Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Bhaktivinoda Thakura > Navadvipa Dhaam Mahatmya > Pramana Khanda With Sanskrit > Chapter-V

Chapter Five

 

 

Introduction

 

 

navadvipasya mahatmyam

     vidvadbhir yat samiritam

sangrihitam maya sarvam

     adhyaye 'smin sukhavaham

 

adau karnapurasyaiva

     varnanam shrinu yatnatah

chaitanya-carite kavye

     navadvipa-kathashraye

 

     navadvipasya - of Navadvipa mahatmyam - glory;- vidvadbhih - by the wise; yat - which; samiritam - said; sangrihitam - collected; maya - by me; sarvam - all; adhyaye - chapter; asmin - in this; sukha - happiness; avaham - bringing; adau - inthe beginning; karnapurasya - of Kavi-karnapura; eva - indeed; varnanam - the description; shrinu - please hear; yatnatah - carefully; chaitanya-carite kavye - in Shri Chaitanya-carita Maha-kavya; navadvipa-kathashraye - in the description of Navadvipa.

 

 

     In this chapter I have collected everything the learned great devotees havesaid about Navadvipa. First, please carefully hear Kavi-karnapura's description of Navadvipa in his Chaitanya-carita Maha-kavya:

 

 

Text 1

 

 

iyam mahi bhagyavati mahiyasi

     divo 'pi divyad api nirmalair gunaih

mahanti ratnani yada dadaty ato

     dadhau navadvipam ativa-durlabham

 

     iyam - this; mahi - earth; bhagyavati - fortunate; mahiyasi - more; divah - than the

higher planets; api - and; divyat - than the higher planets; api - and; nirmalaih - with pure; gunaih - virtues; mahanti - great; ratnani - jewels; yada - when; dadati - gives; atah - then; dadhau - gave; navadvipam - Navadvipa; ativa - very; durlabham - rare.

 

 

     The fortunate and purely virtuous earthly world is more exalted than even Svargaloka. When the earth was giving great jewels it also gave the very rare abode of Navadvipa.

 

 

Text 2

 

 

anekadha sancita-bhagya-sancayam

     samastam ekatra vidhaya sarvatah

mahiruhair utpulakeyam utsuka

     dadhau navadvipa iti pratham kim u   

 

     anekadha - many; sancita - collected; bhagya - good fortune; sancayam - multitude;

samastam - all; ekatra - in one place; vidhaya - placing; sarvatah - completely; mahiruhaih - with trees; utpulaka - with bodily hairs erect in ecstasy; iyam - this;utsuka - eager; dadhau - placed; navadvipe - in Navadvipa; iti - thus; prathamfame;kim - whether?; u - indeed.   

 

 

     Has the earth, its trees now hairs standing in ecstasy, eagerly collected all transcendental opulences and placed them in Navadvipa?

 

 

Text 3

 

 

prabhuh kada vavatarishyatity ado

     vicintayantya manasi praphullaya

manorathakranti-vishad anekashah

     satam padabjanu-gatir yaya dadhe

 

     prabhuh - the Lord; kada - when?; va - or; avatarishyati - will descend; iti - thus; adah - below;vicintayantya - thinking; manasi - in the heart; praphullaya - joyful; manoratha - desires; akranti-visat - overwhelming; anekashah - many; satam - of the devotees; pada-abja - lotus feet; anu-gatih - following; yaya - by her; dadhe - placed.

 

 

     " When will the Lord descend?" Thinking this way in her heart, and overcome with spiritual desires, the earth began to follow the footsteps of the great devotees.

 

 

Text 4

 

 

iyam navadvipa-mishena medini

     dadhara bhuyo mathuram ivaparam

vaded amushyam ca vimukti-dayini

     prabhoh pada-sparsha-rasamalatmanah

 

     iyam - she; navadvipa-mishena - as Navadvipa; medini - the earth; dadhara - held; bhuyah - again; mathuram - Mathura; iva - as if; aparam - peerless; vadet - may say; amushyam - of it; ca - and; vimutki-dayini - granting liberation; prabhoh - of the Lord; pada - of the feet; sparsha - the touch; rasa - nectar; amala - pure; atmanah - heart.

 

 

     The earth held Navadvipa as if it were another peerless Mathura. It is said that, heart purified by the nectar touch of the Lord's feet, she now offers liberation.

 

 

Texts 5-8

 

 

aplavya ya dhurjati-sajjata-tatim

     kapala-mala-cchatayasamanvitam

shashanka-lekha-pratibimba-rupinim

     alabdha-purvam shapharim samasadat

 

prabhoh padambhoja-yugasya pavani

     dhara manojna madhura mahiyasah

cakara yatraspadam utsuka sati

     samantato 'sau vimalambu-vahini

 

drava-svarupapi bhavabdhi-shoshini

     shubhrapi yasid dhrita-krishna-vigrahah

kshity-ashritapi dyu-naditi vishruta

     bhramapahapi bhrami-vibhramavaha

 

seyam navadvipa-bhuvi mahiyasim

     shobham ivadhaya tad-anta-vasini

prabhoh padambhoja-yugasya saurabham

     prapyaiva bhuyotkalikakuli-krita

 

     aplavya - flooding; ya - which; dhurjati - of Lord Shiva; sat - transcendental; jata - matted hair; tatim - surface; kapala - of skulls; mala - necklace; cchataya - with the splendor; samanvitam - endowed; shashanka-lekha - crescent moon; pratibimba - reflection; rupinim - form; alabdha - not attained; purvam - before; shapharim - shaphari fish; samasadat - attained prabhoh - of the Lord; padambhoja-yugasya - of the lotus feet; pavani - purifying;dhara - river; manojna - beautiful; madhura - sweet; mahiyasah - great; cakara - did; yatra - where; aspadam - abode; utsuka - eager; sati - saintly; samantatah - completely; asau - it; vimala - pure; ambu - water; vahini - streams; drava - liquid; svarupa - form; api - indeed;  bhava - of repeated birth and death; abdhi - ocean; shoshini - drying up; shubhra - splendid; api - indeed; ya - which; asit - was; dhrita - held; krishna -  - of Lord Krishna; vigrahah - the form; kshiti - earth; ashrita - sheltered; api - indeed;  dyu - of the celestial planets; nadi - the river; iti - thus; vishruta - celebrated; bhrama - bewilderment; apaha - removing; api - indeed; bhrami - of wandering in the material world; vibhrama - the illusion; avaha - removing; sa iyam - this; navadvipa-bhuvi - in the land of Navadvipa; mahiyasim - great; shobham - splendor; iva - as; adhaya - taking; tad-anta-vasini - residing; prabhoh - of the Lord; padambhoja-yugasya - of the lotus feet; saurabham - sweet fragrance; prapya - attaining; eva - certainly; bhuyotkalikakuli-krita - filled with waves.

 

     Flooding Lord Shiva's matted hair splendid with a necklace of skulls and a reflection of the crescent moon and wonderfully splendid as a shaphari fish, pure with the touch of the Supreme Personality of Godhead's lotus feet, beautiful, sweet, manifesting the supreme abode, restless, transcendental, eternal, flowing with pure waters, drying up the ocean of repeated birth and death eventhough it is itself liquid, glorious, holding the transcendental form of Lord Krishna in its embrace, destroying material illusion even though its course is winding, filled with playful waves, and bearing the fragrance of the Supreme Personality of Godhead, the Ganges, the famous river of the celestial worlds now flowing on the earth, beautifies the land of Navadvipa.            

 

 

Text 9

 

 

vasanti yatra kshiti-deva-sattamah

     sada sadacara-parah parayanah

nirantaram veda-vidhana-karmasu

     shruti-smritinam vidhayah sharirinah                                                                 

 

     vasanti - reside; yatra - where; kshiti-deva-sattamah - exalted brahmanas; sada - always; sad-acara-parah - saintly; parayanah - devoted; nirantaram - always; veda-vidhana-karmasu - in activities prescribed by the Vedas;  shruti-smritinam - of shruti and smriti; vidhayah - the rules; sharirinah - personified.                                                                 

 

     In Navadvipa reside exalted, saintly, devoted brahmanas, who always follow Vedic duties, and who are personifications of shruti and smriti.

 

 

Text 10

 

 

sva-bhava-bhajam bhishajam mahattamah

     sa-dharma-nishthash ca visham varah pare

pratishthaya nirbhara-shubhraya sada

     samanvita yatra vasanti manavah

 

     sva-bhava-bhajam - own nature; bhishajam - of physicians; mahattamah - the best; sa-dharma-nishthah - following prescribed duties; ca - and; visham - of vaishyas; varah - the best; pare - others; pratishthaya - by reputation; nirbhara-shubhraya - very pure; sada - always; samanvitah - endowed; yatra - where; vasanti - reside; manavah - people.

 

 

     In Navadvipa reside exalted physicians, pious, dutiful vaishyas, and many other gloriously respectable people.

 

 

Text 11

 

 

tenaiva varnitam candrodayakhye natake punah

 

gauda-kshauni jayati katama punya-tirthavatamsa-

     praya yasau vahati nagarim shri-navadvipa-namnim

yasyam camikara-vara-rucer ishvarasyavataro

     yasmin murta puri puri parispandate bhakti-devi

 

     tena - by him; eva - indeed; varnitam - described;candrodayakhye natake - in the Shri Chaitanya-candrodaya Nataka; punah - again; gauda-kshauni - in Bengal; jayati - all glories; katamah - which; punya-tirtha - of sacred places; avatamsa-prayah - the crest jewels; ya - which; asau - it; vahati - carries; nagarim - the city; shri-navadvipa-namnim - named Shri Navadvipa; yasyam - in which; camikara-vara-ruceh - the splendor of gold; ishvarasya - of the Supreme Personality of Godhead; avatarah - the incarnation; yasmin - in which; murtah - forms; puri puri - in every home; parispandate - shines; bhakti - devotion; devi - goddess.

 

 

     He (Kavi-karnapura) has also described (Navadvipa) in the following verse of Shri Chaitanya-candrodaya Nataka:

 

     All glories to the crest-jewel of sacred places in Bengal that bears the name Navadvipa! There the Supreme Personality of Godhead descended in a form splendid as gold. There Goddess Bhakti is splendidly manifest in every home.

 

 

Text 12

 

 

shri-gaura-ganoddesha-dipikayam ca

 

rasajnah shri-vrindavanam iti yam ahur bahu-vido

     yam etam golokam katipaya-janah prahur apare

sita-dvipam prahuh param api para-vyoma jagadur

     navadvipah so 'yam jayati paramashcarya-mahima

 

     shri-gaura-ganoddesha-dipikayam - in the Gaura-ganoddesha-dipika; ca - and; rasajnah - those expert at relishing the transcendental mellows; shri - vrindavanam - Shri Vrindavana; iti - thus; yam-which;ahuh - say; bahu - vidah - very learned; yam - which etam - this; golokam - Goloka; katipaya - some; janah - persons; prahuh - say; param - again; api - also; para-vyoma - the spiritual sky of Vaikuntha; jagaduh - say; navadvipah - Navadvipa; sah ayam - this;jayati - all glories; parama - transcendental; ashcarya - wonderful; mahima - with glories.

 

 

     In Shri Gaura-ganoddesha-dipika, also, he said:

 

     Some learned devotees say that Navadvipa is identical with the land of Vrindavana. Others say that Navadvipa is actually the spiritual planet Goloka. Some say that Navadvipa is the planet Svetadvipa, and others say that Navadvipa is actually the spiritual sky of Vaikuntha. All glories to the wonderfully glorious land of Navadvipa!

 

 

Text 13

 

 

shri-chaitanya-stave yat-tat-

     rupena gaditam shrinu

 

gatir yah paundranam prakatita-navadvipa-mahima

     bhavenalankurvan bhuvana-mahitam shrotriya-kulam

punaty angi-karad bhuvi paramahamsashrama-padam

     sa devashchaitanyakritir atitaram nah kripayatu

 

     shri-chaitanya-stave - in prayers to Lord Chaitanya; yat - what; tat - this; rupena - by Shrila Rupa Gosvami;gaditam - said; shrinu - please hear; gatih - the shelter; yah - who; paundranam - of the people of Bengal; prakatita-navadvipa-mahima - whose glories are manifested in Navadvipa; bhavena - by birth; alankurvan - decorating;  bhuvana-mahitam - glorified in the worlds; shrotriya-kulam - brhamanas; punati - purifies; angi-karat - by accepting; bhuvi - in the world; paramahamsashrama-padam - the status of paramahamsa.

 

     Now please hear what Shrila Rupa Gosvami has said in his prayers to Lord Chaitanya:

 

     He is the shelter of the people of Bengal. His glory is manifested in Navadvipa. By birth He ornaments the brahmana community, which is worshiped in all the worlds. By accepting it, He purifies the paramahamsa-ashrama in this world. May that Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya, show us His great causeless mercy.

 

 

Text 14

 

 

prabodhananda-vakyam yat

     tad idam shrinu sampratam

 

stumas tam chaitanyakritim ati-vimaryada-pramadad-

     bhutaudaryam varyam vraja-pati-kumaram rasayitum

vishuddha-sva-premonmada-madhura-piyusha-laharim

     pradatum canyebhyah para-pada-navadvipa-prakatam

 

     prabodhananda - of Shrila Prabodhananda Sarasvati; vakyam - statement; yat - what; tat - that; idam - that; shrinu - please hear; sampratam - now; stumah - we glorify; tam - Him; chaitanya-akritim - the form of Lord Chaitanya; ati-vimaryada - without limits; parama - great; abhuta - wonderful; audaryam - generosity; varyam - best; vraja-pati-kumaram - the prince of Vraja; rasayitum - to taste; vishuddha - pure; sva-prema - own love; unmada - mad; madhura - sweet; piyusha - of nectar; laharim - waves; pradatum - to give; ca - and; anyebhyah - to others;  para-pada - the supreme abode; navadvipa - in Navadvipa; prakatam - manifest.

 

 

     Now please hear the statement of Shrila Prabodhananda Sarasvati:

 

     Let us glorify the boundlessly merciful Supreme Personality of Godhead, the prince of Vraja. To taste the intoxicating sweet waves of the nectar of transcendental love for Krishna, as well as to give that nectar to others, He has now appeared in the transcendental abode of Navadvipa as Lord Chaitanya Mahaprabhu.

 

 

Text 15

 

 

shri-vrindavana-dasa-thakurasya

 

nityanandadvaita-chaitanyam ekam

     tattvam nityalankritam brahma-sutram

nityair bhaktair nityaya bhakti-devya

     tatam nitye dhamni nityam bhajamah

 

     shri-vrindavana-dasa-thakurasya - of Vrindavana dasa; nityananda - Nityananda; advaita - Advaita; chaitanyam - Lord Chaitanya; ekam - one; tattvam - principle; nitya - eternal; alankritam - decorated; brahma-sutram - brahma-sutra; nityaih - eternal; bhaktaih - with devotees; nityaya - eternal; bhakti - devotion; devya - by the goddess; tatam - extended; nitye - eternal; dhamni - in the abode; nityam - eternally; bhajamah - we worship.

 

     Shri Vrindavana dasa Thakura has said:

 

     We eternally worship Lord Nityananda, Lord Advaita, and Lord Chaitanya, who are the single Supreme Personality of Godhead, who are eternally decorated with spiritual glory, and who eternally stay in Their eternal transcendental abode with Thier eternal devotees and with the eternal goddess of devotion.

 

 

Text 16

 

 

shriman-navadvipa-dhyanam

 

phullat-shrimad-druma-valli-talla-jala-sat-tira tarangavali

     ramya manda-marun-marala-jalaja-shrenishu bhringaspadam

sad-ratna-khacita-tirtha-divya-nivaha shri-gaura-padambuja-

     dhuli-dhusaritanga-bhava-nicata gangasti ya pavani

 

tasyas tira-su-ramya-hema-surasa-madhye lasac-chri-nava-

     dvipo bhati su-mangalo madhuripor ananda-vanyo mahan

nana-pushpa-phaladya-vriksha-latika-ramyo mahat-sevito

     nana-varna-vihanga-malini-nadair hrit-karna-hari hi yah

 

     shriman-navadvipa - on Shri Navadvipa; dhyanam - meditation; phullat - blossoming;

shrimat - beautiful; druma - trees; valli - vines; talla - lakes; jala - water; sat - beautiful; tira - shores; taranga-avali - waves; ramya - charming; manda - gentle; marun - breezes; marala - swans; jalaja - lotuses; shrenishu - in the multitudes; bhringa - of bumblebees; aspadam - abode;sat - beautiful; ratna - with jewels; khacita - studded; tirtha - holy place; divya - transcendental; nivaha - abundance; shri-gaura - of Lord Gaura;pada - feet; ambuja - lotus; dhuli - with the dust; dhusarita - grey; anga - limbs; bhava-nicata - with the nature; ganga - Ganges;sti ya - which; pavani - purifying; tasyah - of that; tira - on the shore; su-ramya - very beautiful; hema - golden; surasa - sweet; madhye - in the midst; lasat - shining; shri-navadvipah - beautiful Navadvipa; bhati - shines; su - very; mangalah - auspicious; madhuripoh - of Lord Krishna; ananda - bliss; vanyah - flood; mahan - great; nana - various; pushpa - flowers; phala - fruits; adya - beginning with;vriksha - trees; latika - vines; ramyah - delightful; mahat - greatly; sevitah - served; nana - various; varna - species; vihanga-malini-nadaih - sounds of birds; hrit - ofthe heart; karna - and ears; harihi - enchanting; yah - who.

 

 

     The following meditation on Navadvipa (is found in the Shri Chaitanyacandrarcana-candrika):

 

     In the beautiful, purifying Ganges, where the shores are filled with beautiful blossoming trees and vines, where the waters are filled with waves, where there are gentle breezes, swans, lotus flowers, and bumblebees, where there are splendid holy places studded with jewels, where the dust bears the impression of Lord Gaura's lotus feet, by the charming, golden, nectar shore, Shri Navadvipa, very auspicious, a great flood of bliss, charming with many kinds of flowers, fruits, trees, and vines, served by the great souls, and filled with the sounds of many kinds of colorful birds, sounds that charm the ear and heart, shines with great splendor.

 

 

Text 18

 

    

tan-madhye dvija-bhavya-loka-nikaragarani ramyanganam

     aramopavanali-madhya-vilasad-vedi-viharaspadam

sad-bhakti-prabhaya virajita-mahad-bhaktali-nityotsavam

     praty-agaram aghari-murti su-mahat bhatiha yat pattanam

 

     tat - of it; madhye - in the midst; dvija - brahmanas; bhavya-loka - and pious people; nikara - multitudes; agarani - gomes; ramya - charming; anganam - courtyards; arama - gardens; upavana - groves; ali - multitudes; madhya - inthe middle; vilasat - shining; vedi - courtyards; vihara - of pastimes; aspadam - places; sat - transcendental; bhakti - devotion; -prabhaya - by the splendor; virajita - glorious; mahad-bhakta-ali - for the great devotees; nitya - eternal; utsavam - festival; prati - every; agara - house; agha-ari - of Lord Krishna, the enemy of the Agha demon; murti - the form; su-mahat - great; bhati - shines; iha - here; yat - what; pattanam - city.

 

 

     In the city of Navadvipa many brahmanas and pious people have their homes, and there are many beautiful courtyards, gardens, groves and splendid pastime places. The devotees celebrate eternal festivals glorious with the splendor of transcendental devotional service. In every home the Deity of Lord Krishna shines with great splendor.

 

 

Text 19

 

 

tan-madhye ravi-kanti-nindi-kanaka-prakara-sat-toranam

     shri-narayana-geham agra-vilasat-sankirtana-pranganam

lakshmy-antah pura-paka-bhoga-shayana-shri-candrashalam puram

     yad gauranga-harer vibhati sukhadam svananda-sambrimhitam

 

     tat - of that; madhye - in the midst; ravi - of the sun; kanti - the splendor; nindi - rebuking; kanaka - gold; prakara - wall; sat - excellent; toranam - gates; shri-narayana - of Lord Narayana; geham - temple; agra - before; vilasat - splendid; sankirtana - sankirtana; pranganam - courtyard; lakshmi - the goddess of fortune; antah-pura - private rooms; paka - kicten; bhoga - dining room; shayana - bedroom; shri-candrashalam - rooftop balcony; puram - palace; yat - which; gauranga-hareh - of Lord Gaura-Hari; vibhati - shines; sukhadam - delightful; sva - own; ananda - bliss; sambrimhitam - expanding.

 

 

     In Navadvipa Lord Gauranga-Hari's delightful palace, enclosed by a golden wall eclipsing the sun's splendor, glorious with a grand entrance-gate, splendid sankirtana-courtyard, temple of Shri Lakshmi-Narayana, kitchen, dining-room, bedroom, and rooftop balcony, shines with great splendor.

 

 

Text 20

 

 

tan-madhye nava-cuda-ratna-kalasam vajrendru-ratnantara-

     mukta-dama-vicitra-hema-patalam sad-bhakti-ratnacitam

veda-dvara-sad-ashta-mrishta-mani-rut-shobha-kapatanvitam

     sac-candratapa-padmaraga-vidhu-ratnalambi yan-mandiram

 

     tat - of that; madhye - in the midst; nava - new;cuda - crest; ratna - jewel; kalasam - dome; vajra - diamond; indu-ratna - moonstones; antara - within; mukta - pearls; dama - strings; vicitra - wonderful; hema - gold; patalam - roof; sat - transcendental; bhakti - devotion; ratna-acitam - studded with jewels; veda - four; dvaradoors; sat - excellent; ashta - eight; mrishta-mani - mrstamani jewels; rut-shobha - splendor; kapata - panels; anvitam - with; sat - excellent; candratapa - awning; padmaraga - rubies; vidhu-ratna - moonstones; alambi - with; yat - which; mandiram - palace.

 

 

     The palace has a dome of jewels, a roof of diamonds, candramanis, other jewels, pearls, wonderful gold, and transcendental bhaktimanis, four doors with eight panels splendid with mrishtamani jewels, and awnings of rubies.

 

 

Text 21

 

 

tan-madhye mani-citra-hema-racite mantrarna-yantranvite

     shat-konantara-karnikara-shikhara-shri-keshara-sannibhe

kurmakara-mahishtha-yoga-mahasi shri-yoga-pithe 'mbuje

     akashatapa-candra-patra-vimale yad bhati simhasanam

 

     tat - of that; madhye - in the midst; mani - jewels; citra - wonderful; hema - of gold;

racite - made; mantra - mantras; arna - letters; yantra - diagrams; anvite - with; shat-kona - with siz corners; antara - within; karnikara - whorl; shikhara - point; shri-keshara - filaments; sannibhe - near; kurma - of a tortoise; akara - form; mahishtha - greatest; yoga - of yoga; mahasi - in the splendor; shri-yoga-pithe - in the sacred place; ambuje - lotus; akashatapa - sunshine; candra-patra - camphor leaf; vimale - splendid; yat - which; bhati - shines; simhasanam - throne.

 

 

     In the midst of that place is a wonderful golden six-petal lotus decorated with mantra-letters and mystic patterns (yantras). In the middle is the lotus whorl and filaments. There, splendid as sunshine and cooling as camphor, is a sacred place in the shape of a tortoise. There a lion-throne shines with great splendor.

 

 

Text 22

 

 

parshvadhah-padma-patöi-ghaöita-harimani-stambha-vaidurya-prishöham

     citra-cchadavalambi-pravara-mani-vara-mauktikya-kanty-ujjvalam

tulantash cina-celasanam udupa-mridu-pranta-prishöhopadhanam

     svarnantash citra-mantram vasu-hari-carana-dhyana-gamyashöa-konam

 

     parshva - sides; adhah - beneath; padma - rubies;paööi - plate; ghaöita - fashioned; harimani - sapphires; stambha - columns; vaidurya - lapis lazuli; prishöham - back; citra - wonderful; cchada - covering; avalambi - manifest; pravara - best; mani - jewels; vara - excellent; mauktikya - pearls; kanti - splendor; ujjvalam - splendid; tulantah - soft cushions; cina - silk; cela - cloth; asanam - throne; udupa - moon; mridu=soft; pranta-prishöha-upadhanam - cushion for sitting; svarna - golden; antah - within; citra - wonderful; mantram - mantra; vasu - eight; hari - of Lord Hari; carana - on the feet; dhyana - meditation; gamya - approached; ashöa-konam - octagon.

 

     The base and sides of the throne are fashioned from rubies, the legs from sapphires, and the back from lapis lazuli. It is splendid with wonderful pearls and the best jewels. There are soft moon-cushions covered with silken cloth. The throne rests on an octagonal golden base where an eight-letter mantra of meditation on LordHari's feet is inscribed.

 

 

Text 1

 

 

shriman-navadvipa-stotram

 

shri-gauda-deshe sura-dirghikayas

     tire 'ti-ramye iha punyamayyah

lasantam ananda-bharena nityam

     tam shri-navadvipam aham smarami

 

     shri-navadvipa-stotram -  prayers glorifying Navadvipa; shri-gauda-deshe - in Bengal; sura-dirghikayah - of the celestial Ganges; tire - on the shore; ati-ramye - very beautiful; iha - here; punyamayyah - pure; lasantam - shining; ananda-bharena - with great bliss; nityam - eternally; tam - it; shri-navadvipam - on Shri Navadvipa; aham - I; smarami - meditate.

 

 

     Prayers glorifying Navadvipa (by Shrila Rupa Gosvami) follow:

 

     I meditate on Shri Navadvipa, which eternally shines with great spiritual bliss on the very charming shore of the purifying Ganges in in Bengal.

 

 

Text 2

 

 

yasmai paravyoma vadanti kecit

     kecic ca goloka itirayanti

vadanti vrindavanam eva taj-jnas

     tam shri-navadvipam aham smarami

 

     yasmai - to which; paravyoma - the spiritual sky; vadanti - say; kecit - some; kecic - some; ca - and; goloka - Goloka; iti - thus; irayanti - say; vadanti - say; vrindavanam - Vrindavana; eva - indeed; taj-jnah - they who know.

 

 

     I meditate on Shri Navadvipa, which some say is the spiritual sky of Vaikunöha, some say is the realm of Goloka, and they who know the truth say is Shri Vrindavana.

 

 

Text 3

 

 

yah sarva-dikshu sphuritaih su-shitair

     nana-drumaih supavanaih paritah

shri-gaura-madhyahna-vihara-patrais

     tam shri-navadvipam aham smarami

 

     yah - who; sarva-dikshu - in all directions; sphuritaih - manifested; su-shitaih - cooling; nana-drumaih - various shade trees; supavanaih - with gentle breezes; paritah - filled; shri-gaura - of Lord Gaura; madhyahna - midday; vihara - of pastimes;patraih - with objects.

 

 

      I meditate on Shri Navadvipa, where in every direction are cooling breezes and many trees where Lord Gaura enjoyed His noon pastimes.

 

 

Text 4

 

 

shri-svarna-dhi yatra viharita ca

     suvarna-sopana-nibaddha-tira

vyaptormibhir gaurava-gaha-mayyes

     tam shri-navadvipam aham smarami

 

     shri-svarna-dhi - golden; yatra - where; viharita - enjoyed transcendental pastimes; ca - and; suvarna - with golden; sopana - stairs; nibaddha - bound; tira - shores; vyapta - manifested; urmibhih - with waves; gaurava-gaha-mayyeh - great.

 

 

      I meditate on Shri Navadvipa, where the waves of the great Ganges playfully splash against the golden shores decorated with golden stairs.

 

 

Text 5

 

 

mahanty anantani grihani yatra

     sphuranti haimani manoharani

praty-alayam yam shrayate sada shris

     tam shri-navadvipam aham smarami

 

     mahanty - great; anantani - limitless; grihani - houses; yatra - where; sphuranti - are

manifested; haimani - golden; manoharani - charming; praty-alayam - in each home; yam - which; shrayate - rests; sada - always; shrih - the goddess of fortune.

 

 

      I meditate on Shri Navadvipa, where there numberless beautiful golden palaces, all the eternal homes of the goddess of fortune.                                                                                      

 

 

Text 6

 

 

vidya-daya-kshanti-makhaih samastaih

     shadbhir gunair yatra janah prapannah

samstuyamana rishi-deva-siddhais

     tam shri-navadvipam aham smarami

 

     vidya - knowledge; daya - compassion; kshanti - tolerance; makhaih - sacrifice; samastaih - with al; shadbhih - six; gunaih - virtues; yatra - where; janah - people; prapannah - endowed; samstuyamana - glorified; rishi-deva-siddhaih - by the rishis, devas, and siddhas.

 

 

      I meditate on Shri Navadvipa, where the people are glorified by the great sages. demigods, and Siddhas, and are filled with knowledge, mercy, tolerance, the results of all Vedic yajnas, and the six great opulences.

 

Text 7

 

 

yasyantare mishra-purandarasya

     svananda-gamyaika-padam nivasah

shri-gaura-janmadika-lilayadhyas

     tam shri-navadvipam aham smarami

 

     yasya - of which; antare - in the middle; mishra-purandarasya - of Purandara Mishra; svananda-gamyaika-padam - blissful place; nivasah - abode; shri-gaura-janmadika-lilayadhyah - enriched with pastimes from the the birth of Lord Chaitanya.

 

 

      I meditate on Shri Navadvipa, within which is the blissful home of Purandara Mishra, opulent with Lord Gaura's pastimes from His birth.

 

 

Text 8

 

 

gauro yatra bhraman harih sva-bhaktaih

     sankirtana-prema-bharena sarvam

nimajjayaty ujjvala-bhava-sindhau

     tam shri-navadvipam aham smarami

 

     gaurah - Lord Gauranga; yatra - where; bhraman - wandering; harih - Lord Hari; sva-bhaktaih - with His devotees; sankirtana-prema-bharena - with the great love of sankirtana; sarvam - everything; nimajjayaty - immerses; ujjvala-bhava-sindhau - in the ocean of splendid ecstatic love.

 

 

      I meditate on Shri Navadvipa, where golden Lord Hari, by wandering everywhere and chanting the Holy Name with great love in the company of His devotees, plunged everyone into the brilliant ocean of ecstatic love of God.                          

 

 

Text 9

 

 

etan navadvipa-vicintanadhyam

     padyashöakam prita-manah paöhed yah

shrimac-chacinandana-pada-padme

     su-durlabham premam avapnuyat sah

 

     etan - this; navadvipa - of Navadvip; vicintanadhyam - enriched with the memory;

padyashöakam - eight verses; prita-manah - happy at heart; paöhet - reads; yah - who; shrimac-chacinandana-pada-padme - for the lotus feet of Lord Chaitanya; su-durlabham - very rare; premam - love;avapnuyat - attains; sah

 

 

     May he who with a joyful heart reads these eight verses opulent with meditation on Shri Navadvipa attain rare love for Shriman Shacinandana's lotus feet.

 

 

Epilogue

 

 

gitam gaudiya-bhashayam

     vidvadbhir bahubhir muhuh

navadvipasya mahatmyam

     grantheshu bahushu prithak

 

tani tani hi vakyani

     samalocya samantatah

navadvipa-kathayam tu

     ramantu bhagavat-priyah

 

     gitam - sung; gaudiya-bhashayam - in a Bengali commentary; vidvadbhih - learned souls; bahubhih - by many; muhuh - again and again; navadvipasya - of Navadvipa; mahatmyam - glory;- grantheshu - scriptures; bahushu - in many; prithak - in many ways; tani tani - they; hi - indeed; vakyani - words; samalocya - seeing; samantatah - everywhere; navadvipa-kathayam - topics of Navadvipa; tu - indeed; ramantu - may enjoy; bhagavat - to the Lord; priyah - they who are dear.

 

 

     Let the dear devotees of the Lord rejoice to see these  statements glorifying Navadvipa in many different scriptures spoken by many learned devotees and now translated into Bengali