Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Bhaktivinoda Thakura > Navadvipa Dhaam Mahatmya > Pramana Khanda With Sanskrit > Chapter-II

Chapter Two

 

 

Introduction

 

 

ananta-samhitayam yad

     ishena varnitam pura

tad adau sangrahishyami

     vidvac-citta-sukhavaham

 

     ananta-samhitayam—in the Ananta-samhita; yad—what; ishena—by Lord Shiva;

varnitam—described; pura—before; tad—that; adau—in the beginning;

sangrahishyami—I will quote; vidvat—of the wise; citta—to the hearts; sukha—happiness; avaham—bringing.

 

 

     To begin I will quote the words spoken by Lord Shiva in the Ananta-samhita. These words will bring happiness to the hearts of the learned readers.

 

 

Text 1

 

 

shri-parvaty uvaca

 

ko va sa krishna-caitanyo

     kim va tac-caritam shubham

ananta-samhita ka va

     katham kena prakashita

 

     shri-parvati—Shri Parvati; uvaca—said; ko—who?; va—or; sas—He; krishna-caitanyo—Krishna

Chaitanya; kim—what?; va—or; tat-caritam—His activities; shubham—auspicious; ananta-

samhita—in teh Ananta-samhita; ka—what?; va—or; katham—how?; kena—by whom?;

prakashita—manifested.

 

     Shrimati Parvati said: Who is Krishna Chaitanya? What are His auspicious activities? What is the scipture Ananta-samhita? By whom and under what circumstances was it spoken?

 

 

Text 2

 

 

vishnor vividha-namani

     shrutani tava vaktratah

gauranga-krishna-chaitanyau

     na kadapi prakashitau

 

     vishnor—of Lord Vishnu; vividha—various; namani—names; shrutani—heard; tava—from your; vaktratah—mouth; gauranga—Gauranga; krishna-chaitanyau—and Krishna Chaitanya; na kadapi—never; prakashitau—manifested.

 

 

     I have heard from your mouth many names of Lord Vishnu, but I have never heard the names Gauranga and Krishna Chaitanya.

 

 

Text 3

 

 

dadharordhva-mukhe kasman

     namedam sarva-mangalam

samhitam ca shubhadharam

     prana-natha vadasva tat

 

     dadhara—held; urdhva—open; mukhe—in the mouth; kasmat—why?; nama—name; idam—this; sarva—all; mangalam—auspicious; samhitam—Ananta-samhita; ca—and; shubha—of auspiciousness; adharam—reservoir; prana—of my life; natha—O lord; vadasva—please tell; tat—that.

 

 

     Why is this so? O lord of my life, with clear words please speak both this all-auspicious name and the Ananta-samhita, which is a great ocean of auspiciousness.

 

 

Text 4

 

 

shri-mahadeva uvaca

 

aho 'ti-bhagyam tava shaila-putri

     radha-samam tvam hi jagada vishnuh

shri-krishna-chaitanya-kathasu kante

     yogyasi krishnarpita-deha-buddhih

 

     shri-mahadevah—Lord Shiva; uvaca—said; ahah—O; ati-bhagyam—great good fortune; tava—of you; shaila-putri—O daughter of the mountains; radha—to Radha; samam—equal; tvam—you; hi—indeed; jagada—said; vishnuh—Lord Vishnu; shri-krishna-chaitanya—of Lord Krishna Chaitanya; kathasu—in the topics; kante—O beloved; yogya—qualified; asi—you are; krishna—to Lord Krishna; arpita—offered; deha—body; buddhih—and intelligence.

 

     O daughter of the mountains, you are very fortunate. Lord Vishnu Himself has said that you are equal to Shri Radha. O beloved, because you have surrendered your body and intelligence to Lord Krishna you are qualified to hear about Lord Krishna Chaitanya.

 

Text 5

 

 

yasyasti bhaktir vraja-raja-putre

     shri-radhikayam ca hareh samayam

tasyasti chaitanya-kathadhikaro

     harer abhaktasya na vai kadacit

 

     yasya—of whom; asti—is; bhaktih—devotion; vraja-raja-putre—to the son of the king of Vraja; shri-radhikayam—to Shri Radha; ca—and; hareh— to Lord Hari; samayam—equal; tasya—of him; asti—is; chaitanya—about Lord Chaitanya; katha—topics; adhikarah—qualified; hareh—to Lord Hari; abhaktasya—of one not devoted; na—not; vai—indeed; kadacit—ever.

 

     A person who is devoted to Lord Krishna, the prince of Vraja, and to Shri Radha, who is equal to Lord Hari, is qualified to hear about Lord Krishna Chaitanya. A person not devoted to Lord Krishna is never qualified.

 

 

Text 6

 

 

ya adi-devo 'khila-loka-natho

     yasmad idam sarvam abhut paratma

layam punar yasyati yatra cante

     tam krishna-chaitanyam avehi kante

 

     yah—who; adi-devah—the Supreme Personality of Godhead; akhila—of all; loka—worlds; nathah—the master; yasmat—from whom; idam—this; sarvam—everything; abhut—has come; paratma—the Supersoul; layam—to dissolution; punah—again; yasyati—will go; yatra—where; ca—and; ante—at the end; tam—Him; krishna-chaitanyam—Lord Krishna Chaitanya; avehi—please know; kante—O beloved.

 

 

     O beloved, know that Lord Krishna Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, the master of all the worlds, the Supersoul, the source from which everything has come and into

which it will again enter at the end.

 

 

Text 7

 

 

brahmeti yam veda-vido vadanti

     vidvamsam adyam khalu kecid ahuh

isham tathanye jagad-eka-natham

     pashyanti kecit purushottamam ca

 

     brahma—Brahman; iti—thus; yam—whom; veda-vidah—the knowers of the Vedas; vadanti—declare; vidvamsam adyam—omniscient; khalu—indeed; kecit—some; ahuh—say; isham—the Supreme Lord; tatha—in that way; anye—others; jagat—of the universes; eka—the sole; natham—Lord; pashyanti—see; kecit—see; purusha—person; uttamam—person; ca—and.

 

 

     They who know the Vedas say He is the Supreme Brahman. Others say He is the first among the wise. Others say He is the master of the universes. Others say He is the Supreme Person.

 

 

Text 8

 

 

kecit karma-phalam prahuh

     kecit ahuh pitamaham

kecid yajneshvaram prahuh

     sarvajnam apare jaguh

 

     kecit—some; karma—of karma; phalam—the fruit; prahuh—say; kecit—some;

ahuh—say; pitamaham—the grandfather; kecit—some; yajneshvaram—Lord Yajneshvara; prahuh—say; sarvajnam—omniscient; apare—others; jaguh—say.

 

 

     Some say He gives of the fruits of karma. Some say He is the grandsire of everything. Some say He is the master of all sacrifices. Others say He is omniscient.

 

 

Text 9

 

 

ya eva bhagavan krishno

     radhika-prana-vallabhah

shrishtyadau sa jagannatho

     gaura asin maheshvari

 

     yah—who; eva—indeed; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; krishnah—Krishna; radhika—of Radha; prana—life; vallabhah—beloved; shrishti—of the creation; adau—in the beginning; sah—He; jagannathah—the master of the universes; gaurah—fair; asit—has become; maha-ishvari—O goddess.

 

 

     He is Bhagavan Krishna, whom Radhika considers more dear than life. O goddess, in the beginning of creation He, the master of the worlds, manifested a fair complexion.

 

 

Text 10

 

 

kevalam shuddha-chaitanyam

     tad evasid varanane

tasmat tam krishna-chaitanyam

     pravadanti manishinah

 

     kevalam—exclusively; shuddha—pure; chaitanyam—consciousness; tada—then; eva—indeed; asit—was; vara-anane—O girl with the beautiful face; tasmat—therefore; tam—Him; krishna-chaitanyam—Krishna Chaitanya; pravadanti—call; manishinah—the wise.

 

 

     O girl with the beautiful face, because at that time He manifested a form made only of supremely pure consciousness (chaitanya), the wise call Him Krishna Chaitanya.

 

 

Text 11

 

 

adharasya krishih shabdo

     nash ca vishvasya vacakah

vishvadharam tu yad brahma

     tad vai krishnam vidur budhah

 

     adharasya—the support; krishih—Krish; shabdah—the word; nah—na; ca—and; vishvasya—of

the universe; vacakah—the word; vishva—of the universe; adharam—the support; tu—indeed; yat—which; brahma—Brahman; tat—that; vai—indeed; krishnam—Krishna; viduh—know; budhah—the wise.

 

     The word krish means "support" and the word na means "the universe". The wise know that the name Krishna means "the Supreme Brahman, the support on which the universe

rests."

 

 

Text 12

 

 

vistaran me nigaditah

     shruto yah krishna ishvarah

vishvadau gaura-kantitvat

     gaurangam vaishnavah viduh

 

     vistarat—elaborately; me—by me; nigaditah—explained; shrutah—heard; yah—who;

krishnah—Krishna; ishvarah—the Supreme Lord; vishva—of the universe; adau—in the beginning;

gaura—fair; kantitvat—because of splendor; gaurangam—Gauranga; vaishnavah—the devotees;

viduh—know.

 

     I have heard in great detail how, because in the begainning of the universe Lord Krishna manifested a fair (gaura) complexion, the Vaishnavas now know Him as Gauranga.

 

 

Text 13

 

 

na tada prakritir devi

     rajah-sattva-tamo-mayi

yaya vishrijyate vishvam

     uta kim mahad-adayah    

 

     na—not; tada—then; prakritih—material nature; devi—goddess; rajah—passion;

sattva—goodness; tamah—and ignorance; mayi—consisting; yaya—by whom;

vishrijyate—is created; vishvam—the universe; uta kim—how mmuch more?; mahat—the mahat-tattva; adayah—beginning with.   

 

 

     At that time the goddess of material nature, who is made of of goodness, passion and ignorance, and who creates the material universe, was not manifest, what to speak of

the mahat-tattva and material elements.

 

 

Text 14

 

 

paratmane namas tasmai

     sarva-karana-hetave

adi-devaya gauraya

     sac-cid-ananda-rupine

 

     paratmane—to the Supersoul; namah—obeisances; tasmai—to Him; sarva—of all; karana—causes; hetave—the cause; adi-devaya—the Supreme Personality of Godehad; gauraya—to Lord Gaura; sat—eternity; cit—knowledge; ananda—and bliss; rupine—whose form.

 

     Obeisances to Lord Gaura, whose form is eternal and full of knowledge and bliss, who is the Supersoul, the cause of all causes, the Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 15

 

 

ekada bhagavan devi

     naga-rajo maha-manah

shvetadvipam yayau yatra

     vishnur aste tri-loka-pah

 

     ekada—one day; bhagavan—the Lord; devi—O goddess; naga—of snakes; rajah—the king;

maha-manah—noble-hearted; shvetadvipam—to Shvetadvipa; yayau—went; yatra—where; vishnuh—Lord Vishnu; aste—stays; tri-loka—of the three worlds; pah—the protector.

 

 

     O goddess, one day noble-hearted Lord Ananta, the king of serpents, went to Shvetadvipa, where Lord Vishnu, the protector of the three worlds, stays.

 

 

Text 16

 

 

tam pranamya maha-bahum

     sahasra-vadano vibhum

stutva purusha-suktena

     vyapricchad vihitanjalih

 

     tam—Him; pranamya—bowing down; maha-bahum—mighty-armed; sahasra-vadanah—with a thousand faces; vibhum—the all-powerful Lord; stutva—offering prayers; purusha-suktena—with the purusha-sukta prayers; vyapricchat—asked; vihitanjalih—with folded hands.

 

     Bowing down before the all-powerful mighty-armed Lord, and glorifying Him with the purusha-sukta prayers, with folded hands thousand-headed Ananta asked the following question.

 

 

Text 17

 

 

shri-nagaraja uvaca

 

narayana daya-sindho

     sarvajna bhakta-vatsala

anugrahena te natha

     bibharmi prithivim imam

 

     shri-nagarajah—Ananta; uvaca—said; narayana—O Narayana; daya-sindhah—O ocean of mercy; sarvajna—O omniscient one; bhakta—of the devotees; vatsala—affectionate;

anugrahena—with mercy; te—of You; natha—O Lord; bibharmi—I hold up; prithivim—world; imam—this.

 

 

     The king of the serpents said: O Lord Narayana, O ocean of mercy, O omniscient one, O Lord who loves Your devotees, it is by Your mercy only that I hold up this world.

 

 

Text 18

 

 

kripaya tava devesha

     drishtam sarvam caracaram

radha-madhavayor lilam

     drashtum icchami sampratam

 

     kripaya—by the mercy; tava—of You; deva-isha—O master of the demigods; drishtam—seen;

sarvam—all; cara—moving; acaram—and unmoving; radha-madhavayoh—of Shri Shri Radha-Krishna; lilam—the pastimes; drashtum—to see; icchami—I desire; sampratam—now.

 

 

     O master of the demigods, by Your mercy all that moves and all that stands still may be seen. I now desire to see the pastimes of Shri Shri Radha-Madhava.

 

 

Text 19

 

 

prasadac caranabjasya

     kshiroda-tanaya-pate

sarvatragam aham deva

     ramyam vrindavanam vina

 

     prasadat—by the mercy; carana—feet; abjasya—of the lotus; kshiroda-tanaya—of the goddess of fortune, who was born from the milk-ocean; pate—O husband; sarvatra—everywhere; agam—I have gone; aham—I; deva—O Lord; ramyam—beautiful; vrindavanam—Vrindavana; vina—except.

 

 

     O Lord, O husband of the goddess of fortune, by the mercy of Your lotus feet I have gone to all places, except for beautiful Vrindavana.

 

 

Text 20

 

 

tad aham gantum icchami

     dhama-shreshtham maha-vanam

katham gantum hi shaknomi

     kripaya tad vadasva me

 

     tat—therefore; aham—I; gantum—to go; icchami—desire; dhama—of transcendental abode; shreshtham—the best; maha—great; vanam—forest; katham—how; gantum—to go; hi—indeed; shaknomi—I am able; kripaya—by Your mercy; tat—that; vadasva—please tell; me—me.

 

 

     I desire to go to this great forest, the best of all spiritual abodes. By Your mercy please tell me how I may go there.

 

 

Text 21

 

 

shri-mahadeva uvaca

 

nagaraja-vacah shrutva

     shvetadvipa-patir harih

prahasya kincin madhuram

     uvaca madhusudanah

 

     shri-mahadevah—Lord Shiva; uvaca—said; nagaraja—of Ananta; vacah—the words;

shrutva—having heard; shvetadvipa—of Shvetadvipa; patih—the Lord; harih—Hari; prahasya—smiling; kincit—a little; madhuram—sweetly; uvaca—said; madhusudanah—the killer of Madhu.

 

 

     Lord Shiva said: When he heard Ananta's words, Lord Hari, the master of Shvetadvipa and the killer of the Madhu demon, mildly smiled and sweetly said:

 

 

Text 22

 

 

shri-bhagavan uvaca

 

nagaraja maha-buddhe

     katham te matir idrishi

shuna-shephah samashritya

     bhavabdhim tartum icchasi

 

     shri-bhagavan uvaca nagaraja maha-buddhe katham te matir idrishi shuna-shephah samashritya bhavabdhim tartum icchasi

 

 

     The Supreme Personality of Godhead said: O intelligent king of the serpents, how did You get this idea? You wish to swim the ocean of birth and death by holding on to the tail of a dog.

 

 

Text 23

 

 

kim va tvaya kritam punyam

     tapo va dharani-dhara

shri-radha-krishnayor dhama

     gantum icchasi sundaram

 

     kim—whether?; va—or; tvaya—by You; kritam—done; punyam—piety; tapah—austerity; va—or; dharani-dhara—O holder of the worlds; shri-radha—of Shri Radha; krishnayoh—and Shri Krishna; dhama—to the abode; gantum—to go; icchasi—You desire; sundaram—beautiful.

 

 

     O holder of the worlds, have you performed austerities or pious deeds that You now wish to go to Shri Shri Radha-Krishna's beautiful abode?

 

 

Text 24

 

 

gantum samartho no yatra

     brahma loka-pitamahah

aham ca palako vishnur

     na ca devo maheshvarah

 

     gantum—to go; samarthah—able; na—not; u—indeed; yatra—where?; brahma—Brahma; loka—of the worlds; pitamahah—the grandfather; aham—I; ca—and; palakah—the protector; vishnuh—Vishnu; na—not; ca—and; devah—Lord; maheshvarah—Shiva.

 

 

     Neither Brahma, the grandfather of the worlds, nor I, the protector Vishnu, nor Lord Shiva, can go there.

 

 

Text 25

 

 

na ca yatum samartho 'bhud

     garbhodaka-patir vibhuh

na samartho maha-vishnuh

     karanabdhi-patih svayam

 

     na—not; ca—and; yatum—to go; samarthah—able; abhut—was; garbhodaka-patih—the master of the Garbhodaka ocean; vibhuh—all-powerful; na—not; samarthah—able; maha-vishnuh—Maha-Vishnu; karanabdhi-patih—the master of the Karana ocean; svayam—personally.

 

 

     The powerful Lord of the Garbhodaka Ocean was not able to go there, and neither was Lord Maha-Vishnu, the Lord of the Karana Ocean able to go there.

 

 

Text 26

 

 

na yatra vasate maya

     sarva-loka-vimohini

tad eva cin-mayam dhama

     krishnasya radhika-pateh

 

     na—not; yatra—where; vasate—resides; maya—the illusory potency; sarva—all; loka—worlds; vimohini—bewildering; tat—that; eva—indeed; cin-mayam—spiritual; dhama—abode; krishnasya—of Lord Krishna; radhika—of s Radha; pateh—the master.

 

 

     The illusory potency Maya cannot stay there. It is the spiritual abode of Krishna, the Lord of Radha.

 

 

Text 27

 

 

cin-mayah padapa yatra

     patram pushpam phaladikam

sarangah kuhukanthadya

     mrigadyah pashavas tatha

 

     cin-mayah—spiritual; padapah—the trees; yatra—where; patram—leaves; pushpam—flowers; phala—fruits; adikam—beginning with; sarangah—deer; kuhukantha—with cuckoos; adyah—beginning; mriga—with deer; adyah—beginning; pashavah—animals; tatha—in that way.

 

 

     There the trees, leaves, flowers, fruits, cuckoos and other birds, and deer and other animals are all spiritual.

 

 

Text 28

 

 

tatraiva cin-maya bhumih

     saritah parvata hradah

na ca prakriti-jam tatra

     sarva-vastv eva cin-mayam

 

     tatra—there; eva—indeed; cin-maya—spiritual; bhumih—the ground; saritah—streams;

parvatah—hills; hradah—lakes; na—not; ca—and; prakriti-jam—birn from the material energy; tatra—there; sarva-vastu—everything; eva—indeed; cin-mayam—spiritual.

 

 

     There the ground, rivers, hills, and lakes are all spiritual. They are not born from matter. There everything is spiritual.

 

 

Text 29

 

 

tad eva sarva-lokanam

     varam dhama jaguh surah

golokam yatra reme sa

     krishnah shri-radhaya saha

 

     tat—that; eva—indeed; sarva-lokanam—of all worlds; varam—the best; dhama—abode;

jaguh—sing; surah—the demigods; golokam—Goloka; yatra—where; reme—enjoys; sah—He; krishnah—Krishna; shri-radhaya—Shri Radha; saha—with.

 

 

     The demigods proclaim this place, Goloka, where Lord Krishna enjoys with Shri Radha, the best of all worlds.

 

 

Text 30

 

 

yasya darshanam icchanti

     brahmadyah surayah sada

tasya priyatamam dhama

     vrindaranyam mahat-padam

 

     yasya—of which; darshanam—the sight; icchanti—desire; brahma—with brahma;

adyah—headed; surayah—the demigods; sada—always; tasya—of that; priyatamam—most dear; dhama—abode; vrindaranyam—Vrindavana; mahat-padam—the supreme abode.

 

 

     This place, Vrindavana, which Brahma and the demigods always yearn to see, is the Lord's favorite transcendewntal abode.

 

 

Text 31

 

 

yasyaika-deshaj jayante

     sthanani naga-sattama

vaikunthadyani sarvani

     loka-priya-karani ca

 

     yasya—of which; eka-deshat—from one place; jayante—are born; sthanani—places; naga-sattama—O best of serpents; vaikuntha—with Vaikuntha; adyani—beginning; sarvani—all; loka-priya-karani—dear to the worlds; ca—and;

 

 

     O best of serpents, from this place were born Vaikunthaloka and all other beautiful places.

 

 

Text 32

 

 

katham tasmin pare dhamni

     tava tata spriha bhavet

svapnenapi na pashyanti

     yad dhama munayah param

 

     katham—how?; tasmin—in this; pare—supreme; dhamni—abode; tava—of You; tata—O dear one; spriha—the desire; bhavet—was; svapnena—in dream; api—even; na—not;

pashyanti—see; yat—which; dhama—abode; munayah—the sages; param—supreme.

 

 

     O dear one, how is it that You desire this supreme abode the great sages cannot see even in their dreams.

 

 

Text 33

 

 

yayoh padabja-rajasam

     pura kamanaya vibhuh

padmajah pushkara-kshetre

     tapo 'karshic chatam samah

 

     yayoh—of whom; pada-abja—of the lotus feet; rajasam—of the pollen; pura—foremerly;

kamanaya—with desire; vibhuh—the Lord; padmajah—Brahma; pushkara-kshetre—in Pushkara-kshetra; tapah—austerities; akarshit—performed; chatam—for a hundred; samah—years.

 

     Desiring to attain the dust of Shri Shri Radha-Krishna's lotus feet, Lord Brahma performed austerities at Pushkara-kshetra for a hundred years.

 

 

Text 34

 

 

sara-bhutam maha-lilam

     shri-radha-krishnayos tayoh

drashtum na yogyah kasmat tvam

     drashtum icchasi calpa-dhih

 

     sara-bhutam—the best; maha-lilam—great pastimes; shri-radha-krishnayoh—of Shri Shri Radha-Krishna; tayoh—of Them; drashtum—to see; na—not; yogyah—qualified; kasmat—why?; tvam—You; drashtum—to see; icchasi—wish; ca—and; alpa—small; dhih—intelligence.

 

 

     You are not qualified to see Shri Shri Radha-Krishna's sublime transcendental pastimes. How have You become so unintelligent that You wish to see them?

 

 

Text 35

 

 

tathapi sadhu-varyam tvam

     manye nagadhipa hy aham

shri-radha-krishna-lilayam

     idrishi te rucir bhavet

 

     tathapi—still; sadhuh—saintly; varyam—best; tvam—You; manye—I consider;

nagadhipa—O king of the serpents; hi—indeed; aham—I; shri-radha-krishna-lilayam—Shri Shri Radha-Krishna's pastimes; idrishi—in this way; te—of You; rucih—attraction; bhavet—may be.

 

 

     O king of serpents, I think You are the best of saintly devotees. That is why You are attracted to Shri Shri Radha-Krishna's transcendental pastimes.

 

 

Text 36

 

 

koti-kalparjitaih punyair

     vaishnavah syan maha-mate

tatah syad radhika-krishna-

     lilasu rucir uttama

 

     koti—in millions; kalpa—of kalpas; arjitaih—earned; punyaih—with piety; vaishnavah—a

pure devotee; syat—may become; maha-mate—O great-hearted one; tatah—then; syat—may be; radhika-krishna-lilasu—for Shri Shri Radha-Krishna's pastimes; rucih—attraction; uttama—supreme.

 

     O great-hearted one, after accumulation pious deeds for millions of kalpas one may become a pure devotee. Only then will one be attracted to Shri Shri Radha-Krishna's transcendental pastimes.

 

 

Text 37

 

 

syad yasya radhika-krishna-

     lilayam parama matih

jivan-muktah sa vijneyah

     pujyah syad daivatair api

 

     syat—may be; yasya—of whom; radhika-krishna-lilayam—for Shri Shri Radha-Krishna's pastimes; parama—supreme; matih—thought; jivat—although living in the material worlde;

muktah—liberated; sah—he; vijneyah—is known; pujyah—worshipable; syat—is; daivataih—by the demigods; api—even.

 

 

     A person who fixes his pure heart on Shri Shri Radha-Krishna's pastimes is liberated even as he continues to live in this world. Even the demigods worship him.

 

 

Text 38

 

 

vina shri-gopika-sangam

     kalpa-koti-shatam param

shravanat kirtanad vishnor

     na radha-krishnam apnuyat

 

     vina—without; shri-gopika—of the gopis; sangam—the association; kalpa—of kalpas;

koti—millions; shatam—hundreds of; param—supreme; shravanat—from hearing; kirtanat—from glorifying; vishnoh—of Lord Vishnu; na—not; radha-krishnam—Shri Shri Radha-Krishna; apnuyat—one may attain.

 

 

     Without the association of the gopis, even by hearing and chanting Lord Vishnu's glories for hundreds of millions of kalpas, one will not attain s Shri Radha-Krishna.

 

 

Text 39

 

 

gopi-sangam na capnoti

     shri-gaura-caranad rite

tasmat tvam sarva-bhavena

     shri-gauram bhaja sarvada

 

     gopi—of the gopis; sangam—the association; na—not; ca—and; apnoti—attains; shri-gaura—of Lord gaura; caranat—the feet; rite—without; tasmat—therefore; tvam—You; sarva-bhavena—in all respects; shri-gauram—Lord gaura; bhaja—worship; sarvada—always.

 

 

     Without the feet of Lord Gaura one cannot attain the gopis' association. Therefore, with all Your heart You should always worship Lord Gaura.

 

 

Text 40

 

 

gauranga-caranambhoja-

     makaranda-madhuvratah

sadhanena vina radham

     krishnam prapsyanti nishcitam

 

     gauranga—of Lord Gauranga; carana—feet; ambhoja—lotus; makaranda—at the honey;

madhuvratah—bumblebees; sadhanena—the rules of Vedic rituals; vina—without; radham krishnam—Shri Shri Radha-Krishna; prapsyanti—will attain; nishcitam—certainly.

 

 

     They who become bumblebees tasting the honey of Lord Gauranga's lotus feet certainly attain Shri Shri Radha-Krishna without following any Vedic rituals.

 

 

Text 41

 

 

yahi turnam navadvipam

     bhaja gauram kripa-nidhim

yadi vrindavane ramye

     shri-radha-krishna-sannidhau

dasatvam durlabham loke

     bhakti-saram yam icchasi         

 

     yahi—go; turnam—at once; navadvipam—to Navadvipa; bhaja—worship; gauram—Lord Gaura; kripa-nidhim—who is an ocean of mercy; yadi—if; vrindavane—in Vrindavana; ramye—beautiful; shri-radha-krishna—Shri Shri Radha-Krishna; sannidhau—near; dasatvam—the state of being a servant; durlabham—rare; loke—in this world; bhakti—of devotional service; saram—best; yam—which; icchasi—You desire.        

 

     If You desire the best of all kinds of devotional service: direct service to Shri Shri Radha-Krishna in beautiful Vrindavana, then go at once to Navadvipa and worship Lord Gaura, who is an ocean of mercy.

 

 

Text 42

 

 

radhika-vallabhah krishno

     bhaktanam priya-kamyaya

shrimad-gauranga-rupena

     navadvipe virajate

 

     radhika—Shri Radha's ; vallabhah—beloved; krishnah—Krishna; bhaktanam—of the devotees; priya-kamyaya—with a desire to please; shrimad-gauranga-rupena—in the form of Shri Gauranga; navadvipe—in Navadvipa; virajate—is splendidly manifested.

 

 

     Desiring to please His devotees, Radha's beloved Krishna is splendidly manifest in Navadvipa as Lord Gauranga.

 

 

Text 43

 

 

gopi-bhava-pradanartham

     bhagavan nanda-nandanah

bhakta-vesha-dharah shanto

     dvi-bhujo gaura-vigrahah

 

     gopi—of the gopis; bhava—the love; pradana—of gioving; artham—for the purpose; bhagavan—the Supreme Personality of Godehad; nanda-nandanah—the son of Nanda; bhakta—of a devotee; vesha—the appearance; dharah—manifesting; shantah—peaceful; dvi-bhujah—with two arms; gaura—fair; vigrahah—form.

 

 

     In order to give to others the love the gopis' felt, the Supreme Personality of Godhead, the son of Maharaja Nanda, has appeared as a peaceful devotee, manifesting a fair-complexioned,

two-handed form.

 

 

Text 44

 

 

ajanu-lambita-hujash

     caru-drik rucirananah

krishneti mangalam nama

     gayan uccair nijasya ca

 

     ajanu—to His knees; lambita—reaching; hujah—arms; caru—charming; drik—eyes;

rucira—handsome; ananah—face; krishna—Krishna; iti—thus; mangalam—auspicious; nama—name; gayan—singing; uccaih—loudly; nijasya—His own; ca—and.

 

 

     His long arms reach to His knees. His eyes are charming. His face is handsome. Chanting "Krishna!", He sings His own auspicious name in a loud voice.

 

 

Text 45

 

 

gopi gopiti gopiti

     japann eva kvacit kvacit

kvacit sannyasa-krid devo

     bibrad dandam kamandalum

jivanam jnanadah kvapi

     maha-bhavanvitah kvacit

 

     gopi—gopi; gopi—gopi; iti—thus; gopi—gopi; iti—thus; japan—chanting;

eva—indeed; kvacit kvacit—sometimes; kvacit—sometimes; sannyasa-krit—accepting sannyasa; devah—the Lord; bibrat—held; dandam—a danda; kamandalum—and a waterpot; jivanam—to the living entities; jnana—knowledge; dah—giving; kvapi—sometimes; maha-bhava-anvitah—overcome with ecstatic love; kvacit—sometimes.

 

     Sometimes the Lord chants "Gopi! Gopi! Gopi!" Sometimes, holding a danda and waterpot, He accepts sannyasa. Sometimes He gives transcendental knowledge to the living

entities. Sometimes He is overcome with ecstatic love.

 

 

Text 46

 

 

evam virajamanam tam

     shri-gaurangam dayacalam

prapsyasy aradhya bhaktya tvam

     radha-krishnau maha-vane

 

     evam—in this way; virajamanam—manifesting; tam—Him; shri-gaurangam—Lord Gauranga; dayacalam—an ocean of mercy; prapsyasi—You will attain; aradhya—having worshiped; bhaktya—with devotion; tvam—You; radha—Radha; krishnau—and Krishna; maha-vane—in the great forest of Vrindavana.

 

 

     By devotedly worshiping Lord Gauranga, who is splendidly manifest in this way, and who is an ocean of mercy, You will attain Shri Shri Radha-Krishna in the great forest of Vrindavana.

 

 

Text 47

 

 

shri-mahadeva uvaca

 

evam ukto bhagavata

     naga-rajo maha-manah

shri-gaura-tattvam vijnaya

     navadvipam jagama ha

 

     shri-mahadevah—Lord Shiva; uvaca—said; evam—in this way; uktah—spoken; bhagavata—by the Supreme Personality of Godhead; naga-rajah—the king of serpents; maha-manah—great-hearted; shri-gaura—of Lord Gaura; tattvam—the truth; vijnaya—understanding; navadvipam—to Navadvipa; jagama—went; ha—certainly.

 

 

     Lord Shiva said: Hearing the Supreme Lord's words, the noble-hearted king of the serpents understood the truth about Lord Gaura. Then He went to Navadvipa.

 

 

Note: Here Shri Ananta-samhita, Shri Chaitanya-janma-khanda, Part Two, Chapter Two ends. The next part is Chapter Three.

 

 

Text 1

 

 

shri-parvaty uvaca

 

kutra vai sa navadvipo

     yatra gauro virajate

naga-rajo gatas tatra

     kim cakara maha-matih

 

     shri-parvati—Shri Parvati; uvaca—said; kutra—where; vai—indeed; sah—He; navadvipah—Navadvipa; yatra—where; gaurah—Gaura; virajate—is manifest; naga-rajah—the king of serpents; gatah—went; tatra—there; kim—what?; cakara—He did; maha-matih—noble-hearted.

 

 

     Shri Parvati said: Where is this Navadvipa, the abode where Lord Gaura shines withe great splendor? What did the noble-hearted king of the serpents do when He went there?

 

 

Text 2

 

 

tat sarvam kathyatam natha

     maha-yogin kripa-nidhe

gaureti mangalam nama

     mama cittam hritam balat

 

     tat—that; sarvam—everything; kathyatam—should be said; natha—O Lord; maha-yogin—O great yogi; kripa-nidhe—O ocean of mercy; gaura—Gaura; iti—thus; mangalam—auspicious; nama—name; mama—my; cittam—heart; hritam—taken; balat—by force.

 

     O Lord, O great yogi, O ocean of mercy, please tell me everything. My heart has been stolen by the auspicious name "Gaura".

 

 

Text 3

 

 

vrindaranyasya mahatmyam

     shrutam vistarato maya

navadvipasya mahatmyam

     vada deva digambara

 

     vrindaranyasya—of Vrindavana; mahatmyam—glorification; shrutam—heart; vistaratah—in

detail; maya—by Me; navadvipasya—of Navadvipa; mahatmyam—the glorification; vada—please speak; deva—O Lord; digambara—clothed only with the directions.

 

 

     I have heard the glories of Vrindavana in great detail. O Lord Digambara, now please tell me the glories of Navadvipa.

 

 

Text 4

 

 

shri-narada uvaca

 

iti devya vacah shrutva

     deva-devah pinaka-dhrik

devim alingyam tam dorbhyam

     avocat sadaram vacah

 

     shri-naradah—Shri Narada; uvaca—said; iti—thus; devyah—of the goddess; vacah—the words; shrutva—having heard; deva-devah—the Lord of lords; pinaka-dhrik—holding the trident; devim—the goddess; alingya—embracing; tam—her; orbhyam—with both arms; avocat—said; sa-adaram—respectfully. vacah

 

 

     Shri Narada said: When He heard goddess Parvati's words, Lord Shiva, who holds a trident and is the master of the demigods, embraced her in His arms and respectfully said:

 

 

Text 5

 

 

shri-mahadeva uvaca

 

shrinu gauri pravakshyami

     sarva-papa-pranashanam

navadvipasya mahatmyam

     sa-prema-bhakti-dam nrinam

 

     shri-mahadevah—Lord Shiva; uvaca—said; shrinu—please hear; gauri—O Gauri; pravakshyami—I will tell; sarva—all; papa—sins; pranashanam—destruction; navadvipasya—of Navadvipa; mahatmyam—the glory; sa-prema-bhakti-dam—giving loving devotional service; nrinam—to humanity.

 

 

     Lord Shiva said: O Gauri, please listen and I will speak Navadvipa's glories, which destroy all sins and bring devotional service and spiritual love.

 

 

Text 6

 

 

yatha vrindavanam dhama

     shri-krishnasya kripa-nidheh

navadvipas tatha kante

     satyam satyam vadamy aham

 

     yatha—as; vrindavanam—of Vrindavana; dhama—the abode; shri-krishnasya—of Lord Krishna; kripa-nidheh—an ocean of mercy; navadvipah—Navadvipa; tatha—so; kante—O beloved; satyam—in truth; satyam—in truth; vadami—speak; aham—I.

 

 

     The glories of Navadvipa are like the glories of Vrindavana, the abode of Lord Krishna, who is an ocean of mercy. O beloved, I speak the truth.

 

 

Text 7

 

 

yadvad vrindavane ramye

     shri-krishno radhaya saha

reme bhaktananda-karas

     tadvad dvipe nave sada

 

     yadvat—as; vrindavane—in Vrindavana; ramye—beautiful; shri-krishnah—Lord Krishna; radhaya—Radha; saha—with; reme—enjoys; bhakta—to the devotees; ananda—bliss; karah—giving; tadvat—so; dvipe nave—in Navadvipa; sada—eternally.

 

 

     Lord Krishna, who delights the devotees, eternally enjoys pastimes with Radha in Navadvipa, just as He does in beautiful Vrindavana.

 

 

Text 8

 

 

ganga-yamunayor madhye

     dvipah parama-shobhanah

yasya smarana-matrena

     shri-radha-krishnayo ratih

 

     ganga—of the Ganges; yamunayoh—and Yamuna; madhye—in the middle; dvipah—an island; parama-shobhanah—very beautiful; yasya—of which; smarana—by remembering; matrena—simply; shri-radha-krishnayoh—for Shri Shri Radha-Krishna; ratih—love.

 

 

     In the middle of both the Ganges and Yamuna is a very beautiful island. Simply by remembering it one attains pure love for Shri Shri Radha-Krishna.

 

 

Text 9

 

 

yadi tirtha-sahasrani

     paryatanti narah kshitau

navadvipam vina devi

     na radham krishnam apnuyat

 

     yadi—if; tirtha—of holy places; sahasrani—to thousands; paryatanti—travel; narah—men; kshitau—on the earth; navadvipam—to Navadvipa; vina—without; devi—O goddess; na—not; radham krishnam—Shri Shri Radha-Krishna; apnuyat—may attain.

 

 

     O goddess, people who travel to thousands of holy places in this world but do not travel to Navadvipa will not attain Shri Shri Radha-Krishna.

 

 

Texts 10 and 11

 

 

dvipasyasyaika-deshe ca

     tirthani sakalani ca

rishayo munayo devas

     tatha siddhashramani ca

 

vedah shashtrani sarvani

     mantradini maheshvari

vasanti satatam durge

     shri-radha-krishna-tushtaye

 

     dvipasya—island; asya—of this; eka-deshe—in one place; ca—also; tirthani—holy places;

sakalani—all; ca—and; rishayah—sages; munayah—saints; devah—demigods; tatha—so; siddha-ashramani—siddha-ashramas; ca—and; vedah—Vedas; shashtrani—scriptures; sarvani—all; mantra—mantras; adini—beginning with; maheshvari—O goddess; vasanti—reside; satatam—eternally; durge—O Durga; shri-radha-krishna—of Shri Shri Radha-Krishna; tushtaye—for the pleasure.

 

     O goddess Durga, at a certain place on this island all holy places, sages, saints, demigods, siddha-ashramas, and all Vedic scriptures and mantras eternally reside for the pleasure of Shri

Shri Radha-Krishna.

 

 

Texts 12 and 13

 

 

ashvamedha-sahasrani

     vajapeyadhikani ca

nana-vidhani karmani

     kritva bhaktya muhur muhuh

 

yat phalam labhate martyo

     yogabhyasena yat phalam

navadvipasya smaranat

     tesham koti-gunam labhet

kim punah darshanam casya

     phalam vakshyami parvati

 

     ashvamedha—of ashvamedha-yajnas; sahasrani—thousands; vajapeya—vajapeya-yajnas; adhikani—beginning with; ca—and; nana—various; vidhani—kinds; karmani—of pious rituals; kritva—having done; bhaktya—with devotion; muhur muhuh—moment after moment; yat—what; phalam—result; labhate—attains; martyah—a human being; yoga—of yoga; bhyasena—by practice; yat—what; phalam—fruit; navadvipasya—of Navadvipa; smaranat—by remembering; tesham—of them; koti—millions of times; gunam—multiplied; labhet—attains; kim—what?; punah—more; darshanam—sight; ca—and; asya—of it; phalam—the fruit; vakshyami—I will say; parvati—O Parvati.

 

 

     The result a human being attains by performing thousands of ashvamedha-yajnas, as well as vajapeya-yajnas, and many other pious rituals again and again with great devotion, or by

diligently practicing yoga, is attained millions of times over by meditating on Navadvipa. O Parvati, how will I be able to describe the result attained by directly seeing Navadvipa?

 

 

Text 14

 

 

sakrid yadi navadvipam

     samsmareyur naradhamah

sadhavas te tadaiva syuh

     satyam satyam hi parvati

 

     sakrit—once; yadi—if; navadvipam—Navadvipa; samsmareyuh—remembers; naradhamah—the lowest; sadhavah—saints; te—they; tada—then eva—indeed; syuh—become; satyam—truth; satyam—truth; hi—indeed; parvati—O Parvati.

 

 

     If the lowest of men remember Navadvipa for a single moment, they become great saints. O Parvati, this is the truth. This is the truth.

 

 

Text 15

 

 

tesham dine dine bhaktir

     vardhate natra samshayah

tesham pada-rajah-puta

     sapta-dvipa vasundhara

 

     tesham—of them; dine dine—day after day; bhaktih—devotion; vardhate—increases; na—not; atra—here; samshayah—doubt; tesham—of them; pada—of the feet; rajah—by the dust; puta—purified; sapta—seven; dvipa—continents; vasundhara—earth.

 

     Every day their devotion increases. Of this there is no doubt. The earth with its seven continents is purified by the dust of their feet.

 

 

Text 16

 

 

ye vasanti navadvipe

     manavah gaura-devatah

na ca te manava-jneya

     shri-gaurasya ca parshadah

 

     ye—who; vasanti—reside; navadvipe—in Navadvipa; manavah—human beings; gaura-devatah—for whom Lord Gaura is their worshipable Lord; na—not; ca—also; te—they; manava—human beings; jneyah—should be known as; shri-gaurasya—of Lord Gaura; ca—and; parshadah—associates.

 

 

     They who live in Navadvipa and think Lord Gaura their worshipable Lord should not be considered ordinary human beings. They are the spiritual associates of Lord Gaura.

 

 

Text 17

 

 

tesham smarana-matrena

     maha-patakino 'pi ca

satyam shudhhanti vai durge

     kim punar darshanadibhih

 

     tesham—of them; smarana—by remembering; matrena—merely; maha-patakinah—very sinful; api—even; ca—and; satyam—truth; shudhhanti—purify; vai—indeed; durge—O Durga; kim—what?; punah—more; darshana—by the sight; adibhih—beginning.

 

 

     O Durga, simply by remembering them great sinners become purified. How much more are they blessed by directly seeing them or associating with them?

 

 

Text 18

 

 

navadvipasya mahatmyam

     pancabhir vadanair aham

kim varnayami nanantah

     sahasrair vadanair alam

 

     navadvipasya—of Navadvipa; mahatmyam—the glory; pancabhih—with five; vadanaih—mouths; aham—I; kim—what? varnayami—I describe; na—not; anantah—Ananta;

sahasraih—with thousands; vadanaih—of mouths; alam—enough.

 

 

     What can I say of Navadvipa's glories with My five mouths? Even Lord Ananta, with His thousands of mouths, cannot properly glorify it.

 

 

Text 19

 

 

dhama-sarasya krishnasya

     vrindaranyasya shailaje

arohanasya sopanam

     navadvipam vidur budhah

 

     dhama—of transcendental abodes; sarasya—the best; krishnasya—of Lord Krishna; vrindaranyasya—of Vrindavana; shailaje—O Parvati; arohanasya—rising; sopanam—staircase; navadvipam—Navadvipa; viduh—know; budhah—the wise.

 

 

     O Parvati, the wise know that Navadvipa is a staircase leading to Vrindavana, Lord Krishna's supreme abode.

 

 

Text 20

 

 

tatra gatva navadvipe

     naga-rajo dhrita-vratah

pujayam asa gaurangam

     api varshayutam priye

 

     tatra—there; gatva—having gone; navadvipe—in Navadvipa; naga-rajah—the king of serpents; dhrita-vratah—following a vow; pujayam asa—worshiped; gaurangam—Lord Chaitanya; api—also; varsha—years; ayutam—ten thousand; priye—O beloved.

 

 

     O beloved, the king of serpents then went to Navadvipa. Following strict vows, He worshiped Lord Gauranga for ten thousand years.

 

 

Text 21

 

 

tatah prasanno bhagavan

     shri-gauro jagad-ishvarah

darisayam asa svam rupam

     anantaya mahatmane

 

     tatah—then; prasannah—pleased; bhagavan—Lord; shri-gaurah—Shri Gaura; jagat—of the universes; ishvarah—the master; darisayam asa—revealed; svam—His own; rupam—form; anantaya—to Ananta; maha-atmane—the great soul.

 

 

     Pleased by this, Lord Gaura, the master of the universes, revealed His transcendental form to the great soul Ananta.

 

 

Text 22

 

 

naga-rajah samalokya

     tam devam parameshvaram

nanama danda-vad bhumav

     utthaya vihitanjalih

 

     naga-rajah—the king of serpents; samalokya—seeing; tam—Him; devam—the Lord;

parama—othe Supreme; ishvaram—controller; nanama—bowed down; danda-vat—like a stick; bhumau—on the ground; utthaya—rising; vihita-anjalih—with folded hands.

 

 

     Seeing the Supreme Personality of Godhead, the king of serpents fell to the ground as a stick. When He rose His hands were folded together.

 

 

Texts 23-28

 

 

tapta-jambunada-prakhyam

     caru-padma-pada-dvayam    

kotindu-pada-nakharam

     koty-aditya-samujjvalam

 

vana-mala-bhushitangam

     shrivatsojjvala-vakshasam

kshauma-vastra-dharam devam

     koti-kandarpa-mohanam

 

amse nyastopavitam ca

     candanangada-bhushanam

ajanu-lambita-bhujam

     tulasi-malya-dharinam

 

kambu-grivam caru-netram

     sa-smera-vadanambujam

mani-makara-samyukta-

     shravanam caru-kundalam

 

su-bhruvam su-nasam santam

     bhaktarcita-padambujam

tapa-traya-vidagdhanam

     jivanam trana-karakam

 

gaurangam sac-cid-anandam

     sarva-karana-karanam

vaca gadgadayanantam

     tushtava dharani-dharah

 

     tapta-jambunada-prakhyam—splendid as molten ggold; caru—beautiful; padma—lotus; pada—feet; dvayam—two; koti—millions; indu—of moons; pada-nakharam—toenails; koti—millions; aditya—of suns; samujjvalam—splendid; vana—forest; mala—garlands; bhushita—decorated; angam—body; shrivatsa—with the mark of Shrivatsa; ujjvala—splendid; vakshasam—chest; kshauma—silken; vastra—garments; dharam—wearing; devam—the Lord; koti—millions; kandarpa—of Cupids; mohanam—handsome; amse—on the shoulder; nyasta—placed; upavitam—sacred thread; ca—also; candana—with sandal paste; angada—nd armlets; bhushanam—ornaments; ajanu—to His knees; lambita—hanging; bhujam—arms; tulasi—tulasi; malya—garland; dharinam—wearing; kambu—conchshell; grivam—neck; caru—handsome; netram—eyes; sa-smera—smiling; vadana—face; ambujam—lotus flower; mani—jewel; makara—shark; samyukta—endowede; shravanam—ears; caru—beautiful; kundalam—earrings; su-bhruvam—handsome eyebrows; su-nasam—handsome nose; shantam——peaceful; bhakta—to the devotees; arcita—given; pada—feet; ambujam—lotus; tapa—miseries; traya—three-fold; vidagdhanam—burning; jivanam—living entities; trana-karakam—protector; gaurangam—Lord Chaitanya; sat—eternal; cit—full of knowledge; anandam—and bliss; sarva—of all; karana—causes; karanam—the cause; vaca—with words; gadgadaya—in a choked voice; anantam—limitless; tushtava—offered prayers; dharani-dharah—He who holds the worlds.

 

 

     To Lord Gauranga, who was splendid as molten gold, whose two lotus feet were very handsome, whose toenails were millions of moons, who was decorated with forest-flower garlands, whose chest was splendid with the Shrivatsa, who wore silken garments, who was more enchanting than millions of Kamadevas, who wore a sacred thread on His shoulder, who was anointed with sandal paste, who wore armlets, whose arms reached down to His knees, who wore a tulasi garland, whose neck was a concshell, whose eyes were charming, whose smiling face was a lotus flower, on whose ears were handsome jewel shark earrings, whose nose and eyebrows were handsome, who was peaceful, whose lotus feet were offered to the devotees, who is the savior of the living entities burning in the three-fold material miseries, who is eternal and full of knowledge and bliss, who is limitless, and who is the cause of all causes, Ananta prayed in a faltering voice.     

 

Text 29

 

 

shri-ananta uvaca

 

tvam adi-devo jagad-eka-karanam

     svarad dayaluh purushah sanatanah

agner sphulinga iva te mahatmano

     bhavanti jivah sura-manavadayah

 

     shri-anantah—Shri Ananta; uvaca—said; tvam—You; adi-devah—the original Lord; jagat—of the universes; eka—the sole; karanam—cause; svarad—independent; dayaluh—merciful;

purushah—person; sanatanah—eternal; agneh—of fire; sphulingah—sparks; iva—indeed; te—of

You; mahatmanah—the Supreme Soul; bhavanti—are; jivah—the individual living entities; sura—demigods; manava—human beings; adayah—beginning with.

 

 

     You are the Supreme Lord, the sole cause of the universes, independent, merciful, the eternal supreme person. You are like a fire and the demigods, human beings, and other living entites are like sparks.

 

 

Text 30

 

 

anantam antam prkritih sanatani

     sute na sarvajna yad-ikshanam vina

tasmad bhavantam bhava-duhkha-nashanam    

     vrajami satyam sharanam sanatanam

 

     anantamantam—Ananta; prkritih—nature; sanatani—eternal; sute—born; na—not; sarvajna—O omniscient one; yad-ikshanam—the glance; vina—without; tasmat—from that; bhavantam—You; bhava—of the material world; duhkha—of the sufferings; nashanam—destruction;      vrajami—I go; satyam—truth; sharanam—shelter; sanatanam—eternal.

 

 

     O omniscient one, without Your glance neither Lord Ananta nor the eternal material energy would be manifest. For this reason I take shelter of You, the eternal Supremew Truth, the destroyer of the sufferings of repeated birth and death.

 

 

Text 31

 

 

tyaktva paratman bhavatah padambuja-

     sevam mahananda-karim shubha-pradam

jnanaya ye vai satatam parishramam

     kurvanti tesham shrama eva kevalam

 

     tyaktva—abandoning; paratman—O Supreme Self; bhavatah—Your; pada-ambuja—of the lotus feet; sevam—the service; maha—great; ananda—bliss; karim—causing; shubha—auspiciousness; pradam—giving; jnanaya—for knowledge; ye—who; vai—indeed; satatam—always; parishramam—labor; kurvanti—do; tesham—of them; shramah—labor; eva—indeed; kevalam—only.

 

 

     O Supreme Soul, they who reject the blissful and auspicious service of Your lotus feet and instead struggle to attain transcendental knowledge attain only fatigue as the fruit of their labors.

 

 

Text 32

 

 

vihaya dasyam shatapatra-locana

     tvayy aikyam icchanti yamadi-sadhanaih

na te prthivyam paripakva-buddhayo

     yasmad bhavad-dasya-sukhena vancitah

 

     vihaya—abandoning; dasyam—service; shatapatra—lotus; locana—eyes; tvayi—in You;

aikyam—oneness; icchanti—desire; yama-adi-sadhanaih—by controlling the senses and following a regimine of spiritual practicies; na—not; te—they; prthivyam—on the earth; paripakva—mature; buddhayah—intelligence; yasmat—from which; bhavat—of You; dasya—service; sukhena—with happiness; vancitah—cheated.

 

 

     They who reject service to You, O lotus-eyed one, and desire to become one with You by controlling their senses and living a spiritual life are not intelligent. In this world they are cheated of the happiness of serving You.

 

 

Text 33

 

 

vidhehi dasyam mayi dina-bandho

     na kincid icchami bhavat-padambujat

tvat-pada-padmasava-tripta-manasair

     na kim su-labhyam kshiti-pavana kshitau

 

     vidhehi—please give; dasyam—service; mayi—to Me; dina—of the poor; bandhah—O friend; na—not; kincit—anything; icchami—I want; bhavat—of You; pada-ambujat—from the lotus feet; tvat—Your; pada-padma—lotus feet; asava—honey; tripta—satisfied; manasaih—heart; na—not; kim—what?; su—easily; labhyam—attained; kshiti—of the worlds; pavana—O

purifier; kshitau—in the world.

 

 

     O friend of the poor, please give me service to You. I do not want anything other than Your lotus feet. O purifier of the worlds, what is not easily attained in this world by they whose hearts are satisfied with the honey of Your lotus feet?

 

 

Text 34

 

 

vayam dhanyatama loke

     jnanibhyo 'pi surottama

yasmat tu idrisham rupam

     pashyamah prakriteh param

 

     vayam—we; dhanyatamah—most fortunate; loke—in this world; jnanibhyah—than the philosophers; api—even; surottama—O Supreme Lord; yasmat—from which; tu—indeed; idrisham—like this; rupam—the form; pashyamah—we see; prakriteh—the material energy; param—above.

 

     O Supreme Lord, because we are able to see Your form, which is above the world of matter, we are more fortunate than even the great philosophers.

 

 

Text 35

 

 

namas tubhyam bhagavate

     sac-cid-ananda-murtaye

bhakta-labhya-padabjaya

     tapta-jambunada-tvishe

 

     namah—obeisances; tubhyam—to You; bhagavate—the Supreme Lord; sat—eternal; cit—full of knowledge; ananda—and bliss; murtaye—whose form; bhakta—by the devotees;

labhya—attainable; pada—feet; abjaya—lotus; tapta—molten; jambunada—gold; tvishe—splendor.

 

     Obeisances to You, the Supreme Personality of Godhead, whose form is eternal and full of knowledge and bliss, who is splendid as molten gold, and whose lotus feet only the devotees may attain!

 

 

Text 36

 

 

punas tvam drashtum icchami

     shri-gauranga daya-nidhe

yena rupena devesha

     vrindaranye virajate

 

     punah—again; tvam—You; drashtum—to see; icchami—I desire; shri-gauranga—O Lord Chaitanya; daya—of mercy; nidhe—O ocean; yena—by which; rupena—form; deva—of the demigods; isha—O master; vrindaranye—in Vrindavana; virajate—is manifest.

 

 

     O Lord Gauranga, O master of the demigods, O ocean of mercy, I desire to see You again in the form You manifest in Vrindavana.

 

 

Text 37

 

 

shri-bhagavan uvaca

 

tushto 'ham sevayananta

     tvam me bhaktottamottamah

yato 'smin mahati dvipe

     prabhavasyadi-sevakah

 

     shri-bhagavan—the Supreme Lord; uvaca—said; tushtah—pleased; aham—I am; sevaya—by Your service; ananta—O Ananta; tvam—You; me—of Me; bhakta—of devotees; uttama—of the best; uttamah—the best; yatah—because; asmin—in this; mahati—great; dvipe—island; prabhavasya—of the Lord; adi—first; sevakah—servant.

 

 

     The Supreme Personality of Godhead said: O Ananta, I am pleased by your service. You are the greatest of My great devotees. Because you have come to Me on this transcendental

island of Navadvipa, You are the first of My servants.

 

 

Text 38

 

 

ayam eva navadvipo

     vrindavana-samo 'nagha

anugrahaya jivanam

     radhaya nirmitah pura

 

     ayam—this; eva—indeed; navadvipah—Navadvipa; vrindavana—to Vrindavana; samah—equal; anagha—O sinless one; anugrahaya—for mercy; jivanam—on the living entities; radhaya—by Radha; nirmitah—created; pura—formerly.

 

     O sinless one, Navadvipa is equal to Vrindavana. To show mercy to the living entities, Shri Radha  created it long ago.

 

 

Text 39

 

 

yatha mama priya radha

     tatha vrindavanam mahat

tadvad ayam navadvipa

     iti satyam vadamy aham

 

     yatha—as; mama—to Me; priya—dear; radha—Radha; tatha—so; vrindavanam—Vrindavana; mahat—great; tadvat—so; ayam—this; navadvipah—Navadvipa; iti—thus; satyam—truth; vadami—speak; aham—I.

 

 

     As Radha is dear to Me, so Vrindavana and Navadvipa are also dear to Me. I speak to You the truth.

 

 

Text 40

 

 

vrindavane yathananta

     vasami radhaya saha

radhaya militango 'ham

     tathaivasmin sada vase

 

     vrindavane—in Vrindavana; yatha—as; ananta—O Ananta; vasami—I live; radhaya—Radha;

saha—with; radhaya—by Radha; milita-angah—embraced; aham—I; tatha—so; eva—indeed; asmin—here; sada—eternally; vase—I reside.

 

 

     O Ananta, as I stay in Vrindavana with Shri Radha, so I also stay eternally in Navadvipa, My transcendental form embraced by Shri Radha.

 

 

Text 41

 

 

yatha vrindavanam tyaktva

     gacchami na ca kutracit

tatha deva navadvipam

     na tyajami kadacana

 

     yatha—as; vrindavanam—Vrindavana; tyaktva—abandoning; gacchami—I go; na—not;

ca—also; kutracit—anywhere; tatha—so; deva—O Lord; navadvipam—Navadvipa; na—not;

tyajami—I leave; kadacana—ever.

 

 

     O Lord, as I do not leave Vrindavana to go to any other place, so I do not ever leave Navadvipa.

 

 

Text 42

 

 

aham vrindavane sadho

     kalpe kalpe satam mude

avirbhuya karishyami

     yam lilam loka-pavanim

navadvipe ca nagendra

     tam sarvah parivarnaya

 

     aham—I; vrindavane—in Vrindavana; sadhah—O saintly one; kalpe kalpe—kalpa after kalpa; satam—of the devotees; mude—for the pleasure; avirbhuya—appearing; karishyami—I will do; yam—which; lilam—pastimes; loka—of the world; pavanim—purifying; navadvipe—in Navadvipa; ca—and; naga-indra—O king of the serpents; tam—that; sarvah—all; parivarnaya—please describe.

 

 

     O king of the serpents, O saintly one, please describe all the world-purifying pastimes I perform in Vrindavana and Navadvipa kalpa after kalpa for the pleasure of the devotees,

 

 

Text 43

 

 

yada pradurbhavishyami

     svayam loka-hitaya vai

tadaiva tvam maha-bhaga

     nityam pradurbhavishyasi

 

     yada—when; pradurbhavishyami—I will appear; svayam—personally; loka—of the world; hitaya—for the welfare; vai—indeed; tada—then; eva—indeed; tvam—You; maha-bhaga—O fortunate one; nityam—eternally; pradurbhavishyasi—will appear.

 

 

     O fortunate one, whenever, for the benefit of the world, I appear there, You will also appear with Me.

 

 

Text 44

 

 

tvam santyajya kshanam api

     na ca tishthami manada

kalpantare karishyami

     jyeshtham vrindavane hy aham

 

     tvam—You; santyajya—leaving; kshanam—for a moment; api—even; na—not; ca—and;

tishthami—I stay; manada—O worthy one; kalpa—kalpa; antare—in another; karishyami—I will

make; jyeshtham—elder brother; vrindavane—in Vrindavana; hi—indeed; aham—I.

 

 

     O glorious one, I will never leave You for even a moment. In another kalpa I will make You My elder brother in Vrindavana.

 

 

Text 45

 

 

asmin dvipe maha-kshetre

     yadaham prarthitah suraih

avatirya dvija-vase

     hanishye kalijam bhayam

 

     asmin—in this; dvipe—island; maha-kshetre—sacred place; yada—when; aham—I; prarthitah—prayed to; suraih—by the demigods; avatirya—incarnating; dvija—of a brahmana; vase—in the home; hanishye—I will kill; kalijam—born of the age of Kali; bhayam—the fear.

 

 

     When the demigods appeal to Me with prayers I will descend in this sacred island of Navadvipa in the home of a brahmana and I will kill the fears created by the age of Kali.

 

 

Text 46

 

 

nityanando maha-kayo

     bhutva mat-kirtane ratah

vimudhan bhakti-rahitan

     mama bhaktan karishyasi

 

     nityanandah—Nityananda; maha—great; kayah—body; bhutva—having become; mat—of Me; kirtane—to the glorification; ratah—devoted; vimudhan—bewildered fools; bhakti—devotion; rahitan—without; mama—My; bhaktan—devotees; karishyasi—You will make.

 

 

     You will then become Nityananda. Your body will be very tall and large, You will be absorbed in the bliss of glorifying Me, and You will transform many bewildered fools who have no devotion into My pure devotees.

 

 

Text 47

 

 

mamaiva nityam lilanam

     saram uddhritya sammate

kritva su-samhitam jivan

     sarvan bhaktottaman kuru

 

     mama—My eva—indeed; nityam—eternal; lilanam—of pastimes; saram—best; uddhritya—taking out; sammate—in the opinion; kritva—having done; su-samhitam—a beautiful scripture; jivan—the living entities; sarvan—all; bhakta-uttaman—the greatest devotees; kuru—make.

 

 

     Consider the eternal essence of My pastimes, write it down in a beautiful scripture, and in this way make all living entities into My pure devotees.

 

 

Text 48

 

 

shri-mahadeva uvaca

 

ity upamantrito 'nantah

     pranamya jagad-ishvaram

akarshit samhitam devi

     mahatim prema-bhakti-dam

 

     shri-mahadevah—Lord Shiva; uvaca—said; iti—thus; upamantritah—advised; anantah—Ananta; pranamya—offering obeisances; jagat—of the universes; ishvaram—to the Lord; akarshit—made; samhitam—a scripture; devi—O goddess; mahatim—great; prema-bhakti-dam—giving pure love and devotion.

 

 

     Advised in this way, Ananta offered respectful obeisances to the Lord of the universes. O goddess, He then wrote the great Ananta-samhita, which gives prema-bhakti to its readers.

 

 

Text 49

 

 

tam eva samhitam sadhvi

     jagannatha-padambuje

nivedya paraya bhaktya

     kritartho 'bhun maha-matih

 

     tam—this; eva—indeed; samhitam—samhita; sadhvi—O saintly one; jagannatha—of the Lord of the universes; pada-ambuje—at the lotus feet; nivedya—offering; paraya—with great; bhaktya—devotion; kritarthah—successful; abhut—became; maha-matih—the noble-hearted one.

 

 

     O saintly Parvati, with great devotion placing this samhita at Lord Jagannatha's lotus feet, noble-hearted Ananta became perfect.

 

 

Text 50

 

 

ananta-vadanotthatvat

     sva-lilaya hy anantatah

ananta-samhitam nama

     cakre 'syah parameshvarah

 

     ananta—of Ananta; vadana—from the mouth; utthatvat—because of rising; sva-lilaya—by His pastimes; hi—indeed; anantatah—without limit; ananta-samhitam—Ananta-samhita; nama—name; cakre—did; asyah—of that; parameshvarah—the Supreme Lord.

 

 

     Because this book arose from the mouth of Lord Ananta, and also because it is filled with limitless (ananta) pastimes, the Supreme Lord gave it the name "Ananta-samhita".

 

 

Text 51

 

 

tam eva samhitam kante

     vaikunthe parameshvarah

sarva-loka-hitarthaya

     pradadau brahmane pura

 

     tam—this; eva—indeed; samhitam—samhita; kante—O beloved; vaikunthe—on Vaikuntha;

parameshvarah—the Supreme Lord; sarva—of all; loka—living entities; hita—benefir; arthaya—for the purpose; pradadau—gave; brahmane—to Brahma; pura—formerly.

 

 

     O beloved, to benefit all living entities the Lord of Vaikuntha originally gave the Ananta-samhita to the demigod Brahma in ancient times.

 

 

Text 52

 

 

kripaya tam maheshani

     dadau ca samhitam param

visha-panad vishannaya

     mahyam kalpantare sati

 

     kripaya—mercifully; tam—it maheshani—O goddess; dadau—gave; ca—and; samhitam—samhita; param—transcendental; visha—poison; panat—because of having drunk;

vishannaya—despondent; mahyam—to Me; kalpa—kalpa; antare—in another; sati—chaste.

 

 

     O pious, chaste goddess, in another kalpa, when I was depressed because of drinking poison, the Lord gave this transcendental Ananta-samhita to Me also.

 

 

Text 53

 

 

vishena dahyamanena

     mukhenordhvena sundari

dadhara samhitam etam

     shudha-sara-pravarshinim

 

     vishena—by poison; dahyamanena—burning; mukhena—mouth; urdhvena—upper; sundari—O beautiful one; dadhara—held; samhitam—samhita; etam—this; shudha—nectar;

sara—best; pravarshinim—shower.

 

     O beautiful one, in My mouth burning with poison I held the shower of nectar that is the Ananta-samhita.

 

 

Text 54

 

 

dharayamy urdhva-vadane

     deveshi samhitam imam

mantram ca gauracandrasya

     namedam sarva-mangalam

 

     dharayami—I hold; urdhva-vadane—in My mouth; deveshi—O queen of the demigods; samhitam—samhita; imam—this; mantram—mantra; ca—and; gauracandrasya—of Lord Chaitanya; nama—name; idam—this; sarva-mangalam—all-auspicious.

 

 

     O queen of the demigods, in My mouth I hold both this samhita and the all-auspicious mantra of Lord Gaurachandra's names.

 

 

Texts 55 and 56

 

 

snigdham pavitram sambhutam

     aham bhagavatottamah

mohanaya ca jivanam

     mukhenanena sundari

 

mayavadam asat-shastram

     yat kritam krishna-nindanam

tat papebhyo vimukto 'ham

     kritartho 'ham varanane

 

     snigdham—splendid; pavitram—and pure; sambhutam—become; aham—I; bhagavata—of devotees; uttamah—the best; mohanaya—to bewilder; ca—and; jivanam—the living entities;

mukhena—mouth; anena—with this; sundari—O beautiful one; mayavadam—illusory words; asat—impious; shastram—scripture; yat—which; kritam—done; krishna—Krishna; nindanam—blasphemy; tat—that; papebhyah—from the sins; vimuktah—free; aham—I; kritarthah—successful; aham—I; vara-anane—O girl with the beautiful face.

 

 

     O beautiful one, in this way My mouth, which was used to speak impious pseudo-scriptures filled with blasphemous lies defaming Lord Krishna, became clean and pure. O girl with the beautiful face, in this way I became free from My sins and I became perfect.

 

 

Text 57

 

 

tubhyam mad-anuraktayai

     prak-kalpe pradadav imam

stritvat jnanamayi vapi

     na samartha maheshvari

 

     tubhyam—to you; mad-anuraktayai—My lover; prak-kalpe—in the previous kalpa; pradadau—gave; imam—this; stritvat—because of being a woman; jnanamayi—filled with knowledge; va—or; api—and; na—not; samartha—able; maheshvari—O goddess.

 

 

     To you, My lover, I gave the Ananta-samhita in the previous kalpa, but because you are a woman you do not remember.

 

 

Text 58

 

 

asyam ca varnayam asa

     krishna-lilam manoramam

shrimad-gauranga-caritam

     radha-krishnantika-pradam

 

     asyam—in this; ca—and; varnayam asa—described; krishna-lilam—Lord Krishna's pastimes;

manoramam—enchanting; shrimad-gauranga-caritam—Shri Chaitanya's pastimes; radha-krishna—Radha-Krishna; antika—nearness; pradam—giving.

 

 

     In the Ananta-samhita were described Lord Krishna's

berautiful pastimes and Lord Gauranga's pastimes, which bring one

to Shri Shri Radha-Krishna.

 

 

Texts 59-61

 

 

yasya shravana-matrena

     pathanat pathanat shive

gaurangam sac-cid-anandam

     bhaktanugraha-karakam

 

samalokya navadvipe

     bahu-kalpadikam priye

ushitva tat-prasadena

     gopi bhutva maheshvari

 

vrindavane nikunjadau

     shri-radha-krishna-sannidhau

sakhi-bhavena nivaset

     satyam satyam na samshayah

 

     yasya—of this; shravana—by hearing; matrena—simply; pathanat—by reading;

pathanat—by teaching; shive—O auspicious one; gaurangam—Chaitanya; sat-cit-anandam—whose form is eternal and full of knowledge and bliss; bhakta—to the devotees; anugraha—mercy; karakam—doing; samalokya—seeing; navadvipe—in Navadvipa; bahu-kalpadikam—many kalpas; priye—O beloved; ushitva—residing; tat-prasadena—by His mercy; gopi—a gopi; bhutva—having become; maheshvari—O goddess; vrindavane—in Vrindavana; nikunjadau—in the forest groves; shri-radha-krishna—Shri Shri Radha-Krishna; sannidhau—near; sakhi-bhavena—as a friend; nivaset—may reside; satyam—truth; satyam—truth; na—not; samshayah—doubt.

 

     O auspicious one, simply by hearing, reading, or teaching this scripture one will directly see Lord Gauranga, whose form is eternal and full of knowledge and bliss and who is very kind to the devotees. After seeing Him, O beloved, and after residing in Navadvipa for many kalpas, by His mercy one will become a gopi, O goddess, and will reside in the groves of Vrindavana as a friend of Shri Shri Radha-Krishna. This is the truth. This is the truth. Of this there is no doubt.

 

 

Text 62

 

 

gaura-murter bhagavatah

     pada-sevam vina sati

bahu-janmarjitaih punyair

     na radham krishnam apnuyat

 

     gaura—of Lord Gaura; murteh—the form; bhagavatah—of the Supreme Lord; pada—of the feet; sevam—service; vina—without; sati—O pious one; bahu—many; janma—after births; arjitaih—earned; punyaih—by pious deeds; na—not; radham—Radha; krishnam—and Krishna; apnuyat—will attain.

 

 

     Without service the feet of this fair-complexioned form of the Supreme Personality of Godhead one will not attain Shri Shri Radha-Krishna, even with many births of pious deeds.

 

 

Text 63

 

 

tasmad gauranga-caritam

     shrinu kante diva-nisham

kurushva mahatim sevam

     tasya devasya parvati

 

     tasmat—therefore; gauranga—of Lord Chaitanya; caritam—the pastimes; shrinu—please hear; kante—O beloved; diva—day; nisham—and night; kurushva—do; mahatim—great; sevam—service; tasya—to Him; devasya—the Lord; parvati—O Parvati.

 

 

     Therefore, O beloved, please hear Lord Gauranga's pastimes day and night. O Parvati, please diligently serve Lord Gauranga.

 

 

Text 64

 

 

shri-narada uvaca

 

maha-devya punah prishto

     maha-devo dayacalah

jagada gaura-caritam

     urdhva-vaktrena gautama

 

     shri-naradah—Shri Narada; uvaca—said; maha-devya—by the goddess; punah—again; prishtah—asked; maha-devah—Lord Shiva; dayacalah—filled with mercy; jagada—spoke; gaura—of Lord Gaura; caritam—the pastimes; urdhva—raised; vaktrena—mouth; gautama—O Gautama.

 

     Shri Narada said: O Gautama, again asked by goddess Parvati, merciful Lord Shiva eagerly spoke the pastimes of Lord Gaura.

 

 

     Note: Here the Third Chapter of Shri Ananta-samhita, Shri Chaitanya-janma-khanda, Part Two, ends, and the Fourth Chapter begins.     

 

 

Text 1

 

 

shri-gautama uvaca

 

punash ca parvati devi

     yad apricchan maheshvaram

tan me vada muni-shreshtha

     yadi me syad anugrahah

 

     shri-gautama—Shri Gautama; uvaca—said; punash—again; ca—and; parvati—Parvati; devi—goddess; yad—what; apricchat—asked; maheshvaram—Lord Shiva; tat—that; me—to me;

vada—tell; muni-shreshtha—o best of sages; yadi—if; me—to me; syad—will be; anugrahah—mercy.

 

     Shri Gautama said: O best of sages, if you wish to show kindness, then please tell me what Parvati then asked Lord Shiva.

 

 

Text 2

 

 

shri-narada uvaca

 

navadvipasya mahatmyam

     shrutva devi sanatani

utpatteh karanam jnatum

     tasyovaca maheshvaram

 

     shri-naradah—Shri Narada; uvaca—said; navadvipasya—of Navadvipa; mahatmyam—the glories; shrutva—having heard; devi—goddess; sanatani—eternal; utpatteh—of the manifestation; karanam—the cause; jnatum—to know; tasya—of it; uvaca—said; maheshvaram—to Lord Shiva.

 

 

     Shri Narada said: Having heard the glories of Navadvipa, and wishing to hear how Navadvipa had come into existence, the eternal goddess said to Lord Shiva:

 

 

Text 3

 

 

shri-parvaty uvaca

 

kada vayam navadvipo

     nirmito radhaya mahan

kim artham va maheshana

     tattvatah kathayasva me

 

     shri-parvati—Shri Parvati; uvaca—said; kada—when?; vaor; ayam—this; navadvipo—Navadvipa; nirmito—created; radhaya—by Radha; mahan—great; kim artham—for what purpose?; va—or; maheshana—O Shiva; tattvatah—in truth; kathayasva—please tell; me—me.

 

     Shri Parvati said: When did Shri Radha create Navadvipa? Why did She create it? O great Lord, please tell me in truth.

 

 

Text 4

 

 

shri-mahadeva uvaca

 

nishamaya maha-bhage

     dvipasyotpatti-karanam

ananta-samhitayam ca

     narayana-mukhac chrutam

 

     shri-mahadevah—Lord Shiva; uvaca—said; nishamaya—please listen; maha-bhage—O fortunate one; dvipasya—of the island; utpatti—of the creation; karanam—the cause; ananta-

samhitayam—in the Ananta-samhita; ca—and; narayana—of Lord Narayana; mukhat—from the mouth; shrutam—heard.

 

 

     Lord Shiva said: Listen, O fortunate one, to the account of Navadvipa's creation, which I have heard both in the Ananta-samhita and also directly from the mouth of Lord Narayana.

 

 

Texts 5 and 6

 

 

yada vrindavane ramye

     shri-krishnah parameshvarah

reme virajaya sardham

     padminya shatpado yatha

 

tatha candra-mukhi devi

     radhika mriga-locana

shrutva sakhi-mukhat sarvam

     yatra krishno drutam yayau

 

     yada—when; vrindavane—in Vrindavana; ramye—beautiful; shri-krishnah—Shri Krishna;

parameshvarah—the Supreme Lord; reme—enjoyed; virajaya—with Viraja; sardham—with; padminya—a lotus flower; shatpado—a bee; yatha—as; tatha—then; candra-mukhi—whose face is like the moon; devi—Goddess; radhika—Radha; mriga—doe; locana—eyes; shrutva—having heard; sakhi—of a friend; mukhat—from the mouth; sarvam—everything; yatra—where; krishno—Krishna was; drutam—quickly; yayau—went.

 

 

     When, as a bumblebee enjoys a lotus flower, the Supreme Lord, Krishna, enjoyed with Viraja-gopi in beautiful Vrindavana, then moon-faced, doe-eyed Goddess Radhika, hearing everything from the mouth of a friend, rushed to the place where Krishna was.

 

 

Text 7

 

 

ayatam radhikam drishtva

     shri-krishnash caru-locanah

tatraivantardadhe sadyo

     viraja cabhavan nadi

 

     ayatam—arrived; radhikam—Radha; drishtva—seeing; shri-krishnas—Krishna; caru—charming; locanah—eyes; tatra—there; eva—indeed; antardadhe—disappeared; sadyo—at once; viraja—Viraja; ca—also; abhavat—became; nadi—a river.

 

 

     Seeing Radhika coming, charming-eyed Shri Krishna at once disappeared and Viraja transformed herself into a river.

 

 

Text 8

 

 

punah krishnena virajam

     ramyamanam nishamya sa

na tatra gatva dadrishe

     krishnam virajaya saha

 

     punah—again; krishnena—with Krishna; virajam—Viraja; ramyamanam—enjoying;

nishamya—hearing; sa—She; na—not; tatra—there; gatva—having gone; dadrishe—saw; krishnam—Krishna; virajaya—Viraja; saha—with.

 

 

     Although She heard that Krishna was enjoying with Viraja, when She went there She did not see Krishna with Viraja.

 

 

Text 9

 

 

cintayitva maha-devi

     manasa krishna-devata

ganga-virajayor madhye

     sakhibhih samam ayayau

 

     cintayitva—thinking; maha-devi—the goddess; manasa—in Her heart; krishna-devata—for whom K is the Lord of Her life; ganga-virajayor—of the Ganges and Yamuna; madhye—in the middle; sakhibhih—friends; samam—with; ayayau—went.

 

 

     Thinking in Her heart for some time, the Goddess, for whom Lord Krishna was Her only worshipable Deity, entered the area between the Ganges and Yamuna river with Her friends.

 

 

Text 10

 

 

tatra gatva mahat sthanam

     cakara krishna-sundari

latabhih padapaih kirnam

     sa-strika-bhramarair vritam

 

     tatra—there; gatva—having gone; mahat—a great; sthanam—place; cakara—made; krishna-

sundari—Krishna's beautiful lover; latabhih—with vines; padapaih—and trees; kirnam—filled; a-strika—with their wives; bhramarair—with bumblebees; vritam—filled.

 

     There Lord Krishna's beautiful lover created a transcendental abode filled with vines, trees, and bumblebee-couples, . . .

 

 

Text 11

 

 

mrigi-mriga-ganair yuktam

     mithunananda-dam param

mallika-malati-jati-

     prabhriti-pushpa-rajitam

 

     mrigi-mriga-ganair—deer and does; yuktam—filled; mithuna—of love; ananda-dam—giving the bliss; param—great; mallika—mallika; malati—malati; jati—jati; prabhriti—beginning with; pushpa—with flowers; rajitam—splendid.

 

 

 . . .blissful with the amorous happinesses of deer-doe couples, splendid with mallika, malati, jati, and other flowers, . . .

 

 

Text 12

 

 

tulasi-kananair yuktam

     ananda-sadanam varam

cid-anandamayaih kunjair

     vividhair parishobhitam

 

     tulasi—of tulasi; kananair—with forests; yuktam—endowed; ananda—of bliss; sadanam—the abode; varam—ecellent; cit—spiritual; anandamayaih—with bliss; kunjair—with groves; vividhair—various; parishobhitam—beautified.

 

 . . .filled with tulasi forests, beautiful with many forest-groves filled with spiritual bliss, a blissful transcendental abode where. . .

 

 

Text 13

 

 

ganga ca yamuna caiva

     parikheva nirantaram

bhati tad-ajnaya yatra

     su-snigdha-jala-saikatam

 

     ganga—the Ganges; ca—and; yamuna—Yamuna; ca—and; eva—indeed; parikha—a moat;

iva—like; nirantaram—always; bhati—shines; tad-ajnaya—by Her order; yatra—where; su-

snigdha—glistening; jala—water; saikatam—and shore.

 

 

 . . . the Ganges and Yamuna became like a moat, where, by Her order the waters and shores shone with great splendor, . . .

 

 

Text 14

 

 

nityam virajate yatra

     vasanto makaradhvajah

sada pakshi-gana yatra

     krishneti mangalam jaguh

 

     nityam—eternally; virajate—shines; yatra—where; vasanto—springtime;

makaradhvajah—Kamadeva; sada—eternally; pakshi-ganah—birds; yatra—where; krishna—Krishna; iti—thus; mangalam—auspicious; jaguh—sing.

 

 

 . . .where springtime and Kamadeva eternally shine with great splendor, and where the birds eternally sing the auspicious sounds "O Krishna!"

 

 

Text 15

 

 

tatra shri-radhika devi

     vicitrambara-bhushana

govinda-citta-haranam

     venuna madhuram jagau

 

     tatra—there; shri-radhika devi—Goddess Radha; vicitra—colorful and wonderful; ambara—clothes; bhushana—and ornaments; govinda—Krishna; citta—the heart; haranam—stealing; venuna—with the flute; madhuram—sweetly; jagau—sang.

 

 

     There, dressed in wonderful and colorful clothing and ornaments, Goddess Radhika began to play on a flute sweet mmusic that charmed the heart of Lord Govinda.

 

 

Text 16

 

 

tad-gita-mohita-matih

     shri-krishno radhika-patih

avirbabhuva deveshi

     sthane tatra manorame

 

     tad—Her; gita—music; mohita—charmed; matih—heart; shri-krishno—Krishna; radhika—of Radha; patih—the Lord; avirbabhuva—appeared; deveshi—O queen of the demigods; sthane tatra—in that place; manorame—charming.

 

 

     O queen of the demigods, His heart enchanted by Her music, Shri Krishna, the Lord of Radhika, appeared in that charming place.

 

 

Text 17

 

 

drishtva tam radhika-kantam

     shri-radha krishna-mohini

pragrihya panina panim

     mahanandam jagama ha                       

 

     drishtva—seeing; tam—Him; radhika—of Radha; kantam—the beloved; shri-radha—Radha; krishna—of Krishna; mohini—the enchantress; pragrihya—taking; panina—by the hand; panim—hand; maha-anandam—great bliss; jagama—went; ha—indeed.                      

 

 

     Seeing Her lover, Shri Radha, who enchants Lord Krishna, took Him by the hand and became very happy.

 

 

Text 18

 

 

bhavam vilokya radhayah

     shri-radha-prana-vallabhah

uvaca tam maha-devim

     prema-gadgadaya gira

 

     bhavam—the love; vilokya—seeing; radhayah—of Radha; shri-radha-prana-vallabhah—He who is more dear to Radha than Her own life; uvaca—said; tam—to Her; maha-devim—the Goddess; prema—with love; gadgadaya—choked; gira—with words.

 

 

     Seeing Radha's love for Him, He who is more dear to Radha than Her own life, with words choked with love said to the great Goddess:

 

 

Text 19

 

 

shri-krishna uvaca

 

tvat-tulya nasti me kante

     priya kutra varanane

na tyajami kshanam api

     tvam prana-sadrishim mama

 

     shri-krishnah uvaca—Lord Krishna said; tvat-tulya—equal to You; na—not; asti—is; me—for Me; kante—O beloved; priya—dear; kutra—where?; varanane—O girl with the beautiful face; na—not; tyajami—I will leave; kshanam—for a moment; api—even; tvam—You; prana—life-breath; sadrishim—like; mama—My.

 

 

     Shri Krishna said: O beloved, for Me no one is equal to You. O girl with the beautiful face, where is anyone as dear to Me as You? I will never leave You, even for a single moment. You are as dear to Me as My own life.

 

 

Texts 20 and 21

 

 

etad eva param sthanam

     mad-artham yat kritam tvaya

sakhibhir navabhir yuktam

     nava-kunja-samanvitam

 

nava-rupam karishyami

     tvaya sardham varanane

nava-vrindavanam tasman

     mad-bhaktair giyate sada

 

     etad—this; eva—indeed; param—transcendental; sthanam—abode; mad-artham—for My sake; yat—which; kritam—created; tvaya—by You; sakhibhir—with Your friends; navabhir—by nine; yuktam—endowed; nava—nine; kunja—forests; samanvitam—with; nava—nine; rupam—forms; karishyami—I will do; tvaya—ou; sardham—with; varanane—O girl with the beautiful fcae; nava—new; vrindavanam—Vrindavana; tasmat—therefore; mad—My; bhaktair—by the devotees; giyate—is sung; sada—eternally.

 

     In this transcendental abode of nine forests You and nine of Your friends have created for My sake I will manifest a new form and enjoy new pastimes with You, O girl with the beautiful face. For this reason My devotees will eternally proclaim that this place is a new Vrindavana.

 

Text 22

 

 

etasya dvipa-tulyatvan

     navadvipam vidur budhah

atra sarvani tirthani

     nivasantu mad-ajnaya

 

     etasya—of this; dvipa—island; tulyatvat—because of being like; navadvipam—Navadvipa; vidur—know; budhah—the wise; atra—here; sarvani—all; tirthani—holy places; nivasantu—live; mad—by My; ajnaya—order.

 

 

     Because this place is like a group of islands, the wise know this place as Navadvipa (Nine Islands). By My order all holy places reside here.

 

 

Text 23

 

 

mat-prity-artham yatah kante

     nirmitam sthanam uttamam

nivasami tvaya sardham

     nityam atra varanane

 

     mat-priti-artham—to please Me; yatah—because; kante—O beloved; nirmitam—created; thanam—place; uttamam—transcendental; nivasami—I reside; tvaya—You; sardham—with; nityam—eternally; atra—here; varanane—O girl with the beautiful face.

 

 

     O girl with the beautiful face, I will eternally stay with You here in this transcendental place You have created to please Me.

 

 

Text 24

 

 

asmin agatya ye martyas

     tvaya mam paryupasate

sakhitvam avayor nityam

     prapnuvanti su-nishcitam

 

     asmin—here; agatya—going; ye—who; martyas—mortals; tvaya—with You; mam—Me;

paryupasate—worship; sakhitvam—the status of being a friend; avayor—of Us; nityam—eternal; prapnuvanti—attain; su-nishcitam—certainly.

 

 

     Human beings who come here and worship You and Me will certainly become Our eternal gopi-friends.   

    

 

Text 25

 

 

etad eva param sthanam

     yatha vrindavanam priye

sakrid gamana-matrena

     sarva-tirtha-phalam labhet

avayoh priti-jananim

     bhaktim ca pralabhed dhruvam

 

     etad—this; eva—indeed; param—transcendental; sthanam—abode; yatha—as; vrindavanam—Vrindavana; priye—O beloved; sakrid—once; gamana—by going; matrena—merely; sarva—of all; tirtha—pilgrimages; phalam—the fruit; labhet—attains; avayoh—of Us; priti—pleasure;jananim—the mother; bhaktim—devotion; ca—and; pralabhed—atains; dhruvam—indeed.

 

     O beloved, this transcendental abode is like Vrindavana. Simply by going here one attains the result of all other pilgrimages. Here one attains pure devotional service, which is very pleasing to Us.

 

 

Text 26

 

 

shri-mahadeva uvaca

 

ity uktva radhika-kanto

     radhaya priyaya saha

eki-bhuya maha-bhage

     tatrasit satatam priye

 

     shri-mahadevah uvaca—Lord Shiva said; iti—thus; uktva—having spoken; radhika-kanto—Radha's beloved; radhaya—Radha; priyaya—dear; saha—with; eki-bhuya—becoming one;

maha-bhage—O fortunate one; tatra—there; asit—was; satatam—eternally; priye—O beloved.

 

 

     Lord Shiva said: O beloved, O fortunate one, after speaking these words, Radha's beloved Krishna became one with Radha. In that form He stays in that place eternally.

 

 

Texts 27 and 28

 

 

antah krishnam bahir gauram

     sac-cid-ananda-vigraham

ekam advayam alokya

     tatraiva lalita sakhi

 

vihaya ramani-rupam

     shri-gaura-priti-bhajanam

jagraha paurusham rupam

     tat-sevartham maheshvari

 

     antah—within; krishnam—dark-complexioned Krishna; bahir—without; gauram—fair-complexioned Lord Chaitanya; sat—eternal; cit—full of knowledge; ananda—and bliss; vigraham—form; ekam—one; advayam—without division; alokya—seeing; tatra—there;

eva—indeed; lalita—Lalita; sakhi—friend; vihaya—abandoning; ramani—of a beautiful girl;

rupam—the form; shri-gaura—of Lord Chaitanya; priti—of love; bhajanam—object; jagraha—took; paurusham—a male; rupam—form; tat-sevartham—to serve Him; maheshvari—O goddess.

 

 

     O goddess, seeing that They had both joined to become a single spiritual form of eternal bliss and knowledge, a form that was dark-complexioned Krishna within and fair-complexioned Gaura without, Their friend Lalita left her form of a beautiful girl and, to serve Them, accepted a male form full of love for Lord Gaura.

 

 

Text 29

 

 

lalitam ca tatha-bhutam

     vishakhadya vilokya tah

babhuvuh sahasa devi

     purushakritayas tada

 

     lalitam—Lalita; ca—and; tatha—in that way; bhutam—become; vishakha—by Vishakha;

adyah—headed; vilokya—seeing; tah—they; babhuvuh—became; sahasa—at once; devi—O goddess; purusha—male; akritayas—forms; tada—then.

 

     O goddess, when Vishakha and the other gopis saw Lalita transformed in this way, they at once accepted male forms.

 

 

Text 30

 

 

jaya gaura-hare deva

     dhvanir asin mahan tada

tam radha-ramanam tasmad

     bhaktah gaura-harim jaguh

 

     jaya—glories; gaura-hare—to Lord Gaura-Hari; deva—O Lord; dhvanir—the sound; asit—was; mahan—great; tada—then; tam—Him; radha-ramanam—Radha's lover; tasmad—then; bhaktah—the devotees; gaura-harim—Gaura-Hari; jaguh—sang.

 

 

     Then there was a great sound of nJaya Gaura-Hari!" The devotees were calling Radha's lover Gaura-Hari.

 

 

Text 31

 

 

gauri shri-radhika devi

     harih krishnah prakirtitah

ekatvac ca tayoh skshad

     iti gaura-harim viduh

 

     gauri—fair; shri-radhika—Radha; devi—goddess; harih—Hari; krishnah—Krishna;

prakirtitah—glorified; ekatvat—as one; ca—also; tayoh—of Them; skshad—directly; iti—thus; gaura-harim—Gaura-Hari; viduh—know.

 

 

     Goddesss Shri Radhika is fair (gaura) and Lord Krishna is dark (hari). The wise know that that because They have now become one, They are now known as Gaura-Hari.

 

 

Text 32

 

 

tat-kalam arabhya su-padma-locanah

     krishnas tri-bhango murali-dharo 'vyayah

cakara yugmam nija-vigraham param

     radha ca devi nava-padma-locana

 

     tat-kalam—that time; arabhya—beginning; su-padma-locanah—whose eyes are lotus flowers; krishnas—Krishna; tri-bhango—whose form bends in three places; murali-dharo—who holds the flute; avyayah—eternal; cakara—made; yugmam—both; nija-vigraham—own form; param—supreme; radha—Radha; ca—and; devi—goddess; nava-padma-locana—whose eyes are new lotus flowers.

 

 

     From that time on eternal lotus-eyed Lord Krishna, whose form gracefully bends in three places and who plays the flute became joined with new-lotus-eyed Goddess Radha in a single form.

 

 

Text 33

 

 

vrindavane sada krishnam

     ananda-sadane muda

tad-vame radhika-devi

     sthitva ramayate priye

 

     vrindavane—in Vrindavana; sada—eternaly; krishnam—Krishna; ananda—of bliss; sadane—in the abode; muda—happily; tad-vame—on His left; radhika-devi—Goddess Radha; sthitva—staying; ramayate—enjoys; priye—O beloved.

 

 

     O beloved, eternally staying in the blissful abode of Vrindavana, Lord Krishna eternally and happily pleases Goddess Radhika, who stays at His left side.

 

 

Text 34

 

 

navadvipe ca sa krishna

     adaya hridaye svayam

gajendra-gamanam radham

     sada ramayate muda

 

     navadvipe—in Navadvipa; ca—and; sah—He; krishnah—Krishna; adaya—taking; hridaye—in the heart; svayam—pewrsonally; gajendra—of the king of elephants; gamanam—the graceful motions; radham—Radha; sada—eternaly; ramayate—pleases; muda—happily.

 

 

     In Navadvipa Lord Krishna takes into His heart Shri Radha, who is graceful as a regal elephant, and happily pleases Her there.

 

 

Text 35

 

 

lalitadyash ca ya sakhyah

     shri-radha-krishnayoh shive

sevante nija-rupena

     vrindaranye ca tau sada

 

navadvipe tu tah sakhyo

     bhakta-rupa-dharah priye

ekangam shri-gaura-harim

     sevante satatam muda

 

     lalita-adyas—headed by Lalita; ca—and; yah—which; sakhyah—friends; shri-radha-krishnayoh—of Radha-Krishna; shive—O auspicious one; sevante—serve; nija-rupena—in their own form; vrindaranye—in Vrindavana; ca—and; tau—Them; sada—eternally; navadvipe—in Navadvipa; tu—indeed; tah—they; sakhyo—friends; bhakta—of devotees; rupa—forms; dharah—holding; priye—O beloved; eka—one; angam—body; shri-gaura-harim—Lord Gaura-Hari; sevante—serve; satatam—eternally; muda—with joy.

 

 

     O auspicious one, O beloved, Lalita and the gopis who in their own forms eternally serve Shri Shri Radha-Krishna in Vrindavana forest, accept the forms of devotees in Navadvipa where they eternally and joyfully serve Lord Gaura-Hari, who is Shri Shri Radha-Krishna joined in a single form.

 

Text 37

 

 

ya eva radhika-krishnah

     sa eva gaura-vigrahah

yac ca vrindavanam devi

     nava-vrindavanam ca tat

 

     yah—who; eva—indeed; radhika-krishnah—Radha-Krishna; sah—He; eva—indeed; gaura-vigrahah—the form of Lord Gaura; yat—which; ca—and; vrindavanam—Vrindavana; devi—O goddess; nava-vrindavanam—nine Vrindavanas; ca—and; tat—that.

 

 

     Shri Shri Radha-Krishna are the form of Lord Gaura and Vrindavana is the nine forests of Navadvipa.

 

 

Texts 38 and 39

 

 

vrindavane navadvipe

     bheda-bhuddhish ca yo narah

tathaiva radhika-krishne

     shri-gaurange paratmani

 

mac-chula-pata-nirbhinna-

     dehah so 'pi naradhamah

pacyate narake ghore

     yavad ahuta-samplavam

 

     vrindavane—Vrindavana; navadvipe—Navadvipa; bheda-buddhish—the concept of difference; ca—and; yo—which; narah—person; tatha—in that way; eva—indeed; radhika-krishne—in Radha-Krishna; shri-gaurange—in Lord Chaitanya; paratmani—the Supreme Lord; mat—my; shula—of the trident; pata—by the falling; nirbhinna—broken; dehah—body; sah api—he; naradhamah—the lowest of persons; pacyate—is cooked; narake—in hell; ghore—horrible; yavad—as; ahuta—called; samplavam—inundation.

 

 

     A person who thinks Vrindavana is different from Navadvipa and Shri Shri Radha-Krishna are different from the Supreme Lord, Shri Gauranga, is cut to pieces by my trident. That lowest of persons will cook in a horrible hell until the day when the flooding waters of cosmic dissolution are called.

 

Text 40

 

 

etat te kathitam devi

     dvipasyotpatti-karanam

sarva-papa-haram punyam

     bhakti-dam satatam nrinam

 

     etat—this; te—to you; kathitam—spoken; devi—O queen; dvipasya—of the island; utpatti—of the creation; karanam—the cause; sarva—all; papa—sins; haram—removing; punyam—sacred; bhakti-dam—giving devotional service; satatam—always; nrinam—to the people.

 

 

     O goddess, I have described to you the creation of Navadvipa. This sacred narration removes all sins and gives eternal pure devotional service to the people.

 

 

Text 41

 

 

pratar utthaya yo martyah

     shri-gaura-gata-manasah

prapathet shrinuyad vapi

     sa gaurangam avapnuyat

 

     pratar—early in the morning; utthaya—rising; yo—who; martyah—a human being; shri-gaura-gata-manasah—his heart fixed on Lord Gaura; prapathet—reads; shrinuyad—hears; va—or; api—also; sah—he; gaurangam—Lord Chaitanya; avapnuyat—attains.

 

     A human being who rises early in the morning and, his mind fixed on Lord Gaura, reads or hears this narration, ultimately attains Lord Gauranga.

 

 

Text 42

 

 

adyapi sac-cid-anandam

     shri-gaurangam mahaprabhum

navadvipe prapashyanti

     tad-bhakta na ca nastikah

 

     adya—now; api—even; sat—eternal; cit—full of knowledge; anandam-and bliss; shri-gaurangam mahaprabhum—Lord Gauranga Mahaprabhu; navadvipe—in Navadvipa;

prapashyanti—see; tad-bhaktah-His devotees; na—not; ca—and; nastikah—atheists.

 

 

     In Navadvipa even now they directly see Lord Gauranga Mahaprabhu, whose form is eternal and full of knowledge and bliss. They who are atheists cannot see the Lord at all.

 

 

Text 43

 

 

aham vrindavane ramye

     gaurangam drishtavan pura

rase raseshvaram devam

     skshan manmatha-mohanam

 

     aham—I; vrindavane—in Vrindavana; ramye—beautiful; gaurangam—Lord Chaitanya;

drishtavan—saw; pura—in ancient times; rase—in the rasa dance; raseshvaram—the Lord of the rasa dance; devam—the Supreme Lord; skshat—diretcly; manmatha—Kamadeva; mohanam—enchanting.

 

 

     I myself, long ago, in Vrindavana, in the circle of the rasa dance, saw Lord Krishna, who is more enchanting than Kamadeva and who is the master of the rasa dance, appear as Lord Gauranga.

 

 

Text 44

 

 

sa eva krishna-chaitanyah

     kalpe kalpe varanane

avirbhuya navadvipe

     prema-bhakti-prado bhavet

 

     sah—He; eva—indeed; krishna-chaitanyah—Krishna Chaitanya; kalpe kalpe—kalpa after kalpa; varanane—O girl with the beautiful face; avirbhuya—appearing; navadvipe—in Navadvipa; prema-bhakti-prado—giving pure love and devotion; bhavet—will be.

 

 

     O girl with the beautiful face, kalpa after kalpa Shri Krishna Chaitanya appears in Navadvipa and gives to the people pure love and devotion to Lord Krishna.

 

 

Text 45

 

 

etad rahasyam kathitam tava priye

     mudhan abhaktan na ca jatu varnaya

bhaktaya deyam parishuddha-buddhaye

     shrotum kim anyan mama sampraticchasi

 

     etad—this; rahasyam—secret; kathitam—spoken; tava—to you; priye—O beloved; mudhan—fools; abhaktan—non-devotees; na—not; ca—and; jatu—ever; varnaya—describe; bhaktaya—to a devotee; deyam—should be given; parishuddha—pure; buddhaye—intelligence; shrotum—to hear; kim—what?; anyat—else; mama—of me; samprati—now; icchasi—you desire.

 

     O beloved, please never speak this secret to fools or non-devotees. This narration should be given to a devotee whose intelligence is pure. What more would you like to hear from me?

 

 

     Note: Here the passage from Shri Ananta-samhita ends and a passage from the Urdhvamnaya Tantra is quoted.

 

 

Text From the Urdhvamnaya Tantra

 

 

urdhvamnaya-samhitayam

     skshad bhagavatoditam

 

vaivasvatantare brahman

     ganga-tire su-punya-de

hari-nama tada dattva

     candalan haddikams tatha

 

brahmanan kshatriyan vaishyan

     shatasho 'tha sahasrashah

uddharishyamy aham tatra

     tapta-svarna-kalevarah

sannyasam ca karishyami

     kancana-gramam ashritah

 

     urdhvamnaya-samhitayam—in the Urdhvamnaya-samhita; skshad—directly; bhagavata—by the Lord; uditam—spoken; vaivasvata—the Vaivasvata-manvantara; antare—in; brahman—O Brahmana; ganga—of the Ganges; tire—on the shore; su-punya-de—sacred; hari—of Lord Hari; nama—the name; tada—then; dattva—giving; candalan—to the outcastes; haddikan—low-castes; tatha—then; brahmanan—to the brahmanas; kshatriyan—kshatriyas; vaishyan—vaishyas; shatasho—hundreds; atha—then; sahasrashah—thousands; uddharishyami—I will deliver; aham—I; tatra—there; tapta—molten; svarna—gold; kalevarah—body; sannyasam—sannyasa; ca—and; karishyami—I will do; kancana-gramam—Kancana-grama; shritah—taking shalter.

 

 

     In the Urdhvamnaya-samhita the Supreme Personality of Godhead Himself said: O brahmana, during the Vaivasvata-manvantara, on the sacred banks of the Ganges I will give to the people the holy name of Lord Hari. I will deliver hundreds and thousands of candalas, shudras, brahmanas, kshatriyas, and vaishyas. My form splendid as molten gold, I will go to Kancana-grama and aceept the renounced order (sannyasa).