Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Gunaraja Khan > Krishna Vijaya > Sri Vrndavaner Saundarya

Shri Vrindavaner Saundarya

The Beauty of Shri Vrindavana

 

(Koda-raga)

 

Text 1

 

 

tulasi malati yuthi   amalaka kunda tathi'

marubaka campa nageshwar

adila bakula-mali   madhukara kare keli

gandha jhinti ketaki keshar

 

 

     tulasi-tulasi; malati-malati; yuthi-yuthi; amalaka-amalaka; kunda-kunda; tathi-therefore; marubaka-marubaka; campa-campa; nageshwah-nageshwar; adila-adila; bakula-mali-bakula-mali; madhukara-bees; kare keli-playing; gandha-sweet fragrance; jhinti-jhinti; ketaki-keatki; keshah-kesar.

 

 

     Vrindavana is fragrant with many tulasi, malati, yuthi, amalaka, kunda, tathi, marubaka, campa, nageshwar, adila, bakula-mali, jhinti, ketaki, and keshara flowers where many bumblebees play.

 

 

Text 2

 

 

ashoka basaka keya   kimshuka rangila cuya

shephalika brikshera upar

apurba pakadi tala   narikela tamala

ramaguya dekhite sundar

 

 

     ashoka-ashoka; basaka-basaka; keya-keya; kimshuka-kimshuka; rangila-rangila; cuya-cuya; shephalika-shephalika; brikshera-trees; upah-above; apurba-wonderful; pakadi-pakadi; tala-tala; narikela-narikela; tamala-tamala; ramaguya-ramaguya; dekhite-to see; sundah-beautiful.

 

 

     Vrindavana is very beautiful with many ashoka, basaka, keya, kimshuka, rangila, cuya, shephalika, pakadi, tala, narikela, tamala, and ramaguya trees.

 

Text 3

 

 

shimali panasa shata   guya jalapai kata'

kamaranga rakta-candan

arjuna khejura kshiri   bikashita bahu ari

nabadi hetalera ban

 

 

     shimali-shimali; panasa-panasa; shata-hundreds; guya-guya; ¨jalapai-jalapai; kata'-many; kamaranga-kamaranga; rakta-candan-rakta-candan; arjuna-arjuna; khejura-khejura; kshiri-kshiri; bikashita-blossoming; bahu ari-many; nabadi-nabadi; hetalera-hetala; ban-forest groves.

 

 

     Vrindavana is beautiful with many groves of hundreds of blossoming shimali, panasa, guya, jalapai, kamaranga, rakta-candana, arjuna, khejura, kshiri, nabadi, aned hetala trees.

 

 

Text 4

 

 

nana barnera briksha pata   kothaha madhavi lata

nana pushpa nada manohar

shari-shuka nada pure   mayura pekhama dhare

nana briksha dekhite sundar

 

 

     nana-many; barnera-colors; briksha-trees; pata-manifest; kothaha-in many places; madhavi lata-madhavi vines; nana-various; pushpa-flowers; nada-sounds; manohah-charming; shari-shuka-parrots; nada-sounds; pure-filled;ayura-peacock; pekhama-tails; dhare-holding; nana-various; briksha-trees; dekhite-to see; sundah-beautiful.

 

 

     Vrindavana is beautiful with trees of many colors and kinds, blossoming madhavi vines, many beautiful flowers, and the singing of parrots, and great-tailed peacocks.

 

Text 5

 

 

kancana-parula-phule   kunja-gunja-shata-dale

kanaka-campaka manohar

padma-nilotpala-dale   shaluka kumuda jale

shiyalite shobhe sarobar

 

 

     kancana-parula-phule-blossoming golden flowers; kunja-gunja-shata-dale-hundreds of gunja bushes; kanaka-campaka-golden campaka; manohah-charming; padma-nilotpala-dale-lotus flowers; shaluka kumuda jale-water lilies; shiyalite-siyalita flowers; shobhe-beautiful; sarobah-lakes.

 

 

     Vrindavana is beautiful with many golden-colored blossoming flowers, gunja bushes, golden campaka flowers, lotus flowers, water lilies, shiyalita flowers, and graceful lakes.