Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Baladeva Vidyabhushana > Vedanta Shyamantaka

Text or attachments not found, sub-items list below:


Vedanta Syamantaka
Prathamah kiranah
Dvitiyah Kiranah
Trtiyah Kiranah
Jiva nirupanah
Caturthah Kiranah
Prakrtitva nirupanah
Pancamah Kiranah
Kala tattva nirupanah
Sasthah Kiranah
Karma tattva nirupanah
Epilogue