Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Deity Worship > VAISNAVA HOMA

VAISNAVA HOMA

 

o^ ajs na-timir ndhasya

js n sjana-aal kay  /

cakaur unm.litam yena

tasmai ar. gurave nama  //

                             sv Mh A -      idam gurave idam na maMma

 

Pasca Mah bh gavata Ahuti:

o^ viavaksen ya sv Mh A - idam viavaksen ya idam na maMma

o^ sanak ya sv Mh A - idam sanak ya idam na maMma

o^ san tan ya sv Mh A - idam san tan ya idam na maMma

o^ sanandan ya sv Mh A -   idam sanandan ya idam na maMma

o^ sanat kum r ya sv Mh A - idam sanat kum r ya idam na maMma

 

Nava-yogendra Ahuti:

o^ kavaye sv Mh A - idam kavaye idam na maMma

o^ havaye sv Mh A - idam havaye idam na maMma

o^ antar.ka ya sv Mh A - idam antar.ka ya idam na maMma

o^ prabuddh ya sv Mh A - idam prabhuddh ya idam na maMma

o^ pippal yan ya sv Mh A - idam pippal yan ya idam na maMma

o^  vihotr ya sv Mh A - idam  vihotr ya idam na maMma

o^ drumil ya sv Mh A - idam drumil ya idam na maMma

o^ camas ya sv Mh A - idam camas ya idam na maMma

o^ karabh jan ya sv Mh A - idam karabh jan ya idam na maMma

 

Daaa Mah bh gavata Ahuti:

o^ n rad ya sv Mh A - idam n rad ya idam na maMma

o^ kapil ya sv h  - idam kapil ya idam na maMma

o^ yamabh gavat ya sv Mh A - idam yamabh gavat ya idam na maMma

o^ bh.amadev ya sv Mh A - idam bh.amadev ya idam na maMma

o^ aukadev ya sv Mh A - idam aukadev ya idam na maMma

o^ janak ya sv Mh A - idam janak ya idam na maMma

o^ sad aiv ya sv Mh A - idam sad aiv ya idam na maMma

o^ prahl d ya sv Mh A - idam prahl d ya idam na maMma

o^ brahmane sv Mh A - idam brahmane idam na maMma

o^ balir j ya sv Mh A - idam balir j ya idam na maMma

o^ svayam bhuv ya sv Mh A - idam svayam bhuv ya idam na maMma

o^ garur ya sv Mh A - idam garur ya idam na maMma

o^ hanumate sv Mh A - idam hanumate idam na maMma

o^ ambar.a ya sv Mh A - idam ambar.a ya idam na maMma

o^ vy sadev ya sv Mh A - idam vy sadev ya idam na maMma

o^ uddhav ya sv Mh A - idam uddhav ya idam na maMma

o^ yudhia~hir ya sv Mh A - idam yudhia~hir ya idam na maMma

o^ bh.m ya sv Mh A - idam bh.m ya idam na maMma

o^ arjun ya sv Mh A - idam arjun ya idam na maMma

o^ nakul ya sv Mh A - idam nakul ya idam na maMma

o^ sahadev ya sv Mh A - idam sahadev ya idam na maMma

o^ vidur ya sv Mh A - idam vidur ya idam na maMma

o^ viaaur t ya sv Mh A - idam viaaur t ya idam na maMma

o^ vibh.aaa ya sv Mh A - idam vibh.aaa ya idam na maMma

 

Pasca-tattva Ahuti:

o^ ar. kmaaa caitany ya sv Mh A - idam gaur ya idam na maMma

o^ ar. nity nand ya sv Mh A - idam nity nand ya idam na maMma

o^ ar. advait ya sv Mh A - idam advait ya idam na maMma

o^ paarita gad dhar dibhya  sv Mh A - idam gad dhar dibhya  idam na maMma

o^ ar.v s dibhya  sv Mh A - idam ar.v s dibhya  idam na maMma

 

o^ ar. r p ya sv Mh A - idam r p ya idam na maMma

o^ ar. san tan ya sv Mh A - idam san tan ya idam na maMma

o^ bha~~a raghun th ya sv Mh A - idam bha~~a raghun th ya idam na maMma

o^ ar. j.v ya sv Mh A - idam j.v ya idam na maMma

o^ gop la bha~~ ya sv Mh A - idam gop la bha~~ ya idam na maMma

o^ d sa raghun th ya sv Mh A - idam d sa raghun th ya idam na maMma

o^ d.ka gurave sv Mh A - idam d.ka gurave idam na maMma

o^ aika gurubhya  sv Mh A - idam aikaagurubhya  idam na maMma

o^ ar. navadv.pa dh mne sv Mh A - idam navadv.pa dh mne idam na maMma

o^ m y pura yogap.~h ya sv Mh A - idam m y pura yogap.~h ya idam na maMma

 

 r. Kmaaa Preyas. Ahuti:

o^ antara g yai sv Mh A - idam antara g yai idam na maMma

o^ pauraam syai sv Mh A - idam pauraam syai idam na maMma

o^ padm yai sv Mh A - idam padm yai idam na maMma

o^ mah lakamyai sv Mh A - idam mah lakamyai idam na maMma

o^ ga g yai sv Mh A - idam ga g yai idam na maMma

o^ yamun yai sv Mh A - idam yamun yai idam na maMma

o^ sarasvatyai sv Mh A - idam sarasvatyai idam na maMma     

o^ gopyai sv Mh A - idam gopyai idam na maMma       

o^ vmnd yai sv Mh A - idam vmnd yai idam na maMma

o^ g yatryai sv Mh A - idam g yatryai idam na maMma

o^ tulasyai sv Mh A - idam tulasyai idam na maMma

o^ pmthivyai sv Mh A -       idam pmthivyai idam na maMma

o^ g ve sv Mh A - idam g ve idam na maMma

o^ yaaod yai sv Mh A - idam yaaod yai idam na maMma

o^ devah tyai sv Mh A - idam devah tyai idam na maMma

o^ devakyai sv Mh A - idam devakyai idam na maMma

o^ rohiayai sv h  - idam rohinyai idam na maMma

o^ s.t yai sv Mh A - idam s.t yai idam na maMma

o^ draupadyai sv Mh A - idam draupadyai idam na maMma

o^ kuntyai sv Mh A - idam kuntyai idam na maMma

o^ rukmiayai sv Mh A - idam rukmiayai idam na maMma

o^ satyabh m yai sv Mh A - idam satyabh m yai idam na maMma

o^ j mbavatyai sv Mh A - idam j mbavatyai idam na maMma

o^ n gnajityai sv Mh A - idam n gnajityai idam na maMma

o^ lakamaa yai sv Mh A - idam lakamaa yai idam na maMma

o^ k lindyai sv Mh A - idam k lindyai idam na maMma

o^ bhadr yai sv Mh A - idam bhadr yai idam na maMma

o^ mitravind yai sv Mh A - idam mitravind yai idam na maMma

 

 r.d m din m Homa:

o^ ar.d mne sv Mh A - idam ar.d mne idam na maMma

o^ sud mne sv Mh A - idam sud mne idam na maMma

o^ stoka-kmaa ya sv Mh A - idam stoka-kmaa ya idam na maMma    

o^ lava g ya sv Mh A - idam lava g ya idam na maMma

o^ arjun ya sv Mh A - idam arjun ya idam na maMma

o^ vasud mne sv Mh A - idam vasud mne idam na maMma

o^ via l ya sv Mh A - idam via l ya idam na maMma

o^ subal ya sv Mh A - idam subal ya idam na maMma

o^ ar. r m ya sv Mh A - idam ar. r m ya idam na maMma

o^ ar. kmaa ya sv Mh A - idam ar. kmaa ya idam na maMma

o^ narma sakhibhya  sv Mh A - idam narma sakhibhya  idam na maMma

o^ priya narma sakhibhya  sv Mh A - idam priya narma sakhibhya  idam na maMma

o^ sahacarebhya  sv Mh A - idam sahacarebhya  idam na maMma

o^ sarva gop lebhya  sv Mh A - idam sarva gop lebhya  idam na maMma

o^ nand ya sv Mh A - idam nand ya idam na maMma

o^ upanand ya sv Mh A - idam upanand ya idam na maMma

o^ sunand ya sv Mh A - idam sunand ya idam na maMma

o^ mah nand ya sv Mh A - idam mah nand ya idam na maMma

o^ aubh nand ya sv Mh A - idam aubh nand ya idam na maMma

o^ pr a nand ya sv Mh A - idam pr a nand ya idam na maMma

o^ sad nand ya sv Mh A - idam sad nand ya idam na maMma

 

 r. Kmaa varaa Homa:

o^ gurave sv Mh A - idam gurave idam na maMma

o^ sarvebhyo mah nta gurubhya  sv Mh A - idam sarvebhyo mah nta gurubhya   idam na maMma

o^ caitya gurave sv Mh A - idam caitya gurave idam na maMma

 

o^ vande 'ha^ ar.-guro  ar.-yuta-pada-kamala^ ar.-gur n vaiaaav ^a ca

ar.-r pa^ s graj ta^ saha-gaaa-raghun th nvita^ ta^ sa-j.vam /

s dvaita^ s vadh ta^ parijana-sahita^ kmaaa-chaitanya-deva^

ar.-r dh -kmaaa-p d n saha-gaaa-lalit -ar.-via kh nvit ^a ca  //

sv Mh A - idam guru-gaur  ga-r dh -kmaaa sarva vaiaaavatattvebhyo idam na maMma

 

o^ vasccihtam am ta^ yattu  r. r pa-raghun thayo  //

tadd ne tru~i le am sahate no n r si ghaka  / sv Mh A - idam gurave idam na maMma

 

o^ prac rak rye siddh nta-sarasvat. sama  k ama  /

bhaktived nta- i ya  sa vande sv m. n r si ghaka  / sv Mh A - idam gurave idam na maMma

 

o^ nama o^ vi Su-p d ya

k  Sa-pre ~h ya bh tale /

 r.mate bhaktivedanta-

sv min iti n mine // sv Mh A - idam parama-gurave idam na maMma

 

o^ namas te s rasvate deve

gaura-v S.-prac riSe /

nirvi e a-  nyav di-

p  c tya-de a-t riSe // sv Mh A - idam parama-gurave idam na maMma

 

 

o^ nama  o^ vi Su-p d ya k  Sa-pre ~h ya bh tale

sv m.  r. bhaktived nta prabhup d ya te nama  // sv Mh A - idam parama-gurave idam na maMma

 

o^ guruvajsa^  .rsi-dh rya^  aktyave a svar piSe

hare k  Sa mantreSa p  catya-pr cya-t riSe // sv Mh A - idam parama-gurave idam na maMma

 

o^ vi v c rya prabary ya divya k ruSya m rtaye

 r. bh gavata-m dhurya-g.t -js na-prad yine // sv Mh A - idam parama-gurave idam na maMma

 

o^ gaura- r.-r pa-siddh nta-sarasvat. ni evine

r dh -k  Sa-pad mbhoja-bh Sg ya gurave nama  // sv Mh A - idam parama-gurave idam na maMma

 

o^ deva^ divya-tanu^ sucanda-vadana^-b l rka-cel scita^

s ndr nanda-pura^ sad-eka-varana^ vair gya-vidy mbudhim /

 r. siddh nta-nidhi^ subhakti-lasita^ sarasvat n m vara^

vande ta^  ubhada^ mad-eka- araSa^ ny s. vara^  r.dharam // sv Mh A - idam parama- ik a-gurave idam na maMma

 

o^ nama o^ vi Sup d ya

gaura-pre ~h ya bh tale /

 r.mate bhakti pramod ya

pur.-gosv m.n iti n mine // sv Mh A - idam parama- ik a-gurave idam na maMma

 

o^ divya-js na-pad tre ca

prabhave janma janmani /

js na-vair gya-deh ya

  stra-siddh nta-sa^vide // sv Mh A - idam parama- ik a-gurave idam na maMma

 

o^ patit n ^ samuddh re

yati-ve a-dhar ya vai /

prac r c ra-k rye ca

j garuk ya sarvad  // sv Mh A - idam parama- ik a-gurave idam na maMma

 

o^ yathoddhavasy kum r d

bhagavad-arcane rati  /

vai Sav n ^ sarva-k tye

dak at  param  tath  // sv Mh A - idam parama- ik a-gurave idam na maMma

         

o^ nama o^ viaau-p d ya

kmaaa-prea~h ya bh -tale /

ar.mate bhaktisiddh nta-

sarasvat.ti n mine // sv Mh A - idam parat-para gurave idam na maMma

 

o^ ar.-v raabh nav.-dev.-

dayit ya kmp bdhaye /

kmaaa-sambandha-vijs na-

d yine prabhave nama  // sv Mh A - idam parat-para gurave idam na maMma

         

o^ m dhuryojjvala-prem rhya-

ar.-r p nuga-bhaktida /

ar.-gaura-karua -aakti-

vigrah ya namo 'stu te // sv Mh A - idam parat-para gurave idam na maMma

 

o^ namas te gaura-v a.-ar.-

m rtaye d.na-t riae /

r p nuga-viruddh pa-

siddh nta-dhvanta-h riae // sv Mh A - idam parat-para gurave idam na maMma

         

o^ namo gaura-kiaor ya-

s ka d-vair gya-m rtaye /

vipralamba-ras mbhode

p d mbuj ya te nama  // sv Mh A - idam mah -gurave idam na maMma

 

o^ namo bhaktivinod ya

sac-cid- nanda-n mine /

gaura-aakti-svar p ya

r p nuga-var ya te // sv Mh A - idam paramea~hi gurave idam na maMma

 

         

o^ gaur virbh va-bh mes tva^

nirdea~  sah-jana-priya  /

vaiaaava-s rvabhauma-ar.-

jagann th ya te nama  // sv Mh A - idam parama-paramea~hi gurave idam na maMma

         

o^ v sch -kalpa-tarubhyaa ca

kmp -sindhubhya eva ca /

patit n ^ p vanebhyo

vaiaaavebhyo namo nama   // sv Mh A - idam sarva vaiaaavebhyo idam na maMma

         

o^ namo mah -vad ny ya

kmaaa-prema-prad ya te /

kmaa ya kmaaa-chaitanya-

n mne gaura-tviae nama   //  sv Mh A - idam gaur ya idam na maMma

 

o^ sa kar aaaSa  k raaSatoya a yi

garbhodaa  yi ca payobhdia  yi /

a ea aa ca yasy ^a akal  sa nity -

nand khya r ma   aaraaSa^ mamastu // sv Mh A - idam nity nand ya idam na maMma

 

o^ pasca-tattv tmaka^ kmaaa^

bhakta-r pa-svar pakam /

bhakt vat ra^ bhakt khya^

nam mi bhakta-aaktikam //  sv Mh A - idam pasca-tattv ya idam na maMma

         

o^ he kmaaa karua -sindho

d.na-bandho jagat-pate /

gopeaa gop.k -k nta

r dh -k nta namo 'stu te // sv Mh A - idam kmaa ya idam na maMma

         

o^ jayat ^ suratau pa gor

maMma manda-mater gat. /

mat-sarvasva-pad mbhojau

r dh -madana-mohanau //  sv Mh A - idam sambandh dhideva madana-mohan ya idam na maMma

 

o^ d.vyad-vmnd raaya-kalpa-drum dha

ar.mad-ratn g ra-si^h sana-sthau /

ar.mad-r dh -ar.la-govinda-devau

prea~h l.bhi  sevyam nau smar mi  //  sv Mh A - idam abhidey dhideva govind ya idam na maMma

         

o^ ar.man r sa-ras rambh.

va^ai-va~a-ta~a-sthita  /

karaan veau-svanair gop.r

gop.n tha  ariye 'stu na   //  sv Mh A - idam prayojan dhideva gop.n th ya idam na maMma

         

o^ tapta-k scana-gaur  gi

r dhe vmnd vaneavari /

vmaabh nu-sute devi

praaam mi hari-priye // sv Mh A - idam r dhik yai idam na maMma

                  

o^ lalit yai sv Mh A - idam lalit yai idam na maMma

o^ sy mal yai sv Mh A - idam sy mal yai idam na maMma

o^ viaakh yai sv Mh A - idam viaakh yai idam na maMma

o^ campakal tayai sv Mh A - idam campakal tayai idam na maMma

o^ sucitr yai sv Mh A - idam sucitr yai idam na maMma

o^ tu gavidy yai sv Mh A - idam tu gavidy yai idam na maMma

o^ indulekh yai sv Mh A - idam indulekh yai idam na maMma

o^ ra gadevyai sv Mh A - idam ra gadevyai idam na maMma

o^ sudevyai sv Mh A - idam sudevyai idam na maMma

o^ kundalat yai sv Mh A - idam kundalat yai idam na maMma

o^ dhany yai sv Mh A - idam dhany yai idam na maMma

o^ ma gal yai sv Mh A - idam ma gal yai idam na maMma

o^ padm yai sv Mh A - idam padm yai idam na maMma

o^ aaiby yai sv Mh A - idam aaiby yai idam na maMma

o^ bhadr yai sv Mh A - idam bhadr yai idam na maMma

o^ t r yai sv Mh A - idam t r yai idam na maMma

o^ dhania~h yai sv Mh A - idam dhania~h yai idam na maMma

o^ tulasyai sv Mh A - idam tulasyai idam na maMma

 

o^ r pa masjaryai sv Mh A - idam r pa masjaryai idam na maMma

o^ ana ga masjaryai sv Mh A - idam ana ga masjaryai idam na maMma

o^ rati masjaryai sv Mh A - idam rati masjaryai idam na maMma

o^ guaa masjaryai sv Mh A - idam guaa masjaryai idam na maMma

o^ lava ga masjaryai sv Mh A - idam lava ga masjaryai idam na maMma

o^ vil sa masjaryai sv Mh A - idam vil sa masjaryai idam na maMma             

o^ rasa masjaryai sv Mh A - idam rasa masjaryai idam na maMma

o^ masjulali masjaryai sv Mh A - idam masjulali masjaryai idam na maMma

o^ k sturi masjaryai sv Mh A - idam k sturi masjaryai idam na maMma

o^ sarva sakh.bhya  sv Mh A - idam sarva sakh.bhya  idam na maMma

o^ sarva sahacar.bhya  sv Mh A - idam sarva sahacar.bhya  idam na maMma

o^ sarva sa gin.bhya  sv Mh A - idam sarva sa gin.bhya  idam na maMma

o^ sarva ra gin.bhya  sv Mh A - idam sarva ra gin.bhya  idam na maMma

o^ vmaabh nubhya  sv Mh A - idam vmaabh nubhya  idam na maMma

o^ vmaabh nu gaaebhya  sv Mh A - idam vmaabh nu gaaebhya  idam na maMma

o^ k.rtid yai sv Mh A - idam k.rtid yai idam na maMma

o^ sarva k ranebhya  sv Mh A - idam sarva k ranebhya  idam na maMma

o^ sarva vaiaaavebhya  sv Mh A - idam sarva vaiaaavebhya  idam na maMma

o^ sarva vaiaaav.bhya  sv Mh A - idam sarva vaiaaav.bhya  idam na maMma

 

o^ n r yaa ya sv Mh A - idam n r yaa ya idam na maMma

o^ k raaabdhi a yine sv Mh A - idam k raaabdhi a yine idam na maMma

o^ garbhodaa yine sv Mh A - idam garbhodaa yine idam na maMma

o^ kairabdhi a yine sv Mh A - idam kairabdhi a yine idam na maMma

o^ vaikua~ha dh mne sv Mh A - idam vaikua~ha dh mne idam na maMma

 

o^ v sudev ya sv Mh A - idam v sudev ya idam na maMma

o^ sa karaaa ya sv Mh A - idam sa karaaa ya idam na maMma

o^ pradyumn ya sv Mh A - idam pradyumn ya idam na maMma

o^ aniruddh ya sv Mh A - idam aniruddh ya idam na maMma

 

o^ goloka dh mne sv Mh A - idam goloka dh mne idam na maMma

o^ mathur  dh mne sv Mh A - idam mathur  dh mne idam na maMma

o^ dv rak  dh mne sv Mh A - idam dv rak  dh mne idam na maMma

 

o^ matsy ya sv Mh A - idam matsy ya idam na maMma

o^ k rm ya sv Mh A - idam k rm ya idam na maMma

o^ var h ya sv Mh A - idam var h ya idam na maMma

o^ nmsi^h ya sv Mh A - idam nmsi^h ya idam na maMma

o^ v man yasv Mh A - idam v man ya idam na maMma

o^ sa karaaaa r m ya sv Mh A - idam sa karaaaa r m ya idam na maMma

o^ raghun tha r m ya sv Mh A - idam raghun tha r m ya idam na maMma

o^ j madagnya r m ya sv Mh A - idam j madagnya r m ya idam na maMma

o^ buddh ya sv Mh A -       idam buddh ya idam na maMma

o^ kalkine sv Mh A - idam kalkine idam na maMma

 

o^ sarvebhyo gua vat rebhya  sv Mh A - idam sarvebhyo gua vat rebhya  idam na maMma         

 

o^ sarvebhyo manvant r vat rebhya  sv Mh A - idam sarvebhyomanvant r vat rebhya  idam na maMma

 

o^ sarvebhyo yug vat rebhya  sv Mh A - idam sarvebhyo yug vat rebhya  idam na maMma         

 

o^ ar. vmnd vana dh mne sv Mh A - idam vmnd vana dh mne idam na maMma

o^ vmnd van ya sv Mh A - idam vmnd van ya idam na maMma

 

o^ jaya ar.-kmaaa-chaitanya

prabhu nity nanda /

ar. advaita gad dhara

ar.v s di gaura-bhakta-vmnda  // sv Mh A - idam pasca-tattv ya idam na maMma

 

o^ hare kmaaa hare kmaaa

kmaaa kmaaa hare hare /

hare r ma hare r ma

rama r ma hare hare //  sv Mh A - idam r dh -kmaaabhy m idam na maMma