Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Bhaktivinoda Thakura > Navadvipa Dhaam Mahatmya > Pramana Khanda With Sanskrit > Chapter-IV

Chapter Four

 

 

Introduction

 

 

yad uktam dhama-mahatmyam

     shivena girijam prati

urdhvamnaya-maha-tantre

     shrinu tad bhakti-purvakam

 

     yat - which; uktam - said; dhama - of the holy abode; mahatmyam - glorification; shivena - by Lord Shiva; girijam - Parvati; prati - to; urdhvamnaya-maha-tantre - in the Urdhvamnaya Tantra; shrinu - please hear;tat - that; bhakti - devotion; purvakam - before;

 

 

     Now please hear with devotion Lord Shiva's glorification of the holy dhama to Parvati in the Urdhvamnaya Tantra.

 

 

Text 1

 

 

shrutva gaura-katha devi

     vishnu-maya sanatani

papraccha sankaram devam

     bhaktya paramaya muda

 

     shrutva - having heard; gaura - of Lord Gaura; katha - topics; devi - O goddess; vishnu-maya - Lord Vishnu'silluosry potency; sanatani - eternal; papraccha - aked; sankaram - Shiva;devam - Lord; bhaktya - with devotion; paramaya muda - with great happiness.

 

 

     After hearing this description of Lord Gaura, Lord Vishnu's eternal illusory potency cheerfully and with great devotion asked Lord Shiva:

 

 

Text 2

 

 

gaura-mantradikam natha

     shrutam tavordhva-vaktratah

navadvipasya mahatmyam

     idanim vada tattvatah

 

     gaura - of Lord Gaura;mantradikam - beginning with the mantra; natha - O lord; shrutam - heard; tava - from you; urdhva-vaktratah - clearly; navadvipasya - of Navadvipa; mahatmyam - glory; idanim - now; vada - please tell; tattvatah - in truth.

 

 

     O Lord, I have heard Lord Gaura's mantra from You. Now please truthfully tell me the glories of Navadvipa.

 

 

Text 3

 

 

navadvipa-katha punya

     sarva-papa-vinashini

na kadacit pura natha

     kripaya kathita tvaya

 

     navadvipa-katha - topics of Navadvipa; punya - sacred; sarva - all; papa - sin; vinashini - destroying; na - no; kadacit - ever; pura - before; natha - O Lord; kripaya - mercifully; kathita - spoken; tvaya - by You.

 

 

     O Lord, never before have You told me the sacred description of Navadvipa, a description that destroys all sins.

 

 

Text 4

 

 

shri-mahadeva uvaca

 

shri-hareh parama shaktih

     svarupakhya varanane

yasyash chaya-svarupa tvam

     maha-maya gunatmika

 

     shri-mahadevah - Lord Shiva; uvaca - said; shri-hareh - of Krishna; parama shaktih - transcendental potency; svarupa - Svarupa;akhya - named; varanane - O girl ith the beautiful face; yasyah - of which; chaya-svarupa - in the form of a shadow; tvam - you; maha-maya - great illusion; guna-atmika - consisting of the modes of nature.

 

 

     Lord Shiva said: O girl with the beautiful face, Lord Hari's transcendental potency is called Svarupa-shakti. You, His Maha-maya potency consisting of the modes of nature, are a shadow reflection of the Svarupa-shakti.

 

 

Text 5

 

 

tat-prabhavas tridha samvit-

     hladini-sandhini priye

sandhini dhama-namader

     hareh sakshat-prakashini

 

     tat-prabhavah - potencies; tridha - three; samvit- hladini-sandhini - samvit, hladini and sandhini priye - O beloved; sandhini - sdandini; dhama - of the abode;namadeh - beginning with the name; hareh - of Lord Krishna; sakshat - directly; -prakashini - manifested.

 

 

     The transcendental potency is of three kinds: samvit, hladini, and sandhini. The sandhini potency reveals Lord Hari's holy name and abode.

 

 

Text 6

 

 

bhagavan sac-cid-anandas

     codayam asa sandhinim

sa sandhini navadvipam

     akarod akshi-gocaram

 

     bhagavan - the Lord; sat - eternity; cit - knowledge; ananda - bliss;s  codayam asa - sent; sandhinim - sandhini; sa - that; sandhini - sandhini; navadvipam - Navadvipa; akarot - made; akshi-gocaram - in the perception of the eyes.

 

 

     The Supreme Personality of Godhead, who is eternal and full of knowledge and bliss, sent the sandhini potency to this world. The sandhini potency made Navadvipa visible to the eyes of this world.

 

 

Text 7

 

 

phalam pushpam yatha devi

     shakter dhama tatha shubhe

ato nityam navadvipam

     prakatam hi vidur budhah

 

     phalam - fruit; pushpam - flower; yatha - as; devi - O goddess; shakteh - of the potency; dhama - the abode; tatha - so; shubhe - O beautiful one; atah - then; nityam - eternally; - navadvipam - Navadvipa; prakatam - manifested; hi - indeed; viduh - know; budhah - the wise;

 

 

     O goddess, O beautiful one, the wise know that Navadvipa-dhama is eternally manifest from the Lord's transcendental potency with many fruits and flowers.

 

 

Texts 8 and 9

 

 

aprakritam navadvipam

     cin-mayam cid-visheshanam

jadatitam param dhama

     brahma-puram sanatanam

 

vadanti shrutayah sakshad

     daharam sarva-sundaram

nava-sankhyas tatha dvipa

     vartante padma-pushpa-vat

 

     aprakritam - spiritual; navadvipam - Navadvipa; cin-mayam - spiritual; cid-visheshanam - full of knowledge; jada - inert matter; atitam - beyond; param - supreme; -dhama - of the abode;  brahma-puram - spiritual city; sanatanam - eternal; vadanti - say; shrutayah - the Vedas; sakshat - directly; daharam - hadara; sarva - all; sundaram - beautiful; nava - nine; sankhyah - in number; tatha - so; dvipah - islands; vartante - are; padma-pushpa-vat - like a lotus flower.

 

 

     The Vedas say Navadvipa is not material, but spiritual and full of knowledge, beyond dull and inert matter, a transcendental abode, an eternal spiritual city, an all-beautiful lotus flower. The nine islands of Navadvipa are like a great lotus flower.

 

 

Text 10

 

 

shrinu devi pravakshyami

     nava-khanda-svarupakam

yatra vai rajate nityam

     shri-gaurasundaro harih

 

     shrinu - please hear; devi - O goddess; pravakshyami - I will tell; nava-khanda-svarupakam - the form of nine islands; yatra - where; vai - indeed; rajate - shines;nityam - eternally; - shri-gaurasundarah - Lord Chaitanya; harih - Lord Hari.

 

 

     O goddess, please listen and I will tell you of these nine islands where Lord Gaura-Hari eternally shines with great splendor.

 

 

Text 11

 

 

antardvipas tatha devi

     simantadvipa-samjnakah

godrumadvipa-samjno 'nyo

     madhyadvipas tatha parah

 

ganga-purva-tate ramye

     devi dvipa-catushtayam

koladvipa-rtudvipo

     jahnudvipah sureshvari

modadrumas tatharudrah

     pancaite pashcime tate

 

     antardvipah - Antardvipa; tatha - as; devi - O goddess; simantadvipa-samjnakah - named Simantadvipa; godrumadvipa-samjnah - named Godrumadvipa;anyah - another; madhyadvipah  Madhyadvipa; tatha - so; parah - another; ganga - Ganges; purva-tate - on the eastern shore; ramye - delightful; devi - O goddess; dvipa-catushtayam - four islands; koladvipa - Koladvipa; ritudvipah - \Rtudvipa; jahnudvipah - Jahnudvipa; sureshvari - O goddess; modadrumas+modadruma; tatha - so; rudrah - Rudradvipa;panca - five; ete - they; pashcime - in the west; tate - on the shore.

 

 

     O goddess, on the Ganges' beautiful eastern shore are the four islands Antardvipa, Simantadvipa, Godrumadvipa, and Madhyadvipa, and on the western shore are the five islands Koladvipa, Rtudvipa, Jahnudvipa, Modadrumadvipa, and Rudradvipa.

 

 

Text 13

 

 

ganga ca yamuna caiva

     godavari sarasvati

narmada sindhuh kaveri

     tamraparni payasvini

 

kritamala tatha bhima

     gomati ca drishadvati

sarvah punya-jala nadyah

     vartante 'tra yatha-yatham

navadvipo maha-devi

     tabhih sarvaih parivaritah

 

     ganga - Ganges; ca - and; yamuna - Yamuna; ca - and; eva - indeed; godavari - Godavari; sarasvati - Sarasvati; narmada - Narmada; sindhuh - Sindhu; kaveri - Kaveri;tamraparni - Tamraparni; payasvini - Payasvini; kritamala - Krtamala; tatha - so; bhima - Bhima; gomati - Gomati; ca - and; drishadvati - drsadvati; sarvah - all; punya - pure and sacred; jalah - waters; nadyah - rivers; vartante - are; atra - here; yatha - as; yatham - as; navadvipah - Navadvipa; maha-devi - O goddess; tabhih - by them; sarvaih - all; parivaritah - surrounded.

 

 

     O goddess, Navadvipa is surrounded by the pure and sacred waters of the Ganges, Yamuna, Godavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu, Kaveri, Tamraparni, Payasvini, Kritamala, Bhima, Gomati, Drishadvati, and all other sacred rivers.

 

 

Text 15

 

 

ayodhya mathura maya

     kashi kanci hy avantika

dvaravati kurukshetram

     pushkaro naimisham vanam

vartante 'tra navadvipe

     nitye dhamni maheshvari

 

     ayodhya - Ayodhya; mathura - Mathura; maya - Maya;kashi - Kasi; kanci - Kanci; hi - indeed; avantika - Avantika; dvaravati - Dvaraka; kurukshetram - Kuruksetra; pushkarah - Puskara; naimisham - Naimisa; vanam - forest;vartante - are; atra navadvipe - in Navadvipa; nitye - eternally; dhamni - in the abode; maheshvari - O goddess.

 

     O goddess, Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanci, Avantika, Dvaraka, Kurukshetra, Pushkara, and Naimisharanya, are all present in the eternal transcendental abode of Navadvipa.

 

 

Text 16

 

 

bhagirathy-alakananda

     mandakini tathapara

bhogavatiti gangaya

     asti dhara-catushtayam

navadvipasya paridhish

     catvari yojanani ca

 

     bhagirath - Bhagirathi; alakananda - Alakananda; mandakini - Mandakini; tatha - so; apara - another; bhogavatiti - Bhogavati; gangayah - of the Ganges; asti - is; dhara-catushtayam - four streams; navadvipasya - of Navadvipa; paridhih - moat; catvari - four; yojanani - yojanas; ca - and.

 

     Bhagirathi, Alakananda, Mandakini, and Bhogavati are the four streams of the Ganges that surround Navadvipa for 32 miles.

 

 

Text 17

 

 

prithivyam yani tirthani

     rasayam divi va priye

tani sarvani tishthanti

     navadvipe sureshvari

 

     prithivyam - on the earth; yani - as; tirthani - holy places; rasayam - in the lower planets; divi - in the upper planets; va - or; priye - O beloved; tani - they; sarvani - all; tishthanti - stay; navadvipe - in Navadvipa; sureshvari - O goddess.

 

     O goddess, O beloved, all the holy places of the upper and lower planets are present in Navadvipa.

 

 

Text 18

 

 

naham vasami kailase

     na tvam vasasi mad-grihe

na deva divi tishthanti

     rishayo na vane vane

 

     na - not; aham - I; vasami - live; kailase - in Kailasa; na - no; tvam - you; vasasi - reside; mad-grihe - in my home; na - no; devah - the demigods; divi - in heaven; tishthanti - stay; rishayah - the sages; na - no; vane vane - inthe forests.

 

 

     I do not reside in Kailasa. You do not reside in my home. The demigods do not stay in the upper planets. The sages do not stay in the forest.

 

 

Text 19

 

 

sarve vayam navadvipe

     tishthamah prema-lalasah

gaura gaureti gayantah

     sankirtana-para bhuvi

 

     sarve - all; vayam - we; navadvipe - in Navadvipa;tishthamah - stay; prema-lalasah - overcome with love; gaura gaura - Gaura Gaura; iti - thus; gayantah - singing; sankirtana-para - glorifying Lord Gaura; bhuvi - on the earth.

 

     We all stay in Navadvipa. Overwhelmed with love, we perform sankirtana, singing "Gaura! Gaura!" in the earthly sphere.

 

 

Text 20

 

 

ye narah kritino devi

     navadvipe vasanti te

jivena marane tesham

     patir eko mahaprabhuh

 

     ye - who; narah - humans; kritinah - pious; devi - O goddess; navadvipe - in Navadvipa; vasanti - reside;te - they; jivena - with life; marane - in death; tesham - of them; patih - Lord; ekah - one; mahaprabhuh - Chaitanya.

 

 

     O goddess, for the saintly devotees who live in Navadvipa Lord Chaitanya Mahaprabhu is their only Lord both in this life and also after death.

 

 

Text 21

 

 

panca-tattvatmakam gauram

     krishna-chaitanya-samjnakam

ye bhajanti navadvipe

     te me priyatamah kila

 

     panca-tattvatmakam - five truths; gauram - Lord Gaura; krishna-chaitanya-samjnakam - named Shri Krishna Chaitanya; ye - who; bhajanti - worship; navadvipe - in Navadvipa; te - they; me - tome; priyatamah - most dear; kila - indeed.

 

 

     They who in Navadvipa worship Pancatattvatmaka Gaura, who is known as Shri Krishna Chaitanya, are most dear to me.

 

 

Text 22

 

 

padmakaram navadvipam

     antardvipam ca karnikam

simantadi-sthalams tatra

     dalan ashta-svarupakan

 

     padma - lotus; akaram - form; navadvipam - Navadvipa; antardvipam - Antardvipa; ca - and; karnikam - the whorl; simantadi-sthalan - places beginning with Simantadvipa; tatra - there; dalan ashta-svarupakan - in the forms of eight petals.

 

 

     Navadvipa has the form of a great lotus. Antardvipa is the whorl of that lotus and Simantadvipa and the other islands are its eight petals.

 

 

Text 23

 

 

karnika-madhya-bhage tu

     pitham ratnamayam param

panca-tattvanvitam tatra

     gauram purata-sundaram

ye dhyayanti janah shashvat

     te tu sarvottamottamah

 

     karnika-madhya-bhage - in the middle of the whorl; tu - indeed; pitham - a sacred place; ratnamayam - made of jewels; param - supreme;  panca-tattvanvitam - where the Panca-tattva stays; tatra - there; gauram - Lord Gaura;- purata - gold; sundaram - handsome; ye - who; dhyayanti - meditate; janah - persons; shashvat - eternally; te - they; tu - indeed; sarvottamottamah - are the greatest of the great.

 

 

     In the middle of that whorl is a sacred place of jewels. They who always meditate on handsome golden Lord Gaura and the Panca-tattva there are the most exalted of all exalted souls.

 

 

Textn

 

 

yatra tatra navadvipe

     sa sannyasy athava grihi

ha gaureti vadan nityam

     sarvanandan samashnute

 

     yatra - where; tatra - there; navadvipe - in Navadvipa; sah - He; sannyasi - renunciate; athava - or; grihi - householder; ha - indeed; gaura - Gaura!; iti - thus; vadan - saying; nityam - eternally;  sarva - all; anandan - blisses; samashnute - enjoy.

 

 

     Whether a sannyasi or a grihastha, a person who somewhere in Navadvipa calls out "Gaura!" always enjoys all trancendental bliss.

 

 

Text 25

 

 

bhagirathi-tate purve

     mayapuram tu gokulam

tasyas tate pashcime hi

     vrindavanam vidur budhah

 

     bhagirathi - of the Ganges; tate - on the shore; purve - eastern; mayapuram - Mayapura; tu - indeed; gokulam - Gokula; tasyah - of it; tate - on the shore; pashcime - in the west; hi - indeed; vrindavanam - Vrindavana; viduh - know; budhah - the wise;

 

     The wise know that on the eastern shore of the Ganges Mayapura is Gokula, and on the western shore is Vrindavana.

 

 

Text 26

 

 

tatra rasa-sthali divya

     pulinam balukamayam

rasa-sthali pashcime tu

     punyam dhira-samirakam

yad yad vrindavane devi

     tat tat tatra na - no; samshayah

 

     tatra - there; rasa-sthali - the place of the rasa dance; divya - transcendental; pulinam - the shore;balukamayam - filled with bakula flowers; rasa-sthali - the place of the rasa dance; pashcime - in the west; tu - indeed; punyam - piety; dhira - gentle; samirakam - breeze; yat - which; yat - which; vrindavane - in Vrindavana; devi - O goddess;tat - this; tat - this; tatra - there; na - no; samshayah - doubt;

 

 

     In this place is the transcendental rasa dance arena. On the western shore is a rasa dance arena filled with bakula flowers and gentle breezes. O goddess, whatever is present in Vrindavana is also here. Of this there is no doubt.

 

 

Text 27

 

 

tvam hi maya hareh shaktir

     durghatana-patiyasi

cin-mayam antaradityam

     acchadayasi sampratam

 

     tvam - you; hi - indeed; maya - the illusory potency; hareh - of Lord Krishna; shaktih - potency; durghatana-patiyasi - very difficult to overcome; cin-mayam - spiritual; antara - within; adityam - sun; acchadayasi - you cover;sampratam - now.

 

 

     You are Lord Hari's insurmountable illusory potency. At the present time you cover the spiritual sun shining here.

 

 

Text 28

 

 

tato mayapura-khyatir

     yoga-pithasya bhu-tale

praudha maya tava khyatih

     sarvatra vartate priye

 

     tatah - then; mayapura - as Mayapura; khyatih - celebrated; yoga-pithasya - spiritual place; bhu-tale - on the earth; praudha - powerful; maya - illusion; tava - of you; khyatih - fame; sarvatra - everywhere; vartate - is; priye - O beloved.

 

 

     This sacred place is famous on the earth as Mayapura. O beloved, you are famous everywhere as the great illusory potency of the Lord.

 

 

Text 29

 

 

gate tu pulinabhyasam

     kale shri-gaura-vigrahe

vamshivatam samashritya

     tvam pasi vaishnavan janan

 

     gate tu - indeed; pulina - on the shore; abhyasam - acting; kale - at the time; shri-gaura - of Lord Gaura; vigrahe - the form; vamshivatam - Vamsivata; samashritya - taking shelter; tvam - you; pasi - protect; vaishnavan janan - the Vaishnavas.

 

 

     When the form of Lord Gaura enjoys pastimes on the shore here, you stay nearby in Vamshivata and protect the Vaishnavas.

 

 

Text 30

 

 

aham vriddha-shivah sakshat

     prabhor ajnanusaratah

kalpitair agamais tais tair

     vancami bahir-mukhan

 

     aham - I; vriddha-shivah - great Lord Shiva; sakshat - directly;  prabhoh - of the Lord; ajnanusaratah - following the order; kalpitaih - concocted; agamaih - with scriptures; tais taih - with various; vancami - I cheat; bahir-mukhan - the fallen souls.

 

 

     I am the great Lord Shiva. Following the orders of the Supreme Personality of Godhead, I cheat the fallen souls with many newly-created pseudo-scriptures.

 

 

Text 31

 

 

lila-pushtim bhagavatash

     chaitanyasya hareh svayam

karomi satatam devi

     tava maya-balena hi

 

     lila - pastimes; pushtim - nourishment; bhagavatah - of the Lord; chaitanyasya - Chaitanya; hareh - of Lord Krishna; svayam - personally; karomi - I do; satatam - always; devi - O goddess; tava - of you; maya-balena - by the strength of the illusion; hi - indeed.

 

 

     O goddess, using your illusory power I always increase the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya-Hari.

 

 

Text 32

 

 

antardvipe harih sakshad

     brahmanam kripaya svayam

gauravatara-tatparyam

     kathayam asa tattvatah

 

     antardvipe - in Antardvipa; harih - Lord Hari; sakshat - directly; brahmanam - Brahma; kripaya - mercifully; svayam - personally; gaura - of Lord Gaura; avatara - of the incarnation; tatparyam - the meaning; kathayam asa - told. tattvatah - in truth.

 

 

     In Antardvipa Lord Hari personally told the demigod Brahma the real meaning of Lord Gaura's incarnation.

 

 

Text 33

 

 

simanta-dvipam asadya

     tvam hi devi sanatani

dadarsha sundaram rupam

     gaurangasya mahatmanah

 

     simanta-dvipam - Simantadvipa; asadya tvam - you; hi - indeed; devi - O goddess; sanatani - eternal; dadarsha - saw; sundaram - the handsome; rupam - form; gaurangasya - of Lord Chaitanya; mahatmanah - the great one.

 

 

     O eternal goddess, you went to Simantadvipa and there personally saw Lord Gauranga Mahaprabhu's handsome form.

 

 

Text 34

 

 

tat-samipe maha-devi

     mathura vidyate puri

abhavat yatra vai kamso

     yavanasya grihe kalau

 

     tat - this; samipe - near; maha-devi - O goddess;mathura - Mathura; vidyate - is; puri - city; abhavat - where; yatra - where; vai - indeed; kamsah - Kamsa; yavanasya - of a yavana;grihe - in the home; kalau - in the age of Kali.

 

 

     O goddess, nearby is Mathura City where in Kali-yuga Kamsa was born in a yavana's house.

 

 

Text 35

 

 

shodhitva tam kirtanadau

     shri-gaurasundarah prabhuh

tirtham dvadashakam tirtva

     shridharasya griham yayau

 

     shodhitva - having purified; tam kirtanadau shri-gaurasundarah - Gaurasundara; prabhuh - the Lord; tirtham - holy place;- dvadashakam - Dvadasha; tirtva - having crossed; shridharasya - of Shridhara; griham - to the home; yayau - went.

 

 

     After purifying it in His first public kirtana, Lord Gaurasundara left Dvadasha-tirtha and went to Kolaveca Shridhara's house.

 

 

Text 36

 

 

tad dhi navadvipe devi

     sudama-puram iryate

tatraiva vartate gauri

     vishrama-kundam uttamam

 

     tat - that; dhi navadvipe - in Navadvipa; devi - O goddess; sudama - of Sudama; puram - the home; iryate - is said; tatra - there; eva - indeed; vartate - is; gauri - O Gauri; vishrama-kundam - Vishrama-kunda; uttamam - transcendental.

 

 

     O goddess Shridhara's house in Navadvipa is said to actually be the hosue of Sudama Vipra. O Gauri, in that place is transcendental Vishrama-kunda.

 

 

Text 37

 

 

mayamarim tatottirya

     drishtva rama-parakramam

suvarna-sena-durge sa

     nanarta kirtane harih

 

     mayamarim tatah - then; uttirya - crossing; drishtva - seeing; rama - of Lord Rama;

parakramam - prowess; suvarna-sena-durge - in Suvarna Seba's home; sah - He; nanarta - danced; kirtane - in kirtana; harih - Lord Hari.

 

 

     After crossing over the place named Mayamari, and after seeing Rama's prowess, Lord Hari danced in kirtana in the home of Suvarna Sena.

 

 

Text 38

 

 

deva-pallim tato gatva

     devan surya-mukhan prabhuh

shri-krishna-kirtananande

     plavayam asa bhamini

 

     deva-pallim - Devapalli; tatah - then; gatva - having gone; devan - the demigods; surya - by Surya; mukhan - headed; prabhuh - the Lord; shri-krishna-kirtana-anande - in the bliss of Krishna-kirtana; plavayam asa - plunged; bhamini - O beautiful one.

 

 

     O beautiful one, the Lord then went to Devapalli, where He plunged Surya and the demigods in the bliss of Krishna-kirtana.

 

 

Text 39

 

 

kshetram hari-haram tirtva

     kashim ca moksha-dayinim

godruma-dvipam asadya

     surabhi-sevitam harih

nanarta paramavishto

     mrikanda-suta-sannidhau

 

     kshetram hari-haram - Harihara-kshetra; tirtva - having crossed; kashim - Kashi; ca - and; moksha-dayinim - giving liberation; godruma-dvipam - Godrumadvipa; asadya - attaining; surabhi - by surabhi cow; sevitam - served; harih - Lord Hari; nanarta - danced; parama-avishtah - in ecstasy; mrikanda-suta - Markandeya; sannidhau - near.

 

     After going to Harihara-kshetra and Kasi, which gives liberation, Lord Hari went to Godrumadvipa, where there is a surabhi cow. There the Lord danced in ecstacy with Markandeya.

 

 

Text 40

 

 

madhyadvipam tato gatva

     saptarishi-mandape harih

nanarta naimishe tirthe

     savadhutah sa-parshadah

 

     madhyadvipam - Madhyadvipa; tatah - then; gatva - having gone; saptarishi - of the seven dsages; mandape - in the pavilion; harih - Lord Hari; nanarta - danced; naimishe - in Naimisha; tirthe - the holy place; sa - with; avadhutah - Nityananda Avadhuta;sa - with; parshadah - His associates.

 

     Lord Hari then went to Madhyadvi where, in Naimisha-tirtha, in Saptarshi-mandapa, He danced with His associates and with Nityananda Avadhuta.

 

 

Text 41

 

 

tato gatva pushkarakhyam

     tirtham vipra-nishevitam

brahmavartam kurushketram

     plavayam asa kirtanaih

 

     tatah - then; gatva - having gone; pushkara - Pushkara; akhyam - named; tirtham - holy place;-vipra-nishevitam - the residence of brahmanas; brahmavartam - Brahmavarta; kurushketram - Kurukshetra; plavayam asa - plunged; kirtanaih - in kirtana.

 

 

     The Lord then went to Pushkara-tirtha, where there are many brahmanas. He flooded Brahmavarta and Kurukshetra with kirtana.

 

 

Text 42

 

 

tato maha-prayagakhyam

     panca-veni-samanvitam

tirtham shri-jahnavim tirtva

     koladvipam jagama ha

 

     tatah - then; maha-prayaga-akhyam - named Mahapprayaga; panca-veni-samanvitam - where five rivers meet; tirtham - holy place;- shri-jahnavim - the Ganges; tirtva - having crossed; koladvipam - to Koladvipa; jagama - went; ha - indeed.

 

 

     The Lord then went to Mahaprayaga-tirtha, where five rivers meet. Then He crossed thw Ganges and went to Koladvipa.

 

 

Text 43

 

 

samudrasena-rajye tu

     ganga-sagara-sangame

kirtayitva harim devi

     campahattam jagama ha

 

     samudrasena-rajye - in the kingdom of Maharaja Samudrasena;tu - indeed; ganga - Ganges; sagara - the ocean; sangame - meeting; kirtayitva - glorifying; harim - Lord Hari; devi - O goddess; campahattam - to Campahatta; jagama - went; ha - indeed.

 

 

     Performing hari-kirtana in Maharaja Samudrasena's kingdom where the Ganges meets the ocean, the Lord then went to Campahatta.

 

 

Text 44

 

 

ritudvipam tato gatva

     drishtva shobham vanasya ca

radha-kundadikam smritva

     ruroda shacinandanah

 

     ritudvipam - to Rtudvipa; tatah - then; gatva - having gone; drishtva - having seen;

shobham - beauty; vanasya - of the forest; ca - and; radhakunda-adikam - beginning with Radha-kunda; smritva - having remembered; ruroda - cried; shacinandanah - Shaci's son.

 

 

     Then Lord Shacinandana went to \Rtudvipa where, seeing the beauty of the forest, He was reminded of Radha-kunda, and He wept.

 

 

Text 45

 

 

tatah sankirtananande

     shri-vidyanagaram harih

dadarsha parshadaih sardham

     veda-sthanam anuttamam

 

     tatah - then; sankirtana - of sankirtana; anande - in the bliss; shri-vidyanagaram - Shri Vidyanagara; harih - Lord Hari; dadarsha - saw; parshadaih - associates; sardham - with; veda - of the Vedas; sthanam - place; anuttamam - transcendental.

 

 

     Then, absorbed in the bliss of sankirtana, Lord Hari and His associates saw Vidyanagara, the home of the Vedas.

 

 

Text 46

 

 

jahnudvipam samasadya

     drishtva jahnu-tapovanam

modadrume rama-lilam

     smaran gauro mumoda ha

 

     jahnudvipam - Jambudvipa; samasadya - attaining; drishtva - seeing; jahnu-tapovanam - the forest where Jahnu Muni performed austerities; modadrume - in Modadruma; rama - of Lord Rama; lilam - the pastimes; smaran - remembering; gaurah - Lord Gaura;- mumoda - was joyful; ha - indeed.

 

 

     Then the Lord went to Jahnudvipa where He saw the forest where Jahnu Muni performed austerities. In Modadrumadvipa was happy remembering Lord Rama's transcendental pastimes.

 

 

Text 47

 

 

vaikuntha-pura-madhye tu

     drishtva nihshreyasam vanam

brahmanim virajapare

     bhagavan shri-mahat-puram

 

     vaikuntha-pura-madhye - in the middle of Vaikunthapura; tu - indeed; drishtva - seeing; nihshreyasam - the best;vanam - forest; brahmanim - Brahmani; viraja - of the Viraja; apare - on the other shore; bhagavan - the Lord; shri-mahat-puram - Shri Mahat-pura.

 

 

     In the midst of Vaikuntapura, the Lord saw Nihshreyasa-vana. Then, crossing to the other shore of the Viraja, He saw Brahmanipura and Shri Mahatpura.

 

 

Text 48

 

 

sthanam ca pandu-putranam

     kamya-nama vanam shubham

drishtva panca-vatim catra

     shri-sankara-puram yayau

 

     sthanam - place;- ca - and; pandu-putranam - of Pandu's sons; kamya - Kamya;

nama - named; vanam - forest; shubham - beautiful; drishtva - seeing; panca-vatim - five gardens; ca - and;atra - here; shri-sankara-puram - to Shri Shankara-pura; yayau - went.

 

     The Lord then went to the beautiful forest named Kmyavana, which had been the place of the Pandavas. He saw five gardens there and then He went to Shri Shankarapura.

 

 

Text 49

 

 

tatah pulinam asadya

     pitham vrindavanatmakam

dadarsha kirtayan krishnam

     shri-gauranga-mahaprabhuh

 

     tatah - then; pulinam - the shore; asadya - attaining; pitham - the sacred place;

vrindavana - Vrindavana; atmakam - the self; dadarsha - saw; kirtayan - glorifying; krishnam - Krishna;shri-gauranga-mahaprabhuh - the Lord.

 

 

     He went to the riverbank there and saw the sacred place identical with Vrindavana forest. There Lord gauranga Mahaprabhu performed Krishna-kirtana.

 

 

Text 50

 

 

tatra rasa-sthalim drishtva

     sa-parshada-rama-patih

shri-bhagavata-padyena

     rasa-gitam cakara sah

 

     tatra - there; rasa-sthalim - the place of the rasa dance; drishtva - seeing; sa-parshada - with His associates; rama-patih - the husband of the goddess of fortune; shri-bhagavata-padyena - with the verses of Shrimad-Bhagavatam; rasa-gitam - the song of the rasa dance; cakara - did; sah - He.

 

 

     The Lord, who is the husband of the gosddess of fortune, in the company of His associates seeing the arena of the rasa dance there sang verses from Shrimad-Bhagavatam glorifying the

rasa dance.

 

 

Text 51

 

 

smritva rasatmikam lilam

     maha-bhava-dasham prabhuh

lebhe tatra maha-devi

     puline rasa-mandape

 

     smritva - having remembered; rasatmikam - sweet; lilam - pastimes; maha-bhava-dasham - great love; prabhuh - the Lord; lebhe - attained; tatra - there; maha-devi - O goddess;puline - on the shore; rasa-mandape - in the rasa pavilion.

 

 

     O goddess, remembering the rasa-dance pastime in the rasa-mandapa by the riverbank, the Lord became filled with ecstatic love.

 

 

Text 52

 

 

divi dundubhayo nedur

     babhuvuh pushpa-vrishtayah

jagadur munayo vedan

     chandogyadi-svarupakan

 

     divi - in the upper planets; dundubhayah - drums; neduh - sounded; babhuvuh - became; pushpa - of flowers;vrishtayah - showers; jagaduh - recited; munayah - sages; vedan - the Vedas; chandogya-adi-svarupakan - beginning with the Chandogya Upanishad.

 

 

     Dundubhi drums sounded in the celestial worlds. A shower of flowers fell. Beginning with the Chandogya Upanishad, the sages recited the Vedas.   

 

 

Text 53

 

 

shruti-mula-gate namni

     dirgha-bahur mahaprabhuh

hare krishneti sankroshya

     cacala jahnavi-tate

 

     shruti-mula-gate - entered the ears; namni - when the name; dirgha - long; bahuh - arms; mahaprabhuh - the Lord; hare krishna iti - Hare Krishna; sankroshya - calling out; cacala - went; jahnavi-tate - on the shore of the Ganges.

 

 

     When the sound the holy name entered His ears, long-armed Lord Mahaprabhu called out " Hare Krishna!" and wandered on the Ganges' shore.

 

 

Text 54

 

 

bhagirathim samuttirya

     sa-parshadah shaci-sutah

nama sankirtane reme

     rudradvipe samantatah

 

     bhagirathim - the Ganges; samuttirya - crossing; sa - with; parshadah - His associates; shaci-sutah - Lord Chaitanya; nama - name; sankirtane - in sankirtana; reme - enjoyed; rudradvipe - in Rudradvipa; samantatah - everywhere.

 

 

     After crossing the Ganges with His associates, Lord Chaitanya, the son of Shaci-devi, enjoyed nama-sankirtana everywhere inRudradvipa.

 

 

Text 55

 

 

bilva-pakshe tato gatva

     vipran krishna-parayanan

premna samplavayam asa

     kanci-puram jagat-patih

 

     bilva-pakshe - Bilvapaksha; tatah - then; gatva - having gone; vipran - to the brahmanas; krishna-parayanan - devoted to Krishna; premna - with love; samplavayam asa - flooded; kanci-puram - Kancipura; jagat - of the universes; patih - themaster.

 

 

     The Lord of the universes then went to Bilvapaksha and Kancipura, where He plunged the devotee-brahmanas into a flood of krishna-prema.

 

Text 56

 

 

tato gatva bharadvaja-

     sthanam sankirtayan harim

tato mayapuravasam

     pravivesha svayam harih

 

     tatah - then; gatva - having gone; bharadvaja - of Bharadvaja;  sthanam - place;- sankirtayan - florifying; harim - Lord Hari; tatah - then; mayapura-avasam - the abode of Mayapura; pravivesha - entered; svayam - personally;- hari - Lord Hari.

 

 

     Lord Hari then went to Bharadvaja-sthana and performed hari-sankirtana and then He personally entered the abode of Mayapura.

 

 

Text 57

 

 

shrinvanti paraya bhaktya

     ye gaura-kirtana-drumam

na tesham punar avrittih

     shive samsara-sagare

 

     shrinvanti - hear; paraya - with great; bhaktya - withdevotion; ye - who; gaura - of Lord Gaura; kirtana - of kirtana; drumam - the tree; na - no; tesham - of them; punah - again; avrittih - return; shive - O auspicious one; samsara - of repeated birth and death; sagare - in the ocean.

 

 

     O auspicious one, they with with great devotion hear about the tree of Lord Gaura's sankirtana pastimes never again return to the ocean of repeated birth and death.

 

 

Text 58

 

 

navadvipa-samam sthanam

     shri-gauranga-samah prabhuh

krishna-prema-sama praptir

     nasti durge kadacana

 

     navadvipa - to Navadvipa; samam - equal; sthanam - place;- shri-gauranga-samah - equal to Lord Chaitanya; prabhuh - the Lord; krishna-prema-sama - equal to Krishna-prema; praptih - attainment; na - not; asti - is ; durge - O Durga; kadacana - at any time.

 

 

     O Durga, no place is equal to Navadvipa. No deity is equal to Lord Gauranga. No attainment is equal to pure love for Lord Krishna.

 

 

Text 59

 

 

etad dhi janma-saphalyam

     vaishnavanam visheshatah

bhajanam shri-navadvipe

     vraja-lokanusaratah

 

     etat - this; hi - indeed; janma - birth; saphalyam - fruitfulness; vaishnavanam - of the devotees; visheshatah - specifically; bhajanam - wworship; shri-navadvipe - in Navadvipa; vraja-loka - the people of Vrajaa; anusaratah - following.

 

 

     The success of life, epecially for the Vaishnavas, is to stay in Navadvipa and worship the Lord by following the path of the people of Vraja.

 

 

Text 60

 

 

kshauram uposhanam shraddham

     snana-danadikam hi yat

anya-tirtheshu kartavyam

     navadvipe na tad vidhih

 

     kshauram - shaving the head; uposhanam - fasting; shraddham - performing shraddha; snana - performing ritual bathing; dana - giving charity; adikam - beginning with; hi - indeed; yat - which; anya - in other;tirtheshu - holy places; kartavyam - must be done; navadvipe - in Navadvipa; na - no; tat - that; vidhih - rule.

 

 

     In other holy places shaving the head, fasting, offering shraddha, performing ritual bathing, giving charity, and other duties are mandatory, but in Navadvipa there is no rule that they must be done.

 

 

Text 61

 

 

tani tani hi karmani

     kritani yadi tatra vai

nashyanti sahasa devi

     karma-granthi-nikrintanat

 

     tani tani - whatever; hi - indeed; karmani - deeds;kritani - done; yadi - if; tatra - there; vai - indeed; nashyanti - are destroyed; sahasa - at once; devi - O goddess; karma - of karma; granthi - the knot; nikrintanat - from cutting.

 

     O goddess, whatever past karma there may be at once perishes in Navadvipa, for the knot of karma is cut.

 

 

Text 62

 

 

bhidyate hridaya-granthish

     chidyante sarva-samshayah

kshiyante jada-karmani

     gaure drishte parat pare

 

     bhidyate - pierced; hridaya - heart; granthih - knots; chidyante - cut to pieces; sarva - all; samshayah - misgivings; kshiyante - terminated; jada - material; karmani - chain of fruitive actions; gaure - Lord Gaura; drishte - seen; parat pare - greater than the greatest.

 

 

     Thus the knot in the heart is pierced, and all misgivings  are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees Lord Gaura, the Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 63

 

 

ato vai munayo devi

     nava-khandam samashritah

kurvanty ahitukim bhaktim

     radha-krishna-padambuje

 

     atah - then; vai - indeed; munayah - the sages; devi - O goddess; nava-khandam - the nine islands; samashritah - taken shelter; kurvanti - do; ahitukim - unmotivated; bhaktim - devotion; radha-krishna-padambuje - for the lotus feet of Shri Shri Radha-Krishna.

 

 

     O goddess, the great sages take shelter of Navadvipa and serve Shri Shri Radha-Krishna's lotus feet with unmotivated devotion.

 

 

Text 64

 

 

dvipe dvipe prapashyanti

     vishnor avayavam param

gayanti hari-namani

     majjanti jahnavi-jale

 

     dvipe dvipe - on island after island; prapashyanti - they see; vishnoh - of Lord Vishnu; avayavam - form; param - supreme; gayanti - sing; hari - of Lord Hari; namani - the holy names; majjanti - they plunge; jahnavi-jale - in the Ganges' water.

 

     On island after island they see Lord Vishnu's transcendental Deity form. They sing Lord Hari's holy names. They bathe in the Ganges' waters.

 

 

Text 65

 

 

nava-ratre navadvipam

     bhramanti bhakti-purvakam

jivanti paramanande

     maha-prasada-sevaya

 

     nava - nine; ratre - nights; navadvipam - Navadvipa; bhramanti - wander; bhakti - devotion;purvakam - before; jivanti - they live; parama - transcendental; anande - in bliss; maha-prasada-sevaya - by honoring maha-prasadam.

 

 

     For nine nights they wander through Navadvipa with great devotion. They maintain their lives by blissfully honoring maha-prasadam.

 

 

Text 66

 

 

prasadam parameshani

     gaurangasya mahaprabhoh

pavanam sarva-jivanam

     durlabham dushkritam kila

 

     prasadam - the prasadam; parameshani - O goddess; gaurangasya - of Lord Chaitanya; mahaprabhoh - of the Lord;pavanam - purifying; sarva - all; jivanam - living entities; durlabham - rare; dushkritam - for the impious; kila - indeed.

 

 

     O goddess, the prasadam of Lord Gauranga Mahaprabhu, which purifies all living entities, cannot be attained by the sinful.

 

 

Text 67

 

 

aham brahma tvam isani

     devash ca pitaras tatha

munayo rishayah sarve

     prasada-yacaka dhruvam

 

     aham - I; brahma - Brahma; tvam - you; isani - O goddess; devah - the demigods; ca - and; pitarah - the pitas; tatha - so; munayah - the munis; rishayah - and rishis; sarve - all; prasada - of that prasadam; yacaka - beggars; dhruvam - certainly.

 

 

     I, Brahma, you, O goddess, and the devas, pitas, munis, and rishis, all pray to get that prasadam.

 

 

Text 68

 

 

gaura-niveditannena

     yashtavyah sarvada vayam

pavitram gaura-nirmalyam

     grahyam deyam janaih sada

 

     gaura-nivedita-annena - the prasadam of Lord Gaura; yashtavyah - to be worshiped; sarvada - always; vayam - we; pavitram - pure; gaura - of Lord Gaura; nirmalyam - prasadam; grahyam - should be accepted; deyam - should be taken; janaih - by the people; sada - always.

 

 

     We always worship the foodstuffs offered to Lord Gaura. The sacred prasadam offered to Lord Gaura should always given and accepted.

 

 

Text 69

 

 

jaty-abhimana-mohandha-

     vidyahankara-piditah

dushkriti-dushitah sattvah

     prasade rati-varjitah

 

     jati - of birth; abhimana - of pride; moha - by the illusion; andha - blind; vidya - knowledge; ahankara - ego; piditah - tormented; dushkriti - by sins; dushitah - polluted; sattvah - natures; prasade - for prasadam; rati - attraction; varjitah - without.

 

 

     They who are blinded by the illusion of noble birth, they who are tortured by pride of knowledge, and they who are dirty with many sins are not attracted to this prasadam.

 

 

Text 70

 

 

aham tan raurave devi

     nikshipya yatana-maye

dandam dadami satyam te

     vadami natra samshayah

 

     aham - I; tan - them; raurave - in hell; devi - O goddess; nikshipya - throwing; yatana-maye - filled with tortures; dandam - punishment; dadami - I give; satyam - the truth; te - to you; vadami - I speak; na - not; atra - here; samshayah - doubt.

 

 

     O goddess, I cast them into a hell filled with tortures. I punish them. Itell you the truth. Of this there is no doubt.

 

 

Text 71

 

 

yatra tatra navadvipe

     yad annam tan-niveditam

tad grahyam brahmana sakshac

     candalad api candike

 

     yatra - where; tatra - there; navadvipe - in Navadvipa; yat - which; annam - food; tat - to Him; niveditam - offered; tat - that; grahyam - should be taken; brahmana - by a brahmana; sakshat - directly; candalat - froma candala; api - and; candike - O Candi.

 

 

     O Candi, in Navadvipa a brahmana should accept prasadam from even a candala.   

 

 

Text 72

 

 

shushkam paryushitam vapi

     nitam va bahu-duratah

prapti-matrena bhoktavyam

     natra kala-vicarana

 

     shushkam - dried up; paryushitam - stale; va - or; api - indeed; nitam - brought; va - or;

bahu - very; duratah - from far away; prapti - attaining; matrena - by only; bhoktavyam - should be eaten; na - not; atra - here; kala - of time; vicarana - consideration.

 

 

     Whether stale, dried-up, or brought from very far away, prasadam should be eaten at once. There is no consideration of whether it is the proper time or not.

 

 

Text 73

 

 

na desha-niyamas tatra

     na patra-niyamas tatha

na datri-niyamo devi

     gaura-bhakta-nishevane

 

     na - no; desha - of place; niyamah - restriction; tatra - there; na - no; patra - of object; niyamah - restriction; tatha - so; na - not; datri - of giver; niyamah - restriction; devi - O goddess; gaura - of Lord Gaura; bhakta - of the devotees; nishevane - in service.

 

 

     O goddess, in honoring food enjoyed by Lord Gaura there are no restrictions of what is the proper time, who is the proper recipient, orwho is the proper giver.

 

 

Text 74

 

 

a-kantha-bhojanad devi

     gaure bhaktih prajayate

na cati-dharma-vadho 'sti

     gaura-bhukta-nishevane

 

     a - up to; kantha - the neck; bhojanat - from eating; devi - O goddess; gaure - for Lord Gaura; bhakti - devotion; h prajayate - is born; na - no; ca - and; ati-dharma-vadhah - impiety; asti gaura - of Lord Gaura; bhukta - of what was enjoyed; nishevane - in the service.

 

     O goddess, by eating prasadam until one is filled up to the neck devotion for Lord Gaura is born. There is no impiety in overeating what was enjoyed by Lord Gaura.

 

 

Text 75

 

 

aho dvipasya mahatmyam

     na ko 'pi varnane kshamah

anya-tirtha-mritih pumsam

     bhukti-mukti-pradayini

navadvipa-mritih sakshat

     kevala bhakti-dayini

 

     ahah - oh; dvipasya - of Navadvipa; mahatmyam - glory;- na - no; kah api - someone; varnane - in the description; kshamah - is competent; anya - other; tirtha - holy place; mritih - death; pumsam - of the living entities; bhukti - sense-gratification; mukti - liberation; pradayini - giving; navadvipa - in Navadvipa; mritih - liberation; sakshat - directly;  kevala - exclusive; bhakti - devotion; dayini - giving.

 

 

     No one has the power to properly describe Navadvipa. Death in any other holy place brings liberation or future sense-gratification, but death in Navadvipa brings pure devotional service.

 

 

Text 76

 

 

akala-maranam vapi

     kashta-mrityur grihe mritih

apamrityur na doshaya

     nava-khande varanane

 

     akala - at an inauspicious time; maranam - death; va - or; api - indeed;  kashta - painful; mrityuh - death; grihe - in the home; mritih - death; apamrityuh - sudden or unnatural death; na - no; doshaya - for fault; nava-khande - in Navadvipa; varanane - O girl with the beautiful face.

 

     O girl with the beautiful face, in Navadvipa neither an untimely death, a painful death, a violent death, nor a peaceful death at home are at all inauspicious.

 

 

Text 77

 

 

anyatra yoga-mrityur va

     kashyam jnana-mritir bhavet

tat sarvam phalam carv-angi

     navadvipe mritasya vai

 

     anyatra - in another place; yoga - in yoga trance; mrityuh - death; va - or; kashyam - in Kashi; jnana - in knowledge; mritih - death; bhavet - may be;tat - this; sarvam - all; phalam - fruit; carv-angi - O beautiful one; navadvipe - inNavadvipa; mritasya - of the dead; vai - indeed.

 

 

     All the results of dying in yoga trance in any other holy  place or dying absorbed in transcendental knowledge in Kashi are at once attained by dying in Navadvipa.

 

 

Text 78

 

 

varam dinam navadvipe

     prayage kalpa-yapanat

varanasi-nivasad va

     sarva-tirtha-nishevanat

 

     varam - excellent; dinam - day; navadvipe - in Navadvipa; prayage - in Prayaga; kalpa - for a kalpa; yapanat - by living; varanasi - in Varanasi; nivasat - by living; va - or; sarva - all; tirtha - holy place;-nishevanat - by serving.

 

 

     By staying for a single day in Navadvipa one attains the result of living for a kalpa at Prayaga, staying for a very long time at Varanasi, or serving all other holy places.

 

 

Text 79

 

 

yoge 'nyatra phalam yat tad

     bhoge dvipe nave shubhe

pada-kshepe maha-yajnah

     shayane dandavat phalam

 

     yoge - in yoga; anyatra - in another; phalam - fruit; yat - what; tat - that; bhoge - in

experiencing; dvipe nave - in Navadvipa; shubhe - O beautiful one; pada - feet; kshepe - moving; maha-yajnah - a great sacrifice; shayane - lying down to sleep; dandavat - of offering obeisances falling down as a stick; phalam - the fruit.

 

 

     By merely living in Navadvipa one attains the result of practicing yoga in any other holy place. In Navadvipa walking is like performing great yajnas and lying down to sleep is

like offering repeated dandavats.

 

 

Text 80

 

 

bhojane parameshasya

     prasada-sevanam bhavet

kim punah shraddadhanasya

     hari-nama-parasya ca

gaura-prasada-bhaktasya

     bhagyam tatra vadamy aham

 

     bhojane - in eating; parameshasya - of the Lord; prasada - of prasadam; sevanam - service; bhavet - is;kim - what?; punah - more; shraddadhanasya - of a faithful person; hari-nama-parasya - devoted tyo the holy name of Lord Hari; ca - and; gaura-prasada-bhaktasya - devoted to Lord Gaura's prasadam; bhagyam - good fortune; tatra - there; vadami - say; aham - I.

 

 

     Even ordinary eating there becomes honor to prasadam. I tell you: what could be a greater good fortune for a faithful person devoted to the holy name of Lord Hari and devoted to honoring Lord Gaura's prasadam?

 

 

Text 81

 

 

etat te kathitam devi

     samasena tavagratah

gopyam hi bhavata sarvam

     gauranga-prabhor icchaya

 

     etat - this; te kathitam - said;- devi - O goddess;samasena - in a summary; tava - you; agratah - before; gopyam - secret; hi - indeed; bhavata - by you; sarvam - all; gauranga-prabhoh - of Lord Gauranga; icchaya - by the desire.

 

     O goddess, this summary I have spoken to you should be kept secret, for this is Lord Gauranga's wish.

 

 

Text 82

 

 

dhanye kalau sampravishte

     gaura-lila manorama

prakata bhavita hy etat

     vyaktam tada bhavishyati

 

     dhanye - auspicious; kalau - in the age of Kali; sampravishte - entered; gaura - of Lord Gaura; lila - pastimes;manorama - beautiful; prakata - manifested; bhavita - will be; hi - indeed; etat - this; vyaktam - manifested; tada - then; bhavishyati - will be.

 

     In the auspicious age of Kali Lord Gaura's beautiful pastimes will be openly manifested.

 

 

     Note: This concludes the passage from the Urdhvamnaya Tantra. The next quote is from the Shri Vishva-sara Tantra.    

 

 

Text 1

 

 

kathitam shri-vishva-sare

     candikayai shivena hi

 

gangaya dakshine bhage

     navadvipe manorame

kali-papa-vinashaya

     shaci-garbhe sanatanah

 

janishyati priye mishra-

     purandara-grihe svayam         

phalgune paurnamasyam ca

     nishayam gaura-vigrahah

 

     kathitam - said;- shri-vishva-sare - in the Shri Vishva-sara Tantra; ca - and; candikayai - to Parvati; shivena - by Lord Shiva; hi - indeed; gangayah - of the Ganges; dakshine - on the southern;  bhage - part; navadvipe - in Navadvipa; manorame - beautiful; kali - of Kali-yuga; papa - sin; vinashaya - for destruction; shaci-garbhe - in Shaci's womb; sanatanah - eternal; janishyati - will take  birth; priye - O beloved; mishra-purandara - of Purandara Mishra; grihe - in the home; svayam - personally; phalgune - in the month of Phalguna; paurnamasyam - on the full-moon day; ca - and; nishayam - at night; gaura - of Lord Gaura; vigrahah - the form.

 

 

     In the Vishvasara Tantra Lord Shiva said to Candi: O  beloved, in the southern part of the Ganges, in charming Navadvipa, in the  home of Purandara Mishra, on the full-moon night of the month of  Palguna, in the womb of Shaci-devi, the eternal Supreme  Personality of Godhead will appear in a fair-complexioned form  to destroy the sins of the age of Kali.

 

 

Text 3

 

 

tantre kularnave shambhur

     avadat parvatim prati

 

tatah kale ca samprapte

     kalau ko 'pi maha-nidhih

hari-nama-prakashaya

     ganga-tire janishyati

 

     tantre kularnave - in the Kularnava Tantra;  shambhuh - Lord Shiva; avadat - said;  parvatim - Parvati; prati - to; tatah - then;  kale - in the time; ca - and; samprapte - attained;  kalau - in the age of Kali;  kah api - someone; maha- nidhih - an ocean of transcendental qualities; hari - of Lord  Hari; nama - of the holy names; prakashaya - for  manifestation; ganga - Ganges; tire - on the shore;janishyati - will take birth.

 

 

     In the Kularnava Tantra Lord Shiva said to Parvati: In the  age of Kali a person who is an ocean of transcendental virtues  will take birth on the shore of the Ganges to spread the chanting  of Lord Hari's holy names.

 

 

Text 4

 

 

brihad-brahma-yamalakhye

     tantre tat kathitam pura

 

kalau purnanandas tri-bhuvana-jayi gaura-sutanur

     navadvipe jatah suradhuni-samipe naraharih

dadat papibhyah samstutam api harer nama sukritam

     taritva papabdhim bhuvi vijayate shri-gauracandrabhidhah

 

     brihad-brahma-yamala-akhye tantre - in the Brihad-Brahma-yamala  Tantra; tat - this; kathitam - said;-  pura - previously; kalau - in the age of Kali;   purna - full; ananda - bliss; stri-bhuvana-jayi - glorious  in the three worlds; gaura - of Lord Gaura; sutanuh - the  handsome form; navadvipe - in Navadvipa;  jatah - born; suradhuni - the Ganges; samipe - near;naraharih - the Lord; dadat - giving;  apibhyah - to the  sinful; samstutam - glorified; api - and; hareh - of  Lord Hari; nama - name; sukritam - pious;  taritva - having crossed; papa - of sin; abdhim - the  ocean; bhuvi - in this world; vijayate - all glories; shrigauracandra - Shri Gaurachandra; abhidhah - named.

 

     In the Brihad-Brahma-yamala Tantra in ancient times it was said: All glories to Shri Gaurachandra, who is the perfect bliss in the age of Kali, the glory that shines in the three worlds, and the fair-complexioned humanlike form of the Supreme Personality of Godhead who has taken birth in Navadvipa, and who gives to the sinful the sacred and glorious name of Lord Hari and makes them cross over the ocean of sins in this world.

 

 

Text 5

 

 

vande gauravataram kali-mala-mathanam shri-navadvipa-vasam

     kanthe malam dadhanam shruti-yuga-vilasat-svarna-samsaktagandam

keyurangada-divya-ratna-ghatitam bahu-dvaye bibhratam

     bhaktebhyo dadatam malapaharanam namapi sarvam hareh

 

     vande - I offer my respectful obeisances; gaura - of Lord gaura; avataram - to the incarnation; kali - of the age of Kali; mala - the impurity; mathanam - destroying; shrinavadvipa - of Shri Navadvipa; vasam - the abode; kanthe - on the neck; malam - a garland; dadhanam - placing; shruti - of ears; yuga - on the pair; vilasat - glittering; svarna - gold; samsakta - embracing; gandam - cheeks; keyura - keyuras; angada - and angadas; divya - transcendental; ratna - with jewels; ghatitam - studded; bahu - arms dvaye - on the two; bibhratam - wearing; bhaktebhyah - to the devotees; dadatam - giving; mala - impurity; apaharanam - removing; nama - name; api - indeed; sarvam - all; hareh - of Lord Krishna.

 

 

     I offer my respectful obeisances to Gaura-avatara, who destroys the impurities of the age of Kali, who resides in Navadvipa, who wears a garland on His neck, to whose cheeks cling glistening golden earrings, who wears splendid jeweled keyura and angada armlets on His arms, and who gives to the devotees Lord Hari's holy name, which destroys all sins.

 

 

Text 6

 

 

kapila-tantre

 

jambudvipe kalau ghore

     mayapure dvijalaye

janitva parshadaih sardham

     kirtanam karayishyati

 

     kapila-tantre - in the Kapila Tantra; jambudvipe - in Jambudvipa; kalau - in the age of

Kali; ghore - horrible; mayapure - in Mayapura; dvija - of a brahmana; alaye - in the home; janitva - having been born; parshadaih - His associates; sardham - with; kirtanam - kirtana; karayishyati - will do.

 

     In the Kapila Tantra it is said: During the horrible Kali-yuga, in Jambudvipa, in Mayapura, in a brahmana's home, the Supreme Lord will take birth and with His associates He will start the sankirtana movement.

 

 

Text 7

 

 

mukti-sankalini-tantre

 

kurukshetram krite tirtham

     tretayam pushkaram smritam

dvapare naimisaranyam

     nava-khandam kalau kila

 

     mukti-sankalini-tantre - in the Mukti-sankalini Tantra; kurukshetram - Kurukshetra; krite - in Satya-yuga; tirtham - holy place; tretayam - in Treta-yuga; pushkaram - Pushkara; smritam - remembered; dvapare - in Dvapara-yuga; naimisaranyam - Naimisharanya; nava-khandam - Navadvipa;kalau - in the age of Kali; kila - indeed.

 

 

     In the Mukti-sankalini Tantra it is said: In Satya-yuga Kurukshetra is the most important holy place, in Treta-yuga Lake Pushkara is the most important holy place, in Dvapara-yuga Naimisharanya is the most important holy place, and in Kali-yuga Navadvipa is the most important holy place.

 

 

Text 8

 

 

brahma-yamale

 

athavaham dharadhame

     bhutva mad-bhakta-rupa-dhrik

mayayam ca bhavishyami

     kalau sankirtanagame

 

     brahma-yamale - in the Brahma-yamala; athava - or; aham - I; dhara-dhame - on the surface of the world; bhutva - having been; mad-bhakta - of My devotee; rupa - the form; dhrik - manifesting; mayayam - in Mayapura; ca - and; bhavishyami - I will be; kalau - in the age of Kali; sankirtana - of the sankirtana movement; agame - in the beginning.

 

 

     In the Brahma-yamala the Lord says: Sometimes I personally appear on the surface of the world in the garb of a devotee. Specifically I appear in Mayapura as the son of Shaci in Kali-yuga to start the sankirtana movement.*

 

 

Text 9

 

 

krishna-yamale

 

punya-kshetre navadvipe

     bhavishyati shaci-sutah

 

     krishna-yamale - in the Krishna-yamala; punya-kshetre - in the sacred place; navadvipe - in Navadvipa; bhavishyati - will be; shaci-sutah - the son of Shaci.

 

 

     In the Krishna-yamala it is said: In sacred Navadvipa the Supreme Lord will appear as the son of Shaci.