Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Deity Worship > Rama Puja

Rama Puja

 

Om sarvebhyo gurubhyo namah |

Om sarvebhyo devebhyo namah |

Om sarvebhyo brahmanebhyo namah ||

 

prarambha karyam nir-vighnamastu |

shubham shobhanamastu |

ishta devata kula-devata suprasanno varado bhavatu ||

 

anujnam dehi ||

 

2 acamana

 

Om keshavaya svaha | Om narayanaya svaha |

Om madhavaya svaha | Om govindaya namah |

Om vishnave namah | Om madhusudanaya namah |

Om trivikramaya namah | Om vamanaya namah |

Om shridharaya namah | Om hrishikeshaya namah |

Om padmanabhaya namah | Om damodaraya namah |

Om sankarshanaya namah | Om vasudevaya namah |

Om pradyumnaya namah | Om aniruddhaya namah |

Om purushottamaya namah | Om adhokshajaya namah |

Om narasimhaya namah | Om acyutaya namah |

Om janardanaya namah | Om upendraya namah |

Om haraye namah | om shri krishnaya namah ||

 

 

3 pranayama

 

 

Om pranavasya parabrahma rishih |

paramatma devata |

daivi gayatri chandah

pranayame viniyogah |

 

Om bhuh | Om bhuvah | Om svah | Om mahah | Om janah |

Om tapah | Om satyam | Om tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi

dhiyo yo nah pracodayat ||

 

Om apojyoti rasomritam brahma bhur bhuvas suvar om ||

 

 

4 sankalpa

 

Om shriman maha-ganadhipataye namah |

 

shri gurubhyo namah |

shri sarasvatyai namah |

shri vedaya namah |

shri veda-purushaya namah |

lakshmi-narayanabhyam namah |

 

sarvebhyo vaishnavebhyo namo namah |

 

sarvebhyo brahmanebhyo namo namah |

 

|| avighnamastu ||

 

sumukhash-ca ekadantash-ca kapilo gajakarnakah |

lambodarash-ca vikato vighnanasho ganadhipah ||

dhumraketur ganadhyaksho balacandro gajananah |

dvadashaitani namani yah pathet shrunuyadapi ||

vidyarambhe vivahe ca praveshe nirgame tatha |

sangrame sankatesh caiva vighnah tasya na jayate ||

 

shuklam baradharam devam shashivarnam caturbhujam |

prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopashantaye ||

 

sarvamangala mangalye shive sarvartha sadhike |

sharanye tryambake devi narayani namo’stu te ||

 

sarvada sarva karyeshu nasti tesham amangalam |

yesham hridishtho bhagavan mangalayatano harih ||

 

tadeva lagnam sudinam tadeva tarabalam candrabalam tadeva |

vidya balam daivabalam tadeva lakshmipateh tenghriayugam smarami ||

 

labhastesham jayastesham kutastesham parajayah |

yesham indivara shyamo hridayastho janardanah ||

 

vinayakam gurum bhanum brahma vishnu maheshvaran |

sarasvatim pranamyadau sarva karyartha siddhaye ||

 

shrimad bhagavato mahapurushasya vishnorajnaya pravartamanasya

adya brahmanoadvitiya parardhe

vishnupade

shri shveta-varaha kalpe

vaivasvata manvantare

bharata varshe

bharata khande

jambudvipe

dandakaranya deshe

godavarya dakshine tire

krishnavenyo uttare tire

parashurama kshetre (samyukta amerika deshe, St Lewis  grame,

or australia deshe, Victoria  grame , bahrinu deshe)

shalivahana shake

vartamane

vyavaharike

ishvara nama sanvatsare

uttarayane

vasanta ritau

caitra mase

shukla pakshe

navamyam tithau

punarvasu nakshatre

budha vasare

sarva graheshu yatha rashi

sthana sthiteshu satsu yevam gunavisheshena vishishthayam

shubha-punya-tithau mama atmana shruti-smriti-puranokta phala-prapyartham

mama sakutumbasya kshema sthairya ayurarogya catur-vidha purushartha

sidhyartham angikrita shri rama-navami vratangatvena sampadita

sama-grayya shri ramacandra prityartham yatha shaktya yatha

militopacara dravyaih purusha-sukta, shri-sukta puranokta mantraish ca

dhyanavahanadi shodashopacare shri ramacandra pujam karishye ||

 

idam phalam maya deva sthapitam puratastava |

tena me saphalavaptir bhavet janmani janmani ||

 

(keep fruits in front of the Lord)

 

{5 shadanga nyasa }

(touching various parts of the body)

 

Om ramaya namah  -  angushthabhyam namah  | hridayaya namah  ||

(touch the thumbs | heart)

 

Om rama bhadraya namah  -  tarjanibhyam namah  | shirase svaha  ||

(touch both forefingers| head)

 

Om rama candraya namah  |  madhyamabhyam namah  |  shikhaye vaushhat  ||

(touch middle fingers)

 

Om raghavaya namah  |  anamikabhyam namah  | kavacaya hum  ||

(touch ring fingers | arms)

 

Om raghu pungavaya namah  |  kanishthikabhyam namah  | netrabhyam vaushat  ||

(touch little fingers)

 

Om janaki vallabhaya namah  |  karatalaprishthabhyam namah  | astraya phat  ||

(Front & back of hands |snap fingers, circle head clockwise and clap hands)

 

 

{6 digbandhana }

( show mudras)

 

Om rama bhadre  iti digbandhah | disho badnami ||

 

{7 ganapati puja }

 

adau nirvighnata-siddhyartham maha ganapatim pujanam karishye |

 

Om gananam tva shaunako ghritsamado ganapatir jagati ganapatyavahane  viniyogah ||

(pour water)

 

Om gananam tva ganapatim avamahe |

kavim kavinamupama shravastamam |

jyeshtharajam brahmanam brahmanaspata |

anah shrinvannutibhih sidasadanam ||

 

bhuh ganapatim avahayami |

bhuvah ganapatim avahayami |

svah ganapatim avahayami |

 

Om bhur bhuva svah maha ganapataye namah |

dhyayami | dhyanam samarpayami |

 

Om maha ganapataye namah | avahanam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | asanam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | padyam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | arghyam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | acamaniyam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | snanam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | vastram samarpayami |

Om maha ganapataye namah | yajnopavitam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | candanam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | parimala dravyam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | pushpani samarpayami |

Om maha ganapataye namah | dhupam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | dipam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | naivedyam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | tambulam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | phalam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | dakshinam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | aratikyam samarpayami |

 

Om bhur bhuva svah maha ganapataye namah |

mantra-pushpam samarpayami |

 

Om bhur bhuva svah maha ganapataye namah |

pradakshina namaskaran samarpayami |

 

Om bhur bhuva svah maha ganapataye namah |

catram samarpayami |

 

Om maha ganapataye namah | camaram samarpayami |

Om maha ganapataye namah | gitam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | nrityam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | vadyam samarpayami |

Om maha ganapataye namah | sarva rajopacaran samarpayami ||

 

|| atha prarthana ||

 

Om vakra-tunda mahakaya koti surya samaprabha |

nirvighnam kuru me deva sarva karyeshu sarvada ||

 

Om bhur bhuva svah maha ganapataye namah | prarthanam samarpayami |

 

anaya pujaya vighnaharta maha ganapati priyatam ||

 

 

{8 dipa sthapana }

 

atha devasya vama bhage dipa sthapanam karishye |

agninagni samidhyte kavir-grahapatir yuva havyavat juvasyah ||

(light the lamps)

 

{9 bhumi prarthana }

 

mahidyau prithvicana imam yajnam mimikshatam pipratanno

bharimabhih ||

 

 

{10 dhanya rashi }

 

Om aushadhaya sanvadante somena saharajna |

yasmai krineti brahmanastham rajan parayamasi ||

 

(touch the grains|rice|wheat)

 

{11 kalasha sthapana }

 

om a kalasheshu dhavati pavitre parisincyate uktairyajneshu

vardhate ||

 

(keep kalasha on top of rice pile)

 

om imam me gange yamune sarasvati shutudristomam sacata parushnya |

asiknya marudvridhe vitasthayarjikiye shrunuhya sushomaya ||

 

(fill kalasha with water)

 

om gandhadvaram dhuradarsham nitya pushtam karishinim |

ishvarigm sarva-bhutanam tami hopahvaye shriyam ||

 

(sprinkle in|apply gandha to kalasha)

 

om ya phalinir ya aphala apushpa yashca pushpanih |

brihaspati prasotasthano muncatvagm hasah ||

 

(put betal nut in kalasha)

 

om sahiratnani dashushusuvati savita bhagah |

tambhagam citramimahe ||

 

(put jewels / washed coin in kalasha)

 

om hiranya-rupah hiranya sandrig panna patsyedu hiranya varnah |

hiranyayath-pariyonernishadya hiranyadadadatthyan namasmai ||

 

(put gold / dakshina in kalasha)/

 

Om kandat kandat parohanti parushah parushah pari evano durve

pratanu sahasrena shatena ca ||

 

(put durva / karika )

 

om ashvatthevo nishadanam parnivo vasatishkrita |

go bhaja itkila sathayatsa navatha purusham ||

 

(put five leaves in kalasha)

 

om yuvasuvasah parivitagat sa ushreyan bhavati jayamanah |

tam dhirasah kavayah unnayanti svaddhyo svaddhyo manasa devayantah||

 

(tie cloth for kalasha)

 

Om purna-darvi parapata supurna punarapatha |

vasneva vikrinavah ishamurjam shatakrito ||

 

 (copper plate and ashtadala with kunkum)

 

iti kalasham pratishthapayami ||

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

11 varuna pujana

 

(On the second kalasha)

 

tatvayami shunahshepoh varuna trishtup kalashe

varunavahane viniyogah  ||

 

om tatvayami brahmana vandamanastada shaste yajamano havirbhih  |

ahedamano varunah bodhyurusham samana ayuh pramoshih  ||

 

om bhur bhuvah svah varunaya namah - candanam samarpayami

(add to kalasha)

 

om bhur bhuvah svah | varunaya namah  -akshatan samarpayami

 (add to kalasha)

 

om bhur bhuvah svah | varunaya namah - haridra kumkumam samarpayami

 

om bhur bhuvah svah | varunaya namah  -dhupam samarpayami

 

om bhur bhuvah svah | varunaya namah  - dipam samarpayami

 

om bhur bhuvah svah | varunaya namah – naivedyam samarpayami

 

om bhur bhuvah svah | varunaya namah - sakala rajopacararthe akshatan samarpayami

 

avate heIo varuna namobhirava yajnebhirimahe havirbhih  |

kshayam namasmabhyam surapraceta rajannenamsi shishrathah kritani  ||

varunaya namah  |   mantra pushpam samarpayami  ||  

 

pradakshina namaskaran samarpayami

 

anaya pujaya bhagavan shri maha varuna priyatam  ||

sakala pujarthe akshatan samarpayami

 

 

12 kalasha pujana

 

(continue with second kalasha)

 

kalashasya mukhe vishnuh kanthe rudrah samashritah |

mule tatra sthito brahma madhye matriganah smritah ||

kukshautu sagarah sarve sapta dvipa vasundharah |

rig-vedotha yajur-vedah sama-vedohyatharvanah ||

angaish ca sahitah sarve kalashantu samashritah |

atra gayatri savitri shanti pushtikari tatha ||

 

ayantu deva pujartham abhishekartha siddhaye ||

 

om sitasite sarite yatra sangathe tatraplutaso divamutpatanti |

ye vaitanvam visrajanti dhiraste janaso amritattvam bhajanti ||

 

|| kalashah prarthanah ||

 

kalashah kirtimayushyam prajnam medham shriyam balam |

yogyatam papahanim ca punyam vriddhim ca sadhayet ||

sarva tirthamayo yasmat sarva devamayo yatah |

athah haripriyosi tvam purna-kumbham namo‘stu te ||

 

kalasha-devatabhyo namah |

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

|| mudra ||

(show mudras as you chant )

 

nirvishi karanarthe tarksha mudra |

amriti karanarthe dhenu mudra |

pavitri karanarthe shankha mudra |

sanrakshanarthe cakra mudra |

vipulamaya karanarthe meru mudra |

 

 

{13 shankha pujana }

 

 

(pour water from kalasha to shankha,

add gandha, flower)

 

shankham candrarka daivatam

 madhye varuna devatam |

prishthe prajapatim vindyadh

 agre ganga sarasvatim ||

tvam pura sagarotpanno

 vishnuna vidhritah kare |

namitah sarva devaish ca

 pancajanyam namoastute ||

 

pancajanyaya vidmahe | pavamanaya dhimahi |

tanno shankhah pracodayat ||

 

shankha devatabhyo namah |

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

{14 ghantarcana }

 

 

(Pour drops of water from shankha on top of the bell,

apply gandha, flower)

 

agamarthantu devanam

gamanarthantu rakshasam |

kuru ghantaravam tatra

 devatavahana lancanam ||

jnanatho’jnanatovapi

 kamsya ghantan navadayet |

rakshasanam pishacanam

 taddeshe vasatirbhavet |

tasmat sarva prayatnena

 ghantanadam prakarayet |

 

ghanta devatabhyo namah |

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

(Ring the ghanta)

 

 

{15 atmashuddhi }

 

 

( Sprinkle water from shankha,

on puja items and devotees)

 

apavitro pavitro va

 sarva’vasthangatopi va |

yah smaret pundarikaksham

 sah bahyabhyantarah shucih ||

 

 

{16 shat-patra puja }

 

 

( put tulasi leaves or akshata in empty vessels)

 

vayavye arghyam |

nairittye padyam |

ishanye acamaniyam |

agneye madhuparkam |

purve snaniyam |

pashcime punar-acamaniyam |

 

 

{17 pancamrita puja }

 

 

( put tulasi leaves or akshata in vessels )

 

kshire somaya namah | (keep milk in the centre)

dadhini vayave namah | (curd facing east )

ghrite ravaye namah | (Ghee to the south)

madhuni savitre namah | ( honey to west )

sharkarayam vishvebhyo devebhyo namah | ( Sugar to north)

 

 

{18 dvara-palaka puja }

 

purva-dvare dvara shriyai namah | hanumate namah ||

dakshina-dvare dvara shriyai namah | lakshmanaya namah ||

pashcima-dvare dvara shriyai namah | bharataya namah ||

uttara-dvare dvara shriyai namah | shatrughne namah ||

 

madhye nava-ratnakhacita divya-simhasanasyopari

shri janaki-pataye namah ||

 

dvara-palaka pujam samarpayami ||

 

 

{19 pitha puja }

 

 

pithasya adhobhage adhara shaktyai namah ||

-         kurmaya namah ||

-         dakshine kshirodadhiye namah ||

-   simhaya namah ||

-   simhasanasya agneya kone varahaya namah ||

-   nairittya kone jnanaya namah ||

-   vayavya kone vairagyaya namah ||

-   ishanya kone aishvaryaya namah ||

-   purva dishe dharmaya namah ||

-   dakshina dishe jnanaya namah ||

-   pashcima dishe vairagyaya namah ||

-   uttara dishe anaishcaraya namah ||

-   pitha madhye mulaya namah ||

-   nalaya namah ||

-   patrebhyo namah ||

-   kesarebhyo namah ||

-   karnikayai namah ||

-   karnika madhye sam sattvaya namah ||

-         ram rajase namah ||

-   tam tamase namah ||

- surya mandalaya namah ||

- surya mandaladhipataye brahmane namah ||

- soma mandalaya namah ||

- soma mandaladhipataye vishnave namah ||

- vahni mandalaya namah ||

- vahni mandaladhipataye ishvaraya namah ||

 

-         shri ramacandraya namah |

 

-         pitha pujam samarpayami ||

 

 

{21 digpalaka puja }

 

 

(Start from east of kalasha or deity)

 

indraya namah ||

agnaye namah ||

yamaya namah ||

nairittaye namah ||

varunaya namah ||

vayavye namah ||

kuberaya namah ||

ishanaya namah ||

 

iti digpalaka pujam samarpayami ||

 

 

{22 prana pratishtha}

 

 

(hold flowers/akshata in hand)

 

dhyayeth satyam gunatitam

 gunatraya samanvitam

lokanatham trilokesham

 kaustubhabharanam harim

 

nilavarnam pitavasam

 shrivatsa padabhushitam

gokulanandam brahma

adhyairapi pujitam

 

(hold flowers/akshata in hand)

 

om asya shri ramacandra prana pratishthapana maha mantrasya

brahma vishnu maheshvara rishayah,

rig yajur samatharvani chandamsi

prana shaktih

para devata

hram bijam

hrim shaktih

kraum kilakam

mama shri ramacandra prana pratishtha siddhyarthe jape viniyogah ||

 

kara-nyasah

 

hram angushthabhyam namah ||

hrim tarjanibhyam namah ||

hrum madhyamabhyam namah ||

hraim anamikabhyam namah ||

hraum kanishthikabhyam namah ||

hrah karatalakaraprishthabhyam namah ||

 

anganyasah

 

hram hridayaya namah ||

hrim shirase svaha ||

hrum shikhayai vaushat ||

hraim kavacaya hum ||

hraum netrabhyam vaushat ||

hrah astraya phat ||

 

bhur bhuvasvar om ||

 

dhyanam

 

raktambodhistha potolla sadaruna sarojadhirudha

karabjeh pasham kodandamikshudbhava

maniganamapyankusham panca-panan

bibhranasrakkapalam trinayanalasita

pinavakshoruhadya devi balarkavarna bhavatu sukhakari prana-shaktih paranah

 

hram hrim kraum ya ra la va sha sha sa ha hom om

shri raghuvara pranah

mama pranah

{shri raghuvara jivah} mama jivah

 

vangmanah shrotra jihvagranaih

ucca svarupena bahiragatya asmin bimbe

{asminh kalashe, asyam pratimayam} sukhena ciram tishtantu svaha

 

asunite punarasmasu cakshuvah, punar-pranamihino dehi bhogam |

jokshakshema surya muccarantam manumate mridayana |

svasti amritam vai prana amritamapah |

prananeva  yatha sthanam upahvayet  ||

 

svamin sarva jagannatha

 yavat pujavasanakam

tavatva pritibhavena {bimbesminh}, kalashesmin, pratimayam, sannidhim kuru

 

avahito bhava |

sthapito bhava |

sannihito bhava |

sanniruddho bhava |

avakunthitho bhava |

suprito bhava |

suprasanno bhava |

sumukho bhava |

varado bhava |

mama sarvabhishta phalaprado bhava |

prasida prasida ||

 

(show mudras to Lord)

 

athvavahantu harayush-vacetash-vetrair-ashvaishaketumadbhih

vatajavair-balavarbirmano javairayahi shighram mama

havyayashvarvom

 

(offer the flowers, akshatas and prayers)

 

 

{23 dhyan}

 

 

Om Om ( repeat 15 times)

 

komalangam vishalaksham

indranila samaprabham

dakshinange dasharatham

putrapyekshena tatparam

prashtato lakshanam devam

sacatram kanaka prabham

parshve bharata shatrughna

camara vyjananvitau

agretyagrau hanumantam

ramanugra kankshinam

 

(you can add more related shlokas)

 

 

{21 avahana }

 

 

( hold flowers in hand)

 

om sahasra shirsha purushah sahasrakshah sahasrapat(e)

sa bhumim vishvato vritva atyatishtha-dashangulam ||

 

vishvesham janaki vallabha

prabhu kausalya tanayam vishnum shri ramam prakrateh param

 

agaccha deva devesha

 tejorashe jagat-pate

kriya manam maya pujam

 grihana surasattame

 

shri ramagaccha bhagavan

 raghuvira nripottama

janakya saha rajendra

 sustiro bhava sarvada

 

ramacandra maheshvasa

 ravanantaka raghava

yavat pujam samaseham

 tavatvam sannidha bhava

 

raghu-nayaka rajarshe

 namo rajiva-locana

raghunandana me deva

 shri ramabhimukho bhava

 

shri sita sahita

shri ramacandraya

sangaya

saparivaraya

sayudhaya

sashaktikaya namah

shri sita sahita, shri

ramacandram

sangam

saparivaram

sayudham

sa shaktikam

avahayami

 

(offer flowers to Lord)

 

avahito bhava |

sthapito bhava |

sannihito bhava |

sanniruddho bhava |

avakunthito bhava |

suprito bhava |

suprasanno bhava |

sumukho bhava |

varado bhava |

prasida prasida ||

 

(show mudras to Lord)

 

hiranya-varnam harinim suvarnam (etc)

 

{22 asanam }

 

 

purusha evedagm sarvam yad bhutam yaccha bhavyam

utamritatvasyeshanah yad annena tirohati ||

 

rajadhiraja rajendra

 ramacandra mahipate

ratna simhasanam tubhyam

 dasyami svikaru prabho

 

Om shri ramacandraya namah

 

asanam samarpayami ||

 

(offer flowers/akshata)

 

tam ma avaha jatavedo lakshmim-anapagaminim |

yasyam hiranyam vindeyam gamashvam purushan-aham ||

 

 

{23 padyam }

 

 

(offer water)

 

etavanasya mahima ato jyayagamsh ca purushah

pado’sya vishva bhutani tripad asyamritam divi ||

 

trailokya pavanananta

 namaste raghunayaka

padyam grihana rajarshe

 namo rajiva locana

 

om shri ramacandraya namah – padoyo padyam samarpayami

 

ashvapurvam rathamadhyam hasti-nada-pramodinim |

shriyam devim-upahvaye shrirma devi jushhatam ||

 

padayo padyam samarpayami ||

 

 

{24 arghyam }

 

(offer water)

 

tripad-urdhva udait purushah pado’syeha bhavatpunah

tato vishvan vyakramat sashananashane abhi ||

 

paripurna parananda

  namo ramaya vedhase

grihanarghyam maya dattam

 krishna vishno janardana

 

om shri ramacandraya namah - arghyam samarpayami

 

kamso’smi ta hiranya-prakaramardram jvalantim triptam tarpayantim |

padmesthitam padmavarnam tamihopahvaye shriyam || 4 ||

 

arghyam samarpayami ||

 

 

{25 acamaniyam }

 

 

(offer water or akshata/ leave/flower)

 

tasmad virad ajayata virajo adhi purushah

sa jato atyaticyata pashcad bhumitatho purah ||

 

namah satyaya shuddhaya

 nityaya jnana rupine

grihanacamaniyam rama

 sarva lokaika nayaka

 

om shri ramacandraya namah - acamaniyam samarpayami

 

candram prabhasam yashasa jvalantim shriyam loke devajushtamudaram |

tam padminimim sharanamaham prapadye ‘lakshmir me nashyatam tvam vrine ||

 

acamaniyam samarpayami ||

 

 

{26 madhuparkam }

 

 

namah shri vasudevaya

 tattvajnana svarupine |

madhuparkam grihanedam

 janaki-pataye namah ||

 

om shri ramacandraya namah – madhuparkam samarpayami ||

 

 

{27 snanam }

 

 

yat purushena havisha deva yajnam atanvata

vasanto asya sidajyam grishma idhma sharaddhavih ||

 

brahmandodara madhyastai

sthitaish ca raghunandana

snapayishyamyaham bhaktya

 tvam grihana janardana

 

Om shri ramacandraya namah – malapakarsha snanam samarpayami

 

aditya-varne tapaso’dhijato vanaspatis tava vriksho’tha bilvah |

tasya phalani tapasa nudantu mayantarayash ca bahya alakshmih ||

 

 

{27 pancamrita snanam

 

 

 a) paya snanam (milk bath)

 

om apyaya sva svasametute

vishvatah somavrishnyam bhavavajasya sagandhe ||

 

surabhestu samutpannam

 devanam api durlabham

payo dadhami devesha

 snanartham pratigrihyatam

 

Om shri ramacandraya namah - payah snanam samarpayami

 

payah snananantara shuddhodaka snanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

b)  dadhi snanam (curd bath)

 

Om dadhikravano akarisham jishnor-ashvasyavajinah |

surabhino mukhakarath prana ayunshhitarishat ||

 

candra mandala samkasham

 sarva deva priyam hi yat

dadhi dadami devesha

 snanartham pratigrihyatam

 

om shri ramacandraya namah - dadhi snanam samarpayami

 

dadhi snananantara shuddhodaka snanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami

 

 

c) ghrita snanam (ghee bath)

 

om ghritam mimikshe ghritamasya yonir ghrite shrito ghritam vasyadhama

anushthadhamavaha madayasva svaha kritam vrishabha vakshihavyam ||

 

ajyam suranam aharam

 ajyam yajneya pratishthitam

ajyam pavitram paramam

 snanartham pratigrihyata

 

om shri ramacandraya namah – ghrita snanam samarpayami

 

ghrita snananantara shuddhodaka snanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

d) madhu snanam (honey bath)

 

om madhuvata ritayathe madhuksharanti sindhavah madhvinah

santoshvadhih

madhunakta muthoshaso madhu matvarthivam rajah madhudyau rastunah pita

madhumanno vanaspatir madhumam astu suryah madhvirgavo bhavantunah ||

 

sarvaushadhi samutpannam

 piyusha sadrisham madhu

snanartante maya dattam

 grihana parameshvara

 

Om shri ramacandraya namah - madhu snanam samarpayami

 

madhu snananantara shuddhodaka snanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

e) sharkara snanam (sugar bath)

 

om svadhuh pavasya divyaya janmane svadhudarindraya suhavitu namne

svadurmitraya varunaya vayave  brihaspataye madhuma adabhyah ||

 

ikshu dandat samutpanna

 rasyasnigdha tara shubha

sharkareyam maya datta

 snanartham pratigrihyatam

 

om shri ramacandraya namah - sharkara snanam samarpayami

 

sharkara snananantara shuddhodaka snanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

f)  gandhodaka snanam (Sandlewood water bath)

 

om gandhadvaram duradharsham nitya pushtam karishinim |

ishvarigm sarva bhutanam tam ihopavhaye shriyam ||

 

hari candana sambhutam

 hari pritesh ca gauravat |

surabhi priya govinda

  gandha snanaya grihyatam ||

 

om shri ramacandraya namah - gandhodaka snanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

g) abhyanga snanam  (Perfumed Oil bath)

 

om kanikradajvanusham prabhruvana iyathir vacamariteva navam |

sumangalash ca shakune bhavasi matva kacidabhi bhavishvya vidata ||

 

abhyangartham mahipala

 tailam pushpadi sambhavam |

sugandha dravya sammishram

 sangrihana jagatpate ||

 

om shri ramacandraya namah - abhyanga snanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

h) angodvartanakam (to clean the body)

 

angodvartanakam deva

 kasturyadi vimishritam |

lepanartham grihanedam

 haridra kunkumair yutam ||

 

om shri ramacandraya namah – angodvartanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

i) ushnodaka snanam  (hot water bath)

 

nana tirthadahritam ca

 toyam ushnam mayakritam |

snanartham ca prayashcami

 svikurushva dayanidhe ||

 

om shri ramacandraya namah – ushnodaka snanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

 

j) shuddhodaka snanam (Pure water bath)

 

sprinkle water all around

 

om apohishtha mayo bhuvah |

tana urje dadhatana |

maheranaya cakshase |

yovah shivatamorasah tasyabhajayate hanah |

ushatiriva matarah |

tasma arangamamavo |

yasya kshayaya jinvadha |

apo jana yathacanah ||

 

om shri ramacandraya namah - shuddhodaka snanam samarpayami

 

sakala pujarthe akshatan samarpayami ||

 

(after sprinkling water around , throw one tulasi leaf to the north)

 

 

{28 maha abhishekah}

 

{( Sound the bell , pour water from kalasha)}

 

 

|| atha purusha suktam ||

 

aUm sahasrashirshha purushhah sahasrakshah sahasrapath

sa bhumim vishvato vritva atyatishhthadhdashangulamh || 1||

purushha evedagam sarvamh yadhbhutam yaccha bhavyamh

utamritatvasyeshanah yadannenatirohati || 2||

etavanasya mahima ato jyayaganshca purushhah

padoasya vishva bhutani tripadasyamritam divi || 3||

tripadurdhva udaitpurushhah padoasyehabhavatpunah

tato vishvanvyakramath sashananashane abhi || 4||

tasmadviradajayata virajo adhi purushhah

sa jato atyaticyata pashcadhbhumitatho purah || 5||

yatpurushhena havishha deva yajnamatanvata

vasanto asyasidajyamh grishhma idhmashsharaddhavih || 6||

saptasyasanh paridhayah trissapta samidhah kritah

deva yadyajnam tanvanah abadhnanpurushham pashumh

tam yajnam barhishhi praukshanh purushham jatamagratah

tena deva ayajanta sadhya rishhayashca ye || 7||

tasmadyajnatsarvahutah sambhritam prishhadajyamh

pashuganstaganshcakre vayavyanh aranyanh gramyashcaye || 8||

tasmadyajnatsarvahutah ricah samani jajnire

chandangasi jajnire tasmath yajustasmadajayata || 9||

tasmadashva ajayanta ye ke cobhayadatah

gavo ha jajnire tasmath tasmajjata ajavayah || 10||

yatpurushham vyadadhuh katidha vyakalpayanh

mukham kimasya kau bahu kavuru padavucyete || 11||

brahmanosya mukhamasith bahu rajanyah kritah

uru tadasya yadvaishyah padhbhyam shudro ajayata || 12||

candrama manaso jatah cakshoh suryo ajayata

mukhadindrashcagnishca pranadvayurajayata || 13||

nabhya asidantarikshamh shirshhno dyauh samavartata

padabhyam bhumirdishah shrotrath tatha lokanga akalpayanh || 14||

vedahametam purushham mahantamh

adityavarnam tamasastu pare

sarvani rupani vicitya dhirah

namani kritvaabhivadanh yadaste || 15||

dhata purastadyamudajahara

shakrah pravidvanpradishashcatastrah

tamevam vidyanamrita iha bhavati

nanyah pantha ayanaya vidyate || 16||

yajnena yajnamayajanta devah

tani dharmani prathamanyasanh

te ha nakam mahimanah sacante

yatra purve sadhyah santi devah || 17||

 

om shri ramacandraya namah - purusha sukta snanam samarpayami ||

 

 

atha shri sukta:

 

hiranyavarnam harinim suvarnarajatasrajamh |

candram hiranmayim lakshmim jatavedo mamavaha || 1||

tam ma avaha jatavedo lakshmimanapagaminimh |

yasyam hiranyam vindeyam gamashvam purushhanahamh || 2 ||

ashvapurvam rathamadhyam hastinadapramodinimh |

shriyam devimupahvaye shrirma devi jushhatamh || 3 ||

kansosmi tam hiranyaprakaramardram jvalantim triptam tarpayantimh |

padmesthitam padmavarnam tamihopahvaye shriyamh || 4 ||

candram prabhasam yashasa jvalantim shriyam loke devajushhtamudaramh |

tam padminimim sharanamaham prapadyealakshmirme nashyatam tvam vrine || 5 ||

adityavarne tapasoadhijato vanaspatistava vrikshoatha bilvah |

tasya phalani tapasanudantumayantarayashca bahya alakshmih || 6 ||

upaitu mam devasakhah kirtishca manina saha |

pradurbhutoasmi rashhtresminkirtimriddhim dadatu me || 7 ||

kshutpipasamalam jyeshhthamalakshmim nashayamyahamh |

abhutimasamriddhim ca sarvam nirnudame grihath || 8 ||

gandhadvaram duradharshham nityapushhtam karishhinimh |

Ishvarim sarvabhutanam tamihopahvaye shriyamh || 9 ||

manasah kamamakutim vacah satyamashimahi |

pashunam rupamannasya mayi shrih shrayatam yashah || 10 ||

kardamena prajabhutamayi sambhavakardama |

shriyam vasaya me kule mataram padmamalinimh || 11 ||

apah shrijantu snigdhani ciklitavasame grihe |

nicadevim mataram shriyam vasaya me kule || 12 ||

ardram pushhkarinim pushhtim suvarnam hemamalinimh |

suryam hiranmayim lakshmim jatavedo ma avaha || 13 ||

ardram yahkarinim yashhtim pingalam padmamalinimh |

candram hiranmayim lakshmim jatavedo ma avaha || 14 ||

tam ma avaha jatavedo lakshmimanapagaminimh |

yasyam hiranyam prabhutam gavodasyoshvanvindeyam purushhanahamh || 15 ||

mahadevyai ca vidmahe vishhnupatni ca dhimahi |

tanno lakshmih pracodayath ||

 

om shri ramacandraya namah - shri sukta snanam samarpayami ||

 

 

 

{30 pratishthapana }

 

 

om namo ramacandraya ||

(Repeat 12 times)

 

om tadustu mitra varuna tadagne samyorashmabhyamidamestushastam |

ashimahi gadhamuta pratishtham namo dive brahate sadhanaya ||

 

om grihavai pratishtha suktam tat pratishthita tamaya vaca |

sham stavyam tasmad yadyapidura iva pashun labhate grihanevai ||

 

nana jigamishati grihahi pashunam pratishtha pratishtha

 

om shri ramacandraya sangaya saparivaraya sayudhaya sashaktikaya namah |

shri ramacandram sangam saparivaram sayudham sashaktikam avahayami ||

shri sita sahita shri ramacandraya namah ||

supratishtham astu ||

 

 

{31 vastra }

 

 

{offer two pieces of cloth for the Lord}

 

tam yajnam barhishi praukshan purusham jatamagratah |

tena deva ayajanta sadhya rishayash ca ye ||

 

upaitu mam devasakhah kirtish ca manina saha |

pradurbhuto’smi rashtresmin kirtim riddhim dadatu me ||

 

tapta kancana samkasham

 pitambaram idam hare

samgrihana jagannatha

ramacandra namo’stu te

 

om shri ramacandraya namah -  vastrayugmam samarpayami ||

 

 

{33 yajnopavita }

 

tasmad yajnat sarvahutah sambhritam prishadajyam |

pashuganstagansh cakre vayavyan aranyan gramyash caye ||

 

kshutpipasam alam jyeshtham alakshmim nashayamyaham |

abhutim asamriddhim ca sarvam nirnudame grihat(e) ||

 

shri ramacyuta devesha

 shridharananta raghava

brahma-sutram cottariyam

 grihana raghunandana

 

om shri ramacandraya namah - yajnopavitam samarpayami ||

 

 

{34 abharanam , hasta bhushanam}

 

 

grihana nanabharanani ramacandre nirmitani |

lalata kanthottama karna hasta nitamba hastanguli bhushanani ||

 

om shri ramacandraya namah - abharanani samarpayami ||

 

om shri ramacandraya namah - hasta bhushanam samarpayami ||

 

 

{35 gandha }

 

 

tasmad yajnat sarvahutah ricah samani jajnire

chandagm’si jajnire tasmat yajustasmad ajayata ||

 

gandha dvaram duradharsham nitya-pushtam karishinim |

ishvarigm sarvabhutanam tamihopahvaye shriyam ||

 

kum-kumaguru kasturi

 karpuram candanam thata

tubhyam dasyami rajendra

 shri rama svikuru prabho

 

om shri ramacandraya namah – gandham samarpayami ||

 

 

{36 nana parimala dravya }

 

 

om ahiraiva bhogyeh paryeti bahum jaya hetim paribhadamanah

hastajno vishvavayunani vidvan pumaspramansam paripatu vishvatah ||

 

Om shri ramacandraya namah - nana parimala dravyam samarpayami ||

 

 

{37 akshata }

 

 

tasmad ashva ajayanta ye ke cobhayadatah

gavo ha jajnire tasmat tasmajjata ajavayah ||

 

manasah kamamakutim vacah satyamashimahi |

pashunagm rupa mannasya mayi shrih shrayatam yashah ||

 

shveta tundala samyuktan

 kum-kumena virajitan

akshatan grihyatam deva

 narayana namo’stu te

 

om shri ramacandraya namah - akshatan samarpayami ||

 

 

{38 pushpa }

 

 

malyadini sugandhini

 malyatadini vaiprabho |

maya hritani pujartham

 pushpani pratigrihyatam ||

 

Om shri ramacandraya namah – pushpani samarpayami ||

 

tulasi kunda mandara

 jaji punnaga campakaih |

kadamba karaviraish ca

 kusume shatapatrakaih ||

 

jalambujairbilvapatraish

campakai raghavam vibhum |

pujayishyamyaham bhaktya

 sangrihana janardhana ||

 

tulasi kunda mandara

 parijambujairyutam |

vanamalam pradasyami

 grihana jagadishvara ||

 

om shri ramacandraya namah - patra pushpani vanamalam ca samarpayami ||

 

 

{ 39 nana alankara }

 

 

koti sutanguli yeca

kundale mukutam tatha |

vanamalam kaustubham ca

 grihana purushottama ||

 

shri ramacandraya namah – nana alankaran samarpayami ||

 

 

{39 athangapujah }

 

 

om shri ramacandraya namah - padau pujayami ||

om rajiva-locanaya namah - gulphau pujayami ||

om ravanantakaya namah - januni pujayami ||

om vacaspataye namah - janghai pujayami ||

om vishvarupaya namah - urun pujayami ||

om lakshmanagrajaya namah – guhyam pujayami ||

om vishvamurtaye namah –jaghanam pujayami ||

om vishvamitra priyaya namah – katim pujayami ||

om paramatmane namah – udaram pujayami ||

om shrikantaya namah – hridayam pujayami ||

om yajnine namah - parshvau pujayami ||

om trivikramaya namah – prishthadeham pujayami ||

om padmanabhaya namah - skandyau pujayami ||

om sarvastradharine namah - bahun pujayami ||

om raghudvayaya namah - hastan pujayami ||

om adi purushaya namah – kantham pujayami ||

om vibhishana pratishthatre namah – vadanam pujayami ||

om daya sagaraya namah - nasikam pujayami ||

om setukrite namah - shrotre pujayami ||

om mahayogine namah - netrani pujayami ||

om dhanurdharaya namah - bhravau pujayami ||

om jitavarashaye namah - bhrumadhyam pujayami ||

om sitapataye namah - lalatam pujayami ||

om jnana gamyaya namah - shirah pujayami ||

om candra maulaye namah – maulim pujayami ||

 

om shri ramacandraya namah- sarvangani pujayami ||

 

 

{40 atha pushpa puja }

 

 

Om ramaya namah | karavira pushhpam samarpayami ||

Om ramabhadraya namah | jaji pushhpam samarpayami ||

Om shashvataya namah | campaka pushhpam samarpayami ||

Om rajivalocanaya namah | vakula pushhpam samarpayami ||

Om shrimate namah | shatapatra pushhpam samarpayami ||

 

Om rajendraya namah | kalhara pushhpam samarpayami ||

Om raghupungavaya namah | sevantika pushhpam samarpayami ||

Om janakivallabhaya namah | mallika pushhpam samarpayami ||

Om jaitraya namah | iruvantika pushhpam samarpayami ||

Om jitamitraya namah | girikarnika pushhpam samarpayami ||

Om janardanaya namah | athasi pushhpam samarpayami ||

Om vishvamitra priyayanamah | parijata pushhpam samarpayami ||

Om dantaya namah | punnaga pushhpam samarpayami ||

Om vagmine namah | kunda pushhpam samarpayami ||

Om satya vace namah |  malati pushhpam samarpayami ||

 

Om satya vikramaya namah | ketaki pushhpam samarpayami ||

Om satya vrataya namah | mandara pushhpam samarpayami ||

Om vratadharaya namah | patali pushhpam samarpayami ||

Om kausaleyaya namah | ashoka pushhpam samarpayami ||

Om kharadhvansine namah | puga pushhpam samarpayami ||

 

Om viradavadhapanditaya namah | dadima pushhpam samarpayami ||

Om saptataLaprabhetre namah | deva daru pushhpam samarpayami ||

Om tatakantakaya namah | sugandha raja pushhpam samarpayami ||

Om vedantasaraya namah | kamala pushhpam samarpayami ||

 

shri ramacandra svamine namah | pushhpapujam samarpayami ||

 

 

{41  atha patra puja }

 

 

Om ramaya namah | tulasi patram samarpayami ||

Om adipurushhaya namah | jaji patram samarpayami ||

Om dhanvine namah | campaka patram samarpayami ||

Om pitra bhaktaya namah | bilva patram samarpayami ||

Om varapradaya namah | dhurvayugmam  samarpayami ||

 

Om jitakrodhaya namah | sevantika patram samarpayami ||

Om jagadgurave namah | maruga patram samarpayami ||

Om mahadevaya namah | davana patram samarpayami ||

Om mahabhujaya namah | karavira patram samarpayami ||

Om sauvmyaya namah | vishnu kranti patram samarpayami ||

Om brahmanyaya namah | maci patram samarpayami ||

Om munisamstutaya namah | mallika patram samarpayami ||

Om mahayogine namah | iruvantika patram samarpayami ||

Om mahodaraya namah | apamarga patram samarpayami ||

Om paramapurushhaya namah | parijata patram samarpayami ||

Om punyodayaya namah | dadima patram samarpayami ||

Om dayasagaraya namah | badari patram samarpayami ||

Om smitavaktraya namah | devadaru patram samarpayami ||

Om mitabhashine namah | shami patram samarpayami ||

Om purvabhashine namah | amra patram samarpayami ||

Om raghavaya namah | shami patram samarpayami ||

Om setukrate namah | vata patram samarpayami ||

Om jitavarashaye namah | kamala patram samarpayami ||

Om haraye namah | venu patram samarpayami ||

 

Om ramacandra svamine namah | patrapujam samarpayami ||

 

 

{42 ashhtottarashatanama puja }

 

Chant Dhyan shlokas

 

Om ramaya ramabhadraya ramacandraya vedhase |

raghunathaya nathaya sitaya pataye namah ||

 

shri ramam raghuvaram sitapatim sundaram

kakuthsam karunarnavam gunanidhim viprapriyam dharmikam |

rajendram satyasandham dasharathatanayam shyamalam shantamurtim

vande lokabhiramam raghukula tilakam ravanarim murarim

 

 Om shri ramaya  namah |

 Om ramabhadraya  namah |

 Om ramacandraya  namah |

 Om shashvataya  namah |

 Om rajivalocanaya  namah |

 Om shrimate  namah |

 Om rajendraya  namah |

 Om raghupungavaya  namah |

 Om janaki vallabhaya  namah |

 

 Om jaitraya  namah |

 Om jitanitraya  namah |

 Om janardanaya  namah |

 Om vishvamitrapriyaya  namah |

 Om dantaya  namah |

 Om sharanatranatatparaya namah |

 Om vali pramathanaya  namah |

 Om vagmine  namah |

 Om satya vace  namah |

 Om satya vikramaya  namah |

 Om satya vrataya  namah |

 Om vratadharaya  namah |

 

 Om sada hanumadashrayaya  namah |

 Om kausaleyaya  namah |

 Om kharadhvansine  namah |

 Om virada vadhapanditaya  namah |

 Om vibhishhana paridhatre  namah |

 Om harakodanda khandanaya namah |

 Om saptatala prabhetre  namah |

 Om dashagriva shiroharaya  namah |

 Om jamadgnya mahadarpa namah |

 Om damanaya  namah |

 Om tatakantakaya  namah |

 Om vedantasaraya  namah |

 

 Om vedatmane  namah |

 Om bhavarogasya bheshajaya  namah |

 Om dushhanatrishirohantre  namah |

 Om trimurtaye  namah |

 Om trigunatmakaya  namah |

 Om trivikramaya  namah |

 Om trilokatmane  namah |

 Om punyacaritrakirtanaya  namah |

 Om trilokarakshakaya  namah |

 Om dhanvine  namah |

 Om dandakaranya punyakrite  namah |

 

 Om ahalya shapadamanaya  namah |

 Om pitra bhaktaya  namah |

 Om varapradaya  namah |

 Om jitendriyaya  namah |

 Om jitakrodhaya  namah |

 Om jitamitraya  namah |

 Om jagadgurave  namah |

 Om riksha vanar sanghatine  namah |

 Om citrakutasamashrayaya  namah |

 Om jayantatrana varadaya  namah |

 Om sumitraputrasevitaya  namah |

 Om sarvadevadidevaya namah |

 

 Om mritavanar jivanaya  namah |

 Om mayamaricahantre  namah |

 Om mahadevaya  namah |

 Om maha bhujaya  namah |

 Om sarvadevastutaya  namah |

 Om saumyaya  namah |

 Om brahmanyaya  namah |

 Om muni samstutaya  namah |

 Om maha yogine  namah |

 Om mahodaraya  namah |

 Om sugrivepsita rajyadaya  namah |

 Om sarvapunyadhika phalaya  namah |

 

 Om smrita sarvagha nashanaya  namah |

 Om adipurushhaya  namah |

 Om paramapurushhaya  namah |

 Om punyodayaya  namah |

 Om dayasagaraya  namah |

 Om puranapurushhottamaya  namah |

 Om smita vaktraya  namah |

 Om mita bhashhine  namah |

 Om purva bhashine  namah |

 Om raghavaya  namah |

 Om anantagunagambhiraya  namah |

 Om dhiroddatta gunottamaya  namah |

 

 Om mayamanushacaritraya  namah |

 Om mahadevadipujitaya  namah |

 Om setukrite  namah |

 Om jitavarashaye  namah |

 Om sarva tirthamayaya  namah |

 Om haraye  namah |

 Om shyamangaya  namah |

 Om sundaraya  namah |

 Om shuraya  namah |

 

 Om pita vasase  namah |

 Om dhanurdharaya  namah |

 Om sarva yajnadhipaya  namah |

 Om yagnine  namah |

 Om jaramarana varjitaya  namah |

 Om vibhishhana pratishhthatre  namah |

 Om sarvavagunavarjitaya  namah |

 Om paramatmane  namah |

 Om parabrahmane  namah |

 

 Om saccidananda vigrihaya  namah |

 Om paramajyotishhe  namah |

 Om paramadhamne  namah |

 Om parakashaya  namah |

 Om paratparaya  namah |

 Om patiparagaya  namah |

 Om paraya  namah |

 Om sarva devatmakaya  namah |

 Om parasmate namah |

 

shri ramaya namah ||

 

iti ashhtottara pujam samarpayami ||

 

 

{43 dhupam }

 

 

vanaspatyudbhavo divyo

 gandhadyo gandhavuttamam | 

ramacandra mahipalo

 dhupo yam pratigrihyatam ||

 

yat purusham vyadadhuh katidha vyakalpayan

mukham kimasya kau bahu kavuru padavucyete ||

 

om shri ramacandra svamine namah - dhupam aghrapayami ||

 

 

{44  dipam }

 

 

sajyam trivarti samyuktam

 vahnina yojitum maya |

grihana mangalam dipam

 trailokya timirapaham ||

 

jyotisham pataye tubhyam

 namo ramaya vedhase |

grihana dipakam caiva

 trailokya timirapaha ||

 

brahmano’sya mukhamasit bahu rajanyah kritah |

uru tadasya yad vaishyah padhbhyagm shudro ajayata ||

 

Om shri ramacandraya namah - dipam darshayami ||

 

 

{45 naivedyam }

 

 

(dip finger in water and write a square and

'shri' mark inside the square Place naivedya on

'shri' ;  remove lid and sprinkle water around

the vessel; place in each food item one washed

leaf/flower/akshata)

 

om ramacandraya vidmahe

 ramabhadraya dhimahi | 

tanno rama pracodayat ||

 

om namah ramacandraya ||

(show mudras)

 

nirvishi karanarthe tarksha mudra | 

amrati karanarthe dhenu mudra |

pavitra karanarthe shankha mudra |

samrakshanartham cakra mudra |

vipulamaya karanarthe meru mudra |

 

touch naivedya and chant 9 times “om”

 

om satyantavartena parisincami

(sprinkle water around the naivedya)

 

bhoh! svamin bhojanartham agashcadi vijnapya

 

(request Lord to come for dinner)

 

sauvarne sthalivairye maniganakacite goghritam

supakvam bhakshyam bhojyansa lehyanapi

sakalamaham joshyamna nidhaya  nana shakai rupetam

samadhu dadhi ghritam kshira paniya yuktam

tambulam capi shri ramam pratidivasamaham manase cintayami

 

adya tishthati yat kincit

 kalpitash caparan grihe

pakvannam ca paniyam

  yathopaskara sanyutam

yathakalam manushyarthe

  mokshyamanam shariribhih

tat sarvam shiva pujastu

  prayatam me janardana

sudharasam  suviphulam

 aposhanamidam tava

 grihana kalashanitam

   yatheshthamupa bhujyatam ||

 

om namo ramacandraya

 shri ramacandraya namah |

 

amritopastaranamasi svaha ||

 (drop water from shankha)

 

om pranatmane ramaya svaha

om apanatmane lakshamanaya svaha

om vyanatmane  bharataya svaha

om udanatmane  shatrughnaya svaha

om samanatmane anjaneyaya svaha

 

om namah ramacandraya

 

naivedyam grihyatam deva

  bhakti me acalam kuruh

ipsitam me varam dehi

 ihatra ca param gatim ||

 

shri sadashivaya namastubhyam

maha naivedyam uttamam

sangrihana surashreshtha

 bhakti mukti pradayakam ||

 

candrama manaso jatah cakshoh suryo ajayata

mukhad indrash cagnish ca pranad vayur ajayata ||

 

ardram pushkarinim pushtIm suvarnam hema malinim |

suryam hiranmayim lakshmim jatavedo ma avaha ||

 

om namo ramacandraya

janaki sahita ramacandraya namah |

 

naivedyam samarpayami ||

 

(cover face with cloth and chant  gayatri mantra 

five times or repeat 12 times  om namah ramacandraya )

 

sarvatra amritopidhanyamasi svaha |

 

om janaki sahita ramacandraya namah |

uttaraposhanam samarpayami ||

 

(Let flow water from  shankha)

 

 

{46 maha phalam }

 

(put tulasi / akshata on a big fruit)

 

idam phalam maya deva

 sthapitam puratasthava | 

tena maya saphalavaptir

bhavet janmani-janmani ||

 

om shri ramacandraya namah -  maha-phalam samarpayami 

 

 

{47 phalashtaka}

 

put tulasi / akshata on  fruits

 

kushmanda matulingam ca

 karkati dadimi phalam |

rambha phalam jambiram badaram tatha ||

 

om shri ramacandraya namah -  phalashtakam samarpayami ||

 

 

{48 karodvartana }

 

karodvartankam devamaya

dattam hi bhaktithah |

caru candra prabham divyam

grihana jagadishvara ||

 

om shri ramacandraya namah - karodvarthanarthe candanam samarpayami ||

 

 

{49 tambulam }

 

pugiphalam sa tambulam

  nagavalli dalairyutam |

tambulam grihyatam rama

 yela lavanga samyuktam ||

 

om shri ramacandraya namah - pugiphala tambulam samarpayami ||

 

 

{50 dakshina }

 

 

hiranya garbha garbhastha

 hemabija vibhavasoh |

ananta punya phalada

 athah shantim  prayashcami ||

 

om shri ramacandraya namah - suvarna pushpa dakshinam samarpayami ||

 

 

{51 maha nirajana }

 

 

shriyai jatah shriya aniriyaya shriyam vayo jaritrabhyo dadati

shriyam vasana amritattva mayan bhavanti satya samidha mitadrau

shriya yevainam tacshriamadadhati santata mrica vashat krityam

santatamai sandhiyate prajaya pashubhirya yevam veda ||

 

om shri ramacandraya namah - maha nirajanam dipam samarpayami ||

 

 

{52 karpura dipa }

 

arcata praricata

 priyame daso arcata |

arcantu putraka vata

  purana drishnavarcata ||

 

karpurakam maharaja

 rambhod bhutam ca dipakam |

mangalartham mahipala

 samgrihana jagatpate ||

 

om shri ramacandraya namah -  karpura dipam samarpayami ||

 

 

{53 pradakshina }

 

 

nabhya asidantariksham shirshno dyauh samavartata |

padabhyam bhumir dishah shrotrat tatha lokangm akalpayan ||

 

ardram yah karinim yashtIm pingalam padma malinim |

candram hiranmayim lakshmim jatavedo ma avaha ||

 

yani kani ca papani janmantara kritani ca |

tani tani vinashyanti  pradakshine pade pade ||

 

anyatha sharanam nasti

 tvameva sharanam mama |

tasmat karunya bhavena

 raksha raksha ramapate ||

 

shri ramacandraya namah -  pradakshina samarpayami ||

 

 

{54  namaskara }

 

 

saptasyasan paridhayah tri sapta samidhah kritah |

deva yadyajnam tanvanah abadhnan purusham pashum ||

 

tam ma avaha jatavedo lakshmim anapagaminim |

yasyam hiranyam prabhutam gavo dasyo shvan vindeyam purushan aham ||

 

namah sarva hitarthaya

 jagadara hetave

shrashtangoyam pranamaste

 prayatnena maya kritah |

 

urusa shirasa drishtva

 manasa vacasa tatha

padbhyam karabhyam janubhyam

 pranamoshtangam ucyate ||

 

shatyenapi namaskaran

 kurvatah sharnga panaye |

shata janmarcitam papam

tatkshana deva nashyati ||

 

shri ramacandraya namah – namaskaran samarpayami ||

 

 

{55  rajopacara }

 

 

grihana parameshana

  saratne catra camare |

darpanam vyajinam caiva

  raja-bhogaya yatnathah ||

 

shri ramacandraya namah – catram samarpayami ||

shri ramacandraya namah - camaram samarpayami ||

shri ramacandraya namah - gitam samarpayami ||

shri ramacandraya namah – nrityam samarpayami ||

shri ramacandraya namah - vadyam samarpayami ||

shri ramacandraya namah – darpanam samarpayami ||

shri ramacandraya namah – vyajanam samarpayami ||

shri ramacandraya namah - andolanam samarpayami ||

shri ramacandraya namah - rajopacaran samarpayami ||

shri ramacandraya namah - sarvopacaran samarpayami ||

shri ramacandraya namah - samasta rajopacararthe akshatan samarpayami ||

 

 

{56  mantra pushpa }

 

 

yajnena yajnam ayajanta devah tani dharmani prathamanyasan

te ha nakam mahimanah sacante yatra purve sadhyah santi devah ||

 

yah shucih prayato bhutva

 juhu yadajyamanvaham |

suktam panca-dasharcam ca

 shrikamah satatam japet ||

 

vidya buddhi dhaneshvarya

 putra pautradi sampadah |

pushpanjali pradanena

 dehime ipsitam varam ||

 

namastvanantaya sahasra murtaye

 sahasra padakshi shiroru bahave |

sahasra namne purushaya shashvate

 sahasra koti yugadharine namah ||

 

om namo mahadbhyo namo arbhakebhyo

 namno yuvabhyo nama ashinebhyah |

yajam devanya dishakrava mama

jayasah sham samavrikshideva ||

 

om mamattunah parijnavasarah

mamattu vato apam vrashanvan |

shishitamindra parvata yuvannasthanno

 vishvevarivasyantu devah ||

 

om kathata agne shuciyanta ayordadashurvaje bhirashushanah |

ubheyattoketanaye dadhana ritasya samanrinayanta devah ||

 

om rajadhi rajaya  prasahya sahine

  namo vayam vaishravanaya kurmahe

same kaman kama kamaya mahyam

  kameshvaro vaishravano dadhatu

 kuberaya vaishravanaya maharajaya namah ||

 

om svasti,  samrajyam, bhojyam, svarajyam, vairajyam,

parameshtham, rajyam maharajyamadhipatyamayam samanta

paryayisyat sarva bhaumah sarvayushah, antada, 

parardhat ,  prithivyai samudra paryantaya ekaraliti  tadapyesha

shlokobhigito marutah, pariveshtaro maruttasya vasan grihe

avikshitasya kamaprervishvedeva sabhasada iti ||

 

shri ramacandraya namah -  mantrapushpam samarpayami ||

 

 

{57 shankha brahmana}

 

 

(make three rounds of shankha with water  like arati and pour down;

chant om 9 times  and show mudras)

 

imam apashivatama 

  imam sarvasya bheshaje |

imam rashtrasya vardhini

  imam rashtra bhratomata ||

 

 

{58 tirtha prashana }

 

 

om shriyah kantaya kalyana nidhaye nidhayertinam |

shri venkata nivasaya, shrinivasaya mangalam ||

 

sarvada sarva karyeshu

 nasti tesham amangalam |

yesham hridayistho bhagavan

 mangalayatano harih

 

labhastesham jayastesham kutastesham parajayah |

yesham indivara shyamo hridayasto janardanah ||

 

akala mrityu haranam  sarva vyadhi upashamanam

shri rama padodakam shubham ||

 

 

{59 upayana danam }

 

brahmana suhasini puja

(wash feet, wipe, offer gandha, kumkum, flowers, sapad,

fruits and gifts and make obeisances)

 

 

{60 visarjana puja }

 

 

aradhitanam devatanam punah pujasma karishhye ||

shri ramacandra svami devatabhyo namah ||

 

pujante chatram samarpayami | camaram samarpayami | 

nrityam samarpayami | gitam samarpayami | 

vadyam samarpayami | andolikh arohanam samarpayami | 

ashvarohanamh samarpayami |  gajarohanam samarpayami |

 

shri ramacandra svami devatabhyo namah |

 

samasta rajopacara , devopacara , shaktyupacara , bhaktyupacara

pujam samarpayami ||

 

 

{61  atma samarpana }

 

 

yasya smritya ca namnoktya, tapah, puja, kriyadishu |

nyunam sampurnatam yati sadyo vandey tam acyutamh ||

 

mantrahinam   kriyahinam  bhaktihinam janardana |

yatpujitam mayadeva paripurnam tathastu me ||

 

anena maya kratena shrirRamacandra devata suprita

suprasanna varada bhavatu |

 

madhye mantra, tantra svara, varna nyunatirikta, lopa, dosha,

prayascittartham ram nama maha mantra japam karishhye ||

 

Om Ramaya namah | Ramabhadraya namah | Ramacandraya namah |

Om Ramaya namah | Ramabhadraya namah | Ramacandraya namah |

Om Ramaya namah | Ramabhadraya namah | Ramacandraya namah |

Om rama ramabhadra ramacandrebhyo namah |

 

kayena vaca manasendriyerva, buddhyatmana va prakriteh svabhavat |

karomi yad yad sakalam parasmai ramacandreti samarpayami ||

 

namasmaromi |

shri ramacandra svami devata prasadam shirasa grihnami ||

 

 

{62 kshamapanam }

 

 

aparadha sahasrani kriyante aharnisham maya |

tani sarvani me deva kshamasva purushhottama ||

 

yantu deva gana sarve pujam adaya partivim

ishhta kamyartha sidyartham punaragamanaya ca ||

 

(shake the kalasha)

 

|| shri ramacandrarpanamastu ||