Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Bhaktivinoda Thakura > Gitavali > Gitavali Chps > Part-X

Prema-Dhvani

Vocalizations of Love

premse koho shri krishna-chaitanya-nityananda-

advaita-gadadhara-shrivasa-pandita ki jaya!

shri antardvipa mayapura, simanta, godruma, madhyadvipa, koladvipa, ritudvipa,

jahnudvipa, modadruma, rudradvipatmaka shri navadvipa-dhama ki jaya!

shri radha-krishna-gopa-gopi-go-govardhana-

vrindavana-radha-kunda-yamunaji ki jaya!

shri tulasi-devi ki jaya!

shri gangaji ki jaya!

shri surabhi-kunja ki jaya!

shri nam hatta ki jaya!

shri bhakti-devi ki jaya!

shri gayaka, shrota, bhakta-vrinda ki jaya!

(pare sashtanga-dandavat—Afterwards, offer obeisances like a stick with all eight limbs flat on the ground.)