravid vakyakovidah

3034001a marica sruyatam tata vacanam mama bhasatah

3034001c arto 'smi mama cartasya bhavan hi parama gatih

3034002a janise tvam janasthanam bhrata yatra kharo mama

3034002c dusanas ca mahabahuh svasa surpanakha ca me

3034003a trisiras ca mahateja raksasah pisitasanah

3034003c anye ca bahavah sura labdhalaksa nisacarah

3034004a vasanti manniyogena adhivasam ca raksasah

3034004c badhamana maharanye munin ye dharmacarinah

3034005a caturdasa sahasrani raksasam bhimakarmanam

3034005c suranam labdhalaksanam kharacittanuvartinam

3034006a te tv idanim janasthane vasamana mahabalah

3034006c samgatah param ayatta ramena saha samyuge

3034007a tena samjatarosena ramena ranamurdhani

3034007c anuktva parusam kim cic charair vyaparitam dhanuh

3034008a caturdasa sahasrani raksasam bhimakarmanam

3034008c nihatani sarais tiksnair manusena padatina

3034009a kharas ca nihatah samkhye dusanas ca nipatitah

3034009c hatva trisirasam capi nirbhaya dandakah krtah

3034010a pitra nirastah kruddhena sabharyah ksinajivitah

3034010c sa hanta tasya sainyasya ramah ksatriyapamsanah

3034011a asilah karkasas tiksno murkho lubdho 'jitendriyah

3034011c tyaktadharmas tv adharmatma bhutanam ahite ratah

3034012a yena vairam vinaranye sattvam ashritya kevalam

3034012c karnanasapaharena bhagini me virupita

3034013a tasya bharyam janasthanat sitam surasutopamam

3034013c anayisyami vikramya sahayas tatra me bhava

3034014a tvaya hy aham sahayena parsvasthena mahabala

3034014c bhratrbhis ca suran yuddhe samagran nabhicintaye

3034015a tat sahayo bhava tvam me samartho hy asi raksasa

3034015c virye yuddhe ca darpe ca na hy asti sadrsas tava

3034016a etadartham aham praptas tvatsamipam nisacara

3034016c srnu tat karma sahayye yat karyam vacanan mama

3034017a sauvarnas tvam mrgo bhutva citro rajatabindubhih

3034017c asrame tasya ramasya sitayah pramukhe cara

3034018a tvam tu nihsamsayam sita drstva tu mrgarupinam

3034018c grhyatam iti bhartaram laksmanam cabhidhasyati

3034019a tatas tayor apaye tu sunye sitam yathasukham

3034019c nirabadho harisyami rahus candraprabham iva

3034020a tatah pascat sukham rame bharyaharanakarsite

3034020c visrabdham praharisyami krtarthenantaratmana

3034021a tasya ramakatham srutva maricasya mahatmanah

3034021c suskam samabhavad vaktram paritrasto babhuva ca

3034022a sa ravanam trastavisannaceta; mahavane ramaparakramajnah

3034022c krtanjalis tattvam uvaca vakyam; hitam ca tasmai hitam atmanas ca

3035001a tac chrutva raksasendrasya vakyam vakyavisaradah

3035001c pratyuvaca mahaprajno marico raksasesvaram

3035002a sulabhah purusa rajan satatam priyavadinah

3035002c apriyasya ca pathyasya vakta srota ca durlabhah

3035003a na nunam budhyase ramam mahaviryam gunonnatam

3035003c ayuktacaras capalo mahendravarunopamam

3035004a api svasti bhavet tata sarvesam bhuvi raksasam

3035004c api ramo na samkruddhah kuryal lokam araksasam

3035005a api te jivitantaya notpanna janakatmaja

3035005c api sita nimittam ca na bhaved vyasanam mahat

3035006a api tvam isvaram prapya kamavrttam nirankusam

3035006c na vinasyet puri lanka tvaya saha saraksasa

3035007a tvadvidhah kamavrtto hi duhsilah papamantritah

3035007c atmanam svajanam rastram sa raja hanti durmatih

3035008a na ca pitra parityakto namaryadah katham cana

3035008c na lubdho na ca duhsilo na ca ksatriyapamsanah

3035009a na ca dharmagunair hinaih kausalyanandavardhanah

3035009c na ca tiksno hi bhutanam sarvesam ca hite ratah

3035010a vancitam pitaram drstva kaikeyya satyavadinam

3035010c karisyamiti dharmatma tatah pravrajito vanam

3035011a kaikeyyah priyakamartham pitur dasarathasya ca

3035011c hitva rajyam ca bhogams ca pravisto dandakavanam

3035012a na ramah karkasas tata navidvan najitendriyah

3035012c anrtam na srutam caiva naiva tvam vaktum arhasi

3035013a ramo vigrahavan dharmah sadhuh satyaparakramah

3035013c raja sarvasya lokasya devanam iva vasavah

3035014a katham tvam tasya vaidehim raksitam svena tejasa

3035014c icchasi prasabham hartum prabham iva vivasvatah

3035015a sararcisam anadhrsyam capakhadgendhanam rane

3035015c ramagnim sahasa diptam na pravestum tvam arhasi

3035016a dhanurvyaditadiptasyam sararcisam amarsanam

3035016c capabanadharam viram satrusenapaharinam

3035017a rajyam sukham ca samtyajya jivitam cestam atmanah

3035017c natyasadayitum tata ramantakam iharhasi

3035018a aprameyam hi tat tejo yasya sa janakatmaja

3035018c na tvam samarthas tam hartum ramacapasrayam vane

3035019a pranebhyo 'pi priyatara bharya nityam anuvrata

3035019c diptasyeva hutasasya sikha sita sumadhyama

3035020a kim udyamam vyartham imam krtva te raksasadhipa

3035020c drstas cet tvam rane tena tad antam tava jivitam

3035020e jivitam ca sukham caiva rajyam caiva sudurlabham

3035021a sa sarvaih sacivaih sardham vibhisanapuraskrtaih

3035021c mantrayitva tu dharmisthaih krtva niscayam atmanah

3035022a dosanam ca gunanam ca sampradharya balabalam

3035022c atmanas ca balam jnatva raghavasya ca tattvatah

3035022e hitam hi tava niscitya ksamam tvam kartum arhasi

3035023a aham tu manye tava na ksamam rane; samagamam kosalarajasununa

3035023c idam hi bhuyah srnu vakyam uttamam; ksamam ca yuktam ca nisacaradhipa

3036001a kada cid apy aham viryat paryatan prthivim imam

3036001c balam nagasahasrasya dharayan parvatopamah

3036002a nilajimutasamkasas taptakancanakundalah

3036002c bhayam lokasya janayan kiriti parighayudhah

3036002e vyacaram dandakaranyam rsimamsani bhaksayan

3036003a visvamitro 'tha dharmatma madvitrasto mahamunih

3036003c svayam gatva dasaratham narendram idam abravit

3036004a ayam raksatu mam ramah parvakale samahitah

3036004c marican me bhayam ghoram samutpannam naresvara

3036005a ity evam ukto dharmatma raja dasarathas tada

3036005c pratyuvaca mahabhagam visvamitram mahamunim

3036006a una sodasa varso 'yam akrtastras ca raghavah

3036006c kamam tu mama yat sainyam maya saha gamisyati

3036006e badhisyami munisrestha satrum tava yathepsitam

3036007a ity evam uktah sa muni rajanam punar abravit

3036007c raman nanyad balam loke paryaptam tasya raksasah

3036008a balo 'py esa mahatejah samarthas tasya nigrahe

3036008c gamisye ramam adaya svasti te 'stu paramtapah

3036009a ity evam uktva sa munis tam adaya nrpatmajam

3036009c jagama paramaprito visvamitrah svam asramam

3036010a tam tada dandakaranye yajnam uddisya diksitam

3036010c babhuvavasthito ramas citram vispharayan dhanuh

3036011a ajatavyanjanah shriman balah syamah subheksanah

3036011c ekavastradharo dhanvi sikhi kanakamalaya

3036012a sobhayan dandakaranyam diptena svena tejasa

3036012c adrsyata tada ramo balacandra ivoditah

3036013a tato 'ham meghasamkasas taptakancanakundalah

3036013c bali dattavaro darpad ajagama tadasramam

3036014a tena drstah pravisto 'ham sahasaivodyatayudhah

3036014c mam tu drstva dhanuh sajyam asambhrantas cakara ha

3036015a avajanann aham mohad balo 'yam iti raghavam

3036015c visvamitrasya tam vedim adhyadhavam krtatvarah

3036016a tena muktas tato banah sitah satrunibarhanah

3036016c tenaham taditah ksiptah samudre satayojane

3036017a ramasya saravegena nirasto bhrantacetanah

3036017c patito 'ham tada tena gambhire sagarambhasi

3036017e prapya samjnam cirat tata lankam prati gatah purim

3036018a evam asmi tada muktah sahayas te nipatitah

3036018c akrtastrena ramena balenaklistakarmana

3036019a tan maya varyamanas tvam yadi ramena vigraham

3036019c karisyasy apadam ghoram ksipram prapya nasisyasi

3036020a krida ratividhijnanam samajotsavasalinam

3036020c raksasam caiva samtapam anartham caharisyasi

3036021a harmyaprasadasambadham nanaratnavibhuusitam

3036021c draksyasi tvam purim lankam vinastam maithilikrte

3036022a akurvanto 'pi papani sucayah papasamsrayat

3036022c parapapair vinasyanti matsya nagahrade yatha

3036023a divyacandanadigdhangan divyabharanabhusitan

3036023c draksyasy abhihatan bhumau tava dosat tu raksasan

3036024a hrtadaran sadarams ca dasavidravato disah

3036024c hatasesan asaranan draksyasi tvam nisacaran

3036025a sarajalapariksiptam agnijvalasamavrtam

3036025c pradagdhabhavanam lankam draksyasi tvam asamsayam

3036026a pramadanam sahasrani tava rajan parigrahah

3036026c bhava svadaraniratah svakulam raksaraksasa

3036027a manam vrddhim ca rajyam ca jivitam cestam iatmanah

3036027c yadicchasi ciram bhoktum ma krtha rama vipriyam

3036028a nivaryamanah suhrda maya bhrsam; prasahya sitam yadi dharsayisyasi

3036028c gamisyasi ksinabalah sabandhavo; yamaksayam ramasarattajivitah

3037001a evam asmi tada muktah katham cit tena samyuge

3037001c idanim api yad vrttam tac chrnusva yad uttaram

3037002a raksasabhyam aham dvabhyam anirvinnas tatha krtah

3037002c sahito mrgarupabhyam pravisto dandakavanam

3037003a diptajihvo mahakayas tiksnasrngo mahabalah

3037003c vyacaran dandakaranyam mamsabhakso mahamrgah

3037004a agnihotresu tirthesu caityavrksesu ravana

3037004c atyantaghoro vyacarams tapasams tan pradharsayan

3037005a nihatya dandakaranye tapasan dharmacarinah

3037005c rudhirani pibams tesam tatha mamsani bhaksayan

3037006a rsimamsasanah kruras trasayan vanagocaran

3037006c tada rudhiramatto 'ham vyacaram dandakavanam

3037007a tadaham dandakaranye vicaran dharmadusakah

3037007c asadayam tada ramam tapasam dharmam ashritam

3037008a vaidehim ca mahabhagam laksmanam ca maharatham

3037008c tapasam niyataharam sarvabhutahite ratam

3037009a so 'ham vanagatam ramam paribhuya mahabalam

3037009c tapaso 'yam iti jnatva purvavairam anusmaran

3037010a abhyadhavam susamkruddhas tiksnasrngo mrgakrtih

3037010c jighamsur akrtaprajnas tam praharam anusmaran

3037011a tena muktas trayo banah sitah satrunibarhanah

3037011c vikrsya balavac capam suparnanilatulyagah

3037012a te bana vajrasamkasah sughora raktabhojanah

3037012c ajagmuh sahitah sarve trayah samnataparvanah

3037013a parakramajno ramasya satho drstabhayah pura

3037013c samutkrantas tato muktas tav ubhau raksasau hatau

3037014a sarena mukto ramasya katham cit prapya jivitam

3037014c iha pravrajito yuktas tapaso 'ham samahitah

3037015a vrkse vrkse hi pasyami cirakrishnajinambaram

3037015c grhitadhanusam ramam pasahastam ivantakam

3037016a api ramasahasrani bhitah pasyami ravana

3037016c ramabhutam idam sarvam aranyam pratibhati me

3037017a ramam eva hi pasyami rahite raksasesvara

3037017c drstva svapnagatam ramam udbhramami vicetanah

3037018a rakaradini namani ramatrastasya ravana

3037018c ratnani ca rathas caiva trasam samjanayanti me

3037019a aham tasya prabhavajno na yuddham tena te ksamam

3037019c rane ramena yudhyasva ksamam va kuru raksasa

3037019e na te ramakatha karya yadi mam drastum icchasi

3037020a idam vaco bandhuhitarthina maya; yathocyamanam yadi nabhipatsyase

3037020c sabandhavas tyaksyasi jivitam rane; hato 'dya ramena sarair ajihmagaih

3038001a maricena tu tad vakyam ksamam yuktam ca ravanah

3038001c ukto na pratijagraha martukama ivausadham

3038002a tam pathyahitavaktaram maricam raksasadhipah

3038002c abravit parusam vakyam ayuktam kalacoditah

3038003a yat kilaitad ayuktartham marica mayi kathyate

3038003c vakyam nisphalam atyartham bijam uptam ivosare

3038004a tvadvakyair na tu mam sakyam bhettum ramasya samyuge

3038004c papasilasya murkhasya manusasya visesatah

3038005a yas tyaktva suhrdo rajyam mataram pitaram tatha

3038005c strivakyam prakrtam srutva vanam ekapade gatah

3038006a avasyam tu maya tasya samyuge kharaghatinah

3038006c pranaih priyatara sita hartavya tava samnidhau

3038007a evam me niscita buddhir hrdi marica vartate

3038007c na vyavartayitum sakya sendrair api surasuraih

3038008a dosam gunam va samprstas tvam evam vaktum arhasi

3038008c apayam vapy upayam va karyasyasya viniscane

3038009a samprstena tu vaktavyam sacivena vipascita

3038009c udyatanjalina rajno ya icched bhutim atmanah

3038010a vakyam apratikulam tu mrdupurvam subham hitam

3038010c upacarena yuktam ca vaktavyo vasudhadhipah

3038011a savamardam tu yad vakyam marica hitam ucyate

3038011c nabhinandati tad raja manarho manavarjitam

3038012a pancarupani rajano dharayanty amitaujasah

3038012c agner indrasya somasya yamasya varunasya ca

3038012e ausnyam tatha vikramam ca saumyam dandam prasannatam

3038013a tasmat sarvasv avasthasu manyah pujyas ca parthivah

3038013c tvam tu dharmam avijnaya kevalam moham asthitah

3038014a abhyagatam mam dauratmyat parusam vadasidrsam

3038014c gunadosau na prcchami ksamam catmani raksasa

3038014e asmims tu sa bhavan krtye saharyyam kartum arhasi

3038015a sauvarnas tvam mrgo bhutva citro rajatabindubhih

3038015c pralobhayitva vaidehim yathestam gantum arhasi

3038016a tvam tu maya mrgam drstva kancanam jatavismaya

3038016c anayainam iti ksipram ramam vaksyati maithili

3038017a apakrante ca kakutsthe laksmane ca yathasukham

3038017c anayisyami vaidehim sahasraksah sacim iva

3038018a evam krtva tv idam karyam yathestam gaccha raksasa

3038018c rajyasyardham pradasyami marica tava suvrata

3038019a gaccha saumya sivam margam karyasyasya vivrddhaye

3038019c prapya sitam ayuddhena vancayitva tu raghavam

3038019e lankam prati gamisyami krtakaryah saha tvaya

3038020a etat karyam avasyam me balad api karisyasi

3038020c rajno hi pratikulastho na jatu sukham edhate

3038021a asadya tam jivitasamsayas te; mrtyur dhruvo hy adya maya virudhya

3038021c etad yathavat parigrhya buddhya; yad atra pathyam kuru tat tatha tvam

3039001a ajnapto rajavad vakyam pratikulam nisacarah

3039001c abravit parusam vakyam marico raksasadhipam

3039002a kenayam upadistas te vinasah papakarmana

3039002c saputrasya sarastrasya samatyasya nisacara

3039003a kas tvaya sukhina rajan nabhinandati papakrt

3039003c kenedam upadistam te mrtyudvaram upayatah

3039004a satravas tava suvyaktam hinavirya nisacara

3039004c icchanti tvam vinasyantam uparuddham baliyasa

3039005a kenedam upadistam te ksudrenahitavadina

3039005c yas tvam icchati nasyantam svakrtena nisacara

3039006a vadhyah khalu na hanyante sacivas tava ravana

3039006c ye tvam utpatham arudham na nigrhnanti sarvasah

3039007a amatyaih kamavrtto hi raja kapatham ashritah

3039007c nigrahyah sarvatha sadbhir na nigrahyo nigrhyase

3039008a dharmam artham ca kamam ca yasas ca jayatam vara

3039008c svamiprasadat sacivah prapnuvanti nisacara

3039009a viparyaye tu tat sarvam vyartham bhavati ravana

3039009c vyasanam svamivaigunyat prapnuvantitare janah

3039010a rajamulo hi dharmas ca jayas ca jayatam vara

3039010c tasmat sarvasv avasthasu raksitavyo naradhipah

3039011a rajyam palayitum sakyam na tiksnena nisacara

3039011c na capi pratikulena navinitena raksasa

3039012a ye tiksnamantrah saciva bhajyante saha tena vai

3039012c visamesu rathah sighram mandasarathayo yatha

3039013a bahavah sadhavo loke yuktadharmam anusthitah

3039013c paresam aparadhena vinastah saparicchadah

3039014a svamina pratikulena prajas tiksnena ravana

3039014c raksyamana na vardhante mesa gomayuna yatha

3039015a avasyam vinasisyanti sarve ravanaraksasah

3039015c yesam tvam karkaso raja durbuddhir ajitendriyah

3039016a tad idam kakataliyam ghoram asaditam tvaya

3039016c atra kim sobhanam yat tvam sasainyo vinasisyasi

3039017a mam nihatya tu ramo 'sau nacirat tvam vadhisyati

3039017c anena krtakrtyo 'smi mriye yad arina hatah

3039018a darsanad eva ramasya hatam mam upadharaya

3039018c atmanam ca hatam viddhi hrtva sitam sabandhavam

3039019a anayisyami cet sitam asramat sahito maya

3039019c naiva tvam asi naivaham naiva lanka na raksasah

3039020a nivaryamanas tu maya hitaisina; na mrsyase vakyam idam nisacara

3039020c paretakalpa hi gatayuso nara; hitam na grhnanti suhrdbhir iritam

3040001a evam uktva tu parusam marico ravano tatah

3040001c gacchavety abravid dino bhayad ratrimcaraprabhoh

3040002a drstas caham punas tena saracapasidharina

3040002c madvidhodyatasastrena vinastam jivitam ca me

3040003a kim tu kartum maya sakyam evam tvayi duratmani

3040003c esa gacchamy aham tata svasti te 'stu nisacarah

3040004a prahrstas tv abhavat tena vacanena sa raksasah

3040004c parisvajya susamslistam idam vacanam abravit

3040005a etac chaundiryayuktam te macchabdad iva bhasitam

3040005c idanim asi maricah purvam anyo nisacarah

3040006a aruhyatam ayam sighram khago ratnavibhusitah

3040006c maya saha ratho yuktah pisacavadanaih kharaih

3040007a tato ravanamaricau vimanam iva tam ratham

3040007c aruhya yayatuh sighram tasmad asramamandalat

3040008a tathaiva tatra pasyantau pattanani vanani ca

3040008c girims ca saritah sarva rastrani nagarani ca

3040009a sametya dandakaranyam raghavasyasramam tatah

3040009c dadarsa sahamarico ravano raksasadhipah

3040010a avatirya rathat tasmat tatah kancanabhusanat

3040010c haste grhitva maricam ravano vakyam abravit

3040011a etad ramasramapadam drsyate kadalivrtam

3040011c kriyatam tat sakhe sighram yadartham vayam agatah

3040012a sa ravanavacah srutva marico raksasas tada

3040012c mrgo bhutvasramadvari ramasya vicacara ha

3040013a manipravarasrngagrah sitasitamukhakrtih

3040013c raktapadmotpalamukha indranilotpalasravah

3040014a kim cid abhyunnata griva indranilanibhodarah

3040014c madhukanibhaparsvas ca kanjakinjalkasamnibhah

3040015a vaiduryasamkasakhuras tanujanghah susamhatah

3040015c indrayudhasavarnena pucchenordhvam virajitah

3040016a manoharasnigdhavarno ratnair nanavidhair vrtah

3040016c ksanena raksaso jato mrgah paramasobhanah

3040017a vanam prajvalayan ramyam ramasramapadam ca tat

3040017c manoharam darsaniyam rupam krtva sa raksasah

3040018a pralobhanartham vaidehya nanadhatuvicitritam

3040018c vicaran gacchate samyak sadvalani samantatah

3040019a rupyabindusatais citro bhutva ca priyadarsanah

3040019c vitapinam kisalayan bhanktvadan vicacara ha

3040020a kadaligrhakam gatva karnikaran itas tatah

3040020c samasrayan mandagatih sitasamdarsanam tada

3040021a rajivacitraprsthah sa viraraja mahamrgah

3040021c ramasramapadabhyase vicacara yathasukham

3040022a punar gatva nivrttas ca vicacara mrgottamah

3040022c gatva muhurtam tvaraya punah pratinivartate

3040023a vikridams ca punar bhumau punar eva nisidati

3040023c asramadvaram agamya mrgayuthani gacchati

3040024a mrgayuthair anugatah punar eva nivartate

3040024c sitadarsanam akanksan raksaso mrgatam gatah

3040025a paribhramati citrani mandalani vinispatan

3040025c samudviksya ca sarve tam mrga ye 'nye vanecarah

3040026a upagamya samaghraya vidravanti diso dasa

3040026c raksasah so 'pi tan vanyan mrgan mrgavadhe ratah

3040027a pracchadanartham bhavasya na bhaksayati samsprsan

3040027c tasminn eva tatah kale vaidehi subhalocana

3040028a kusumapacaye vyagra padapan atyavartata

3040028c karnikaran asokams ca cutams ca madireksana

3040029a kusumany apacinvanti cacara ruciranana

3040029c anarharanyavasasya sa tam ratnamayam mrgam

3040029e muktamanivicitrangam dadarsa paramangana

3040030a tam vai ruciradantaustham rupyadhatutanuruham

3040030c vismayotphullanayana sasneham samudaiksata

3040031a sa ca tam rama dayitam pasyan mayamayo mrgah

3040031c vicacara tatas tatra dipayann iva tad vanam

3040032a adrstapurvam drstva tam nanaratnamayam mrgam

3040032c vismayam paramam sita jagama janakatmaja

3041001a sa tam sampreksya susroni kusumani vicinvati

3041001c hemarajata varnabhyam parsvabhyam upasobhitam

3041002a prahrsta canavadyangi mrstahatakavarnini

3041002c bhartaram api cakrandal laksmanam caiva sayudham

3041003a tayahutau naravyaghrau vaidehya ramalaksmanau

3041003c viksamanau tu tam desam tada dadrsatur mrgam

3041004a sankamanas tu tam drstva laksmano ramam abravit

3041004c tam evainam aham manye maricam raksasam mrgam

3041005a caranto mrgayam hrstah papenopadhina vane

3041005c anena nihata rama rajanah kamarupina

3041006a asya mayavido maya mrgarupam idam krtam

3041006c bhanumatpurusavyaghra gandharvapurasamnibham

3041007a mrgo hy evamvidho ratnavicitro nasti raghava

3041007c jagatyam jagatinatha mayaisa hi na samsayah

3041008a evam bruvanam kakutstham prativarya sucismita

3041008c uvaca sita samhrsta chadmana hrtacetana

3041009a aryaputrabhiramo 'sau mrgo harati me manah

3041009c anayainam mahabaho kridartham no bhavisyati

3041010a ihasramapade 'smakam bahavah punyadarsanah

3041010c mrgas caranti sahitas camarah srmaras tatha

3041011a rksah prsatasamghas ca vanarah kinaras tatha

3041011c vicaranti mahabaho rupasrestha mahabalah

3041012a na casya sadrso rajan drstapurvo mrgah pura

3041012c tejasa ksamaya diptya yathayam mrgasattamah

3041013a nanavarnavicitrango ratnabindusamacitah

3041013c dyotayan vanam avyagram sobhate sasisamnibhah

3041014a aho rupam aho laksmih svarasampac ca sobhana

3041014c mrgo 'dbhuto vicitro 'sau hrdayam harativa me

3041015a yadi grahanam abhyeti jivann eva mrgas tava

3041015c ascaryabhutam bhavati vismayam janayisyati

3041016a samaptavanavasanam rajyasthanam ca nah punah

3041016c antahpuravibhusartho mrga esa bhavisyati

3041017a bharatasyaryaputrasya svasrunam mama ca prabho

3041017c mrgarupam idam divyam vismayam janayisyati

3041018a jivan na yadi te 'bhyeti grahanam mrgasattamah

3041018c ajinam narasardula ruciram me bhavisyati

3041019a nihatasyasya sattvasya jambunadamayatvaci

3041019c saspabrsyam vinitayam icchamy aham upasitum

3041020a kamavrttam idam raudram strinam asadrsam matam

3041020c vapusa tv asya sattvasya vismayo janito mama

3041021a tena kancanaromna tu manipravarasrngina

3041021c tarunadityavarnena naksatrapathavarcasa

3041021e babhuva raghavasyapi mano vismayam agatam

3041022a evam sitavacah srutva drstva ca mrgam adbhutam

3041022c uvaca raghavo hrsto bhrataram laksmanam vacah

3041023a pasya laksmana vaidehyah sprham mrgagatam imam

3041023c rupasresthataya hy esa mrgo 'dya na bhavisyati

3041024a na vane nandanoddese na caitrarathasamsraye

3041024c kutah prthivyam saumitre yo 'sya kas cit samo mrgah

3041025a pratilomanulomas ca rucira romarajayah

3041025c sobhante mrgam ashritya citrah kanakabindubhih

3041026a pasyasya jrmbhamanasya diptam agnisikhopamam

3041026c jihvam mukhan nihsarantim meghad iva satahradam

3041027a masaragalvarkamukhah sankhamuktanibhodarah

3041027c kasya namanirupyo 'sau na mano lobhayen mrgah

3041028a kasya rupam idam drstva jambunadamaya prabham

3041028c nanaratnamayam divyam na mano vismayam vrajet

3041029a mamsahetor api mrgan viharartham ca dhanvinah

3041029c ghnanti laksmana rajano mrgayayam mahavane

3041030a dhanani vyavasayena viciyante mahavane

3041030c dhatavo vividhas capi maniratnasuvarninah

3041031a tat saram akhilam nrnam dhanam nicayavardhanam

3041031c manasa cintitam sarvam yatha sukrasya laksmana

3041032a arthi yenarthakrtyena samvrajaty avicarayan

3041032c tam artham arthasastrajnah prahur arthyas ca laksmana

3041033a etasya mrgaratnasya parardhye kancanatvaci

3041033c upaveksyati vaidehi maya saha sumadhyama

3041034a na kadali na priyaki na praveni na caviki

3041034c bhaved etasya sadrsi sparsaneneti me matih

3041035a esa caiva mrgah shriman yas ca divyo nabhascarah

3041035c ubhav etau mrgau divyau taramrgamahimrgau

3041036a yadi vayam tatha yan mam bhaved vadasi laksmana

3041036c mayaisa raksasasyeti kartavyo 'sya vadho maya

3041037a etena hi nrsamsena maricenakrtatmana

3041037c vane vicarata purvam himsita munipumgavah

3041038a utthaya bahavo yena mrgayayam janadhipah

3041038c nihatah paramesvasas tasmad vadhyas tv ayam mrgah

3041039a purastad iha vatapih paribhuya tapasvinah

3041039c udarastho dvijan hanti svagarbho 'svatarim iva

3041040a sa kada cic ciral loke asasada mahamunim

3041040c agastyam tejasa yuktam bhaksyas tasya babhuva ha

3041041a samutthane ca tad rupam kartukamam samiksya tam

3041041c utsmayitva tu bhagavan vatapim idam abravit

3041042a tvayaviganya vatape paribhutas ca tejasa

3041042c jivaloke dvijasresthas tasmad asi jaram gatah

3041043a evam tan na bhaved rakso vatapir iva laksmana

3041043c madvidham yo 'timanyeta dharmanityam jitendriyam

3041044a bhaved dhato 'yam vatapir agastyeneva ma gatih

3041044c iha tvam bhava samnaddho yantrito raksa maithilim

3041045a asyam ayattam asmakam yat krtyam raghunandana

3041045c aham enam vadhisyami grahisyamy atha va mrgam

3041046a yavad gacchami saumitre mrgam anayitum drutam

3041046c pasya laksmana vaidehim mrgatvaci gatasprham

3041047a tvaca pradhanaya hy esa mrgo 'dya na bhavisyati

3041047c apramattena te bhavyam asramasthena sitaya

3041048a yavat prsatam ekena sayakena nihanmy aham

3041048c hatvaitac carma adaya sighram esyami laksmana

3041049a pradaksinenatibalena paksina; jatayusa buddhimata ca laksmana

3041049c bhavapramattah pratigrhya maithilim; pratiksanam sarvata eva sankitah

3042001a tatha tu tam samadisya bhrataram raghunandanah

3042001c babandhasim mahateja jambunadamayatsarum

3042002a tatas trivinatam capam adayatmavibhusanam

3042002c abadhya ca kalapau dvau jagamodagravikramah

3042003a tam vancayano rajendram apatantam niriksya vai

3042003c babhuvantarhitas trasat punah samdarsane 'bhavat

3042004a baddhasir dhanur adaya pradudrava yato mrgah

3042004c tam sa pasyati rupena dyotamanam ivagratah

3042005a aveksyaveksya dhavantam dhanuspanir mahavane

3042005c ativrttam isoh patal lobhayanam kada cana

3042006a sankitam tu samudbhrantam utpatantam ivambare

3042006c dasyamanam adrsyam ca navoddesesu kesu cit

3042007a chinnabhrair iva samvitam saradam candramandalam

3042007c muhurtad eva dadrse muhur durat prakasate

3042008a darsanadarsanenaiva so 'pakarsata raghavam

3042008c asit kruddhas tu kakutstho vivasas tena mohitah

3042009a athavatasthe susrantas chayam ashritya sadvale

3042009c mrgaih parivrto vanyair adurat pratyadrsyata

3042010a drstva ramo mahatejas tam hantum krtaniscayah

3042010c samdhaya sudrdhe cape vikrsya balavad bali

3042011a tam eva mrgam uddisya jvalantam iva pannagam

3042011c mumoca jvalitam diptam astrabrahmavinirmitam

3042012a sa bhrsam mrgarupasya vinirbhidya sarottamah

3042012c maricasyaiva hrdayam vibhedasanisamnibhah

3042013a talamatram athotpatya nyapatat sa saraturah

3042013c vyanadad bhairavam nadam dharanyam alpajivitah

3042013e mriyamanas tu marico jahau tam krtrimam tanum

3042014a sampraptakalam ajnaya cakara ca tatah svaram

3042014c sadrsam raghavasyaiva ha site laksmaneti ca

3042015a tena marmani nirviddhah sarenanupamena hi

3042015c mrgarupam tu tat tyaktva raksasam rupam atmanah

3042015e cakre sa sumahakayo marico jivitam tyajan

3042016a tato vicitrakeyurah sarvabharanabhusitah

3042016c hemamali mahadamstro raksaso 'bhuc charahatah

3042017a tam drstva patitam bhumau raksasam ghoradarsanam

3042017c jagama manasa sitam laksmanasya vacah smaran

3042018a ha site laksmanety evam akrusya tu mahasvaram

3042018c mamara raksasah so 'yam srutva sita katham bhavet

3042019a laksmanas ca mahabahuh kam avastham gamisyati

3042019c iti samcintya dharmatma ramo hrstatanuruhah

3042020a tatra ramam bhayam tivram avivesa visadajam

3042020c raksasam mrgarupam tam hatva srutva ca tat svaram

3042021a nihatya prsatam canyam mamsam adaya raghavah

3042021c tvaramano janasthanam sasarabhimukhas tada

3043001a artasvaram tu tam bhartur vijnaya sadrsam vane

3043001c uvaca laksmanam sita gaccha janihi raghavam

3043002a na hi me jivitam sthane hrdayam vavatisthate

3043002c krosatah paramartasya srutah sabdo maya bhrsam

3043003a akrandamanam tu vane bhrataram tratum arhasi

3043003c tam ksipram abhidhava tvam bhrataram saranaisinam

3043004a raksasam vasam apannam simhanam iva govrsam

3043004c na jagama tathoktas tu bhratur ajnaya sasanam

3043005a tam uvaca tatas tatra kupita janakatmaja

3043005c saumitre mitrarupena bhratus tvam asi satruvat

3043006a yas tvam asyam avasthayam bhrataram nabhipadyase

3043006c icchasi tvam vinasyantam ramam laksmana matkrte

3043007a vyasanam te priyam manye sneho bhratari nasti te

3043007c tena tisthasi visrabdhas tam apasyan mahadyutim

3043008a kim hi samsayam apanne tasminn iha maya bhavet

3043008c kartavyam iha tisthantya yat pradhanas tvam agatah

3043009a iti bruvanam vaidehim baspasokapariplutam

3043009c abravil laksmanas trastam sitam mrgavadhum iva

3043010a devi devamanusyesu gandharvesu patatrisu

3043010c raksasesu pisacesu kimnaresu mrgesu ca

3043011a danavesu ca ghoresu na sa vidyeta sobhane

3043011c yo ramam pratiyudhyeta samare vasavopamam

3043012a avadhyah samare ramo naivam tvam vaktum arhasi

3043012c na tvam asmin vane hatum utsahe raghavam vina

3043013a anivaryam balam tasya balair balavatam api

3043013c tribhir lokaih samudyuktaih sesvaraih samarair api

3043014a hrdayam nirvrtam te 'stu samtapas tyajyatam ayam

3043014c agamisyati te bharta sighram hatva mrgottamam

3043015a na sa tasya svaro vyaktam na kas cid api daivatah

3043015c gandharvanagaraprakhya maya sa tasya raksasah

3043016a nyasabhutasi vaidehi nyasta mayi mahatmana

3043016c ramena tvam vararohe na tvam tyaktum ihotsahe

3043017a krtavairas ca kalyani vayam etair nisacaraih

3043017c kharasya nidhane devi janasthanavadham prati

3043018a raksasa vidhina vaco visrjanti mahavane

3043018c himsavihara vaidehi na cintayitum arhasi

3043019a laksmanenaivam ukta tu kruddha samraktalocana

3043019c abravit parusam vakyam laksmanam satyavadinam

3043020a anarya karunarambha nrsamsa kulapamsana

3043020c aham tava priyam manye tenaitani prabhasase

3043021a naitac citram sapatnesu papam laksmana yad bhavet

3043021c tvadvidhesu nrsamsesu nityam pracchannacarisu

3043022a sudustas tvam vane ramam ekam eko 'nugacchasi

3043022c mama hetoh praticchannah prayukto bharatena va

3043023a katham indivarasyamam ramam padmanibheksanam

3043023c upasamshritya bhartaram kamayeyam prthag janam

3043024a samaksam tava saumitre pranams tyaksye na samsayah

3043024c ramam vina ksanam api na hi jivami bhutale

3043025a ity uktah parusam vakyam sitaya somaharsanam

3043025c abravil laksmanah sitam pranjalir vijitendriyah

3043026a uttaram notsahe vaktum daivatam bhavati mama

3043026c vakyam apratirupam tu na citram strisu maithili

3043027a svabhavas tv esa narinam esu lokesu drsyate

3043027c vimuktadharmas capalas tiksna bhedakarah striyah

3043028a upasrnvantu me sarve saksibhuta vanecarah

3043028c nyayavadi yatha vakyam ukto 'ham parusam tvaya

3043029a dhik tvam adya pranasya tvam yan mam evam visankase

3043029c stritvad dustasvabhavena guruvakye vyavasthitam

3043030a gamisye yatra kakutsthah svasti te 'stu varanane

3043030c raksantu tvam visalaksi samagra vanadevatah

3043031a nimittani hi ghorani yani pradurbhavanti me

3043031c api tvam saha ramena pasyeyam punar agatah

3043032a laksmanenaivam ukta tu rudati janakatmaja

3043032c pratyuvaca tato vakyam tivram baspaparipluta

3043033a godavarim praveksyami vina ramena laksmana

3043033c abandhisye 'thava tyaksye visame deham atmanah

3043034a pibami va visam tiksnam praveksyami hutasanam

3043034c na tv aham raghavad anyam padapi purusam sprse

3043035a iti laksmanam akrusya sita duhkhasamanvita

3043035c panibhyam rudati duhkhad udaram prajaghana ha

3043036a tam artarupam vimana rudantim; saumitrir alokya visalanetram

3043036c asvasayam asa na caiva bhartus; tam bhrataram kim cid uvaca sita

3043037a tatas tu sitam abhivadya laksmanah; krtanjalih kim cid abhipranamya

3043037c aveksamano bahusas ca maithilim; jagama ramasya samipam atmavan

3044001a taya parusam uktas tu kupito raghavanujah

3044001c sa vikanksan bhrsam ramam pratasthe nacirad iva

3044002a tadasadya dasagrivah ksipram antaram asthitah

3044002c abhicakrama vaidehim parivrajakarupadhrk

3044003a slaksnakasayasamvitah sikhi chatri upanahi

3044003c vame camse 'vasajyatha subhe yastikamandalu

3044003e parivrajakarupena vaidehim samupagamat

3044004a tam asasadatibalo bhratrbhyam rahitam vane

3044004c rahitam suryacandrabhyam samdhyam iva mahattamah

3044005a tam apasyat tato balam rajaputrim yasasvinim

3044005c rohinim sasina hinam grahavad bhrsadarunah

3044006a tam ugram papakarmanam janasthanaruha drumah

3044006c samiksya na prakampante na pravati ca marutah

3044007a sighrasrotas ca tam drstva viksantam raktalocanam

3044007c stimitam gantum arebhe bhayad godavari nadi

3044008a ramasya tv antaram prepsur dasagrivas tadantare

3044008c upatasthe ca vaidehim bhiksurupena ravanah

3044009a abhavyo bhavyarupena bhartaram anusocatim

3044009c abhyavartata vaidehim citram iva sanaiscarah

3044010a sa papo bhavyarupena trnaih kupa ivavrtah

3044010c atisthat preksya vaidehim ramapatnim yasasvinim

3044011a subham ruciradantausthim purnacandranibhananam

3044011c asinam parnasalayam baspasokabhipiditam

3044012a sa tam padmapalasaksim pitakauseyavasinim

3044012c abhyagacchata vaidehim dustaceta nisacarah

3044013a sa manmathasaravisto brahmaghosam udirayan

3044013c abravit prashritam vakyam rahite raksasadhipah

3044014a tam uttamam trilokanam padmahinam iva shriyam

3044014c vibhrajamanam vapusa ravanah prasasamsa ha

3044015a ka tvam kancanavarnabhe pitakauseyavasini

3044015c kamalanam subham malam padminiva ca bibhrati

3044016a hrih shrih kirtih subha laksmir apsara va subhanane

3044016c bhutir va tvam vararohe ratir va svairacarini

3044017a samah sikharinah snigdhah pandura dasanas tava

3044017c visale vimale netre raktante krishnatarake

3044018a visalam jaghanam pinam uru karikaropamau

3044018c etav upacitau vrttau sahitau sampragalbhitau

3044019a pinonnatamukhau kantau snigdhatalaphalopamau

3044019c manipravekabharanau rucirau te payodharau

3044020a carusmite carudati carunetre vilasini

3044020c mano harasi me rame nadikulam ivambhasa

3044021a karantamitamadhyasi sukesi samhatastani

3044021c naiva devi na gandharvi na yaksi na ca kimnari

3044022a naivamrupa maya nari drstapurva mahitale

3044022c iha vasas ca kantare cittam unmathayanti me

3044023a sa pratikrama bhadram te na tvam vastum iharhasi

3044023c raksasanam ayam vaso ghoranam kamarupinam

3044024a prasadagryani ramyani nagaropavanani ca

3044024c sampannani sugandhini yuktany acaritum tvaya

3044025a varam malyam varam panam varam vastram ca sobhane

3044025c bhartaram ca varam manye tvadyuktam asiteksane

3044026a ka tvam bhavasi rudranam marutam va sucismite

3044026c vasunam va vararohe devata pratibhasi me

3044027a neha gacchanti gandharva na deva na ca kimnarah

3044027c raksasanam ayam vasah katham nu tvam ihagata

3044028a iha sakhamrgah simha dvipivyaghramrgas tatha

3044028c rksas taraksavah kankah katham tebhyo na bibhyase

3044029a madanvitanam ghoranam kunjaranam tarasvinam

3044029c katham eka maharanye na bibhesi vananane

3044030a kasi kasya kutas ca tvam kimnimittam ca dandakan

3044030c eka carasi kalyani ghoran raksasasevitan

3044031a iti prasasta vaidehi ravanena duratmana

3044031c dvijativesena hi tam drstva ravanam agatam

3044031e sarvair atithisatkaraih pujayam asa maithili

3044032a upaniyasanam purvam padyenabhinimantrya ca

3044032c abravit siddham ity eva tada tam saumyadarsanam

3044033a dvijativesena samiksya maithili; tam agatam patrakusumbhadharinam

3044033c asakyam uddvestum upayadarsanan; nyamantrayad brahmanavad yathagatam

3044034a iyam brsi brahmana kamam asyatam; idam ca padyam pratigrhyatam iti

3044034c idam ca siddham vanajatam uttamam; tvadartham avyagram ihopabhujyatam

3044035a nimantryamanah pratipurnabhasinim; narendrapatnim prasamiksya maithilim

3044035c prahasya tasya harane dhrtam manah; samarpayam asa vadhaya ravanah

3044036a tatah suvesam mrgaya gatam patim; pratiksamana sahalaksmanam tada

3044036c niriksamana haritam dadarsa tan; mahad vanam naiva tu ramalaksmanau

3045001a ravanena tu vaidehi tada prsta jihirsuna

3045001c parivrajakarupena sasamsatmanam atmana

3045002a brahmanas catithis caisa anukto hi sapeta mam

3045002c iti dhyatva muhurtam tu sita vacanam abravit

3045003a duhita janakasyaham maithilasya mahatmanah

3045003c sita namnasmi bhadram te ramabharya dvijottama

3045004a samvatsaram cadhyusita raghavasya nivesane

3045004c bhunjana manusan bhogan sarvakamasamrddhini

3045005a tatah samvatsarad urdhvam samamanyata me patim

3045005c abhisecayitum ramam sameto rajamantribhih

3045006a tasmin sambhriyamane tu raghavasyabhisecane

3045006c kaikeyi nama bhartaram mamarya yacate varam

3045007a pratigrhya tu kaikeyi svasuram sukrtena me

3045007c mama pravrajanam bhartur bharatasyabhisecanam

3045007e dvav ayacata bhartaram satyasamdham nrpottamam

3045008a nadya bhoksye na ca svapsye na pasye 'ham kada cana

3045008c esa me jivitasyanto ramo yady abhisicyate

3045009a iti bruvanam kaikeyim svasuro me sa manadah

3045009c ayacatarthair anvarthair na ca yacnam cakara sa

3045010a mama bharta mahateja vayasa pancavimsakah

3045010c rameti prathito loke gunavan satyavak sucih

3045010e visalakso mahabahuh sarvabhutahite ratah

3045011a abhisekaya tu pituh samipam ramam agatam

3045011c kaikeyi mama bhartaram ity uvaca drutam vacah

3045012a tava pitra samajnaptam mamedam srnu raghava

3045012c bharataya pradatavyam idam rajyam akantakam

3045013a tvaya tu khalu vastavyam nava varsani panca ca

3045013c vane pravraja kakutstha pitaram mocayanrtat

3045014a tathety uvaca tam ramah kaikeyim akutobhayah

3045014c cakara tadvacas tasya mama bharta drdhavratah

3045015a dadyan na pratigrhniyat satyabruyan na canrtam

3045015c etad brahmana ramasya vratam dhruvam anuttamam

3045016a tasya bhrata tu vaimatro laksmano nama viryavan

3045016c ramasya purusavyaghrah sahayah samare 'riha

3045017a sa bhrata laksmano nama dharmacari drdhavratah

3045017c anvagacchad dhanuspanih pravrajantam maya saha

3045018a te vayam pracyuta rajyat kaileyyas tu krte trayah

3045018c vicarama dvijasrestha vanam gambhiram ojasa

3045019a samasvasa muhurtam tu sakyam vastum iha tvaya

3045019c agamisyati me bharta vanyam adaya puskalam

3045020a sa tvam nama ca gotram ca kulam acaksva tattvatah

3045020c ekas ca dandakaranye kimartham carasi dvija

3045021a evam bruvatyam sitayam ramapatnyam mahabalah

3045021c pratyuvacottaram tivram ravano raksasadhipah

3045022a yena vitrasita lokah sadevasurapannagah

3045022c aham sa ravano nama site raksoganesvarah

3045023a tvam tu kancanavarnabham drstva kauseyavasinim

3045023c ratim svakesu daresu nadhigacchamy anindite

3045024a bahvinam uttamastrinam ahrtanam itas tatah

3045024c sarvasam eva bhadram te mamagramahisi bhava

3045025a lanka nama samudrasya madhye mama mahapuri

3045025c sagarena pariksipta nivista girimurdhani

3045026a tatra site maya sardham vanesu vicarisyasi

3045026c na casyaranyavasasya sprhayisyasi bhamini

3045027a pancadasyah sahasrani sarvabharanabhusitah

3045027c site paricarisyanti bharya bhavasi me yadi

3045028a ravanenaivam ukta tu kupita janakatmaja

3045028c pratyuvacanavadyangi tam anadrtya raksasam

3045029a mahagirim ivakampyam mahendrasadrsam patim

3045029c mahodadhim ivaksobhyam aham ramam anuvrata

3045030a mahabahum mahoraskam simhavikrantagaminam

3045030c nrsimham simhasamkasam aham ramam anuvrata

3045031a purnacandrananam viram rajavatsam jitendriyam

3045031c prthukirtim mahabahum aham ramam anuvrata

3045032a tvam punar jambukah simhim mam ihecchasi durlabham

3045032c naham sakya tvaya sprastum adityasya prabha yatha

3045033a padapan kancanan nunam bahun pasyasi mandabhak

3045033c raghavasya priyam bharyam yas tvam icchasi ravana

3045034a ksudhitasya ca simhasya mrgasatros tarasvinah

3045034c asivisasya vadanad damstram adatum icchasi

3045035a mandaram parvatasrestham panina hartum icchasi

3045035c kalakutam visam pitva svastiman gantum icchasi

3045036a aksisucya pramrjasi jihvaya ledhi ca ksuram

3045036c raghavasya priyam bharyam adhigantum tvam icchasi

3045037a avasajya silam kanthe samudram tartum icchasi

3045037c surya candramasau cobhau pranibhyam hartum icchasi

3045037e yo ramasya priyam bharyam pradharsayitum icchasi

3045038a agnim prajvalitam drstva vastrenahartum icchasi

3045038c kalyana vrttam ramasya yo bharyam hartum icchasi

3045039a ayomukhanam sulanam agre caritum icchasi

3045039c ramasya sadrsim bharyam yo 'dhigantum tvam icchasi

3045040a yad antaram simhasrgalayor vane; yad antaram syandanikasamudrayoh

3045040c suragryasauvirakayor yad antaram; tad antaram dasarathes tavaiva ca

3045041a yad antaram kancanasisalohayor; yad antaram candanavaripankayoh

3045041c yad antaram hastibidalayor vane; tad antaram dasarathes tavaiva ca

3045042a yad antaram vayasavainateyayor; yad antaram madgumayurayor api

3045042c yad antaram sarasagrdhrayor vane; tad antaram dasarathes tavaiva ca

3045043a tasmin sahasraksasamaprabhave; rame sthite karmukabanapanau

3045043c hrtapi te 'ham na jaram gamisye; vajram yatha maksikayavagirnam

3045044a itiva tad vakyam adustabhava; sudrstam uktva rajanicaram tam

3045044c gatraprakampad vyathita babhuva; vatoddhata sa kadaliva tanvi

3045045a tam vepamanam upalaksya sitam; sa ravano mrtyusamaprabhavah

3045045c kulam balam nama ca karma catmanah; samacacakse bhayakaranartham

3046001a evam bruvatyam sitayam samrabdhah parusaksaram

3046001c lalate bhrukutim krtva ravanah pratyuvaca ha

3046002a bhrata vaisravanasyaham sapatnyo varavarnini

3046002c ravano nama bhadram te dasagrivah pratapavan

3046003a yasya devah sagandharvah pisacapatagoragah

3046003c vidravanti bhayad bhita mrtyor iva sada prajah

3046004a yena vaisravano bhrata vaimatrah karanantare

3046004c dvandvam asaditah krodhad rane vikramya nirjitah

3046005a madbhayartah parityajya svam adhisthanam rddhimat

3046005c kailasam parvatasrestham adhyaste naravahanah

3046006a yasya tat puspakam nama vimanam kamagam subham

3046006c viryad avarjitam bhadre yena yami vihayasam

3046007a mama samjatarosasya mukham drstvaiva maithili

3046007c vidravanti paritrastah surah sakrapurogamah

3046008a yatra tisthamy aham tatra maruto vati sankitah

3046008c tivramsuh sisiramsus ca bhayat sampadyate ravih

3046009a niskampapatras taravo nadyas ca stimitodakah

3046009c bhavanti yatra yatraham tisthami ca carami ca

3046010a mama pare samudrasya lanka nama puri subha

3046010c sampurna raksasair ghorair yathendrasyamaravati

3046011a prakarena pariksipta pandurena virajita

3046011c hemakaksya puri ramya vaiduryamaya torana

3046012a hastyasvarathasambhadha turyanadavinadita

3046012c sarvakamaphalair vrksaih samkulodyanasobhita

3046013a tatra tvam vasati site rajaputri maya saha

3046013c na sramisyasi narinam manusinam manasvini

3046014a bhunjana manusan bhogan divyams ca varavarnini

3046014c na smarisyasi ramasya manusasya gatayusah

3046015a sthapayitva priyam putram rajna dasarathena yah

3046015c mandaviryah suto jyesthas tatah prasthapito vanam

3046016a tena kim bhrastarajyena ramena gatacetasa

3046016c karisyasi visalaksi tapasena tapasvina

3046017a sarvaraksasabhartaram kamat svayam ihagatam

3046017c na manmathasaravistam pratyakhyatum tvam arhasi

3046018a pratyakhyaya hi mam bhiru paritapam gamisyasi

3046018c caranenabhihatyeva pururavasam urvasi

3046019a evam ukta tu vaidehi kruddha samraktalocana

3046019c abravit parusam vakyam rahite raksasadhipam

3046020a katham vaisravanam devam sarvabhutanamaskrtam

3046020c bhrataram vyapadisya tvam asubham kartum icchasi

3046021a avasyam vinasisyanti sarve ravana raksasah

3046021c yesam tvam karkaso raja durbuddhir ajitendriyah

3046022a apahrtya sacim bharyam sakyam indrasya jivitum

3046022c na tu ramasya bharyam mam apaniyasti jivitam

3046023a jivec ciram vajradharasya hastac; chacim pradhrsyapratiruparupam

3046023c na madrsim raksasadharsayitva; pitamrtasyapi tavasti moksah

3047001a sitaya vacanam srutva dasagrivah pratapavan

3047001c haste hastam samahatya cakara sumahad vapuh

3047002a sa maithilim punar vakyam babhase ca tato bhrsam

3047002c nonmattaya srutau manye mama viryaparakramau

3047003a udvaheyam bhujabhyam tu medinim ambare sthitah

3047003c apibeyam samudram ca mrtyum hanyam rane sthitah

3047004a arkam rundhyam sarais tiksnair vibhindyam hi mahitalam

3047004c kamarupinam unmatte pasya mam kamadam patim

3047005a evam uktavatas tasya ravanasya sikhiprabhe

3047005c kruddhasya hariparyante rakte netre babhuvatuh

3047006a sadyah saumyam parityajya bhiksurupam sa ravanah

3047006c svam rupam kalarupabham bheje vaisravananujah

3047007a samraktanayanah shrimams taptakancanakundalah

3047007c dasasyah karmuki bani babhuva ksanadacarah

3047008a sa parivrajakacchadma mahakayo vihaya tat

3047008c pratipede svakam rupam ravano raksasadhipah

3047009a samraktanayanah krodhaj jimutanicayaprabhah

3047009c raktambaradharas tasthau striratnam preksya maithilim

3047010a sa tam asitakesantam bhaskarasya prabham iva

3047010c vasanabharanopetam maithilim ravano 'bravit

3047011a trisu lokesu vikhyatam yadi bhartaram icchasi

3047011c mam asraya vararohe tavaham sadrsah patih

3047012a mam bhajasva ciraya tvam aham slaghyas tava priyah

3047012c naiva caham kva cid bhadre karisye tava vipriyam

3047012e tyajyatam manuso bhavo mayi bhavah praniyatam

3047013a rajyac cyutam asiddhartham ramam parimitayusam

3047013c kair gunair anuraktasi mudhe panditamanini

3047014a yah striya vacanad rajyam vihaya sasuhrjjanam

3047014c asmin vyalanucarite vane vasati durmatih

3047015a ity uktva maithilim vakyam priyarham priyavadinim

3047015c jagraha ravanah sitam budhah khe rohinim iva

3047016a vamena sitam padmaksim murdhajesu karena sah

3047016c urvos tu daksinenaiva parijagraha panina

3047017a tam drstva girisrngabham tiksnadamstram mahabhujam

3047017c pradravan mrtyusamkasam bhayarta vanadevatah

3047018a sa ca mayamayo divyah kharayuktah kharasvanah

3047018c pratyadrsyata hemango ravanasya maharathah

3047019a tatas tam parusair vakyair abhitarjya mahasvanah

3047019c ankenadaya vaidehim ratham aropayat tada

3047020a sa grhitaticukrosa ravanena yasasvini

3047020c rameti sita duhkharta ramam duragatam vane

3047021a tam akamam sa kamartah pannagendravadhum iva

3047021c vivestamanam adaya utpapathatha ravanah

3047022a tatah sa raksasendrena hriyamana vihayasa

3047022c bhrsam cukrosa matteva bhrantacitta yathatura

3047023a ha laksmana mahabaho gurucittaprasadaka

3047023c hriyamanam na janise raksasa kamarupina

3047024a jivitam sukham arthams ca dharmahetoh parityajan

3047024c hriyamanam adharmena mam raghava na pasyasi

3047025a nanu namavinitanam vinetasi paramtapa

3047025c katham evamvidham papam na tvam sadhi hi ravanam

3047026a nanu sadyo 'vinitasya drsyate karmanah phalam

3047026c kalo 'py angi bhavaty atra sasyanam iva paktaye

3047027a sa karma krtavan etat kalopahatacetanah

3047027c jivitantakaram ghoram ramad vyasanam apnuhi

3047028a hantedanim sakama tu kaikeyi bandhavaih saha

3047028c hriyeyam dharmakamasya dharmapatni yasasvinah

3047029a amantraye janasthanam karnikarams ca puspitan

3047029c ksipram ramaya samsadhvam sitam harati ravanah

3047030a malyavantam sikharinam vande prasravanam girim

3047030c ksipram ramaya samsadhvam sitam harati ravanah

3047031a hamsasarasasamghustam vande godavarim nadim

3047031c ksipram ramaya samsadhvam sitam harati ravanah

3047032a daivatani ca yanty asmin vane vividhapadape

3047032c namaskaromy aham tebhyo bhartuh samsata mam hrtam

3047033a yani kani cid apy atra sattvani nivasanty uta

3047033c sarvani saranam yami mrgapaksiganan api

3047034a hriyamanam priyam bhartuh pranebhyo 'pi gariyasim

3047034c vivasapahrta sita ravaneneti samsata

3047035a viditva mam mahabahur amutrapi mahabalah

3047035c anesyati parakramya vaivasvatahrtam api

3047036a ramaya tu yathatattvam jatayo haranam mama

3047036c laksmanaya ca tat sarvam akhyatavyam asesatah

3048001a tam sabdam avasuptasya jatayur atha susruve

3048001c niraiksad ravanam ksipram vaidehim ca dadarsa sah

3048002a tatah parvatakutabhas tiksnatundah khagottamah

3048002c vanaspatigatah shriman vyajahara subham giram

3048003a dasagrivasthito dharme purane satyasamsrayah

3048003c jatayur nama namnaham grdhrarajo mahabalah

3048004a raja sarvasya lokasya mahendravarunopamah

3048004c lokanam ca hite yukto ramo dasarathatmajah

3048005a tasyaisa lokanathasya dharmapatni yasasvini

3048005c sita nama vararoha yam tvam hartum ihecchasi

3048006a katham raja sthito dharme paradaran paramrset

3048006c raksaniya visesena rajadara mahabalah

3048006e nivartaya matim nicam paradarabhimarsanam

3048007a na tat samacared dhiro yat paro 'sya vigarhayet

3048007c yathatmanas tathanyesam dara raksya vimarsanat

3048008a artham va yadi va kamam sistah sastresv anagatam

3048008c vyavasyanty anu rajanam dharmam paurastyanandana

3048009a raja dharmas ca kamas ca dravyanam cottamo nidhih

3048009c dharmah subham va papam va rajamulam pravartate

3048010a papasvabhavas capalah katham tvam raksasam vara

3048010c aisvaryam abhisamprapto vimanam iva duskrti

3048011a kamasvabhavo yo yasya na sa sakyah pramarjitum

3048011c na hi dustatmanam arya ma vasaty alaye ciram

3048012a visaye va pure va te yada ramo mahabalah

3048012c naparadhyati dharmatma katham tasyaparadhyasi

3048013a yadi surpanakhahetor janasthanagatah kharah

3048013c ativrtto hatah purvam ramenaklistakarmana

3048014a atra bruhi yathasatyam ko ramasya vyatikramah

3048014c yasya tvam lokanathasya hrtva bharyam gamisyasi

3048015a ksipram visrja vaidehim ma tva ghorena caksusa

3048015c dahed dahana bhutena vrtram indrasanir yatha

3048016a sarpam asivisam baddhva vastrante navabudhyase

3048016c grivayam pratimuktam ca kalapasam na pasyasi

3048017a sa bharah saumya bhartavyo yo naram navasadayet

3048017c tad annam upabhoktavyam jiryate yad anamayam

3048018a yat krtva na bhaved dharmo na kirtir na yaso bhuvi

3048018c sarirasya bhavet khedah kas tat karma samacaret

3048019a sastivarsasahasrani mama jatasya ravana

3048019c pitrpaitamaham rajyam yathavad anutisthatah

3048020a vrddho 'ham tvam yuva dhanvi sarathah kavaci sari

3048020c tathapy adaya vaidehim kusali na gamisyasi

3048021a na saktas tvam balad dhartum vaidehim mama pasyatah

3048021c hetubhir nyayasamyuktair dhruvam vedasrutim iva

3048022a yudhyasva yadi suro 'si muhurtam tistha ravana

3048022c sayisyase hato bhumau yathapurvam kharas tatha

3048023a asakrt samyuge yena nihata daityadanavah

3048023c nacirac ciravasas tvam ramo yudhi vadhisyati

3048024a kim nu sakyam maya kartum gatau duram nrpatmajau

3048024c ksipram tvam nasyase nica tayor bhito na samsayah

3048025a na hi me jivamanasya nayisyasi subham imam

3048025c sitam kamalapatraksim ramasya mahasim priyam

3048026a avasyam tu maya karyam priyam tasya mahatmanah

3048026c jivitenapi ramasya tatha dasarathasya ca

3048027a tistha tistha dasagriva muhurtam pasya ravana

3048027c yuddhatithyam pradasyami yathapranam nisacara

3048027e vrntad iva phalam tvam tu patayeyam rathottamat

3049001a ity uktasya yathanyayam ravanasya jatayusa

3049001c kruddhasyagninibhah sarva rejur vimsatidrstayah

3049002a samraktanayanah kopat taptakancanakundalah

3049002c raksasendro 'bhidudrava patagendram amarsanah

3049003a sa sampraharas tumulas tayos tasmin mahavane

3049003c babhuva vatoddhatayor meghayor gagane yatha

3049004a tad babhuvadbhutam yuddham grdhraraksasayos tada

3049004c sapaksayor malyavator mahaparvatayor iva

3049005a tato nalikanaracais tiksnagrais ca vikarnibhih

3049005c abhyavarsan mahaghorair grdhrarajam mahabalah

3049006a sa tani sarajalani grdhrah patrarathesvarah

3049006c jatayuh pratijagraha ravanastrani samyuge

3049007a tasya tiksnanakhabhyam tu caranabhyam mahabalah

3049007c cakara bahudha gatre vranan patagasattamah

3049008a atha krodhad dasagrivo jagraha dasamarganan

3049008c mrtyudandanibhan ghoran satrumardanakanksaya

3049009a sa tair banair mahaviryah purnamuktair ajihmagaih

3049009c bibheda nisitais tiksnair grdhram ghoraih silimukhaih

3049010a sa raksasarathe pasyan janakim baspalocanam

3049010c acintayitva banams tan raksasam samabhidravat

3049011a tato 'sya sasaram capam muktamanivibhusitam

3049011c caranabhyam mahateja babhanja patagesvarah

3049012a tac cagnisadrsam diptam ravanasya saravaram

3049012c paksabhyam ca mahateja vyadhunot patagesvarah

3049013a kancanoraschadan divyan pisacavadanan kharan

3049013c tams casya javasampannan jaghana samare bali

3049014a varam trivenusampannam kamagam pavakarcisam

3049014c manihemavicitrangam babhanja ca maharatham

3049014e purnacandrapratikasam chatram ca vyajanaih saha

3049015a sa bhagnadhanva viratho hatasvo hatasarathih

3049015c ankenadaya vaidehim papata bhuvi ravanah

3049016a drstva nipatitam bhumau ravanam bhagnavahanam

3049016c sadhu sadhv iti bhutani grdhrarajam apujayan

3049017a parisrantam tu tam drstva jaraya paksiyuthapam

3049017c utpapata punar hrsto maithilim grhya ravanah

3049018a tam prahrstam nidhayanke gacchantam janakatmajam

3049018c grdhrarajah samutpatya jatayur idam abravit

3049019a vajrasamsparsabanasya bharyam ramasya ravana

3049019c alpabuddhe harasy enam vadhaya khalu raksasam

3049020a samitrabandhuh samatyah sabalah saparicchadah

3049020c visapanam pibasy etat pipasita ivodakam

3049021a anubandham ajanantah karmanam avicaksanah

3049021c sighram eva vinasyanti yatha tvam vinasisyasi

3049022a baddhas tvam kalapasena kva gatas tasya moksyase

3049022c vadhaya badisam grhya samisam jalajo yatha

3049023a na hi jatu duradharsau kakutsthau tava ravana

3049023c dharsanam casramasyasya ksamisyete tu raghavau

3049024a yatha tvaya krtam karma bhiruna lokagarhitam

3049024c taskaracarito margo naisa viranisevitah

3049025a yudhyasva yadi suro 'si muhurtam tistha ravana

3049025c sayisyase hato bhumau yatha bhrata kharas tatha

3049026a paretakale puruso yat karma pratipadyate

3049026c vinasayatmano 'dharmyam pratipanno 'si karma tat

3049027a papanubandho vai yasya karmanah ko nu tat puman

3049027c kurvita lokadhipatih svayambhur bhagavan api

3049028a evam uktva subham vakyam jatayus tasya raksasah

3049028c nipapata bhrsam prsthe dasagrivasya viryavan

3049029a tam grhitva nakhais tiksnair virarada samantatah

3049029c adhirudho gajarohi yatha syad dustavaranam

3049030a virarada nakhair asya tundam prsthe samarpayan

3049030c kesams cotpatayam asa nakhapaksamukhayudhah

3049031a sa tatha grdhrarajena klisyamano muhur muhuh

3049031c amarsasphuritausthah san prakampata sa raksasah

3049032a samparisvajya vaidehim vamenankena ravanah

3049032c talenabhijaghanarto jatayum krodhamurchitah

3049033a jatayus tam atikramya tundenasya kharadhipah

3049033c vamabahun dasa tada vyapaharad arimdamah

3049034a tatah kruddho dasakrivah sitam utsrjya viryavan

3049034c mustibhyam caranabhyam ca grdhrarajam apothayat

3049035a tato muhurtam samgramo babhuvatulaviryayoh

3049035c raksasanam ca mukhyasya paksinam pravarasya ca

3049036a tasya vyayacchamanasya ramasyarthe 'tha ravanah

3049036c paksau padau ca parsvau ca khadgam uddhrtya so 'cchinat

3049037a sa chinnapaksah sahasa raksasa raudrakarmana

3049037c nipapata hato grdhro dharanyam alpajivitah

3049038a tam drstva patitam bhumau ksatajardram jatayusam

3049038c abhyadhavata vaidehi svabandhum iva duhkhita

3049039a tam nilajimutanikasakalpam; supanduroraskam udaraviryam