Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Deity Worship > Krsna Puja

Krishna Puja

 

om sarvebhyo gurubhyo namah |

om sarvebhyo devebhyo namah |

om sarvebhyo brahmanebhyo namah ||

 

prarambha karyam nirvighnamastu | shubham shobhanamastu |

ishta devata kuladevata suprasanno varado bhavatu ||

 

anujnam dehi ||

 

##1 at the Krishna altar##

##2 acmana ##

 

om keshavaya svaha | om narayanaya svaha |

om madhavaya svaha | om govindaya namah |

om vishnave namah | om madhusudanaya namah |

om trivikramaya namah | om vamanaya namah |

om shridharaya namah | om hrishikeshaya namah |

om padmanabhaya namah | om damodaraya namah |

om sankarshanaya namah | om vasudevaya namah |

om pradyumnaya namah | om aniruddhaya namah |

om purushottamaya namah | om adhokshajaya namah |

om narasinhaya namah | om achyutaya namah |

om janardanaya namah | om upendraya namah |

om haraye namah |

 

shri krishnaya namah ||

 

##3 Pranayama##

 

om pranavasya parabrahma rishih | paramatma devata | daivi

gayatri chhandah | pranayame viniyogah |

 

om bhuh | om bhuvah | om svah | om mahah | om janah |

om tapah | om satyam | om tatsaviturvarenyam bhargodevasya dhimahi

dhiyo yo nah prachodayat.h ||

 

##(Repeat achamana )##

 

om apojyoti rasomritam brahma bhurbhuvassuvarom.h ||

 

##4  Samkalpa##

 

om shriman.h mahaganadhipataye namah |

 

shri gurubhyo namah | shri sarasvatyai namah |

shri vedaya namah | shri vedapurushaya namah |

ishtadevatabhyo namah | kuladevatabhyo namah |

sthanadevatabhyo namah | gramadevatabhyo namah |

vastudevatabhyo namah | shachipurandarabhyam namah |

umamaheshvarabhyam namah | matapitribhyam namah |

lakshminarayanabhyam namah |

 

sarvebhyo devebhyo namo namah |

sarvebhyo brahmanebhyo namo namah |

yetadkarmapradhana devatabhyo namo namah ||

 

|| avighnamastu ||

 

sumukhashcha ekadantashcha kapilo gajakarnakah |

lambodarashcha vikato vighnanasho ganadhipah ||

dhumraketurganadhyaksho balachandro gajananah |

dvadashaitani namani yah pathet.h shrunuyadapi ||

vidyarambhe vivahe cha praveshe nirgame tatha |

sangrame sankateshchaiva vighnah tasya na jayate ||

 

shuklambaradharam devam shashivarnam chaturbhujam.h |

prasannavadanam dhyayet.h sarva vighnopashantaye ||

 

sarvamangala mangalye shive sarvartha sadhike |

sharanye tryambake devi narayani namo.astute ||

 

sarvada sarva karyeshu nasti tesham amangalam |

yesham hridistho bhagavan.h mangalayatano harih ||

 

tadeva lagnam sudinam tadeva tarabalam chandrabalam tadeva |

vidya balam daivabalam tadeva lakshmipateh tenghri.ayugam smarami ||

 

labhastesham jayastesham kutastesham parajayah |

yesham indivara shyamo hridayastho janardanah ||

 

vinayakam gurum bhanum brahmavishnumaheshvaran.h |

sarasvatim pranamyadau sarva karyartha siddhaye ||

 

shrimad.h bhagavato mahapurushasya vishnorajnaya pravartamanasya

adya brahmano.advitiya parardhe vishnupade shri shvetavaraha kalpe

vaivasvata manvantare bharata varshe bharata khande jambudvipe

dandakaranya deshe godavarya dakshine tire krishnavenyo uttare

tire parashurama kshetre (samyukta amerika deshe, ## St Lewis ##grame,

##australia ##deshe, ##victoria ## grame , bahrinu deshe)

shalivahana shake vartamane vyavaharike dhatu nama sanvatsare

dakshinayane varssha ritau, shravana mase, krishna pakshe, ashthamyam.h  tithau,

rohini nakshatre, soma vasare, sarva graheshu yatha rashi

sthana sthiteshu satsu yevam gunavisheshena vishishtayam

shubhapunyatithau mama atmana shrutismritipuranokta phalaprapyartham

mama sakutumbasya kshema sthairya ayurarogya chaturvidha purushartha

sidhyartham angikrita shri krishna janmashtami vratangatvena sampadita

samagrayya shri balakrishna prityartham yatha shaktya yatha

militopachara dravyaih purushasukta, shri sukta puranokta mantraishcha

dhyanavahanadi shodashopachare shri balakrishna pujam karishye ||

 

idam phalam mayadeva sthapitam puratastava |

tena me saphalavaptirbhavet.h janmanijanmani||

 

##(keep fruits in front of the Lord)##

 

##5 sadanga nyasa

(touching various parts of the body) ##

 

om krishnaya namah  |  angushthabhyayam namah  |

##(touch the thumbs)##

hridayaya namah  ||

om balabhadraya namah  |  tarjanibhyam namah  |

##(touch both fore fingers)##

shirase svaha  ||

om vasudevaya namah  |  madhyamabhyam namah  | 

##(touch middle fingers)##

shikhayey vaushat.h  ||

om aniruddhaya namah  |  anamikabhyam namah  | 

##(touch  ring fingers)##

kavachaya hum.h  ||

om yadhupungavaya namah  |  kanishthikabhyayam namah  |

##(touch little fingers)##

netratrayaya vaushat.h  ||

om rugminivallabhaya namah  |  karatalaprishthabhyayam namah  |

astraya phat.h  ||

##(snap finger, circle head clockwise and clap hands)##

 

##6 digbandhana##

 

om balakrishneti digbandhah | disho badnami ||

##<show mudra>##

 

##7 Ganapati Puja##

 

adau nirvighnatasidhyartham maha ganapatim pujanam karishye |

om gananam tva shaunako ghritsamado ganapatirjagati

ganapatyavahane  viniyogah ||

##(pour water)##

 

om gananam tva ganapatim avamahe |

kavim kavinamupama shravastamam |

jyeshtharajam brahmanam brahmanaspata |

anah shrinvannutibhih sidasadanam ||

 

bhuh ganapatim avahayami |

bhuvah ganapatim avahayami |

svah ganapatim avahayami |

 

om bhurbhuvasvah mahaganapataye namah |

dhyayami | dhyanam samarpayami |

 

om maha ganapataye namah | avahanam samarpayami |

om maha ganapataye namah | asanam samarpayami |

om maha ganapataye namah | padyam samarpayami |

om maha ganapataye namah | arghyam samarpayami |

om maha ganapataye namah | achamaniyam samarpayami |

om maha ganapataye namah | snanam samarpayami |

om maha ganapataye namah | vastram samarpayami |

om maha ganapataye namah | yajnopavitam samarpayami |

om maha ganapataye namah | chandanam samarpayami |

om maha ganapataye namah | parimala dravyam samarpayami |

om maha ganapataye namah | pushpani samarpayami |

om maha ganapataye namah | dhupam samarpayami |

om maha ganapataye namah | dipam samarpayami |

om maha ganapataye namah | naivedyam samarpayami |

om maha ganapataye namah | tambulam samarpayami |

om maha ganapataye namah | phalam samarpayami |

om maha ganapataye namah | dakshinam samarpayami |

om maha ganapataye namah | arthikyam samarpayami |

 

om bhurbhuvasvah maha ganapataye namah |

mantrapushpam samarpayami |

om bhurbhuvasvah maha ganapataye namah |

pradakshina namaskaran.h samarpayami |

om bhurbhuvasvah maha ganapataye namah |

chhatram samarpayami |

 

om maha ganapataye namah | chamaram samarpayami |

om maha ganapataye namah | gitam samarpayami |

om maha ganapataye namah | nrityam samarpayami |

om maha ganapataye namah | vadyam samarpayami |

om maha ganapataye namah | sarva rajopacharan.h samarpayami ||

 

|| atha prarthana ||

 

om vakratunda mahakaya koti surya samaprabha |

nirvighnam kuru me deva sarva karyeshu sarvada ||

 

om bhurbhuvasvah maha ganapataye namah | prarthanam samarpayami |

 

anaya pujaya vighnaharta maha ganapati priyatam.h ||

 

##8 dipa sthapana##

 

atha devasya vama bhage dipa sthapanam karishye |

agninagni samidhyte kavirgrahapatiryuva havyavat.h juvasyah ||

##(light the lamps)##

 

##9 bhumi prartana##

 

mahidyau prithvichana imam yajnam mimikshatam pipratanno bharimabhih ||

 

##10 dhanya rasi ##

 

om aushadhaya sanvadante somena saharajna |

yasmai krineti brahmanastham rajan.h parayamasi ||

##(touch the grains/rice/wheat)##

 

##11 kalasa stapana##

 

om a kalasheshu dhavati pavitre parisinchyate uktairyajneshu

vardhate ||

##(keep kalasha on top of rice pile)##

 

om imam me gange yamune sarasvati shutudristomam sachata parushnya |

asiknya marudvridhe vitasthayarjikiye shrunuhya sushomaya ||

##(fill kalasha with water)##

 

om gandhadvaram dhuradarsham nitya pushpam karishinim |

ishvarim sarva bhutanam tami hopahvayeshriyam ||

##(sprinkle in/apply gandha to kalasha)##

 

om ya phalinirya aphala apushpayashcha pushpani |

brihaspati prasotasthano manchatvam hasah ||

##(put beetle nut in kalasha)##

 

om sahiratnani dashushesuvati savita bhagah |

tambhagam chitramimahe ||

##(put jewels / washed coin in kalasha)##

 

om hiranyarupah hiranya sandrigpanna patsyedu hiranya varnah |

hiranyayat.h pariyonernishadya hiranyadadadatthyannamasmai ||

##(put gold / dakshina in kalasha)##

 

om kandat kandat parohanti parushah parushah pari evano durve

pratanu sahasrena shatena cha ||

##(put durva / karika )##

 

om ashvatthevo nishadanam parnevo vasatishkrita |

go bhaja itkila sathayatsa navatha purusham ||

##(put five leaves in kalasha)##

 

om yuvasuvasa parivitagat sa ushreyan.h bhavati jayamanah |

tam dhirasah kavayah unnayanti svaddhyo svaddhyo manasa devayantah||

##(tie cloth for kalasha)##

 

om purnadarvi parapata supurna punarapatha |

vasneva vikrinavah ishamurjam shatakrito ||

##(copper plate and ashtadala with kunkum)##

 

iti kalasham pratishthapayami ||

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

##12 varuna prartana

( On the second kalasha) ##

 

tatvayami shunah shepoh varuna trishtup kalashe

varunavahane viniyogah  ||

 

om tatvayami brahmana vandamanastada shaste yajamano havirbhih  |

ahelamano varunah bodhyarusham samana ayuh pramoshih  ||

 

om bhurbhuvahsvah varunaya namah  |  

chandanam samarpayami  ||

##(add to kalasha)##

om bhurbhuvahsvah | varunaya namah  |

akshatan.h samarpayami  ||

## (add to kalasha)##

om bhurbhuvahsvah | varunaya namah  |

haridra kumkumam samarpayami  ||

om bhurbhuvahsvah | varunaya namah  |

dhupam samarpayami  ||

om bhurbhuvahsvah | varunaya namah  |

dipam samarpayami  ||

om bhurbhuvahsvah | varunaya namah  |

naivedyam samarpayami  ||

om bhurbhuvahsvah | varunaya namah  |

sakala rajopachararthe akshatan.h samarpayami  ||

 

avate heLo varuna namobhirava yajnebhirimahe havirbhih  |

kshayam namasmabhyam surapracheta rajannenamsi shishrathah kritani  ||

varunaya namah  |   mantra pushpam samarpayami  ||  

pradakshina namaskaran.h samarpayami  ||

 

anaya pujaya bhagavan shri maha varuna priyatam  ||

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami  ||

 

##13 kalasa pujana

(continue with second kalasha ) ##

 

kalashasya mukhe vishnuh kanthe rudrah samashritah |

mule tatra sthito brahma madhye matriganah smritah ||

kukshautu sagarah sarve sapta dvipa vasundharah |

rigvedotha yajurvedah samavedohyatharvanah ||

angaishcha sahitah sarve kalashantu samashritah |

atra gayatri savitri shanti pushtikari tatha ||

 

ayantu deva pujartha abhishekartha siddhaye ||

 

om sitasite sarite yatra sangathe tatraplutaso divamutpatanti |

ye vaitanvam visrajanti dhiraste janaso amritattvam bhajanti ||

 

|| kalashah prarthanah ||

 

kalashah kirtimayushyam prajnam medham shriyam balam |

yogyatam papahanim cha punyam vriddhim cha sadhayet.h ||

sarva tirthamayo yasmat.h sarva devamayo yatah |

athah haripriyosi tvam purnakumbham namo.astute ||

 

kalashadevatabhyo namah |

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

|| mudra ||

##(show mudras as you chant )##

 

nirvishi karanarthe tarksha mudra |

amriti karanarthe dhenu mudra |

pavitri karanarthe shankha mudra |

sanrakshanarthe chakra mudra |

vipulamaya karanarthe meru mudra |

 

##14 sankha pujan

( pour  water from kalasha to shankha, add gandha, flower)##

 

shankham chandrarka daivatam madhye varuna devatam |

prishthe prajapatim vindyad.h agre ganga sarasvatim ||

tvam pura sagarotpanno vishnuna vidhritah kare |

namitah sarva devaishcha panchajanyam namo.astute ||

 

panchajanyaya vidmahe | pavamanaya dhimahi |

tanno shankhah prachodayat.h ||

 

shankha devatabhyo namah |

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami||

 

##15 Gantarchana

(pour drops of water from shankha on top of the bell, apply gandha, flower)##

 

agamarthantu devanam gamanarthantu rakshasam |

kuru ghantaravam tatra devatavahana lanchhanam ||

jnanatho.ajnanatovapi kansya ghantan.h navadayet.h |

rakshasanam pishachanam taddeshe vasatirbhavet.h |

tasmat.h sarva prayatnena ghantanadam prakarayet.h |

 

ghanta devatabhyo namah |

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

##(Ring the ghanta)##

 

##16 atma succhi ##

##( Sprinkle water from shankha, on puja items and devotees)##

 

apavitro pavitro va sarva avasthangatopi va |

yah smaret.h pundarikaksham sah bahyabhyantarah shuchih ||

 

##17 sat-patra puja ##

##( put tulasi leaves or akshatas in empty vessels)##

 

vayavye arghyam |

nairitya padyam |

ishanye achamaniyam |

agneye madhuparkam |

purve snaniyam |

pashchime punarachamanam |

 

##18  panchamrita puja ##

##( put tulasi leaves or akshatas in vessels )##

 

kshire govindaya namah | ##(keep milk in the centre)##

dadhini vamanaya namah | ##(curd facing east )##

ghrite vishnave namah | ##(Ghee to the south)##

madhuni madhusudhanaya namah | ##( honey to west )##

sharkarayam achyuthaya devebhyo namah | ##( Sugar to north)##

 

##19 dWaRa-PaLaKa PuJa##

 

purvadvare dvarashriyai namah | vasudevaya  namah ||

dakshinadvare dvarashriyai namah | devakyai  namah ||

pashchimadvare dvarashriyai namah | nandaya  namah ||

uttaradvare dvarashriyai namah | yashodhaya  namah ||

 

madhye nava ratnakhachita divya sinhasanasyopari

shri balakrishnaya namah ||

 

dvarapalaka pujam samarpayami ||

 

## 20 pita puja ##

 

pithasya adhobhage, adhara shaktyai namah, kurmaya namah

dakshine kshirodadhiye namah, sinhaya namah

sinhasanasya agneya kone, varahaya namah

nairitya kone jnanaya namah

vayavya kone vairagyaya namah

ishanya kone aishvaryaya namah

purva dishe dharmaya namah

dakshina dishe jnanaya namah,

pashchima dishe avairagyaya namah,

uttara dishe anaishvaryaya namah,

pitha maddhye mulaya namah,

nalaya namah,

patrebhyo namah,

kesarebhyo namah,

karnikayai namah

karnika maddhye sam sattvaya namah,

ram rajase namah,

tam tamase namah,

suryamandalaya namah,

suryamandaladhipataye brahmane namah

somamandalaya namah,

somamandaladhipataye vishnave namah

vahnimandalaya namah,

vahnimandaladhipataye ishvaraya namah

 

shri balakrishna svamine namah |  pitha pujam samarpayami

 

## 21 dikpalaka puja ##

##(Start from east of kalasha or deity)##

 

indraya namah,

agnaye namah,

yamaya namah,

nairitaye namah,

varunaya namah,

vayavye namah,

kuberaya namah,

ishanaya namah,

 

iti digpalaka pujam samarpayami

 

## 22 prana pratista ##

##(hold flowers/akshata in hand)##

 

dhyayet.h satyam.h  gunatitam, gunatraya samanvitam.h

lokanatham trilokesham, kaustubhabharanam harim.h

nilavarnam pitavasam, shrivatsa padabhushitam.h

gokulanandam.h brahmadhyairapi pujitam.h

 

##(hold flowers/akshata in hand)##

om asya shri krishnaya prana pratishthapana maha

mantrasya, brahma, vishnu, maheshvara rishayah,

rigyajursamatharvani chhandansi, para prana, shaktih devata,

hram bijam, hrim shaktih, krom kilakam, asyam murtau

prana pratishthapane viniyogah.

 

karanyasah:

 

hram angushthabhyam namah, hrim tarjanibhyam namah,

hrum madhyamabhyam namah, hraim anamikabhyam namah,

hraum kanishthikabhyam namah, hrah karatalakaraprishthabhyam

namah

 

anganyasah:

 

hram hridayaya namah, hrim shirase svaha, hrum shikhayai

vaushat.h, hraim kavachaya hum, hraum netratrayayavaushat.h, hrah

astraya phat.h, bhurbhuvasvarom

 

asunite punarasmasu chakshuvah, punarpranamihino

dehibhogam, jokshakshema suryamuchcharantam manumate,

mridayana, svasti pranam pratishthapayami

 

##(offer the flowers, akshatas and prayers)##

 

## 23 dhyana##

 

om om ##( repeat 15 times)##

 

tamadbhutam balakamabujekshanam,

chaturbhuja shankha gadadyudhayudam

shri vatsya lakshmyam gala shobhi kaustubham,

pitambaram sandra payoda saubhagam

 

maharya vaidurya kiritakundala tvisha parishvakta  sahasrakuntalam.h

uddhama kanchanagada kankanadibhir virochamanam vasudeva aikshata

 

dhyayet.h chaturbhujam krishnam, shankha chakra gadadharam.h

pitambaradharam devam mala kaustubhabhushitam.h

 

om klim krishnaya namah | dhyanam samarpayami ||

 

##(you can add more related shlokas)##

 

## 24 awahana (hold flowers in hand)##

 

aUm sahasrashirsha purushah sahasrakshah sahasrapat.h .

sa bhumim vishvato vritva atyatishthad.hdashangulam.h ||

 

agachchha deva devesha, tejorashe jagatpate,

kriya manam maya pujam, grahana surasattame

 

avahayami deva tvam vasudeva kulodbhavam.h

pratimayam suvarnadinirmitayam yathavidhi

krishnam.h cha balabadhram cha vasudevam cha devakim.h

nandagopa yashodham cha subhadram tatra pujayet.h

 

om atma devanam bhuvanasya garbho yatha vasham charati deva ishah

ghosha idasya shrinvirena rupam tasmai vataya havisha videma

 

shri klim krishnaya namah, sa parivara  sahita,

shri balakrishnam avahayami ||

 

##(offer flowers to Lord)##

 

avahito bhava | sthapito bhava | sannihito bhava |

sanniruddho bhava | avakunthitho bhava | suprito bhava |

suprasanno bhava | sumukho bhava | varado bhava |

prasida prasida ||

##(show mudras to Lord)##

 

## 25 asanam ##

 

purusha evedagam sarvam.h yad.hbhutam yachchha bhavyam.h .

utamritatvasyeshanah yadannenatirohati ||

 

rajadhiraja rajendra krishna mahipate

ratna sinhasanam tubhyam dasyami svikuru prabho

 

om shri balakrishnaya namah, asanam samarpayami ||

 

##(offer flowers/akshathas)##

 

tam ma avaha jatavedo lakshmi manapagaminim.h |

yasyam hiranyam vindeyam gamashvam purushanaham.h

 

## 26 padyam ##

 

etavanasya mahima ato jyayaganshcha purushah .

pado.asya vishva bhutani tripadasyamritam divi ||

 

achyutananda govinda pranatarti vinashan.h |

pahi mam pundarikaksha prasida purushottama ||

 

om klim balakrishnaya namah, padoyo padyam samarpayami ||

 

ashvapurvam rathamadhyam hastinadapramodinim.h |

shriyam devimupahvaye shrirma devi jushatam.h ||

 

padoyo padyam samarpayami ||

 

## 27 arghyam (offer water)##

 

tripadurdhva udaitpurushah pado.asyehabhavatpunah .

tato vishvanvyakramat.h sashananashane abhi || 4||

 

paripurna parananda namo namo krishnaya vedhase |

grihanarghyam maya dattam krishna vishnorjanardana ||

 

om shri krishnaya namah | padoyo padyam samarpayami ||

 

kansosmi tam hiranyaprakaramardram jvalantim triptam tarpayantim.h |

padmesthitam padmavarnam tamihopahvaye shriyam.h ||

 

## 28 achamaniyam

(offer water, or akshata/ leave/flower )##

 

tasmadviradajayata virajo adhi purushah .

sa jato atyatichyata pashchad.hbhumitatho purah ||

 

namah satyaya shuddhaya nityaya jnana rupine |

grahanachamanam krishna sarva lokaika nayaka ||

 

om klim balakrishnaya namah, achamaniyam samarpayami ||

 

chandram prabhasam yashasa jvalantim shriyam loke devajushtamudaram.h |

tam padminimim sharanamaham prapadye.alakshmirme

nashyatam tvam vrine ||

 

achamaniyam samarpayami ||

 

## 29 snanam #

 

yatpurushena havisha deva yajnamatanvata .

vasanto asyasidajyam.h grishma idhmashsharaddhavih ||

 

brahmandodara madhyasthaistithaishcha raghunandana

snapayishyamyaham bhaktya tvam grihana janardana

 

om shri balakrishnaya namah, malapakarsha snanam samarpayami ||

 

adityavarne tapaso.adhijato vanaspatistava vriksho.atha bilvah |

tasya phalani tapasanudantumayantarayashcha bahya alakshmih ||

 

## 29 a) panchamrita snanam:

 

29 a.1 Paya snanam (milk bath)##

 

om apyaya sva svasametute

vishvatah somavrishnyam bhavavajasya sagandhe ||

 

surabhestu samutpannam, devanamapi durlabham.h

payo dadhami devesha, snanartham pratigrihyatam.h

 

om shri balakrishnaya namah, payah snanam samarpayami.

payah snananantara shuddhodaka snanam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

## 29 a. 2  dadhi snanam (curd bath)##

 

om dadhikravano akarisham jishnorashvasyavajinah |

surabhino mukhakarat.h prana ayunshitarishat.h||

 

chandra mandala samkasham, sarva deva priyam hi yat,

dhadhi dadami devesha, snana artam prati grihyatam

 

om shri balakrishnaya namah, dadhi snanam samarpayami.

dadhi snananantara shuddhodaka snanam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami

 

## 29 a. 3 Ghrata snanam (Ghee bath)##

 

om ghritam mimikshe ghritamasya yonirghrite shrito ghritamvasyadhama

anushthadhamavaha madayasva svahakritam vrishabha vakshihavyam ||

 

ajyam suranam aharam ajyam yajney pratishti tam

ajyam pavitram paramam snana artam pratigrahya ta

 

om shri balakrishnaya namah, ghrita snanam samarpayami.

ghrita snananantara shuddhodaka snanam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

## 29 a 4 madhu snanam (honey bath)##

 

om madhuvata ritayathe madhuksharanti sindhavah madhvinah

santoshvadhih

madhunakta muthoshaso madhumatvarthivam rajah madhudyau rastunah pita

madhumanno vanaspatirmadhumam astu suryah madhvirgavo bhavantunah ||

 

sarvaushadhi samutpannam piyusha sadrisham madhu,

snanartante maya dattam grihana parameshvara

 

om shri balakrishnaya namah, madhu snanam samarpayami.

madhu snananantara shuddhodaka snanam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

## 29 a) 5 sharkara snanam (Sugar bath)##

 

om svadhuh pavasya divyaya janmane svadhudarindraya suhavitu namne

svadurmitraya varunaya vayave brihaspataye madhuma adabhyah ||

 

ikshu dandat.h samutpanna, rasyasnigdha tara shubha

sharkareyam maya datta, snanartam pratigrihyatam

 

om shri balakrishnaya namah, sharkara snanam samarpayami.

sharkara snananantara shuddhodaka snanam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

## 29 b). gandhodaka snana (Sandlewud water bath)##

 

om gandhadvaram duradharsha nitya pushpam karishinim |

ishvarim sarva bhutanam tami hopa vhayeshriyam ||

 

hari chandana sambhutam hari priteshcha gauravat.h |

surabhi priya govinda gandha snanaya grihyatam ||

 

om shri balakrishnaya namah | gandhodaka snanam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

## 29 c) abhyanga snanam (Perfumed Oil bath)##

 

om kanikradajvanusham prabhruvana. iyathirvachamariteva navam |

sumangalashcha shakune bhavasi matva kachidabhibhavishvya vidata ||

 

abhyangartha mahipala tailam pushpadi sambhavam |

sugandha dravya sammishram sangrahana jagatpate ||

 

om shri balakrishnaya namah, abhyanga snanam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

## 29 d) angodvartanakam (to clean the body)##

 

angodvartanakam deva kasturyadi vimishritam |

lepanartham grihanedam haridra kunkumairyutam ||

 

om shri balakrishnayanamah, angodvartanakam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

## 29 e) ushnodaka snanam (hot water bath)##

 

nana tirthadahritam cha toyamushnam mayakritam |

snanartham cha prayashchami svikurushva dayanidhe ||

 

om shri balakrishnaya namah| ushnodaka snanam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

## 29 f) shuddodaka Snanam

(Pure water bath, sprinkle water all around)##

 

om apohishta mayo bhuvah | tana urje dadhatana |

maheranaya chakshase | yovah shivatamorasah tasyabhajayate hanah |

ushatiriva matarah | tasma arangamamavo | yasya kshayaya jinvadha |

apo jana yathachanah ||

 

om shri balakrishnaya namah| shuddhodaka snanam samarpayami.

sakala pujarthe akshatan.h samarpayami ||

 

##(after sprinkling water around , throw one tulasi leaf to the north)##

 

## 30 maha abhiseka 

( Sound the bell, pour water from kalasha)##

 

## 30 .a)Purusha Sukta:##

 

|| atha purushasuktam.h ||

 

aUm sahasrashirsha purushah sahasrakshah sahasrapat.h .

sa bhumim vishvato vritva atyatishthad.hdashangulam.h || 1||

 

purusha evedagam sarvam.h yad.hbhutam yachchha bhavyam.h .

utamritatvasyeshanah yadannenatirohati || 2||

 

etavanasya mahima ato jyayaganshcha purushah .

pado.asya vishva bhutani tripadasyamritam divi || 3||

 

tripadurdhva udaitpurushah pado.asyehabhavatpunah .

tato vishvanvyakramat.h sashananashane abhi || 4||

 

tasmadviradajayata virajo adhi purushah .

sa jato atyatichyata pashchad.hbhumitatho purah || 5||

 

yatpurushena havisha deva yajnamatanvata .

vasanto asyasidajyam.h grishma idhmashsharaddhavih || 6||

 

saptasyasan.h paridhayah trissapta samidhah kritah .

deva yadyajnam tanvanah abadhnanpurusham pashum.h .

tam yajnam barhishi praukshan.h purusham jatamagratah .

tena deva ayajanta sadhya rishayashcha ye || 7||

 

tasmadyajnatsarvahutah sambhritam prishadajyam.h .

pashuga.nstaganshchakre vayavyan.h aranyan.h gramyashchaye || 8||

 

tasmadyajnatsarvahutah richah samani jajnire .

chhanda.ngasi jajnire tasmat.h yajustasmadajayata || 9||

 

tasmadashva ajayanta ye ke chobhayadatah .

gavo ha jajnire tasmat.h tasmajjata ajavayah || 10||

 

yatpurusham vyadadhuh katidha vyakalpayan.h .

mukham kimasya kau bahu kavuru padavuchyete || 11||

 

brahmanosya mukhamasit.h bahu rajanyah kritah .

uru tadasya yadvaishyah pad.hbhyam shudro ajayata || 12||

 

chandrama manaso jatah chakshoh suryo ajayata .

mukhadindrashchagnishcha pranadvayurajayata || 13||

 

nabhya asidantariksham.h shirshno dyauh samavartata .

padabhyam bhumirdishah shrotrat.h tatha lokanga akalpayan.h || 14||

 

vedahametam purusham mahantam.h

adityavarnam tamasastu pare .

sarvani rupani vichitya dhirah

namani kritva.abhivadan.h yadaste || 15||

 

dhata purastadyamudajahara

shakrah pravidvanpradishashchatastrah .

tamevam vidyanamrita iha bhavati

nanyah pantha ayanaya vidyate || 16||

 

yajnena yajnamayajanta devah

tani dharmani prathamanyasan.h .

te ha nakam mahimanah sachante

yatra purve sadhyah santi devah || 17||

 

om shri balakrishnayanamah | purushasukta snanam samarpayami. ||

 

## 30 b) shri sukta: ##

 

hiranyavarnam harinim suvarnarajatasrajam.h |

chandram hiranmayim lakshmim jatavedo mamavaha || 1||

tam ma avaha jatavedo lakshmimanapagaminim.h |

yasyam hiranyam vindeyam gamashvam purushanaham.h || 2 ||

ashvapurvam rathamadhyam hastinadapramodinim.h |

shriyam devimupahvaye shrirma devi jushatam.h || 3 ||

kansosmi tam hiranyaprakaramardram jvalantim triptam tarpayantim.h |

padmesthitam padmavarnam tamihopahvaye shriyam.h || 4 ||

chandram prabhasam yashasa jvalantim shriyam loke devajushtamudaram.h |

tam padminimim sharanamaham prapadye.alakshmirme nashyatam tvam vrine || 5 ||

adityavarne tapaso.adhijato vanaspatistava vriksho.atha bilvah |

tasya phalani tapasanudantumayantarayashcha bahya alakshmih || 6 ||

upaitu mam devasakhah kirtishcha manina saha |

pradurbhuto.asmi rashtresminkirtimriddhim dadatu me || 7 ||

kshutpipasamalam jyeshthamalakshmim nashayamyaham.h |

abhutimasamriddhim cha sarvam nirnudame grihat.h || 8 ||

gandhadvaram duradharsham nityapushtam karishinim.h |

Ishvarim sarvabhutanam tamihopahvaye shriyam.h || 9 ||

manasah kamamakutim vachah satyamashimahi |

pashunam rupamannasya mayi shrih shrayatam yashah || 10 ||

kardamena prajabhutamayi sambhavakardama |

shriyam vasaya me kule mataram padmamalinim.h || 11 ||

apah shrijantu snigdhani chiklitavasame grihe |

nichadevim mataram shriyam vasaya me kule || 12 ||

ardram pushkarinim pushtim suvarnam hemamalinim.h |

suryam hiranmayim lakshmim jatavedo ma avaha || 13 ||

ardram yahkarinim yashtim pingalam padmamalinim.h |

chandram hiranmayim lakshmim jatavedo ma avaha || 14 ||

tam ma avaha jatavedo lakshmimanapagaminim.h |

yasyam hiranyam prabhutam gavodasyoshvanvindeyam purushanaham.h || 15 ||

yah shuchih prayato bhutva juhuyadajyamanvaham.h |

suktam paJnchadasharcham cha shrikamah satatam japet.h || 16 ||

padmanane padma uru padmakshi padmasambhave |

tanmebhajasi padmakshi yena saukhyam labhamyaham.h || 17 ||

ashvadayi godayi dhanadayi mahadhane |

dhanam me jushatam devi sarvakamanshcha dehi me || 18 ||

padmanane padmavipadmapatre padmapriye padmadalayatakshi |

vishvapriye vishvamanonukule tvatpadapadmam mayi sannidhatsva || 19 ||

putrapautram dhanam dhanyam hastyashvadigaveratham.h |

prajanam bhavasi mata ayushmantam karotu me || 20 ||

dhanamagnirdhanam vayurdhanam suryo dhanam vasuh |

dhanamindro brihaspatirvarunam dhanamastu te || 21 ||

vainateya somam piba somam pibatu vritraha |

somam dhanasya somino mahyam dadatu sominah || 23 ||

na krodho na cha matsaryam na lobho nashubha matih | |

bhavanti kritapunyanam bhaktanam shrisuktam japet.h || 24 ||

sarasijanilaye sarojahaste dhavalataranshukagandhamalyashobhe |

bhagavati harivallabhe manojne tribhuvanabhutikari prasida mahyam.h || 25 ||

vishnupatnim kshamadevim madhavim madhavapriyam.h |

lakshmim priyasakhim devim namamyachyutavallabham.h || 26 ||

mahalakshmi cha vidmahe vishnupatni cha dhimahi |

tanno lakshmih prachodayat.h || 27 ||

shrivarchasvamayushyamarogyamavidhachchhobhamanam mahiyate |

dhanyam dhanam pashum bahuputralabham shatasanvatsaram dirghamayuh || 28 ||

 

om shri balakrishnayanamah, shri sukta snanam samarpayami.

 

## 30 c) Vishnu Sukta: ##

 

ato deva avantuno yato vishnurvichakra me

 pratvivya saptadhamabhih, idam vishnurvichakrame

 tredha nidadhe padam, samuhvmasyapamsure

 trini trini pada vichakrame, vishnurgopadabhyah

 ato dharmanedharayan.h, vishnoha karmanipashyatayeto vratani paspashe

 indrasya yajnah sakha, tad.h vishnoh paramam padam sada pashyanti surayah

 diviva chakshuratatam.h  tadvipraso vipanyavo jagravamsaha  samindhate

 vishnoryatra ramam padham

 devashya tva savituh prasaveshvinorbhahubhyam pushno hastabhyam.h

agneystejasa, suryashcha archasendrasyam indriyenabhishiJnchami.

 

 balaya shriyai yashasennadhyaya amrutabhisheko astu

shantih pushthih tushthih cha astu

 

 om shri balakrishnayanamah | maha abhisheka snanam samarpayami ||

 

## 31  pratistapana ##

 

om namo krishnaya||

##(Repeat 12 times)##

 

om tadustu mitra varuna tadagne samyorashmabhyamidame stushastam |

ashimahi gadhamuta pratishtham namo dive brahate sadhanaya ||

om grahavai pratishthasuktam tat.h pratishtita tamaya vacha |

sham stavyam tasmadyadyapidura iva pashun.h labhate |

grahanevai nanajigamishati grahahi pashunam pratishtha pratishtha ||

 

om shri balakrishnayasangaya saparivaraya sayudhaya

sashaktikaya namah |

shri balakrishnam sangam saparivaram sayudham sashaktikam

avahayami .

parivara sahita shri krishnayanamah.

supratishthamastu .

 

## 32  vastra

(offer two pieces of cloth for the Lord) ##

 

tam yajnam barhishi praukshan.h purusham jatamagratah .

tena deva ayajanta sadhya rishayashcha ye ||

upaitu mam devasakhah kirtishcha manina saha |

pradurbhuto surashtresminkirtim vriddhim dadatu me ||

 

tapta kanchana samkasham pitambaram idam hare

samgrihana  jagannata krishna namostute

 

om shri balakrishnayanamah, vastrayugmam samarpayami

 

 ## 33  yajnopavita ##

 

tasmadyajnatsarvahutah sambhritam prishadajyam.h .

pashuga.nstaganshchakre vayavyan.h aranyan.h gramyashchaye ||.

 

kshutpipasamalam jyeshthamalakshmim nashayamyaham.h |

abhutimasamriddhim cha sarvam nirnudame grihat.h ||

 

shri bala krishna devesha shridharananta raghava

brahmasutramchottariyam grihana yadunandana

 

om shri balakrishnayanamah, yajnopavitam samarpayami ||

 

## 34  Gandha ##

 

tasmadyajnatsarvahutah richah samani jajnire .

chhanda.ngasi jajnire tasmat.h yajustasmadajayata ||

 

gandhadvaram duradharsham nityapushtam karishinim.h |

Ishvarim sarvabhutanam tamihopahvaye shriyam.h ||

 

kumkumagaru kasturi karpuram chandanam tata

tubhyam dasyami rajendra shri krishna svikuru prabho

 

om shri balakrishnayanamah | gandham samarpayami ||

 

## 35 hastabhusana##

 

om shri balakrishnayanamah | hasta bhushanam samarpayami ||

 

## 36  nana parimala sravya ##

 

om ahiraiva bhogyeh paryeti bahum jaya hetim paribhadamanah |

hastajno vishvavayunani vidvan.hpumaspramansam paripatu vishvatah ||

 

om shri balakrishnayanamah | nana parimala dravyam samarpayami ||

 

## 37  aksata ##

 

tasmadashva ajayanta ye ke chobhayadatah .

gavo ha jajnire tasmat.h tasmajjata ajavayah ||

 

manasah kamamakutim vachah satyamashimahi |

pashunam rupamannasya mayi shrih shrayatam yashah ||

 

shveta tundala samyuktan.h, kumkumena virajitan.h

akshatan.h grihyatam deva, narayana namostute

 

shri balakrishnayanamah | akshatan.h samarpayami ||

 

## 38  puspa ##

 

malyadini sugandhini, malyatadini vaiprabho

maya hritani pujartham, pushpani pratigrahyatam

 

om shri balakrishnayanamah | pushpani samarpayami ||

 

tulasi kunda mandara, jaji punnaga champakaih

kadamba karaviraishcha kusume shatapatrakaih

 

jalambujairbilvapatraishchampakai yadavam vibhum.h

pujayishyamyaham bhaktya sangrihana janardana

 

tulasi kunda mandara parijambujairyutam

vanamalam pradasyami grihana jagadishvara

 

om shri balakrishnayanamah |

patra pushpani,vanamalam cha samarpayami ||

 

## 39  nana alankara ##

 

kathi sutanguli yecha kunddale mukutham tatha

vanamalam kaustubham cha grihana purushottama

 

shri balakrishnayanamah | nana alankaran samarpayami ||

 

## 40 atah anga pujah ##

 

om shri krishnaya namah |  padau pujayami ||

om rajivalochanaya namah | gulfau pujayami ||

om narakantakaya namah | januni pujayami ||

om vachaspataye namah |  janghai pujayami ||

om vishvarupaya namah | urun pujayami ||

 

om balabhadranujaya namah | guhyam pujayami ||

om vishvamurtaye namah | jaghanam pujayami ||

om gopijana priyaya namah | katim pujayami ||

om paramatmane namah | udaram pujayami ||

om shrikantaya namah | hridayam pujayami ||

 

om yajnine namah | parshvau pujayami ||

om trivikramaya namah | prishthadeham pujayami ||

om padmanabhaya namah | skandyau pujayami ||

om sarvastradharine namah | bahun.h pujayami ||

 

om shri balakrishnaya  namah sarvangani pujayami ||

 

## 41  atah puspa puja ##

 

om shri krishnaya namah | karavira pushpam samarpayami ||

om shubhadragrajaya namah | jaji pushpam samarpayami ||

om shashvataya namah | champaka pushpam samarpayami ||

om rajivalochanaya namah | vakula pushpam samarpayami ||

om shrimate namah | shatapatra pushpam samarpayami ||

om rajendraya namah | kalhara pushpam samarpayami ||

om yadupungavaya namah | sevantika pushpam samarpayami ||

om rugminivallabhaya namah | mallika pushpam samarpayami ||

om venunadapriyaya namah | iruvantika pushpam samarpayami ||

om jitamitraya namah | girikarnika pushpam samarpayami ||

om janardanaya namah | athasi pushpam samarpayami ||

om nandagopapriyaya namah | parijata pushpam samarpayami ||

om dantaya namah | punnaga pushpam samarpayami ||

om vagmine namah |  kunda pushpam samarpayami ||

om satyavache namah | malati pushpam samarpayami ||

om satyavikramaya namah | ketaki pushpam samarpayami ||

om satyavritaya namah | mandara pushpam samarpayami ||

om vritadharaya namah | patali pushpam samarpayami ||

om devakinandanaya namah | ashoka pushpam samarpayami ||

om dushtadhvamsine namah | puga pushpam samarpayami ||

om navanita choraya namah | dadima pushpam samarpayami ||

om sakalaguna sampannaya namah | deva daru pushpam samarpayami ||

om putanantakaya namah | sugandha raja pushpam samarpayami ||

om vedantasaraya namah | kamala pushpam samarpayami ||

 

shri krishnaya namah | pushpapujam samarpayami ||

 

## 42  ata patra pujah ##

 

om shri krishnaya namah | tulasi patram samarpayami ||

om adipurushaya namah | jaji patram samarpayami ||

om dhanvine namah | champaka patram samarpayami ||

om pitru bhaktaya namah | bilva patram samarpayami ||

om varapradaya namah | dhurvayugmam  samarpayami ||

om jitakrodhaya namah | sevantika patram samarpayami ||

om jagadgurave namah | maruga patram samarpayami ||

om mahadevaya namah | davana patram samarpayami ||

om mahabhujaya namah | karavira patram samarpayami ||

om saumyaya namah | vishnu kranti patram samarpayami ||

om brahmanyaya namah | machi patram samarpayami ||

om munisamstutaye namah | mallika patram samarpayami ||

om mahayogine namah | iruvantika patram samarpayami ||

om mahodaraya namah | apamarga patram samarpayami ||

om paramapurushaya namah | parijata patram samarpayami ||

om punyodayaya namah | dadima patram samarpayami ||

om dayasagaraya namah | badari patram samarpayami ||

om smitavaktraya namah | devadaru patram samarpayami ||

om mitabhashine namah | shami patram samarpayami ||

om purvabhashine namah | amra patram samarpayami ||

om yadavaya namah | mandara patram samarpayami ||

om yashodavatsalaya namah | vata patram samarpayami ||

om jitavarashaye namah | kamala patram samarpayami ||

om haraye namah | venu patram samarpayami ||

 

om krishnaya namah | patrapujam samarpayami

 

## 43 astottara puja (Chant dhyana shloka ) ##

## (if possible, chant shri vishnu sahsranama  )## 

 

krishnaya vasudevaya haraye paramatmane |

pranata kleshanashaya govindaya namo namah ||

 

 om shri krishnaya namah |

 om kamalanathaya namah |

 om vasudevaya namah |

 om sanatanaya namah |

 om vasudevatmajaya namah |

 om punyaya namah |

 om lilamanushavigrahaya namah |

 om shrivatsa kaustubhadharaya namah |

 om yashodavatsalaya namah |

 om haraye namah |

 om chaturbhujatta chakrasi gadashankhadhyudhaya namah |

 om devakinandanaya namah |

 om shrishaya namah |

 om nandagopapriyatmajaya namah |

 om yamunavegasamharine namah |

 om balabhadrapriyanujaya namah |

 om putanajivitaharaya namah |

 om shakatasurabhanjanaya namah |

 om nandavrajajananandine namah |

 om sachchidanandavigrahaya namah |

 om navanitaviliptangaya namah |

 om navanitanataya namah |

 om anaghaya namah |

 om navanitanavaharaya namah |

 om muchukundaprasadakaya namah |

 om shodashastrisahareshaya namah |

 om tribhangimadhurakritaye namah |

 om shukavagamritabdhindave namah |

 om govindaya namah |

 om yoginam pataye namah |

 om vatsavatacharaya namah |

 om anantaya namah |

 om dhenukasuramardanaya namah |

 om trinikritatrinavartaya namah |

 om yamalarjuna bhanjanaya namah |

 om uttalatalabhetre namah |

 om tamalashyamalakritaye namah |

 om gopagopishvaraya namah |

 om yogine namah |

 om kotisuryasamaprabhaya namah |

 om ilapataye namah |

 om parasmaijyotishe namah |

 om yadavendraya namah |

 om yadudvahaya namah |

 om vanamaline namah |

 om pitavasase namah |

 om parijatapaharakaya namah |

 om govardhanachalodhdartre namah |

 om gopalaya namah |

 om sarvapalakaya namah |

 om ajaya namah |

 om niranjanaya namah |

 om kamajanakaya namah |

 om kanjalochanaya namah |

 om madhughne namah |

 om madhuranathaya namah |

 om dvarakanayakaya namah |

 om baline namah |

 om vridavanantasancharine namah |

 om tulasidamabhushanaya namah |

 om syamantakamanerhartre namah |

 om naranarayanatmakaya namah |

 om kubjakrishnanbaradharaya namah |

 om mayine namah |

 om paramapurushaya namah |

 om mushtikasurachanuramallayudhda visharadaya namah |

 om samsaravairine namah |

 om kamsaraye namah |

 om muraraye namah |

 om narakantakaya namah |

 om anadibrahmacharine namah |

 om krishnavyasanakarshakaya namah |

 om shishupalashirashChetre namah |

 om duryodhanakulantakaya namah |

 om duryodhanakulantakaya namah |

 om vidurakruravaradaya namah |

 om vishvarupapradarshakaya namah |

 om satyavache namah |

 om satyasamkalpaya namah |

 om satyabhamarataya namah |

 om jayine  namah |

 om subhadrapurvajaya namah |

 om vishnave namah |

 om bhishmamuktipradayakaya namah |

 om jagad.hgurave namah |

 om jagannathaya namah |

 om venunadavisharadaya namah |

 om vrishabhasurabidhvamsine namah |

 om banasurakarantakaya namah |

 om yudhishthira pratishthatre namah |

 om barhibaharvatamsakaya namah |

 om parthasarathaye namah |

 om avyaktaya namah |

 om gitamritamahodadhaye namah |

 om kaLiyaphanimanikyaranjitashripadambujaya namah |

 om damodaraya namah |

 om yajnabhoktre namah |

 om danavendravinashakaya namah |

 om narayanaya namah |

 om parabrahmane namah |

 om pannagashana vahanaya namah |

 om jalakrodasamasakta gopivastrapaharakaya namah |

 om punyashlokaya namah |

 om tirthapadaya namah |

 om vedavedyaya namah |

 om dayanidhaye namah |

 om sarvabhutatmakaya namah |

 om paratparaya namah |

 

iti ashtottara pujam samarpayami ||

 

## 44 dhupam ##

 

vanaspatyudbhavo divyo gandhadyo gandhavaththamah | 

krishna mahipalo dhupoyam pratigrihyatam ||

 

yatpurusham vyadadhuh katidha vyakalpayan.h .

mukham kimasya kau bahu kavuru padavuchyete ||

 

om shri balakrishnaya namah | dhupam aghrapayami ||

 

## 45 dipam ##

 

sajyam  trivarti samyuktam vahnina yojitum maya

grihana mangalam dipam, trailokya timirapaham

 

brahmanosya mukhamasit.h bahu rajanyah kritah |

uru tadasya yadvaishyah pad.hbhyam shudro ajayata ||

 

om shri krishnayanamah |  dipam darshayami ||

 

## 46 neivedyam ##

 

##(dip finger in water and draw a square

and 'shri' mark inside the square.

Place naivedya on 'shri'. remove lid and sprinkle

water around the vessel; place in each food item

one washed leaf/flower/akshatha)##

 

om krishnaya vidmahe balabhadraya dhimahi | 

tanno vishnu prachodayat.h ||

 

om namah krishnaya||

##(show mudras)##

 

nirvishikaranartham tarksha mudra | 

amrati karanartham dhenu mudra |

pavitrakaranartham shankha mudra |

sanrakshanartham chakra mudra |

vipulamaya karanartham meru mudra |

 

##touch naivedya and chant 9 times##  'aUm'

 

om satyantavartena parisinchami

##(sprinkle water around the naivedya)##

 

bhoh! svamin.h bhojanartham agashchadi vijnapya

##(request Lord to come for dinner)##

 

sauvarne sthalivairye maniganakachite   goghritam

supakvam bhakshyam bhojyansha lehyanapi

sakalamaham joshyamna nidhaya  nana shakai rupetam

samadhu dadhi ghritam kshira paniya yuktam

tambulam chapi shri krishnam pratidivasamaham manase chintayami

 

adya tishthati yat.hkinchit.h kalpitashchaparangrahe

pakvannam cha paniyam  yathopaskara sanyutam

yathakalam manushyarthe  mokshyamanam shariribhih

tatsarvam krishnapujastu  prayatam me janardana

sudharasam  suviphulam aposhanamidam

tava grihana kalashanitam   yatheshtamupa bhujjyatam ||

 

om shri balakrishnaya namah |

amritopastaranamasi svaha ||

 ##(drop water from shankha)##

 

om pranatmane narayanaya svaha .

om apanatmane  vasudevaya svaha .

om vyanatmane  samkarshanaya svaha .

om udanatmane  pradyumnaya svaha .

om samanatmane aniruddhaya svaha .

 

om namah krishnaya.

 

naivedyam grihyatam deva  bhakti me achalam kuruh |

ipsitam me varam dehi ihatra cha param gatim.h ||

 

shri krishna namastubhyam maha naivedyam uttamam |

sangrihana surashreshtha bhakti mukti pradayakam ||

 

chandrama manaso jatah chakshoh suryo ajayata .

mukhadindrashchagnishcha pranadvayurajayata ||

 

ardram pushkarinim pushtim suvarnam hemamalinim.h |

suryam hiranmayim lakshmim jatavedo ma avaha ||

 

om shri balakrishnaya namah |

 

naivedyam samarpayami ||

 

##(cover face with cloth and chant gayatri mantra

five times or repeat 12 times )##

om balakrishnaya namah |

 

sarvatra amritopidhanyamasi svaha |

 

om shri balakrishnaya namah |

uttaraposhanam samarpayami ||

 

##(Let flow water from  shankha)##

       

## 47 maha phalam

(put tulasi/akshata on a big fruit)##

 

idam phalam mayadeva sthapitam puratasthava | 

tena may saphalavaptirbhavet.h janmanijanmani ||

 

om shri balakrishnaya namah |  mahaphalam samarpayami .

 

## 48 phalastaka

(put tulasi/akshata on  fruits)##

 

kushmanda matulingam cha karkati dadimi phalam.h

rambha phalam jambiram badaram tata

 

om shri balakrishnaya namah |  phalashtakam samarpayami ||

 

## 49 karodwartana ##

 

karodvartankam devamaya dattam hi bhaktithah |

charu chandra prabham divyam grihana jagadishvara ||

 

om shri balakrishnayanamah | 

karodvarthanarthe chandanam samarpayami ||

 

## 50 tambulam ##

 

pugiphalam satambulam  nagavalli dalairyutam.h |

tambulam grihyatam krishna yela lavanga samyuktam.h ||

 

om shri balakrishnayanamah | pugiphala tambulam samarpayami ||

 

## 51 daksina ##

 

hiranya garbha garbhastha hemabija vibhavasoh .

ananta punya phalada athah shantim  prayashchami ||

 

om shri balakrishnayanamah |  suvarna pushpa dakshinam samarpayami ||

 

## 52 maha nirajana ##

 

shriyai jatah shriya aniriyaya shriyam vayo jaritrabhyo dadati

shriyam vasana amritattva mayan.h bhavanti satya samidha mitadrau

shriya yevainam tachshria madadhati santata mricha vashat.hkrityam

santatamai sandhiyate prajaya pashubhirya yevam veda ||

 

om shri balakrishnayanamah | mahanirajanam dipam samarpayami ||

 

## 53 karpura dipa ##

 

archata prarichata  priyame daso archata |

archantu putraka vata purana drishnavarchata ||

 

karpurakam maharaja  rambhodbhutam cha dipakam |

mangalartham mahipala   sangrihana jagatpate ||

 

om shri balakrishnayanamah |  karpura dipam samarpayami ||

 

## 54  pradaksina ##

 

nabhya asidantariksham.h shirshno dyauh samavartata |

padabhyam bhumirdishah shrotrat.h tatha lokanga akalpayan.h ||

 

ardram yahkarinim yashtim pingalam padmamalinim.h |

chandram hiranmayim lakshmim jatavedo ma avaha ||

 

yani kani cha papani janmantara kritani cha |

tani tani vinashyanti  pradakshine pade pade ||

 

anyatha sharanam nasti, tvamev sharnam mama

tasmat karunya bhavena raksha rakhsa ramapate

 

shri balakrishnayanamah |  pradakshinan.h samarpayami ||

 

## 55  namaskara ##

 

namo brahmanya devaya gobrahmanahitaya cha |

jagadhitaya krishnaya govindaya namo namah ||

 

krishnaya vasudevaya haraye paramatmane |

pranatakleshanashaya govindaya namo namah ||

 

namastubhyam jagannatha devakitanaya prabho

vasudevatmajanantha yashodanandavardhana

govinda gokuladhara gopikanta namostute

 

saptasyasan.h paridhayah trissapta samidhah kritah |

deva yadyajnam tanvanah abadhnanpurusham pashum.h ||

 

tam ma avaha jatavedo lakshmimanapagaminim.h |

yasyam hiranyam prabhutam gavodasyoshvanvindeyam purushanaham.h ||

 

namah | sarva hitartaya jagadara hetave

shrashtangoyam pranamaste prayatnena maya kritah

urusa shirasa drishtva, manasa vachasa tata

padbhyam karabhyam janubhyam, pranamoshtanga muchyate

 

shatyenapi namaskaran, kurvatah shargna panaye

shata janmarchitam papam, tat kshanadeva nashyati

 

shri balakrishnayanamah | namaskaran samarpayami ||

 

## 56  rajopachara ##

 

grihana parameshana  saratne chhatra chamare |

darpanam vyajinam chaiva  rajabhogaya yatnathah ||

 

shri balakrishnaya namah |  chhatram samarpayami .

shri balakrishnaya namah |  chamaram samarpayami .

shri balakrishnaya namah |  gitam samarpayami .

shri balakrishnaya namah |  nrityam samarpayami .

shri balakrishnaya namah |  vadyam samarpayami .

 

shri balakrishnaya namah |

samasta rajopachararthe akshatan.h samarpayami ||

 

## 57  mantra puspa ##

 

yajnena yajnamayajanta devasthani dharmani prathamanyasan.h | 

tehanakam mahimanah sachant yatra purve sadya santi devah ||

 

yah shushih prayatobhutva juhuyadajya manvaham.h |

suktam pancha dasharcham cha shri kamah satatam japet.h ||

vidya buddhi dhaneshvarya putra pautradi sampadah |

pushpanjali pradanena dehime ipsitam varam.h ||

 

namastvanantaya sahasra murtaye sahasra padakshi shiroru bahave |

sahasra namne purushaya shashvate sahasra koti yugadharine namah ||

 

om namo mahadbhyo namo   arbhakebhyo namno  yuvabhyo nama ashinebhyah

yajam devanya dishakrava mama jayasah sham samavrikshideva ||

om mamattunah parijnavasarah mamattu vato apam vrashanvan.h

shishitamindra parvata yuvannasthanno vishvevarivasyantu devah ||

om kathata agne shuchiyanta ayordadashurvaje bhirashushanah

ubheyattoketanaye dadhana ritasya samanrinayanta devah ||

 

yajnena yajna maya janta devastani dharmani pratamanyasan,

teha nakam mahimanah sachant yatra purve sadya santi devah

 

om rajadhi rajaya , prasahya sahine ,  namo vayam vaishravanaya

kurmahe same kaman.h , kama kamaya mahyam ,  kameshvaro

vaishravano dadhatu ,kuberaya vaishravanaya maharajaya namah ||

 

om svasti ,  samrajyam , bhojyam , svarajyam , vairajyam ,

parameshtham rajyam maharajyamadhipatyamayam samanta

paryayisyat.h sarva bhaumah sarvayushah,   antada , 

parardhat.h ,  prithivyai samudra paryantaya ekaraliti  tadapyesha

 shlokobhigito marutah , pariveshtaro maruttasya vasan.h grahe

avikshitasya kamaprervishvedeva sabhasada iti ||

 

shri balakrishnayanamah |  mantrapushpam samarpayami ||

 

## 58 sankha bramana ##

##(make three rounds of shankha with water  like arati and pour down;

chant om 9 times  and show mudras)

##

 

imam apashivatama   imam sarvasya bheshaje .

imam rashtrasya vardhini  imam rashtra bhratomata ||

 

## 59 arghya pradanam ##

 

kumbha prarthana

 

namaste devadevesha namaste dharani dhara |

namaste padmanabhaya sudhakumbha namostute ||

 

om jyotsnampate namastubhyam namaste jyotishampate |

namaste rohinikanta sudhakumbha namostute ||

 

arghya mantra

 

om jata kansa vadharthaya bhubharottaranaya cha |

kauravanam vinashaya daityanam nidhanaya cha |

pandavanam hitarthaya dharma samsthapanaya cha |

grihanarghyam mayadattam devakya sahito hare ||

 

devaki sahit shri krishnaya idam arghyam dattam na mama

 

kshirodarnava sambhuta atrigotra samudbhava

grihanarghyam mayadattam rohinya sahitah shashin

rohini sahita chandraya idam arghyam dattam na mama

 

tithe parama kalyani matarmangaladayini

nakshatra tarake tubhyam grahanarghyam namostute

nakshatra taraka sahita tithaya idamarghyam dattam na mama

 

prarthana:

 

krishnam cha balabhadram cha vasudevam cha devakim |

nandagopam yashodam cha subhadram tatra pujayet ||

 

adya stitwa niraharah shvobhute parameshwara

bhokshyami pundarikaksha asmin janmashtami vrate

 

mantrahinam, kriyahinam, bhaktihinam janardana

yatpujitam maya deva paripurnam tadastu mey

 

yasya smritya cha namnoktya, tapah, puja, kriyadishu

nunam sampurnatam yati sadyo vandey tamachyutam.h

 

om klim krishnaya namah | prarthanam samarpayami ||

 

## 60 tirta prasana ##

 

om shriyah kantaya kalyana nidhaye nidhayertinam.h |

shri venkata nivasaya, shrinivasaya mangalam.h ||

 

sarvada sarva karyeshu, nasti tesham amangalam.h |

yesham hridayistho bhagavan, mangalayatano harih ||

 

labhastesham jayastesham kutastesham parajayah |

yesham indivara shyamo hridayasto janardanah ||

 

akala mrityu haranam  sarva vyadhi upashamanam |

sarvadurotopa shamanam shri vishnu  padodakam shubham ||

 

## 61 visarjana puja ##

 

aradhitanam devatanam punah pujasma karishye ||

shri balakrishnasvami devatabhyo namah ||

 

pujante chhatram samarpayami |  chamaram samarpayami | 

nrityam samarpayami |  gitam samarpayami | 

vadyam samarpayami |  andolik.h arohanam samarpayami | 

ashvarohanam.h samarpayami |  gajarohanam samarpayami |

 

shri krishna svami devatabhyo namah |

samasta rajopachara , devopachara , shaktyupachara ,

bhaktyupachara pujam samarpayami ||

 

## punah puja ##

 

om shantakaram bhujaga shayanam padmanabham suresham.h |

vishvadharam gagana sadrisham megha varnam shubhangam.h |

lakshmikantam kamalanayanam yogibhirdhyana gamyam.h |

vande vishnum bhavabhayaharam sarva lokaika natham.h ||

 

om shri balakrishnaya  namah | dhyayami, dhyanam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | avahayami ||

om shri balakrishnaya  namah | asanam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | padyam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | arghyam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | achamaniyam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | snanam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | panchamrita snanam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | maha abhishekam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | vastrayugmam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | yajnopavitam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | gandham samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | hastabhushanam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | nana parimala dravyam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | akshatan.h samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | pushpani samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | nana alankarani samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | anga pujam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | pushpa pujam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | patra pujam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | avarana pujam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | ashtottara pujam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | dhupam aghrapayami ||

om shri balakrishnaya  namah | dipam darshayami ||

om shri balakrishnaya  namah | naivedyam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | maha phalam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | phalashtakam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | karodwartanakam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | tambulam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | dakshinam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | maha nirajanam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | karpura dipam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | pradakshinam samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | namaskaran.h samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | rajopacharan.h samarpayami ||

om shri balakrishnaya  namah | mantrapushpam samarpayami ||

 

## 62  atma samarpana ##

 

anena maya kratena, shribalakrishna janmashtami vratena,

shri krishnah  suprita suprasanna varada bhavatu.

madhye mantra, tantra svara, varna nyunatirikta,lopa, dosha,

prayashchittartham achyutanantagovinda maha mantra japam karishye ||

 

om achyuthaya namah | om anantaya namah | om govindaya namah |

om achyuthaya namah | om anantaya namah | om govindaya namah |

om achyuthaya namah | om anantaya namah | om govindaya namah |

om achyuta ananta govindebhyo namah ||

 

kayena vacha manasendriyerva, buddhyatmana va prakriteh svabhavat.h |

karomi yadyat.h sakalam parasmai narayanayeti samarpayami ||

 

namasmaromi, shri krishna devata prasadam shirasa grihnami ||

 

## 63 ksamapana ##

 

aparadha sahasrani kriyante aharnisham maya |

tani sarvani me deva kshamasva purushottama ||

 

yantu deva gana sarve pujam adaya partivim |

ishta kamyartha sidhyartham punaragamanaya cha ||

 

##(shake the kalasha)##

 

                || shri krishnarpanamastu ||