Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Gunaraja Khan > Krishna Vijaya > Sri Krishna Rupa-Varnan

Shri Krishner Rupa-varnan

Description of Lord Krishna's Handsome Form

 

(vibhasha-raga)

 

 

Text 1

 

krishnera prasade gopa baise brindabane

roga shoka bhaya kichui na jane

 

     krishnera-of Lord Krishna; prasade-by the mercy; gopa-the gopas; baise-residing; brindabane-in Vrindavana; roga-disease; shoka-lamentation; bhaya-fear; kichui-something; na-not; jane-know.

 

 

     By Lord Krishna's mercy, the gopa people in Vrindavana did not know anything of disease, lamentation, or fear.

 

Text 2

 

sarba-kshana sarba-jana govinda paila

janma-janma-krita-papa saba dura haila

 

     sarba-kshana-at every moment; sarba-jana-everyone; govinda-Krishna; paila-proitected; janma-janma-krita-done in many births;papa-sins; saba-all; dura-far away; haila-were.

 

 

     At every moment Govinda protected everyone. All the sins of every past birth were thrown far away.

 

 

Text 3

 

hena-kale haila krishna dwadasha batsar

bhuvana-mohana rupa ati-manohar

 

     hena-kale-at the time; haila-was; krishna-Krishna; dwadasha-twelve; batsah-years; bhuvana-mohana-charming the worlds; rupa-form; ati-manohah-very handsome.

 

 

     When He attained the age of twelve years, Krishna became very handsome. He enchanted all the worlds.

 

Text 4

 

purnimara candra jini badana-kamal

khanjana jiniya shobhe nayana-jugal

 

     purnimara-full; candra-moon; jini-defeats; badana-kamal-lotus face; khanjana-khanjana birds; jiniya-defeats; shobhe-beautiful; nayana-jugal-pair of eyes.

 

 

     His lotus face defeated the full moon. His charming eyes defeated the khanjana birds.

 

 

Text 5

 

mayurera puccha shire kutila kuntal

hira-mani-manikya shobhe karnera kundal

 

     mayurera-peacock; puccha-feather; shire-on the head; kutila-curly; kuntal-hair; hira-mani-manikya-with diamonds and rubies; shobhe-beautifu;l; karnera-on the ears; kundal-earrings.

 

 

     He wore a peacock feather atop His curly hair. He wore earrings of rubies and diamonds.

 

Text 6

 

nana barnera pushpa-mala hridaya-upare

subarna-anguri saje balaya dui kare

 

     nana-many; barnera-colors; pushpa-mala-flower garland; hridaya-upare-on His chest; subarna-gold; anguri-ring; saje-ornament; balaya-bracelet; dui-two; kare-hands.

 

 

     On His chest was a flower garland of many colors. On His hands were golden rings and bracelets.

 

 

Text 7

 

payete nupura saje mukuta shobhe mathe

balakera sange batsa rakhe jagannathe

 

     payete-on His feet; nupura-anklebells; saje-ornament; mukuta-crown; shobhe-beautiful; mathe-on His head; balakera-of boys; sange-in the company; batsa-calves; rakhe-protected; jagannathe-the master of the universe.

 

 

     On His feet were anklets and on His graceful head a crown. Accompanied by many boys, He who is the master of the universes passed His time protecting the calves.

 

Text 8

 

pita-dhada-paridhana deba bana-mali

nutana meghete jena padiche bijali

 

 

     pita-dhada-paridhana-wearing a yellow dhoti; deba-body; bana-mali-a forest garland; nutana-new; meghete-raincloud; jena-by which; padiche-was; bijali-lightning.

 

 

     His body adorned with a yellow dhoti and a forest-flower garland, He was like a monsoon cloud accompanied by lightning

 

 

Text 9

 

lilamani darpana jena mukha niraman

tara-majjhe shobhe jena bindu-bindu-gham

 

     lilamani-pastime jewels; darpana-mirror; jena-by which; mukha-face; niraman-measured; tara-majjhe-stars; shobhe-graceful; jena-by whcih; bindu-bindu-gham-drops of perspiration.

 

 

     His face was splendid like a mirror of pastime jewels. His drops of perspiration were like a row of stars.

 

Text 10

 

dekhiya jubati saba sthira nahe man

kamete pidita gopi cinta krishnera caran

 

     dekhiya-seeing; jubati-the girls; saba-all; sthira-steady; nahe-not; man-heart; kamete-with desire; pidita-tormented; gopi-gopi; cinta-thinking; krishnera-of Krishna; caran-the feet.

 

 

     When they saw Krishna, the young girls could not stay peaceful at heart. When they thought of Krishna's feet, the gopis were tormented by desire.

 

 

Text 11

 

madane dagadha citta jubati-samaj

swamire chadiya bhaya khandileka laj

 

     madane-by desire; dagadha-burned; citta-heart; jubati-samaj-the girls; swamire-husband; chadiya-leaving; bhaya-fear; khandileka-broke; laj-shyness.

 

 

     Their hearts burning with passion, and they fear and shyness broken to pieces, the young girls abandoned their husbands.

 

Text 12

 

ratri dine jubati gobinde haila mati

griha-karma chadileka sakala jubati

 

     ratri-at night; dine-at day; jubati-the girls; gobinde-in Krishna; haila-was; mati-thought; griha-karma-household duties; chadileka-abandoned; sakala-all; jubati-the girls.

 

 

     Day and night, the young girls thought of Krishna. They could not think of their household duties.

 

 

Text 13

 

kotha ache govindai jaba tanra thani

kon prakare tanra darashana pai

 

     kotha-where; ache-is; govindai-Krishna; jaba-as much as; tanra-of Him; thani-by Him; kon-what; prakare-method; tanra-of Him; darashana-seeing; pai-I will be able.

 

 

     They thought, "Where is Krishna? What shall I do to be able to see Him?"

 

Text 14

 

neha mate govindera cinte gopi-gan

antarjami gosani janila takhan

 

     neha-with love; mate-in the heart; govindera-of Krishna; cinte-thinking; gopi-gan-the gopis; antarjami-the Supersoul; gosa{.sy 241}i-the master; janila-knew; takhan-then.

 

 

     As they thought of Krishna in this way, they could see Him residing in their hearts.

 

 

Text 15

 

janiya ta' govindai pati jogamaya

kariba ta' rasa-krida brindabane giya

 

     janiya ta'-knowing; govindai-Krishna; pati jogamaya-Yogamaya; kariba ta'-will be; rasa-krida-rasa dance pastime; brindabane giya-in Vrindavana.

 

 

     Aware of their hearts, Krishna will manifest His yogamaya potency and enjoy a rasa-dance pastime with them in Vrindavana forest.

 

Text 16

 

nadila jamuna-tire sundara-kanani

nana brksha pushpa-lata achaya tathai

 

     nadila-walking; jamuna-tire-by the Yamuna's shore; sundara-handsome; kanani-Krishna; nana-various; brksha-trees; pushpa-lata-flowering vines; achaya-were; tathai-there.

 

 

     Handsome Krishna walked by the Yamuna's shore, where the trees and vines bore many flowers.

 

 

Text 17

 

eka-citte shuna nara samsara-taran

gunaraja khanna bole govinda-caran

 

     eka-citte-with one heart; shuna-please hear; nara-O people; samsara-taran-rescuing from the material world; gunaraja-Gunaraja; khanna-Khan; ¨bole-describes; govinda-caran-Lord Krishna's feet.

 

 

     With one heart please hear, O people, Gunaraja Khan's description of Lord Krishna's feet, a description that lifts us out of the world of birth and death.