Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Bhaktivinoda Thakura > Bhajana Rahasya > Samksepa-arcana-paddhati

Samkshepa-arcana-paddhati

 

Chanting the holy names leads one to all perfection, still, there is great significance in the different activities related to arcana in one's devotional life.

In the morning after bath, the sadhaka should sit on an asana facing east. Touching the water in his panca-patra he should call all the tirthas by chanting this mantra:

gange ca yamune caiva

godavari sarasvati

narmade sindho kaveri

jale 'smin sannidhim kuru

Sprinkling this water on his head, he should then perform acamana while chanting, om shri vishnuh, om shri vishnuh, om shri vishnuh. He should then mark his body in twelve places with gopicandana while chanting:

lalate keshavam dhyayen

narayanam athodare

vakshah-sthale madhavam tu

govindam kantha-kupake

vishnum ca dakshine kukshau

bahau ca madhusudanam

trivikramam kandhare tu

vamanam vama-parshvake

shridharam vama-bahau tu

hrishikesham ca kandhare

prishthe tu padma-nabham ca

katyam damodaram nyaset

tat prakshalana-toyam tu

vasudevaya murdhani

First he should perform guru-puja, meditating on his guru in this way:

pratah shriman-navadvipe

dvi-netram dvi-bhujam gurum

varabhaya-pradam shantam

smaret tan-nama-purvakam

Shri Chaitanya Mahaprabhu is sitting in a jeweled pavilion at Yogapitha in the eternal abode of Mayapura, Navadvipa. On His right hand side is Nityananda Prabhu is sitting and on His left side sits Gadadhara Pandita. Advaita Prabhu is standing on the front right side with folded hands offering prayers. On the front left side Shrivasa Pandita is standing holding an umbrella. Shri Gurudeva is sitting on a altar below.

In this way meditate on sitting near Shri Gurudeva and perform arcana by offering sixteen items while chanting the appropriate mantra.

idam asanam aim gurudevaya namah

idam padyam aim gurudevaya namah

idam arghyam aim gurudevaya namah

idam acamaniyam aim gurudevaya namah

idam madhuparkah aim gurudevaya namah

idam punaracamaniyam aim gurudevaya namah

idam snaniyam aim gurudevaya namah

idam sottariya vastram aim gurudevaya namah

idam abharanam aim gurudevaya namah

idam gandhah aim gurudevaya namah

idam dhupah aim gurudevaya namah

idam dipah aim gurudevaya namah

idam sacandana puspam aim gurudevaya namah

idam naivedyam aim gurudevaya namah

idam paniyajalam aim gurudevaya namah

idam punaracamaniyam aim gurudevaya namah

idam tambulam aim gurudevaya namah

idam sarvam aim gurudevaya namah

After offering these articles one should chant the guru-gayatri-mantra:

aim gurudevaya vidmahe krishnanandaya dhimahi tan no guruh pracodayat

After that offer obeisances to the guru by chanting:

om ajnana-timirandhasya

jnananjana-shalakaya

cakshur unmilitam yena

tasmai shri-gurave namah

Then offer obeisances to the Vaishnavas by chanting:

vancha-kalpa-tarubhyash ca

kripa-sindhubhya eva ca

patitanam pavanebhyo

vaishnavebhyo namo namah

After that one should worship Lord Gauranga, who is complete as Panca-tattva. Meditate on Lord Gauranga with this mantra:

shriman mauktikadama-vaddha-

cikuram susmera-candrananam

shri-khanda-guru-caru-citra-

vasanam srag divya-bhushancitam

nrityavesha-rasanumoda-

madhuram kandarpa-veshojjvalam

chaitanyam kanaka-dyutim

nija-janaih samsevyamanam bhaje

Worship Gauranga in this way:

idam asanam klim krishna-chaitanyaya namah

idam padyam klim krishna-chaitanyaya namah

idam arghyam klim krishna-chaitanyaya namah

idam acamaniyam klim krishna-chaitanyaya namah

idam madhuparkah klim krishna-chaitanyaya namah

idam punar acamaniyam klim krishna-chaitanyaya namah

idam snaniyam krishna-chaitanyaya namah

idam sottariya vastram klim krishna-chaitanyaya namah

idam abharanam klim krishna-chaitanyaya namah

idam gandhah klim krishna-chaitanyaya namah

idam dhupah klim krishna-chaitanyaya namah

idam dipah klim krishna-chaitanyaya namah

idam sacandana-puspam klim krishna-chaitanyaya namah

idam sacandana-tulasi klim krishna-chaitanyaya namah

idam naivedhah klim krishna-chaitanyaya namah

idam paniyajalam klim krishna-chaitanyaya namah

idam punaracamaniyam klim krishna-chaitanyaya namah

idam tambulam klim krishna-chaitanyaya namah

idam malyam klim krishna-chaitanyaya namah

idam sarvam klim krishna-chaitanyaya namah

After finishing gaura-puja, chant the gaura-gayatri-mantra:

klim krishna-chaitanyaya vidmahe vishvambharaya dhimahi tan no gaurah pracodayat

One should then offer obeisances to Gaurasundara with this mantra:

ananda-lila-maya-vigrahaya

hemabha-divyacchavi-sundaraya

tasmai maha-prema rasa-pradaya

chaitanya-candraya namo namaste

Worship Shri Shri Radha Krishna while thinking that one is engaged in such activity by the mercy of Shri Guru and Shri Gauranga. Begin by meditation on Vrindavana with the following mantra:

tato vrindavanam dhyayet

paramananda-varddhanam

kalindi-jala-kallola

sangi-maruta-sevitam

nana pushpa latabaddha-

vriksha-shandaish ca manditam

koti-surya-sama-bhasam

vimuktam shat-tarangakaih

tan madhye ratna khacitam

svarna-simhasanam mahat

Next meditate on Radha and Krishna sitting on a golden throne studded with jewels with the mantra:

shri-krishnam shri ghanashyamam

purnanandakalevaram

dvibhujam sarva devesham

radha lingitavigraham

Then offer worship with sixteen items while chanting the mantras:

idam asanam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam padyam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam arghyam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam acamaniyam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam madhuparkah shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam punaracamaniyam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam snaniyam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam sottariya vastram shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam abharanam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam gandhah shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam dhupah shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam dipah shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam sacandana puspam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam sacandana tulasi shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam naivedhah shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam paniyajalam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam punaracamaniyam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam tambulam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam malyam shrim klim radhakrishnabhyam namah

idam sarvam shrim klim radhakrishnabhyam namah

After finishing the puja, chant the yugala-gayatri-mantra:

klim krishnaya vidmahe damodaraya dhimahi tan no krishnah pracodayat

klim radhikayai vidmahe premarupayai dhimahi tan no radha pracodayat

Then offer obeisances to Krishna:

he krishna karuna-sindho

dina-bandho jagat-pate

gopesha gopika-kanta

radha-kanta namo 'stu te

Offer obeisances to Shri Radha:

tapta-kancana-gaurangi

radhe vrindavaneshvari

vrishabhanu-sute devi

pranamami hari-priye

After that chant kama-bija, kama-gayatri and mula-mantra. Then, with feelings of distress, read padya-pancaka and vijnapti-pancaka.

Padya-pancaka:

samsarasagaranatha putramitragrihanganat

goptarau me yuvam eva prapannabhayabhanjanau

yo 'ham mamasti yat kincidihaloke paratra ca

tat sarvam bhavato 'dyaiva caraneshu samarpitam

aham apyaparadhanamalayastyaktasadhanah

agatishca tato natho bhavantau me para gatih

tavasmi radhikanatha karmana manasa gira

krishnakante tavaivasmi yuvameva gatir mama

sharanam vam prapano 'smi karunanikarakarau

prasadam kuru dasyam bho mayi dushte 'paradhini

Vijnapti-pancaka:

mat samo nasti papatma naparadhi ca kashcana

parihare 'pi lajja me kim bruve purushottama

yuvatinam yatha yuni yunanca yuvatau yatha

manobhiramate tadvat mano me ramatam tvayi

bhumau skhalitapadanam tvam eva shranam prabho

govindavallabhe radhe prarthaye tvam aham sada

tvadiyam iti janatu govindo mam tvaya saha

radhe vrindavanadhishe karunamrita vahini

kripaya nija-padabja-dasyam mahyam padiyatam

After that offer the remnants to Shri Guru and the Vaishnavas with the mantra:

etat maha-prasada nirmalyam shri-gurave namah

etat paniya jalam shri-gurave namah

etat prasada tambulam shri-gurave namah

etat sarvam sarva-sakhibhyo namah

shri paurnamasyai namah

sarva vraja-vasibhyo namah

sarva vaishnavebhyo namah

For performing arcana, tulasi is required. The mantra for picking tulasi is:

tulasy-amrita-janmasi

sada tvam keshava-priye

keshavartham vicinomi

varada bhava shobhane

Then worship of tulasi:

nirmalya gandha-pushpadi-paniya-jalam

idam-arghyam shri-tulasyai namah

Tulasi mantra:

nirmita tvam pura devair-

arcita tvam surasuraih

tulasi hara me 'vidyam

pujam grihna namo 'stu te

Obeisances to tulasi:

ya drishta nikhilaghasam ghashamani sprishta vapuh pavani

roganam abhivandita nirasani sikta 'ntaka-trasini

pratyasatti-vidhayini bhagavatah krishnasya samropita

nyasta tac-carane subhakti-phalada tasyai tulasyai namah

After offering obeisances to tulasi, chant the Hare Krishna mantra on tulasi beads with sambandha-jnana (knowledge of relationship). There are no hard and fast rules regarding the time, place, purity or impurity while chanting Hare Krishna. The holy name is the most auspicious eternal truth.

Next chant the following mantra and honor shri-krishna-caranamrita by drinking, then touching it on the head.

ashesha-klesha-nihshesha-

karanam shuddha-bhakti-dam

krishna padodakam pitva

shirasa dharayamy aham

One should then take some maha-prasada after chanting:

rudanti patakah sarve

nishvasanti muhur muhuh

ha ha kritva palayanti

jagannathanna-bhakshanat

After that offer full obeisances with the mantra:

dorbhyam padbhyam ca janubhyam

urasa shirasa drisha

manasa vacasa ceti

pranamo 'shtanga iritah

Thus ends the rituals for morning puja.

In the evening chant the mula-mantra, kama-bija and gayatri-mantra twelve times. Never accept any food or drink which has not been offered to the Lord.

pathyam putamanamayantamaharyam satvikam viduh

rajasam indriya-preshtham tamasam arttido 'shucih

One should follow the vrata on Ekadashi and the appearance days of vishnu-tattvas as far as possible according to the Hari-bhakti-vilasa. Never unnecessarily mix with non-devotees. Avoiding bad association is one of the main Vaishnava qualities.